Skip to main content

Full text of "[Opera"

See other formats


2606 - 
ϋίςίΐίζβοί &ν ΟθΟ$ΐ€ I 
ι Α Τ Η Ε Ν Α Ε υ 8 Β Χ ΚΚ0ΚΝ8ΙΟΝΕ ί.ΤΙΜΕΓΜΙ ΟΙΝυΟΒΡΙΙ. V Ο I. Πϊ. ΜΡ8ΙΑΕ 1827 I, Γ Κ Κ Α Κ I Λ » Κ I Ο Μ Α Ν Μ Α 

β. ΚΕΙ Μ Κ Κ. 

ί - «« Η υ :·ι λ V. Ά Η Ί 1 - \λ ί » » ι 

« ι. I . ; Οί9ίΙίζθθΙ 6γ ΟθΟ§ΐ€ I 

·- ' ■ 
• \ - .. . , Ι]Γ< -., τ 

5 5 'Λγτίφάνής ο χωμωδιοποιός, ίταιρ* Τψόχρατξς, ως άν(~ 
γίνωσκέ τίνα τω βασάει 'Λλφχνδρω των ίαντου κωμωδιών, 
ο δΐ δήλος ην ου πάνυ τι αποδεχόμενος, Αιΐ γαρ, $φη- 
αν , ω βασιλεν, τον ταντ άποδεχόμενον άπο συμβόλων 
τε πολλάκις δεδειΛνηκεναε χάϊ περϊ εταίρας* π&ονάχις χαϊ 
είληφίναι χαϊ δεδωχέναι πληγάς, ως ψησι Αυχόιρρων ο 
Χαλχιδευς Ιν τοίς περϊ κωμωδίας, ίιμεϊς ουντδν περϊ ίρω* 

Ι» τιχών λόγον Ινταν&α μέλλοντες χατατάττειν, ίγένονΤο 

• γαρ χαϊ περί γαμετών *χαϊ έταιρών πολλάκις λόγοι, είδ&* 
σιν Ιχτι&ίμενοι την ίστορίαν, των Μουσών την *Εράτώ 
έπικαλεσάμινοι, ας μνήμην ημιν Οναι τον ερωτιχόν έχεΐνον 
χατάλογον , Ίντευ&εν τψ καταρχήν ποιησομε&ά' 

Εϊ δ* αγ* νυν, * Ερατώ % Ηάρ &' ϊστασο χαί μοι 

ενιαπε ' · ' 

τίν%ς λόγο* περϊ αυτόν τσϋ Χρωτός χαϊ των ερωτικών 
ίλεχ&ησαν. ; 

2. Καϊ γαρ τάς γαμαας ο καλός ημων ίστιάτωρ ίπαι* 

* νων "Ερμιππον Ίψη Ιν Τψ π*ρ\ νομο&ετων Ιστορεΐν ο» 
Ιν Ααχεδαιμονι άς οιχημά τι σχοτεινόν πασαι συνεχλείοντο 
αϊ χόραι, συγχλειομίνων χαϊ των αγάμων νεανίσκων χαϊ 
έκαστος ης 4πιλάβοιτο % τΌντην άπηγεν άπροιχον. διό χαϊ 
Αύσανδρον Ιζημίωσάν, οτι χαταλιπών την προτεραν Ιτε- 
ραν εβουλεύετο περικαλλεστεραν άγσγΐσ&αι. Κλέαρχος δ* 
ο Σολενς ίν τοίς πιρϊ παροιμιών »Εν Ααχέδαίμονε (φησι) 
τούς αγάμους αί γυναίκες έν εορτ^ τινι περϊ τον βωμον 656 α. χ»/«φάο*οιος Α€· κμ^μοιο^ Ι*νΙ·. ΑΒΟΡΙ* 
β* Οα»ααΙ>οοί«ιιί. π*§ά VI». 

5551). χατάΧογοψ) καχά Ιόγορ Α. £1 δ* β/ί] ΑροΝοηίαβ ΗΗοά· 
Αγ$00. 111» 1. πάς &') %άψ &' Ρι ί'ατασο] ΐσταχο Β. 

555 ε. 1» \$ Ιρ *οΧ< Β. συνηΧιΙοντη'Ι σν*$Ηΐ£> 

^ γοψχο Ρ. Μρν] Ιχ*1ς«* ΑΟ. Ίβουλάιτο Α€. φούληο ΡΥΙ>< 1,38 — ΙΓ 

Α ϊλχουσαι ραπίζονσιν , Ίνα την έχ του πράγματος νβριν 
φιύγοντες φιλοστοργώσί γ* χα\ $ν ωρα προσίωσι τοις γά- 
μοις. Ιν δέ 'Λ&ηναις πρώτος Κίχροψ μίαν ίνϊ ϊζευξεν, αν&- 
δην το πρότερον ούσών των Λ συνόδων χαΐ .χοινογαμκυν όν- 
των, δώ χαϊ εδοξε τισι διγνης νοριισ&ήναι 9 ουχ ειδότων 
των πρότερον διά το πληφρς τον πατέρα." ιχ τούτων ούν 
τις ορμώμενος μεμψαιτ* . αν τους περιτιΟ-ίντας Σωχράτει ■ 
δυο γαμετας γυναιχας^ £αν&ίππην χαϊ τψ Αριστείδου 
Μυρτώ, ού του ^βίον χαλουμίνορ, οΐ χρόνοι γαρ ου 
65βσν^'χωροϋσιν, αλ).ά του τρίτου απ εχείνςν* είσΐ δε) Καλλι- 
σ&ενης> Λημήτριος ο Φαληρεύς, Σάτυρος ο περιπατητή 
χδς, 'Λριστόξξνος , οίς το Ινδόσιμον Αριστοτέλης ϊδωχεν 
ίστορών τούτο & τ$ περι ευγενείας, ξι μη ϋρα συγχεχω-. 
φμενρν χατά ψήφισμα τ%ψτο ^ εγενετο τό« δια σπανών 
αν&ρωπων, ωστ' ΐξειναι' χαι δςο ϊχπν ^ναΐχας τον βου- 
λόμενον. ο&εν χαϊ τους. τφς χωμψδϊας ποιητας ^αποσιώπη- 
σα* τούτο, πολλάκις του ^ωχράτους μνημονεύοντας, πα- 
^ ρε&ετο δΐ περι τ$ν γνναιχών ψήφισμα 'ίερωνυμος ο Ρο- 

1> δως' οπερ σοι διαπεμψομαι εΰπορησας του βιβλίου, αν- 
, τεΐπε δέ τοις λεγονσι περι των Σωχαάτονς γυναιχων Πα- 
νσίτιος ο Ρόδιος. 

3· Βαρά δέ Πεοσαις ανέχεται ι) βασίλεια του πλη- 
&ονς των (ΐαλλαχίδων^ δια τό ω$ δεσπότηναρχειν της γα- 
μέτης τον βασιλέα^ &ι δϊ χαϊ δια τό την βασιλίδα, ως 
φησι Μίνων ^Ιν τοις Ιίερσιχοϊς 9 νπο τών παλλακίδων 
&ρησ*εύισ&αι\ προσχυνουσι , γορν οφτψ. χαι β Πρίαμος 
δΐ αολλαΐς χρηται γυναιξί χαϊ η '&άβχ νμ δυσχεραίνει 
λε';*ι γουν ο Πρίαμος 

€ Έρνεαχαίδεκα μεν μοι ιης έχ νηδυος ι)σαν 9 

_____ - ' . I 
1 ' "'< .... ■, ι « . , 

556 ά. χύν οοψόδνν] ν&¥ γνηιιχ*9€. γαμετάς γνψαΧ*ας\ ^ν- 
νάϊκας οηΐ. Β. χαλουιιίψου ΟΒΙ. Β. 

σοοβ. ίατοφϋΦ] Μπο^ιώ* Β. ιύ/ΐΨίίας ΑΒΓ# β* €&*αιιΙ>ο- 

ηίαηί. συγγιηίνς Ρ\\ *6ν βουΙίψΛΨο* οίη. Β. *·5» γυη^ίΦ] 

. &5Φ>\κ > βφΐ&ν] βνβΚου Ρ. βασίΧι»ά\ βαοΜ* Ρ; «Αν 
ηΐί&ους — ^ιιι> χοψ βιημίέχ οηι* Ρ. (χι 4> ιια*]. ,ί! ΟΐΛ. Ρ. 

550 & '£^ι*χ«(ύ{χ<ι) ΙϊΐΑά. Μ) 400. 2^0 νίος ΒΡ. τους δ' άλλους μο* ϊτιχνον* Ιν+ φΐγάοοίΜ 
παρα δέ τοϊς' Ι,Ίλήσιν ούχ ανέχεται η τον Φοίνικος μητ^ρ 
την του *Αμύντορος παλλαχίΔα. Ι^ηδαα δέ, χαίπιρ ιιόυϊα 
το ε&ος ότι ίστϊ βαρβαριχον, ον φίρ*ι ουδέ αντί) νχν 
Ιλανχης γάμον, ηδη *ίς τα άμέινω χαι Έλληνιχά *χ*ι*φ- 
τημένη. χαι η Κλυταιμνήστρα & πφπο&ής γινομίνη τ%ν 
Κασάνδραν συν ούτω τφ ΐ4γαμίμνονι άποχτύνη, ηγ ης 
Τ9ίΡ Ελ?Μδα ο χυείων ΙπηγοψίτΟ) έν €&η γινόμενος βαρ-τ 
4 βαριχών γάμων. ^Θαυμάσαι δ* αν τι$ (φηάίν ^ίΑ^τοτΐλης) 
υτι ονδαμου της Ίλιάδος "Ομηρος έποίιμκ Μ*ν*1άφ ανγχο*- 
μωμίνην παλλακίδα, αασι δους ρνναΐχας. χοψωνται γονρ 
Λαρ' αϋτψ χαϊ οι γίροντις μπα γνναιχων, Νίίζωρ. χαΐ 
Φοίνιξ, ου γαρ ησαν οντοι Ιχλίλνμ&οι τοις ϋωμαυίΐ ,έν 
τοϊς της νιότητος χρόνοις η δια μί&ης $ αφροδισίων, 
% χαι δια τάς έν ταϊς άδηφογίαις άπ.*ψίας % ωατε ξίχοτως , 
Ιρρωνται τω κ γηρα. ϊοιχω ουν. ή ^αρτιάτης αίδ^Ια^ 
γαμπην ουσαν τψ 'Ελένιρ, \ύπέρ ης χαΧ την «τρατιίαγ 
β η&ροΐΜ 9 διόιηρ ψνλάττιται την προς &λλ>ιν χοινωνίαν. ο 
δ'. Αγαμέμνων ως πολυγννααις νπο Θιρσίτου λοώοριϊιαι 
Πλιϊαί τ αϊ χαλχου χλιαίαι Λ ηολλαΐ δέ γννα+Χίς 
πσϊν ένϊ χλρσίρς έξαίρ&οι, ας τοι 'Λχαιοϊ 
ηρωτίοτω δ$ομ*ν. 
αλί! ούχ **6ς, ψησιν 6 Αριστοτέλης, χρησιν πνο* το 
,ηλη&ος των γυναίων, αλλ! *ις γίφας' *πύ ουδέ τον αο-^ 
-λνν οίνον ίίς τα μι&ντιν ' ηαρισζίνάσατο. 19 V ». 

4. Ό δέ Ίΐραχλ^ς ιφφταβ δρξ,ας έσχηχίναι γυνοί· 
ϊ χας, γάρ €μλογννης χ ανά μίρος ούτος νχιν, ως αν 
στρατευόμενος χαϊ χατά διάφορα γιγνομινος χωρία ' έξ ων 
χαϊ τα\τω? τέχν<*ν ούτω. πλη$ος ίγενενο^ «V ίπτά μέντοι » Λα^α^***·^* Β. ^ α>^0Γ· ΑΒ. ^ »«η 

Λ ? μΙ. ΟΛγ»9. Χ, 421. . 

556 «·. ΐη*ι«ι) \\%*Α. ρ, 226. ό/^ρονοτ/λςς] » *>»·· κ · 
*<φσ*ηάόαΐίο ΑΒΟΡ βΐ ΚυβΙλίΜυ» ρ. 1361, 25. ηνφαχιν«ζ**> VI-: 
ψΗ>ά ρηηιιιιη ΗηΙιιιϋ Ρ. ; Τ 

\ 1246 ϊ& 

γε-Ύ^μεραις πεντηχοντα διεπχχρ&ίνενσε θίβτίου χόρας 9 ώς 
Ήρόδωρος Ιστορεί· ποΧνγυναιος 6 9 εγένετο *αΙ Λιγνός, 
ηράτην μέν γαρ ίγημε την "Οπλητός θυγατέρα , με&' ην 
*ών Χαλχωδοντος μία%>: Λ παρόδους δ* άμψοτέρας ψίλοις 
σννη* π&λλάις χωρίς γάμων, έπειτα την Πιτ&έως έλαβεν 
657 Αϊ&ραν , με&' ην Μήδειαν. θησενς δέ 'Ελένην άρηασας 
έξης χαϊ Αριάδνην 'ηρπασιν. "Ιστρος γονν έν τη τεσσαρεσχαι- 
δεχάτγ των Άττιχών χατάλεγοιν τάς τον ( Θησέως γενομε- . 
νας γυναΐχας ψησϊ τ*£ μίν αντών Ιξ έρωτος γεγενησ&αι^ 
τάς δ* ίξ άρηαγης Λ δλλας δ 9 ία νομίμων γάμων* έξ άρ- 
Χάγης μέν-£λενην 9 Αριάδνην, Ίππολυτην χαϊ τάς Κερ- 
χύονος χαϊ Σίνιδος θυγατέρας , νομίμως δ' αυτόν γημαι 
Μώίβοίαν την Αϊαντος μητέρα. Ησίοδος δε ψησι χαϊ "ΐπ- 
πην χαϊ Αιγλην % δι ί}ν χαϊ τους προς Αριάδνην ορχους 

Ι> παρέβη, ως φησ% Κέρχωψ. Φερεχνδης δέ προστί&ησι χαϊ 
Φερέβοιαν* προ δέ της Ελένης χαϊ έχ Τροίας ηρπασεν Άνα- 
ξώ\ μετά δέ την Ίππολντην Φαίδραν εαχεν. 

5, φ&λιππος δέ ο Μαχεδων ούχ έπηγετο μέν εις τους 
πολέμους γνναιχας, ώσπερ /ίαρείος ό υπ* Αλεξάνδρου κα- 
ταλν&*ίς* 8ς περϊ τω* ν Όλων πολέμων τριαχόσίας πεντη* 
κοντά περιηγετο πάλλαχάς, άς ίστορεϊ Λιχαίαρχος έν τρίτω 
περϊ του της Ελλάδος βίου ^0 δέ Φίλιππος άεϊ χατά 
νεόλεμον έγάμει. έν έτεσι γοϋν εΐχοσι χαϊ δυα\ν οίς ίβασί- 

ο λενύεν\ ύς ψηαι Σάτυρος έν τω περϊ του βίου αυτόν, 
Ανδάταν Ίλλνρίδα γημας Λ ϊσχεν έξ αυτής &νγατερα Κίν- 
ναν % εγημε δέ χαϊ Φίλαν, άδελγην Αίρδα χαϊ Μαχάτα. 
οϊχπωσασ&αι δέ θέλων χαϊ το των θετταλων ε&νος «ία*- 

«ι ρ 

550 ί. ΑΒΟ. *<ρηυ* Ρ VI.. **Ζ»·»ο*τος VI, «( Β*- 

ΒΙβίΗΐιιβ ρ. 1345, 50. Χ αΧ*6ΰοττος ΑΟΡ. 

557 β. »α* οί,ύος ΡΥΙ». «α»η*ος Α. ηαΐ ·ϊ*ώος Β. ΕρΙΙοηιβ 
Κβοο ηοη ΗβΙιθ*. μ%τ<ρα ΑΒ. μητ^οα γνψοΛια ρνΐ*. Ίκχηρ] 
Ιηιοιο Ίότηιψ: τίόβ αηιιοΙ&ΙίοιιβΒί. 

557 Κ προστ(&ψΗ] η^οτ^β» Β. Τροίας] ΤΐΌβκβηίΛ ββ* 

Αη*ιο ίη ΡΙιιίικηί ΊΊικνβο ο. 30. ρ. 13. «1. ίπυΐϋοΤ., οη<1β ΑΐΗβ- 
ηϋβιιηι οοΓΓ^ί* ΜβαΓβίυβ ίη ΤΗβββο ο. 22. ΦαΜφ»ψ\ 8οΗΙ)β- 
1)ΑΙϋΓ Φαίδρα*. ιαπ^ΜΟττα) ΙξηΜοντα Β. ιίχοσ» χα» ΛνοΙψ 

8εΗ\νβΙ^ι. ι&ββ* ««2 όνο Α. *β Β. Λοο» Ρνί.. 

557 ο. Λ Α. ό·Ι&0*9 ΡΥΙ* €. τα χύν θεπα- 

Χύη\ το &π**Χ6, Β. δοποιήσατο , {χ δύο . βετταλίδοιν γυναικών, ων η μεν ην 
Φεραία ΝιχησίποΧις ^ Φ"» αύτω ίγίννησε θίτταλονίχην, 
η Μ Λαριαοαϊα Φΐλιννα, «£ 1?£ Άριδαϊον ίςίχνωαε. 
προοεχτησατο δΐ χαϊ την Μολοττ$ν βααάξίφ* γημας 

ά 'Ολυμπιάδα, 'έξ ης . *σχα> ^Μξανδρον χα* ΚΙεοπάτραν. χαϊ ζ 
την θράχην δε οτε εΙ)*ν\ ηχε προς αντήν &ο&ηΙας έ \ων 
Θραχων βμαιλευς, -&γ&ν Μήδαν την_ ^γγατέρα χαϊ δώρα 
ποϊψΧί* γημας δί χα* ψαυτην επεισηγαγε . τρ * Ολυμπιάδα 
*ΐξ# . πάοαις δέ εγημε Κλεοπάτραν έρα$#ε^ τηΡ Ίππρστρά- 
του μίν άδελφην, Άτταλου δί άδελφιδην* χαϊ ταντην ίπειβ- 
τβ Όλυμπώδι άπαντα τον βίαν τον («ντου αννέ- 
χεεν. εν&εως γαρ ίν αυτοϊς τοις γάμοις 6 μίν "Λτταλος 9 
Ι\νν· μεντο* γν?)ϋΐοι, εφη, χαϊ ου νόθοι βασιλείς ,γεννη- 
χϊηοονται. . χαϊ ο Αλέξανδρος άχούαας ίβαλεν ρ μετά χεΐ-ά 

« ( ρας είχε χίλιχι τον "Λτταλον, έπειτα χάχείνος αίτον τφ' 
ποτηρίω. χαϊ μετά ταντα 3 Ολυμπάς μεν εες ΜοΙοτταυς 
εψυγεν, Αλέξανδρος δ' «ς Ιλλυριούς, χαϊ ή Κλεοπάτρα 
δέ εγεννησε τψ Φιλίππφ &νγατέρα την χλη&είααν Εν- 
ρωπην\ α φιλογννης δ! . ην χαϊ Ευριπίδης ο ποιητής, Ιερώ- 
νυμος γονν έν Ιστοριχοΐς. νπομνήμασί φηοιν όντως „Ειπόν- 
τος ^οφοχλεΐ τίνος οτι μβθογυν*)ς έστϊν Ευριπίδης , "Εν 
;Ά ταΐς τραγφδίαις , εψη ά ^οφοχλής ' ίπεϊϊν γε τ% χλίνρ 
φάοχύνης." , _ / >/.;'.» 

6. Αι δϊ γαμεται ν,μων γνναΐχες ουχ εΐόϊ τοεαυται, οίας 

Τ Ενβουλός ψΐ}ϋιν ίν ^τεψανοπωλιεη 

' χ Μά Αι ουχί πιριπιπΙάαμίνέΗ ψφν&ίοις^ 
ονδ ωοπερ υμεις ανχαμινω τας γνα&ονς 
χεχρψ ίναι. χαν Ιξίητε του θέρους, 

» * ...-·. 

Ίΐα\ 8ϋΓίΙ>«·1)αΙαΓ Λα(***ία. Κιιιβηθπίβ βοΗρΗιιη βρι»θ Εαβ^- 

». 1345, 64. Ι». ^^αίοτ] ^ιίαϊββ 

γ «1> ΕυβΙαίΗίυ. /7ασ.λ#/«^ Β«οΙλ*·μ» Ψ. 

557 Λ. «ο^^λβς Α. «Λίλας Ρνΐ.! αιττι^^ Γ. 

557 β. ν«ο/«η{/ι«(σΙ γ^οιν ·ντ·«ς οιλ. Β. <<«ότνος ψηαΐ τ»»ος 
σο Τ ·*λΛ *τ* — Β; ψιΧφκ Μ. €1* *ί >βρϋοηβ ΗοάκΙιβΙϋ. 
•μ. «Ρν. . : 

557 ί. οίας ΛΒ. οίας μο» Ρνΐ^. βτ/φιινοηνλοιοι Β* } 'Ύ^ I* 
άπο των μίν δφ&αλιιών υδρορρόαι δύο ' 
5 ρέονβι μέλανος, Ιχ δέ των γνά&ων Ιδρώς 
έπϊ τον τράχηλον αλοκα μιλτνδη ποιπ % 
' 4πΙ τψ προοώήφ αϊ τρίχ*ς φσρονμ*να$ 
558 «ί|«Λ ποίϊαϊς, άναπλ^ω γψν&ίον. 
*Λναξίλας δί ίν ΊΝιοττΐδι ψησίν 

■'· 'Ο&τις άν&ρωϊιων ίταίραν ηγάπη&Β πώποτ$ 9 

οδ γένος τις αν δνναιτο παρανομώτίρον ψράσαι; 
χ ΤΪς γάρ η δραχαιν 1 σμιχτός, % χίμαιρα πνρπνοος $ \ 
ϊ{ Λ χάρυβδις, η τρίχρανος σχνλλα, πόντια χύων* 
' 5 ν^α, λ**** ν , ϊχιδνα, πτψ* &* άρπυιών 

* γένη , 

' Ης νηίρβολην άφΐχται του χάταπτνστου γένους; 
^ ούχ ϊνεό&'* ανΐαιδ* απάντων" υπερέχονσι των χαχων* 
Ίίση δΐ αχοηπν απ* αρχής πρώτα μ^ν την Πλαγγόνα, 
φις ωσπ*ρ η χίμαιρα πυρποΜ τους βαρβάρου* 

μόνος δ* Ιηπ*ύς τις αυτής τον βίον παρύλιτο* 
"πάντα χά σχ*νη γαρ 'έλχων φχίτ' Ιχ της οίχίας· 
οϊ Σινώττιι Φ* αν βννσντις ονχ νάρα ονναοι ννν\ ■ 
'γραυς μ& ΟΧΤέη, παραπέφνχ* δ* Ί) 'Ινα&αινα· πλη- 
η ' ·' - *■ οίοΡ κ 

ύς τα πολλά γ' ηβϊ ταντη^ Α»* διπλάΰΐον χαχόν. 
• 15 τ} δι Νάννιον τί νυνί δαχφέρ*$ν 2ϊχνλλης δαχ*ί; V. 4. άτώ τ* μ** £φ<ΗχΧμϊ* ΑΒ. Μ **« *** *γ*χ\μ£ψ € ·* 
•ΙίΐΗίιι·. «ιιο τ«τ ίφ&αΐμύ* Ρ VI·. μ)* ρό»Ι α*ο ΙηΜΓίΙ ΐη»Γ£θ Ρ. 

568 «. V. 8. ?ι/ιν*Α>ι; ΑΒΡν. ψψμν&Ιον 0 9 ΒλβΙΪ. I» β* Κα- 
•{*}1<}ιι«. ^νιοττΜ* 8(Λ\νβ^Η. «όττ»4» Ρνΐ·, V. 2. ου 
ΜχΐΙοηο&οΜαι «Α Ρ1ιι(»ιύ1ι. νοί. VI. ρ. 045. ον ΡΧΙ* β* Ευβία- 
ίΗΐιι· ρ. 1714, 38· τ/ς οιη. € βΙ βρϋοιηβ ΗοββοΗβΙΠ βί Εα- 
*1«ι(Μιΐ9. ττα^α^ΜΤ^ρον 6Γοϋυ§ 1η Κιρβτρϋβ ρ. 859. Ι^ίοΗ 
πιχφΗνομαπιπον. V. 3* τ/ς βτοϋυβ. %1 ΥΛαι ει ΈυζίΆύιΊη*. 
£ρ*κτος] αμνιτος Ρ. . ηνφιτόος] ηΰφινοος Ρ. ηνρητος £ϋβ(α(Ηίυΐ· 

568 1». V β. /Ζ^ύτκ] ικλιί/οτ· €. V. 10. μα** 4* (Λ Β) 
ΑΒ€. «ότ^ ΡΛΧ. V. 12. αντ««*3 αντ«»ο^ Ρνΐ.. V. 13. 
14. οιη. €. ...... ι 

558 & V. 15. ψάψηοψ τί ΑΒ β* βρίίοηΐβ ΗοββοΗβΙϋ. ψ«ψψ» *1 
VI*. πιπί; ... τ/ Ρ. χνψϊ ΙβουΗβία· ρ. 295. ν ντ Ρνΐ.. οιη. Β. , ΙΓ, 1243 

ου δν' άποπνιξασ' εταίρους τον τρίτον &ηρεύεται 
ετί λαβείν; αλλ* Ιξεπαισε .πορ&μϊς ελατίνφ ,ηλατρ, 
η οΊ Φρννη την Χάρυβδη* ουχί πόρρω που πθεεϊ\ 
τον τ& νοχτχληρον λαβοΐΌα χαταπεπιοχ νεντω Φχααρει* 
90 η Θεανώ δ' ουχί Σεερην έσταν άποτετιλαενη ; 
βλίμμα Χαϊ ψωνί} γυναικός, τα σχελη δέ χοψίχον. 
Λ <Σφί}γα θηβαίαν δέ πάσας ίατε τας πόρνα$ χαλεΐν 
αϊ λαλονα* άπλως μίν ουδέν, αλλ* έν αϊνιγμοϊς τισιν 
ως έρωσι χα* φΛοϊ>σ$ χαϊ ουννοη ηδέως. 
25 είτα τετράπους μοι γένοιτο, ψηο% την προς, η &ρόνος· 
ειτα δή τ ρίπους τις, ειτα, φηοϊ, παιδίοχη δίπονς. 
εϊ& 9 ο μέν γνους ταντ' άπηλ&εν εύ&υς ωαπερ 0ί- 

δίπους 9 

β ουδ' ιδίΐν δόξας έχείνην, ύώζεται δ* άχων μόνος, 
οί δ' έραϋ&αι, προοδοχώντες (ύ&ύς «σι* ηρμένοι, 
90 χαϊ φερον&' νψοΰ προς αϊ&ραν. ϋυντιμόντι % δ\ 

ουδέ (ν ' . , , .·/' 

ϊο&' ίταίρας οσα πιρ ίατι ΰ-ηρΐ εξω?»εστερον. 
7. Τοιαύτα πολλά του Ααρηναίου λέγοντος ο Λεωνίδης 
φέγων το της γαμέτης όνομα τα έχ των Μάντεων Άλέ- 
ξβδος προηνέγχατο ταντϊ των έπων 

Ώ δυστνχζϊς ημείς « « πεπραχόττς 
τίρ του βίου παρρησίαν χα} την τρυψην, 

9*ν όη ΟτυύίΙΜ. δη ψνν ΡοΐΥΟΟΙΙ*. V· 16. αποπνίξαο*} αποιΐνΐ- 

ξασ&* Β. V. 17. 1£<*α*σ< €&8ΑυΙ)οηυβ. Χ»Η>Η Ιξίπιοι. 1$4ηλινϋ€ 
Ροηοηα·· 

658 4. V. 23. λαλονα I*· λαβονσ' ΑΒΡν. λαβονο*κ V. 
«IX* Ιψ Α€. ί* οη. ΒΡνί.. αΐηγμοίς ΒΟ. αΙΛγμ*ο%* Ρ\1». 
νβιναί 25. 2β. ίη ΧΙι »ίτ βαη* άβρΓ&ναϋ ιΓτα ψηοΐ παιδίσχη δ (η ους 
ητηάηους μο* γί*α*το οχίμηους η &οό*ος *Ζ»κ Λ τρ/»ονς *(ς, #&α ηα$- 
όίσχη Μίτους, Ιη Ρ *Ζχα ψηαΐ ηαιόίοχη δ(πο*ς τίτράηονς μο* γίψονχο / 
ψηοϊ τη* *ρος η &ρότος *2τ* Λ τυίπους %(ς ΜΪτα ψηοΐ ηαώίσχη δίπους· 
Εηιβηάαΐυηι ει ΑΒ1, ςυί ηοη ηίβί ιιηο ΥβΛο ίηΙβΓ ιβ (ΙίίΓβπιηί. 
ηαχη την πονς 9€Γίρ(ΐΐΐη 1η Β, νήτποος ίη Α 9 αηϊμπονς ίη Ο: ^β»β ρ·Γ· 
1η4ο οοιτυρίιι. Τ. 27. ιϊ*« Β< ύαη^ ΟΙόΊπονς βΓ0· ' 

Ιίιιβ. 141>Η δοταο γ* οιηίββο ΟΙΜ**ος. ,χ 

558 β. V. 20. ποηούο*»πκ ΑΒΟ. πο«οΛο*οΰττ*ζ ΡΥΙ,. 
V. 30. οντημοη] ονττΦμόπ* Β. ΑΙβίΜίβ τ. 1. ημάς ΑΒΟΡ «Ι 

€««&υ1>οπΐ«ι»Α έρ«ί«. ημϊ, I,. οη. V. Ιοιίίεανί Ιαοοπαμ. μ* υΐ 
ΛάΛίάϋ ΟΓυύχχ» ρ. 570. 1244 ' Γ/Τ I ι γννκιξί δούλοι ζώμιν αντ % Ιλεν&ερων. , 
%π*η' εχην προΐχ' , ονχΐ τιμήν ηάσχομεν; 
; &πιχράν γ% χά\ μεανην γυναιχιίας χολής. 
ν ; $ «5* γαρ ανδρών έστ$ προς ίχ*ίνι/ν μέλι* 
οΐ μ*ν γ* σνγγνώμην Ζχονο' άδιχονμινοι, 
ανται δ' αδιχονονα χαϊ προσεγχαλυνα* *τ«· 
* » ύν ονχ Ιχρην αρχονσνν, ώ> δ' αρχπν *χρτ}ν :» 
< ίϋ ίρχίονσιν' &κ>ρχουσιν· ουδέ Ίν χαχον 

έποικη, χαϊ χάμναν Χίγονο' έκαστο**. ( 
559 Χέναρχος δ' ίν^Υηνω φηαϊν 

Ειτ' έΐοϊν οΐ τίττνγ*ς ονχ *νδαιμον*ς+ 
. ,.^ι ..^ τα ζς γνναιξίν ονδ' οτ$ονν φωνής «νι; 
Φιλίταιρος Κοριν&ιαστι} 

■ίϊ$ ταχξρο* , «5 Ζ?ν, **τ* μαλαχον το βλίμμ *#ιι.*» 
• ο** ίταίρας ί*ρόν 4στ· πανταχού, 
- 1 **λλ' οί#1 γαμπής ούδαμου τής'ΕΧλαδος. 
"Αμη>ις δ' $ν Ά&άμαντι 

Είτ' ού γνναιχός ίατιν εύνοΐχώτιρον 
γαμέτης έταίρα ; πολν χαϊ μάλ' άχότως. > 
& ^ μέν νόμω γάρ χαταγρονούα' Μαν μένι^ 
' η δ' οιδιν οη η τοϊς τρόποις ώνψέος 
αν&ρωπός άττατ, η προς αλίον άπιτίσν. 
8. Ενβονλος δ' Ιν ΧρνοΙλλα 

Καχός ' - - 

χαχως άπόλο&' όστις γνναΧχα δΐύτιρον 
$γημ*. τον γαρ πρώτον ονχ ιρώ χαχώς. 
ύ μίν γαρ ην απιιρος % οιμα$ > του χαχον, , 

' ί ■'· 

658 Γ. V. 4, - 1 1. β». V. 4. φαΛκ>/·«. Κ|- 

«οΙαιι· 8έυηο &ριι<1 €»8*υΙ>οηοΐΛ. V. 6. γ»} %$ Β. V. 0. 
*«<» ομ. Β. ίχί^ψ] δοΗϋβΜιΐΓ μΙψλψ. < μ4Χ*- «Λ μ& 
ου}γψ*μην] μ*ρ 11»μ*ρ ουγγηφφ Β. /ύν Χιοψιρ ανγγρΛμ^ \\ 
V. 7. Ιχνη 9 I» ϊχ*»«ρ ΒΡΥ. V. 0. ^ δ' άρχη* ίχφ) 
ύρ ίχρην Ρ. V. 11. 8ογ·1>01ϊλ*ιιγ Μγονο*. 

559 ». Χ«η&κ!ιί τ. #ίο^] «Γγ^ Β. *Ι τμ?»τ Ρ. ΡΙμΙ«- 

Ι3βπ ν. 2. 3. €\ Κυψηγβ* βίϋβάβιη ρ«β4ββ οί(»ηΙυΓ ρ. ^72 «I. Γ » 
559 Κ Αιρρίιίιΐιβ τ. 3. ηψ* ΑΒΟΡν. ψίψον \* ιτπίΓβ 1>ρο0»«*ίΐ€. 

1»ο«ί)·1ο». ρ. 296. . ΚιΛυΙί τ. 1. «<»ος Ηα1>€ΐΗ ΡΙ*. οβι. V. 
V. 2. άηόίοιχο ΑΒΡ. Λι/μ^ο^] ί*ί^/(»αιτ £, < ·" ι • Ν. ίΡ ' 1245 

5 ο δ* οίον ην γννη χαχον πεπυβ μένος, 
χαϊ προελ&ων ψησιν 

Τ Λ Ζεν πολυτίμητ\ ειτ Ιγώ χαχως ποτέ 
β Ιρω γνναΐχας\ νη ΔΓ, άπολοίμην &ρα^ 
πάντων άριστον χτημάτων, ει δ* Ιγενετο 
χαχη γννη Μηδεεα ,* ΙΤηνελοπεια δέ 
5 μέγα πραγμ'. Ιρη τις ως Κλνταιμ νη στρα χαχη· 
"Λλχηστιν άντέ&ηχα χρηστών, άλλ Λ ίσως ■ 
φαίδραν ίρεϊ χαχώς τις' άλλα νη Δία 
χρηστή τις ην μέντοι. . . τίς$ οιμοι δείλαιος, 
ταχέως γε μ * αΐ' χρησταϊ γνναϊχες έπίλιπον, 
10 των δ' αυ πονηρών ίτε λέγειν παλλάς ϊχω* 
'Λρμπογών δ' εν Καλλωνίδρ 
α Καχος χαχως γενοι&' ο γη μ ας δεύτερος 
&νητών. δ μίν γαρ πρώτος ονδΊν ηδίχπ · 
ονπω γαρ είδώς οντος οίον ην χαχδν 
Ιλάμβανεν γνναϊχ · δ δ* νατερον λαβών 
εις προυπτον ειδως αυτόν Ινεβαλεν χαχόν· 
χαϊ Άντκράνης Ιν Φιλοπάτορι 

Γεγάμηχε δηπου. Β. σύ τί λέγεις; άλη&ίνώς 
γεγάμηχεν ον έγω ζωντα περιπατονντά τ« 
χατελεπον; 

Μένανδρος δ' Ιν Άρρηψορω η Μλητρίδε 
β Ου γαμεϊς, άν νοϋν ϊχ$& V. 5* $*,γνψιϊ] η* ί νντή Β. η*ηνσμιΊ>ος ΡοΓβοηυ·. Ι,β^οβαΙιΐΓ 
ΐΐίπέισμίψος, προίΐ&ών'] ηροαιλ&νν ΒΡ. V· 1, χαχώς ποτ· 

Ιαεο1»ϊαβ ρ. 290. ΙΛβΗ ηοτ» χαχιίς. 

»ί* '||· 4> ■ · .,.1 

559 ο, V» 3. Ιγ4*χ* ΑΒ^Ρ. ίγωετα VI* V. 4. 17ι^«λώτ«*α 
Ρ VI». π^πλόπηα Α€. πΐ^ίλό*!} Β, V. 5. ΚφαΉ**] ηοϋγμα. Β. 

V. 9. *ΐΒ/ί·#ς ^ «Ι Ρ. >.",. **Λ*κοχ] ίπΟιπο* £. ^] ^ Β. 

«αΐ«τ#4 ΑΒ. ΡΥΙ* ΑιΊβίορποιΟιβ νβΓβιιβ οπι. €. 

559 «I. V. I. -Χβχος Λχώς] χαχνς χαχύς Ρ. Λιντιςος ΑΒ. 

*άτφ» Ρνΐ.. V. 2. #Λ«.] ι^Λτη Β. V. δ. ΜΛς αννο, Α. 
«Μώς αντύ, Β. α*τ*, Ρ VI-. «αί ΆπιφΛΗ,ς I*} χαί «| /, 

οπι. "Β· V: 2. γ^ύμηηιρ ο*ρ, ιι( βηιβ^βτβηιί Κορρίοππαβ Οο- 
·βΓΤ·Η. ρ. 57., ΑΒΟ. ργύρφ* ^ ΡΙΊ, ; α<Ιι1ϋ«υιι απ Κορ- 
ρίβΜίο. Μηνβρος] Ρ. 26. Λ' Η οιη. Β. ' 1 

559 β. V I. *>0*Ρν.1Ια> ^ «0*1+ ΒοΗοβηάιιιιι βπιΐ «ν^. « 

τονϊον χαταλιπων τον βίον. γεγάμήχα γάρ . 
αυτός, διά τοϋτό σοι παραινώ μή γαμίίν. 
Β. δίδογμέπον τό πραγμ\ άνερρί<ξ*}ω χνβος. 
% Α, πέραινι · σω&ίίης δέ νυν. άληΟινον 
*ϊς πέλαγος αυτόν ιμβαλιϊς γαρ πραγμάτων, 
ού Αιβυχ6ν % ουδ' Αιγαίον , . . « ♦ « 
ου των τριάχοντ* ονχ άπόλλνται τρία 
πλοιάρια ' γημας δ' ουδέ *ϊς σίοωσ&' ολως* ι 
έν δ* 'Εμπιπραμένι] 

'ΐξώλης άπολοι&' όστις ποτέ 
* ο πρώτος ην γήρας, €π*ι&' ο δεντιρος, 

ιϊ&' ο* τρίτος, η$' ο τέταρτος, *ΐ&' ό μιταγ^νης. 
Καρχίνος δ' ο τραγιχος εν 2*μέλν Λ ης αρχή 9 & νύ- 
χτις," φησι ... , 

Ύ Ω Ζεν, τι χρή γυναϊχας έξειπ^ΐν χαχυν; 
άρχουν άν χάν γυναϊχ' ξίπ^ς μόνον» 
9. Ονχ αϊσ&άνονται δέ ούδ' ο'ι παρ* ήλιχίαν νέας 
αγόμενοι ,γυναϊχας ύς προϋπτον χαχον αυτούς έμβάλλον- 
τ*ς 9 ' χαίτοι του Μιγαριχού . ποημοΰ παραινίσαντος αντοΐς 
δ 6 Ο Ου , το* συμψοράν έστι γυνί\ νέα άνδρϊ γίροντι * 
ου γαρ πηδα?άφ ππ&παι ως άκατος·* 
ούδ' άγχνραι έχουσιν άπορρήξασα δέ δισμά 
πολλάχις «β, νυχτών άλλον ίχ*ι λιμένα. . ^ 
χαι θέοφιλος δέ ιν Νιοπτολίμω ϊφη 

V. 4. — 9. οη. €. V. 4. «ηρ/φ*» Β. V. δ. 

Λί >α»«] Β · *] *«* Β ' ' V. Ο. «ντήτ Γν. αύτον 

β«αντό^ ϋ. ΙμβηΙΛς 1*. ίμβαλΙΛς V. ίμβύΧΧι* Α «I ΊΒαβΐ]. 

ΊμβαΧΛς ΙμβάΙΙ** Ρ «Ιοίβώ ίμβαΧΟς* V. 7. ού Χφϊκοψ *' ©#11. 
Ιηάίοατί Ιαευηαηι. ούό' Αϊγυπχ%οψ βυμρΐιώι»* (ιΓΟίίιιβ ίιι £*- 

ΟβΓρϋβ φ . ^Ιϊ. θύ0* *ί*ΨΙΟΨ 8θ*1Ϊ£6Γ Ηρ«ΐ4 €*1ΙΙΐώθη(ΙΜ ' 1·*·^, 

μ»* «4Τ&»." Μ«·η<*ίυ·. V. 8* *6] ον Ρ. 

^η^/Μν/ϊ] Ρ- 47; ίαη*ηρχμ&ι Ρ VI·. ' Ιμη*μη<>*μ&*ι ΑΒ. 
. ; . $59 ί. V. 2. * *φ£τ«ς ^ «γοΗο* ρ. 72ϊ· Α *«·*ος ό Κ 
ΐκφ«Γος 1» Ρν. Υ> 3. /Μτ«/«η)ς ΡΥ. /4«»α//η)ς Ι*. Χ«ο*ί- 
-τος] δ€Γί»»ί?1>»1»ΐΓ Αα()χϊτ 0 ς. αϊτούς] ·νΓ*«ς ΒΡ. ΙμβΜο*- 
*«ς] ^«λΑΟΓπς Β. . , · , 

δβΟ β. V. I. Ον το»] Τλβ^ηίθί^ τ. 457. ;'#'^ο»»ί] 
V. 2. β*\ τ/ Β. · άκατος] άχοτος Η. V. 3. 

Ι>ίοη β* ΑΐΗβηΑβί βΐ ΤΙι«ο£ΐΐΗΐίβ άγ*νηαψ. Κιη«η<]«ι(ιιιη βΚ \να(>κ«!<*- 
»ίο «( , ^α* ©I» Μ ί* «Ι ^ οιη. Β. ΤΗ«ορΗίΙί τνι^ιΐΜΗη. ί · IV 1247 

Όδ αυμφίρόν ¥ία 'στί η^βύτ^ γύρη." . V 

'ωηπερ γαρ αχατος ονδϊ μιχρον πεί&εται · ! 

Μ πηδαΧιω Λ το πείσμ' απορόηξασα ιΜ 
Ίχ νυχτός ετερπλψεν εχουσ φν^/Λ;/ 
10. Ούδενα 6Η' υμών άγνοεϊν οίομαί, άνδρες φίλο*, 
οτι χαϊ θί μέγιστοι πόλεμοι δια γνναιχας Ιγενοντο* ο 
*Ιλΐαχ6ς δι 9 'Ελενην, ο λοιμός διά Χρν&μδα, Άχιλλίως 
μηνις δια Βρισηίδα, Χαϊ 6 ιερός δΐ χαλον μένος δι* ετϊ- 
• ραν γαμετην, φησί άουρις Ιν δεντίρα Ιστοριών, Θηβαία* 
γένος, όνομα Θεανώ, αρπασ&εΐάαν υπό Φωχέώς τινός, 
δεχαετης δέ χαϊ οντος γενόμενος τω δεχάτω 8τει Φιλίπ*· 
που σνμμαχησαντος πέρας, ίσχε* τότε γαρ είλον οΐ θί]- 
βαίοι την Φωκίδα, χαι 6 Κρισαΐχός δέ πόλεμος όνομαζό· 
€ μενός, ως ψήσε Καλλισθένης Ιν τω περί τον ιερού πο- 
λέμου, οτε Κιρραϊοι προς Φωχεΐς Ιπολεμησαν, δεχαεΤης 
ην, αρπασάντων Κιρραίων την Πελάγοντος τον Φωχεως 
&νγί(τέρα Μεγιστω* χαϊ τάς Άργειων &νγάτέράς επανιού- 1 
σας εχ του Πν&ιχου Ιεροϋ. δεχάτω δέ ' ϊτει εάλω χαϊ χ η 
Κίρρα. άνετράπησάν χαϊ ολοι οίχοί δια γυνα7χύς < ~ό 
Φιλίππου του Άλεξάνδρον πατρός δια το* ΙΟ^οπάτρας 
γάμον , ο Ήραχλεους δια Η\ν Ιόλης Ιπιγαμίαν της'ΈΐΗ 
ρντον &υγατρός, ο Θησέως δια την Φαίδρας τ%ς Μ/- 
4 νωος, ο Ά&άμανΤος διά τον θεμιστους της *Υψ£ως, ό 
Ιάσονος δια τον Γλαύχης της Κρέοντος, ό Αγαμέμνονος 
διά Κασάνδραν. χαϊ η Ιπ' Αίγυπτον δέ Καμβύοοδ στρα- 
τεία, ώς ψησι Κτηόίάς, δια γυναϊχα Ιγίνετο. ό γαρ Καμ- 
βύσης πυν&ανόμενος τάς Αιγύπτιας γνναίχας έν ταίς συν* 
ουσίαις διαψερενν τΰν άλλων επεμψΈ προς "Αμαάιν τον 
^ίγυπτίων βασΟΛα, μίαν αιτών προς γαμον των ~&υγα- 
τερων. .4 . δέ τών ρίν εαυτού ουχίδώχεν, ν^νοησάς $ 
_ ·..)./.·' ι. . : ..ι „ : , ,ι 

Υ. 1. *ία 'οτ* ΑΡ.' «*σγ Β. */« ΙαχΙ VI,. V. 1· 

ρΜ) Λ Ρ. ' 1 V. 3. τ* πΛσ/»*] «όπια/** β, δε οοι. ΒΡ. 
560 1>. 

οαϊχός ^^ . ονομνζόμίνος ΟΟΙ* Β. 

• 500 ε. ίου Ιιροΰ Α. τον Οϊη. Ρ\ί^ διχαετηζ] 8οΗοβ1>**ιΐΓ 
ϋι*α*\*ΐζ* , ολο· οίκοι \ οαο&,ο* οι«ο· Ρ. 

600 ά. ό γαρ Κα/^ύα^ς] Ιΐβ^ο »οίβ ηΕΓΓΪιΙίοιΙβίΙΙ ί>β111β 84- 
€Γ0 βί ΟηΜβυ ροβνίί 0. ημαοιν αίγνιίτίώρ Β. 

■ « γυναιχος εξειν αντην τιμήν, άλλα παλλαχίδος· έπεμψε δε* 
την Άηρίου ϋνγατίρα Νειτητιν. 6 δΐ Άπριας έχπεπτώχει 
της Αιγυπτίων βασιλείας δια την γενομίνην ιμταν προς 
Κνρηναίονς χαϊ άνγρητο υπό Άμάσιδος. ησ&εϊς ονν δ 
Καμβύσης τβ Νειτψιδι χαϊ σφόδρα ίρε&ια&εϊς ίχμαν&ά- 
νει παρ' αυτής τά πάντα, χαϊ δ*η&είσης Ιχδιχησαι τον 
'Λπριον τον ψόνον πεί&εΐ πολεμησαι Αίγνπτιυις. Αίνων 
δ\ ίν τοϊς Περσιχοίς χαϊ Α ν χι ας δ Νανχρατίτης έν τρίτγ 
* Αιγυπτιαχων τίμ Νειτητιν Κνρφ μεμφ&ηναί φασιν νπό 
'4μ4σώος' ϊξ ης γιννη&ήναι τον . Καμβύσην , δν εχδι- 
χονντα τ// μητρϊ επ\ Λϊγνπτον ποιησασ&αι στρατεΐαν. 
Αονρις δ* ο Σάμιος χαϊ πρώτον γενεσ&αι πάλεμόν φησι 
δυο γυναικών, * Ολυμπιάδος χαϊ Ευρυδίκης- ίν ω την μέν 
βαχχιχωτερον μετά τύμπανων προιλ&εα>, την δ % Εύρυδί- 
χην Μαχεδονιχώς χα&ωπλιϋμενην , άσκη&εϊσαν τά πολε- 
μικά *αϊ παρά Κυννάνχ τρ Ίλλυρίδι. 
561 ϋ. Έπϊ τούτοις τοις λόγοι ς βοξί τοις παροϋσι των 
φιλοσόφων π*ρϊ του ίρωτος χαϊ αυτούς τι ειπείν χαϊ 
περί κάλλους, και ελίχ&ησαν λόγοι φιλόσοφοι πάμπολ- 
λοι· εν οίς τίνες και ^μνημόνευσαν του σκηνικού φιλοσό- 
φου ΕύριπΙδου ασμάτων, ων ην χαϊ τάδ§ 

Παίδευμα δ' "Ερως σοφίας άριτής 

πλ*ϊστον νπάρχιι, χαϊ τιροσομΟιϊν 

οίτος ο δαίμων , „ ν 

. πάντων ηδιστος ϊφν &νητοϊς. · 
6 χαϊ γαρ άλυπον τέρψιν τιν' Ίίχων 

άςΛλπίδ' Αγμ> · ιβ . 4 . ν 

,, . τοις δ* άτύίστοις των τοίδε πόνων 

| 

600 €. ά'Ηΐρβ Α. α ηριτο Ρ\ Ι,. # ? ***«*«ϊ«] *ΙρΜια*ύς Β. 

«|,,*α*2< Ψ. Γ ί*μά*« Ρ. €. *ν«, Ρ VI.. 

1»ιΑ»« Β. 1*«*Λ·Ηιγ ΛνρΟας. XIV. ρ. βίβ β. 

■ £ £00 Γ. άσ*η*ΜΪσ«ψ1 ηγοησχτιμίΎη* € % και ηαςά — *ίΧλϋγΙδι 
Όηι/Ο. βνψψάτβ Α» *υρρα*η Β. χυώνη ΡΥΙ», ιι» ίη ΡΚοϋί βχ- 

οβιρϋ· Αηΐιηβίβ ρ. 70. βά. ΒβΙ&βΓ. ίοηρΚιηι ββί, ουίυ* Ιο ου πι 

ΟΑβλϋοοηαβ ιηάιοανιΐ. , ' . | 

Ί| , 601 ». ιιβΙ οΰτβίς « ΑΒ. αντο^ οιηΐιβο «αϊ Ρνΐ*. ικψπολ· 
Χο·] ηά*υ ηοΐλοί Β. £ιΐΓίρί<1ίβ νβηϋβ οηι. €» V. 2. *λ*ϊ- 
οιοκ] και πλάστο* Ρ. νχάςχη Οαβ&ιιοοηυβ , ν»1(*Κβη&Γίιι· 1η 

ί>ί.(ΗΙ» ΚαπΗ . .χ. 241...» Η(Μ^. «<>ί*1ο. Ρνμ ΙΓ 1249 

1» μήτε συνώρ χωρίς τ' άγριων 
ναίοψι τρόπων. 
10 το δ' Ιράν προλέγω τοΐαι νέοισιν Λ '·» 

ι.. μη Μοτι φενγει,ν, ; > .-, 

. χρήϋ&α* δ* όρ&ώς> οταν ξλ&γ. ϊ . .» 

χαϊ χατά τον Πίνδαρον δί άλλος τις ϊφη ' " ι 

Είη χαϊ Ιράν χαϊ ϊρωτι χαρϊζβα&αι χατά χαιρόν. 
έτερος δ* τις προοί&ηχ* των Εύριπίδου τάδε Μ< 
Σύ δ* ω τύραννε &εων τε χάν&ρωπων "Ερως, 
£ μή δίδαϋϊι τά χαλά φαίνεο&αι χαλά % 
η τοις Ιρωοιν ων Ου δημιουργός Λ _> Λ , 

* μοχ&ονσι μόχ&ονς ευτυχώς οννεχπύνΗ. 
δ χαϊ ταύτα μέν δρών τίμιος &εοίς Ιαι^ 
μη όρων δ* υπ* αυτού του δώάΰχεο&αι φιλών 
άφαιρε&ησει χάριτας, αίς τιμωαί <τ«. 
12. Ποντιανός δέ Ζήνωνα εφη τον Κιτιεα υπολαμβα- 
ΨΗ* τον "Ερωτα &ών είναι φιλίας χαϊ εΊϋν&ερίας, ίτι δέ 
χαϊ ομονοίας παρασκευαστικού, άλλου δ' ουδενός. διό χαϊ 
ίν τιι Πολιτεία εφη τον Έρωτα, &ών είναι, συνεργόν νπάρ- 
ά χοντα προς την της πόλεως σωτηρίαν. Ότι δέ χαϊ οί του- 
του πρεσβύτεροι χατά ψιλοσοψίαν σεμνόν τινα τδν Έ^ωτμ 
.χαϊ, παντρς αίύχρον χεχωρκϊμενσν $δεααν δηλον εχ τον 
χατά γυμνάσια αυτόν αυνιδρΰσΟαι Έρμγ χαϊ Ήραχλεΐ, 
τω μ$ν λόγου ^ τφ δ' άλχης προεστωτι* ων ενω&εντων 
φιλία τε χαϊ ομόνοια γεννάται, δι ων η χαλλίστη Ιλεν- 

661 5. V. 0. τνηΐν VI* οννίιρ ΑΒΡ. V. 0. *Α>ψ> VI.. ί 
,ίοψ*. ΑΒΡ. V. 12. όρ&ύς οκι. Ρ. Πίνδαρο*] Ργ·*». 230. 
ρ. «73. ΟοοΓ. ΙηΓπι ρ. «01 α. Ε^ιπΜου] Κχ Αα«ΓθΙιι*β.Ι^Μβ 
ί,υοΐβη. άα εοηβοι·. ΚίβΙοΓ. ©. 1. φιί ρηιηυηι νβΓβαιιι αϋιιΐίΐ. 
ΕαΗρΜι* τ€ηιι· [<ρ* €. V. I. — 3. οοιτυρίβ κτφϋ «ρυ<1 
φοίκβαπι Ι-Χίν. β. τοΙ. II. ρ. 474. V. 1. Σ* V 4 *ύ- 
'ρα** ηαν&ρύίι** "Έρ*ζ Ι,υείιηαβ: φΛβ τθγ» βαΗρίτΐη ▼ΗβίβΓ. 
V. 2. >*/«0»ο4 *αΙ* *άά. Α «Ι ΙμΛ* 8*Λ*βιΐ8. οίη. Ρ VI* 
V. 3. «ί] «&} Β. 

,; &φ! ϋ,^ν. δ. &ψητοϊ< αυ* άνητωρ Όο&πι*\ι· αά ΑΗβίορΗ. 

Υββρ. 396. ίη ΑάάβηιΗ* ρ. (133). ε*·} 8ογΗ>«1>αΙιιγ Ιαχ βΙ ί»- 
ίη. άφαιρι&φν. Ζφ**«) ζψωρ Ρ. «Οίον 4\ ούδ€90ς) άΙΙ* ^1250 ΙΓ 

- 

&ερια τοις ταύτα μηνών* σΌναυξεται. 'Λ&ηναίώ δί το* ι 
σοΰτον απεσχυν του συνουσίας τίνος <$ιαλαβεϊν προεστάναι 
ψ τον "Ερωτα ωστ* της Ακαδημίας έχδηλως τρ '4&ηνα ' χα- 
ϋ-ιιρωμενης αντο&ι τον "Ερωτα Ίδρυα άμεροι σνν&νονϋΐν 
αντω. θεσπιεΐς τ ε τ# 'Ερόηίδια τψωσι, χα&άπερ *Λ&η- 
ναια 'Λ&ηναϊο* «αϊ ' Ολύμπια ΗλεΖοι, 'ϊόδιοί τ$ τα'Αλιια. 
χαϊ έν ταϊς δημοτελέσι δέ σπονδαις ως Ιπίπαν ά "Ερως 
τιμάται. Λαχ( δαιμόνιοι δέ προ των παρατάξεων "Ερωτι 
προ&υονται, ως εν τ# των παραταττομένων φιλία χαμέ- 
νης *ηζ *ω*ηρίας « *** νίχης* «αϊ Κρήτες #' Ιν ταϊς 
ί παρατάξεσι τους καλλίστους των πολιτών χοσμησαντες, δια 
τούτων &ύουσι τω "Ερωτι\ ώς Σωσιχράτης ιστορεί Ό δ$> 
παρά Θηβαίοις ιερός λόχος καλούμενος σννεστηχεν έ£ 
εραστών χαϊ Ιρωμενων , τ( Λ ν · τον &ιον σεμνότητα εμφαί- 
νων 9 άσπαζομένων &άνατον$νδοξον άντ' αισχρού χαϊ έπο· 
νειδωτου βίου. Σάμιο* δέ , ως ψησ$ν Ερξίας & ΚοΙοφω- 
5β2νιαχοΐς 9 γυμνάσιον άνα&*ντ*ς τω "Ερωτι τη» δια τούτων 
άγομίνην εορτή ν Έλεν&έρια προσηγόρευσαν* δι' ον &εόν 
χαϊ 'Λ&ηναΐοι έλεν&ερίας Έτυχαν, χαϊ οι Πεισιστρατίδαι 
εχπεσόντες Επεχείρησαν διαβάλλειν πρώτοι τάς περί τον 
&εον τούτον πράξιις* \ . * ι 

13. Τούτων λεχ&εντων ο Πλούταρχος άπεϊινημ6νενσ& 
των έχ Φαϋρον 'Λλεξιδος 

ΪΙορινομίνω δ* ίχ Πειραιώς νπο χών χαχών 
χαϊ της απορίας φιλοσοφείν 4πηλ&4 (ιοί 
& χαί μοι δοχουσιν άγνοεϊν οί ζωγράφο* . 

» - » I - . , . , . ί 

*·' · ' ' ' ' ) * '( .1 . ι» 

μπιονοι Β. μιχ*ϋ*Φ ΡΥΙ* * Κλίβ^Η. βΛΗίο· ·ον·«ι^«η·Α€· 
α«?ί«τσ* ΡΥΧ. άηισχοψ *ο? ΑΒ. άτι/χοψχο ΡΥΙ·· 

·. ■ : 
$01 ·. ««ητ«Ις..Α€ φί.ΜΜίτςο Ρ. &**%ισ*χ Ρνΐ*. τψύσ$ 

ο«. Β. , *α*ί**ν ΑΒΟΡ. «»»« π*»9ψ** VI*,, , 

άλίΐα ΑΒ. άλ*α Ρνΐ*. 

τ 

5 VI Γ. . . «κρ^ς Ρ. 9 Β&**] ΕρΙΙοηιβ Ιμκ 

Ιοϋΰπι οιηίβίί. Όοηί."·* VIII. ρ. 360 4. *' 

502 Α. τον*·»] τούτον δϋΚ^βί^Κ. *αί '^ο^πμμ Ι* «αΐ.ρ^. 

ΑΒ. Α^ο#Ρνΐ,. Α1«λΜί· τ„1. 2. 16. 10. 
οω. €. V. 1;ίπ·^«/ο^ω Ρ- VI-, πορ«υβ^«» ΑΒ.^ . » » » , ' ' 1Γ 1251 

τον "Ερωτα, σνντομωτατον δ* ειπείν, οσοι 
5 τον δαίμονος τούτον ποιονϋιν εικόνας, 
εστίν γαρ οντε &ήλνς οντ* άρρην, πάλιν 
|* οντε &εδς ούτ* άν&ρωπος , οντ* άβίλτερος 

οντ* αν&ις εμφρων, άλλα θννν*νημίνος 
πανταχό&εν, ενϊ τνπφ τε πόλλ* είδη φέρων. 
10 η τόλμα μίν γαρ ανδρός, η δΐ δειλία 
γνναιΧος , η & άνοια μανίας, δ δί λόγος 
ερρονονντος, η σφοδρότης δέ &ηρος, δ δέ πόνος 
ο αδάμαντος, η φιλοτιμία δΙ δαίμονος· 

χαϊ ταντ* εγώ μα την Ά&ηνάν χαΐ &εονς 
.15 ονχ οίδ' ο τι Ιατϊν, αλλ* ομως εχει γέ τι ' 
τοιούτον, ίγγνς τ* ειμί τοννόματος. 
Ευβονλος δ' ?} Άραρως έν Καμπυλίωνι 

ΤΙς ην ο γράψας πρώτος άν&ρωπων άρα 
ΐ χηροπλαότηόας "Ερω&' ύπόπτερον; 
. ως ονδεν $δη πλην χελιδόνας γράψνν, 
αλλ* ην άπειρος των τρόπων των τον &εον. 
4 5 ίατιν γαρ οντε κούφος οντε ράδιος 
άπαλλαγηναι τω φίροντί την νόΰον, 
βαρύς δέ χομιδη. πώς άν ονν εχο* πτερά 
τοιούτο πράγμα; ληρος, ει χαφησε τις· 
"Λλεξις δ' & Άποχοπτομενω 562 Β. V. 4. 

988, 14. ό' ιίπι» ΑΒΟΡ β* ΚυβΙαϋιίυβ. γ* ίΙπΑν VI*. 
V. 6. οντ"] ονό* Β. «"ορΗ \\Μ β* Ειιβ*αΐ»ι.ιιβ. 

V. 8. σνηητημίϊος ΟθΒαυοοηιιβ. συ*ψ§ψηγμ&ος Ρνΐ-·. αν*η*$γμ(νοζ Ο Η 
«ρϋοιηβ ΗοββοΗβΙϋ Η ΕιιβΙαίΗίυβ. V. 9. Μ ΑΒΟ β* ΚυβίαΐΗίιιβ· 
I* Μ Ρνΐ,. « α<ΜίαΊ* 8οΚνβί β Η. " V. !1< 4 4" &*οια] 6' 
οηίβϋ Ι^ροίΗβ** ίη Βαέίΐ. I-.. 

562 ^. V. 15. ο τι ΑΒ. ©τ* Ρ VI* V. 10* ϊγγυς' *1μ\ Β. 
Ιγγννχ* Α μη Α, ϊγγνσχ' ιί μή Ρ. ϊγγ«τ* $ μ*ΐ VI·· τον*όμ«το$] 
8€τίΙ)6ΐ)ΕΐηΓ τον οράματος. '^ιραοώς} «φαρως Β. 

562 ά. V. 8. λ^οος — τ« οιη. €. χα^σ* τ*<] </ (#7 Β) 

«α* φήθί* Τ* ΑΒ. ή* Καν φηθ€^ Ίΐς ΡΧία. ΚββίίΙϋί ΟΓΛβΐη, <]1ΐαβ ΓΟΓ-' 

\" ΓαρΙβΙω ρορβπ*. το·οντο πράγμα Α^οον αν φςσ**/ τι« ΡοΓ8«ηιΐ8. 

ί' οιη. Β. 'Λποχοιηομινφ ] Νίβί *Αηο*οΛχομ(γ*ι βΰι ίΐΐϋηιΐϋΐη. 

€οηί. Ε(1 Χ. ρ. 431. β. 
ΑτΗΚΝΑΓυβ, ΙΗ. 81 

— 

» 1252; ΙΓ 

* 

1 Λέγεται γαρ λόγος 

υπό των σοφιστών, μη πετεσ&αι τον &εόν 
τον "Ερωτα, τους ερώντας' αίτιον δ* εχειν 
Ιχεΐνον άλλως, ηγνοηχότας δέ τους 
γραφεΐς έχοντα πτέρυγας αυτόν ζωγραφεϊν. 

14. Θεόφραστος δ' έν τω 'Ερωτιχω Χαιρημονά φησι 
τον τραγιχόν λέγειν ως ( τον οϊνον των χρωμένων τοις τρό- 
ποις χεράννυσ&αι , ούτως χαϊ τον "Ερωτα* ος μετριάζών 
μεν εστίν ενχαρις Ϋ έπιτεινόμενος δΐ χαϊ διαταράττων χαλέ- 
'πωτατος. διόπερ ό ποιητής ούτος ου χαχώς αυτού τάς 
δυνάμεις διαιρών φησι ^,άίδυμα γαρ τόξα αυτόν εντείνε- 
ο&αι χαρίτων, το μίν Ιπ ευαίωνι τύχφ, το δ* έπί συγχυ- 
ϊ σει βιοτάς." 6 δ' αυτός ούτος ποιητής χαϊ περί των Ιρών- 
των έν τάρ εηιγραφομενια Τραυματία φησϊν ούτως 
Τίς ουχϊ φησει τους έρώντας ζην μόνους} 
έδει γε πρώτον μέν στρατευτιχωτάτους 
είναι, πονεΐν τε δυναμένους τοις σώμασι 
μάλιστα, προσεδρεύειν τ αρίστους τω πό&ω, 
5 ποιητιχονς, ιταμούς ,. προΟνμους , εύπορους, 
έν τοις άπόροις βλέποντας, ά&λιωτάτους. 
663 Θεόφιλος δ* εν τω Φι?Μυλφ 

Τίς φησϊ τους ερώντας ουχϊ νουν έχειν; 
η που τίς έστι τους τρόπους άβελτερος· 
ει γαρ άφέλοι τις του βίου τάς ηδονάς, 
χαταλείπετ' ουδέν άλλο πλην τε&νιμέναι. 662 β. Θ<όφοα9τος] Υοΐ. V. ρ. 108. τοϊς χρόηοις χιράννν- 

ο&αι] τοκ τςάποις ίη 1ϊ1»γ«κ οηιί&Αυηι βυρρίβνϋ βι-οϋυβ ίη Ειι*Γρ(ί3 
ρ. 997. οοηιρ&πλίυ ΡΙιΚ,ιιτΙιυ ΜογδΙ. ρ. 400 1>. 6 μίν γαρ οίνος, <3ς 
Χα$ι>τιμων, τοΧς τςόηοις χίθά»νυται %»ν ηινόηων. ώαταοάττ»*] 
όι«τ(ΐ(Ηΐπ6μ*τος 0. ό ηοιητης ούτος) Ιιηηιο Κυηρίάββ Ιρηίςβη. 
ΛιιΙία\ τ. 549. ΙψηΙησ&α*. ΑΒΟ. ίχτι&ίο&α* χνχν] 

ΑραΛ Ειιηρκίβηι ηότμγ. 

562 Γ. Ιπ$γοαφομ4*ν υιη. Β. φηοίν] ψηοΐ Β. οντνς οηι. Β. 
ΙΙιαβΓβηιοηίΛ τοΓΗϋβ οηι. £. V. 2. Μη ;·« πρώτον Α Β. 

ϊόα πςώιον Ρ\\ ονς ό#» *ά ηρώιον ία. οιςιιιτίχωτάτους Β. 

ο<>3 α. ό' ίν χ<» οηι. Β. Τ)ι?ορηίΙί λχγλιι» 1. — 4. οχ Αη- 
ίιρπαιι* ϋίΓβΓΐ 8ΐοίίΐ»·(ΐβ ΚΛΙΠ. 12. ιοί. II. ρ. 4ί>6. V. 1. τ/,· 

ΑΒΟ. ής \'ϊί. υιη. Ρ. «2 τις 8ΐυυΒ<Μΐ.Ί, υοί τί; υηιίΗίΙ ουιΐβχ Ρ&πβί 
ηυ«, β! ΠΗοΛ ΗηιηιΊίυ. V. 4. άλλο ηλί^) ϊ'τπτον \, Νίυοαβυ*. ί 

1Γ 1253 

5 Ιγω μϊν ονρ χαύτος χι&αριστρίας Ιρων, < 
ηαιδος χόρτος, ον νουν ίχω προς των &εών; ' 
χαλλει χαλής, μεγε&ει μεγάλης, τίχρρ σοφης'· 
ην έστ' ιδύν ηδιον η το &*ωριχον 
* ϊχρνσκν νμϊν διάνεμαν εχάστοτε. < . . ' ♦ 

ΪΛρι στοφών δ* Ιν ΙΙν&αγοριστ^ : \ 

Ειτ' ον δικαίως εστ' άπαρηφισ μένος ν , . , 

νπό των &εών των δωδεχ ειχοτως "Ερως; . 
*τάραττ§ χάχείνονς γαρ> Ιμβάλλων στάσεις ν 
υτ' ην μετ* αυτών, ως δΐ λίαν ην ·&ρασνς 
5 χαϊ σοβαρός, άποκόψαντες αντου τα πτερά, 
'ΐνα μη πιτηται προς τον ονρανον πάλιν, 
δενρ* αντόν εφνγάδενσαν ως ημάς κάτω, 
τας δε) πτέρυγας ας είχε τ$ Νίχρ φορεϊν 
β εδοσαν, περιφανίς σχνλον από των πολεμίων, 
περϊ δέ τον Ιραν "Λμψς εν Αι&νράμβω φησϊ 
Τί σης; αν τανχϊ προσδοκάς πείσειν εμϊ, 
ως εστ εραστής όστις ωραίων φίλων < 
τρόπων εραστής ε*στι % την όψιν πάρεις; 
άφρων γ* άλη&ώς. ούτε τούτο πείθομαι 
ΰ ου&' ως πενψ]ς αν&ρωπος Ινοχλων πολλάκις 
τοις ενπορονσιν ον λαβείν τι βονλεται. 
"Λλεξκ 'Ελενρ 
4 ' Ως όστις αυτής της ακμής των σωμάτων V. 5. ίρύν €αβ&ιι1>οηιΐΒ. Χ^ΐΙ>Η Ιςύ. V. 7. Ευβί&ίΗίιΐΒ ρ. 1558, 14* 
V. 8. 9. οηι. Ο. V. 8. ψ ίστ' ΙδΛ* ήδ*ον ΒιίΓηΗιιβ &ρα4 
Οαϊβίοπίιιιτι Ευπρίάϊβ ΚυρρΙίο. τ. 1101. %ν Ιά§ϊ* * 4 διον ίστϊψ 
ΑΒΡ\ Γ · ηψ ηδι.ον ΙύίΖν Ιοτϊν I· βχ οοηίβοΐυΓα <3υί1. €&ηίβΓΐ Νυν, 
1·€ΰΙ. IV. 5. &*·ηΐΜΌψ €&ηΐ€Πΐ· β* 1*. Ό^ωρηχίηοψ ΑΒΡΥ. 

563 ϊ>. V. 9. νμϊ* ΟΓοίίϋ» ία Εχεβι*ρΗ· ρ. 707. !Λ1>π ^<1τ. 
διίΐρ/μαν] όιαμ/ναν Ι&οοΙ)§ίαβ ρ. 297. δ * Ιψ οηι. Β. 

V. 1. &τ'] Ρτ* Β. V. 2. «ίκότ·»ς ** ΡοΓβοηαβ. 

563 ς. V. 1. πςοο****} οηίσην ΒΡ. V. 2. φΛ»» ΑΒΡ. φ/- 

Ιον VI*. «ραϊον φίλων 1ί»εοΙ)8ία8 ρ. 297. V. 4. / Ι»η»1ι·. 
βίο*. 1<.β£βΙ>&ΙαΓ τ*. 

563 4. V. 1. οΦης αντί/ς τ»/ς Ζκμης Ι&εοΒβίυβ ρ. 297. ο«ττ#ς «ό- 
τζς άημης ΒΡ. όστις αίί τ^ς «χ/ιής Α. «δ#»ς άχ/ο/ί Ο* οσης «κ^ζς VI*. 
τώτ 0«/»άτ<*? ΑΒ€Ρ. τ»ψ γι αωηΐ(χ*»ψ VI-. 

81 * 12*4 ΙΓ 

I ; > 

έοα, τον αλίον οίίί γιγνώσχει λόγον, 
τ τ& ηδονής έστ\ ο,νχϊ των φίλων φίλος, 
άδι*εζ τε .τον "Εοωτ' εμφανώς &νητος &εον, 
άπιστον αντονπασι τοις άλλοις ποιων. 
15. Τούτων των *Αλεξιδος απομνημονεύσας 6 Μνρτίλος, 1 
χατα άποβλέψας εις τους τά της στοάς αίρονμενονς, τά 
Έρμείου του Κονράωζ έχ των ιάμβων προειπών 
'Λχονσατ', ω στώαχες^ ϊμποροι λήρον, 
β λόγων νποχριτηρες , οι μόνοι πάντα 

τάν τοις πίναξι, πριν τι τφ σοφω δούναι, 
αντοϊ χαταρρογεΐτε , χα&' άλίσχεσ&ε 
5 εναντία πράσσοντες οϊς τραγφδεϊτε, 
παιδοπϊπαι οντες χαϊ τοντο μόνον ίζηλωχότες τον άρχηγον 
υμών της σοφίας Ζήνωνα τον Φοίνβχα, ος ουδέποτε γν- 
ναιχϊ έχρησατο, παιδιχοίς 3* άεϊ, ώς Αντίγονος 6 Καρύ- 
στιος ιστορεί £ν τφ περί τον βίον αντου. ιϊρνλεΐτε γαρ 
οτι δει μη των σωμάτων, άλλα της ψυχής εράν' ο'ΐτινες 
ί μέχρι οχτώ χαϊ εΧχοσιν 4τών δείν λέγοντες σννέχειν τους 
έρωμενονς. χαί μοι δοχεί Αρίστων 6 Κείος ό περιπατητή 
χδς ου χαχώς είρηχεναι εν τω δευτερω περί των ερωτιχών 
Όμοιων προς τινα Άττιχςν, μέγαν τινά χατά την η?.ιχίαν, 
ίπιδειχννντα ως χαλον, ω άωρος ην όνομα , Την προς 
Δόλωνα μοι, φησι, δοχω παρ* Όδϋσσεως άπάντησιν Ιπί 
σε μεταφέρει 

*Η ρά νυ τοι μεγάλων δώρων έπεμαίετο &υμος. Υ. 2. ί* *άά. Ρ «ΙΙ&οοοβίυβ. οηι. VI·. γιγι·ωσκΐι] 8οήο«ο&(υΓ γινύαηιι. 

Χόγον] χρόνο* Β. τρόπο» Χογοψ Ρ άβίβίο τρόπον. V. 4. δ. οηι. Ο. 
άηομνημοηύοας] άπομνημονίνοαι Β, ηροίιπών] προσιιηνν Β. 
V. 1. στώ«κ<ς] 8εηθ6θ^ίιΐΓ οτοώας. €οΐΊ'β€ΐιιηι β χ Ο, ίη ςιιο 
«ίο ΒΓήρΙιιηι «τ* Ιρμιίας 6 χουρι*νς τους στωικούς ατήααας καλή Ιμηό- 
ρους Χήρου λόγων καΐ ηαιόοηΐηας, χαΧ τούτο μόνον ίζηΧωχότας τον της' 
οοφίας σφύν άρχηγόν ζήνωψα τον φοίνικα» 

503 *?. V. 2. ύηοχριτ^ρίς XX*. ύηοκρητ^ρ*ζ ΑΒΡ. V. 3* ηρίν 

χι ΡοΓδοηυβ. πρινη Ρνΐ^. V. 4. χκταρο<ρηΧ( Β< &ρυΧιϊχϊ\ 

8ιτίΙ>6θαΙυΓ &ρυΧΧή%{. Ό-ρυΧΛται Β. ΦρνΧΧΐιται Ρ. μίχρϊ] μίχριζ Β· 

**ος # 

563 Γ. ηΛος \\*. κ«Ιος Λ €. χϊος ΑΡ. κ.ος Β, ΧΊά. αά Η. ρ. 38 Γ. 

τ» δίντϊρω ] τψ οι». Β. - ίηζ οι } ϊηΐισι ΒΡ. *Η ρά νυ] 

ΙΙΐΛά. «,401. 

4 

< 

ί * ·« ν» ΙΓ Λ 1255: 

ι 

4 

564 16· Ίίγησανδρος &' Ιν τοϊς νπομνημασι των ηδυσ- 
μάτων φησιν έραν παντας 9 ου των χρεών, υνόέ των ίχΟύοβν' 
άπογενομένων γοΰν τούτων ουδείς ηδέως ετ$ προσφέρεται 
το χρίας, ουδέ τον Ιχ&ύν, ουδέ έπι&υμεϊ των ωμών χαϊ 
των άνι,όυντων. χαϊ γαρ το παλαιυν παίδων ι)ρων, ώζ χαϊ 
'Λριαχογων ϊφη, ο&εν χαϊ χαλεϊσ&α$ τους ερωμένους συν- 
έβη παιδικά, ηρός άλη&ααν γαρ , χα&άπερ φησι Κλέαρ- 
χος ίν τφ πρώτφ των *£ρωτ$χων 9 Αυχοψρονίδην ειρηχίναι, 
γηοΛν 

I - Οντε παιδδς άρρενος οντ€ παρ&ένων 

των χρυσοφόρων ούτε γνναιχών βαϋνχόλπων 
χαλον το πρόσωπον, άλλα χόσμιον πεγνχει. 
ι\ γαρ αιδώς άν&ος Ιπισπείρει. 
χαϊ δ 'Λ ρ ιδιοτελής δΐ τους εραατάς εις ούδίν άλλο 
του σήματος των έρωμένων άποβλέπειν η τουςόφίϊαλμυυς, 
ίν οϊς την αιδώ χατοιχεϊν. 2?οαοχλής δέ που περί του 
χάλλονς τον Πέλοπος δέολεγομίνιρ ποιήσας την Ίπποδά- 
μΐιάν ηησί 

Τοιάνδ* εν οψει λύγγα &ηρατηρίεχν 
ο έρωτος , άστραπην τιν' ομμάτων έχει* 
εν&άλπεται μίν αυτίς, έξ,οπτα δ* Ιμ^ 
ϊσον μέτρων όφ&αλμόν, ώστε τέχτονος 
παρά στά&μιρ Ιόντος όρ&οϋται χάνων. 

17· Αοώμννος δ* δ Χίος τόν'Υπνον φησας εραν του. 
Ένδνμίωνος, ονδί χα&ευδοντος αυτού χαταχαλύπτει τονς 

564 *. ύ' ίρ τοϊς] ϊ β( τοϊς οηι. Β. . %*ρ ίύυο^χ»,] τ* κ 
οηι. Β. ν$ η$*ιω ί*Ζρ] χψ β* τύν οη». Β. 

504 η. V. 2. οντ» ΡοΓβοηυ» «ι<1 11<;αι1>αιιι 154. ΙΛΙιπ οι\ί>. 
V. 3. ΜφοΜ»] *βφυπ*ρ δεηαβΓεηι» β<1 1)ίυπ}-8Ϊαηι <1« οΛιιιροβ. νει-οοι-· 
^. 300. μΐβϊ) *ΙΛ* Α€. ΖοφακΙης] Οβηοιηϋί Γγ. 3. ρ. 641. 

V. ϊ. Ιύ/τ* ΛΠν. Ιύγ*α 0. %,« ΡΙ* 
564 V. 3. - 5. οηι. & V. 3. «ί** £λλ*τ«» ΡΥ1* ν & 
•ΐλλίΐα» Β. ίρ&άΙτΗΐια ΚιιηηΚβιιίαβ »ρι«ϊ ν&Ι<&βηαηυιιι λ0 Ευηρϊάίι 
^-ΙφίρροΙ^*. 408. ρ. 211). ουηψΛΓϋίυ ΡΗΓ>ηίοίιο ίη //^οτι«^ασχ«ΐ'£ υ«>- 
ν «βι»χΐ7 (Ρ* *Ρ, 20. ««Ι. ΒβΙΑβι-.): έν&άΐηιο&αι (αραϋ Βο^€ηιιιι 
ίχόιιληιοιϊηι) οίο» κα{*ο&α$. ύηό ί^*ττος. έξοητφ VI* 

Οόη%α* ΒΡ. Γ 4(ύ ΚΓαιι^ία*. 04 μι Ρ VI* ν.4. ϊοορ] *οτΒ> 
μη^ύτ Λ »ΙθΚ.ϋΐΐ4ΜΓία«. μίχφαρ Ρ VI* μέβρορ Β. ιίβΜ Α β* 1256 ΙΓ 

οφ&άλμύύς^ αλλ* άναπεπταιιβνων των βλαράρων χοιμίζα 
τον έρωμξνον, οπως δια παντός άπολανρ της τον &(ωρπν 
ηδονής, λεγη 3* όντως 
ά "Υπνος #1 χαίρων 

ομμάτων ανγαϊς άναπεπταμίνοις 

οαοοις έχοίμιζε χονρον. 

χαϊ η Σαπφώ δϊ προς τον νπ$ρβαλλ6ντως &ανμαζόμ*νον 
την μορφην χαϊ χαλον είναι νομιζόμενόν φησι 

Στά&ι χαντα φίλος χαϊ τάν επ' οσσοις 

άμπέτασον χάριν, 
ο δ Άναχρίων τί φηαίν; 

ίΐ 'παϊ, παρ&ένων βλίπων % 

δίζημαί σ*, ον δ' ον χλνεις 

ούχ είδώς οτι της εμης 

ψνχης ηνιοχενεις. 

ο δε* μεχράοφωνότατος Πίνδαρος 
% Τάς δΐ Θεοξένον (φησϊν) αχτίνας οσαων μαρμαρι- 

ζοίσας δραχεϊς ( 
ος μη πό&φ χνμαίνεται, εξ αδάμαντος 
η σιδάρον χεχάλχενται μέλαιναν ψνχάν. 

τον Κν&ηρίον Φιλοζίνον Κνχλωψ, έρών της Γάλα-" 
τεϊας χαϊ ίπαινων αυτής τό χάλλος, προμαντενομινος την 564 β. V. ]. αχτϊψας δσσνν] άκ*τ*ας ηροαύηου 601. φιοά τβηιηι 
τΙάβϋΐΓ: η Μη οααων Γιβι-ί ρόΐββΐ υ( ΑΐΗβηαβί ©ργογ βϋ, αϊ! 6ααο*ς 
9Χ 8*ρρΗοηίβ ΓΓΛ^ηιβηΙο οΙ>ν«?*αΓ6(<ΐΓ. άκτίπίς τις οσαων Ηβπη&ηηιι·. 

μαρμαριζοίαας ά«0Ί 6Χ 601. μαρμαριζούαας Ρ VI.. μαρμαονζού- 
βας Α. V. 3. 4* 601. ψυχαψ) Κ«(*β χαρόία* \ γνχοΖ I ΜαλύιηΜ Ρ. άΧΧ' — ίρύμηοψ *άά. ΑΒ(Χ. οία. ΡΥ. χοψίτ- 
{·· ΑΒΟ. χοιμΧζν» Ι* Χ4γ& ό* οΰτως οιη. Β. 

564 ά. V. 1. 'Τπνος Ι*, νηψο* Ρ\Γ. υμ,νον Β. V. 3. Ιχοίμιζ» 
ΧΙλ. ίκοίμιζ(ψ ΑΒΡ. δαρρηοηίβ υ«γ1>& ίη υηυπι τβηηιιη οοηίιιηχίΐ 
Ββαίΐείιι» 1η βρίβίοΐα &<1 ΗβιηβΙεΓηιιβίιιπι ρ. 104. ροβϋο I»* 6σο*. 

Αη&εΓ6θη(ΐ8 τ. 1. βλίηνν] βΜπουοα €. V. 2. ού χλύης 

ΕΓίιιηΙϋιΐΒ ρ. 447. βΐ βυΙΙιηαιιηιι* αρυά ΒοβοΙίΗίιιιη άβ πιβίπβ Ρίη- 
Λλγι ρ. 288. ΙΛΜ ούχ άίας. V. 3. ον* ά&ύς] ον γαρ οΙό*ας 0. 

μίγαλοψωτάτος Β. Πίνδαρος] Ργ. 88. ρ. 612. Ρίηά&τί 

ίτα£ηιβη(αιη οηι. Ο. Λιιείίαβ ΓβρβΙΗιΐΓ ίαίτ& ρ. 601 ά. ΙΓ 1257 

τνφλωσιν, πάντα μάλλον αυτής επαινπ η των οφ&αλμών 
μνημόνευα λέγων ω δε 
&1 καλΧιπρόαωπε, 
χρνσεοβδστρνχε Γαλάτεια, 
χαριτόφωνε κάλλος ερώτων, 
ί τυφλός ό έπαινος και κατ' ουδέν όμοιος τω Ίβυχπω εχείνω 
£νρύαλζ , γλανκίων Χαρίτων &αλος 
χαλλιχόμων μελέδημα, σ£ μεν Κύπρις 
α τ άγανοβΧεφαρος Πει&ώ ροδέοισιν ίν αν&εσι &ρε- 

ψαν. 

Φρύνιχος τ* επι τον Τρωίλον Ζφη 

Λαμπειν επί πορφυρεαις παρησι φως πρώτος. 
18. Ύμεις δΐ ξνρομενους τά γενεια περιφέρετε τους 
ερωμένους* του ξύρ*σ&αι τον πώγωνα χατ* Άλεξανδρον 
565 ενρημενου , ως φησιν υμών ο Χρύσιππος εν τω τετάρτφ 
π*ρι νου καλόν χαι της ηδονής, ούχ άχαίρως δί> ως έμαν- 
τον πεί&ω, μεμνήσομαι της λέξεως' χαίρω γαρ πάνυ τω 
ανδρι δια τε τ>)ν πολυμα&ίαν χαϊ την τον η&ονς Ιπιεί- 
χειαν· λίγα δε* ούτως δ φιλόσοφος „ Το ξόρισ&αι τον 
πώγωνα χατ Άλεξανδρον προηχται, των πρώτων ου χρω* 
μίνων ούτω. χαϊ γαρ Τιμό&εος ο αυλητής πώγωνα μέγαν 
ϊχων ηυλει, χαι εν Ά&ηναΐς διατηρονσιν ου σφόδρα άρ- 

γΐογί 601. η τ<#ν οψ&~αλμοη> ΑΒ(Ξ. η χαϊ τώψ όφ&αλμων ΡνΓ.. 

λίγων ωδ* ©πι. Β. ΡΗΠοχβηί ίΪΗ^ιηβηίιιη* ΕιιβΙα- 

Ιΐιΐιιβ ρ. 1558, 15. οηΐλίβο Γαλάτηα* V. 2. χρνα^οβόοτρνχΜ ΑΒΟ 
βΐ Ετι»(αΐΗίιΐ8. χρυοιοβόστρυχε Ρ VI.·. V. 3. «άλλος Ιίΰή β* £ν> 
»1αΐ)))ΐΐ3. Φαλλός ΡίοηΊΙο ρί 60. ςιιοά Φάλος βΟΓίΟβηάαιη ©β*. 

504 Γ. ο ίπαιψος 0 β* ΕυβΙαΙηίιιβ. 6 οηι. Ρ VI». Ίρ»**1ψ Ο 
βΐ ΕιιβίΕΐΜαβ. Ιβνρίφ ΡΥΙ.. V. \. γΧαυχένν ΙίοΗ β* Εϋβίαΐηίββ. 
γλχηαω» ΙαοοΙ>βίυβ. 4μλος ΑΒΟ. Λίΐλος ΡνΧ.. θάλαμος Εϋβίαΐηίυ*. 

V. 2. μάθημα} μ*Μ6ημ* *£ρω%ω* ΙαοοΒβ.ϋβ. Ο* ] β» Ρ. 

V. 3. ™&«δ»νοισΐρ Β. I* οη. 0 β* Ευβ*»*1ιΐιιβ. 
ΡΗΓ>;ηίεΗί νβΓβαηι Γβρβίϊί ρ. 604 &. ϋίίηΐϋ ΕαβΙ&ΙηΙυι ρ. 1558, 18. 

ΛάμήΗψ] λαμπη ί' 604. λ«>«ης ΕαβίαΙηίτιβ. *ο?φΐ^Λας 
601.*υΐ)ΓΪ βΐ Ειι*1«αηίιΐΒ πορφνραΐς, παρζο* 'Ροήοηαβ. Μφφ>» 

ΙΓΙ'Κ βΐ ΕυβίαΐΗίτιβ. παρΓησ» Α. ήαρφ» Β0·" ένρο^Λονς Β. «"νροι/- ΡΥΙ*. ■ 

- 565 λ. ΐ; - β* το5 ει τ,ς 'οη. Β. λ/,« Λ ο5- 

τ»ς ό φιλόοογος οη». Β, ςαί φ 1 ! 0 ^ Ρ 081 |υ^«β*α» ΑΗάϋ. ο^··ς] 
οι'τος Α. χαϊ -/άρ ΑΒΟΡΥ. ηαϊ γαρ ο Ι*. Ι*·»*] Β. ϋίαίΙίζΕ 1258 ΙΓ 

Ι» χαϊον τον πρώτον προσχειραμενον παρωνύμιον εχειν Κόρ- 
αψ* διδ χαϊ "Λλεξις εφη που 

Πιττοχοπονμενον τιν' η ξνρονμενον 

ορας « * τούτων εχει τι &άτερον' 

ί} γαρ στρατενειν επινοεϊν μοι φαίνεται 

χαϊ πάντα τω πωγωνι δραν Ιναντία % 
5 η πλονσκαχον τοιούτο προσπίπτει χαχόν. 

τί γαρ αί τρίχες λυπονσιν ήμάς·> προς &εών; 

δι' ας ανηρ εχαστος ημών φαίνεται 
* η μη τι ταυταις άντιπράττεσ& % υπονοείς ; 
Διογένης δ& Ιδών τινα ούτως έχοντα το γενειον εφησε % 
Μη τι ϊχεις ΙγΧαλεϊν τρ φύση, οτι άνδρα σϊ ίποίησε χαϊ 
θύ γυναϊχα; έτερον δέ τινα ίπϊ Ίππου ιδων παραπλησίως 
έχοντα χαϊ μεμυρισμενον χαϊ τούτοις άχολον&ως ήμφιεσ- 
μενον, πρότερον μεν ε<ρησε ζητεϊν τί έστιν ο Ίππόπορνος % 
νυν δϊ εύρηχεναι. Ιν 'Ρόδω βέ νόμον οντος'μη ξνρεσ&α^ 
ονδϊ ό επιληψόμενος ουδείς ίστι, δια το πάντας ξύρεσ&αι· 
ά ίν Βυζαντίφ δε ζημίας επικείμενης τω ϊχσντι χουρεϊ ξνρον, 
ούδίν ψτον πάντες χρώνται αυτω." χαϊ ταύτα μίν δ 
θαυμάσιος εΧρηχε Χρύσιππος. 

19. Ο δε) σοφός έχεΐνος Ζήνων , ως φησιν Αντίγονος 
ο Καρνστιος, προμαντιυόμενος νμών % ως το ειχός, περϊ 
του βίου χαϊ της προσποι^μοϋ επιτηδεύσεως εφη ως οΐ 
παραχονσαντες αυτού των λόγων χαϊ μη σννεντες έσονται 
ρνπαροϊ χαϊ άνελεν&εροι^ χα&άπιρ οι της Αρίστιππου 
παρενεχ&έντες αίρίσεως άσωτοι χαϊ &ρασεϊς. χαϊ δη τοιον- ψζροΜηοάμαηφ VI* ηοοΜΗοάμινον ^ β* ΕυβΙίΐΐΗίυβ ρ. 1910, 4. 
οάμΛνον Ρ. 

665 Ιι. V· 1. «I »η ίηίϋο τβημβ αά(1ϋ Ιαοοϋβΐιιβ ρ. 298. 
V. 2. ΙικΗοαΐί 1&αιη»ιη. τούτων ΟΡνί* τοντον βχ Α αβειΐιΐΓ 
δθΗ\%θί^(ΐΗ«αββΓΙ βΓΓΟΓβ ΙΐΙ ΐίΛβΙΐΙΓ. ΡβΓίΙηβΙ Η»βο ηίβί 
ίαΐΐυτ, &4 τοντ*ι τ. δ. V. 3. γης στρατί ναν] μαατοοπιναν ΙαουΙ)· 
ρίΐ!> ρ· 299. V. 5* τοιούτο 6Χ οοαΐβοΐατ» «1β(1ϊ. τούτον Ρν βΐ, 

Ιΐί ηΐοάο οοηΐβώ, Α. τονχψ Γ», ιιςοαπΐπτη ΑΒΟ. ηοοσπ(ιττ**ν ΡΥΙ*. 
V. θ. 7. »««Ιίΐ ΚιιβίΛΐΗία· ρ. 1010, 3. V. 6. ημ*ς Β <?Ι 
» ΕιιιΙαίΗίαβ. ύμνίς Ρ VI·. 

, 505 α V. 8. νηονοΛς) Ιη*ναΙς Ι·θο1>8ΐα·, Ιπηοηοςνος] Ηπβο 

φιοφιν «ιοβΓρβϋ ΕυβΙαϋιίτι·, # ζ»ί/«^ί — χούντα* αντ·» οηι. Ρ. 
5Λ5 ά. σννίντίς ΑΒΓ. ονν^ντα Ρνΐ*« ρ ΙΓ 1259 

β το* ύμών εισιν οί πλείστοι, συνεσπασαένοι χαϊ χαχοπτνεϊς, 
ού μόνον τοις η&εσιν, άλλα χαϊ εξει. βουλόμενοι γαρ 
ενδύεσ&αι την αυταρχειαν χαϊ την εύτέλειαν ινρίσχεσ&ε 
έπϊ ταΐς της φιλαργυρίας &νραις, ρυπαρώς ζώντες χαϊ 
τριβωνάρια περιβαλλόμενοι μιχρά χαι των ηλων έμπιπλάν- 
τες τά χαττύματα χαι χιναίδους χαλουντες τους η μύρου 
προσβάλλοντας η μιχρω μαλαχωτεραν ημφιεσμενους εσ&ήτα> 
ού δει ουν όντως Ισταλμενονς π*ρϊ άργνριον ίπτοησ&έα , 

I χαϊ ερωμένους περιαγεσ&αι ξρρουμένους την νπήνην χαϊ 
τον ορρον % τους άχολου&ονντας Ιν τω Αυχείω μετά σοφι- 
στών νη Δία λεπτών % άσίτων, σχυτίνων, χατά τον Ιίντι- 
φανην, 

20. Έπαινω οΊ χαϊ αυτο το χάλλος· χαϊ γαρ εν ταϊς 
ευανδρίαις τους χαλλίστους Ιγχρίνουσι, χαϊ τούτους πρω~ 
τοφορεϊν έπιτρίπουσιν, εν Ήλιδι δϊ χαϊ χρίσις γίνεται χάΧ- 
λους 9 χαϊ τω πρώτω τά της &εοϋ φέρειν τεύχη δίδοται, , 
566 τφ δϊ δευτερω τον βοΰν αγειν, 6 δϊ τρίτος τάς ϋνηλάς 
Ιπιτί&ησιν. % Ηραχλε'ιδη$ δέ 6 Λέμβος ιστορεί οτι χατά την 
Σπάρτην Θαυμάζεται μάλλον 6 χάλλιστος χαϊ γννη η χαλ- 
λΐστη, χαλλίστνς γιννώσης της Σπάρτης τάς γυναίχας· 
διο χαϊ φασϊν Αρχιδάμου του βασιλέως, γυναιχος αύτω 
χαλης φαινόμενης, ετέρας δί αιαχράς χαϊ πλούσιας , ώς ■ . 
άπέχλινεν επϊ την πλονσίαν, ζημιώσαι τοϋς εφόρους αυτόν, 
1> επιλέγοντας οτι βασιλίσχους άντϊ βασιλέων τοις 2£παρ- 
τιάταις γεννάν προαιρείται. Ευριπίδης τε εφί} 560 β. τψ> αύτόρ*** ΑΒ. <άτψ αΐτάςχ*^ Ρ VI*, β«ά $* Ρ όβ- 
ΙβΙββ Ηίίβηβ αό. ίν 9 <οχιο&* \Ί- α^Αϊ*«σ#α» ΒΡ. ήΐ», Α 
Ιί&π €*8»υΙ)ϋοίβηΙ. ηΧ*ψ Β. ήχων Ρνΐ*. /^ιβλάττίς Ρυπιοατιβ 
β* βϋΗΐνβΙςΙΐ. ΙμηΙηΧαψται \ί*. ϊμπίμηλαψται ΒΡ. τα ΡοΓίοηαβ 

«1 δοΙίΗβί^Ιν δ τά ΑΡ «* <;α**υουηί*αί. «τα VI*. χ»ο4&μ*] 
ηνταίδονς Β. 

605 Γ. Λυχίίψ] λυχ(ω ΒΡ. Όχυτίψωψ] αυτχιΐννν Ρ. σνχί*ων 
III. ρ. 08 Γ. Ιγχςίρουσ* ΛΒ. ίχχρίηνοι Ρ VI*. Ερί*θΠΙ6 ίοίΜΛ 

Ιυαιη Ο πι. π<ρποφυς*Ιν] πτογ&ωγογΗν ναΐεβίιιβ. τά τ^ς 

Φιον Β. τά τζς τον €>ίοΰ Ρ VI.·. 

506 *. 4 ηαλλίαίη] ή οηι. Β. χαΧΙίαχας] χαΧΧίστης Β. ' 
ψααίψ άγχι&<ψον ΑΒΟ'Ρ· ψααΐ ηιγί άρχώάρου VI*. *τ*ι>ας ΒΟΡν. 

Ιτνίρνς ί». αύ%»ψ I*. «ό#β5^ Ρν. βαοιλίαχονς Ι*. β*σιΧ**οΰς ΒΡ\\ 

506 5. τοις αηα^ικηιης Ϊ'\Ιλ. τάίς ση«^τα«ς ΑΒΟ. Α'^»/^ς] 1260 ΙΓ 

4 * 

Πρώτον μέν ιίδος άξιον τνραννίδος. 
καϊ οί παρ 'Ομήρφ δί δημογέροντας &αυμάζοντ*ς της 
Ελένης το κάλλος φασϊν 

Ου νέμισις Τρώας χαϊ ίνκνημίδας Αχαιούς 
τοηδ* άμφϊ γνναιχΧ πολύν χρονον άλγεα πάσχειν 
αινώς ά&ανάτ^σι &ήίς ύς ωπα έοιχίν. 
έκπέηληκται γουν χαϊ αυτός ο Πρίαμος έπϊ τω χάλλει της 
€ γυναικός , καίτοι Ιν διινοϊς ύπαρχων. &αυμάζει γουν Ιπϊ, 
χάλΧιι τον Αγαμέμνονα τοιαντ' έχφωνών 

Καλόν δ* ούτω ιγών ουπω ϊδον όφ&αλμοισιν, 
όυδ' οντω γιραρόν βασιληι δέ άνδρϊ έοικεν. 
κα&ίστων δέ και πολ).οι τους καλλίστους βασιλέας, ως 
μέχρι νυν οι Άιϊάνατοι καλούμενοι Αι&ίοπις, ως φησι 
Βίων έν Λί&ωπικοϊς. ως ϊοιχι γαρ· το κάλλος βασιλείας 
οίκϊΐόν έστι. &ίαι πιρϊ κάλλους ηρισαν πρός άλλ.ηλας, και 
Α διά κάλλος οΐ ϋ*οϊ άνηρύψαντο Μ οινοχόον τον Γα~ 
νυμηδη 

χάλλως άνικα οίο, ΐν' ά&ανάτοιαι μεηίη. 
αϊ &ίαϊ δέ τίνας αρπάζουσιν; ου τους καλλίστους; οϊς 
και συνεισιν' Ήώς μίν Κιφάλω και Κλιίτω και Τι&ωνω, 
άημητηρ Ίασίωνι, Αφροδίτη 'Λγχίσρ και 'Λδώνιδι. δια 
κάλλος δι και ό μέγιστος των &*ων δια κεράμων χρυσός 
ίρχεται, ταύρος γίνεται, άέτός πτιρουται πολλάκις, ωσπερ 
καϊ έπ' ΑιγΊνγ. ^Σωκράτης δ* ό φιλόσοφος, ό των πάν- ' 
β των καταφρονών, τον Άλχιβιάδου κάλλους οίχ ήττων Ιστίν; 
ώς και ό σεμνότατος Αριστοτέλης του Φασηλίτου μα&ή- 
τον. ημ*ϊς δέ ουχι καϊ των αψύχων τά κάλλ*ατα προκρί- 
νομεν; έπαινοϋντες των ^Σπαρτιατών το €&ος τό γυμνοϋν 1η Αβοΐο &ρυά δίούαειιιιι Ι*Χν. 1. τοί. II. ρ. 493. «1>ί ΓβοΙβ άξίους* 
06] ΪΜλΑ. γ % 156. και ίΰχτημώας — ίοικίν υηι. Β. 

566 Ο. Καλοψ) 1\\&ά. γ, 170. βασιλψ Βίω,] δίω* 

ηαΓ&ο Ρ. ίΐντ^ίψαψτο] άνη^/ψαηο ΒΡ. 

566 ά. γα*τνμη&η Ρν. βάίλιος) ΙΙίαθ. ν, 235. «ΐν*χα 
ΑΡΥ. ·ϊηκά Β. *ν<χα Β&8Ϊ1. οΰηχα Ι;, οίο] οΐ ΒΡ. αςπάζαν- 

0%ψ] άταςπάζονο** Β. ΚΙιΙιν] χΛ<»τ£ Ρ. 'Γαοίνη] Ιάανη Β. 

χαϊ κ* /λ* Β. β«ός· π«Τ4»ον*ία ηολλύχις €.\ 

%ύψ πάψινν] %**ρ οηι. Β. 

566 β. ίπα*ψουρτ*ς τώτ] 1*α··«»τ<η »α· τύν Ο. ΙΓ 1261 

τάς ηαρθ-ενους τοις ξενοις. εν Χ/ω δέ γ?7 νήσω χαϊ βαδί- 
ζεητ ήδιστον έστιν έπϊ τα γυμνάσια χα* τούς δρόμους, χαϊ 
όράν προσηαλαΐοντας τους νέους τοις χόραις. 

21. Καϊ 6 Κύνουλχος % Ταύτρ χαϊ τολμάς συ λέγειν, 
ου ροδοδάχτυλος ουσα, χατά τον ΚρατΙνον % αλλά βολίτ*· 
νον έχων &άτ*ρον σχέλος, ΙχεΊνου του ομωνύμου σοι κουτ- 
ί τον την χνημην φορών , ος έν τοις χαπηλείοις χαϊ τοϊς 
πανδοχείοις άύ διαιτάται , χαίτοι 'ΐσοχράτους του ρητορος 
έν τω Άρεοπαγιτιχω πρηχοτος „Έν χαπηλείω δί φαγειν η 
πιιϊν ουδείς ουδ* άν οίχετης (τόλμησε, σεμνυνεσ&αι γαρ 
ίμιλετων, ού βωμολοχενεσ&αι." Ύπ*ρίδης δ' ίν τω* χατά 
Πατροχ)Λονς 9 %ι γνήσιος ο λόγος, τους *Αρεοπαγιτας φηαϊν 
άριστησαντά τίνα εν χαπηλέίω χωλϋσαι άνιέναι εις "Λρειον 
1%ηπάγον. συ δέ, ω αοφιατά, εν τοις χαηηλείοις συναναφνργ 
ου με&' εταίρων, αλλά μετά εταίρων, μαστροπευούαας 
περί σαυτόν ούχ ολίγας έχων, χαϊ περιφέρων άύ τοναντϊ 
βιβλία Αριστοφάνους χαϊ Απολλοδώρου χαϊ Αμμωνίου χαϊ 
Άντιφάνους, ετι δέ Γοργ'ιου του 1 Α&ηναίου , πάντων του~ 
των συγγεγραφότων περϊ των Ά&ηνησιν ίταιρίδων. ω της 
χαλης σου πολυμα&Ιας. ώς χατ ουδέν Ιμιμήσω Θεόμαν- 
δρον τόν Κυρηναϊον, ον φησι Θεόφραστος εν τω περί 
ευδαιμονίας περαόντα επαγγελλεσ&αι διδάσχειν εντυχίαν. 
ϊ» ερωτοδιδασχαλε, ουδέν αρα διαφέρεις Άμασιος του Ηλείου^ 
ον Θεόφραστος ίν τω Ερωτιχω περϊ τούς ίρωτας δεινον 
γεγονέναι λέγει, ουχ άν άμάρτοι δέ τις σε* χαϊ πορνογρά- 
φον χαλών, ώς Αριστείδη» χαϊ Παυαανίαν ετι δέ Νιχο- Ταύτΐ} ] τσντα ΙΛγΙ ΟωΛίώοηΙιιηί. Κςαϋνον I» βχ 3155. *αρ- 

«<το» ρν. 1 

566 ΐ. *9τ\μι\ψ Λ. μψημην ΡΧΤ». Ιν κανι^Α»* *ατσοχ#/ο*ς Β. 
οΊαιτατα»] ώα«τ£ 8<^ϊ\ν6Ϊ£Η. 'Λ^οπα/ίτιχν (βίο ΒαβίΙ. Γ,: 

^οηαρμ^ψ ΒΡΥ)] Ρ. 149 Η. 6(1. 8*βρΗ. ούό* «VI,. ί, ΗΡν 
«* Β&βίΐ. οΐχίτηζ) Ιπιηχης β χ ΙβοεπιΙβ αΜ. ΒαβίΙ. Ι*, οηι. ΑΒΡν. 
Ιταμής 01* άνφ/Αρ ΑΒΡν. ό' υπ». Β. 

567 Α. τοις χαπι,λιίοις) τοις οίη. Β. χ«;η;Λώ»ς Ρ. μ4&' 
Β. μπα Ρ VI,. <5*ί] α/«ί Α. ( .βιβλία Β. βνβΚα Ρ VI-,. 

ηαΐ Άμμωνίον οηι. Β. />ιόμα*βρον ΑΡν. χοψ &ίόμιιν0φθ* I». 

Θεόφραστος] νοί. V. ρ. 198. 199. 

567 1). ίτι 3*] Ι,οςεΙιαΙιΐΓ *τ* τ*. 1262 ΙΓ 

τους ζωγράφους, μνημόνευα. 81 αϋτων ως ταύτα χ^-' 
λως γραφόντων /Ιολεμων εν τφ τιερι των εν ^ιχνωνι 
ηινάχων, ω της Χαλης πολυμα&ίας, άνδρες φίλοι, της τον 
γραμματιχοϋ τούδε, ος όνδ' ίγχαλυπτεται, άλλ\ αναφανδόν 
. τα Ενβουλου άεϊ Ιχ Κερχωπων λέγει 
6 ' Κόριν&ον ηλ&ον. ηδεως ίνταυ&ά πως 
λάχανόν τι τρώγων ώχιμον διεφ&άρην' 
χανταϋ&α χατεληρηαα τί/ν έξωμίδα. 
χαλός γε 6 των Κοριν&ίων σοφιστής, δ τοις μα&ιμαΐς 
διηγούμενος οτι "ίΐχψον εταίρας όνομα, χαι άλλα δέ πολλά 
ω 'ναιδές δράματα άπο εταίρων εσχε , τάς επιγραφ-ας, θά- 
λαττα άιοχλεους, Φερεχράτους Κοριαννώ, Εΰνίχου η Ψιλνλ- 
λίουΆντεια, Μένανδρου δέ θαΐς χαι Φάνιον, Αλεξιδος 
ά *()πώρα 9 Ενβουλου Κλεψύδρα, ου τ ω δ' ίχλή&η αύτη η 
εταίρα, ίπίιδή προς χλεψύδραν συνουσίαζεν, εως χενωΟΐ}, 
ως Ασχληπιάδης εϊρηχεν ο του Αρείου εν τφ περϊ Δημη- 
τρίου του Φαληρίως συγγράμματα το χύριον αύτης όνομα 
ψααχων εϊναι Μητίχην. 

22. "Εστίν δ 1 εταίρα, 
ως Αντιφάνης φησιν εν Αγροίχω, 

τω τρεφοντι συ^αρορά· 
ευφραίνεται γαρ χαχον ίχων οϊχοι με'γα. 
διό χαι &ρηνων τις αυτόν παράγεται υπό Τιμοχλίονς *ν , 
• Νεαίρα 

Άλλ' εγωγ* ό δυστυχής 
Φρύνης ίρασ&Ης ^νίχ' ετι την χάππαριν 
συνέλεγε* , οϋπω τ ειχεν όσα περ νυν έχπ, ί, τψ οη. Β. <ί«ί] Μ Α. Ι« η^κώ™, ΑΒΡΥ. ί* οη. ί.. 
€οηΓ. &ά Χ. ρ. 417 ο. 

667 Ο. Ονόματα δ* ίταιρύψ άφ* ύν χαϊ &<\*ματα ίπ*γ(>άφη α λ Ια τ« 
καΐ τάδι, Φάλαττα, *ο$*αψρύ — €. ω 'ναώΗ δράματα V. ωναιδ' «οάρά- 

ματα Λ. ύψ αίί' ές δράματα Ρ. ύ* αϊ δ* δ[>άμα%* Β. α*δ 

δράματα 1* Ιταιρίν \*\Ί*. Ατ*ς*ψ Α. Άηαα] €οιιΓ. ρ. 586 6. 
φάψ*ορ ΒΡ. ψιψψιοψ VI*. * 

667 ά. ανχο* \"ίι. αύτον Α. · 

' 507 β. ΛΊα^] «ά^Ίΐ. €οηΓ. ρ. 501 4. V. 2. *»] ά*ΥΒ. 
V. 3. ούη« %' Α. ο**οτ' Ρ\Χ. I 

ΙΓ 1263 

- 

πάμπολλ' άναλίαχων έφ' ίχαατφ , γ*^ &νρας 
άπιχλαομην. » · 

χγγι *ν τ<ρ ίπιγρατρομένω δ' 'ΟρεαταντοχλΗδης ο αύτος 
ΤψοχλΤβ φησ* ' 

Ή*ρϊ δΙ τον πανά&λιον 
ευδονσι γρα*ς 9 Νάννιον, Πλαγγων^ Λνχα % 
( Ινα&αίνα, Φρύνη, Πν&ίονίχη, Μνρρίνη, 
ΧρυσΙς^ Κοναλλις, Λοπάδιον. 
τοίχων των ίταιρών χαϊ "Λμγις μνημονενΉ έν Κονρ'ιδι 
λίγων ■ 

ΤνψΚος ό πλούτος αναί μοι δόχιΐ, 
οβτις γ€ παρά ταντην μίν ονχ ύσίρχεται, * 
πάρα δέ Σινωπί] χαϊ Ανχα χαϊ Ναννίω, 
ίτέραις τ* τοκχύταισι παγία τον βίου 
ένδον χά&ητ* άπόπληχζος, ονδ* άρχεται. 
$68 23. "Λλιξις δ* έν τω ίπιγραφομίνω δράματι Ίαοστα- 
σιον τίρ έταιριχην παρααχιυην χαϊ τας δ** έπαιχνήα*ως 
χομμώαας τών ίταιρων όντως ίχτί&ααι 

Πρώτα μέν γαρ προς το χίρδος χαϊ τδ σνλαν τους 

ν\ ηέΐας ^ 

πάντα ταλλ' ανταϊς πάριργα γίγνηαι* ράπτοναι, δί 
πάαιν ίπιβονλάς. Ιηαδαν δ' ίύηορήσωσίν *ιο«, β' Όφ«*ταιττ0χ1«/ώ]ς Οα»&ιιοοηαβ. δορέσταντοχΙιΜης Α. δορίς χαντοηλέΐ- 
ύης Β. όορινς ταιηοχίιΐδης Ρ\Ί^. ό αύτος 8οη*νβί&Η. ΑϋβΓΑΐ ό. 

V. 2. *λιιγγ*ν Ρ. δεηοεοαίυτ ηΧάγγ»9· 

567 Γ. V. 3. Μυρρί*η] μνρρψ^ Β. οηΐ. Ρ. V. 4. χρνσηχό- 
*α!<ς ΒΡ. ΚαταΙλΙς] χοιαλίς Α. '/ιρόχλι*} Ιιράχλιια Β. 
Μπάδιορ] ϋηάίιορ Β. Κονρίόι Β. δοηοβο&Ιυΐ' χοίψόί. ΟοηΓ. ρ. 
501 φ Μ Τ ω* οηι. Β. V. 4. ίνίρακι Ρνΐ*. Ιταίρα* ΑΒα 
τοιανταισι] τοκχνταιοί Β. 

568 Α. "Λ1**ις ό'] ό* οηι. Β· ηομμύακς] χομμνϋις Β. χοομή- . 
σ*»ς Ρ. Πρώτο» — γίηταί &άά. ΑΒΙ» β( εοάβχ Ραι-ηβιιίαηιιβ ίη 
1ίΙ>Γ0 Αβςίαηο. οηι. Ρν. Εχ οοάίεβ ποβΙγο Β βάΊάβηιΙ Υίοίοπη· 
Υαγ. XV. 23. ΑΙβχίάίβ ίταςηιβηίυιη ΓβΓβ ίοίαηι αΙΙιιΚΙ €Ιβ- 
ηιβιιβ Αΐβχ. Ρα«£&£. III. 1. ρ. 255. βα\ ΡοιΙει·. V. I. ηρωτ« 
€(βπιβη». Ι^ιΒγϊ ηρώτον. γ«ρ προς &άά. ΑΒ β* ΪΆπιββίΑηιιβ. ο πι. 
1ν. /αφ #ς Οβηιβη*. V. 2. ι»άτη» οηι. I·: ηαΐίβηί ΙίοΗ εβΙβΗ. , 

ηάριργα ΑΒ οί ΟΙβΠϊβηβ. η*ρ(Μηγα Ιι β! ΡΑΓηββίΑαα·. ν 

ι > 

άνελαβον χαινάι εταίρας, πρωτόπειρους της τεχιη^ς. 
5 εύ&υς άναπλάττουσι ταύτας, ωστε μχχτι τους τρόπους 
μήτε τάς όψεις όμοιας διατελεΐν ούσας $τι. 

1> τύγχανα μικρά τις ονσα' ψελλός έν ταϊς βαυκίσιν . 
Ιγχεχάττυται» μαχρά τις' διάβαϋ-ρον )^πτόν φορεί, 
την τ* χεφαλήν επϊ τον ωμον χαταβαλονσ' εξέρχεται ' 
10 τούτο του μηχους άφεϊλβν. ουχ έχει τις ισχία· τ 
νπενεδυσ' ερροψμεν* αυτήν ώστε την εύπυγίαν 
άναβοάν τους είσιδόντας, χοιΧίαν αδράν έχει* 
στη&ί' εστ* αύταϊσι τούτων ων εχουσ' οΐ χωμιχοί' 
όρ&ά προα&είσαι τοιαύτα γονν αυτών της κοιλίας, 

€ 15 ώσπερύ χοντοΐω τούτοις εις το πρόσ&' άπηγαγον. 
τάς όφρΰς πυρράς εχιι τις· ζωγραφοϋσίν άσβόλω* 
συμβέβηχ' είναι μέλαιναν χατ έπλασε ψιμυ&ίω. 
λευχόχρως λίαν τις εστί- παίδέρωτ* εντρίβετφε. 
χαλόν εχα του σώματος τι- τούτο γυμνόν δάχνυται. 
Ζο ευφυιϊς οδόντας εσχεν εξ άνάγχης δεϊ γελάν, 

%να &εωρώσ' οί παρόντες το στόμ*, ως χομψδν φορεί, 

* ·. . αν δε μη χαίρρ γελώσα, διατελεί τψ ημεραν 

- Γ 
— ■· 

Φ 4 » 

; % Γ · . 

V. 4. χοανάς] *§ρας Β. τίοωτοπιίοονς Γ»· ηρωτοηιίρου ΠΡΥ, 
V. 6. ί> μ οίας Β. Γι6£€ηαΐυΓ ομοίως. 

568 ο. V. 7. βαυχίσ» ΛΒΟ β* βρίίοιηβ ΗοββοΚβΙϋ. ««νχ/σι* Ρ VI* 
V. 9. Μ %ον] ίπί τ* Ρ. τορ ωμορ] το Ρύτον 0. 

χαταβαλούσ* ΑΒ(λ χαταβάΧλουσ' ΡΥΙ*, V. 11. Ιοααμμίρ'] Ιρρα- 

μ4ρ* Ρ. V. 12. ύοιδόρχας\ ίΛ\)τ'ι Ιδάρτας. ιίσιόντας ΟΙβιηβηΗβ 

6<!ί(Ιο ΡΙοΓβηϋηα: ιιηάβ ίίσιδόρτας $γ\\)\ΐΓ£ηΐ9 βί βτοϋαβ ίη Εχ- 
ειΐ'ρΐίβ ρ. 571. κοιΧίαψ — απήγαγαν οηι. ορϋοηιβ. άύράρ 

*χ ΟΙ^ηιβηίο αάά. Γ*, οπα. ΑΒΡν. ϊχη ΑΒΡΥ. Ιχη τις Γ· βχ 

ΟΙβιηρηΙβ, ίη ο,ιιο τ»ς Ίχι* βοπρΗιηι θβΐ. V. 13. στη&ί* ίστ' αύ» 
ταϊοι) οιη&ας ταυταιοί ΑΡν. οτηΟ-άς ταντασϊ Β. τιτ&ίίαις χαυταιοί \*. 
τιχ&ίαις τανταιαιν ΟΙβιηβηκ. τιτ&ί' ίστ' κύταίσι Ιαΰοοβίυβ ρ. 301. 
V· 14. ποοσ^ίΐσσ» — §1ς τό οίη. Ρ. ηοοσ&ησα Οίοηιεη*. 

τοιαννα γοϊ>ρ αντωρ] ούιαρχνρδυχορ ΟΙβηιβηβ. Εχ <]ΐιο 8^11ηΐΓ- 
£ίθ» χονρδυτο* ΓβοίΙ. τοιαύτα γουν ΓοΓίαββε ίη τοιαυτ* ούρ η>α(αη(1υηι. 

568 ο. V. Ιδ. άπίγαγορ] 'ιηψα/ιρ ΟΙεηιβηβ. V. 17. σνμβι- 
βν^ίηα μί'λαΐΥί'.ρ II. ψιμν&ίω ΒΟΡ. ψψμυ&ίω Χί*. V. 19. 

το?το Οΐϋΐιιβιιβ. τοί'τ' αύχο Β€. ταιηο ΡλΊ*. . δ*ίχργται] δη*ρνη 
€1«ηιβιΐ8. · V. 21. ^««^ώο' ΟΙβηιβηβ. Ι,ϊΒγϊ ϋ-ιωςοΊίν. 

568 <1. V. 22. ΛιαηΐΛΐ Γ,Ιοιηβιιβ. δια τ/λους ΛΒΟΡ. Λατιλοΰα' 

ι ΙΓ 12β5 

ι 

ένδον , ωσπερ τοις μαγείροις α παράκ*ι&* εκάστοτε, 
ιρίκ' αν πωλώσιν αιγών κρανία, ξνλιμριον 
25 μυρρίνης έχουσα λεπτον ορ&όν εν τοϊς χείλεσιν* 
ωστε τφ χρόνω σίσηρεν Λ αν τ* βούλητ αν « μη. 
όψεις δια τούτων σκενοποιοϋαι των τεχνών. 
24. Δνο συμβουλεύω σοι, θετταλέ ποικιλόδκρρε , τάς 
επί των οικημάτων άσπάζεα&αι και μη κατανάλισκαν εις 
β ουδέν δεον τά των υιών κέρματα, όντως γαρ άριστα χωλός <· - 
οίφεΐς, του κρηπιδοποιου πατρός ου πολλά σ* σωφρονί- 
σαντος και διδάξαντος σκύτη βλεππν. η ουκ οιδάς κατά 
την Εύβουλου Παννυχίδα τάς φειδωλούς κερμάτων παλευ- 
τρίας, πώλους Κνπριδος εξησκημένας, 

γυμνάς έφεξης επί χερως τεταγμενας^ 
Ιν λεπτοπηνοις ϋφεσιν εστώσας, οίας 
Ηριδανός άγνοις νδασι κηπεύει κόρας* 
παρ' ων βεβαίως άσ<ραλώς τ εξεστί σοι . · 

I μικρού πρίασ&αι κέρματος την ηδονην. 
και εν Ναννίω, ει Ενβούλου το δράμα και μη Φιλίππου^ 
ψησϊν 

^^^^^^^^ 

ΒαβίΙ. ίκττίλοΰσ* I,. V. 23. Μον — κρανία ΟΜ. (ΠβΜβηβ. 
V. 25. ϊχονοα Οΐβιηβηβ. ΙΛοπ Τχοννι. V. 26. α<<της*ν είβηβηβ. 

ΙΛγΙ σινη^ψα*. βούΐητ* δεηινβίςΗ. βοΰΧιχ' Οίεηιβηβ. βονλωψτ* 

ΡΧΙ* βονίοτται Β. V. 27. Ηαηε ΙηιηβΙηιηι οηιίβί* «μϋοηιβ βί 

Οίβηιβηβ, νίάβηύιΐΜφίβ β«* ηβ ηοη βίΐ Λίβιίάϊβ. ' , 0<ιταΛ> πο*χ·- 
λούιφςί) Ροΐΐυχ VII, 112. χάλλιστοι δ> οί 0<τταλ*χο· <Νφς>ο»* 6μ *αί 
1 ΙΊυ&Ι* ξφη Θηταλ) ηοιχιΧόδ^. υοι ΑίΗβηαβί Ιο ευ πι ϋοηιρ»Γ&νί* 
Κτιβηηίυβ. 

508 β. οίφης Α. οΙφ& ΡνΓ.. Τοίιιιη Ιάΐιιβ ο&ρϋίβ βχοηΐίυηι 

οπυβϋ ερίίοηιβ. πατρός 1$. ΐ^ς Ρ. π$6ς V. σωφςονωαπος Ι*. 
ΟΜψ^οτήοαπος ΡΥ\ η&Ιονς) «λονς (βίο) Ρ. V. I. ίπί χ/ρ«ς 

V. (πιχαίςως Ρ, ΒηλϊΙ. I.· β* οτπη« ιικηώταηα^ ηΐίΚοηι Γαβαιιβοηί 
β* «ρίίοιηβ ΗοβίκΉβΙη. άηχα^οι/ς €. V. 2. Λ*:*τοη)το*ς Ρνΐι. 

Χηκτοη^νοκ <^ ΒΐΙβΓΟ «υρβΓδΟπρΙο. ν^"»" — ο««? Η»ο β* 1" Ειι- 
οιιΐί ίηιςπιβη(ο Ρυηοηιιβ ίη Μίβοβίΐιιη. ρ. 243. ΙΛοπ νμίβ* — οίας. 

V. 4. παρ' «γ € β* €&β&ιιΙ>οηυβ. ηαρω* Ρ VI* ασφαλώς τ 
Β€. τ' οηι. Ρ VI.. 

568 Γ. ΑΙίοπιηι ΕαοαΙΐ Ο&ςηιοηΙιιηι οηι. Ο. Λα**/*] ηι^«ι Β. 
«2 Ε(ί(Ιί<1ΐΙ ΟυΡΗ*·». ΦΜηχου Β β* Μβίη^Κίυβ ίη ρΐΊ»«Γα(. 

α<1 Μεη&ικίΓ. ρ. XI. Ι^οοα^ιΐΓ Φ^ηηίόην. ψηαΐ ρυβί ΦιλιηηΙ- 

3ην α<\Λ. ΒΡ. οηι. VI. β* 8ς·Η\νβίβη. βιϊίϋο. ϋί9ίΐίζ6€ΐ 5ν Οοο^Ιε 1266 ΙΓ 

"Οσης λεχη γαρ αχότια νυμφεύει λά&ρα., 
πώς ονχϊ πάντων έστϊν ά&λιωτατος-, 
ι^ον &εωρησαντι, προς τον ηλιον 
γυμνάς εφεξής $πϊ χερως τεταγμένας^ 
5 ε*ν λεπτοπηνοις ύφεσιν εστώσας, οίας 
Ηριδανός άγνοϊς υδασι, χηπενει χόρας, 
μιχρον πρίασ&αι χίρματος την ηδονην 
9 χαϊ μη λα&ραίαν χνπριν, αίαχίστην νόσων 
πασών, διώχειν, νβρεος, ον πυ&ου χάριν* 
10 'Ελλάδος εγωγε της ταλαίπωρου στενω, 
ή Κυδίαν ναύαρχον Ιξεπεμψατο. 
Ιπιτψφ δΐ χαϊ Σεναρχος Ιν Πεντά&λφ τοις παραπλησιως 
σοι βεουσι, χαϊ Ισπουδαχοσν περι τάς μεγαλομίβ&ονς έταί- 
ρας χαϊ τάς ίλευ&ερας των γυναιχών ταντϊ λίγων 

Δεινά δεινά χονχ άνασχετά 
εν τ$ πόλει πράττονσιν οί νεώτεροι. 
Ι> ΰπον γαρ ονσών μειράχων μαλ' ευπρεπών 
επϊ τοϊσε ηορνειοιαιν, ας ϋξεσ&' οραν 
5 είλη&ερονσας , στέρν* άπημφιεσμενας 9 
γυμνάς ^ Ιφεξης τ' έπϊ χερως τεταγμένος* 
ων ϊστεν Ιχλεξάμενον ζ τις ηδεται , 
λεπτϊι , ιβ*?</0 , (ηρογγυλχ , μαχρ$ , $ι*νιί , 
νΙα % π%Χαια, μεσοχόπφ^ πεπαιτερφ' 
10 μη χλίμαχ' αϊτησάμενον είσβηναι λά&ρα, 
μ,ηδϊ δι οπης χάτω&εν Ιχδυναι στέγης , V. 4. *λη^·Κ Ρ· V. δ. 3χτησ*ηψοχ Α. Ιιηναη*ψο*ζ Β. λίΛτοητη- 
ψοίς \\ 1*πτοτητοις ΥΙ^ υφια**] 1ΛΙ>π υμ4θ9. 

509 ». V. $. αίοχωηιν *όσω* »ασ£* ΟαβΛίΛοηιιβ. αΧοχΙοπι* ο«τω* 
παοων ΡΥ!-. αίαχίανην ηααύν Β. V. 9. νβςιος Ρ. νβρ·»ς XI*. 

V» 10. Γ.β§βΙ»»*ιΐΓ ταίσιιζώρηυ *4ςι στ(ρω. ΕυηρΜββ ΙρΗί£· 
ΑμΙ. 370. € £λΙάδος μάλ*α%' Ι/μ/* τζς ταλαπώςον στ/?». ιΛί Ηβ Ευ- 
1>αΒ Ιοοο οοιτί£οη<1ο ΐηοηαί* Ροΐΐοηυβ. V. 11. Κνόίαψ} χνΜα Β. 
τηντί Μγ·» οηι. Β. V. 1. 4Μα οηι. ΒΡ. 

569 Ο. V. 3. μηρά**ν] μα^αχίων 0. V. 4. «ορηΛησ»* ας 

ΑΒ€. πορίο*. μάΧ' Ρνΐ*. V. 5. στ/^ άηημψααμ^νας Ϊ>τ*1ι1**ιιβ 
«4 Τουρίυιη νοΙ. IV. ρ. 419. ΙΛΜ στ/ρη* ** ΐιμφαομίηις. 
V. β. Ιαι«/ρ«ς V. Ι*«χ«4«« Ρ. Β*βίΙ. 1^. V. 10. μη χα) μαχαι- 
τηαάμιροψ Ρ. V. 1 1. Μνψα* στ^ς] Μυναατιί^ 6. 1267 μηδ ' & άχνροϊσιν πσιν*χ&ηνάι τίχν^Ι ' 
αύται βιάζονται γαρ *ίσέλκονσί τε 1 
τονς μίν γέροντας οντάς έπιχαλονμεναι 
15 πατρίδια, τους δ' άπφάρια, τονς νεωτέρους* 
καϊ τώνδ' έχάατην ίατιν αδεώς^ εντελώς, 
με& ημεραν, προς εσπέραν, πάντας τρόπους* 
τάς δ* ουτ' Ιδεΐν ον&* δρώντ* ιδεΐν 0αψώς^ 
αεί δέ τετρεμαίνοντα χαι φοβοϋμενον 
20 έν χειρϊ την ψνχην ϊχοντα, δεδιότα* 
ας πώς ποτ\ ώ δέσποινα πόντια Κύπρι^ 
βινεϊν δύνανται , των δρακόντειων νόμων 
όποταν άναμνησ&ώαι προοχινονμενοι$ 
25. Και Φιλημων δ* έν Άδελφοΐς προϋι&τορών ότι 
πρώτος Σόλων δια την τών νέων αχμην ϊστηαεν επι οϊχη± 
μάτων γύναια πριαμενος, χα&ά Χαϊ Νίχανδρος ο Κολο- 
ψωνιος Ιστορεί έν τρίτιο Κολοφωνιαχών > φάσχων αυτόν 669 ο. V. 12. τ/χρρ ΑΒ. τ/χ*ας ΡΧΙ>. οηι. €. V. 13. Ειι- 
Βίαϋιίυβ ρ. 886, 34. τό μίηοι ύιαρα τοίς ϋατιρορ ΛατρΙδιορ φανιρως 
νποΜορίζη κωμιχώτιρο* > οίο*, αίχαι, ^γουρ αϊ Ιταιρίδιζ, βιάζοΡτα» 
ιίοιλ&ουυαι (ιίσιλχουσα* V) τοί/ς μϊρ γ4ρορτας ορτας, ίηααΐονμΐΐα* 
πατρίδια , δπ*ρ ίστ» πατίρωψ ναοχορι,σμός · τονς δ' άηφάρια , τους 
τ/οονς» λ/;** άπφόρια χατά μ/ν τιρκς τά ύδίλφια, μάλιοτα δε τα ώ* 
ύη*\ρ *«τ«0·α. άηψνς γαρ Λωριχως υ πατήρ , αφ' ού ά^λαώ; ης Χφυ· 
V. 1ό\ — 23» οίη. 0. V. 16. *χ<έστη·» Βαΐεο&πιρίΐιβ, 

ΙΛΜ ϊκαστον. V. 1 8. τρόπος* τάς ό" ΙαεοοβΙαβ. τρόπους (τοο- 
«ο*ς Ρ) ας ά' ΡΠ» τροχούς δ' Β. #στ β ο*** οοώ,τ· 
ΟΠ1. Β. V. 19. τιχρψαΐνοντα VI-·. τιτραμίψΟΡ τ* ΑΒ» τιιρα/ι** 

χν»τιΡ! V. 20. Ιρ *«*οί τη* ^ν/ή> &ο**«> Οί&οτα· ας πώς] 

ίιώότα Ιρ τ$ χνρΐ τηρ ψνχην ίχορχα ας ηώς ΑΒ. διδνηα έρ τξ χαρϊ 
ττρ ψυχή* ϊχοττα πως VI.. δίδιότα ίρ τΓ; χαρϊ τηρ ψ/χιρ ϊχ*ιρ ας ηΖς 
Ρ. δίδίότα τ* ίρ τ$ χιιρί τηρ γνχηρ ϊχον&' βχ νβΙοΚβηαηί (αά* Ε*ι- 
Γψίόΐβ Ηίρροΐχ^ 416. ρ. 208.) οοΓΓβοΐΐοηβ δοΚ\νεί^ Ει βίύ ιαιη 
Ηβηι·. 8ΐ6ρΗ»ηαβ βεηρββΓ&( ίη Ι'ΗββαϋΓΟ ρ» 10894» V. 21. 
Κυπρί(ΐ63 1. 1. αΐ πώς ποτ* , ύ ΜοποίΡα Λοντία Κνπρί — . Ιΐ1>1 Χβ- 
ηαΓοίιί ίιηί(αΐ1οηβπι ίικϋοΑνϋ ναΐο^βη^ιίαβ» ηύπρ+ ΑΒΡ» «ν* 
ηρ* VI·. 

569 ά. V. 22. Λρνχορχίίω*] ίραιτοΐ'τ/»* Β. V· 23. ΛρΌσ*ι~ 
ψούμέΡΟ* ΤοιιρίαΑ β<Λθ1. ΤΗβοοπΙ. V» 116. ιτροακνρούμ*ροι Ρνΐ« 
Φιλήμ»*] Ρ. 357. οηι. Β». ΆΜφοΙς «οΗινίίί^Η. 

ΙαίΜ Λλφοϊς. τρίτψ} Ϋ*τψ ΗιΐΓρθ6ΓΛ«ο ιΑ π»;^ος. 
ΑτΜΚΝΑκυβ. III. 62 1218 ΙΓ 

* 

1 

χαϊ πάνδημου Αφροδίτης Ιίρυν πρώτον Ιδρνσασ&αι άφ' 
ων ηργυρίσαντο αί προστάσαι των οΐχημάτων. άλλ\ ο γβ 
Φιλήμιον όντως ψησϊ 
• Συ δ* (Ις άπαντος ινρες άν&οώπονς^ Σόλων 
σε γαρ λίγονσ* τοΰτ' ϊδέϊν πρώτον βροτών, 
ϋημοτιχον, ω Ζεΰ, πράγμα χαϊ ΰωτηριον ' 
χαί μο* λέγειν τοντ Ιοτ\ν άρμοστόν, Σόλων 
5 μεστην ορωντα την πολιν νεωτέρων, 
τούτους τ* ϊχοντας την άναγχαίαν ψνσιν , 
άμαρτάνοντάς τ* εις ο μη προσηχον ην, 
στησαι πριάμενόν τοι γνναϊχας χατά τόπους 
χοινάς άπασι χαϊ χαχιοχιναο μίνας. 
10 Ιοτάσι γυμναϊ, μη 'ξαπατη&ης^ παν&' ορα. 
ί ονχ ευ σ εαυτόν τυγχάνεις ϊχων * * 
ψ * Λως' η &υρα'στ* ανεωγμίνη. 

εΐς όβαλός' εισπηδησον' ονχ Ιατ* ουδέ είς 
άχχιομός, ουδέ λήρος, ουδ' ύψηρπασεν 
15 αλλ* ευ&υς ως βούλα συ χων βούλα τρόπον· 
εΊ-ήλ&ες· οίμωζειν λ*/, αλλότρια 'στί σοι. 
χαϊ Ασπασία δέ η ΣοΓ/,ρατιχη ένεπορεύετο πλη&η χαλων 
γυναιχων, χαϊ Ιπληϋννεν από των ταύτης έταιψδων η 
'Ελλας, ως χαϊ 6 χαρίεις Αριστοφάνης παρασημαίνεται, 
57 Ολίγων τον Πελοποννησιαχόν πολεμον οτι Πιριχλής δια τον 
Ασπασίας ϊρωτα χαϊ τάς άρπασ&είσας άπ* αυτής &ερα- 
παίνας υπό Μεγαρέων άνερρίπισε ηργνρίοαντο] ^ργνρψαψχο Β. ΡΗίΙβηιοηίβ νβΓ«υ§ οιη. €. 

569 β. V. 1 . Ζχηνχας] βηαττπ Β. V. 2. ο*] 61 Β. 
βςοτωτ αύιϊίά'ίΐ Ο&βαυοοηιΐδ, V. 5· ορνντα (ΪΓΟίίυβ ίη ΕιεβΓ- 
ρΐίι ρ. 765. όρί™ VI.. οράν δη Ρ. V. 8. «ο* ΑΒΡν. τ* Β*- 
Βίΐ. Γι. V. 10. ίαταοί\ Ιστάσα* Β Ρ. 

560 Τ. V. 11. 12. Ιηάίοανί Ιαευη&πι. V. 12. *νρα *ατ* 
- Ββηΐΐβΐηβ. ΙιϊϋΗ ϋ-νρα ϊσιαι. V. 13. βίσηήδι-σον) ίίσηηΰασαρ Β. 

V. 15. σέ> χ»*} ΙΛογΙ αυχνον. ΟοιτβχίΙ Ββηΐΐβίιιβ. V. 10. 
Αλλότρια 'ατί σο* βτοβυβ. Γ»ίΙ»Γί άλλοτρία χΐ σο*. πλι)&η) ηλψ 

&ίι Β. ίπληΟ-υτέρ] Νίβί /τιΑι^νίκ ΒΟΓίρβίί. ^ηο^ις] χαρ(ης Β. 

ώς α0*στοφ<αΊ]ς ό χαρίιις ίν άχαρψ*υαι παραδηλοί αιιί ρι*υχί· 
βια ο οι η ία υβφιβ &ά ΕρκΓαϋβ τβηαβ ΟΛίβΙ** Μ0»α*οφΐΜΊ}<] 
ΑοΗατη. ν. 524. 

570 λ. ννίρρίηια) άηρρίηη »ρ ΒΙ\ φφςιίαηΙιΐΓ ίο ΑΒΡ^ τ«ΐψβι ' ΙΓ 1269 

Πόρνην δϊ Σιμαι&αν ίόιτες Μεγάραδ* 
νεανίαί χλέπτουσι με&νσοχότταβοι. 
χ$&' οι Μεγαρης όδύναις πεγνσιγγωμένοι 
άντίξίχλέψαν Άοπααΐας πόρνας δύο* 
5 χάχεϊ&εν άρχη Χοΰ πολέμου κατ ε ρ ράχη ι 
* "Ελλησι πασιν, εκ τριών λαιχαστριών. 

26. Των ουν μεγαλομίσ&ων εταίρων αποτρέπω σ$, 
γραμματιχώτατΒ , διότι 

Τάς μίν άλλας ϊστιν ανλονσας ίδ*7ν 
ι ανλητρίδας πάσας Απόλλωνος νόμον* 
* * « * Διός νόμον* 
ανται δέ μόνον ανλυνσιν Ίέραχος νόμον* 
Έπιχράτης ψΐ)θ\ν «V Άντιλαίδι. ίν ω δράματι χα\ περ\ 
της πολν&ρνλητου Ααίδος τάδβ λίγη 

Αντη δϊ ΑαΧς αργός έστι χαϊ πότις, 
το χα&* ημέραν όρώσα πίνιιν χάσΟίειν 
μόνον, πεπον&ίναι Μ ταντά μοί δοχεϊ Κ 
β τοις άετοϊς' ονχοι γαρ όταν ωαιν νε'οι, 

δ Ιχ των ορών πρόβατ* Ισ&ίονσι χαϊ λαγως^ 
μετέωρ' άναρπάζοντες από της ισχύος* 
δταν δε\ γηρασχωσιν ήδη τότε « « 
έπϊ τους νεώς ΐζονοι πεινώ ντες χαχως' 
χάπειτα τοντ' είναι νομίζεται τέρας» 

ι 

_ 

νηο μιγάς ίων το δ ην ο ν , ίη VI-. Γηυΐίϊΐίΐ {η το κατ α μ ι γα ρ /ω ν ψηφίδμα 
το διινον: ςΐΐ&β ίΐρίβίκία €Β8β νϊιϋΐ Ν(^ι\\(Μ£Η. V. 2. νιιινίαι] 

ΎΗΐνία Β. V. 3. >4&' Β ευ πι ΑπβίορΗαηβ. #7£* Γ\ I,. 
/»γ*ιής Α. μ*γαρ&ς ΒΡνί.. V. 4. δνο Ρνΐ» *ιί» Α. V. 6. 
χάχιΐ&ιν ΑΒΡν* χαπιΐ<&ιν Ιι βχ ΑηβίομΗαηβ. 

570 Κ. V. 6. 'ΕΙΧησι πασιν οσι. ΒΡ. οί μ\ν αΧΙα* ανΧτ,τρΙ- 
δις ιϊηόλ'/.ωνοζ %6αον αύΧονΟιν αϊ δϊ μίγαΧάμισ&οι ίταΐ^ο» ίΥραχος νο- 
μό» Γ. V. 1. Τ«ς μ)ρ γαρ άΧΧας μυβίατη βοπρβϊβββ ουηϊθοί* 
Μην είβη. Υ. 3. ΙηάΊαινί Ι&ειιηαιη. ί*ος *ό/«ον ;ιϋ<|. λ». 
οηι. Ρνΐ.ι. Λ'γγμιπι 4. &ά<1. Α. οπι. ΒΡνΐ#. ποΧυ&ρυΧψου] 
ΝγπΙμΊμΜιγ πολυ^υλλι^τοι/. V. 1* Λυτή] Αύτη δοΐιννβί^ΐι, 
V. 3. ταύτα 8οΗ*6ί§η. ταύτα ΡλίΙ.. 

570 ο. V. 4. 5*α* ΒββίΚ Ι* «ίτβ» Ρν. V. β. Μ 
ΡοΓβοηυ· *<1 ΑπβΙορΗ. ΡΙυΙ. 98. ρ. 11. V. 7. 1η<Κ<»νί 1<μ*μ 
πλιτι. ϊ,δη ηοχϊ, τάι« €»β»«1>οηιΐΒ. . V. 8. η«#*·5>**€} η.ι^πί; Β. 

82* 1270 ΙΓ 

10 χαϊ Λα\ς όρ&ως γονν νομίζοιτ αν τέρας» 
αύτη γαρ όπότ* ην μϊν νεοττός χαϊ νέα Η 
νπό των ΰτατηρων ην άπηγριωμίνιι , 
είδες δ* αν αυτής Φαρνάβαζον &άττον αν 
4 επύ δέ δολιχόν τοις ϊτεαιν ηδη τρέχει , 
15 τάς αρμονίας τι διαχαλφ τον σώματος, 
Ιδεϊν μεν αντην §αόν Ιβτι χαϊ πτνύαι" 
έξέρχεταί τ* πανταχού* ήδη πιομίνη, 
δέχεται δέ χαϊ στατήρα χαϊ τραϋβολον ί " 
προαίπαι δΐ χαϊ γέροντα χαϊ νέον* 
20 οντω δΐ τι&ααός γεγονεν ώατ\ ω φίλτατί, 
τάργνρίον Ιχ της χειρός ηδη λαμβάνει, 
μνημονενει δε της Λαίδος χα\ Αναζανδρίδης Ιν Γεροντο~ 
μανίφ χαϊ άλλας εταίρας αντγ συγκαταλέγει δια τούτων. ^ 
« Την Ιχ ΚορΙν&ον ΛαΙδ' 6ίσ&α\ Β. πως γαρ όύ^ 
την ημετέρειον. Α. ην ϊχεινγ τ#$ φίλη 
"Αντεια. Β. χοά τον&' ημέτερον ην παίγνιον. 
Λ. νη τον Μ* ην&ει τότε: Αάγίΰχη" * « 
5 « ♦ * « * ην δϊ τότε 
κάί Θεολντη μάλ' ευπρόσωπος χαϊ χαλη 

V. ΙΟ. γον* οηι. Β. V. 1 1 . ρα* 'οηά** η* μ** #«©**ος ΡβΓβοηαι. 6ηηόχ' 
$ρ ψίοττος ΡΥΙ* βί δοΗννβί^Η. εάϊίίο. γαρ ου* οηότ' ί» ν$οττος Β. 
γαρ όπότ* Γτ' η* ΜβίηοΙιίμβ (^αανβί. Μεη&ηύι*. I. ρ. 30. V· 13. 
4* αΜ. ΑΒΡν. οπι. ΒμιΙ. Ι* χ' Ροηοιυ». 

670 ά. V. 20. ***α*6ς ΑΒΟ. τ^σσος Ρ VI-» ?*Τοψ» ΑΒΟ. 

γίγοψ* ΡΥΙ: φ/λτ«τ€ Ρνΐ*. ψΙΙταχα* Α. γ*ο*ρχομοψΙα. Ρ. 

«Αλας ίτα/^ς] άΙλ*ψ ίτ*(φ»ν Β. βίτί} σνγκαηχΜ*» ί*α 

*ούχ»ν οηι. Β. 

670 β. Ετ. ΑηΛΧΕηάπάΊβ τβΓβίΙιιιβ ηαβο βχοβΓρ·ϋ Ο σννηχμαζορ 
Λ<&ι Ααγίαχη ΝιοΧίχ-ς χαϊ 'Λχψορ. V. 2. ιμιτίαΗο* Α&Γβ- 
•οΜϋ* ΒίΙιιϋάΕΐ. Τηυο^ά. ρ. 489. ^οηοψ \1>. ημ*ν*°* Α. ημ/ρωρ 
Β. ημϊοίοψ Ρ. φίλη VI». φ'ΐάλ^ Β. φιάλ*ϊ Ρ. V. 3. «ψχιι* 

ΡΥΙ.. **τηα· Β. άρ&αα Α : ηιβί Πιο βοΗνβ^ΙΐίΐβιΐΒβπ βΓΙΌΓ ββ * 
εηοΙ&Ι&πι βχ οοθΐοβ ΙίΚεΓ&ιη * Άπη* ΓβίβΓβηίίβ , ςιιυηι Γογ- 
ί&*86 Αά τοΟ*' άεΙ>ϋ6Γ!ί. τον** V. Ρ. χοντ* ΒαβΗ. Ιι 61 

8ςΗΜ'6ί^Η. €0*ί(ίο. ,ν. 4. λαγίοχη δ* ώχψο* Ρ πιβΛϋ» οηιΐβϋΐλ. 

V. δ. 7. 8. Ιηάίο&νΐ Ι&ευηαβ. V. 6. ψ Μ τό« βί ίη Γιιιβ 
νβΓβυβ ροβί(Α ΓαοηιηΙ, αιι( (Ιείβηάυιη Μ αα( αΐί^ίά »4(1βη(1απ». 

ν. β. θίολύχ η ] ριοΐντη ε. ΙΓ 1271 

νπεψαιν* ίαοαενη « « \ * ι - 

* * δ' ΎΙχιμον λαμπρον πάνυ. · 
27. Ταντά σοι παραινεΡν είχω, εταίρε Μυρτίλε. χαϊ 
κατά την ΦιΧιεταίρου Κννηγίδα , > 

ί Πανοαι γέρων ων τους τρόπους, ονχ οισ&' δτι 
ήδιστον εστίν άπο&ανειν βινονν&' α\ 
ωσπερ λέγονσιν άπο&ανίΐν Ψορμίσιον. 
η ήδιστον εστί σο*, ως εν Μαρα&ωνίας φησί Τψοχλης, 
"Οσον το μεταξύ μετά χορίσχψ^ς η μετά 
χαμαιτνπης την νύχτα χοιμάΰ&αι, βαβαί. 
η ϋτκρροτης, το χρώμα, πνεύμα, δαίμονες, 
το μη) οφόδρ' είναι πών&' έτοιμα } δεϊν δέ τε , 
571 5 άγωνιασαι , χαϊ ραπισ&ηνεά τε χαϊ 

πληγάς λαβείν άπαλαίσι χεραίν* ηδύ γε 
νη τον Αία τον μεγιστον. 
ι Ετε πολλά τον Κννουλχον &ελοντος λέγειν χαϊ τον 

Μάγνον έπιρραπίσαι βουλη&εντος αυτόν εις τιμήν του 
Μνρτίλον ψ&άσας ο Μυρτίλος, διηχ&ρενε γαρ τια 2νρω, ξφη 

Ονχ ωδ' Ιμόγησαν 
ελπίδες , ωοτ* εχ&ρών συμμαχίας χαλεσαι* 
<ρρϊν ο Καλλίμαχος* ου γάρ αυτάρκεις ημείς αμύνασ&αΐψ 
ω Κίη'ονλχε; 

'ΙΙς αχαιός ει χάγροιχος, αιοχροεπων I», 
1» ίηαρίοτερ' ίν τφ στ 6 ματ ι την γλώτταν ψορεΐς · V. 7. Ισομί-τη 6* 4*ιμον ΑΒ. ίσομ/νη ηψ 6* ύ*ιμον VI*. 

570 ί. οΐ* ΪΟ&' ηδιοτοΡ άπο&ανιΊ,ν , φτ { ο* φιΧέταιοος, β$ικ>νν&' αμκ€. 
V. 2. ηβκηόν ίαχιν Τουρία* ία Αάύβηάί» αά ΊΊίθοοήΙΐ XXI, 

26. ρ. 403. ΙίΛΓΐ οδχ ΙστΙν ηδκηο*. ήδιστον] ηδνατο* Β. 
βιροντ&' Ρΐι. 'βιοον &' V. V. 3. Φοςμίσιον 8εΗ«ν6ΐ£Η. φοομί- 

οιοψ Ρ\1λφ χρορμίσ* & μαςα&ωρίοις Β Οΐΐΐη 8ΐΐΐ<1α ίη Τψ^βΧ^ς. 

ί»€£6Η«ιΙτΐΓ Μαςα&νηίανς, ΤίιηοοΙίβ τβτβιιβ ο τη. €. V· Ι.'Οσς* 
Ιαα>1>βΐαβ. &*ορ ΑΒΡΥ. ΛΑ» 1" τό »άά. ΑΒΡν. οαη. Ι*. 
V 4. Μ τ* ΡοΓβοηυβ. 

571 α. V. 5. τ« Ιαοοββίαβ. ^« Ρνΐ·. άτιφραπ 

<νμ ΒΡ. συμμαχίας ' χαΑ/σα*] συμμαχία* χαλ«'σας Β. ΧαΑΑ£· 

μ«/ος] Ργ. 134. ρ. 406. Λν*ονΑ*« I·. χντοΰλχ* Ρν. ΕρΙήρρί 
νβΓβυ» οηι. €. χ<ΐ/ρο»χος] 8οπΙ>β1>ΛΐιΐΓ χ«« άγοοιηος. 

' 571 1). ¥·, Ιηαρία-ίΐρ'] ί' ό^α^αηρά' Β. ίι2»' »2ριατ*^ος Ρ. 
οία τι Α. 1»αρί0τ«ι>ος VI.. ^Ζ·5τται»] γΧ+οοαν Β. 1272 ΙΓ 

* \ 

χατά την Εφίππου Φάνραν, δοχεΐς γογ μο$ Ιχείνων εΊ ς 
έΐνα* 

ονς Ιδίδαξαν αριστερά γράμματα Μονβαι' 
ως τ$ς ϊφη των παρωδών, 

28. £γω γα(*ι ω άνδρας ανσσετοι , ου χατά τάς Με- 
τ αγενούς Ανρας η τον Άρισταγόρον Μαμμάχν&ον 

* Υμΐν ορχηστρίδας είπον εταίρας 
ωραίας πρότερον, νυν δ' ουχ νμΐν αγορεύω 
άρτι χνοαζσνσας ανλητρΙδας 7 αϊ τ* τάχιστα 
ανδρών φορτηγών νπο γοννατα μισ&ου Όχααν· 
ο αλλα πςρΐ των όντως εταίρων τον λογον πεποίημαι, τον» 
τεστι των φιλίαν αδολον συντηρεΐν δυνάμενων 9 ας ου Κυ· 
νογλχος τολμ% λοιδορεΐν, μάνας τ* των άλλων γυναικών 
τω της φιλίας ονόματι προσηγορευμένας % η άπό της πίχρ* 
ΐΑ&ηναιοις χαλουμίνης έταΐρας της Αφροδίτης, περϊ ης 
φηαιν ο '/ί&ηναΐυς Απολλόδωρος έν τοις περϊ &εών ούτως, 
έταζαν δέ την Άφροδίτην την τους εταίρους χαϊ τάς 
έΐαίρας συνάγουσαν τούτο δ' Ιστϊ φίλας. χα/,οϋσι γσνν 
ά-χαΐ αί ελεύ&εραι γυναϊχες $τ* χαϊ νυν χαϊ αϊ παρ&£νο$ 
τάς σννη&εις χαϊ φίλας εταίρας , ώς η Σαπφώ 

. Τάδ* νυν έτάραις ταϊοιν ϊμαϊς τερπνά χαλώς άείσω. 

Αατώ χαϊ Αίιόβα μάλα μίν φίλα*, ήσαν εταίρας 
χαλοϋσι δί χαϊ τάς μισ&αςνονσας εταίρας, χαϊ το Ιπϊ 
σννουσίαις μιο&αρνεϊν έταιρεΐν, ονχ ετι προς το ϊτνμον 
αναφερόντες, άλλα προς το εύσχημονεστεφον , χα&δ χαϊ 
Μένανδρος εν Παραχατα&ηχ^ άπό των εταίρων τους εταί· 
ρονς διαστελλων φησϊ Ζ 40 »] 7*2 Β. μαμμύκν&οψ ΑΒ. μαμήκον&οψ Ρ VI*. 
Υ, 4. γούτατα] γονταχος Ρ. 

57-1 ο. τοντ/ατ» *<1ά. ΑΒ· οιη. Ρ VI*. ας οι»] ας ο Β. 
μόνας] μόνος Β. ίΤζοαηγο^ίνμίψας] πςοααγοςίΜομ&ας «Β. 

άπλ τ^ς] τ^ς ο πι. Ρ. παο' 'Α&ψαΙοις'] ηογά χοίς άθιραΙο*ς Β. 

β ά&ηψαΐος ΑΒ. β 001. ΡΥΙ». ονιως οιη. Β. ' 

571 <ί. ώς η] ας ι) Β. Ιτάρκς ταϊσ»* ΒΙοιιι&βΙάΊιβ &ά ίτ. 19. 
8οηΙ)€ΐ)ΕίυΓ ί*α<ρα*ς ταίς. Λ*τ*) κατά Ρ. μάλα] μάλιστα Β. 

ηαϋί) χα+ό δη Β. Μένα**οος] Ρ. 134. Μβηααάπ ίτ»£ηοη- 
*ιιιη οιη. Ο. 

# Μ 

Λ 

\ 1Γ 1273 β Πεποιηχατ' *ργοψ ο&χ εταίρων « / 
* * « ΐτκιτά δ' οντα γράμματα 
την προοαγόρενσιν ου αφόδρ' ησΐ}μον ηοιεί. 
29. Περί δί των εταίρων "Εφιππος εν Έμπολγ τάδε 
φιρϊν . . * 

"Επειτα γ' είσιόντ\ εάν λυπονμενος 
τυχρ τις ημών, έχολάχενσεν ιβέως* 
εφϊλησεν, ονχϊ συμπήααοα το στόμα, 
ωαπερ πολεμιον, άλλα τοΐοι ατρου&ίοις 
ί . χαυνονο' ομοίως* ι}σ£, παρψν&ησατο > 

εποίηϋε & % ιλαρον, εν&εως τ' άφείλε πάν 
αντον το λυπούν, χάπέδίίξεν 'ίλιων. 
Ενβονλος δ' έν Καμπνλίωνι χοσμίαν εταίραν παράγω» Ής δ' εδείπνει χοαμίως 
ονχ ωΰηερ άλλαι, των πράο ων ποιούμενοι 
τολνπας, εααττον τάς γνά&ονς χαϊ των χρεών 
572 άπέβρνχον αΐΰχρως, άλλ' εχάστον μιχρον αν 
άπεχενε&\ ωαπερ παρ&ενος Μιλησία. 
Αντιφάνης % Υδρία 

Οντος ο ον λέγω 
έχ γειτόνων αντω χατοιχονσης τινός, δ71 ·. V. 1. ονχ ΗαΙςω* γαρ ταύτα 6* V. οίχ Ηίρων γαρ ταύτη, 
6* Β. Γαοιιι&πι βχρίβνίί €&βαυΙ>οηη8 νβιΊ>Ϊ8 *ή *#α· μαλίον 6* 
Ιταιςύν. V. 2. τα ι/τα €&β*α1>οηιΐβ. ία'Λή ταντα. V. 3. *6- 

*ψοι] ινσχημορ βο1ην6ί£Η. Έψιηηος €αβααΙ)οιιυ9 «χ VIII. ρ. 
303 ο, ιιία Κί τβτβυη αΐΐαΐί 8«η(. Ι.Π>π εύσχημος, φκ> άβο^ρΐβ» 
8υί<1α4 ββ* ίη Βνυχημος. Έμπολί)] ίμηολχ Β. ίμ*61** Ρ. 
τάί· ψηοΐψ οία. Β. ΈρΗίρρί τβηυβ ο αι. €. V. 1. ι}<ηοψ** 
363. «Ιβίόπα ΑΒΡ* ιίαιόπα γ* XI*. V. 2. ^μ»*] ρ^·»* ΒΡ. 

ίκοΐάκυοΐρ — Ηοηιαι Ισϋο Β ροβυίΐ «α^ τα Αοίτιά «ς η^&- 

«ατα». V. 2. «ολώαι/σι* Ρ. ηϋως'. Ιφίλ^σ» 303. ΙΛΙ>Η ι} 

363. 

571 ί. V. 5. ί-ί&Γ» {ς ίπαρίμυ&^οατο. €θΓΓβχίί ΤϋΓη«1>αβ. 
V. 0. &' Ιλαρορ 303. τ* ΙΛαφό» Ι* %' Ιλαρό* V. τ' Ιανρο* Ρ. 
*ν&ής τ* Α. «* οηι. ΡΥίι. V. 7. Ινηονν 363. ί.ΐ!ιπ λο»»ο^. 
ΕυύυΙϊ ν. 2. ποΜ>ι//«να τοΛιλτης ^νσάττο9 Β. Λ 

572 &. V· 4. μ*> ΡίβΓβυηα· βΛ ΜοβΗη ρ. 101. άνα- 
ηίτιν* ΑΒΡ. άηηέηυ* νΚ. ΑιιΙΐρΙιαοίβ νβΓβηβ υηΐ. €. 
'ΤάρΙγ δεΗννεϊ^Κ· 1^ίΙ»ΓΪ ΰόρα. ΟοηΓ, III. ρ· 104 5. 1274 ΙΓ 

Ιδων εταίρας εις Μρωτ' άφίχετο, 
αστής, έρημου δ* επιτρόπου χα\ συγγενών, 
6 η&ος τι χρυσουν προς άρετην χεχτημενης, 
εταίρας, αί μίν άλλα* τοννομα 
βλαπτονσι τοις τρόποις γαρ όντως ον χαλάν. 
Β Λναξίλας Νεοττίδι 

Εάν δέ τις μέτρια λέγουσα ¥ * 
τοις δεομένοις τίνων νπονργρ προς χάριν, 
έχ της εταιρίας εταίρα τοννομα 
προνηγορεν&η. χαϊ συ νυν ουχ, ώς λέγεις, 
5 πόρνης, έχαιρα ς δ* εις έρωτα τυγχάνεις 
εληλυ&ώς' άρ' ως άλη&ώς εστι γονν 
άπλη τ4ς; Β. αστεία μέν ουν, ντ) τον Μα. 
^ 30. Ό Μ υμέτερος φιλοσοφομειραχίσχος τοιούτος, 
οί °ν "Λλεξις η 'Λντκράνης εν Ύπνω παράγει 
β /Ιια ταυ Ο- 6 πόρνος ούτος ουδέ των πράσων 
ίχάστοτ' επώειπνύ, μ$&* ημών τοντο δ' ην, 
ϊνα μη τι λυπησιιε τον έραστην ψιλών, 
χαλάς δε π(ρϊ των τοιούτων "Εφιππος εν Σαπφοϊ ψησιν 

Οταν γαρ ων νέος 
άλλότριον ίλ&ών οψον έσ&ίειν μάθ-γ, 
άσνμβολόν τε χϊίρα προσβολή βορα, 
ν ■■ διδόναι νόμιζ' αυτόν συ της νυχτός λόγον. 
τ* αυτά είρηχε χαί Αισχίνης ο ρήτωρ έν τω χ ατά Γο 
μαρχου. V β. αϊ] 5 ΒΡ. VI.. £Η„ ΑΒΡ. V. 7. χρό^ο^γάς δπ»ς 

Β Ρ β*, «ΙοριηΟΓ, Α. τρόποισ» δηως VI* β* βοΜνβφι. αάϊύο, βχ 
€θΓΓβοΙΙοηβ Μϋβυπ γαρ ρ&ηίουΐαβ >€ <ΐ β οΚβηβί. 

572 1>. V. 1. μέχρ Μ VI*. μέτρια χαί ΒΡ. λέγουσα) Μγουσ* Ο. 
ΙικΙΙητΙ ΙαοϋϋΕΐη. Υ . 2. όημέ,οκ] όυημέ,οις βρϋοιηβ 
ΗοθβοΚϋΙϋ, »οιι €. τμμ3 „ 3 τ „ ος Ββ γ 3 . Ηα(ρα] #τβϊρβ Ώ 
β* δεΗ^Η. €άίΙΪΟ. Ιτα/ρας Ρν. V. β. &ρ' ώς δϋΚ^βΙ^. «Η- 

Ιια «V ·* νΐ^. Δρα ον* Ρ, φή ύς (ΙεΙβίο οί* ίη ιηβΓ^ηβ Ιι»1>6ί· 
νμέτιοος ΑΒ. ιμέτίρος Ρνΐ*. 

572 ο. 2?αηφοΙ] ααηφψ Ρ. οιη . Β# V. 1. ντ νέος 

ΑΒ. νέος ν, Ρνΐ.. ύρ 0 «. 0. V. 2. άλλάτρ^] άλΐότριος βρί- 

«οιηβ Ηοο·<Λβ1ϋ, ηαα α Ι^βΙκαυΓ Μίαλ&ώρ. 

V. 3. άαύμβονλοψ Ρ. V. 4. «* ΒΡ, 9110ά δοΗ»βΐ 5 Ιι. βχ οοη- 
Ιββαι·» ροβαίΙ. σο» VI*. 9, τώ Μ ατά Τψάρχον) Ρ. 1 1, 12. δίβρΗ. ΙΓ 1275 

ι 

Λ χ 31. Περϊ 6ί των έτοιμων χαϊ Φιλέταιρος ιν Κυνηγίδι 
τάδε ψΐ)σ\ν 

Ουχ Ιτός Εταίρας ιερόν εστί πανταχού , 
άλλ' ονχϊ γαμέτης ούδαμοϋ της Ελλάδος, 
οϊδα δέ χαϊ εορτήν την Έταιρίδεια , άγομενην εν Μαγνψ> 
σία, ου δώ τάς εταίρας, αλλά δι* έτερον αϊτίαν, ης* 
μνημονεύει Ηγησανδρος εν υπομνημασι γράφων ωδε »Την 
των ' Εχαιρώίίων εορτην συντελοΰσι Μάγνητίς. Ιστοροϋοι 
δ£ πρώτον Ιάσονα τον Αίσονος συναγαγόντα τους Άργσ~ 
β ναυτας έταιρείω Διι &ϋσαι χαι την ίορτην * Εταιρίδεια 
προσαγορεϋσαι* ϋνουσι δ$ χαϊ οΐ Μακεδόνων βασιλείς τά 
* Εταιρίδεια," πόρνης δέ Αφροδίτης Ιερόν έστι παρά *Αβν- 
δηνοϊς, ως φησι Πάμφιλος' κατεχόμενης γαρ της πόλεως 
δουλεία τους φρουρούς τους έν αυτή ποτέ &ύσαντας, ως 
Ιστορεί Κλεάν&ης εν τοΐς Μυ&ιχοϊς, χαϊ μι&υσ&εντας 
εταίρας πλιίονας προσλαβεΐν, ων μίαν, καταχοιμη&εντας 
αυτούς ιδοϋσαν άνιλομενην τάς χλεϊς και το τείχος υπερ~ 
I βάσαν απάγγειλαν τοΊς Άβυδηνοϊς, τους δ* αντίκα μ*&* 
οπλών άφιχομένους ανελεϊν μίν τους φύλακας, κράτησαν- 
τας δί των ταχών χαϊ γενομένους εγκρατ&ς της Ιλευ&ε- 
ρίας χαριστηρια τΐ] πόρντ/ αποδίδοντας , Αφροδίτης πόρ- 
νης ναόν Ίδρυσασ&αι.^ *Αλεξις δ* 6 Σάμιος εν διυτερφ 
"Ορων Σαμιακών ,,Τήν εν Σάμφ Άφροδίτην, ην οϊ μίν 
έν Καλάμοις χαλοϋσιν , οΐ δ$ Ιν "Ελει, ΑττιχαΙ, φησϊν $ 
εταΐραι ιδρύσαγτο αϊ συνακολου&ησασαι Πιριχλεΐ, Ότι 672 4. ΦΜταφς] ψΜταιροι Β. Ι? Κυ*η Τ 13ι] Ιτ Κορ*γ*α- 
σηί ΐυρπΐ ρ. 559 α. *άδι ψησϊν 0Π1. Β. ίταιρίόαα ΡΙ». /η- 

ρΗιια V. Ο ίη ηαο η&ι-πιϋοηθ 'οίβ ηιιοβ* Γββϋ ηοηιβη ίτα*ριίβια 
•ατίρίαιη , βυρβΓβοπρίο ε11«γο Ιοοο Ιτα^Ιδκι. ίψ νπομννμασ* 
γράψω» ώδΐ ρη. Β. Ιταιρώιίω* βάίΐίο €α8*ιιΙ)οηί«ιη«ι ίντίΪΆ· 

ίταιςιδί*» V. Παγίδων ΑΒΡν. ίταιριΐψ] ίταιρίψ Β. 

572 6. Ιτιρίδαα ιίροοα/ορίΰσαι V. τους ίν ΑΒΡν. της ίψ 
Β&βίΐ. I·, φΐοά ίη αηηοΙ&Ιίοηβ οοιτβχί* Ο&β&αοοηυβ. Φύααηας 
ΰΡ βΐ €αβ&υΙ>οητΐ8. Φίοαντις \Ίι. 

572 Γ. 'Λρων 8(ώνν<·ί£Η. ορωτ δρω* Ρ. Ηη, «ητ*χαΙΛ 

οοιη ναΙ^βηΑηο ίη ερίδίοΐ» α<1 Κοβτβπιηι ρ. XXXVIII. *Λ«·α**- 
*αΙς ΡνΧ.. □ι 573 επολιόρφι η;ν Σάμον, ϊργασάμενα* ΙχαΡως άπδ της ιίρας.' 
Ευάλχης δέ Ιν τοις Έφεσιαχοΐς χαϊ έν Έφεσω φησϊν 
Ιερα ίδρνϋ&αι εταίρφ Λφροδίττ]. Κλέαρχος, δ* έν πρώ- 
τω ' Ερωτικών „ Γνγης (φησϊν) ο Αυδών βασιλεύς οι 
μόνον περϊ ζώσαν την ερωμένην περιβόητος γέγον&> 
ιγχειρίσας αυτόν τε χαϊ την αρχήν έχείν$ πάσαν, 
άΧλά χάί τελευτησάσης συναγαγών τους εχ τι}ς χωράς 
Αυδους ηάντας έχωσε μέν Λυδίας το νυν Ιτ* χαλοΰμ*νον 
της εταίρας μνήμα, ας υψος άρας, ωατ£ περιοδεύοντος 
1> αύτοΰ την εντός του Τμώλου χωράν, ου αν επιστραφείς 
τύχοι, χα&οράν το μνήμα, χα* πάσι τοις την Λυδίαν οί- 
χουσιν άποπτον είναι*" Δημοσ&ίνης δ* ό' ρητωρ εν τω 
χατά ϊϊεαίρας λόγω, ει γνήσιος, αν Απολλόδωρος ίϊρηχ*, 
ψησϊ „Τάς μέν εταίρας ηδονής 'ένεχα εχομεν, τάς δέ παλ- 
λαχάς τής χα&' ημεραν παλ?.αχ*ίας, τάς δέ γυναϊχας τον 
παιδοποαϊσ&αι γνησίως χαϊ των ένδον φύλαχα πιστήν 
ϊχειν. " 

32. Καταλέξω δέ σοι, Κύνουλχι, Ίωνιχήν τινα ρήσιν, 
εχτείνας χατά τον ΛΙσχυλου, περί εταιρών, άρξάμενος 

ο από τής χαλής Κορίν&ου , έπειδή μοι την αύτό&ι σοφι- 
ατείαν άνιίδισας. νόμιμον έστιν άρχαίον ίν Κορίν&φ, ώς 
χαϊ Χαμαιλεων ό Ήραχλεώτης Ιστορεί έν τω πιρϊ Πίν- 
δαρου, οταν η πόλις εΰχηται περί μεγάλων τρ *Λφροδίτ*ι % 
συμπαραλαμβάνεσ&αι προς την ίχετείαν τάς εταίρας ώς , 
πλείστας, χαϊ ταύτας προσεύχεσ&αι τγ #*ω, χα\ ύστερον 
επϊ τοϊς Ιεοοις παρείναι· χαϊ ατ$ δη επϊ την Ελλάδα την 
στρατείαν ηγεν δ Πέρσης, ως χαϊ Θεόπομπος ιστορεί χαϊ 

ά Τίμαιος εν τφ εβδόμρ, αί Κορίν&ιαι εταίρα* ηνξαντονπέρ 

573 α. Εί'άλχης) Ιυαηίης Β. Ι^σα) 1*ροψ € β* βρίίοπιβ Ηοβ- 
Βΐώβΐϋ. Ιδούσ&α* ΑΒ. Ιδούσαο&αι Ρ VI·. Τόρντα* ΐη τ€θΛ ογΛ- 

4ίοη· βρϋοιηβ. ί/χ$4^ίαας ΑΒ€. (γχαρήοας Ρ VI·. μ*ψ Λ** 
οΥας οηι. 0. Λυδίας] Ιν4**ς Ρ. Χν4α*ς Β. 

573 1>. ύποπτο* ΑΒΟ. Ιχοκτοψ Ρνί,. ^οοον^ς} Ρ. 1380. 
Κβίβία Χόγφ οηι. Β. παΧΙα*ι(ας βχ ΑΐΗβη&βο Ευ»ΐ<ιΐΗϊιΐ8 

ρ. 1758, 0. Αρικί ΌοηιοβΛβηβιη €βΙ &*ραπ*ΐας, τον σώματος, 
γυναίκας $1 Β. ΑίαχύΧου] ΑΙαχνΧον 8οΗ\νβϊ^Η. 

573 ο. ηαηιϊται] πσρΐ,να* Β. α (1(1. ΑΙ1€. ΟΜ. Ρ.νίι. 

Ιτ τ$ Ιβό-όμ*}] Ιη ζ" Β. 

673 Λ. ηϋξαπο VI >. ύξαπο Α€Ρ. 8ίιηοηίάί§ βρί^ηιιη», 

» ι 

- 

) ι 

ι ΙΓ 1377 

της των Ελλήνων οωτηρίας εϊς τον Αφροδίτης ελ&ον- 
ααι νιων· δ$ό χαϊ Σιμωνίδης- άνα&ίντων των Κοριν&ίων 
ηίναχο%τγ &εώ τον ετι χαϊ νυν διαμένοντα χαϊ τάς ίτσί- 
ρας ίδια γραψάντων χάς τ6τ$ πονησαμένας την Ιχαείαν 
χαϊ ύστερον παρούσας συνί&ηχε τόδε το επίγραμμα 
Αίδ' ντιϊρ ' Ελλάνων τε χαϊ εν&υμάχων πολνηταν 
εστα&εν ενχεσ&αι Κνπριδι δαιμόνια* 
ε ον γαρ τοξοφόροαην 4μήσατο δϊ' 'Λφροδίτα 
ΙΙέρϋαις 'Ελλάνων άχρόηοΐιν προδόμέν. 
χαϊ οί ιδιώται δέ χαττυχονται τ$ &ε$, χελεσ&έντων περϊ 
ων αν ποώνταν την δέησιν, άπάξπν αντΐβ ταχτάς εταίρας» 
33. Υπάρχοντος ονν τον τοίοντον νομίμου περί την 
*9*ον Ξενοφών 6 Κορίν&ιος έξιών εϊς Ολύμπιον έπι τον 
αγώνα χαϊ αντος άπάξαν εταίρας ηνξατο τΓ/ &εώ νίχήσας. 
* Πίνδαρο^ τε τό μϊν πρώτον ίγραψεν είς αυτόν ίγχώμιον 
ον η αρχή 

Τρισολνμπιονίχαν Ιπαινίων οιχον. 
νστιρον δ β χαϊ ύχολιον το παρά την &νσίαν ασ&Ιν^ Ιν 
ω την άρχήν εν&έως πεποίηται προς τάς εταίρας , αϊ πα~ 
ραγ(νομένον τον Ξενοφώντος χαϊ &νοντος τ$ Αφροδίτη 
σννέ&νσαν. δώπερ εφ η 

72 Κνπρον δίσποινα, χεον δ % εντ* ές άλσος φορβάδων 

ίη βρίΙοΓηβ οιηίββυιη, 68* Γγ8§τϊι. 33. ρ. 370., β,ριιά ΙαοοϋβΙυηι Ιη 
ΑηΐΗοΙο&. Ριιία*. τοί. II. ρ. 783. ΑΚιιΙβηιο* ΡΙιιΙαιτηηΒ ΜοιώΙ. 
ρ. 871 β* 8εΗυ1Ία3(€β Ρίηόβπ 01>ιηρ. XIII, 32. ρ. 273. 
V. 1. 'ΒΧΧάψω* Ρ1α**ιτ1ιιΐ8 €1 »οίιο1. Ρίηά&η. 1*\Μ ίλληψωρ. 
Μν&υμάχ**] ιν&νμάχωψ τ« Β. ί&νμάχων Ρ. Ι&νμάχων ΡΙΐΐί&ΓϋΚΐϋ. α/- 
χιμοχν* βοΗοΙ. Ρίηά&η. Χ&νμαχν» ΟοϋΓ&βαβ ίη βρρβηιΐίοβ αά Απ- 
■ίορΗ&η. ρ. (120), ποΧίψαψ) ηοΧ*ν τα» Α. ηοΧίψα» ίστα- 
&§ψ] ηολιν τννισιά&ιν Β, %νν(οτα&%ψ Ρ. V. 2. ίστα^*»·] Τσταααν 
•εΗοΙ Ρίηά&Η. ίνχία&αι] ίΰχια&$ Β. *ν$α>ι*α* Τίτιίαιτίλυ». «ύ- 
χόμΛψαι βεηοΐ. Ρίηθ&π. 

573 β. V. 3. Ιμψαχο] Ιμηδιτο 'ΡΙυ&ιτΗιιβ. ίβονληο βΛοΙ. Ρίη- 
ά&Η. ΆφροΜτα) άφοοΜτη Β. V. 4. ///οοα»ς] Μηδοις Ρΐΐι- 
ΙαΓεΗΐΐΒ €ί βοίιοΐ. Ρίηϋ&π. ταχτάς ίιαίρας VI». ηαΐ τάς Ιταφκς 

ΑΒΡ. ηαϊ ταϊς Ιιαίγαις Ο. τον τοιούτον] του υιη. Β. 

573 ί. ηδ£ατο] 8θΓΪΐ)βΙ)ΛίτΐΓ ίνζατο. ΙΜιδα^ός τ«] «Αύαρος 

4* Β. οιν »/ άο/>τ] ΕβΙ 01/ιηρ. XIII. Ιηάι^»*) ίηα»<* Ρ. 

σχ6λ*ο*] 8θΓίΙ>6^3ΐϋΓ ο»οΑ·οιτ. Λ*ολ#ο Γφι,] Ργ. 87. ρ. β09. 

Ν 1278 ΙΓ 

* 

574 κοράν άγελαν έχατόγγνιον Ξενοφών τελείαις . . > 
έπήγαγ' ευχωλαΐς Λαν&είς. { 
ηρξατο δ' όντως του μέλους 

Πολύξειναι νεανίδες % άμφίπολοι Πει&ους εν άφνεκο 

Κορίν&φ, 

απ* τάς χλωρας λιβάνου ξαν&α δάκρυα &νμιάπ, 
πολλάκις ματέρας ίρώτων 

ούρανίαν πταμεναι νοηματι ποττάν Άφροδίταν, 
5 νιιϊν άνω&εν άπαγορίας 
- επαρεν, ω παίδες, ίρατειναϊς *ν ενναΊς 
μαλ&ακάς ωρας άπο χαρπον δρίπια&αι. ... ,, 

ουν δ' ανάγκα πάν χαλάν· 
αρξάμενός &* όντως έ^ης φηοΊ* 
* Άλλα &ανμαζω τΐ με λεξονντι ομον δεαπότάι 
τοιάνδέ μελκρρονος άρχάν ενρόμενον σχολίου, 
ξννάορον ξνναΐς γυναιξί, 
δηλον γαρ οτι προς τας εταίρας διαλεγόμενος ηγωνία 
ποιον τι φανησετα* τοις Κοριν&ίοις το πράγμα, πιστεύων 
δε, ως εοιχιν , αυτός αυτώ πεποίηκεν εί&εως 
'Εδιδάξαμεν χρναον χα&αρα βαοανω. 674 Λ. V. 2. κοραν VI* ηύραν ΑΡ. χοι/ρ«* ΚοβεΚΙιίυβ. ίχα- 
%6γγυΜ>ν\ 8θΓίΙ)ίίΙ)»ΙυΓ Ιχατότγνκ>ν. τ«λ«/»<ς] τ«Λ/<ας Βοβε)ίΗίιΐ8· 

Ιίΐβιη Ιπάγαγ*. μ/λους Ο&βαυ&οηυ·. βέίονς Β. τ/λους ΡΧΙ». 

V. 1. ΙΙοΙνξαα* ΒοβοΚΚίυβ. Πη&ους 8οΗηβί(ΐ6Γΐΐ5. η*(&ονο* Ρνΐ*. 

νψραψ] άφηΐ(/. ΗβΓΠίαηηαβ· V. 2. α?τ« — Ο-νμιατι ΤίίΙ 

ηιαηηυβ αά Ζοοαηπΐ ρ. 1307. ΐΛ· και Πίνδαρος {Ιίβηνον &ηΙυηο»ς\ 
αΓτβ τακ χλωριι* λίβανορ ζαν&ά όάκρνα &νμιάτ<η (Λ'α*άτί ΡΕνοπηυβ). 
Ι.»6£βΙ)&ΙιΐΓ διά τβ *«ς χϋρας Χίβάνον ζαν&α δάχρυά τ« Μι»*. 
V* 3. Λολλάχ* ματ^' I φώτων Βθ6ε)ϋϋΐ18· V. 4» ητι<μιι>α» ΗβΓ- 

ηι&ηηαβ. άτταμ^αι ΡνΧι. νοφίατ»] νόημα Ηβπη&ηηιΐΒ. Λοττα^ 
Λοτί τά» Β. V. 5. ν/άτ] νμ/*·* άτ* ΒοβεΚΗίυβ. V. 6. /κ 
»<1<Η<1ίΙ ΒοβςΚΗίαβ. V. 7. μαλ&αχωρας 1Ι1>Γί οοιτυρίβ. μαΧ&αχον 
ωγας δείιηβίάεπιβ. μαΙΟακας ύρας Βοε^Ηίυη. V. 8. ά'ά^χφ 

€αΛΛυΙ)θηα«. ατά^α* ΡΥί·. κα* χαλό* ΒοβεΙιΗίαβ. 8<τίΙ>β1><ι(υΓ 
«α/χαλον. 

674 I). V. 1. λ^οί·**» Α. 1£αι*» ΡΥΙ.. Λ£οη» ΟβίΜΐυΙ)θηαβ. 
ό/<οδ] Ία&μοΰ ΟΑββυ^οηαβ. V. 2. το*ά»<$£ 8ΰΗ\νβί£ΐι. βάίΐίο. 

«οιό?ά< ΡΥΙι. «έρο/Μίο* ΡΥΙ*. ιυράμίνον 8οΗ\νβΐ^Ιι. €<1ί(ίθ. 

σχολών] 8ϋπ5β1>Λ*ιΐΓ οχολ*ον. *^·4«|« # ·«·'] Μάξαμ*ρ ΗβπηΑηηΐΜ. ΙΓ ' 1279 

οτι δϊ χαϊ Αφροδίσια Χδια αγονσιν αντδϋ-ι αϊ εταίρα* "Αλε- 
ξ$ς ίν Φιλονσΐ} ορησίν 

Άγρυδίσι ηγε ταις ίταίραις η πόλις, 
« έτερα δΐ χωρίς Ιστι ταϊς Ιλεν&εραις. 

ταίς ημέραις τανταις δέ χωμάζειν ε&ος 
έστϊν νόμος τ* τάς ίταίρας Ιν&άδε 
* * μ*&* ημών. 
34· 'Εν δέ Ααχεδαίμονι, α» ς ορησι Πολέμων 6 περιη- 
γητης ίν τω περι των εν Ααχεδαίμονι αναθημάτων, εϊχών 
ίατι της διαβόητου ίταίρας Κοττίνας, ην φησι χαϊ βουν 
'άνα&εΊναι χαλχην, γράψαν όντως „Καϊ τδ Κοττίνας δ& 
της ίταίρας είχδνιον, ης δια τήν επιφανειαν οΐχημά τν 
α λέγεται χαϊ νυν, ίγγυτάτω της Κολών ης 'ίνα το όιοννσιόν 
Ιστιν, ίπιφανίς χαϊ πολλοίς εγνωσμένον των Ιν τγ πάλει* 
άνά&ημα δ* αύτης Ιστιν νπίρ τδ της Χαλχιοίχον, βοί- 
διό* τι χαλχονν, χαϊ το προει^ημένον είχόνιον." 'Λλχιβκχ- 
δης δ* ο χαλος, Ιφ* ου τις των χωμιχών ϊφη 9 
Άλχιβιάδι/ν τον αβρον^ ω γη χαϊ &εοϊ, 
ον η Ααχεδαίμων μοιχδν έπι&νμεί λαβείν* 
νπδ της Άγιδος άγαπωμενος γυναιχδς ^πϊ τάς των ίται~ 
β ρίδων &νρας Ιχωμαζεν, άπολιπων τάς Ααχαίνας χαϊ τάς 
Άττιχάς. Μεδοντίδος γονν χ της Άβυδηνης ίξ άχοης ερα- 
σ&ιις Χστερξε χαϊ πλενσας εις Έλλήσποντσν ανν Άξιο χω, 
ος ην αυτού της ώρας έραοτης, ως φησι Αυσίας δ ρητωρ 
ίν τω χατ αύτον λόγω, χαϊ ταύτης έχοινώνησεν αντω. 
χαϊ ετέρας δί δύο ίταίρας έπηγετο άεϊ δ Αλχιβιάδης, άα- 
μασάνδραν της Αοιδός της νεωτέρας μητέρα χαϊ Θεοδότην' χα&αοφ €&βαυΙ)οηΐι§. χ«0άρα Ρνΐ*. *ι&άφη Β. ψησί* ο πι. Β. 
574 ο. V. 5. Ιηάίϋατί Ιαοαπαπι» μ»&ύα* &άά\ΐ Ροηοηυβ. 
χαλχψ] χαλκό* Β. Λ της] Μ ψηοΐ τ^ς Β, ςα«τη ρηβοβάβηΐί» 
γράφ** όντως οπήϋβΓβ βιίΒρίοοΓ, 

574 ά. Ροΐβιηοηίβ τβΛ» οη. €. χαλκού ν χαϊ το ΑΒ. μ) 
ο». ΡΥΙ-. Άλλ' Αλκιβιάδη* ΡοΓβοηω. ίβρορ ΑΒΟ. χα- 
2ο» Ρνΐ.. γννοΛος οαι. Β. 

674 β. ΜιόορχΜος] ΜΜοντιας βχ Ι,χβί» «ϋοίΙΐΐΓ XII. ρ. 534 Γ· 
καΐ ταύτης] ««· αη <1β1βη<1ιιτη ιϋ άιιΜία* δοΚνβί^Η. 
α* 

ίτ/οβς] Β, ςαΐ ρΓΟίύηυΐη Ιταίςας οιηίβΐΐ. 1280 ΙΓ 

νψ 9 & χαϊ άπο&ανών ίχήδεύ&η ϊν Μελίύσγ χύμρ τ$ς 
ί Φρυγίας, έπιβουλευ&ιις υπό Φαρναβάζον. είδομεν δέ χαϊ 
ηαεΖς το 'έν Μελίσσφ του Άλχιβιάδου μνήμα 4χ ^Συνάδων 
εις Μητρόπολιν άφιχνοΰμενοι* έν ω χαϊ χατ* έτος ϋνεταε 
βοϋς, διαχελευσαμενου τρίτο τον πάντ\ αρίστου Αδριανού 
βασιλέως - ος χαϊ άνέστησεν έπϊ τφ μνηματι Πάριου λί&ου 
πχονα τον 

575 35* Ου χρίι δέ Φαυμάζετν έί έξ άχοης τίνες ηράσθ-η* 
σαν τίνων , οπότε Χάρης ο Μυτιληναίος έν τω δεχάτε* 
των ιστοριών των περί 'Λλίξανδράν ψησιν ονείρατι &εασα- 
μίνους τινός ους μη πρότερον ειδον έραα&ήναι αυτών 
γράψει δέ ούτως ,ΐΥστάσπη νεώτιρος τ/ν αδελφός Ζαριά- 
δρης, περϊ ων λέγουσιν οΐ έπιχώριοι οτι 4£ Αφροδίτης 
χαϊ Λδώνιδος εγεννηΟ-ησαν. εχυρίευσε δέ ο μέν *Υστάσπης . 
Μηδίας χαϊ της υποχάτω χώρας, ο δέ Ζαριάδρης των 
& υπεράνω Κασπίων πυλών μέχρι του Τανάϊδος. των δέ 
έπέχεινα τον Τανάϊδος Όμάρτν βασιλεΐ Μαρα&ών &νγά- 
τηρ ην όνομα Όδάτις' περϊ ης έν ταϊς ιστορίαις γέ- 
γραπται ώς άρα χατά τον υπνον Ιδοϋσα τον Ζαριάδρην 
Ιρασ&είη, το δ αύτο τούτο χάχείνω πά&ος συμπεσεϊν 
προς αντην, διετέλονν γουν αλλήλων έπι&νμοϋντες δια 
την χατά τον νπνον φαντασίαν. ην δέ η Όδάτις χαλλίστη 
των χατά την Άσίαν γυναιχών, χαϊ 6 Ζαριάδρης δέ ην 
χαλός. πέμποντος ουν του Ζαριάδρου προς τον [Ομάρτην μιΧΙαατ} VI.. /«Λάτσης Ρ. μιΐίσσαιζ Β. 

574 Γ. Σννάδων] Συννά9»ψ 8οΗΗ'β%}ι. κα* *«Τ* ΒΡν. χαϊ 
οιη. β* δοπΜ-βί^η. ο<ϋΙίθ. ηάρχ*] ηάνχα ΡΥΙ». ίιδοιανου 

.Ρν. Άβρανον I» €( ϋοΗννβΙ^Ιι. βΟίΙίο. 

575 Λ. ηράο&ΐ}ϋ**) 8γγιΙ»*;1>»^ιιγ /ρνσ&ηοαν. τ£ δίχάτω των] 
%£ βΐ τ<5* οιη. Β. «λί;«ι·()ζΐον ΑΒΡν# Άλιζάνδρου Ι*, γοάφη 
01 οΰτως ΟΠΙ. Β, φΐί ψησί ροβΐ άδίλφος ίο(6ΓροηίΙ. ην άδίλφος-» 
Άδήψιδος οηι. Ρ. άμψω χηλοί ίηΙβΓ Ζαρινδοης βί ηιρί ΛοΉ, VI,*-. 
οηι· Α. φιι&ο <*Χ ρρϋοηιε βοηί, υΙ>ί ίΐα ηοηρίυηι, άμφω καλοί· 
άφροόίιης ου» χιιΐ άδώηόος αντούς φαπιν οί ίπιχώριοί· ΛΓηάι'ας] 
μηδιίας Β. ^.τιοκ'πμ] Ηίο (^Τΐο^ϋβ νποχάτω ρΓΛί'1>βΙ Ο, 

575 1>. 'ϋμιίοχΐ}] δρίηία Ιβηί εοηβΙαηΙβΓ €, αβρβΓο Ρνί*. 
ρ. 100* ά« άρα ΑΒ. ώς ««* ά^α Ρ VI». > 

ΙΓ 1281 

ο χαϊ φιλοτιμουμίνου γημαι την άν&ρωπον, ου σννετί&ετο 
ο Όμάρτης δια το είναι αρρένων παίδων έρημος* η&ε)Λ 
γαρ αντίρ δούναι 'ενϊ των περϊ αύίδν οϊχείων. χαϊ ιιεχ* 
ου πολύν χρόνον ο Όμάρτης συναγαγών τους εχ της βα- 
σιλείας δννάστας καϊ φίλους χαϊ συγγενείς Ιποιεΐτο τους 
γάμους ον προειπών Ότιύ μελλοι διδοναι την &υγατερα. · " 
άχμαζούσης ονν της* μί&ης εισχαλέσας την * Οδάτιν 6 πα- 
τήρ είς το συμποσιον ειπεν άχονόντων των συνδείπνων 
»Ημε2ς, ω ϋνγατερ Όδάτι, νυν ποιούμε&α τους σους 

4 γάμους. περιβλέψασα ονν χαϊ &εώρησασα πάντας λαβούόα 
χρυσην ψιάλην χαϊ πληρώσασα δός ω &ελεις γαμη&ηναΐ' 
τούτου γαρ χεχλησρ γυνη." χάχείνη περιβλέψασα πάντας 
άπρει δαχρνονσα, πο&οϊσα τον Ζαριαδρην ιδεϊν επεστάλ- 
χει γαρ αυτφ οτι μελλονσιν οί γάμοι συντελείσ&αι, 6 δϊ 
ατρατοπεδεύων έπϊ του Τανάϊδος χαϊ διαλα&ών την στρα- 
τοπεδείαν διεβη μετά μίνου του άρματηλάτου Λ χαϊ νυχτδς 
ορμησας επϊ του άρματος διηλ&ε δια της πόλεως , διώξμς 

β περϊ τους δχταχοσίονς σταδίους, πλησίον δε* της χώμηφ γε- 
νόμενος ίν ρ τονς γάμους συνετίλουν ) χαϊ χαταλιπών ϊν 
τινι τόπω αντω αρματι τον αρματηλάτην , προηγεν ενδε~ 
δυχώς στολην 2χυ&ιχην. χαϊ παρελ&ών εις ,τήν αύλην $ 
χαϊ ίδων την ' Οδάτιν ίστηχυΐαν προ του χυλιχείου χαϊ δα- 
χρύουσαν χιρνώσαν τε βραδέως την ψιάλην % ειπε πλησίον 
στάς παρ* αντιρι ,,Λ Όδάτι, πάρειμι δη σοι, χα&άπερ' 
ήξίωσας, εγώ Ζαριάδρης." η δέ χατανοησασα ξένον άνδρα 
χαϊ χαλον χαϊ ομοιον τω χατά τον ϋπνον εωραμένφ περί- 

ί χάρης γενομένη δΐδωσιν αύτωτην φιάλην' χαϊ ος άρπα- 
σας αυτήν άπηγαγεν Ιπϊ το αρμα χαϊ εψυγεν εχω*ν τιρ 
*Οδατιν* οί δΐ παίδες χαϊ αί Φεράααιναι συνειδυϊαι τον 
έρωτα χατεσιωπησαν , χαϊ χελενοντος τον πατρός χαλεΐν, 
ούχ εφασαν ειδενείι οπου πεπόρευται· μνημονεύεται δε* ο 

— 

575 €. φιίοτψηνμί'ϊον] φιλότιμου Β. ίηοίΐίτο Ιι. Ιηο(η Ρν. 

6δάτι ΑΒΡ. ο'ίάτκ VI,. 
575 ά. ονψ] γου* Β. πάηας οη. Β. άη\η ίηιίη 
Ρ. *ο/<» V. /»στά1*«0 ΜσταΧχι Ρ. 

575 β. *νλ»χ«ώ>ι/ Ονΐ.·. χνλκίον ΑΡ. χιηνΰσαν] »^βαα* ΒΡ. 

576 Γ. ϊφασαρ Β. ϊψνααψ ΡΥί,. Οί9ίΙίζθθΙ 6γ ΟθΟ§ΐ€ .1282 ΙΓ 

** ^ 

ρντος Λβφά τοΓ<? την 'Λσίαν οιχονσι βαρβάροις , χαϊ 
περισσώς έστι ζηλωτός, χαϊ τον μν&ον τούτον ζωγράφου- 
αν έν τοις ίεροϊς χαϊ τοις βασιλείοις, ετι δε ταΐς Ιδιώτη 

_χαϊς οιχίαις* χαϊ ταΐς εαυτών ϋνγατράσιν οΐ πολλοί των 
δυναστών όνομα τί&ενται ' Οδάτιν. " 
576 36. Το Όμοιον Ιστορεί γενέσ&αι χαϊ Αριστοτέλης Ιν 
τρ Μασσαλιωτών Πολιτεία γράφων όντως „ Φωχαείς οΐ 
Ιν Ίωνίο} εμπορία χρω μεν ο ι έχτισαν Μασσαλίαν. Ευξενος 
δ* 6 Φωχαενς Νάνω. τψ βασιλεί, τοϋτο δ* ην ούτω όνομα, 
ην ζενος. οντος ο Νάνος επιτελών γάμους της &νγαΤρός 
χατά τνχην παραγενόμενον τον Ενξενον παραχέχληχεν έπϊ 
την &οίνην. 6 δέ γάμος ϊγίγνετο τόνδε τον τρόπον, έδει 
μετά το δεϊπνον εωελ&ούσαν την παϊδα φιαλην χεχερασμε- 

I) νην ω βούλοιτο δούναι των παρόντων μνηστήρων * ψ δέ 
δοίη, τούτον είναι νυμφίον. η δέ παις εϊσελ&ονσα δίδω- 
αιν είτε από τνχΐ]ς εΐτε χαϊ δι άλλην τινά αιτίαν τω 
Ενξένω' όνομα δ* ην τμ παιδί Πίττα, τούτου δέ συμπε- 
σόντος χαϊ του πατρός άξιοϋντος , ώς χατά &εόν γενομε~ 
νης της δόσεως, εχειν αυτήν, ελαβεν ό Ενξενος γνναϊχα 
χαϊ συνωχει μετα&έμενος τοϋνομα Άριστοξενην. χαϊ εστ* 
γένος Ιν Μασσαλία απο της αν&ρώπου μέχρι ννν . Πρω- 
τιάόαι χαλούμενον Πρώτος γάρ ίγένετο νιος Εύξένον χαϊ 
της Άριστοξένης." 

€ 37. Θεμιστοχλης τε , ως φησιν Ιδομενεύς, ονχ αρμα 

' ζενξάμενος εταίρων πλη&σύσης άγοράς είσηλασεν εις το 
άστυ; ησαν δέ αύται Λαμία χαϊ 2χιωνη χαϊ 2ατύρα χαϊ 

• 

νοίς 1*οοίς\ χοίς οίη. Β. χοΊς βααΜόις Α. τοίς οηι. ΒΡνίί. 

570 Λ. γράφων οΰχως ΟΠΙ. Β. Φωχαέίς'] φωχ«Ις φηοΧν Β· 

ίμτιοοί* Ρ VI·. ίμποοιί^ ΑΒ. Φνχαιύς] . ψωχινς Β. Νάνω] 

*άνψ Β. νάννψ Ο, α,οΐ ΟΓβνίίΟΓ νάννψ χψ βασιΧό — *«τ« χορ άνω 

ν 

$η&ίνχα τρόπορ γάμους ποωυνχι. Νάνος] νάνος Β. ΙγΙγνιχο Α. 

ϊγίνπο Ρνΐ#· χον χοολοψ] χον οηι. Β. χην ΛοΖδα) μίν παϊδα 
1« 1>ροΐΗβ*αβ οποΓβ. χιχιοασμίνην ΑΒ. χιχρασμένην Ρ. χίκ^α- 
μίνφ VI- 

676 ο. νυμφίον Ρνΐί. νυν Α. χ*) παιδί Β. ΑΙ) β γ»* 
γινομένης] γινομένης Β. χϊβ άριατας'ί'νης ΑΒ. χης οίη. Ρ.νΐ» . 

670 ο. ΘψιαιοκΙίίς δε βεΚνα^Ιι. Λάμ«ι\ 8€ή6βυαΙαΓ Λαμία. 

( ΙΓ 1283 

Νάννιον* ου Χαϊ αυτός θεμιστοχλης ϋ εταίρας ην γιγ&η· 
μένος, όνομα *Αβροτόνου; ιΐς Άμφιχράτης ιστορεί εν 
περϊ ενδόξων ανδρών συγγράμματα 

*Αβρότονον Θ οψα σα γυνη γένος* άλλα τεχέσ&αί 
τον μέγαν 'Ελλησιν φασϊ Θειαστοχλεα. 

* Νεάν&ης δ* 6 Κυζιχηνος ΐν τρίτ# χαϊ τέταρτη των 
' Ελληνικών ιστοριών Ευτέρπης αυτόν ιίναί φησιν νών. 
Κίρος δέ Ό έπϊ τον άδελφον ίπιατρατεώσας ουχί εταίραν 
ουσαν την Φωχαΐδα, την σοφωτάτην χαϊ χαλλίστην γινο~ 
μενην , είχε συστρατευομενην ; ην Ζηνοφάνης φησϊ πρότερον 

, Μιλτώ χαλον μενην *Ασπασίαν μετονομασΟηναι. συνηχο- 
λονχΗι δέ αντψ χαϊ η Μιλησία παλλαχίς. δ δέ μέγας Άλε~ 
ξανδρος ου θαΐδα ειχ* μι&' εαυτού την Άττιχην ίταίραν; 

β περϊ ης φησι Κλε'ιταρχος ως αιτίας γενομένης του εμπρη- 
σ&ηιαι τα ίν Περσεπόλει βασίλεια* αύτη δέ η θα\ς χαϊ 
μετά τον Αλεξάνδρου ϋ'άνατον χαϊ Ιΐτολεμαίω ϊγαμη&η 
τω πρώτω βασιλεύσαντι Λιγύπτου, Χαϊ έγέννησεν αύτω 
τεχνον ΛεοντίόΧού χαϊ Λάγον^ &υγατερα δέ Ειρ*'}νην, ην 
ϊγημεν Εΰνοστος 1 6 Σόλων των Ιν Κύπρφ βαόιλευς. χαϊ 
• ο δείτερος δέ της ΑΧγυπτου βασιλεύς, ψιλάδελφος δ* 
χλην , ως ιστορεί 6 Ευεργέτης 1Ίτο).εμαΐος εν τω ΐρίτψ ηϊίν 
υπομνημάτων, πλείστος εΰχεν έρωμενας · Δνδΰμην ιιέν, μίαν 

1 των Ιπίχωρίων ΐ'υναιχών, μάλ' εύπρεπεστάτηΡ την οψιν % 
χαϊ ΒιΧιατίχιιν, %τι δέ 'Λγα&όχλειαν χαϊ Στρατονιχην, ης 
τ& μεγα μνημειον νπηρχεν έπϊ τβ προς 'Ελευσϊνι &αλασσ^ 
χαϊ Μίρτιον Χα\ άλλας δέ πλιίστας, έπιρρεπίστερος ύν Νάττιον] νύνίύν Β. γ*γίΐηιμ4?6ς\ γιγ»ντημί¥τ>ϊ Β. 

* Αβφηό*ονί\ ά/Ιφότόννοϋ Α. Αμφιχράττ,ς] ιψφικτννν & Μγ· 

γράμμα τι ονη, Β. Ερΐ£Γ»ϊηηΐΛ 1η ΑοΐΌΐυηιιιη βχβίαΐ Ιη ΡΙο- 

ΙαιχΜ τίΐ* ΊηύηιΙβΙοοΙί· 1. *ί Αηίηοίος. Ραΐηί. νοί. 1. ρ. 395. 

^Μ>ς] ηάο¥ ΑηίηοΙοςι». φαρϊ} ψηρΐ ΡΐαΐΑΓϋηΐι· βΙ 

ΑηΙηόΙθ£ία. ν 
570 ά. Ιστοζίω* οιη» Β» α^ιον §2να( φψί»* VI»· λότορ φησίν 
*1ναΐ Β. ψϊ,οΐψ ηΡηι αύτον Ρ. χα! ΛαλΜατφ ία. χαϊ οηι. ΑΒΡν. 

μι&' ίανχον) μιχα Ιαυχνϋ Β» ψ^αι Κ^Ιη^οξ) *λ*1*ηςχο4 

ψ^οΧ Β. 

οηι. Β* 6 Χύιςγ4τφίΙ * ·>»· * '· *Ψ % 9 ίτ Ψ τΛ Ί / Β * 
670 Γ. ΒιΧχϋτίχτ^ βι)α<πνχφ> €. 
ΑτΗ^ικνβ III. 83 1284 ΙΓ 

ηρός αφροδίσια. Πολύβιος δ' εν τρ τεσσαρεαχαιδιχάττ} των 
Ιστοριών Κλεινούς φηΰι της οίνοχοοίσηϊ αύτω είχόνας 
κολλάς άναχιϊϋ&αι χατα την Άλ*£άνδρειαν 9 μονοχίχωνας 
χαϊ ρντόν Ιχούσας Ιν Ταϊς χερσίν. αϊ δί χάλλισται των 
οιχιών, φησϊν, ου Μυρτίου χαϊ Μνησίδος χαΐ Πο&εινης 
ηροσαγορινονται ; χαίτοε Μνησις μίν ην ανλητρϊς χαϊ 
Πο&εινη, Μύρτων δΐ μία των αποδεδειγμένων χαϊ χοενών 
δειχτηρώδων. του δϊ Φιλοηατορος βασιλέως ΠτολιμαΙου 
577 ονχ '4γα&όχλ*ια η εταίρα ίχράτει , η χαϊ ηάσαν άνατρέ- 
ψασα τίρ βασιλείαν; Ενμαχος δ' 6 Νεαπολίτης έν τ$ 
δευτέρα των ηερϊ *Αννίβαν Ιστοριών Ί&ρώνυμόν ψησι τον 
τνραννησαντα Σνραχοσίων άγαγίσ&αι γυναϊχα των έπ' 
οιχηματος ηροεστηχυιων , Πει&ω όνομα Υ χαϊ άποδεΐξαι 
βασιλίδα. * 

38. Τιμο&εος δ* ο οτρατηγησας Λ Α&ηναίων Ιπιψανώς 
εταίρας ψ υιός θργττης το γένος, σεμνής δ' άλλως τους 
τρόπους, μεταβάλλουσα* γαρ αϊ τοιούτοι εις το σώφρον 
I των ϊπϊ τούτω σεμνυνομενων εισϊ βελτίους. ο δέ Τιμό&εος 
χαϊ σχωπτόμενός ηοτε δτι τοιαύτης εϊη μητρός, Καϊ χάριν 
γε αντϊι % φησϊν, οιδα, ότιδε' 'αύτην' Κόνωνος είμι υΙός. 
Φιλέταιρον δϊ τόν Πέργαμου χαϊ της Καινής ταύτης λ«- 
γομίνης βασιλείσαντα χώρας Βόας ανλητρίδος εταίρας* 
τδ γένος από Παφλαγονίας, υίον φησι γενέα&αι Καρύ- 
ατιος έν Ιστοριχοίς υπομνημαστν. Άριστοφών δΐ ο ρήτωρ 
ο τον νόμον εισενεγχών ίπ Ενχλιίδου άρχοντος » ος αν 

| ■ 

1ϊοΧΰβιοΐ\ νοί. III. ρ. 487. 6' β! τ$ βλ «δ* Ιαχοοι», οϊλ. Β. 
ΧΧα*>ΰς] €οηί. «1 Χ ρ. 425 β. μτηοίόος VI* ^«έο; Ρ. 
«α/ιο» οατ. Η. μρησίς Α. μψηαχ VI.. μψησ* ΒΡ. Μύο- 

Ληχχτχήβωρ Β *ϊ «><1« Κοτηαηυβ ϋπιίηί. 6ιιχοαςιΜ*τ V. βα*14»% 
οπ>. Β· 

577 λ. »} ίχαίρα] ί} οιη. Β. ά*«τοίφαοά] «*αΰτό1φ*οα Β. 
% ν βααΜαψ^ την οιη. Β. Λιντίρν] β» Β. Ύφί- 

2νοΛ*Μΐ*ψ] Κιπϊχ^ΑίιΐΓ Σνςα*ουβΙ»ψ. 

Λ77 Η. Πίγγι'ψον] ηίζΐ γάμου Β. ί* ΙαχοοίΜοίς υπομν^Μαι* 
ομ». Β. ΙΓ 1285 

β μη έξ 'άστης γίνηται νο&ον είναι , αύζος αηιδιίχ&η νπο 
Καλλιάδρν τοί χωμιχον έχ ΧορηγΙδος της ίταίρας παιδο- 
ποιησάμ*νος γ ως ο ούτος Ιστορπ Καρύστιος Ιν τρίτω 
υπομνημάτων. Δημήτριος δ* ο Πολιορκητής ου δαιμονίως 
ηρα Λαμίας της αύλητρίδος, έξ ης *σχ* χαϊ θυγατέρα 
Φίλαν; την δέ Λαμία* Πολέμων ψησϊν ίν τω ιιιρϊ της 
ίν Σιχυωνι ηοιχίλης στοάς &νγατερα μέν \ άναι Κλιά%>ορος 
* Λ&ηναίον , χαταΰχινάσαι δέ Σιχνωνίοις την προχημίνην 
ό* ατοάν. ηρα δέ χαϊ Λεαίνης, χαϊ θύτης ίταίρας 'Λττιχης, 
6 Αημητρος χαϊ άλλων δέ πλιώνων. 

39. Μαχών δέ ό χωμωδιοποιος Ιν Χαϊς ύιίγραψομί- 
Ψθ4ς ΧρΗαις ψησϊν ούτως 

Υπερβολή δέ της Λίαίνης οχημά τι 
ηιραινομένης «2, παρά τ* Τψ Δημτμρίω 
ίύημίρουοης, ψασϊ χαϊ την Λάμιαν 
Λ τον βασιλί* ινμιλως Χέλητισαι * . ■ * 

νπεριπαινι&ηναί &\ η δ$ τοντ απεχρι&η 9 
Προς ταντα χαϊ λέαιναν, «ι βούλα , χράηι* 
ην δέ η Λάμια σφόδρα ιν&ιχτος χαϊ άστιχη προς τάς 
• άποχρίσιις % χα&άπερ χαϊ Γνά&αινα , ηιρϊ ης έρονμίν. 
ηάλιν δέ ηίρϊ της Λαμίας δ Μάχων οντω γράψει 577 ο. χορι/Μος ΑΒ€. χορίόος V. ΧαρΜος Χα. «*> /τα^α*] 

ΑΒ, ο ΟΠ1. Ρνΐ-ι. Ιν χρίίψ νηομν^μύ* 

%** οηί. Β. Λάμων] 8€τίΙ>€0**ιΐΓ Λαμία*. 

677 4. Λωμψδίοαοώς ΑΒ. **μψόοηοάς Ρ\1». *αΖς Ιηγραφο- 

μ^**ζ οηί. Η. οΰτως οη. Β. ΜαοηοιιΙ· νβηαιΓκι ιηαιυΓ 
Ρ*Γβ »1>β** »ο βρΗοιηβ. \ V. 1. 1*·φΙΪ) Λ. νη< 9 βολη ΒΡ. 
βαΐη Υ1μ Λιαίτης οχημά Μ Ι*ϋΟΟ·ίΐΙ· ρ. 308. 8(!πΙ>«0Α&ΐΓ 

Ιμ/ιρ^ σχήμα**. V. 2. ηβ^ονομ^ς Ρ. V. 3. φαοί βοΗ^βί^Η. 
ψηοΐ Ρ VI·. Λά^***] βοτίοβΟΛίαΓ ΛαμΙαψ. \ϊά*Ηιτ &ικβηι Αΐηβ- 
ιμοι Λάμια* 9 ςαοά ρΓοάικ*» ·?Η*Κα ρηΐη* (ΪΙοί ηοη ροίαϊΙ, ρβΓ 
βΓΤΟΓβη ροβηΐΜβ ρπ> 3#α*Λτ* , ςιιοά ΜβίηβΜιι* ΓββίίΙυί νοίαί*. 
V. 4. βααΧΐ] βασΟή* ΒΡ. — ΡοβίΛβ *6ΓΟ<| 

ηβ£ΐί£βη*βΓ ηάάϊΛϊέΜΒ τί(1βΗιτ ΑΐΗβηαβυβ. ΜβίηβΙιίιιι ρ. ββ. οογ- 
ΓΪ£60Η* *νμιΙ»ς ύτιιρκίλητίσαί, Ιηαιη&ηναί &* — . V. 6. ^ *«'Β!\ 

V. β. Ε·* ΕαπρΙάί· βχ Μ«α>· νβηυι 1365. Ροη. ΐιοί 
2η Ιβ^ϋϋΓ. Λάμια] Ιάχαιψα. ΟαίΡα Ρ ίίβίβίο Λάχανα, ί*στ»»^ 

677 6. οντ· ^αφη οη^ Β- 

83 * 1*β6 ΪΓ 

Δημηίοϊος ίλο&' ο βασιλεύς ^τνη μύρων 
- Λαμία παρά ποτον παντοδαπών έπεδείχνυτο» 
V - η Λάμια δ* ην αύλψρϊς^ ης όφόδρ' ηδέως 
ίχειν ψχσϊ χν.ΰ&ηναί τε τίήτ Δημψριον. 
* (Μοδΰχιμάζούσης δέ πάντα χαϊ πάνυ ' 
- χατεγχλίδωόης τω βασιλεϊ, νάρδον τινά 
I " : — διίνενσ' ενεριεϊν ευχ*οη % Χ*ΐ(ά 

ταδοΐον άποτρίψας &ιγων το7ς δαχτνλοις* + 
' . · ΤουΤί γε ' Λάμια , φηαϊν , οΰφόάν&ητι , χαϊ 
10 εϊαει παρά τ άλλα διαφορά ν οϋην έχει. 

χάνή δέ γελάσασ, 'Λλλά του* 9 , Ιφη, τάλαν, 
οζειν δοχεΐ μοι ΰαπρότατον πάνχων πολν. 
Δημήτριος δ* *2π 9 \ *Λλλά μην, νη τους &εονς % 
άπο βαλάνου τοντ' εστι 9 Λάμια, βασιλικής. 
40. Πτολεμαίος δ' ο του 'Λρμάρχου Αν τάΐς περϊ 
578 Φιλοπάτορα ίστορίαις βασιλέων ερωμένας άναγράφων 
ψ { σϊ ^Φιλίππου του Μαχεδονσς ανξήααντός Φίλινναν την 
όρχί'ιστρίδα , ίξ ης χαϊ γεννηααι 'Λριδαΐον τον μετά ' Λϊ£- 
ξταΰρον βασιλεύσαντα· Δημητρίου δί του Πολιορχιροΰ 
μετά τάς προειρημενας Μανίαν, *Λντιγόνου δέ Δημώ, έ| V. 3. 4. «νη. €. V. 3. 9. Λάμια\ 8α*ί1>6ΐ»&ΙυΓ ΑαμΙα^ %ς 1*βη- 
ηορίυβ &<1 ΡΗαΙαΗη ρ. 332. οοηιρ&Γ&Ιο ρ. 581 γ. ΙΛογϊ 
ηδ/*ς ΛΒΡ. «Λ*ς VI*. V. 4. ψ«οΙ λΒ. φτ,αΐ Ρνί-.. Η«βο ο,αο- 
•ψιβ ηηιίΑβββ ΥϋΙβίυΓ Αΐΐιίρηαβαβ ρβΗΙρίςηβ ν. 21. 30. 31. «I ι η Γι·» 
ρ. 583 ο. τ. 50· 60. σχΛν φασ* δοϊιχνβίςΗ. ΤΓΛίπφοβιιίΙ βΐί»ιη Ρογ- 

ο 

«οη«8 Μί«*11βη. ρ. 245. *ησ#?>β»] τ.ρη<τ&η*χ*\Β. *ψμ*ψ** Ρ. 
V. δ. * € χί Ρνΐ«. ' 

.577 Γ. V. 7. Μνένο' 4ήρ*υο*ν 
Ρ. οη». Ονί». *«ι$ί « ΑΒ. *«ρί «* €?νΐ;. V. 8. «φίοϊο»] 
ν* «Μο*©* Λ. «ώϊοϊο* 0Ρν[ 4 . 1^β£<&&ίιΐΓ χ«2 &ιγών» χαϊ 

ΥϊοΙε (Ιβίβτί* Ι&οοϋβΐαβ, ·ββ <η&1« το*« ίη « ηιυ(ανϋ. V. 10. 
«&« ΑΡ. «ϊβν Ονΐ.. *α ? ύ] »<φ* Β. V, 11. «ιΛί|. VI* 

άκ/*} ΛΒΟΡ. V. 12. οζ«χ όοΜΪ Ι-βηηβρίαι αά ΡΗ&Ιαηη ρ. 332. 
ψομίζην £οχι* ΛΒΡΥ. £οχ«* «ΌΑίζηχ Ι». 4οχ«ΐ «Βΐΐββο ψομ&** £· 
V. 13. 8εΗ«τβί^Η. 1*ίΙ>π ««»«♦·. V» 14. Αα^/α Ρ. τοδ 

'^'^βιίρ^ΟΙ»] νον 0Μ1. Β. , 

578 Λ. ίςωμίνας >/ςι\φ**. η>αΐχη·υ ψτ,αΐ τον Β. Φ()ΛΤ*α¥\ 
&«ΓΛι»1>αΙϋΓ Φ^λί^ταν. Ψ ΛΙν** Ρ. Δζιδαίον Ρνΐ^. «^«ϊαίο^ ΑΒΓ. : - , ΙΓ «67 

ης 'ΛϊχνονΙα γεννη&ηνΜ, Σελινχον δί τον νεωτερόν Μί- 
σταν χαϊ .Μυσαν^ Ηρακλείδης & ο Λέμβος ί» τγ εχτη 
χαϊ τριακοστή των ιστοριών Αημώ φησιν ερωιχενη+^γε- 

* νέσ&αε τον Αημητρίον ' $ έπψανηναι χαε. τον πάτερα αυ- 
τόν ΆντίγονονΎ χαϊ άηοκτεϊναι '0&&%αιν Λ ως χαϊηολλα 
σννφμαρτάνοντα τω Αημητρεφ , *ά «τ* άπίχτηνε τάς 5 
της Αημονς &ίρατΐαίνας στρεβλών. 

41. Περί 61 τον ειρημίνον της Μανίας ονόματος ο 
Μάχωψ τάδε φησϊν 

"Ισως δ* αν απόρησα* τις ευλάνως &' α*** 
των ννν ακροατών, η τις * Αχτεχη γυνη 
προσηγορευετ* η. 'νομίσ&ΐ) Μανία, 
αίσχρον γαρ όνομα Φρυγιαχδν γννεχΐχ *χ*&* 

* δ χαϊ ταυΰ·* εταίραν έχ μέσης της 'Ελλαδος % 

η την Ά&ηναίων τϊ χωλύσαι πολιν* ΐ 
νφ* ης άπαντες ειοιν επηνωρ&ωμένοε, 
το μίν ονν υπάρχον εύ&ε'ως Ιχ παιδιού 
ουφ Μίλιττ* άνομα, τφ μεγε&εε μεν η* 
10 των τότε γυναικών βρ^χυ τε χαταδεεστίρα ' 
φων^ ά' ομιλία τε χεχορηγημίνη, 
ηάνν δ' ευπρόσωπος ονσα χαϊ χιχταπληχτιχτι^ 
πολλούς εραστας χαϊ πολαας χαϊ, ξένους 
ά Μχουσ* ,. οπονπερ περί γυναικός τι$ λόγος 
15 γένοιτο, μανίαν την Μέλετταν ως χαλη» 
Μψασκον είναι, χαϊ προσφιργαζπο 
ανχ£ το πλεϊον* ηνίκα σχείψεκ γαρ<> ψμΡ^ηθτ^η ΒΡν. & ·* 8<*™β»>· τ * 

γ* γ* »«1 XI Ρ. τύ* οη. Β. 

578 δ. χαϊ χο¥ π*τ/ρά ΑΒ. καΐ Οΐπ. ΡνΤ*. ο Μ*>χν*\ « 

%ά6ι ψηοΐν οηι. Β. V. ϊ. αίο^οα»] €· ·**Κ>»Ϊ- 

««. Β. V. * *£ <λ * χκ ΡΥΙ*. ν. 3. ι-λπ * 

578 €. ΙΓ. β. η] Ρ. χ·***»»] ^ κωλύσ** Ο. νί4β βηη<ν 
♦*ΐίο«βι*. V. 7. 9*ν?ος&*μ<*ο* ΑΡ. V. β. /*·; Λ>« ^" 

678 ιϊ. V. 14. ηηονη$ζ η^ϊ] 1,©£ΐ*Λί«Γ οχο» , . Υ * Π ' * φημάτιον ι*Μ τοντο μαιώρ ώ*/3&τ 
αυτή &* ο* 9 Ιπαινοίη τ**' # ψί>οι 
ίΟ ίπ' αμφοτέρων προσεχεπο μανία των λόχων· 
δψό Της μανίας έπίρρημ* Ιχτείνας δοκεϊ 
χαλεσαι Τις αντην των Ιραστών Μανίαν* 
μάλλον τό πάρεργον έπεχράτησ' ή τοννομα, 
δοχπ » λε&άν, ως **ζ\ η Μανία· 
25 Γνά&αινά τ 1 εις τά στρωμα&' οτι προΐεταε, 
ίνομο&ετη&η τοϋτό ηως υπό άιφίλου* 
μεια ταντα δ* ή Γνά&αινα προς την Μανίαν] 
έλοιδορεΐτο, χαϊ λέγει, ΤΙ τοντο, πα% % 
Η 9» λί&ον είχες; νπολαβονσ ή Μανία, 
"Εδωχ' αν, V φησ', άποψάσ&α*ι τάλαν. 

42, "0τ# δ* ην χαϊ αστεία τις άποχρίναα&αι τάδς 
1 περί αυτής Μάχων αναγραφεί 

Της Μανίας ϊ ( ρα Λεοντίσχος ποτΐ 
ο παγκρατιαστής χαϊ σννεΐχ' αυτήν μόνος 
γαμέτης τρόπον γυνανχός. νπό δ* Αντήνορος * 
μοιχενομένην αισ&όμενος αντην νΰτερον , 
5 σφόδρ* ήγαναχτησ'. η λί, Μηδέν, φηοΛ, ϋοΐ,' 
ψυχή, μελετώ* μά&εϊν γαρ αία&εσ&αι &' ίίμα 
Όλυμπεονιχών νυχτός ά&λητών δνοΐν 
πληγψ Ψ Μ τί δύναται ποτ* , ή&ελον* 

ι φ · · 

"ι » 

V. 18, $ηματ*& ρ, γ· 21, ΥΗβ ·4 τ. 4. 

578 «. V. 23. Ιπ·*ν«τηα'] Ιη^τηαψ Β. V. 24. όοηιϊ] 
«•«ι» Β. Ιο·/*] Κ>μ» Β. Μανία] ψανία Β. Τ. 35. ύς 

*« στοβί^' δ η ηφΛ*ή*\ 8<*ιο1!6ιι ίη Ο τοντ' 1<η* ηα\ $ άΙΙαχο* 
(Ρ. 684 ο) φ^ιι ηςατηταη/ςαν 1χ§$* ηοιΧίαν, V. 26. οιηίβί* & 
ίτόμα&ξτη&η ΑΒ. Ιψομο&ίτψα VI·· \ψομο&4π\ Ρ. ίτον&τνί,&η 
ΐ4θ6·οΙ(ίιι β ΡΗΓ^ηΙοΙιιιιη ρ, 512. %οΜ *»ς 8ο!ι*βί*!ι. 
Α. το0τ' VI* το5*' Ρ, νοντο Β, 

578 Γ, Μ<<χ«* άηγραψΗ] 
$(>« »*ς Β. V. 3. γντακος οι». Β, V. 4. αίββόμονς Ο. «ί- 
ο^«^*Γο ς Ρνΐ., V. 6. ^ανώτιηβ· δοΗ^βΙ^Η. ΙΛΗ ι^»»«- 

■ητο»ι· ρφ 9 VI* * η &ι, ΑΡ. μ? 0ο« οβιΙμο ψ^αΐ ς. V. 7. 
#Ν*· Ρνΐ* ΑΒΟ, 

;>79 λ. V. 8. Ιη<1ΐ€*ν{ ΙαουηΛίη. ηΧ^ψ παού ηΧηγηρ ΌοΙπευ* 

► ■ 

» ΙΓ 12Κ9 ν Αιτουμένη* λέγουσι τι)ν πυγην ποτέ 

10 υπό του βασιλέως Μανίαν Δημητρίου 
άνταξιώσαι, δωρεάν χαντόν τίνα. 
δόντος δ* έπ*στρέψασα μ§τά μιχρόν] λέγπ % 
Αγαμέμνονος παϊ 9 νυν έχπν' Μξ*στί σοι. 
Σίνα* δοχών αυτόμολος αν&ρωπος ξίνος 

15 χαϊ παριπιδημήσας Α&ηνησίν ποτέ 

την Μανίαν μίτατέμψα&' , (ίσον %τησι 9ους. 
> Η£ τον δέ πότον ην ονμπαρέιληφως τινας 
4* της πόλέως των έπ+γιλαν Η&ισμίρων 
άπαντα τοις τρέφουσιν απ προς χάριν 

20 βονλόμτνος πνα* γλαφυρός αστιϊός #' αμα § 
της Μανίας άριστα παιζονσης σφόδρα 
άνισταμένης τβ πολλάκις (ΐς δαανποδα 
αυτήν έπιχρουσαι βουλόμινος, Προς των &έων, 
μίΐράχια, τί δοχίΐ των αγρίων νμίν ποτέ 

25 Ιν τοις ορ*σι τάχιστα &ηρίον τρίχαν; 
η Μανία δ' , Αυτόμολος , ω βέλτιστ\ έφη. 
μ*τά ταύτα δ* ως ΗΟηΙ&ι πάλιν η Μανία, 
τον αντόμολον ϊσχωπτι , φίψασπίν τ* 'έφη 
αυτόν γαγονέναι προσβολής ούσης ποτέ. 

3ο ο δέ στρατιώτης νηό τι σχν&ρωπασας 
άπέπ*μψ( ταύτην % διαλιποΰσα δ* η ίταίρα, 
,Μηδίν παρά τούτο, φησι, λύποϋ, φίλτατέ' 
ον γαρ συ φηγών άπέβαλτς την άσπίδα 

•4 ΑΗ·*ορΙι»ηΙβ Να**· ρ. 48. *Χ*ρη» 1«π4ν>υ Ροπκ»ιιβ· ίη ΜίβϋβΚ 
1*». ρ. 244. V. 9. «οτ« Ι* ηο&' Ρν. V. 12. *' οιηί·ΙΙ 
ΐ>ροΐΗβί» ίη Β*·Π. V. 13. δορΗοάίι Ε1«<*τ*6 ΙηΜυιη. 

1Ό·* οΐιιιο τβπιιιηι ΡΥ1, «Μ. «ο^ττ» 1*ή·ι« Ι* η 9 ό*νμος $ο&* «/. 
οηι. ΛΒ€. V. 16. *αΙ Ιη^μήοας «^<ι* Β. , 

570 α. Υβηνη 17. ειιη »1ϋ* γβηίΐηι» οη». 0. V. 17. «*» 
Οοη*·. τό** 9 . *ότο, Λάάϊάιί 6γο««· Ια ΕχοβΓρΗ· 

ρ. 863. ·* Οοπιββ. Ικυιι» 1ηάκ»<υΓ ία Ρ VI., ηοα ίηάίο·*ιΐΓ ίη 
ΑΒ. V. 10. το* τρ^ον·*» ΟθΓ«ββ. νο« #»^ρ·ν·Μ» ν Ρνΐ.. 

«Μ Α. V. 12. ·Λ0τα/·Λη» ποΑΑ««κ «α· «α/ζοναα» ·5ς *αον- 

570 ο. V. 20. *^6>*] *ιφ/«» €: ααάβ δοΗ\ν^Ι§Ιι. ^ι»/** 
€<ϋάϋ. V. 26. ο" »<Μ. 0. οιη. Ρνΐ,. V. 30. 31. Υίάβ *ΐ 
,ν. 4. V. 31. *«α»*οδοα I·. Λαλνηοΐβα Ρν. V. 32. 1290 ΙΓ 

μά την 'Λφροδίτην, άλλ' ο σοί χρηΟας ϋτ«, , 
• 55 ανμποσίω δ 9 , ώς ^ασι , παρά τγ Μανία 

παριδι'ξ,ατ 9 αυτήν των πούρων τις πάνυ, 
χα&' ώς &ηρώτηΰ€, Ποτιρ' ανω &ίΙίΐς 
ίλ&ονα' αμα βαλφ, η κάτω; γελάσασ* , "Ανω 9 
βίληστί, φησίν. ναό τι γαρ δίδοιχά 
, 40 μη μου προπεσονσης τονμπΧόχιον νπιχτράγτις*. 

43. Καϊ άλλων δέ ιταιρών απομνημονεύματα δ Μα~ 
• Χ*** αννηγαγίν, ων ονχ αχαιρόν ίστι χατά το ίξής μνη* 
μον*νσαι. Γνα&αΙνης μίν όντως 

Παρά Γνα&αίνρ Λίφιλος πίνων ποτΐ 
Ψυχρόν γ* ξφη, ταγγπον ω Γνά&αιν* ϊχ*ίς. 
Των σων γάρ % ίϊπίν, Ιπιμιλώς ω ΔίφΚι 
- ής αντο γ αΗ δραμάτων έμβάΜομιν. 
5 Προς τ]ρ Γνά&αιναν Λίφιλος χλη&άς ποτ ξ 
ΙπΙ δδΐπνον 9 ώς Χίγονσι, τοις *Αφρόδισ'ιοις % 
τιμώμενος μάλιστα των Ιρωμ&ων, 
λή&$ &' νπ* αντης έχτινώς αγαπώ* μίνος, 
παρην %χων δύο Χία, θ άβια τίτταρα^ 
10 μνρον, ϋτκράνονς , τραγηματ* , ϊριφον, ταινίας, 
όψον, μάγιιρον, τά μπα ταυτ' , ανλφρίδα, 
% χαϊ των Ιραστφν 2£νριαχοΰ τίνος ξένου 
πέμψαγτος αντγ χιόνα σαπίρδψ &' ϊνα % 
αίσχννομίνη τά δώρα μη τίς χαταμά&ρ, 
15 φνλαττομίνη τ« πολν μάλιστα 4ίφιΧον % 
μη δω δίχην μπά ταντα χωμφδονμίνη , 

■ 

- — — 

679 ά. V. 35· — 40. οπι. Ο. V. 35. φασή ψηαΐ Β. 
V. 37. ύς 00Γ8«·. ΙΑΗ *α*Ας. V. 33. γ*Χάοααα ω» 

ΑΒΡ. γάάσ*09 4» άνω VI*. V. 39. /9Ατ««τ· Α. μ4* ▼»« %% ΒΡ. 
ρ)ψ ονρ γ* VI*. V. 40. προΐίσούσης Ρ VI·. ηςοΘηισονσης ΑΒ. 
νο ίμηϊοχιο* ΑΒ. το 1*ηΙήη*>ν Ρ. τ* Ηλϊαολιοψ V. χο τ* ου/**!**· 
*ιο» ϊί, τοήβχΧό»»» Ιιοο&βίυ· ρ. 311. νηατψά^ 1*οοΙ>·ίιι·. 

579.β. V. 1. — 4. Ν*ιτ»*ίο βχ τ. 24.— 27. ίη«ρ*β άβΙοΗα. 
Ηίρο ίηερί» ?ξ ρ»ηΐου1α τ» 4. V. 2. — 5* Α€. οη. Ρνΐ., 
V. 4. 0μΙ] 8α·ίΙ)βΙ)8ΐαΓ Μ. V. 8. οιηίβϋ Ο. λήθη 
* 8^«βΙ β Ιι. Χή&η ϋ*> ΑΒ. 2»ί*ΐ| ν«· ΡΥΙ-. V. 9. β«ο««] 
6θΓ·1>6ΐ>α(νΓ θ«α/ί». ! ΙΓ 12Μ 

« 

το μ& τάριχος εϊπε ταχέως απόφερα» 
προς τους σπάνιζαν όμολογουμενους άλών , 
την χιόνα δ* *ίς τον ακρατον ενσεΐσαε λάϋ-ρα* 
880 20 τω παιδί τ* επίταξ* έγχεανϋ-* οσον δεχα 
χνάβ-ονς προσενεγχεΐν Διφίλω ποτήριον. 
νπερηδίως δί την χνλικ' ίχπιων αφνω 
χαϊ το παράδοξρν χαταπλαγεϊς 6 Ίίφιλος 
Νή την 'Λ&ηνάν χαϊ &εους ψυχρον γ\ εφη, 
25 Ιϊ'ά&αιν* Ηχείς τον λάχχον ομολογουμένως. 

η δ* *7π«, Των σων δραμάτων γαρ Ιπιμελώς 
- είς αυτόν άεϊ τους προλόγους εμβάλλομεν. ' , 
Μαστιγίας μώλωπας υψηλούς έχων 
μετά της Γνα&αίνης από τύχης αν* π άνετο. 
I» 90 περιλαμβάνουσα δ* αυτόν, ως άνώμαλοΡ 
το νώτον είχε παντελώς, Τάλαν τάλαν 
άνερ, πό&εν έχεις ταυτ εφη, τα τραύματα; 
χάχεΐνος αντγ συντόμως άπεχρίνατο 
οτ# παΙς βτ' ών ενηλατ* εις πυράν ποτ· 
85 παίζων μετά τίνων ηλιχιωτών ίνεπεσεν. 
Ναϊ την φίλην Δήμητρα, δικαίως τι γάρ* 
άνϋ-ρωπε, ψησιν, εξεδάρης ακόλαστος ών. 

Παρά Λεξι&εα δείπνου σα ϋγταίρα ποτ* 
Γνά&αινα τουψον άποτι&είσης πάν σχεδόν 
ο 40 της Λεξι&εας τγ μητρϊ, Νη την "Λρτεμιν, 
«, φησϊν, ϊ]δειν, η Γνά&αινα, τοΰτ* ίγω 9 
τϊι μτ/τρϊ συνεδύπνουν αν % ουχϊ σοϊ, γύναι. 579 Γ. V. 17. χαχίως »' τ* οπι. Ο. V. 18. ώ/ιολβ- 
γονμ&ως ανΧΰρ, Β. 

- 580 α. V. 20. οηιίβίΙ Ο ΙιΟταξ' ΟαΜίώοικιβ. Ι^ιΙιΗ 
*αΙ*ν. Ιγχ*αν&' Λ Β. Ιγχίοψί>' Ρ VI», V. 21. χυά&ους Ιλ. 

χνα&οι> ΡΥ. Υ. 22. χύλικ' ίχπιων Ιι. χνλιχα πιών Ρ Υ. 

V. 24. — 27. νίάβ Αά V. 1. V. 26. όμολο/ονμίνις I* ώμοΧο~ 

γονμήως ΡΥ. Υ, 27. <!<>] «Μ ΑΡ. ; . Υ. 28. — 37. οι», α 

580 1). V. 31. το νωτον ΑΡ. τοτ ψωχοψ VI* V. 34. Η 9 
ΜβίηβΜυβ φυαοβίΐοη. ΜβηαηάΓ. 1. ρ. 30. *οτι Α Η. ποτ* ΡΥΙ*. 

V. 3β. τοίγαςοΰρ) Γ,«£β1>ιιϋΐΓ « γάς. το* γας Β. V. 38. 

680 ο. V. 41. $6η* ΑΒ€Ρ. (*· VI.. *Επύ προέβη τοΖς ίτ«Λ* η Γνά&αινα χαϊ 
ηδη τίλίως ην ομολογουμένως σορός % 
45 ιις την άγοράν λέγουσιν αυτήν ίξιναχ 

χαϊ τονψον Ιφοράρ χαι πολυπραγμόνων πόσου ] 
πωλίι&' ϊχαστον. έίτ' ιδονσα χατά τύχην 
ιστώτα χρ*οπωλην τιν 1 άστιϊον πάνυ 
ττ} &' ήλιχία σφόδρα νέον, 'προς των &πΖν 9 
50 μέΐράχΜ) ν, 6 χαλδς % ψησϊ, πως ϊστης; φράσον. 
ο όΈ μπδιασας^ Κνβδ , *ψη» τρί&βρλον. 
Τις δ* ουπιτρεψων ίστί σοι, ψησϊν Λ τάλαν, 
οντα γ % έν 'Λ&ίμναις Καριχοΐς χρησ&αι στα&μί 
Στρατοχλης δ* ίρίφους προϊχ' έδίδου τοις ; 

οίμοκ 

55 λοπάδας αννάλμονς τ* , *ν συναρτυνν δοχων, 
χαϊ δίψαν υπολιιπόμινοι ης την αίριον 
τοις ίπι,σννάπτιιν βουλομίνοις τον Ϊ4ύ&ινον % 
μαχράς δέ πράττιιν έΐς τά. λοιπά ξνμβολάς. 
Γνά&αινα δ' αυτής «η* προς έραστψ τινα % 

60 στραγγ*υόμινον ορύσα π*ρϊ τάς συμβολάς, 
Στρατοχλης άι' ΐρίφοις, φησι, χειμώνας ποιεί. 

Ίδοϋσ' ϊφηβον η Γνά&αιν* ισχνον πανυ 
χαι μέλανα λιπτόν &\ ως Ζο% , ύτκρβολρ V. 43. το%ς IV·* γτά&**ψα Β. V. 45. Ρ VI,. φϊτα* Λ β. 

ροβιιί* βρϋοπιβ οηιί··ο Μγόν*ψ· V. 47. 53. Λ* — 

οτα&μοίς οία. 0. V. 48. φθ*»λ*' Ρ· 8βπΙ>βΙ»Λ*ΙΙΤ *ρ<ωη»λψ>. 

580 ά. V. 52. ονκτρίφ*,] Ι.Η>Η ο 4η*τρ4ψ*ψ. V. 54. 

στ^ατοκλ/ονς Λ* Ιρίφονς όιόάηος τοϊ« γννρίμοις λοκαάας τ« αι/ΐΊ·Λ/Μοι/ς, 
«φ ' ·»* σνψ/βαιη ίνψ&ψ %$ »α) μακράς χράχτίΗτ $1ς τά Χομτ« ξυμβοί**, 
γνά&αινα Γφ^, στρατοκί^ς Ιχ» ίρίψο*ς χιψύνα *οι·1«*€. V. 54. 

£*] νίόβίυΓ «οτ' βεηριίΜβ. «οτι ροβί Ιρίφους «όάί τοίιη* ΙλοοΒ- 
βΐιιβ ρ. 313. Ιφ/φονς] /ρ/<ρα β( ΙηΓπΐ νΛβλ***·/!*** α* «ίς ΡοΓβοηιι* 
Ιη ΜίβΓβΗΐη. ρ. 244. V. 56. ον?άΑ/<·ν«] «ντάΙΛονς Ρ. ** «4 
Ί&€ϋΙ)8Ϊαβ ρ. 312. ί·β£6Ϊ>αΙυΓ τ*. σνταρτιί·*» ΑΒ· Ιι/ραφτι*^ Ρ VI*· 
V. 56. Λγα* Ρ VI,. Α. ν*>1*«ό/ι««>· ΑΒΡ. νχ»1*>- 

ηόμιτο* VI,. 

£30 βι V, $7. «ο»ς »44ί<Κ βχ Β. ΙχνιυνάηχΗψ ΑΒ. ^Η·|ν·Μ> 
ιίιιιΐΓ Ρ VI,. V. 59. βντης] δεη6«1)ΛΐυΓ αννςς. V. 00. 

""νΉ*""^**"* ΟβΛΑίιΙίοηυ». Ι,ί1>η οτρατινό/υνο*. V· 63. ίο*/*] 

8«ΓίΙ>«ΙΐΑΐαΓ ϊοΐΜίψ. V. 62* — 75. οιη. £. % χαι λιπαρον, ετι δί των έφηβων βραχύηρον, 
65 Ιέσχωπταν ύς "Λδωνιν. άναγώγως 0έ πως 
I τον μίΐραχίσχον χαϊ τνραννιχώτίρον 
αντ^ σνναντησαντος έμβλέψασα τρ 
&νγατρϊ μετ' αντης συμιτορινομέντι λίγπ 9 
Μχαιότίρον ην % «ϊ τέχνον, νη τώ &§ύ· 
70 Αίγονσι Ποντιχόν τι μειραχνλλιον 
άναπανομενον μετά της Γνα&αίνης άξιονν 
πρωϊ γενόμενον, ωση την πνγην απαξ 
αντω παράσχει*· την δέ τουτ' *αζάν $ ΤάΧαν, 
ί,Λίΐτα τττν πννην ιΐ( ννν αίχίΐο . οτι 

181 75 *νς Μ νομην χαιρός Ιστεν έί/άγαιν; 

44. Χαϊ Γνα&αινίον δί γι της ΰνγατριδης αντης 
ταδί ανάγραφα 

Σίς τάς *Λ&ηνας παρεπώηαηαας ξένος 
σατράπης πανν γίρων ως Ινενηχοντ ών έτών 9 
Κρονίοις άπιονσαν άδ* την Γνα&αΙνιον 
μετά της Γνα&αίνης ίξ Αφροδισίου τίνος. 
6 το τ' ίΐδος αντης τονς φν&μονς τ* χαταμα&ων 
έπνν&άνετο μίσ&ωμα πράττεται πόσον 
§ της νυκτός, η Γνά&αινα δ* *1ς την πορφυροί 
χαι τά δορατ' άποβλέψασα δραχμάς χιλίας 580 Γ, V. 68. μη* αύτης 8οηνβί$Η. ΪΛΜ μηα ταύτας. μ§&» 
βδτης Ο&ΒΕίΛοηα*. V. 69. «ι %** Α. Ρο·Ι ηιιηο ▼«ηαηι 
▼βΓβΟΓ 86 φιΜ βχάάβΗ*. V. 71. τ^ς ο πι. Β. Τ. 72 ρ« 
ψίμηο*] γι«>μ*ψο<; Β. V. 73. 6ί\ 8€ΗΙ>«ίΙ>Λ*βΓ «ιί*4«. 

%<>άη9, ηά*ν γ4φ>*%> ΙΜπ* τό %* ύόος «α* *ο*ς ^*/«ο»«, και 

£φΐ'£ατο. κα* Λολλά τοκχντα λι^ίϊ τ« της /να^Μτών »α» ίτφ**. 
άι^χος »» φησί «α» /ίανανσβς. στ* ι} γψα&αίνκον ψηοϊ μάχωψ «Ις 
|Μβ «στ· — 0. ^ |ϋ ΒΡΥ ·», ηί·Ι ΓεΙΙογ, Α. ί/ I. 

Ιτώτ] 7 4ν*ψ 4ηψψ9τία (ίη·η»βττ· V) Ι*δτ ΒΡ\\ γ^ων ύς Ιψιψψιοη 
Μψ I*, βά ςοΛηι βεΗρΙυηη «χ Α ηίΗίΙ βηοίΗίαηι ρΓββίβΓ ρίβηβ 

ρ!Μ Ειηβικί. τοΙ. 1. ρ. 100. V. 3. Ρ. Β« 

581 ο, V. 9. «ιι#^» VI-. Β. «^//^ ΑΡ. 1294 ΙΓ 

* 

*γο£\ δ δ' 'αφνω χαιρίμην ηληγείς, Παπαΐ, 

10 ζωγρεΐς, γνναι Λ φησ' , 'ενεχα τχώ στρατιωτικού* 
μνας πραξαμενη δέ πέντε τάς σπονδάς ποιον^ 
χαϊ στρώσον ημϊν ένδον, η δ' έπιδέξιον 
βουλόμενον είναι τον σατράπην άπεδέ£ατο, 
είπιν 6*1, ¥ « Λος όσον έπι&νμείς , πάτερ ' 

15 οιδα γαρ άχριβως χαϊ ηίηοε&α τονΰ>' οτι 
είς ννχτ' αποδώσεις τω βνγατρίω ρον διπλούν. 

Έν ταϊς ' Λ&ηναις χαλχοτνπος σφόδρ' ευφυίας > 
χαταλελνχυίας της Γνα&αινΙου σχεδόν 
ονχ Ιγ* &* εταιρεΐν νπομενονσης, δια νό πως 

20 τον Άνδρόνιχον ηδίως αυτής ίχειν 

τον νποχριτήν τότε δ* όντος έν άποδΐμιΙψ % 
Ιξ ου γεγονός ην άρρεν αντω παιδίον * 
ονχ νπομένουσαν την Γνα&αίνιον λαβείν 
μ4σ&ωμα, λιπαρών δέ χαϊ προσκείμενος \ 

35 πολύ δαπανίφας ϊσχεν σι/τ?)ν χρνσίον. 
ανάγωγος ΰν δέ χαϊ βάναυσος παντιλως 
ίν σχντοτομίω μετά τίνων χα&ημενος 
χατεσχόλαζε της Γνα&αινίου λέγων, 
ετερω τρόπω μέν συγγενίσ&αι μηδενϊ, 

30 ιξης χα&ιππάσ&αι δ' υπ* αυτής πεντάχις. 
μετά ταντ' άχονσας Άνδρόνιχος το γεγονός 
έχ της Κορίν&ον προσφάτως άφιγμενος 9 
« * « πιχρώς δέ λοιδορονμενος Παηαϊ] δοτΗ**»*» π*η*1 V. 10. γύη», φι> 0 ] 8ογΛΛ**ιγ γί- 

φηοΐψ. φηοΐ γνη» Β. V. 1 1. χο«>?] ηοο9 Ρ, 

681 ο. V. 14. *» Β. Ιηάΐαΐτί Ιααιη&ιη. Μμ&*ψ Α* 
1»ϋθ1>ιΙιιι ρ. 313. V. 15. τοδ*' 3τ» Α. η<*ο4&> δη 

ΒΡ. π/»ι.*' 5™ VI* V. 17. χ*λ*<ηνηος τ·« νφΜρ' άφιη,ς Ροί- 
βοηοβ ίη ΜίβοβΙίΛη. ρ. 244. V. 19. τό ηνς] 8οτ*ΛβΙ>**ΗΓ τ6 

581 ά. V. 23. Γτ»6α§ηαρ] ψψά&ηψαψ Β. V. 20. άήγνγος 

ύψ Λ ΙαοοΙιβίυβ ρ. 313. άτάγω/ος 6* ύψ ΑΒ. Λ^ω/ης Λρ 6^ν\\,, 
V. 27. οκντοχνμίν Ροι*»οηυβ. αηνχοτομ(ψ τινϊ Ρ VI·. «τχν*·*ο- 
/ι/ί»η. Β. V. 29. μ>ν] μ*9 μη Α. αυγγ·Ψ*ο**ι\ ουγγιγίψη- 

Β. V. 30. ί*ίς] ίξηψ Ρ. χ«*·**άι*«* ΡοΓβοηιιβ *η * 
ΜίβοβΠβη. ρ. 244. β* βίο *»οί*β «Ιϊίετκϊιιτβπα ΒβΓ^Ιβπιβ *<1 ΑΗ- 
•ίορΗ. νββρ. 500. χα&ιπταο&α* Β. *α5*ππάσα» Ρνΐι. 

581 β. νβΓβαιη 33. ίηίϋο ϋηιααϋυπι βοΐυβ ββΐΎ»νί* Α. ΊΓ Ι2β5 

παρα τον Λ *ώο» *«0τ' Λ*ν« *# &α&αινίφ/ 
85 αντον μϊν άξιοϋντα μη τετευχεναι 

τούτου παρ' ■ αυτής μηδεποτε τον σχήματος, 
εν τωδε δ* έτερους εντρυφά» μαστιγίας. 
επεπεν είκετν φασε -την Γνα&αίνιον, 
Περιλαμβάνον γαρ ου* ίόοχίμαζον τάλαν . ^ 

* 40 αν&ρωηον &χρι τον στόματος ήυβολωμενον· 

δια τον& νπεμεινα ηολν λαβονσα χρνσίον^ · 
ίφιλοοόψηοα &' , εν άχρον ύς μάλιστα χα·" 
ΙΧάχεστον αντον περιλάβω του σώματος. 
"Επειτα, φασϊ, της Γνα&αινιον ποτε 

46 τον 'Λνδρόνιχον ου Τελούσης παρά πότον , 
682 φιλεΐν, χα&άπερ τοις πρατερον ημεραις άε\ 9 
όργιζομένης >δέ διά το μηδέν λάμβαναν, 
"Επειτα ηώς γαρ οϋχ οργς Γνά&αιν\ εφη, 
υπερηφάνως μοι την ϋνγατερσ χρωμίνην; 

50 η γρανς ό' άγαναχτηαασα, Τάλαν, εφη, τίχνον\ 
περίλαβε, φησϊ, χαϊ φίλησον, ει &έλεις. 
η δ* είπε, Μητερ, πώς 'έφη^ μέλλω απλεϊν 
τον μηδέν ωφέλημα % τον νπο τάς στεγας, 
το χοινον "Αργός δωρεάν &έλοντ' εχειν. 

* 55 Πανηγύρεις ούσης πο&' η Γνα&αίνιον 

. Ης Πειραιά χατίβατνε προς ξίνον τινά 
ϊμπορον έραστην εντελώς επ' άστράβης, 
τά πάντ ϊχονσ* ονάρια με&' εαυτής τρία, 
, καϊ τρεις &εραπαίνας χαϊ νέον τιτ&ην μία*. 

V. 37» Ίρ χψ ό' Ηαίοονς Ρ. V. 38. ·ΙμΪρ Ροηοηιϋ Ια 

Μ.·<*Ι1»η. ρ. 244. Ι.«$βΙ>»ϋΐΓ *»«τ' V. 39. ί6ο*ίμ*~ 

Χοψ ΡοΓβοαύβ. ΙΛοΗ Μό«· μ«ζορ. 
681/. V. 40. φ**] μ4φ Β. 

582 Α. V. 48. Μηπτα Α βΐ ε&β&ιΛοηΐιβ. ϊιη*&* Ρνΐϋ φιοθ Γογ. 
«*Μβ Μ( ?»ινι. γαρ ΛήΑϊάϋ Ι»<;οΙ>8ίιιβ ρ. 3 13» ονχ ΡΥΙ» 
ο^ί Α Β. V. 40. νη^ψατ^ς Ρ. V. 60. χάΐα* ΑΒ. «ί- 

λ««*· Ρνία. V. 62. ΑΒΡ. *<Χ» VI* V. 63» Μ *>*] 

8«ΗΙ»βΙιαΙιΐΓ ρ^»)». τα» ύ*6 Α: φιοά εοηΐβοβΓ** 0&ΐΛΐιΙ>οηιι·. 
τ£ρ νπο ΡνΧ. 

682 1». V. 68. ί«ν*ης ΜβίηβΚυ* «Α Μβηαηάι·. ρ. 181. 

μ** 9 «νι* Ρνΐ» V. 60. τ*τ*ήν ΜοηιβΜβ» η>ί4*« ρ» 190. I*. 
&*&*Ιιιγ τμ***. τηϊνρ Ρ. ι 

» 

Ν 1296 ΙΓ 

* 

60 ϊπητεν αυταΐς έπί τίνος στενής οδοϋ 
χαχός παλαιστής ίνέτυχέν τις των αεί 
4ν τοϊς άγωσιν έπιμελώς ηττημένων* 
ος ου δυνάμενος τότε παρελ&εϊν ραδίως, 
άλλα στενόχωρων εϊπεν, \β τρισά&λι% 

β 65 σνηΧατ', η μη &άττον ίχστησα ποτέ 

ίχτης οδον, τά γύναια ταντϊ χαταβαλω 
συν τοις όναρίοίς, φησϊ, χαϊ ταϊς άστράβαις. 
Γνα&αίνιον δ Η71 , ^ί2 τάλαν, μη δητ', άνερ* 
ουδέποτε γαρ τοντ' έστί σοι πεπραγμένον. 
45. 'Εξής δέ χαϊ ταυτ* αναγράφει 
Λαϊδα λέγουσι την Κοριν&ίαν ποτΐ 
Ευριπίδην ιδοϋσαν ίν χηπω τινϊ 
πινακίδα χαϊ γραφεϊον έξηρτημένον 
*χοντ\ 'Λπόχριναι , φησϊν, ω ποιητά μοι, 

ά 5 τί βουλόμενος ϊγραψας & τραγωδία, 

"Ερρ' αισχροποιέ·, χαταπλαγεϊς δ\ Ευριπίδης 
την τολμαν αυτής, 2ύ γαρ, Μφη, τις η γνναι; 
ονχ αίσχροποιός; η δέ γελάσασ' άπεχρί&η, 
Τί δ' αισχρον, ει μη τοϊσι χρωμένοις δοχεΧ; 
10 Ή Γλυχε'ριον λαβουσα παρ* έραστον τίνος 
Κορίν&ιον παράπηχυ χαινον λήδιον, 
ϊδωχιν εις γναφεϊον* είτ' έπ^ϊ τέλος 
ϊδοξ' εχαν^ πέμψασα την &εραπαινίδα 
το μισ&άριον Ηχούσαν εχέλευ* άποψερειν V. 60. Ιηατιρ ανταΐς] ίτ αύταϊς Ρ. Ιπ*1 τ* ίρ ανταΤς VI», 

V. 61. ^τχημ/ρωρ Ρν. ηττωμίννρ 1* «1 3οη%ν6ί£Η. βάίΐίο. 

682 & V. 65. όνηλάτα ΑΒΡ. *»σπ}σιι] 8οπθβΙ>Λΐ1ΐΓ Ιβατησρ. 

V. 68. 60. Εαβέαϋϊίϋ· ρ. 1340, 20. 

5*2 ά. V. 5. ** *ί^τ^3 Μ«1«» τ. 1343. Ροηοη. V. 6. 

ΒΡ. 6 ίύ^ηίό^ς ΑΟ. V. 7. 2ύ γνο> ϊφη, 

ν/ς #* γν*αι\ ονχ αίοχηοποι,ός ; ΕΙιηβΙβίιΐΒ &<1 Μβάβαηι ρ. 282. αν γνο 
ίφη τ»ς §1*9* αΙοχφο.ηοιος Α. Ον γάο *«ς Γα^ α2ο/οοπο*ός Ρ» ον γαο ιϊταί 
κς £φι; ύοχίΐς αϊοχυοηοιος ΥΙλ, βά ςα&ηι βΟΓίρΙυταπι βΧ Β ηίΗΐΙ 600- 
ΙαΙυιη ββ* ηϊβΐ αΙ>«39β όοκίϊς: ςαοά ηοη άυΙ>ίυηι (|ϋίη Μυβυηι* 
«ΜίάβΓίΙ. αν γίιρ ϊφη τι* ιΐ ηίοχοοχοώς 0. V. 9. Ευΐ'ίμίάίβ «Χ 

Λεοΐο τβηιΐΛ. V. 10. Ιραβιοβ 1**σ%ου %ίψ»ρ (βίο) Β. 

\". II. 9*φΑπιιχν I». τ·τ^η^^ ΡΥ^ . 

•Λ - 

ΙΓ 1297 

β 15 &οιμάτ$σν. 6 γναψύς δ 9 Αϊ*ν<, *Λν γ* Ιλαδίον 
ταρτημόριά μο*, ψησϊ, προαβνίγχ^ τρία, 
χόμιοαι* το χνλυον γαρ «ττ* τουτό μ*, 
η δ' ώς άπήγγιύαν, Τάλα$ν\ ύπ*ν, χαχων, 
η ΓΤ,νχέριον μίλλιι γαρ ωστκρ μαιτίδας 
20 αηοτηγανίζην ψηύί μον το λήδιον· 

Ό Τον Σοφοχλίονς^άημοφών Ιρώμινος 
την Αϊγα Ναύ, πφββυτίραν ονααν, ηοτΐ 
νέος ων *τ' αυτός $Ιχ<ν. έτκχαλίΐτο δ' Λϊξ, 
I στ* τον μίγαν ποτ* οντ* ίραατιρ χατίψαγβ 

25 Θαλλόν· παρ^νη&η γαρ *ίς την Άττιχην * 
ώιηισόμενος χίλώον*ίας ίοχάδας 
Ύμηττιόν « φορτιονμένος μά*. 
λΐγηαι δ 9 Ιχάνην την γυναιχ έσχηχίνα* 
πυγην πάνυ καλ?/ν, ην ποτ ι)ξίον λαβιν* 
30 6 άημοηων. η δ' είπε γιλασασ', Ευ γ' Λ ϊνα 
583 Σοφοχλπ λαβών δως^ φησ\, παρ* Ιμον, φίλταΧί. 
ΚαλΧιατόος δϊ της Ύος χαλονμίνης 
Λρος τίρ ίαντης λοιδορονμίνης ποτέ 682 β. V. 15. "Αρ τ*] α*τ' Β. αν ν* Ρ. δεΗοβίκΙηη τΜβίυΓ 
«Γ»·, 'Εάψ — . V. 16. ταρτημόριά Ροηοηα» Ια ΜΙβοβΙΙηη. ρ. 244. 
8<:ηΙ>βΙ>&(ιΐΓ τιταρτημόρια. V, 17. χόμ**α+. ·Κ β* α*ηγγ*ύΛ Ο 

η*4»6 οπηιβίβ. . τοννό μ*, ή β* <!<] τοντο ^τΙΙ ^ ΑΒΡ. τοΜ 
γ: 4 VI. οηιίββο ύς> V. 18. ά^^Ο«» ο». Β. «β»·** ΑΟ. 
β **η*ψ ΒΡνί*. V. 10. μΛ*ψ(δας 1*. /4«·τ0««Ρν. V. 20. /ιον 
ΑΒΟ. /μ» ΡΥΙ, V. 23. ϊν') ότ' Β. 

582 ί. V. 24. ποτ* «η* Ιραοτη* καχ/φαγι ΡοΓβοηυι Ιη ΜίβεβΙΙλα. 
ρ. 245· Μβα/ψαγ* ίραστψ λοτ« ΡΥ1* Ια € βοπρΙυιη ο*> τοψ μ(γα* 
ίραατην Λοτβ χατίφαγι ΦαΧΧον τον χάτιηίον: ηαοηΐΐη ροβίΓβιηη βχ ρ· 
687 η. άιιοία βυη*. Τ. 20. 27. οιη. Ο. V. 26. ωνηβομννος 
μ/Ιι. Μγιται ίχιίνην έσχηχΐναι την γυναίκα (Ηηβο Μγπαι — ^ι/ι^αΐκβ 
άβίβΐβ Ιη Ρ) χιΐιδονίονς Ιοχάόαζ ύμηττιόν τ« φοφ-ηού^οΌς /ιΛ*. λφ«τα« 
Λ (ί' Ρ) ίχιίνην ίσχηχ/ναι την γνναίχα ηνγην — ΒΡ. V. 26. 
ώη;σό^νος ^<1«^ο^ς (χ§λιύονι(ας ΟϋΓΓβχίΐ δοΗννβί^Ιι.) Ισχάβας Λ. ·μί)- 
αόμινος μίϊχ χ*λώο*ίας τ' Ισχάόας VI». V· 30· ηάάιάίί Μβί- 
ηβΐίίυβ ^υ&ββ« 4 ΜβηηηθΓ. 1. ρ. 25. 

583 α. V. 31. ίιβ^βοαίιΐΓ ^οφοκΑιΐ ί«ϊς ψηαΐ ηαρ* ίμον λαβν* 
ψΙΧτατί» ΤΓΕη^ροιυίί ΕΓΓυτό^ΐυβ ρ. 468· Ιη βρίΐοηιβ β*ί «V» ^Σοφο·> 
χλ*ϊ *ας* Ιμου λαβών φίλχατι. V. 32· — 37. Ο». €. 

V. 32. ΚαΧλκηόος €«Μα1>οηοι. 1*ί5Η *«ΛΛ«9*·$* V. 33. ί^ός— 

* 1 

■ < $ * 1298 ΙΓ 

μητέρα, Κορώνη δ* επεχαλεϊτο τοννομα ί 

*5 δεέλυεν η Γνά&αεν'. Ιροηη&εϊσα δέ 

τί διαφερονται, Τί γαρ, εφησεν* αλλο πληΡ^ 
άλλ' η χορώνη % &ατερ* ίχείνη μέμφεται. 

Ιππην λέγονσι την εταίρα ν Θ*όδοτον 
ϊχειν Ιραστήν, τον $πϊ του χόρτου ποτί 
40 γενόμενο*, αυτη δ 9 δψέ της ωρας ποτέ 
εισ^λ&εν επϊ χώ&ωνα προς τον βασιλέα 
Πτολεμαίο ν ειώ&ει δέ συμπίνειν άεϊ 
αιτώ. λεγίί δ' ονν νστεροΖσα παρά πολύ Λ 
Πτολεμαίε , διψώ , φηαϊ , παππία , σφόδρα · 
45 αλλ* 'εγχεετω μοι τετταρας χοτύλας επειτ' 
εις την μεγάλην. ίπειτεν Ό βασιλεύς λέγει 9 
Εις την 1 λεχάνην μέν ονν. δοχεϊς γαρ μοι πολύν, 
*1ππη, πάνυ χόρτον % φησί, χαταβεβρωχίναι. 
Φρύνην Ιπείρα Μοίριχος την Θεσπιχην; 
β .£0 χαπειτεν άΐτήσασαν αυτόν μναν μίαν, 
δ Μοίριχος, Μέγ\ ειπεν. ού πρώην δύο 
χρυσούς λαβουαα παρεγένου ξενψ τινί; 
Περίμενε τοίνυν χαι σι), φησϊν, εως άν ου 
βινητιάσω' χαϊ τοσούτον λ?}ψομαι· 
55 Νιχώ λέγεται την ΑΪγα , Πύ&ωνός τίνος 
αντην ποτ 1 άπολιπόντος, Εϋαρδιν δέ τηρ 
παχειαν άναλαβόντος, ειτεν ύστερον ' » * φ I » ■ 

Χοώονουμίνηι οιη. Ρ. V» 37. άΙΚ' η Ιαοοίκιιιβ ρ. 316. αΛΛηΡνί*» 
&άχ ( ς' Ιαοο&βΙαβ. ** ίχαίς ΒΡ. Μς' VI» V. 38. — 
. 48. Έϋβί*ϋπυ« ρ. 1224» 40. 

. Α 683 6. V. 44. ηαππία βοΗΗβί^Η. ΙΛΜ ηαπία. V. 45. *κ</γ« 
ΑΟ β* ΕυβΙβίΗΜ»·. Ιγχ4η* ΒΧΙ». ίγχ*(χ* Ρ. μο* τ/ττ«£ας ΑΒΡ. 

. μο4 %ις τ/ττ«φ«( VI*. μο* %ι% τάτοαοας (Χ τ4 ρο* κοτύΛας «/σσα^ας 
. Ειΐ8ίαΐΗίιιβ· €ΥΙ·. &«»τα ΑΡ. Λ* Ειι»*&ϋιίιι·. ό ηβίς 1** 

€οΙι·Ιαβ ρ· 3! β. V» 40. Ι*«τιγ] ΙΛ&ή V» 49. Μ«^α) 

Ιιτήρα Β. ( 

583 ο» V. 50. χ&τ<(τ«#] Ιιβ£βΙ>α(ιΐΓ κώτ«»τα. «&μ·«* Ρ. 
οΖτι)σασαν Α€Ρν. αΐνίραοα Ιι» V. 63» ον] οον Α» ον 0., ο« 

Ρ VI·· , V. 54. βινηιάσ* ΒΡ. V. 55. Λ Γ ι«ώ] τίρ ψικύ Β. τή* 
Ρ* V. 60. ΊΧϊιιςδιν 8εΗ\νβί§Κ. βάίΐίο. ΐύύρδι* XI*. ξυάςδην,Ρ· 

V. 67. Λ· ^ Α3. Ηοο ·§* ςαοα όβϋΐ ^τ* 4« ΡΥ1*. 

Ο. Οί9ίΙίζθθΙ 6γ ΟθΟ§ΐ€ ΙΓ 1299 

πο&\ ως £οιχ\ αυτήν, λέγειν 
προς τον μ ετ ιόντα παίδα^ Ήύ&ων, φηοϊ, ι , 
Λ 60 &ι&δή των νών εγενετο διάμ&τος, 

Ιπ* αίγας οίος ίστιν άναχάμπτπν πάλα/; . 
46. Μέχρι μίν τούτων μνημονεύω των νπό του Μά~ 
χωνος ειρημενων. αϊ γαρ καλοί ημών *Α&ηναι τοσούτον 
πλή&ος ηνεγκαν εταίρων ^ περϊ ων επεξελιύσομαι 'οσον γι 
δύναμάΐψ οασν οχλον ευανδροναα πολις ουκ εοχεν» ανέγραψε: 
γονν ^Αριστοφάνης μίν ο Βυζάντιος έκατσα χαϊ τριάκοντα 
πέντε, [Απολλόδωρος δΐ τούτων πλείονς, ο Γοργίας δέ πλεο- 
νας Λ ηαραλέιφ&ηναι φάαχοντες νπό τον Αριστοφάνους 
β μετά έταιρών πλίίσνων χαϊ τάσδε, την Πάρομ>ον επιχλη- 
&ίΊοαν , και Λαμπνριδα^ χαϊ Σνφροσυνην' αντη δέ ην 
γναφέως &υγάτηρ. άγραφοι δ* εισίν αντφ Μεγίστη^ 'Λγαλ- 
Χίς, θανμάριον, θεόχλεια· αντη δ* επεχαλειτο Κςρώνη· 
Ληνσιτυχνστος, "Λστρα % Γνά&αινα, χαϊ ταύτης &ν}ατριδη , 
Γνα&αίνιον % χαϊ Σιγη, χαϊ ^Συνωρις η Λύχνος επιχαλου- 
μένη % χαϊ Εΰχλεια, χαϊ Γρνμαία, χαϊ Θρναλλϊς, (τι Χί- 
μαιρα χαϊ Λαμπάς, της δέ Γνα&αινης ηρα δεινως, ώς 
χαϊ πρότερον εϊρηται, Αίφιλος 6 χωμωδιοποιος , ως χαϊ 
ϊ Λυγχενς Ό 2άμιος Ιν τοις άπομνημονενμασιν ιστορεί, εν 
άγωνί συν ποτέ αυτόν άαχημονησαντα σφόδρα άρ&ήνα* 
ίχ τον β-εάτρου συνέβη χαϊ ουδέν ήττον ,ελ&ειν προς την V. 58. Ροιμ 9 ) ϊοίΗΜψ Β. Γο»χ( Ρ. V. 59. ηύ&ω*, 9ψη 9 Μ^Λι τ£* - 
ύύνίγ&ηο διάμκηος, ΙηΙ χψ υΐΙγ* ο&ςΥστί* ά*αηάμπτ**ψ *άλ*9 €. 
V. 50. ηύ&*Ρ ΑΒΡ. ψϊψ πύ&ω* VI*. ψη<>1 Β. η φη Α ;/ι«ί·7β γογ#, 
μ ψ€θ€ α<αρί." 8οηι»τβί$η. ϊφη Ρνΐ.. ΥίΛβ &<1 ρ. 677 β. τ. 4. 

583 4. V. 60. ίπιιόη ί,όη χω* ΑΒΡ. ίη*1 γι χωρ VI·. */μ«το 
όιάιαστος ΑΒΡ. όαίμιατης ίγ/ητο VI.·. V. 61. ί» χχίγας οίος] 

ίιηιίή γααοϊοχ ΑΡ. /πη&ή /ιας οίος Β; ίηϊ τ*)* άΙγ βίος VI ^ οίος $ηΙ 
χην οίγ* ΡθΓ·οηθβ ΜίβΓβΙΙ&η. ρ. 2Ί5. ' μ^τ τούτω* Α· μ)ψ ούψ 
χονχη* Ρνΐ». άη'/ονψέ Ι·· άνΐ/ονιφ* ΒΡΥ. ■ απολλό^ωοϋς 

ΛΪίΙους *α* «11ο» €. <Γ* ΛλΛκβς] ό' ϊτί ηΜονας 8οη\76ί&η. 

583 β. &νγατθίόϊ] ΟνγαχςιδιιΙ Β. ΓςνμαΙα] γρνμαία Λ. ^ρα- 

/(«^α ΒΡ. γ^ιμχιία VI·. ΟΠί. 0. Θα»/α1λ*ς] ^οι/λλίς €),. 

^ί/μΐϋοα] χϊίμνιςα β. κα» ηοότνοο* Ο ΠΙ. Β, ο ^«/ίΜ^ιοηοιο^ 

Α. ό χωμωύοπ<Ηθς Ρ\Χ. ΟΠΙ» €. 

* *···«* ' 

583 Γ. /» τοϊς απομι^ΟΜ^οο·!» Οϋΐ. Β. ιύμ/ρφην^ια Ρ. 

ΑτηκιΤΑκυβ. 111. 84 «ββ ΙΓ 

Γνά&άίνέτν* χιλ*ί>οντός όύν ' τον /ίιφίλον νποννψα* τοις 
πόδας αυτού* νηψ Τνά&αιναν , ?; £4 „ ϊϊ βιΐΜν, οι!χ 

ηρμένος ήχος;" σφόδρα ό' ην έϋ&ξχτος προς τάς αποκρί- 
σεις η Γνά&αιν*· χαϊ άλλα* δέ Ιταίραί μέγα ίφρόνουν 
Ιφ* ανταϊς, πα&ίας άν**%όμΒναι χαϊ τσϊς μαφημασί χρό- 
νον άποηίρϊζονσαχ' δέόπ*$ χοή ίΰ&ιχτοί προς τάς άπαν- 
584?>7< τ **£ ήσαν. χατηγοροϋντος γοΰν ποτι Στιλπωνος ΙΖνχε- 
ρας παρά πότο* ώς διαφ&*ιρούσης τους νέους, ως ψησ$ 
Σάτυρος 1ν τοΐς βίοις, ύποτνχονσα η Γλνχέρα „ Την αυ- 
τήν, *φη, £χομ*ν αΙ*ίαν\ ω Στίλπων. σέ τι γάρ λίγουσι 
διαφ&ίίρ**ν τους Ίντυγχάνοντάς σοι, άνωφιλή χαϊ ιρωτιχά 
σοφίσματα διδάαχοντα, Ιμ£ τ€ ωσαύτως, μηδέν ουν δια- > 
φίρειν ίπιτριβομίνοις χαϊ χαχώς πασχονσιν η μ*τά φ$Χο- 
σόφον ζην η Ιταίρας. α χατα γάρ τον 'Λγά&ωνα 
Γυνή τό σώμα ♦ « * Λ' άργίαν 

Β ψ>χη<· φοόντ&ιν έντός ονχ άργδν φορεί. 

47, Γνα&αίνης δϊ πολλάς απόκρισης άνέγραψιν ο 
Λυγχιυς. παρασίτου γάρ τίνος υπό γραός τρπρομένου χάί 
τό σώμα εν ϊχοντος „Χαριεντως γ\ ίφη^ ω νιανίσχ*, το 
σωμάτιον δίοχΗΟαι.^ — „ ΤΙ ουν οΐη, α μη 4δ*υτ*ρο- 
χοίτουν;" — % ,Τω λιμω αν, ϊφη, άπί&αν*ς." Πανσανίου 
Λ του Λαχχου όρχουμένου χαϊ εις χαδον τίνα, ϊμπ^σόντος^ 
υΪΟ Λαχχος, ϊφη , ιίς τον χαδον ίμπίπτωχίν." Ιπιδόντος 
δέ τίνος οϊνον ίν χρυχτηριδίΑ μιχρόν χαϊ ππόντος οτι *χ- 

€ χα&χαίτης, „ Μιχρός ϊφη, ώς τοσούτων Ιτών. " νίανί- 
σχων δέ τίνων παρά πότον υπέρ αυτής τυπτνντων έαυτούς 
€φη προς τον ηττώμ*νον, „ Θάρριι παώίον* ου γάρ στ&» 
φανίτης ό άγων ίστιν, άλλ' άργνρίτης." ώς δ' οτηνμνάν χονν Β. ίφ' νντάίς Α. V ^νχαϊς 

«ιί«κ ΑΒΟΙί «I ηιβιηοΓαηαβ ε&β&ιιοοηι. άχοχ^αας Ρν. 

584 *. *οϊς βίθ*ς] τοϊς οία. Β. «ς μτ&ν όκχφ'ν** & 

μΐ***) /ι**1» Λ. Λ$Λ*ηοηΙ· νβηαβ οη. Ο. V. I. ΙηάΊοβτί 
Λ σώματος βΓοΙίυβ ίη Ει<»ΓρΙί» ρ. 437, γυνή το· 
ο»μ*τος ΡοΓβοηυβ *4 ΑτΙβΙορΗ. Νυοβ· 53. ρ. 3 

584 ο. Χαοαψχ*ς ψ* 8<ά*€ί£Η. χαριίνχως τ Α. ΡίΓϋαΗαη οιη. 
€Ρνΐ Λ ο&»] οϊη ΒΡ. ' ίοχονμ,νον] ί^ομίρον ΒΡ; 

584 ε. I.. ος Ρν. ητχώμιτοψ] χτύμπορ Ρ. Ν μν«*] 

μνάν Α «ί Μ)Ι«Ι. < ·< ' ΙΓ 1301 

τγ &νγατρϊ βονς αντης ουδέν ετι Ι-φερεν, άλλ' έφοίτα 
μόνον^ „ Παιδ'ιον, ϊφη, ωσπερ προς Ιππόμαχον τον παιδο* 
τρίβην μνα> δον ζ, οΐει α€Ϊ φοπήσειν;" Φρύνης δέ πιχρο~ 
τερον ύπούσης αυτή, »ΕΙ δέ λί&ον είχες;" ϊψη ^Απο- 
ψήσασ&αι αν σοι ίδωχα. " έτνγχανε δέ η μέν αίτίαν ιχον- 
4 σα λιΟ-ιάν, η δέ χοιλίαν προπζτεστεραν εχειν. των δέ 
πινόντων παρ* αντγ βαλλομένων εις βολβοφαχην, χαϊ της 
παιδίσχης Ιν τω χα&αίρετν εις τόν χόλπον έμβαλλομενης 
των ψαχών, η Γνά&αινα εφη „ Κολποψαχην διανοείται 
ποιΗν." Ανδρονίχου δέ του τραγψδον «Λ* αγώνος τίνος, 
έν ω τους Επιγόνους ενημερήχη, πίνην μέλλοντος ηαρ*, 
αντγ χαϊ τον παιδος χελενοντος την Γνά&αιναν προανα- 
Χώσαι, 

Όλύμενε παίδων (εφη) ποιον εϊρηχας λόγον; 
προς δέ άδολεσχην τινά δίηγούμενον οτι παραγεγονεν αφ* 

* Ελλησπόντου, ,,Πώς ουν, φησϊν, εις την πρώτην πόλιν 
ου χ ηχες των έχει;" τον δ* είπόντος ,,Εις ποίαν;" 
Σίγειον " ειπεν, είσελ&όντος δέ τίνος ως αίτην χαϊ ίδόν- 
τος έηί τίνος αγγείου φα, είπόντος τε ,! Ωμά ταϋτα Γνά~ 
&αινα, η εφ&ά; α — „*Έγχαλχα, ϊφη, παιδίον." Χαίρε* 
φωντος δέ άχλητον έπϊ δεΐπνον έλ&όντος προπιουσα πότη- 
ριον ούτω η Γνά&αινα ^ „Ααβέ, ίφησεν, υπερήφανε, " χαϊ 
ος, »Εγώ υπερήφανος;" — ,, Τίς δέ μάλλον, είπεν ή 
Γνά&αινα, ος ουδέ χαλον μένος ϊρχιι;" — Νιχώ δέ η Αϊξ 

ϊ επιχαλονμίνη, φησϊν ο Αυγχεύς, παρασίτου τίνος άπαντή- 
σαντος )*πτον έξ, αρρώστιας „' Ως ισχνός;" 
γαρ οϊει με έν τριαϊν ημέραις χαταβεβρωχέναι ; 14 — ,*Ητοΐ 
τ?/ν λήχυ&ον, εφη, η τα υποδήματα," 

48. Μετάνειρα δέ η εταίρα, Λημοχλεονς του παρασί* Λαιδοτρΐβην] πο$οχς(βην Β. ΐξΤ'ί,' ϊψ*Ι 8«Η\*«!§Ιΐ. Ια\Μ Τφΐ\ ΐϊχις. 

584 4. 8οΗΗβΗ»(θΓ βοΐβοφάχηψ βί ηολποφάχητ. ν^β αά IV. ρ. 
158 1>. Όλό/αν*] ΥβΓ§υηι α<1 8ορΗοΰΗ4 Ερίςοηο· Γβίαΐίί Βπιηο 
Κία» ρ. β 13. 

584 β. 2ίγηο*\ *(γ** Β. ώ ? αύτηρ ΑΒ. #ς ανή* Ρνΐ,. 
αύτύ η Γ+ά*α*ψα] $ ΟΚΙ. Β. ιΐηιψ ή Γ^Λ«*ηι] ^ ΓλΙ- 

^α»να οηι. Β. $ αϊι *ς 6 Χνγηνς Β. 

584 Γ. νποΚματα I.. Ιηήματη ΑΒΡΥ. Ιη € ΟΜί«|*. 
μηάρα^α Μ ΑΒ€. 3» οιη. Ρ VI.. 

84* του, Ααγννίωνος ίπίχλιγν, χαταπεσόντος εν ττν$ χονιαματι, 
, ν Καϊ γαρ συ, ψί^σϊ, σαντόν ϊδωχας ου ψήφοι εισίν" 
διαπηδωιτος δ* αντον Ιπϊ την πλησίον χλίνην, „ Πρόσεχε, 
585 φ*1 σ Κ μ>) ανατραπ^ς" τούτο Ιστορεί* Ηγησανδρος. Άριστο· 
δήμος δ* ίν δεντερω γελοίων απομνιιμονενμάτων , Ινα- 
&αιναν, φησ\, δύο ίμισ&ώσαντο, στρατιώτης χαϊ μαστιγίας' 
άναγωγστερον ούν του στρατιώτου λάχχον αυτήν απόντος 
„77ως, εφρ^σεν , η Ότι δυο ποταμοί εμβάλλετε μοι, Λνχος 
χαϊ '£λεν&ερος\" έπϊ δέ την ϋνγατίρα της Ινα&αίνης 
πτωχών εραστών χωμαζόντων χαϊ άηειλούντων χατασχά- 
ψειν την οιχίαν, ίνηνοχέναι γαρ διχελλας χαϊ αμας, »Ει 
ταυτ' εϊχε&* υμεϊς, εΐπεν η Γνά&αινα, ένεχυρα &ίντ*ς το 
I, μίσδ-ωμα αν άπεστείλατε." έμμελης δέ ην πάνυ ή Γνα· 
&αινα χαϊ ονχ άνάστειος φ&έγξασ&αι* ήτις χαϊ νόμον 
σνσσιτιχυν συνέγραψε, χα&* ον δει τους έραστάς ώς αυ- 
τήν χαϊ την θυγατέρα εισιεναι, χατά ζηλον των τα τοι- 
αύτα συνταξαμένων φιλοσόφων, ανέγραψε δ' αντον Καλ- 
λίμαχος εν τω τρίτφ πίναχι των νόμων χαϊ άρχην αντον 
τηνδε παρε&ετο »Οδε ό νόμος ι'αος έγράφη χαϊ όμοιος, 
στίχων τριαχοσίων εϊχοσι τριών. α 

49. Καλλίστων δέ, την έπιχλη&είσαν Πτωχελένην, 
β μαστιγίας έμισ&ωσατο. &έρους δέ οντος, ίπεϊ γυμνός χατε- 
χιιτο % τους τύπους των πληγών ιδοΰσα ,,Πύ&εν ουτοι^ 
ειτιε. χαι ος ,, Παιδος οντος μου ζωμός χατεχν- 
&η." η δέ ,,Ληλαδη μυσχειος." Μενάνδρφ τω ποιητρ 
δυσημερησαντι χαϊ εισελβδντι εις την οιχίαν Γλυχερα προσ- 

ν^ί^τος δ' αντον ΑΒΡν. Λιαπτ,ίΛπος τον «ντον Ιι. 

585 Α. νπομη}μαΥίνμάχων οΐιι. Β. ούν] ;'θνν Β. ^ ©τ· 

δνο ποταμοί (ηοχαμώ Ο ) ίμ^ίλίχό* μοι υ λν*ος *οί ο μάστιγας € β* 
Ειι«<&(Μα» ρ. 1340, 15. Ιμβάλλ™) ϊμβαΙΙ* Β. Ινχος ΒΡΙ^. 
Ινκχος V. ΛίΜίΧΙας «αϊ ά/ιας δϋΗνβί^Η. ***ΧΙας «μας ΑΒΟ. ί*«Λ- 
λης ιΤ.ας 1Η>Η (^βαιιοοιιΐαηί. *ι*αΐας, ύλλά ΡΥ. ΛβΛΑας £μας. %£ 
άλία Ι. ΑΒΟΙ,. Ρν. Μχυ 9 * *Λτ«ς ΛΒ€. 

ίν§χν(Ηχ&<η*ς V. ίψίχυυαα&&ιις^Βα*ι\. Γ,. . 

585 1>. άνάαιιως] ά*άατ«>ς Β. άνάξιος Ρ. %ψ> *ν>*τ»0α ΑΒ. 
«οι. ΡΥΙ* ΚαίΧίμαχοα] Ρ. 472. και έ>ο*ος οη. Ρ. 
«Κκοο» το****] «Χχοσ* χ«Ι χοιύν Β. \ 

585 ο. μάοχ**ος ονΚ μόιχιος ΑΒΡ. «1ς χψ οίχ/α^ οη. Β. 
Γλυ*<ρα) ;Χν*%ας ΒΡ. ΙΓ 130* 

ίΡέγχασα γάλα παριχάλα ροφησα*- ο δέ „Ου #Λω 4 ' 
ειπεν. ην γαρ έφιστηκνϊα γρανς αντφ, η δέ „'Λποψύαα 
χαϊ τω χάτω χρω." θαΐς^ έραστον τίνος αυτής αλαζόνος 

Α παρα πολλών ποτήρια χρησαμένου, χαϊ λέγοντος &έλ§ιν 
ταύτα συγχόψαι, αλλα δέ χατασχενάσαι „'Λπολεϊς Λ &ρη 9 
εχαστον το ίδιον." Λεοντιον χαταχ&ιμενη μετ έραστον % 
έπεισελ&ουσης ης το σνμποσιον Ουχε'ρας χαϊ τον εραστον 
αντης ταντρ μάλλον προσέχοντος Λ χατάστνγνος ην. ώς δ' 
επιατρέψας ο γνώριμος αντην ηρώτιβκ τί λνπεϊται^ „ Η. 
υστέρα μ% λνπα" $ψη. προς Λαΐδα την Κοριν&ίαν έρα- 
στης άποσγράγισμα πέμψας Ιχελενε παραγίνεσ&αι. η δ* '■ 

* „ Ον δυναμαι , «ιιμ' πηλός $στί. α θαίς προς γράπωνα 
πορενομένη έραστην, έπιί τις αντην ήρωτα, που ηορενε\ται % 

ι 

Αίγύ σννοιχησονσα τφ Πανδίονος. 
Φρννη σννδαπνονσά ποτ* γράσωνι αρασα ψορίν^ ^Λαβέ % 
είπε*, χαϊ χατάτραγε. 14 πέμψαντος δέ τίνος αντί} των γνω- 
ρίμων οίνον χρηστον μέν, ολίγον χαϊ λέγοντος ο γ* 
δεχαέτης εστί, ,,Μιχρός, ώς πολλών έτων α έψη, ζητονμέ- 
νου δέ εν τινι σνμποσίω δια τίνα αιτ'ατν οΐ στέφανοι χρη- 
μναηται, ιίπεν ,,'Ότι ψυχαγωγούσα" μαστφίου δέ τίνος 
ϊ μηραχΗνομίνου προς αντην χαϊ φαμένου πολλαΐς σνμπε- 
πλέχ&α*, χα&' νποχρισνν έσχυ&ρώπασεν. έπεροπησαντος 
δέ την αιτίαν, „' * Οργίζομαι σοι Λ εΙπεν Λ οτ$ πολλας έχεις." 
φιλάργυρος δέ τις εραστής υποχοριζάμενος αντην ειπεν 
„ Άφροδίσιον ει Πραξιτέλους. " η δέ „Σύ δ ' "Ερως Φειδίον" 
50. *Επύ δέ χαϊ των πολιτικών οιδά τινας μνημο- 
νεύοντας αντών Λ η χατηγορονντας, η απολογονμενονς, μνη? 
ο&ήαομαι χαϊ τούτων· Δημοσθένης μέν γαρ έν τφ χατά 'ΛΛΟφνσ* χα2 %ψ) άηοφναψΛ§α «?χ< Β. θαΐς] Χαϊς €. 

585 4. γρ*ο»*α βΐ ^ρααΛ»»» 8εΗνβΐςΗ. Γ%άο*τ<% ηοηιοη ρΓορπιιιη 
ΙβεΙοηΙ ενί, ΕυβίαίΗίυ» ρ. 1624, 22. ^άον,α Ρ, «ριΐ ί» ιιιλγ- 

585 β. ποδ ΑΪ*€. π* VI*. τον Ρ, φιβ άβΤβΙο ίη ιηαΓ£ίιι* §οΗ- 
μ<ιιηι Αίγα] Εϋπρίόίβ Μεάεαβ ν. 1382. Ρογβ. ( 1352. 

χαϊ οΛί» Ρ. αΐχίαψ οηΐ. Ρ· ' χς»)/<Γ*»»τα» ] χ£*}/»α^«* Β. 

585 Γ. ^μοα&^ς] Ρ. 010. μΐ* γάς οΊη. Β. I 1304 ΙΓ 

I 

Άνδροτίωνος Σινώπης μέμνηται χαϊ Φανοστράτης. χαϊ 
586«*£* μέν ΤΗ Σινώπης Ήροδιχος 6 Κρατητειος Ιν ϊχτω 
Κωμωδονμένων φησϊν οη Αβυδος Ιλίγιτο δια το γραϋς 
$ϊναι. μνημοννυη δ* αυτής Αντιφάνης έν *Αρχάδι χαϊ έν 
Κηπονρω , έν ΑχίΟτρια, έν Λλιινομένρ , έν Νίοττίδι^ χαϊ 
"Αλιξις έν Κλωβουλΐνρ χαϊ Καλλιχράτης έν Μοσχίωνι. τιιρϊ 
δέ της Φανοστράτης Απολλόδωρος ψησιν έν τφ πιρϊ των 
Ά&ηνησιν ίταιρίδων οτι Ψ&ίΐροπύλη ΙπιχαλιΙτο % έππδη* 
ίΐίρ έπϊ της &ίρας έστώσα έφ&Ηρίζηο. Ύπ*ρίδης όέ έν τ$ 
χατά *Αρισταγόρας (ρησϊ ,, Καϊ πάλιν τάς άφνας χαλου- 

ο μένας τδν αυτόν τρόπον έχαλίσατε. 41 ίταιρων έπωνυμία αι 
άφναί) π*ρϊ ων ο προαρημένος Απολλόδωρος φησι ,,-Στα- 
γόνιον χαϊ "Αν&ις άδίλγαί. αύται, Άφύαι έχαλουντο, &τ$ 
χαϊ λευχαϊ χαϊ λιπταϊ ονσαι τους όφ&αλμούς μεγάλους 
ίίχον." Αντιφάνης δ* έν τω π*ρϊ ίταιρων Νιχοστρατίδα 
φησϊν Αφύην χλη&ηναι δια την αυτήν αίτιον, ό δ' αυτός 
Ύπερίδης έν τω χατά Μαντι&ίου αΐχίας πιρϊ Γλυχέρας 
τάδί λίγη »Αγων Γλυχίραν « την Θαλασσίδος, ζεύγος 

€ $χων." αδηλον η αϋτη έοτιν η Άρπάλφ συνοϋσα* περι ης 
φηαι Θεόπομπος έν τοις περΊ της Χίας έπιστολης οτ* 
μ§τά τον της ΠυϋΊογιχης &άνατον ο Αρπαλος μετεπεμ- 
ψατο την Ιλυχέραν 'Α&ήνη&εν ην χαϊ έλ&οΰσαν οιχεϊν 
έν τοΐς βασιλιίοις τοις έν Ταρσφ, χαϊ προοχννεϊσ&αι νπο 
του πλή&ους, βασίλισσαν προσαγορευομένην* άπειρησ&αί 
τ* έπϊ πάσι μη στεφανοϋν "Αρπαλον, έάν μη χαϊ Γλυχίραν 586 Α. Χ^ατήτηος] 8<τΠ)βΙ)&ίιΐΓ Κρατί,τιος. Ιψ &Λά. ΑΒ. 

οιη. Ρ VI·· ?κ*ν] * Β. γ Μ&ΓροΰΓ&(ίο ίη Σινώπη. 'Λβυόος] 
άβνδης Β. ίλ^το ΑΒΟ β* ΗλΓροοηϋο. ίκαΙΛη» ΡΥΙ,. 
νντης %*1 άπιφάτης αρχάά· *αΙ χηιτονρά ηαΐ «χ*στφ/α *αΙ άλ«νομ-ΐ*ί] 
ηαΐ ηόττώι *αΙ — Β. ίν Μρχαώ] ΆςχαΜα ηαβο Γ&ΙηιΙ» άίαίιΐΓ 
Χ. ρ. 444 *· Ι* Άΐανομ&η] VIII. ρ. 338 Γ. τ. 12. Λιοττίί· 
Ια. νιότηδι ΒΡ. αοοβηίυ ΟΛίίΙ V. I* τ# χατά] Ιν τφ χαϊ Β. 

580 1>. Σταγόνιον] στραγότ$ον Ρ. χαϊ λινχαϊ] χαϊ οηΐ. Β. 
νφΰηρ Β. δΰΗϋβϋ&ίιΐΓ Άγϊνιψ. α/χ/ας ΑΒ. αΐχίας Ρ VI*· 

%άόί οη». Β. άόηίον Ρ1*. <ί οηι. V. 

586 6. η νςπάλψ Β. 1*«ςβΙ>«ΙΐΙΓ ή »αρ" * Αρτι άλω. σχνςνσα 
ΑΒ. ουνοι*ουοα Ρνΐ». 1η Ο Κα«ο οιηί·»». Μ παοι] Ιπϊ οη. €. 
$«9 ι» η ] /μ» Λ μη Ρ. ΙΓ 1305 

οτ#ρανω«&. ίν 'Γωσαω δί χαϊ ιιχόνα χαίχην αυτής ί*«ί· 
ναι τόλμησαν παρά την ίαυτον. τα όμοια άέ ηρηχι χα* 
ά Κλπταρχος 4» ταις π*ρϊ ΆλέΊ-ανδρον ιστορΐαις. δ δί γρά? 
ψας τον ' Αγήνα το σατνριχόν δραμάτιον, ιΐτ* ΠνΟ'ων 
έατϊν ό Καταναϊος, η αυτός ο βασιλεύς Αλέξανδρος, φηαϊ 
Και μην ακούω μυριάδας τον 'Άρπαλον 
αντοίσι των Άγηνος ονχ ελάττονας * 
σίτου παράπεμψα* χαϊ πολίτην γεγονεναι. 
Β. Ηνχερας ο σίτος ούτος ην* εσται 6* ϊσως 
αυτοϊς ολε&ρου χοίχ εταίρας άρραβων. , 

• 51. Ανοιας δ* Ιν τω Λρος Ααΐδα, εϊ γε γνήσιος · 
λόγος, τούτων μνημονεύει „ Φιλύρα γ4 τοι ίπαναατο πορ- 
νενομενη §τι νέα ουσα χαϊ 2χιώνη χαϊ Ίππάφεσις χαΐ 
θίόχλεια χαϊ Ψαμά&η χαϊ Ααγ'ιπχα χαϊ "Αν&εια" μηποτβ 
δέ δπ γράφιιν αντϊ της ' Αν&είας "Αντειαν. ου γαρ εύ- 
ρίσχομεν παρ* ονδενϊ *'Λν&Ηαν άναγεγραμμ4νην εταίρα* % 
άηο δέ Άντειας χαϊ Όλον δράμα επιγραφόμενον, ώς προιί- 
ηον, Εϋνίχου η Φάνλλίον, "Αντιια εστί. χαϊ ο τον χατα 
Νεαίρας δέ λόγον γράψας μνημονινη αντης. ίν δέ τω 

Γ χατά Φιλωνίδου βίαιων ο Ανοιας, η γνήσιος ο λόγος, ίαϊ 
Ναΐδος της εταίρας μέμνηταΐ' χάν τω προς Μέδοντα ψευ- , 
δομαρτνριών Άντιχνρας. Ιπώνυμον 34 εστι τούτο εταίρας- *Ρ**οψ] ο*ο$ & ρέοοψ Ρ. Ιοτάνα* €ΜΐιυΙ>οηη·. Ιστά*α* Ρ VI·. 

οτήββ» ΙχόΙμν^ι ββ| Ιη βρΐίοιηβ. *α^α τψ Β ευ» €&·&ιι1>οηρ. 

ηαρ* αιΐτ*ρ> Ρνΐ^. 

58β 4. Ά/ηψα 8οΗ««ί£ΐι. αγτ,ψ* ΡΥΙ·. Ιη βρίίοηιβ 1«Ιυβ Ιοεα· 
οιηίκ*ιι*. Ρ^ίΗοηϊβ νβΓκαβ ΓβρβϋΙ ρ. 500 β. V. 2. τ·*·» ΛΒ 
«ί 596. τότ«? ΡΥΙ,. Ιλάνχοψκ] ΙΛΜ Ιλάττονος. ΟοιτβχίΙ <*· 

καιιϋοηι» βΐ 596. ιι1>ί Ιλάοοοτας. V. 3. ποφαη/μφα*] 6$απ/μψα$ 

5«6. ν.4. ϊοται] ίατίρ 506. V. 6. αύτοϊς) αντοΧο» 596. 
»ονχ] %αϊ ονχ Β. 

586 β. Ανσίας] ΤτΛ^τη. ρ. 23. «4. ΚβΙβΙι. ΚβρβϋϋΐΓ ρ. 502 β. 
Ίηηάφίσις] ίηπάφιυαις Β. λαγίακ* ΑΒ «Ι 502. ΙαγψΙοχν Ρ VI*. 
Μκτιμι^ αιτία* Α Β. # ^««Λ»ς] άρτίνς ΑΒ. Φ*1«/λΛά>ν] 

^•λ/Όι; Β. άηαα] άντια Β. «ατά ^Υια/^ας] Ρ. 1351· 

586 ί. Λυσίας] Ργ&£Ιιι. ρ. 33. Οοηΐ. ΊηΤη ρ. 502 ο* *£* 
τ^> ΑΒ. ηάί $ν τ$ Ρνΐ*. φινόΌμαρτνοΜίν ΡΙ^. ιριυδο[*α(ΐτνρΜ# V. 

*ν<ΓΤ*ιηί^«ς. άΛΑ ίιίβηιηΐ βιΛΛνκί^Η. €ΐ ΟυίΗ^ϊΙίπΗ· Νοη Ληΐ- 
ηι&ιΐνρηίι ά«Γ«οΐυηι βρϋοηιββ αυεΙρΓ, ^υί ιοΗρ§ϋ> βτ· «άλ τ,·» 1306 ΙΓ 

■ το γαρ χνριον ην Οίβ, ύς Αντιφάνης εϊρηχεν «V τω τιερϊ 
έχαιρων, * ΑντΊχυραν αυτήν ψάσχων χλη&ήναι , ητοι οτ· 
αννέπιν* παραχινονσι χαϊ μεμηνόσιν η οτι αυτήν άναλα- 
βών ο Ιατρός Νιχόστρατος χαϊ άπο&νήϋχων χατέλιπεν αυττί 
πολύν έλλίβορον, άλλο δ* ουδέν, χάϊ Λυκούργος έν τω 
χατά Αεωχράτονς Εϊρηνίδος εταίρας μέμνηται ώς ίταιρού· 
6&7<*ης *ω Λεωχράτει. Ναννίον δέ ' ΎπερΙδης μνημόνευα έν 
τ$ χατά Πατροχλίονς. αυτή δέ οτι Αιξ έπεχαλείτο ηροεί- 
ηομεν δ$ά το Θαλλόν τον χάπηλον εξαναλώααι. οτι δί 
■ &αλλώ χαίρουοιν αϊ αίγες Λ διόπερ ουδ' εις άχρόπολιν 
μνοαι τό ζώον, ούδ' Όλως * Α&τγνα Όνεται δια τουτο^ 
άλλος «στα* λόγος, άλλα ο γ* Σοφοκλής εν Ποιμέσιν οτε 
&αλλοφαγε£ το ζώον φηόϊν ούτως 

'Εω&ινδς γαρ ηρίν τιν' αυλητών όράν, 
&αλλον χψαίρα προσφέρων νεοοΊΐάδα, 
1> είδον οτρατον στείχοντα παρ* άλίαν άχραν, 
μνημονίύόΐ της Ναννίου χαϊ "Αλε!μς εν Ταραντίνοις ούτως 
Ναννιον δέ μαίνεται 
έπϊ τω Λίονναυ>. 
χ&μωδών αυτήν ώς μέ&υαον. Μένανδρος δ* έν Ψενδηρα- 
χλει ψηαιν 

Ονχ Ιπεέρα Νάννιον; * ' 

Αντιφάνης δ' εν τώ περϊ ίταιρών „ Προσχηνιον (φηαϊν) 

Ιτα^α ο Ιατρός νιχόγτρατοζ , 5 ταννηρ άταΧαβύν, υαιο&ψηο*** χατ/λ**· 
ποΧυρ Ιλλιβορορ, άλλο δ* ονδίρ. Οΐά) δεπηβοαίιΐΓ οία. οία Ρ. 
'ΑηιφάνηςΙ άρωτοφάρης ΒΡ. ΟοηΓ. ρ. 667 ε. β* &ά 588 ο. *«♦ 
άπο&ϊησχων] χαϊ ΓογΙομθ 4β1«η«1ιιηι. ίλΜβορορ] $οήΙ)6ΐ>αϋΐΓ 

Ηλ/βορορ. Ιψ τψ χατά Λιωχράτους] Ρ.Μ50, 1. Η8ί. 

587 β. ναττίου ΑΒ. (νάψιον βϋποίΐυχ ίη €) οοηΒβηΙίεηΙο Ηαι·ρο* 
€Γ&Ιίοηο ίη Νάνριοψ. ριχονς VI*. ραρρίου ραηεϋβ ΒυοηοίαΙυπι βϋηηι 
Ρ, ουίαβ πιεγ£0 ήχους ρΓαβοβί. Υίάβ αηηοΙ&Ιίοηβηι. μρημοριν** 
οηι. Β. αϊ αί/ίς] «ί οηι. Β. ίρ ΙΙοψίσιρ) ΓΥ. 3. ^. 644. 
ΑΚυΙίί βϋ&ηι Η&Γροοτ&ϋο 1. 1. ΤοΙαηι Ιοοαιη οηιίβίΐ βρίΐοηιβ. 
V. 1. γαρ Οίη. Β. V. 2. χψαίςα] χπμαζοα Β. ψιοοηάδα 0»- 

βαιιοοηιι». η6ς ηαϊδα ΑΡ. ν/ος παΐδα Β. ηος πόδα ΥΓ·. 

587 6. V. 3. ίΐδορ VI,. ϊδορ ΑΒΡ. παρ' ίλ(αρ *«ο«- 
Χιαρ Β. παραλία* ΒΓαη^ίαβ. μρτ,μηηνη τ^ς Ρνΐ». μιημοριντης 

Α Β. όντως οηι. Β. μίΦυοοΡ Ρνΐ^. μί&υοοαρ Α. μ&υαααΡ Β. 

ΟριίβΚ ηηβϋ «ρϋοηιβ. Λί/να^ος] Ρ. 183. δ 1 Ιρ οηι. Β. 

^»/^α] ίηηρα Β. '^ιτιφΜϊ^ς ρυηοΐίί 8ηοάυε(υηι ίη Ρ, 
Γΐιίϋ» ίη ηι&Γ/^Ιικ* άριστογάρτ,ζ ΗΓηρΗιιη βδΐ. ά* ίρ] δ' οηι. Κ ΙΓ 1307 

4 

Ιπεχαλεΐτο η Νάννων, ατι πρόαωπον η άστεΐον είχε και 
ίχρητο χρνσίοις χαϊ ιματέοις πολντελεσι, έχδνσα δε ην 
αισχρότατη, ην δε) Κορώνη της ΝαννΙον &νγάτηρ, τα της 
Τήϋης άναφερονσα άτ τριπορνείας όνομα." *αϊ Νψιάδος 
* δέ της αυλψρίδος Ύπ*ρίδης μνημονεύει, εν τω χατά Πα- 
τροχλίους. περϊ ης άξιον &ανμάζειν, πώς περιεϊδον Ά&ηναϊό$ 
ουτω προσαγορευομένην την πόρνην, πανηγυρεως ίνδοξο- 
τάτης όνόματι χεχρημενην ' χεχώλντο γαρ τά τοιαύτα τε&ε- 
ΰ&αι ονόματα ου μόνον ταις εταιρονσαις, αλλά χαϊ ταΐς 
αλλαις δούλα ις, ως φηαι Πολέμων 4ν τοϊς περϊ άχροπόλεως. 

52. Καϊ Ώχίμου δέ της ίμης % ώς συ ψρς Κννονλχε, 
χαϊ Ύπερίδης μεμνηται έν τφ χατά 'Λρισταγόρας δεντερω 
ά λέγων όντως »ίΙστε Λα'ϊς μϊν η δοχονσα των πώποτε 
διενηνοχεναι την όψιν χαϊ "Ωχιμον χαϊ Μετάνειραν·" Νι- 
χόστρατος δ^ 6 της μίσης κωμωδίας ποιητής, εν Ιΐανδρόσω 
ουτωσϊ λίγων 

"Επειτα της αυτής οδον προς * Αερόπης 
έλ&οϋσα πέμψαι στρωματ' αύτην αντίκα 
χέλενε χαϊ παρ* Ώκιμον χαλχώματα. 
Μένανδρος δ* ίν Κόλαχι τάσδε χαταλέγα εταίρας 
β Χρνσίδα^ Κορωνψ, Άντίχυραν, Ίσχάδα, 
χαϊ Ναννάριον εσχηχας ωραίαν σφοδρά. 
Φιλέταιρος ίν Κυναγίδι 

Ουχί Κερχώπη μϊν ηδη γιγον* ϊτη τριθχίλ*α % 
η δϊ άιοπεί&ονς αειδης Τίλεσις ϊτερά μνρία; χςνοίοις ΜβίηοΚίυβ ΟοιηιηβηΐΛϋ. ιηίβοβίίβη. I. ρ. 44. Ι.β£β- 
ο&ίΐΐΓ χζνσεοις. και Ιμαν(ο*ς] χαί ο πι. Ο. »<φ$νη ηος+- 

νης ΑΒ. ΓίαηΊον] άψψΐου Β. - Τή&ης] ιη^ης ΑΡ. 

587 & Νιμ*ά6ος] τιμιτάόος Β. «νΛ*τφ#ος] ανλητρίαςΒ. 
νπ*ρ(δης ΑΟ. ΰ,τβριϋης Ρ VI-. ούτω] ©ν*«ς ΒΡ. νηηίδης ΑΒ. 
ίπιρβης ΡΥΧ. Ηχρβπάίι, ΝίοοβΙΤΑΐί, Μ^η&ηθΗ *»(Ιιηοηίβ, 
οπι. Β. 'Αρκηαγοοας Ληηΐςψ] άςιαιαχόνα* ? Β. Οοηί. ·ά ρ. 588 ο. 

587 ά. οΰχως οη· Β. Μπάπιςαν) μη^ψι^α βοηκβίζΗ. 
ουτνοϊ απ. Β. 1*γνν) Μγη Β. V. Ι.'ΒηΗτά) ίηΐ το Β· 
V. 2. αίίρή* ανχίΛΛ χΛιν« Ιλεοοιία·. ΙΛ6Η αύχ^ψ *&η>' Ιψη *α*. 

Μίταψβςος] Ρ. 102. ί' Ιψ οϊλ. Β. *νοό· »οταλ/^«* 

ίταΙρ*ς οτλ. Β. 

587 β. πζψψ^ου ΑΒ. τάττιο* ΡΥΙ^. ο». Β. χνψαγίβ· 

Β. «^ά^ΑΤ» Ρ VI.. Κυ*ιγα· . β€Κ^βί§Ιι. β<ϋϋο. V. 1. ^Ζ/βτ* Οι 1308 ΙΓ 

ι 

θίολυτην δ' ουχ θϊδ*ν ουδείς, ση το ίίρωτον ίγίνιτο. 
ουχί Ααίς μεν τελίυτώσ' άπέ&αν*ν βινονμίνη; 
5 Ια & μιας δέ χαι Νίαιρα χατασέσηπι χαϊ Φίλα. 
Γ Κοσσύφας δέ χαϊ Γαληνας χαι Κορώνας ου λίγω' 
πιρί δέ Ναΐδος σιωπώ, γομφίους γαρ οίχ ίχη. 

Τον μη ποτ 9 αυτόν Ιμηεσιϊν $ις Ααίδα 
φερόμενον, η Μηχωνίδ', η ΖΖισΰμβριον, / 
η Βάρα&ρορ, η Θάλλουσαν, η τούτων τίνα 
ων Ιμπλέχονσι τοις λίνοις αϊ μαστροποί, 
η Ναννάριον, 4} Μαλ&άχην. 
53. Τοσαντ ειπών μετά τίνος τροχιλίας ο Μυρτίλος, 
588 Μη τ# τοιούτον νμεις οί φιλόσοφοι, εφη, οΐ χαι προ των 
Ήδονιχών χαλον μίνων αυτοί τυν της ηδονής τοίχον νπο- 
σχάπτοντες , ως που ο 'Ερατοσ&ίνης φησί. χαμοί μέν τα 
χαλα των ετάιρών αποφ&εγματα πεπεράν&ω μίχρι τού- 
των Ιπ' αλίο δ' *ιδος μτταβήσομαι λόγων, χαϊ πρώτον 
γε μνησ&ησομαι τον φιΧαλη&εστάτον Έπιχούρον · όστις 
έγχνχλίου παιδείας αμύητος ων ίμαχάριζε χαι τους ομοίως 
αύτω ίπΊ φιλοσοφίαν παριρχομίνονς, τοιαύτας φωνάς προϊε'- 
μινος „Μαχαρίζω σε, ω ούτος, οτι χα&αρος πάσης αιτίας 
I έπϊ φιλοσοφίαν ωρμησας. " 6&ίν αύτον χαι 6 Τίμων φησϊ 
Γραμμαδιδασχαλίδην άναγωγάτατον ζωόντων. Ρίεηοηαι λΛ ΜοβΗη ρ. 112. γίγονιτ 0. γ^όνη Ρνΐ*. V. 3. 
ουκ ικΜΐύίΙ Ιαεο1>8ίιΐ8. V. 6. β, Ίο&μ*σς - Χοηονγσς Μ β τ β·· 

«*πιΜ «χ ΑΒ «( €θ(1ίϋβ Ρ·Γηβ*ί»ηο ίη κΙιμΚ· €»β»υΙ>αιιί. οη Ρ VI.. 
Ουί«<1«« ρΗοπι *«ιΊ><ι βϋαη Ο Μητιτί*. Ιο & μια ς Μ νψ§· 
τησβσηκβ <η>4·1 ΡβΓΟίβίβηιι*. ΦίΙα. Χοοσύψας βοΗινβίςΗ. ψ(Χα- . 
β·ς. σνψας *· Α. φνίνηος, σύφας Λ Β. ψνλακρς ονφιυς ό' οούβχ Κ·γ- 
η«βίιηυ·. 

687 Γ. V. 6. »*ά ΓαΙψας — ού* ίχη ο». 0. γ*1ψ*ς ΡΥ. 

γαΪΜίψας ΑΒ. γηΙϋηιζ ΒμιΙ. 1>. ΓαλΛη »ρα<1 Η«8χεΗϊυιη βογΗηΙιιγ. 

V. 4. λ/*** &<;Ιι«βί$Η. ΙΛ&Η Ιί&ο*ς. V. 5. χν·"^·©* 

Μ<μιι*Μιι· ·ιΙ ΜβηΕΠίίΓυυι ρ. 102. νάτηο* ΡνΧ. ^αι;0Μ»^ ΑΒ. 
' μαΧΦάκφ' ΒΡνΐ#. μαλα&άκν^ Α. 

588 Α. τ^ς ή^οτ^ χοίχον νποσκάητοτης , /ρατοα^/της Ι^ΐ} 0· 
ίςντοο&ινης ΑΒΟ. /ραο^/η^ς Ρνί·. «Ιτ/«ς] ποΜΐ*/αβ Κ€ΐ»\νρϊ^|ΐ. / 
588 Η. ΎίΜοηίβ νβΓβυηι οηιΙβίΙ «ρίίοιη·. ΑϋϋϋΙ Οίο^βη«α ί»»βΓ- 
ΙίοΛ Χ» 3. αΜ γφίρρο&ίόασχαλίάην β^τίρΙαίη. • / ΙΙ> 1309 

4 

ούτος ουν ο 'Επίχσυρος ου Μόντιον *ϊχιν έρωμίνην, τήν 
έφ* ίταιρπφ διαβότμον γινομένην; η δέ ονχ 9 οτ# φιλοαο- 
φιϊν ηρξατο, έπανσατο ίταιρονσα^ πάαί τι τοις Έτιχου- 
ριίοις συνήν έν τοις χηποις % 'Μπιχονρω δέ χαϊ αναφανδόν* 
ΰστ* έχιίνον αολλίρ φροντίδα ποιουμτνον αυτής τουτ' 
ιμφανίζβΐν δια των ηρός "Ερμαρχον έπιατολων. 

54. Αάίδος τι της Ύχχάρων (πόλις δ' αντί* 

€ χίλιχη, άφ' ης αιχμάλωτος γινομένη ηχκν Ης Κοριν&ον^ 
ως Ιστορπ Πολέμων 4ν τφ ϊχτω των ηρός Τΐμαισν· ης 
χαϊ Αρίστιππος ήρα χαϊ Δημοσ&ίνης Ό ρητωρ Διογένης 
τι ό χίων' $ χαϊ Αφροδίτη η ιν Κορίν&ω η Μιλαινϊς 
χαλονμένη^ννχτός έπιφαινομίνη έμηνυιν ιραστων ιφοδον 
πολυτάλαντων) ονχ ' Υπιρίδης μνημονινιι Ιν τω χατά 'Λρ+- . 
σταγόρας δ εν τ ί ρω · 'Λτίίλλης δέ ο ζωγράφος έτι παρ&ίνον 
ονσαν την Λαΐδα &ιααάμινος άηό της Πιιρηνης νδροφο* 
ρονοαν, χαϊ ΰανμάαας το χάλλος ηγαγί ηοτι αντην ιις 

ά φίλων σνμπόσιον. χλινααάντων δ* αυτόν των Ηαίρων οτ4 
άν&* ίταίρας παρ&ένον ιίς τό αυμπόαιον άγάγο* 9> Μη 
&ανμάσητΐι ιιπιν, έγώ γαρ αντην ιίς μίλλονοαν άηόλαναιν 
μιτ 1 ονδ' ολην τριιτίαν χαλην δήξω, *' το δ' αυτό χαϊ 
ΖΖωχράτης έμαντιύσατο π*ρϊ θιοδότης της Αθηναίας, ως 
φηϋΐ Σινοφων έν Άπομνημονάμαοιν ,/'Οτ* δέ καλλίστη 
ιϊη χαϊ στέρνα χριίττω λόγου παντός ιχο* 2λ*γέ τις. ίτέον 

ν 

■ 

ονρ] γονρ Β. £ Ι*6κ>ιφος Β. Α1>6Γ&( ό. Ιφ Β. 8θΓί1>β1>«*<ΐΓΐ8*. 
©τ·] ατ% Β. ·£π*ι«ονρι/οις] ίπιχονρίοις Β. αναφανδόν] άνφανδοψ Β. 
'£ρμΛρχον ΥΗΙοίβοηο* ίη Αη«€ΐ1οϋ· τοί. II. ρ. 1 50. ΙΛ&Η 1?μ*χοτ. 
αν$ λβΑς 4£ ν**άγ*ν, πόλιως ομΧλμι*,, αίχμάλνχος γιψόμένος (ΟΟΓΓ. 
γιναμίν*ΐ\ η*** «*« κόριν&ον, ψηοΐ ηοΜμνν . {ς καΐ <φ/στ·**·* ηοα, *αΙ 
ύημοο&ίνψί 6 4ί*βω, ό·*γ<ρης *« ό κύ*ψ. £ «αϊ άφρ>ύ{τη — ίμηνν** 
ίγαοτών Ιφοδον ηοΐυτηΐάντων. νιχιλίης & δ ζωγράφος — €. 

588 Ο. Ιν %$ §9 ς* Β. μιλαιτϊς ΑΒΟ. **λα,ί« ΡΥΙλ 

οί^ ΑΒ. οί Ρ VI* 'ηα 9 ίό\ς] ΧΊά* ρ. 687 ά. Άς*- 
#»α^« ^ιττ/^] «Ι ν »σ»«^ 0" Β." Λ*] ΰτ* Ρ VI.. ΟοττβοίυΐΗ 
βχ βρίίοιηβ, ^υ&6 , παρΟ-ίνον *** ου σα λ 

588>4· χίινβσάττΜίτ — ανμπόοκ>ν οπι. Ρ. #2ς *δ· σν,βΛοαιβ* 

α/άχο*) «χά^ο* ·ί< *Α 9υμπ*ο«» Β. 5*»ο Τ ώκ ^ ΑΒ. /ι» οιη. Ρνΐ>. 

Ι» Άπομη}μο»*νμαα*ν) 111, 11. ΧβηορΗοηΙίι Ιβιϋκοιιίο εβΓβ* 
βρϋοηιβ. ίλ*/« «ίς 8<*\ν€ί^Η. Ιλ«^ τβ ΑΒ. !Α«^ι *· Ρ. ίλ#^»Υ£. 
ΑραΛ ΧβηορΚοαΙβΠΙ · 6«| μτηα&ίηος αντϊ,ς τώ^ ηα^ό^ϋτ τ*«*θς καί 1310 ΪΓ 

ι 

ημϊν, εφη, 0"εασομενοις τΐ]ν γυναΐχα* ον γαρ δη αχονσασιν 
ϊστι χρϊναι το χάλλος. " ούτω δ' ην ν Αα\ς χαλη ως χαϊ 
β τους ζωγράφους ερχομένονς προς αύτην άπομιμεΐσ&αι της 
γνναιχός τονς μαστούς χαϊ τα στέρνα, διαζηλοτνπονμένη 
ϋ ποτ*, η Αάις Φρννγ, πολύν εραστών εσχηχεν ομιΧον, 
ον διαχρίνονσα πλονύιον η πένητα, ονδ' υβριστιχώς αύτοϊς 
χρωμένη. 

55. Αρίστιππος δΐ χατ' ετος συνδιημερευεν αντγ εν 
Αιγίντι τοις ΙΙοσειδωνίοις · χαϊ ονειδιζόμενος νπό οιχιτον 
οτι μέν αυτγ τοσούτον αργύρων δίδως, η δέ προϊχα 
Διογένει τω χνν\ σνγχνλίεται· " άπεχρίνατο η Εγώ Ααΐδι 
χορηγώ πολλά, ΐνα ούτος αντης απολαύω, ονχ ϊνα μη 
I άλλος." τον δί Διογένους ειπόντος αντω „ Ύ Ω Αρίστιππε, 
χοινρ σννοιχείς πόρντ}. η χυνιζε ονν ώς Ιγώ, η πεπανσό. Μ 
χαϊ ο Αρίστιππος ,,Αρά γ* μη τί σοι άτοπον δοχεϊ είναι, 
Λώγενες, οιχίαν οιχεϊν ιν $ πρότερον ωχησαν άλλοι ; ι< — 

ν 0ν γαρ·* ,,Τί δαί; νανν ίν {ι πολλοί πεπλενχα- 

σ*ν;" — ,,Ονδί τοντο" ϊφη. — „Οντως~ονν ουδέ }-ν- 
ναιχϊ σννεΐναι άτοπον έστιν $ πολλοί χε'χρηνται." Ννμ- 
φόδωρος δ ο ^Σνραχόσιος Ιν τψ περί των εν ^Σιχελία 
$89 &ανμαζομενων εξ Ύχχάρον φησί Σιχελιχον φρουρίου είναι 
την Λαίδα. Στράττις δ' εν Μαχεδοσιν η Παυσανία 
ρτν&ίαν αύτην είναι ψησι δια τούτων 

Εισϊν δε\ πό&εν αί παίδες αύται χαϊ τίνες; I 0αο** βχ, ΧβηορΙιοηίβ ΓββΙίΚΐθπιιιΙ ΒαβίΙ. ί». «*ονσ»ο* ΑΒΡΥ. 

688 β. 64 *ο*« η 3αΛζ ψο»ψ$ ΑΒ. <Μ »οτ« φρύ**! Ρνΐ^. Μ 

ποτ* τ»/ φςύντ) η λι&ς Ο. ίοχ^ιαψ ΑΒ€. ίαχ/ν Ρ VI». αντοϊς 

χ^μ49η ΑΒ. Ν αντοϊς χςνμίψοις Ρ. αν*£ χς*μ4*ονς VI,. Οιηΐβϊ* Η»«€ 
νβΛ* βρίΐοηβ. η Λ] οΐ Λ Β. αντος α^ς ] ούτος α*% 

588 ί. 'Λ οη. Β. οΖ* Ρ VI-. χοΰψ Ο. γι <ών Α. δαί Α. 
64 Ρνίκ γν*<»ηΧ} γνναίκα ΒΡ. $ ^ Β. σνρακόσι^ς ΑΒ. 
αι>(κιχούαιος Ρ VI*. 

589 α. '/κκα^ον] νχάςον -Ρ. νχοβ^^οιτ Β. £* Ιι» οιη. Β. 

4ιά νονν«9 οη. Β. Κρϋοιηβ οπηββίβ ΝίΓβίΙίΛίβ νβΓβϊΗυ» Η»β€ 
Η&Ι>(5ΐ ^ΐ(>άττις οό ^Υχ<λ^, άλλο Κοςιν&ίαψ ίίψαι ψψί$» αύνητ. 
V.; 1* *1σΐ9<6ι 8οΗ\νοίβΙ». <»σ^ <^ ΒΡ. «ίοί VI-. »ό^» 8«1ι^6ΐ$Η. 
«( Ροηοηαβ α<1 ΑτΜίηρΙλ. Ατίαη τ. 521. ρ. 175. ΙΑΜ ί***· ■ 

ΙΓ 1311 

Β. νυν\ ράν ηχονσιν Μεγαρο&εν^ πσϊ δέ 

Κορίν&κη· Αάϊς μέν 7/& μέγα χλέος. 
Τίμαιος δ' έν τγ τριαχαιδίχάτΐ] των Ιστοριών, έ£ Υχχά- 
ρων' χα&ά χαϊ Πολέμων εϊρηχεν, άναιρε&ηναι φάσχων 
αυτήν υπό τίνων γυναιχών έν θέτταλία, έρασ&ασάν τίνος 
Παναανίον θετταΧου, κατά φ&όνον χαϊ δναζηλίαν τα%ς . 
* ξνλΐναις χιλώναις τυητομίνην έν Αφροδίτης ίερώ. δκ> χαϊ 
το τέμενος χλη&ηναι ανοσίας Αφροδίτης. δείχνυσ&α$ δ* 
αντης τάφον παρά τ<# Πηνειώ, σημεϊον ϊχοντα νδρίαν 
λίΰίνην χαϊ έηίγραμμα τάδε 

" Τηαδέ πο&' η μεγάλανχος ανίχητός τ* προς άλχην . 

Ααΐύος ' ην έτέχνωσεν "Ερως , &ρέψεν δέ Κόρίν&ος· 
χεϊται δ* έν χλεινοϊς θετταλιχοίς ηεδίοις. 
αυτοσχεδιάζουσιν οι/ν ο* λέγοντες αντην έν Κορίν&ω τ&* 
€ &άφ&αι ηρδς τω Κρανείω. 

56. Αριστοτέλης δ* δ 2ταγειρίτης ουχ έξ Έρηνλλί-* 
δος της ίταίρας έπαιδοποίησε Αίιχόμαχον χαϊ συνην ταύτιι 
μέχρι Φανάτου; ώς φησιν "Ερμιππος έν τω περί 9 Αριστο* 
τέλους πρώτω, ίπιμελείας φάσχων της δεονστ^ς τετνχηχίναι. 
έν ταϊς του φιλοσόφου δϊα&ηχαις. 6 δε* χαλος ημών Πλά^ 
των ονχ Αρχεάνασσαν την Κολοφωνίαν εταίραν ϊιγάηα; 
ώς χαϊ αδειν εις αντην τάδε 

Άρχεάνασσαν εχω την & Κολοφώνος ίταιρψ % V· 2. νυψϊ ΡοΓβοηα*. 1»ϊΜ η·*. V. 3. *ι*1 μίγα κλίος] $ μίγα 
ηλίος ά; Β βΐ ίικίΕίβρ Α, βχ ςαο δεΚ^ςίςΗ. ί, μίγα χλιος ί& αΙΙυΙίΙ. 
ή μίγα αλίος Ι& ... Ρ. η μίγα χλίος VI,. Λί^α«^ο«»« 1'θΓβοηυ·. 
Ιη Λίί^α^λιους νίί&ηι ΜβΐοβΚίιιβ ιοοίιΐίΐ ρ. 70. %$Μκαιδιχά%*]\ 
ις Β. τύρ Ιοτοςιύρ οία. Β. 'Λχάρ·»*} ν*ά$*ν Ρ. *ϊφτ~ 
**ν οηι. Β. . 

580 1). *Ροσί*ς ΑΒ€. ά*ο0% ΡΥΙ,. σημίίοψ Μ. ΑΒ€. οηι. 
Ρνΐ*. Ερί£τ*ηιηια Ια ΑηίΗοΙος. Ρ·!**, τοί. II. ρ. 805. 

V. 3. *τί*ρ*ο*ρ ΑΒΟ τίκρνο»* ΡΥ!*. *ςαρ·1ψ Β. η+αρίψ ΑΟΡΥ. 
^«^« Ι» «αρφΑκ Ρνί.. φτιφη** ΑΒΟ. %Μίτ«οοαιτ 

• 

V I. . ίί^ίαάΓβααβ» ΑΒΡ. ά^χαααψααααΡ €* *ά&* οιβ. Β. 
Ερί£ταιηιιι& ΡΙαίοηιβ αήιιΚί Οίο&ε»«9 Ι,αβτϋιΐλ III, 31. Α·^βρί*<1ί 
ΙτίΙϊυίΙιΐΓ Ια ΑβίΗοΙο*. Ρ»1*». τοί. I. ρ. 309. V. I. %«ί*ασαα* 134» ΙΓ 

ης χαϊ Ηύ ρυτίδων πίχρδς επ&στιν έρως» 
ύ α δειλοί νεότητος άπ^τνη^σαντες Ιηείνης 

Μρωτοπόρον , δ$- οσης ηλ&ετε πυρχαϊης, 
Περιχλης όέ ο *0λνμπ4θς^ ως φησι Κλέαρχος Ιν πρώτω 
*Ερωτιχων\ ούχ ϊνεχιν Ασπασίας της νεωτέρας, αλλά της 
Σωκράτη τω σοαώ συγγενομενης , χαί π*ρ τηλιχούτον 
αξίωμα σννέσιως χαϊ πολιτιχης δυνάμεως χτησάμενος^ ον 
συνετάραξε πασαν την Ελλάδα; ην δ* οντος άν*)ρ προς 
αφροδίσια πάνυ χαταφερης * όστις χαϊ τη τΌν νίον γυναιχϊ 
συν ην , ως Στησίμβροτος ο Θάσιος ιστορεί, χατά τους 
β αυτούς αντω χρόνους γινόμενος χαϊ εοραχώς αυτόν , & 
τω ίπιγραφομένω περϊ Θεμιστοκλέους χαϊ Θουχυδίδου χαϊ 
Περιχλεονς. *ΛντισιΗν*]ς δέ 6 Σωχρατιχός Ιρασ&εντα φησϊν 
αυτόν Ασπασίας δ\ς της ημέρας είσιόντα χαϊ εξιόντα άπ* 
αντης άσπάζισ&αι την αν&ρωπον, χαϊ φευγούσης ποτέ 
αυτής γραφί/ν ασεβείας λίγων υπίρ αντης πλείονα έδά- ' 
χρυσεν η δτε νπερ του βίον χαϊ της ουσίας Ιχινδννενσε. 
χαί Κίμωνος δ* Έλπινίχρ τ$ αδελφή παρανόμως συνόντος > 
Τ ξϊ&' ύστερον έχδο&είσης Κάλλια χαϊ (ρυγαδευ&εντος μισ&ον 
$λαβε της χα&όδου αντου ο Περεχλης τό Γ? 'Ελπινίχρ 
μιχ&ηναι. Πυ&αίνετος ίν τρίτω περϊ Αιγίνης Περίανδρόν 
ψησιν εξ Επιδαύρου την Προχλεους &νγατερα Μελωσαν 

VI·. άοχαιάνασσαν ΑΒ€Ρ β* Οίο^βηββ. V. 2. *αΙ ίιύ $υτΙ&»ψ 
VI· «ιηί Οίυ^βηβ β Ι Αη*ηοΙο§ί*· χάη* $υτ(6*ν Ο. χαϊ απο ρυτίδων Ρ. 
καΐ άποργντίδων ΑΒ. Λ*χ£ης ϋιιστ»ι> ίρ«ς] ϊζιτο δρμνς Ιο*ς Οίο» 
£βηβ·. δ γλνχνς ίζιτ* ϊρ«Κ Ληίηοίοςίη. 

589 4. V. 3. β δηίοί νιότητος άπανττ,ονντις ίχιίνης ΑηΙηο1θ£ίαβ 
«>ά>Χ ΡβΙαίΙηιι· Ιη ΠΗ&Γζίηβ , νίον ήβης άν&ος άηοδ^ψαντ»ς ίρα- 
Λτάί ίη *β^ο. νήτητος οηι. Β. V. 4. ηοντοηλόον ΟΙο£βη«· 
*( η·ΒΓ»ο οοάίοί· ΑηΟιοΙ. Ρ&ΙαίίηΙ, ςαί ίη ίβχίυ πρνποβόΐον. 
τ,Ι&ίπ Α€ πιπί Οίοςβηβ *ι ΑηΐΗυΙο^ίβ. »><τ< Ρ VI.. οηι. Β. 
πυοκιιϊής] πι^*ια*ζς Β. Λ' άοηαοίαν την νίντίραν, ού τψ σωχςά- 

%* οανγε*>μ*νη9 Ο. άλλα της] άΐλ' ου της Β: φιυά Ιβ^βΓΛί βρΙ- 
Κ>ηιβ8 *«οΙογ, , ουνιτάοαξ$] οννΗφ Β. τψ Ιλλάύα ΑΒΟ· 

589 β. ίοο«»ως) β€ήΙ>«ΟΑΐυΓ ί-οαχως. αύτον] ίαυτντΒ. 
31< της — «V "*&1ΐνι*ο9 οηι. €. χαϊ χίμ**ος — οννόντος χ*1 

ψνγαδιυΜηος , μια&αν Παβ$ τ^ς χα&όδον ο ηιρχλης το ίληινίχή 
μιγηπιΐ) χαίιοί τψ χαΧΚα ίχδο&ίίαψ] Ο. ι » ΙΓ 1313 

* τ 

ίδόντα Πελοποννησιαχώς ηΰ&ημ(νην, άναμπίχσνος γαρ χαϊ 
μονυχίτων »/ν χαϊ ωνοχόει τοις Ιργαζομένοις , έρασ&έντμ 
γημαι» Γίνρρου δέ τον Ηπειρωτών βασιλέως ος ην τρίτος 
από Πνρρον του επ Ιταλία* στρατενααντος , Ιρωμίνη ην 
&9θΤϊγρις η ΛχΜχαδία* ην Όλνμπιας η τον νζανίσχου μητηρ 
φαρμάχοις άπίχτεινε. \ 

57· Καϊ 6 Ούλπιανος, ωαπερ ϊρμαίάν ΤΙ ) §τι λαλούν- 
τος του Μνρτίλον €ψη, *1 (έχομε* άρρενιχώς ίίρημίνον τον 
τίγριν» Φιλημονα γαρ οίδα τοντ' εϊρηχόια εν Αϊεαίρα 

"&σπερ Σέλενχος δεϋρ' ϊπιμψι την τίγρτν^ ιν» 

είδομεν ημ*ϊς 9 τγ 2*λιύχω πάλιν έδει 
ι5μας τ* λ«ο ' ημών άντιπε'μψαι &ηρίον * 
τρνγερανον' ου γαρ γίγνεται τοίτ' αντό&ι* 
προς όν ο Μνρτίλος £ψή) Έπεί ικρ ήμΐν ίμποδών ίγενον 
χστάλογον γνναιχών ποιονμενοις , ου χατο\ τους Σωοι^ 
1> χράτονς τον Φαναγορίτον Ήοίονς , η τον των γνναιχών 
χατάλογον Νιχαινέτου τον Σαμίου η 'Λβδηρίτου · μιχρον 
άποοχών ϋύ την παρά σον τρέψομαι πενσιν, Φοίνιξ αττα 
γεραιέ. μά&§ ουν οτι άραενιχώς ίϊρηχ* τον τίγριν "Λλε£ις 
εν Πυραννω όντως ... -» 

"Λνοιγ 9 άνοιγε την &νραν ελάν&ανον 
πάλαι πιριπατών άνδριάς, άλετων ονος, • „ * « . .» ' 

Λ*υ*«*(α] Ιουη*6ΐα Β. 

500 *. έ ού1η»*ρος ΑΒ. 4 οηι. Ρνΐ,. φ·Χψο>*] Ρ. 372. 
ΡηΜοηοηί· Ιοαιιη οιηιαι^ 0» φιί άα ΙοΙο «αρίΐο Η*«ο ηαΗοΙ £τ* 
Οΐ^τα» ηαοά χοίς 4οχα6>·ς »«4 Α τι>ρ·ς τό ζ»ο? άοοιηηϊς. ηα^φ 
ΛΒΡ. * οη. VI,. V. 1. χ<&,] χνχρ» Β. V. 2. 
«α^^ Ρ\%. Ιό-μ» Β. V. 3. ή»<2« τ* 8ο*«τβ·$Ι·. τ* ^ας Ρ¥Ι* 
%ί άβΙβο»* είβΗοα·. V. 4. τον/'οατοτ ΑΡ. χρ,γ^ψορ ΒΥΙ* 
7θ*«α* Α. ΒΡΥ1* τοντ' α^χό&$) χουιόά* Β. 

οηι. Β. . έμηοόών) (μποδύ* Α. * 

600 ο. φα^-ορ/τον Ρ VI-. φα»α λ ορ*οτοί ΑΒ. 8θ*1τ»Ιιι» Ρ»·»»- 
£οΗ*«βι ηιβιηοι·*! 8*βρΗ»ηιΐ8 Βχχ. ίη Μν*άλι, »6 &<^\νβί§Κ. I». 
θϋθ»(ΐι·. ϊίΟΜϊνς ί ιον Α. οίονοΐ| «ό»» Ρ. ο!ον< ή V. οίους { 

το» I.. ο'λοο^^ 4»»ο/^ €οηβ·. Φο/««] 8οηο«ρ«ΐαΓ Φ«1η|. 

*χχα &άά. ΒΡ. οιιι· VI». άραίτ^βίς) 4ορβη»«ς Β. 
ονηος οηι. Β. V. 2. 4ν4ρ·ας Οϋ<€0βιιιρ{ο·. άτίοίας ΡΥΙ». «9* 

Λρ*/ι* ΑΒ. ά*·* ΑΡ. ·α^«ν νχ. 1314 ΙΓ 

Μ 

ηοτάμως ϊηήος, τοίχος, © Σελζνχον τίγρις* 
ϊχων δέ' χαϊ άλλα μαρτυρία άνατί&εμαι τα νυν, εως αν 
6 άπομνημονεναω τον περϊ των χαλάν γνναιχων χατάλογον. 

58. Κλέαρχος γαρ περϊ Έπαμινώνδου ψησιν ούτως 
^Επαμενώνδας -. ο Θηβαίος σεμνότερον μέν τούτων , ουχ 
ευσχημόνως δ* περϊ τάς ομιλίας εσφάλλετο την γνωμην, 
•4 τες &εωροίη τά πραχ&εντα αυτφ περί την Λάχωνος 
γνναΖχα. 44 Ύπερίδης ο ρητωρ Ιχ της πατρώας οίχίας 
τον νΐον αποβαλών Γλανχιππον Μνρρίνην την πολντελε- 
ϋτατην εταίραν ανέλαβε , χαϊ ταντην μίν Ιν άστα είχεν, 

ά Ιν Πειραεεΐ δ* Άρισταγόραν , Φίλαν δ' εν Έλευσινι, ην 
πολλών ώνιφάμενος χρημάτων .είχε» Ιλευ&ερωσας % ύστερον 
δέ χαϊ οίχονρόν αντήν επσιησατο , ώς Ιδομενεύς Ιστορεί. 
$ν δε* τψ νπερ Φρννης λόγψ Ύπερίδης ομολόγων ε*ραν , 
της γυναιχος, χαϊ ονδεπω τον Χρωτός αηηλλαγμένος την 
προειρημενην Μνρρίνην είς την οίχίαν εισηγαγεν. 

59. *Ην δέ η Φρύνη ίχ Θεσπιών, κρινομένη δί υπο 
Εν&Ίον την επϊ &ανάτω απέφυγε ' διόπερ όργισ&εϊς ο Εν- 
φίας ονχ ετι εϊπεν αλλην δίχην, ως φηαιν "Ερμτππος. ο 

β #έ Ύπερίδης σνναγορενων τγ Φρννγ, ώς ουδέν ηννε λί- 
γων, επίδοξοι τε ήσαν οΐ δεχαοταϊ χαταψηφιούμενοι^ πα- 
ραγαγών αντην εϊς τονμφανές Ρ χαϊ περιρρήξας τονς χι* 
τωνίσχονς % γνμνά τε τά ατέρνα ποιησας, τονς έπιλογιχοίς 
οιχτονς *χ της όψεως αυτής ίπερρητόρενσε , δεισιδαιμονη- 
σαι τ' εποίησ* τους διχαστάς, την νποφητιν χαϊ ζάχορον V. 3. ΧηΜος οπτ. Ρ. χοΧχος] τίγρς Ρ. άνατίθ-ιμαι] ηαςατί- 
&§μα* Ρ. 

590 ο. χΙρ πιρϊ) χί>ν οη. Β. οίτώς οη. Β. ΟΙμηγοΜ 
Ιοοαηι οη». Ο. Λ«χ·τος] λάχχντος Β. νιαρίόης ΑΒ€. ν«*- 
?4<0 η ς ΡΥϋ. μν&ηιψ Β β* 8οηνβί$Η. μυρίρηψ \*\\*. μνρίνψηρ Α. 

μνγννψαν Ο· 

590 ά. ανχψ] αντης Β. ύηιρΗης ΑΒ. ντάρας Ρνΐ,. 
νψ> οηι. Ρ. μνρρ{ψ^9 ΑΒ. μυρίη\ν Ρνΐ-ι. &ιαπ*ν9 Ρνΐ<· 

<&ίΌπ*ιύρ Α. Ό+σΐΜσ<ι»9 Β. &ιοτ%ι4ω¥ € β* ΕυβΙϋίΗίυβ ρ. 1259, 6. 
ν»ίρ(0ης ΑΒ. ύ*ι$*ίδης 

590 β. κκταφηψίονμίΡΟί ΑΟ. χαταγη}φΐσ<φ*<ΐΌ* ΒΡν. «αταψ^φισό- 
μ«ι»ο» ι·. ΑΚυΙϋ Ιιυηε Ιοουηι £υβ(Α(Ηίυβ ρ. 1259, 1. ιαρ^ρη" 
{ας] πίφ^ήϊας ΑΒ, ^ή**} τ^|» Οοιίιρ*· ννογι^η' ^ 

ΕυβΙαίΙιίυ». ύηοψήηιν ΡΥ. ζάχορον Ιι 61 Ειιβί&ΐΗιιΙβ. ζάχαςαρΨν. ΙΓ 1315 

Αφροδίτης, χαρ$σαμ4νους μ$ άποχτετναι. χαϊ άψε- 

&*ώης έγράφη μετά ταύτα ψηφκμα, μηδενα οιχτίζεσ&α* 
των λεγόντων ύπερ τίνος , μηδέ βλεπόμενον τον χατηγο- 
ΐ ρονμινον η την χατηγορουμενην χρίνεσ&αι* ην δέ όντως 
μάλλον η Φρύνη χαλη έν τοϊς μη βλεπομένοις. δώπερ 
ουδέ ραδίως ην αυτήν ιδεϊν γνμνην' ίχίοαρχον γαρ χ^ ί 
τώνίον ημππχιτο χαϊ τοις δημοσίους ουχ έχρητο βαλα- 
νείοις. τγ δέ των Ελευσίνιων πανηγυρει χαϊ τρ των 21ο* 
αιδωνίων έν όψει των Πανελληνων πάντων άποτι&εμένη 
Φοημάτια χαϊ λύσασα τχς χόμας ίνεβαινε τφ &αλάττη· 
χαϊ άπ* αυτής Απελλής την * Αναδυομένων* Αφροδίτη» 
ΖΖΐάνεγράψατο. χαϊ Πραξιτέλης δέ 6 άγαλματοποώς ίρων αυ- 
της την Κνιδ'ιαν Άφροδίτην^ άπ' αίτης έπλάσατο, χαϊ έν 
του "Ερωτος βάσει τχ νπο την σχηνην του &εάτρου 
έπεγραψε 

Πραξιτέλης ον έπασχε διηχριβωαν έρωτα 9 

έξ Ιδίης ελχων άρχετυπον χραδίης 9 
Φρύντι μισ&ον έμεΐο δώονς έμί φίλτρα δέ βάλλω 
ουχ ετ* δϊστεύων, αλλ* άτενιζόμενος. 
Β ίχ'Χογήν τε αυτί} των αγαλμάτων εδωχεν, εϊτε τον "Ερωτα 
ΰ~ί)+οι λαβεΐν , είτε τον έπϊ Τριπόδων αάτυρον. η δέ *λο- 
μενη τον "Ερωτα άνε&ηχεν αυτόν έν Θεσπιαϊς. αντης όέ 

*- ί 

Οίψ ΑΒΡΥΙ*. ΟαΙψ Β&βίΙ» χοφίοχιμ&ονς ΑΒ€· χνςισάμΐ* 

" ,*ος Ρ» χςισ<ψί**ς V. χροαμένους Β&βίΐ. χφηοαμίνους I*. τον χατη- 
γοςονμινον] τον κατήγορο* ΕιιβΙαΙηίυβ' ρ. 1259, 5. $ τίρ) «αϊ 

τήι» ΕύβΙαίηίιια· 

590 Γ. κμλη 0111. Ρ. βΧπομίψης Ρ» &Μως ΑΒΟ. #- 
διον Ρνΐ·. ίμηίίχΜΧΟ ΑΒΡ. ί,μηίχιτο (βίο) €. άμπιίχιϊο VII·. 
&«>μάνκι 8<ώφ6ί£0. οφάτια Α. Φοιμάτια Ρ\Χ. &ο*μ***ον €. 

591 Αφροδίτη* αάά. Ιι. οηι. Ρν. «'^οά^ατο ΑΒ€\ 
^ούι/ζατο Ρ. α»ί^ο«ψ«το νΐ-Λ ίπΑώαατο ίπΐάβατο Ρν. ΤηΧα- 
«ην Ο. «]} νηο] τί/ν ν*ό Β. του ίηο 8<?Η\ν6ί£η» 1η βρίίοΒίβ 694 
/ν τ ζ τον Γρβττος βάα* 9 Βν αύτος ϊτιλασιν ίη(γφιψι* Ερί£Γ&ηιαι& 
δίιηοηίίϋ (ΓίΊ>υί1ιΐΓ 1η ΑηΐΗοΙοςία ΡΙαηυάβα αροά ΙβκοοΒίυπι νοΙ. 
II. ρ. 087. Υ. 1. Λ$ηκρ1β*0ίν] ό*ηκρ(β» το» Ρ. V. 3. ΙμΛό 
€. ίμοΐο ΡΥΙ·. /7«λΛ«] τ(*χω ΑηϋιοΙοςΙα. V. 4, ο**Λτ* τ·- 
ξ*ύ»ν ΑπίΠοΙο^ία. 

501 1). Μ οη. Ρ. ©«σπ*β*ς] ^«σηιαιαΣς Β* 
ΑΠίΒΝΑΚϋβ. 111. ρ 5 1316 1Γ Ο ν" της Φρυνης οΐ ήεριχτίοπς ανδριάντα ηοιησαντες Ανί&η- 
χαν Ιν Διλφοΐς χρυαεον Μ κίονος Πεντελιχον · χατεσχινααε 
δ* αυτόν Πραξιτέλης· ον χαϊ &εααάμενος Κράτης ο χυνι- 
χος έφη *ής € Ελλήνων άχρασϊας άνά&?ιμα. ϊστηχ* δέ 
χαϊ η έίχών αΰτη μέση της Αρχιδάμου τον Ααχίδαιμο- 
%νϊων βασιλέως χαϊ της Φιλίππου τον 'Αμύντόυ, ϊχουόα 
Ιπιγραφτρ* ΦΡΥΝΗ ΕΏ1ΚΛΕ0ΥΣ. ΘΕΣΠΙΚΗ, ως 
ψηοι* 'Αλχέτας έν δευτίρω π*ρϊ των I* Δελφοΐς ανα&η- 
μάτων. 

60. Απολλόδωρος δ* Ιν τω περϊ εταίρων δύο ανα- 
γραφή 'Φρννας γεγονέναι, ων την μεν Ιπιχαλείά&αι Κλου- 
ύηίλωτα* την Λ ΣαπΙρδιον. Ήράδιχος δί έν ίχτφ Κω- 
μφδουμίνων την μϊν Παρά τοίς φητορσί φηαιν ονομαζο- 
μένην Σηστό* χαλεΐα&αι, δια τό αποαη&ειν χαϊ άποδνπν 

4 τους αυνοντας αντρ, την δί Θεαπιχην. ίπλουτη δέ σφόδρα 
η Φρυνη χαϊ υπιαχνεϊτο Τέίχαΐν τάς θηβας^ ίαν έπιγρά- 
ψωαι Θηβαίο* ΑΑΕ α ΑΝΔΡΟΣ ΜΕΝ ΚΑΤΕΣΚΑΨΕΝ, 
ΑΝΕΣΤΗΣΕ ΔΕ ΦΡΥΝΗ Η ΕΤΑΙΡΑ, ως Ιστορεί 
Καλλίστρατος Ιν τω περϊ Ιταιρών, εΐρηχε δέ πιρϊ του 
πλούτον αυτής Τιμοχλης ο χωμιχός έν Νεαίρα — πρό- 
χειταΐ το μαρτυριον — χαϊ "Αμφις ϊν Κονρίδι. παρεσί- 
τη δέ τ$ Φρνντι Γρυλλίων, νς ων των ' Αρεοπαγιτών, ως 

% χαϊ Σάτυρος ο Όλύν&ιος Ιποχριτης Παμφίλρ. Άριστο- 
γάτων δ* Ιν τω χατά Φρννης τό χυριον αυτής φηαιν 
είναι όνομα Μνηααρέτην. ουχ αγνοώ δέ οτι τον Ιπιγραφό- 
μενον χατ* αυτής Εΰ&ίου λογον Διόδωρος 6 περιηγητής . 
Άναξιμένους φηαιν είναι* Ποσείδιππος δ* ο χωμιχός έν 
'Εφεσία. τάδε φΐ)σϊ περϊ αυτής 601 ο. «Ρ*ΝΗ οιη. Ρ, *' I* Β. Ι^«1>»*ιγ 6* 4* τξ. 

Ή^ΜΟ€ *»] *» Ο». Β. *η* μΐρ] μ*ψ ΟΠΙ. Β. τη* μ>* 

**λ*Ιο&α* αηαχο», Λα %6 άκο*}*** Ο. 2^οτο*] γψχ*> Ρ. 
ηαλ,ΪΟ&αι \ΒΡ\. *αΙΛο&«> 91 Μ ΒλίίΙ. Ι*. 
591 ά. χ*ιχ*%1ψ\ *ο*.Λ, Ρ. ΛΛΒΣΑΝ4Ρ02) ί» άλ*ξαψ- 

4?ος Β. «?ό«·»τ<ο] Ρ. 507 β. Κο<φ#«] δοΗοβοιΙιΐΓ Χον- 
€<ιηί. ρ. 507 Γ. τ9 υΧλ**Ρ ΑΒΟ. ?υΧΧΙ»ψ Ρ\Ί* *^#ο- 

591 γ. ΜτηΌΐχψτφ] μνηοαψτη Β. Ζ7οσ<#»κ*ος ηοοΙΛιηπος 
ΑΒΡν. ΡοκίΗίρρί (ΡΒΐίαιοαΐιιιη οιη. α τ«ίι φη σΙ η*^ «^ζς««.Β 0ί9ίΙίζβ€ΐ 6χ Οοο^Ι Ν. 

ΙΓ 1317 

Φρννη προ ημων γίγονιν Ιπίφανιοτατη 
πολν των «ταιρών. Χαϊ γαρ « νεωτέρα 
των τ6τ€ χρόνων τον γ* άγων αχηχοας. 
βλάτ · ην δοχοναα τονς βίους μάζονς βλάβας 
ί 5 την Ήλιαίαν εϊλε ητρι του σώματος» 
χαϊ των διχαστών χα& % ίνα δεξιονμίνη 
μιτά δακρύων διίσωσ* την ψυχην μόλις. 

31. "Ιοτ* 3ί οτι χαϊ ^μάδης ο $ητωρ έ| ανλητρίδος 
ιχαΐρας Ιπαιδοποίήΰατο άημ^αν* ον φρναττόμίνσν ποτ* 
'έηϊ τον βήματος ίπιστομισεν ΥπερΙδης άττών ,, Ον σιω- 
πήση % μιιρόχιον> μιΐζον της μητρός ίχων το φύσημα ; Λ 
χαϊ Βίων δ 9 ο Βορνσ&ίνίτης φιλόσοφος ίταίρας ην υίός 
Ολυμπίας Λαχαίνης, ως φησι Ν*χίας ο Νιχαιύς Ιν ταίς 
των φιλοσόφων διαδοχαΐς. Σοφοχλης δ' 6 τραγωδιοποώς 
ηδη γέρων ων ηράσ&η θίωρίδος της έταίρας. ίχ πίνων ούν 
την *ΑφροδΙτην φησϊ 

Κλΰ&ί μιυ ινχομίνου, χουροτρόφε· δος δέ γνναΐχα 
τηνδε νέων μίν άναίν*σ&α$ φιλότητα χαϊ *υνην> 
η δ 1 ίπιτιρπίσ&ω πολιοχροτάφοισι γέρονσιν, 
ων Ισχύς μίν άπημβλυντα* % ϋνμος δέ μνκηνξ* 

ι 

ι 

691 Γ. V. 5. ·Λ1·αΔ»] ήλ«/α* ΒΡ. V. β. *. «α* — 
μ*ι* όαη^νωρ &άά. ΑΒΙ·. οιη. Ρν. V. β. *ι&>μ6*ι Β. V. Τ. 
μόΧ*ς λΛ ββ^αβηϋιι Γβίβηιη* Ρν. ύη^Οης ΑΒ. νπφ#ι,ς ΡΥΙ-. 
αιωπίοη] 8εΗοβο»*ατ οι**ψηι. 

Ρνΐ·. νβΓβαβ Ηο- 
ιηβπο» ·ιιη( Ια ΗβηχΙοΙΙ οαΐ άΙοΙΙατ VII· Ηοπιβη* β*ρ. 30. ρ. 767. 
βά. νΥββββΙ. V. 1. ΧΧν&ί μο* *(>χημ1νφ ΥΟλ Ηοπιβη. χΚΦ«· 
μιτ V. ηΧν&ι μη I·. Μΐύΐ μα ΒΡ. κλνβ /<*ν Α€. V. 2. άκι/νιο&χα] 
άψήηχα&ια \0μ Ηοπιβη. V. 3. η 4* Ρν β* VII» ΗοιηβΗ. 0. 
4}6' Ϊλ. ηοΧιοχγοτάφηίοΐΨ Ρ, Οΐηί·9θ γίρονσιν· ' V. 4. ΟΙΠ. Ο. 

«* μΗ. ΑΒΡ β* VII» ΗοηιβΗ. ο σι. VI·* Ι*χν*\ VII» 
ΗοιηβΗ. μίν Λάά. ΑΒ β! νκ& ΗυηιβΗ. οιη. Ρ VI». άηήμ- 
βΧντται] αΐϊημβίντιιι Ρ. άχημβΧηται Β. ΡοβΙ άΐτημβΧνται 1αβη> 

η» πι ΙΐΐΐβΓαηιιη ·βι βαραββιη ΙιαοβΙ Ρ. &νμ6ς Γβρο·ίΗιιη βΧ 
ΥΙ(α Ηοηιβη. ΦΛο< ΑΒΡ. των *οΰς &ηο% VI· ί ςυοά Μυβυη ΐηνβ·· 
(ιιπί ΜΙ. Ευ·ΐΑΐΗ)η· ρ. 1008, 41. ^λοΓ<Τ' «ντο ηαΐ ο ιΐηώιτ 4« *ύρ 
γ$γό*τ*ψ ούγνί μ*ψ ΔηημβΙυηαι ί 6νμϊς Μ μέψθ*¥$> 

β5» ι 1348 ΤΓ ταύτα μίν Ιστιν (*χ των τις Ομηρον αναφερομένων, της 
1> δέ Θεωρίδος μνημόνευα Χεγων $ν τινι στασίμω ούτως 
Φίλη γαρ η θεωρΐς. % } 
έπι δέ δυσμαΐς ών τον βίου, ως φησιν ' ,*'γησανδρος 9 
Λρχίππην ηγάπηστ την ίταίραν, χαϊ τον βίου χληρονόμον. 
χατέλιπεν. 6τμ δέ γηραιω οντι τ<α 2οφοχ)*εϊ συνην ν\*Αρ- 
χίππη^ ο πρότερος αύτη ς ίραστης Σμιχρίνης , ερωτώμενος 
νπό τίνος τί πράττει Άρχίππη , χαριέντως Μφη · »$1σπερ 
αί γλαϋχες ίηϊ τάφων χά&ηται." 

62. !Αλλά μην χαϊ Ισοκράτης, 6 των ρητόρων αιδη- 
μονέστατος^ Μετάνειραν Ηχίν ερωμίνην χαϊ χαλην, ώς Λυ- 
σίας Ιστορεί έν ταϊς έπιστολαΐς. Δημοσ&ενης δ* έν τω 
€ χατά Νέβίρας την Μετάνειραν τον Λυσίου φησιν έρωμέ- 
νην Δνα*. ίμτητο δέ χαϊ ο Λυσίας Λαγίδος της έταίρας, 
ης ϊγραψεν έγχώμιον Κέφαλος 6 ρήτωρ- χα&άηερ χαϊ 'Λλ- 
χιδάμας δ Έλαΐτης, ο 1 οργίου μα&ητης, έγραψε χαϊ αυ- 
τός Ιγχώμιον Να'ίδος της ±ταίρα£. την δΐ Ααίδα ταύτην 
Λυσίας εν τω χατά Φιλωνίδου βίαιων + ει γνήσιος δ λό- 
γος, Ιρωμένην φησι γενέσ&σ* Φιλωνίδου, γράφων ωδι 
»Εότιν ουν γυνη εταίρα Ναις όνομα , ης Αργίας χνριος 
εστίν 6 δ* νμεναιος έπιτηδειος. δ Φιλωνίδης δ* έράν 
ψησί." μνημονεύει αυτής χαι Αριστοφάνης έν τφ Γηρν- 
ά τάδμ. μη ποτ ε δέ χαν τω ΙΤλοννω, Ιν ω λέγε% 592 1>. ατασίμφ οΰτως Οαβϊΐιιοοηιιβ. ανασίμας ούτως Α. οτάοψος 
οΰτος Ρνΐ-, *τζ *» I* 3« Λ ΗΡν. τ«φ«* ΛΒΙ. (ςυββ τ«\. 
φρ*ν (χροίΗβΙ&β βΓΓΟΓβ). τάφο* €ΡΧ. α.Ιδημθ*(σχατος δοΤίνβίςΗ. 
ιιϊότιμοη'στ*ρος VI*. «ό*)μο*6π*ρ>ς ΑΒΡ. Ρθ3* Ιρωμ4νψ> ρβίςϋ Ο 

αυι^ν δί *βΧ Χυοίας* ως φηο* δ^οσ^ης. *αΧψ ΑΡ θ* 

ία αιιο Χ βχ οοΐΎβοΙιοηβ β·ί Β. ηαΧΧψ VI·, φΐοΛ Ι^ροίΗβΙαβ 
ρβοο&ΐυιιι β»ββ τίάβίιΐΓ. δίο V **ΧΧων ρ. 590 ε. δΐηιΐϋΙβΓ καΧλίρ 
Β ρπιβΙ)βί XI. ρ. 403 β. ^«οσ^ς] Ρ. 1351. 

502 α 4Χ***ης ΑΒ. Χαίτης Ργΐ* οηι. €. Λυσίας] νί<1β ιορη 
ρ. 586 Γ. β«ιΙ*ψ — γνίσ&α* φιΧ-νίδου αα»3*βηιη( βχ Α. Η*. 
1>αίΙ βρίΐοηιβ· »μο*ογ, φ» ί(& βοηρβϋ, γτηρο Λ · Χναίας %αΙ Χαψί- 
όος· ης ϊγραψιν Ιγχάμων 6 ςητωρ κ/φαλος, *α&α καΧ άΧηιόάμας ό 
γοργΙου ^ μμ^ιης ταίδος. τ ««της Μ καί φιλ»,(όης ^σ. μ,]ηοτ€ ον* «αϊ 
Ιψ τ^ί «ριοτοψ<ί*ους ηΧοντψ — . ΥΟ^φ**] ?γάφη Β. ΦιΧ**(- 
ίης δ*] δ' οη. Ρ. ίν οηι. Β. 

592 ά. *&ρ χψ ηλ»ντω] V. 179. ΑιΚβηββί οοηίβοΙιίΓΑίιι ιηβαιο- ΙΓ\ 1319 '£ρα Μ Ααΐς ον δια σ£ Φιλωνίόον; ·'» ν , 
γραπτέον Ναΐς,· χαϊ ου Ααΐς. "Ερμιππος δ' & τφ τκρϊ 
\Ισοχράτονς προβαίνοντα ψησι τρ ηλιχίφ τον Ισοκράτη 
ανάλαβαν Ααγίσχαν την ΙταΙραν ίίς την οιχίαν , ης 
χα\ γζνΐσ&αι αντώ &νγάτριον. μνημονούη δ' αυτής Στραι^ 
τις /τ τούτο*; 

Καϊ τίρ Ααγίσχαν την Ίσοχράτους ααλλαχην 
* ίδπν μ* σνχάζουσαν ενναϊαν *η, * » 

τον τ' αίλοτρνπην αντον. 
« χαϊ Αν βίας δέ ίν τ*> χαχά Ααΐδος, ** γνήσιος ο> λίγος, 
μνημονάπ αντης Υ χαταλέγων χαϊ αλλάς ίταίρας^ ίν τον- 
ΤΌές „Φ$λνρα γ* τβι Ιπανσατο πορηνομένη χαϊ «τ* νία 
ονσα χαϊ Σχιώνη χαϊ Ίππάφεσις χαϊ Θεόχλιι* χ*\ Ψα- 
βά&η χαϊ Ααγίσχα χαϊ "Αν&Ηα χαϊ ΆριστόχλΗο. " 

63. 4ημοσ&ένη δϊ τον ρήτορα χαϊ τιχνοποιησασ&βι 
«$ Ιταίρας ίχη λόγος, αντος γονν ίν τω τκρϊ Χρνσίου 
λόγω προαγηοχ* τά τίχνα έπϊ το δίχαοΎηριον, ώς δ*' * χά- 
νων ϊλεον ϊξων, χωρίς της μητρός, χαίτοι ΐ&ος ίχόντων 
ί των χρινομίνων τάς γνναϊχας Ιπάγισ&αι ' άλλ* αϊδόϊ τοντ' * 
ϊττοξησ*) ψίύγων την διαβολην. ακόλαστος δ ην δ ρητωρ 
π*ρϊ τά αφροδίσια, ώς ψηαιν Ίδομίνεύς. % Αρ*στάρχσυ γονν 
τινοζ ίραα&Δς μαραχιον, χαϊ δϊ' αντδ ηαροινήσας *1ς 
Λ&όδημον, έξέχνψιν αντον τον? ίφ&αλμονς. ποραδίδρνα* ΤΛτ ΗΛΓροΟΓ&Ιίσ ίη ΤΓάίς. νην ίταίραν ΑΟ. %η* Ο Π». Ρ VI** 

την ο4χάη>] 9η* ΟΊΛ. Β- 1* τούτοι* Ο Π». Β. δίΓ&Ιϋάίβ τβΓΑϋ» 

«Μοίρι-υη* ΙΙ&Γροοπιϋη ίη Λαγ(οχ* 6ί βαΗρΙοΓ ΥίίΕβ Ιβοογ&Η* «V 
Μυβίοι^ϋβ βύίΐαβ, ουίυβ ηβίο βιιηί τβΓΟβ ρ. Χ. βθ. ηιβαβ, **<·>- 
*ιαν<7» Λ α\ηοψ οί χνμιχοί ίπϊ χι} Λαγίσχη· ύψ ιΐς Ιοτ* χάί Σχοάττι^ 
λ/·/ωψ ταντα ίν Αταλάντη ' χαϊ ΛαγΙοχτμ* την Ίαοχοάτονς π«λλαχήι» «ύ- 
φϊν μίν ανχαζονοαν , 9Ϊ& ηχιιν ***χν αύΧότουηον αύτότν V. 2* 

502 β. Αναίας] Ι^λϊηθ ΥβΛα Αίΐυΐϋ ρ. 58β Γ. οηι. Β. 

χαταλ/·/ων — τοντο»ς 0Π1> Β. 9^ ν β α Χο * 1ι**νοατο καϊ 

τά λαπά. ΦημοοΦ/νη τ— Β. χαϊ {χαϊ Όϊη. 586.) ϊτ* *6* ούσβ 
Α €1" ϋοάβχ Ραπιββίαηηβ ϋτ βοΗθιΙϊβ Ο&βαυϋοηί. ο τη. Ρνΐι. η*1 
Σχίύψη οπί. Ρ. όΊιμοσ&έιτη ό) ΑΒΟ. ^ ο Γη. Ρνΐ*. χςυιίον 
Β οαιη 8εη>νβΐ^1). χουαιίον ΡΥΙ*. χρυσού IX "ί - * 44 ^ 0 ^*! 
7>ιίο/« ΒΡ. /«ιτηος ΑΟΡ. ^^ττ/^ος ΒμιΙ. 1>. /<»ί*ς'^ V. 1320 ΙΓ 

■ 

δέ χαϊ περί δψα χαϊ π*ρϊ νέους χαϊ περί γυναίκας Λολν- 
τιλιίς. ΐΌ*/βτροί;ν χαϊ ο γραμματεύς ποτ' αυτού εϊπ* η Τί 
β 93 5* αν Τ4$ περϊ Δημοα&ενονς λέγειν δνναιτθ\ χα γαρ Ινιαντω 
μελετη&έντα έχείνω μία γυνη μια νυκτϊ ουνέχμν" άναλα- 
βαν γαυν **1 είς την οιχίαν . λέγετα( τινα Κνωσίιανα μ$ι- 
ραχίσχαν, καίτοι γυναίκα ϊχων* ώς χαϊ αυτήν άγαναχτή- 
σαααν σνγκοιμασδ'αι τψ Κνωσίωνι· 

64. ΜνρρΙνην δ£ την Σαμίαν ίταίραν Δημήτριος εΐ* 
χιν ο βασιλεύς ο της διάδοχης τελευταίος, χαϊ έξω του 
διαδήματος · χοινωνον είχε Της βασιλείας, ύς ψησι Λ*χό- 

τί ο τι)ν & 'Εφέσω δώ~> 
πων φραυράν, νΐός ων του Φιλαδελφου βασιλέως, Ειρη- 
I» Ι^ν τι?ν ίταίραν Λ ήτις νπά θρακών Ιν *Εφέσω «π*- 
βονλενομένου τον Πτολεμαίου χαϊ χαταφυγόντος *1ς το 
της Αρτέμιδος 1*ρδν σνγχατεφνγε' χαϊ άποχτεινάντων αυ- 
τόν έχείνων ή Ειρήνη έχομένη των ρόπτρων των &υρων 
τον ίερον έρραινε του αίματος τοις βωμοΐς, ϊως χαϊ αυτήν 
χατέσφαξαν. Δαναην δέ την Λεοντίου της Επικούρειου &υ- 
γατέρα, έταιριζομένην χαϊ αντήν, Σώφρων ιίχιν Ο έπϊ 
της Έαρίσον δι* ην ούτος έΰώ&η Ιπιβονλευόμενος υπο 
Ααοδίκης, η δέ κατεκρημνίσ&η, ώς γράφει φύλαρχος δια 
9 της δωδέκατης τάδι »Η πάρεδρος της 4αοδίχης Δανάη % 
Μτευομένη υπ* αυτής τά πάντα , Μοντ'ιου δέ ονσα της 
μετ* * Επικούρου τον φυσικού οχολασάσης ϋνγάτηρ , Σώ- 
φρονος δέ γεγονυϊα πρδτερον ερωμένη, παρακολουθούσα 
διότι άποχτεϊναι βούλεται τον Σώφρονα η Λαοδίκη % δια-% 
**υ*ι τω Σώφρονι μηνυοναα την ίπιβουλην. ο δέ συλλα- 
βών χαϊ προσποιη&εϊς σνγχωρε,ϊν περϊ ων λέγει δύ* ημί· 
ρας παρψησαχο εις σκέψιν * χαϊ συγχωρηαάσης % νυκτός 
ϊφυγεν *1ς "Εφισαν* μα&ονσα δέ ί( Λαοδιχη τα ποιη&ίν 592 ί. χοΧντιλής] ηοΙντεΜς Α Η. νντοΖ Ο. αντονς ΑΒΡ, *δ« 
«ς VI*. 

593 ». /«ιφφ/τιρ ΑΒ, μν$(γ*ι* Ρ VI». ΙΙτοΚ*μ*Ζός τ«] τ· ΟΒΙ. Ρ. 

69α 1κ ·2χ· *η» οη. Ρ. *«η*ΐ9 ΡΥΚ. *άη«* ΑΒ* ΤοΙαηι 
&ΑΓΓ^ίοη€πι οπι. Ο, χηξ'ΕίΗΜονφί**] %ην Ιη**νςΙου Β. 

593 ο. τ«Λ οηι. Β. ^α» Β. Μ' Α I Λ νπο της Δανμης χατιχρ^ψ,νιαε την αν&ρωπον , ούδεν τω* 
προγεγενημενων φιλαν&ρώπων ίπιαυμβαλλομίνη. την 
Δανάην φασϊν , ως βσ&ετο τον Ιπηρτημενον αύτρ χίνδυνον 9 
άναχρινομένην νπο της Λαοδίχης ουδ' άποχρίσεως αυ- 
τήν άξιώοαι' άπαγομενην τι έπε τον χρημνον εϊπεϊν ως 
δικαίως οι πολλοί χαταφρονονσι τον &είου, οτε Ιγφ μεν 
τον γενόμενόν μοε άνδρα σώσασα τοιαντην χάριτα παρά 
τον δαιμονίου λαμβάνω , Λαοδίχη δϊ τον Ιδιον άποχτάναοα 
τηλιχαύτης τψής άξιονται." 6 δ' ούτος φΰλαρχος χαϊ 

• περί Μνστας Ιστορεί ίν τρ Τίσσαρίσχαιδεχάττ} όντως ,,Μίί- 
στα ΖΖελενχου τον βασιλέως Ιοωμίνη ην ήτις νπο Γαλα- 
τών Σελευχου νιχη&έντος χάί μόλις Ιχ της φυγής διασω- 
θέντος σντη μεταμφιεσαμενη την βασιλιχην Ισ&ήτα χαϊ , 
άναλαβοϋσα &εραπαινίδος της τυχούσης, συλληφ&εϊσ* 
άνηχ&η μετά των άλλων αιχμαλώτων, χαϊ αρα&εΐσα ομοίως 
ταϊς εαυτής ΰεραπαινίσιν ηλ&εν εϊς 'Ρόδον* ϊν&α Ιχφή- 
νασα εαντην ήτις ην πιριοπονδάατως νπο των 'Ροδίων 
τω ^Σέλίνχω διεπεμφ&η." 

65. Δημήτριος όέ 6 Φαληρενς> Ααμπιτους της -2α- 

I μίας εταίρας ερασ&εις % ηδέως δι* αυτήν χαϊ Ααμπιτώ 
προσηγορεύετο , ως φηοι Δίυλλος, Ιχαλιϊτο δέ χαϊ Χαριτυ- 
βλεψαρος. Νιχαρετη δί η ίταίρα ερωμένη ην Στεφάνου 
του φ ρ ορος, Λυσίου δϊ του οοιριστοΰ Μετάνειρα. ηααν 
δέ αύται δονλαι Κασίου του Ηλείου μετά χαϊ άλλων ίται- 
ρών\ Άντείας, Στρατόλας^ Άριστοχλείας, Φιλάς } Ίσ&μιά- 
1ος\ Νεαίρας. ν δέ Νίαιρα ην 2τρατοχλείδου έρωμενη 

593 ά. »ΐίαγομ4νψ %μ Α. ατίαγομίνην 01 ΡΥΙ·. Ιγ* μ\ψ 

ΑΒ. $γω το* Ρνΐ-. 

693 β. όντως 0111. Β. μιταμγ^ααμίΎη ΑΡ. μίταμψιΐοακμ/νη 

Β. μιταμφιαοαμίνη ότ> λαμπ*\ώ η &ημητρ(ον ι«ΰ φαλΐ)ζ/*ς 

Ιταφβ χαςιτοβΜφαςος ίηαΙΛχο 0, ςιιί ροβΐ Η&βο εοηϋηυο »ά ΡΙαη- 

£0ηβΠ1 ρΓΟ&ΓββΊΐΐΙΓ ρ. 594 1>. Λαμηιΐονς] Λαμπιτω αίι.ΐΙυΓ 

»ριι<1 Οίοςβηβπι Ι,αβιϋαηι V, 76. «1 Ηβ·?οΜυπι Μίΐββίυηι ρ. 16. 
«ά. Ογ«Π. 

693 ί. Ιτα/ρις ο πι. Β. <Κ' «ή^ Ιαοοομι» ρ. 318. Λ αν- 
τηψ ΡΥΧ., ί' αύτην Α. ηροστ,/ορηιχο Ι&ϋοΟβίυβ. ηροαψ/όρίυιο Α. 

ηςοοηγομνοατο Ρ VI-. 4(υΙΧος\ ΛΙδυμος Ιφ Συμιιοσιακοϊς Ώϊθ· 

Κβηβ». ΑαοιΌιι] Χαςιαίου ϋβΐιιοβίΗβηο &<1ν«Γβιι· Νι·Λ«Γαιιι 

ρ. 1351. ^(ον ΡΙ.. ίΜου V. 1 : 32ί ΙΓ 

χαϊ ΖινοχΙιΙδον τοΰ πόιητοϋ χαϊ Ίππαρχου τον υποχύ$. 
του χαϊ Φρυνίωνος τον Παιάνας, '6ς & Λ^μωνος Ζ* 
νως, Αημοχαρου{ · δί αδιλφιδοΰς. γ,> δί Νία*ραν ιϊχσν 
τίμίραν παρ ήμίραν, διαιτητών γίνομίνων φίλων, Φρν- 
94 νιων χαϊ Στίρανος ό 0 'ς τη \ τ - ( 

&υγατ4ρμ Στρυβηλην, την ύστιρον Φανώ χλη&Ηβαν ώς 
ιδίαν &νγατίρα φΛ>π> Φράστορι τψ Λ^ί, ώς φηαι 
4ημοο»*νης Ιν τω χατα Ν(αίρα9 , % χαϊ ^ 

της καιρός τα* λίγα ,,'Αρχίαν τ 6ν 1/ροφάντην ί&λίν- 
χ&ίντα (ν τφ διχαστηρίφ ώς όσιβοϋντα χαϊ ϋύοντά παρά 
τα πάτρια τας Φυοίας ίχολάοατι- χαϊ άλλα τι χατηχο^ 
ρη&η αυτού χαϊ ότι Σ,νώπρ τρ ίταίρα Άλώοις ίπΐ της 
Ι ίσχαρας της Ιν τι, αυλρ Έλινσϊνι προσαγούοη ίίρπον Λ,'. 
νομίμου όντος ίν ταΰτρ τι, ημ(ρ α ^ μι) ^ 
Ουδί Ιχπνον ούσης της δνοίας, αλλά της Ήριίας." 

^ 66. Α,αβόητος δ' ίταίρα γίγονί χαϊ η Μάηαία Πλαν- 
γων η ς πίριχαλλκηάτης ονοης ή-ράο&η τ ,ς νιανίσχος Κο- 
λοφώνας, Βαχχίδα ϊχων έρωμίν,,ν την Σαμίαν. λόγους 
ουν προέχοντος τοΰ ν^ίοχον προς αύτην η Πλαγγών 
«χονσασα της Βαχχίδος το χάλλος χαϊ άποτρίψαιίί- 
λονσατον κανίσχον τον πρύς αύτην ϊοωτος, ώς αδύνατον 

Ψ',Γ*" ~ Τηβ ™ ονοία 9 («Ο&ον τον Βαχχίδος 'όρμον, 
« διαβοητον οντα, ο δί σψοδρώς Ιρών ηξίωσ* την Βαχχίδα 
μη ΤΗρΗδιΐν αυτόν άπολλύμινον. χαϊ η Βαχχ'ις την όρκκν 
χατίδου** του νπτνίσχου ίδωχι . Π^γγών « τό ίζηλον 
ουν,δουσ* της Βαχχίδος τον μίν άπίπ,μ^εν Ιχιίνρ, τ$ 

ρ"" Ίί^ 1 "*"" 1 0,Β · Β · £Μ 9^] ϋιλφίς Όμο,Ο*** 

.Χ Ό,η,ο^η. ρ , 13β 1. 138β. Λί ^,μ„ ΑΒ. σχ ? .^Γ„ ΡΥΙ.. 
η ι ^«9 """^ - 9«ηο«: ΟοηηΗ 8οΜν«,ϊ δ !ι. «χ ϋβπιοΧίκη· 
·ιι · *" οιη · Β · «Λ1/ λ „]Ρ. 1384. 

ϊ„-ι " „™ ρ 0, "' Ρ ^ ' Μ *°' ,] Η™*- τ!) «ί- 

*$) τ ?ι οηι. ρ. «' 

594 5. ^οα^ούσ;, 8οΗ«ίί β |,. „ Οίπ10 , ΛϊηΡ . ΙΛΜ „ ϋί9ί1ίζΘ€ΐ 6ν ϊί* <323 δέ ώμίληβί. χαϊ τον λοιπόν φίλα* Ιγίνοντο % χοινως πιριϊ- 
πονσαι τον Ιραοτην· ίφ' οις "Ιωνφ άγασΰ'ίντις^ ως φηβί 
Μενίτωρ Ιν τω π(ρ\ ανα&ημάτων, Παακρίλαν ίχάλώα* 
Γί?ν Πλαγγόνα, μάρτυρα δί χαι Αρχίλοχος πιρι αυτής & 
4 τούτοις 

^υχη πιτραιη πολλας σοοχονσα χορωνας, 
ευη&ης ξανων δεχτρια Πασιγιλη. ν 
οι* & χαϊ Μένανδρος 6 ποιητής ήρα Γλνχίρας χοινόν. 
ίνίμιση&η δί. Φιλήμονος γαρ ίταίρας Ιρασ&ίντος χαΐ 
χρηστην ταντην ονομαοαντος δια τον δράματος , αντ*- 
γρσψ{ Μένανδρος ως ουδεμίας ούσης χρήστης. 

67. 'Άρπαλος δέ 6 Μαχιδών , 6 των Αλεξάνδρου ήολΙΛ 

β χρημάτων σνλήσας χαϊ χαταφυγών ύς Ά&ήνας^ Ιραο&Ης 
Πν&ιονΙχΐ]ς , πολλά αντιτν χαταναλωσιν έταίραν συ- 
Οαν · χαϊ άπο&ανοίστι πολυτάλάντον μνημιϊον χακαχευα^ 
αν ίχφίρων τ* αυτήν ΙπΙ τάς ταφάς, ως φησι.Ποβε*- 
δωνιος Ιν τη δευτέρα χαϊ είχοοττί των Ιοτοριων , τεχνιτών 
των επισημότατων χορφ μεγάλια χαϊ παντοιοίς όργάνοις 
χαϊ ευφώνίαις παρίπεμπε το σώμα. Αιχαίαρχος ο εν τοις 
περϊ της εις Τροφωνίου χαταβάσεώς ψηαι ,,Ταύτο δί πά~ 

ί &οι> τις αν Ιπϊ την * Αθηναίων πολιν άφιχνον μένος χατα 
την άπ *Ελεν οίνος την Ιεράν οδον χαλουμίνην. χαϊ γαρ 
ενταν&α χαταατας, ου αν η το πρώτον είς *Λ&ήνα£ άφο+ 
ρώμενος νεώς χαϊ το πόλισμα , δψεται παρα την οδον αν~ 
την ωχοδομημένον μνήμα, οίον ονχ έτερον οιδέ σύνεγγυς 

694 ρ. ωμ&ησί ΑΡ. δμΙΧησ» VI». κασ^ψίΧαν ΑΒΟΡ. παμη>ί- 
Χαν Υΐι, αηοιΐ Ρ ίη ιη&ι-ςίηβ ΗίΛβ*. * Αρχίλοχος] Ργ. 44- ρ. 310. 
* ίρ τούτοις οη. Β. 

594 ά. φιλημονος ΛΙ ίταίρας Ιρασ&Αηος ϋ, οηιΐββα ΜβηαηάιΊ 
ιηβηϋοηβ. χοηοτη* τ*ύτηψ ΑΒΟ. ταύτψ οη». ΡνΓ·. ^«α του] Λα 
το\> 8οΗι^βι§Η. δράματος ΑΒ. γράμματος Ρ VI*. γράμμα™ άβ- 
<1ίΙ βρίίοιηβ. ι 

594 β. ονααν Ίλ. ονσην Ρ. ονσα V. Ποοηδώνιος] κοαιδω- 

ψιος Α. 0* χ«* κ ω Β. τωρ Ιοτοριων Ο ΠΙ. Β. ν/τ*- 

τί/ητί^ Β. *βφων/ακ ΑΡΥ. σνμφ*ν(α*ς I». ^οφων/ον] 
τροφ«τ</ον ΑΒ. 0Ιη · Β · ΒΓβνίΙβΓ βρίίοπιβ, ηοΐϋτάλαηα* 

μψημα *αχ(θη*νασ* , λ*^ οΰ 4ι*αΙαρχός φηο* ως ΙΜν τις Μ*λταίίθ¥ 
ψηοι*ν η Π»ρι*Μονς η Αρίωνος άναι. 

δΗί. >«τ« «ίΊΒουοβιιιβ Ρ· 319. Ι,φΥΜΜ ηΑ I ονδίν εστι τφ μεγε&ει* τούτο δί το μίν πρώτον , δπερ ει- 
κός, η Μιλτκχδον ψησειε σαφώς, η Περιχλέους, ή Κίμω- 
695 νος, ^ τίνος έτερον των άγα&ων ανδρών είναι 9 μάλιστα 
μϊν νπο της πόλεως δημοσία χατεσχενασμένον * εϊ δί μη 9 
δεδογμενον χατασχευασασ&αι· πάλιν δ' Όταν ίξετάση Πν- 
Φιονίχης της εταίρας, ηντινα χρν προσδοκίαν λαβείν αυτόν" 
Θιόπομπος δ ένττί προς Άλέξανδρον επιστολή τήν'Αρπάλον 
δια βάλλων άχολασίαν φησίν „* Επίσχεψαι δέ χαΐ διάχοναον 
σαφώς πάρα των Ιχ Βαβυλωνος, ον τρόπον Πν&ιονίχην 
περιέστεϊλε τελεντησασαν. η ΒάχχΙδος μίν ην δούλη της 
αυ?.ητριδος % ίχεινη δϊ Σινώπης της Θράττης, της ΑΙ- 

\ 'Α&ήναζε μετενιγχαμενης την πορνείαν' ύστι γι* 

γεϋ&αι μη μόνον τρίδονλόν Λ άλλα και τριπορνον αυτήν, 
απο πλειόνων δέ ταλάντων η διακοσίων δυο μνήματα - 
κατεσχεύασεν αυτής 9 ο χαΐ πάντες Ι&ανμαζον, Ότι των 

< μέν ιν Κιλικία τελεντησάντων νπίρ της σης βασιλείας καϊ 
της των Ελλήνων Ιλευ&ερίας ονδίπω νυν οντ* ΙχεΊνος 
οντί άλλος ουδείς τών επιστατών κεκόσμηκε τον τάφον, 
Πν&ιονιχης δέ της εταίρας φανήσεται το μίν Ά&ήνησι, 
τό δ* ίν Βαβνλώνι μνήμα πολύν ήδη χρόνον ίπιτετελε- 

€ σμίνον. ην γαρ πάντες $δεσαν κοινής δαπάνης κοινήν τοις 
βουλομενοις γιγνομένην , ταντης Ιτόλμησεν ο φίλος είναι 
ΰον φάσχων Ιερόν και τέμενος ίδρνσαο&αι , καϊ προααγο- 
ρεΰσαι τον ναδν και τον βωμον Πν&ιονίχης Άφροδίτης % 
αμα της τ· παρά &εών τιμωρίας καταφρονών και τάς 
σας τιμάς προπηλαχίξειν ίπιχιιρών." μνημονεύει τούτων 
καϊ Ψιλήμων ίν Βαβνλωνίφ 

Βασίλισσ* εσει Βαβνλώνος 9 αν οντω τυχρ. 
την Πν&ιονίχην οΐσ&α και τον *Άρπαλον. 

άψνημονεύε» δ 9 αυτής καϊ "Αλεξις εν Ανχίσχω. έε τΑ μ>ψ ηςύτσν — Π^Μονς »<Μ. ΑΒΙ» β* οοάβχ Ρ&ΓηββίαηιΐΒ. 
' *η. ΡΫ. φ>]σ«< ααψως ΑΒ β< Ρ*Γηβ8ΐ&ηιΐ8. ψτ^4 τις σαφύς Ι>. 

595 β. ή"»*·] *' Β. 
505 *ν <** 4 ς] σ%ς οη. Ρ. 

595 €. ΜΗ*ης ίαπάψ^ς Ο»·*<|1>οηΐ)0. Φάημνν) Ρ. 

302. V. I. *«οα·ο«· &3 Ββηϋβίϋ». βααιλάοα* { ΑΒΡ. βασ>- 

5^5 ά. * ***** ο». Β. ΙΓ 68. Μετά δέ τήν Πν&ιονίχης τελεντην ο "Αρπαλος 
Γλνχεραν μετεπεμψατο % χαϊ ταντην εταίραν, ώς 6 θεο- 
πομπός Ιστορεί, ψάσχων ατιειρηχέναι τον "Αρπαλον μη στί- 
ψανονν εαυτόν % εΐ μη τις στεφανώσει* χαϊ την πόρνην. 

Εστησε τε εικόνα χαλχήν της, Γλυχίρας εν Ρωσσω της 
Συρίας, ουπερ χάί οί χαϊ αυτόν ανατι&εναε μεΧλεε· ηα~ 
ρεδωχε τε αυτή χατοιχεΐν & τοις βασιλείοις τοίς έν Ταρσω % 
χαϊ ορφ νπο τον λάου προσχννουμενην χάί βασίλισσα* 
• προσαγορενομενην χαϊ τοις άλλαις δωρεαίς τψωμίνην, αίς 
ΐχρέπον ην την οήν μητέρα χαϊ την σοι συνοικούσαν.* Λ 
σννεπιμαρτνρει 61 τούτοις χαϊ 6 τον *Αγηνα το σατνριχάν 
δραμάτιον γεγραφώς, οπερ έδίδαξε Διονυσίων όντων επϊ 
τον 'Υδάσπου τον ποταμού, εϊτε Πύ&ων ην ό- Καταναΐος 
η ο Βυζάντιος, η χαϊ ούτος 6 βασιλεύς, εδιδάχ&η δέ τά 
δράμα ηδη φυγόντος τον * Αρπάλου έπϊ &άλατταν χαϊ 
αποστάντος. χαϊ της μεν Πυ&ιονίχης ώς τε&νηχνίας μέ- 
μνηται, της δέ Γλυχερας ώς ούσης παρ* ούτω χαϊ τοις 
ί 'Λ&ηναΐοις αιτίας γινομένης του δωρεάς λαμβάνειν παρά , 
'Λρπάλον, λέγων ώδε ι 
"Εστίν δ' οπον μίν ο χάλαμος ηέφυχ οδ§ 9 
εφετωμ* αορνον* ονξ αριστεράς δ 9 οδε 
πόρνης ο χλεινδς ναός* ον δη Παλλίδης 
τενζας χατεγνω δια τδ πράγμ* αυτού φυγην· 

6 Ινταν&α δη των βαρβάρων τινίς μάγοε^ 

δρώντες αυτόν παγχάχως διαχείμενον, 
έπεισαν ώς άξονσι την ψνχην άνω 
596 . η}* Πυ&ιονίχης* 

9 θ*ό«ορχος 1$. 4 οηι. ΡΥ. *Λ·«σ# ΟΛβαιΛοηιυ «χ ρ. 680 ο. 
ίραααψ Α. άςαβοψ Ρ. ταρβσφ (βίο) V. Τ*$ογ Ι», μίλλη 0&βαυ1>ο- 
ηαι. μ4Μ*»9 ΡΥΙ·. 

505 β. 9Λ α»9θί*οΰσαν} αοΐ οηι. Β. Ιιύ *<ϋατται> ΑΒ. εχΐ 
+αλάτηις Ρνϊ.. 

595 Γ. ν^ηυβ βχ Αξβηβ οηιίβίί «ρίίοιηβ. Εοβ αά ΕΙβοίΓ&β 8ο- 
ρΙιαοΙβΛβ βχοπίϋ ΙπτίΙ&ΙΙοηβιη (ΉίοροιίΙυβ * 3»β τΙάί* 8ο1ι\ν€Ϊ£ΐι. 
Υ. 1. ηίφνχ' 5&] ΙΛοπ */?νΜ? 6 ά\ V. 2. ΙΛΜ ©ρ*». 
φάτψΜρ' άοςψον ΡίοΗΙΙο ρ. 0. ννξ Α. οί'ί Β. <{ ΡΥΙ*. V* 3· 

ψοος (λακΛολο*. ΙΛοπ λαο* V, 4. «£*«<> V. α*τον ΡΙ. 
Υ. 5. *η Ι*θθ5»Ιυ·. Λ ΡΥΙ* Υ. β. ηαγηήνς 1*αΛ>εΙη*. π*γ*ψ· 
Λ·ς ΡΥΙ,. V. 7. ά{οι»α· €*8ΐια1>οαιι·. Χ>ο{χη ΡΥΙκ ί32* * ΙΓ 

ΒαλλΙδην δ' ένταυ&α ίχαλισ* τον "Αρπαλον. Ιν δέ τοις * 
ιξης τω χνρίω χαλέσας -αυτόν φησ$ν 

*Εχμα&ίΐν δέ σου τίο&ώ, 
μακράν άποικων Χ6Ϊ&(ν } Άτ&Ιδα χ&όνα 
τίνες τνχαι χατεχουσιν, ή πράττουσι τί. 
Α. στι μέν εφασχον δονλον έχτησ&αι βίον, 
δ Ιχανδν έδείπνουν νυν δέ τον χέδροπα μόνον 
Χ(ά τον μάρα&ον εσ&ουσι % πύρους δ* ου μάλα. 
Β. χαϊ μην άχούω μυριάδας τον *Άρπαλον 
1» αυτοϊσι των Άγηνος ουχ έλάσσονας 

σίτου διαπίμψαι χαϊ ηολίτην γεγονίναι. 
' : 10 Α. Γλυχέρας 6 σίτος σίτος ην- έστϊν δ' ίσως 
αντοΐσιν όλέ&ρου χονχ ίταίρας άρραβών. 
■ 69. * Ενδοξους δέ ίταίρας χαϊ έηϊ χάλλη διαφέρουσας 
ήνεγχε χαϊ η Ναύχρατις* άωρίχαν τ*, ην ή χαλη Σαπφώ, * 
ίρωμένην γενομίνην Χαράξον του ρδελφοϋ αυτής, χατ 
ίμπυρίαν εις τ»> Νανχρατιν άπαίροντος, δια της ποιήσεως 
€ ϊιαβάλλει ώς πολλά τον Χαραξον νοσφισαμενην. Ηρόδο- 
τος δ' αντι]ν χ Ροδώπιν χαλεϊ, άγνοων Ότι ίτερα της Δω- 
°ίχ*~<£ εστίν αυτη · η χαϊ τους περιβόητους όβελίσχους άνα- 
ϋ-ίϊοα έν Δελφοΐς , ων μεμνηται Κρατίνος διά τούτων « * « 

εις δέ την Δωρίχαν τόδ' ίποίησε τονπιγραμμα Ποσείδιπ- 

» > 

■ ■ 

■ 

690 %. I* Μ τ<πς δοΚ^βί^. ίρ τοκ Ρνΐ,· φηο* »<!<!. ΑΒΡν. 
ομ I,. V. 1. μΜ, μ**ρ*ρ «π*ι*ώ* Ι«ι<χ>1>«ίιι·. Ι,ί&η ηο&ύρ 
«*ρ*ψ αη' οΚκντ Ρ). V. 3. 1*£6!>α(ιΐΓ καλοί**. 

χαχ/χουοιρ δο&ΛνβΐζΗ. V. 6. χΜροπα μόνον Ρβτβοηιιβ ** Ιλ- 

οοο«ΐιιβ 320. χ§0ρώηαψ (ριδούπνψ Β) ωμο* ΑΒ. χώρύηα* Ιμόρ Ρν. 
χιδρόπαρ Ιμορ I*. V. β. μύρα6\>ρ} μάραΟ-ον (βίο) Α. 

V. 7. — 11. ιίίιιΐί* ρ. 586 ά. 

590 I». V. 8. ίΙ«σοορ*ς} ΙΧάχτορος τΚίοββ 586. V. 9. Λ«- 
η/μφα*] ηαραηψψαι 586. V. 10. ίστ»*] ϊοχαι 586. V. 11. 

»ν%οίαΐρ] Λυτόΐς 586. **>3χ] και ονχ Β. όωρίχαρ Α. $ωρ(*«ρ 

Ρνΐ^. ΛνρΙχα βϋαιη ίη βρϋοηιβ κη1)ί(υι·. 

596 ο. Ηρόδοτος) II, 134. ίχ/ρα) Ιχαίρ* Β. **ο'χγ<; Λ, 

οωο/βκ,ς Ρνΐ». ΕχάΰίΓαηΙ Ο&ίίηΐ τβΓοα. ίΛΟβηΛίη ι'ικϋαιηΙ 

.·..,, 

κ 

ΒαβίΙ. 1·. ηυη ίικΗοαπΙ ΑΒΡν. δωρίχαρ Α. ύωρίχα* Ρ. όωρίκχηρ 

Τ. Λνζίχατ ,1.. χ ούπ /γράμμα Α. ΤΡ ίηίγραμμα ΫΥΙη «οσ#/- πος Λ χαίτοι Ιν τξ Λί&ιοπΙφ πολλάκις αίτί}ς μνημονινσας* 
ϊστι δί τόδέ 

Αωρίχα, όστέα μίν σα πάλαι χοψήσατο, δισμών 
χαίτης , η τι μύρων ιχπνοος αμπίχονη, 
ά η ποτβ τον χαρκντα πιριοτίλλουσα Χάραζ/ον ί 
σνγχρονς όρ&ρινών ηψαο κισσνβίων. 
5 Σαπφωαι δέ μένουσι φίλης £τι χα\ μενίονσιν 
ωδής αϊ λιυχάί φ&ιγγόμ*ναι σελίδες, 
οννομα σον μαχαριστόν , ο Ναυχρατις ωδε φύλαξα 
ϊστ' αν Τη -Νείλου νους ϊφαλος τενάγη, 
χαϊ Άρχεδίχη δ* ην 1% της Τϊανχράτεως χαϊ αύτη εταίρα 
χαλη. φιλεϊ γαρ πως η Νανχρατις , ώς 6 Ηρόδοτος 
β σιν, Ιπαφροδίτονς $χε*ν τάς εταίρας, 1 

70. Και η ί| 'Σρίσον δΐ της έτέρας * * Σαπφώ 
του χαλου Φάωνος ξραΟ&ποα περιβόητος ην, ως φησι 
Νύ^ιφις εν Περίπλω Ασίας. Νιχαρέτη δ£ η Μεγαρϊς ούχ 
αγεννης ην εταίρα, άλλα χαϊ γονέων χάι χατά παιδείαν 
Ιπεραστος ην , ηχροάτο δΐ Στίλπωνος του φιλοσόφου. 
Βιλιστίχη δ* η Ιίργεία 9 ιταίρα χαϊ αυτή ένδοξος, το γέ- 
νος από των Άτριιδών σώζουσα, ώς οι τα Άργολιχά 
ί γράψαντις Ίστοροϋσιν. ίνδοξ,ος δέ εστι χαϊ Λίαινα η ιταίρα, 
Αρμοδίου ερωμένη του τυραννοχτονησαντος· ητις χαϊ αίχί- 
ζομίνη νπό των περι *Ιππίαν τον τυραννον ούδίν έξει- 
πουσα εναπέ&αν$ ταϊς βασάνοις. Στρατοχλης δ' ό ρήτωρ ; ,1 Γστ» Λ Ρ VI·. ** οιη. ΑΒ. ΡοιίαΊρρι «ρΐςΓ&ηιπια ίη ΑηΛοΙο^. 
Ρ·1«ρ. τοί, II. ρ. 780. Γβορρί* Ιαεοοβίυβ. Τοίυπι οηιίβϋ €. 
V. ϊ. ά*ρίχα Α. βνρύια ΡΧΪ^. οα ηάΧα*. 0»·&ιιΙ>οηιι>. σ* ίηαΐ* 

"ΡΙ* α* άπαίά V. κο^σατο ΑΒ. «οσ/^σατο Ρ VI.. V. 3. Λ- ντοος ΑΒ. ϊμπνοος \Τ*. ϊμ&1οος Ρ· „. 

ί. 596 ά. V· 6. 2?απφώα* Τυυρίιιβ. 1·Π>Η 9απφ<*> αϊ. V. 7. μα- 
καςίοτον] μακόφπορ Α. · Α. £ Ρνΐ>. V· β- ΐΛβπ <&>|. 

1*οο5«ίια &ι/. . ν<ι*α^ΐ} ΙαοοοβΙιι*. 1·β£ε1)&ΙαΓ γ^άη\. | ^ *] 

Α" Α. 

• ,, 590 β. '/Ζ^οίοτος] II, 135. (ρ/οου ΑΡ. ίριοαον V. Ερισοο 1*. 

Ιτίρας XI*. της ίταίρας ΒΡ. νή( ίτ^ας Ομώνυμος 0&8&υ1>ο- 
ηυβ. Ιπ(Ηοα?Ι Ιαοιιμιιβ· α^ιι^^ς] ά/'β^ς Ρ· ^ο»Λ»ι»] ι$)'*9*9 

696 ί. ί Ιτα^ οιιι. Β. τ«2« βασάνους Α. τοις ^αοά^κ Ρ VI*. 1328 //» 

ίρωμίνην ιιχτ την Ιπιχλη&Οσαν Αημην Ιταίραν, την χα- 
λονμένην Παροραμα ' δια το χα* όνο δραχμών φοντάν 
προς τον βονλόμίνον, ως φησι Γοργίας ιν τφ περί Ιταιρών. 

Έπι τούτοις ο Μυρτίλος μέλλων σιωπαν, Άλλα μι- 
κρόν, ϊφη, ανδρ(ς φίλοι, Ι&λα&δμην υμϊν €ΐπ*ΐν την « 
597 Αντιμάχου Αυδην, προσέτι δίχαϊ την δμώνυμον ταύτης 
,ίταίραν Λυδήν, ην ηγάπα Λαμύν&ιος ο Μάήσιος. ίχά- 
τέρος γαρ τούτων των ποιητών, ως φηΰι Κλέαρχος ίν 
τοϊς 'έρωτιχοίς, της βάρβαρου Λυδης νς Ιπ&νμ'ιαν χατα- 
στάς ίποίησ*ν δ μίν Ιν έλεγιίοές, ο δ\ «V μέλιι το χα* 
Χόύμενον ποίημα Λυδήν. παρέλιπον δί χα* την Μιμνέρμον 
αυλητρίδα Ναννώ χαϊ την Έρμησιάναχτος του Κολοφω- 
νίου Λιαντιον* από γαρ ταύτης, έρωμένης αντψ γινομένης^ 
ίγραψεν Ιλιγιιαχά τρία βιβλία, ών 4ν τω τρίτω χατάλο*· 
ΐ γον ποιπται έρωτιχών, οντωαί πως λέγων 

71. Οίην μίν φίλος νίος άνηγαγιν Οίάγροιο 

Άγριόπην Θρτίσσαν στειλάμινος χι&άρην 
Λιδο&ιν. ϊπλευαν δ& χαχον χαϊ άππ&έα χώρον % 
έν&α Χάρων χοινην ίΧχίται Ης αχατον 
5 ψυχάς οΐχόμένων, λίμνης δ' ίπϊ μαχρδν ■ ■ 

ίχαίρα Μ νκ Ιη**αΙΛχο Ιφ^Τ καΐ παοόραμα , &α το «α^ όνο 
δραχμών φοίτα» ηρλζ χ6ρ βονίόμρρορ ψηαί γοργίαζ Ο. λήμηψ ΑΒΡν. 
Χίμηψ Βα*Η. 4ήμψ> I* ΥβΓληι ·οΗρ(ιΐΓ»ιη βχ βρίίοιηβ ΗοβΜηβΙϋ 
»βιηοΓ»( ΓαΜαϋοηυ». παρόραμα ΑΒΡ βί <ι*ίάαηι αοάίαι Ο*. 

< 

> 507 «. (ταίραρ ΑΒ. Η/ραρ ΡΛΠι. Τοϋιαι Ηιιηο άζ Ι^γάΑ Ιο ευ πι 
β* Ηβπηβ·ί&η&οϋ· τβηαι οη» Ο. %η, μρ/ρμον αύΐψρίόαιραψ ρ£ 
*αΧ τηρ ίμηϋίάτα*τος Β. 

597 I). ύρ 8οΗ^βί 5 Η. ύς Α. $< Ρ VI* τ« β* ο^τ^ *·< Χί- 
γ»ρ οηι. Β· ΗβπΐιββίαηαεΗι «Απηβη «ιηβηάΑΓβ β! βχρΗφί·· 
οοη&Μ βιιηΙ Κυηηκβαίιιι 1η αρρβηάίόβ »ά βρίβίοΐ&πι οΗϋεαπι «Ιίβ- 
γαιτι β* \¥6·(οηυ· ίη ΙΗηό ς υ ©μ ΗβπηβιΐΛΟΜβΑ ηοαιίηβ ίιϋοΗρίιιη 
βιΐίιΐϋ. V. 1. οι*ρρο*ς Β. V. 2. ΒρΤ,οσαρ] Ορΐμααρ Β. 
*ι&άρτ,ρ Α. Μί&άρ*ι Ρ VI·. V. 3. ίηλινσιρ Α »ρυ<1 ΚυΙιηΙ(6η{αιη, 
<)υ1 6ΧΰβΓρ(ί· «ο ΒΙβββίιι^ίο 1βεΐίοηη>υ· υ·υι «η. 8βΓΗ>βΙ)ΑΐυΓ 
ϊηΐιυοί. V. 4. *ο*ρψ Ι^βηΒβρίϋ· ΑηίπίΜίτβηΙοι. μ] ΟοΙυΐΗυιη 
ρ. ίβΧ ΙΛΗ ά*οηρ. V. 5. Μμη* ΚαΗΐιΙ(«οίν. ΙΙμρψ Α. Μμτη ϊϊ* 1329 

ρενμα διϊχ μεγάλων ρυομ*νη$ δονάχων. 
άλλ' ηλη παρά χυμα μονόζωστός χι&αρίζών 

Όρφ*νς , παντοίους δ' Ιξανίπιισ* ϋ-εονς* > 
Κωχντόν τ ά&έμιστον ίη' δφρύσι μιιδήσαντ* 
10 ήδί χα) αινοτάτου βλέμμ' υπίμαν* χννος, 
Ιν ηνρί αΐν φωνην τε&οωμένουι έν ηνρϊ δ' ομμα 

σχληρον τριστοίχθ$ς δεΐμα φέρον χεφαλαίς. 
ίν&εν άοιδιαων μεγάλους άνεπεισεν αναχτας / 

'Λγριόηην μαλαχου πνεύμα λαβείν βιότου. ' 
15 ου μην ουδ* υΙος Μήνης άγέραστον ϊ&ηχι 

Μουσαίος , Χαρίτων ήρανος, *Αντι6πφ· 
η τ$ πολυμνηστ^σιν 'Ελιυσϊνος παρά πίζαν 

εναομον χρυψίων φφόρει λογίων % 
% Ράρων οργιών άνέμω διαποιπνυουσα 
20 Αημητρα· γνωστή δ' Ιστϊ χαϊ είν 'Λ&$. \ 
φημϊ δέ χαϊ Βοιωτόν άποπρολιποντα μελα&ρα 

Ήσίοδον, πάσης ϊϊρανον ίστορίης, 
Άσχράιων Ισιχίσ&αι ϊχον&' 'Ελιχωνίδα χώμην* 

ϊν&ιν ο γ' 'Ηοίην μνώμενος Άαχραϊχήν 

! V. 6. ρΊνμα] χινμα ΤΙυΗη1(βηίιΐ8. ί·)*] 8οη1)βΙ)Αΐα^ Λ* I*. 
$νομ6π· 4 ς Βυΐιηΐίβηιιί». ρυαμ/ψ^ Ρ VI·. 

507 ο. V. 7. μοιχός ΚυΗηΙίβπία·. 1*(*1*<ιιτ μσ,Ιζώΰτοτ. 
κί&αρίζωψ ΟΟΙ. Ρ Ιβουη» ίηάίοβίΛ. V. 9. &&μιοτα*\ άχό- 

^στο* ΚυΚηΚβη.ιυ. νπ* ΚυΗηΙίβηΙυβ. μτ,Μοαττα Β. 

V. 10. «νώς] «τρος Β. V. 11. 9*1^ Ι,βηηβρίιυ. 

VI. . ^ Ρ. V. 11 9^οτ ΚϋΙιηΙίβηίαβ. φ/ρω* Ρνΐ,. V. 13. 
Ζούώ** VI·. Χνδμχωτ ΒΡ β* Α αρυά ΚυΗηΙίβηίαιη. 

597 4. V. 16. ήρατος VI.. ^ 5« ΒΡ. V. 17. η « Α. , 
*ι Β. . . *# Ρ. ος τβ VI». «ολίγας *ΐ)α*» Β. χολν/ιι^τοΜ νο*· 

»>υ§ &4 Ηχιηηυιη Ιιι ΰβι-βι-βπι ρ. 130. V. 18. ινασμο* Α άρα* 
ΚυΗηΙςβηίυιη. ίναβ/ιο* Β. «νοο^ον Ρ VI*. V. 10. 8ελ^βίςΗ. 

(*ι««<Μηη/«00 Λρικί ΚιώηΙίβηήιιη) Α. α**μ* όκιποιπνύοναα Β. «ρ/μ» 
όιαπίΗπψνονοα VI·. Λ ϊ<τα ηοιππτοι/σα νοββίαβ. άημωΧκ* κοιΑιό- 
ονσβ 8ο)ιινβΙ§;Η. ρΓ3β<?υηίβ Ι^ηηβρίο, <ριί ΓβΠαιίβ *ίιΐβΓ εοηκίΚυ- 
(ί· ατ*μ»1«α *ο»π*ι;οι/σα* ΑβάβηλΙ. V. 21. μίΙαΟρα 8οΙ)Μτ<Μ£ΐΐ. 

μίΐα&ρηψ ΑΒ. μ41*&ροΨ. Ρ, Β&βΗ. I.. μ/λα&ρ»ψ (βίε) V. V. 22. 

^φαρο* Ρνΐ.. Ιστορίας Β. V. 23. άοκςαί** Α. αακ^αΐοτ Ρνΐ#. 

ίχο^'Χ. ^ ΑΒΡν. Γ/η» Ι,βηηβρίυ·. !«·»»' Ολίβαιιιι- 
ρίυ». V. 24. '^σιτροΓ^] «^«^ ΒΓ. I ' { 4«° /Γ 

ι 

β 25 ΛόλΛ' ϊηα&*ν, ρμσα$ δΙ λόγων άνεγράψατο βίβλους 
4( ύμνων ίχ πρώτης παιδός ανερχόμενος. . 
αντή* *51 οϊτος αοιδός 4 ον εχ Διός αϊαα φυλάσσει 
^ ήδιστον πάντων δαίμονα μουσοπόλον, 
λεπτην εις, Ί&αχην άνετείνετο &ειος*'0μηρος 
4 $0 ψδρσιν πινυτής. εινεχα Πηνελόπης · 

ιηρ δια πολλά πα&ών όλιγην Ισενάσσατο νησον 
I πολλόν απ* εύρειης Επόμενος πατρίδος· 

εχλαιεν δ* 'Ιχαρου τε γένος χαϊ δημον Άμνχλου 
χαϊ Σπάρτιιν Λ Ιδίων απτό μένος πα&εων. 
35 Μίμνερμος δϊ τόν ηδνν 6ς ενρετο πολλόν ανατλας 
£98 νΖΡ ν Χ<*ι μαλακού πνευμ απο πεντάμετρου, 

χαίετο μλν Ναννονς' πολιω δ' επϊ πολλάχι λωτφ 

χνημω&είς χώμονς σίχε συνεξαμύη. 
ί^ ί' 'Ερμόβιον τον άεϊ βαρνν ήδί Φερεχλην 
40. εχ&ρόν μισησας τοιαδ* επεμψεν επη.* 

Λυδης δ' Αντίμαχος Λυσηίδος εχ μίν Χρωτός 
πληγείς Παχτωλου ρεϋμ * Ιπέβη ποταμού · . 
1» δαρδάνη δΐ &ανονοαν υπό ξηρην &έτο γαΐαν 
χλαίων, αιάζων δ' ηλ&εν άποπρολιπών 

597 « Υ. 26. «νιψομ*ψος €3. ΏιιιΙβπιβ ν&τ. Ι,βο*. IV, 3. 
V. 28. μονσοηόλορ ΑΡ. μονσοχόΐνρ ΥΙι. V. 29. Λητώ»» 4' ΒΡ 
«1 Α Αριιά ΚυΗηΙίβηίαιη. λ**η 4 '* VI*, ϋβίβνί ρ&ΓϋοαΙωη. 
V. οΐ. ιίοιναασατο ±5γ\ 

597 Γ. V. 33. ΓχΛαΜ*] Β. 

598 λ. V. 37. «ολίίρ .VI·. »ολ% Ρ. πολλ*^ Α. αοϋάχ» Χ«ί- 
(βίο ΚαΗηΙίβηίιι* βχΙϋΙ>βέ: Ιωτω δοΚιν^^Η.) Α. ΛολΖάχ» μώτι» Ρ/ 

'αοΐλα κψωτν VI*. Λολλάχ*· χωλφ ΚυΗηΙίβηίαβ. σ^β οννιίϊαμίτη Α. 
οοιτυρίβ. α**· αι^«ία/<ι^ , ^ Β. ο//< συνίραμίη ΡνΧ·. νΐάβ αηηοΐΑ- 
ϋοηβαι. V. 39. ήί' φτ*>Μ Α αρυ<! ΚαΗηΙνεηΐυηι. Οαβαιι* 
Λ>οηυβ. ΙΛ)»Η ο^«5ϊ., Φ«ρ/χλ»7»!] Φ/ρίχλον Οαβαιιϋοηαβ. V. 40. 
τοκΐί' Ρ VI-·. τοϊοιίΙ* Β* τ* όία»- Α *ριΐ(1 ΚϋΚηΙνβηΐαπι , το/α·» αρυά 
8οΗ\νβί§Κ. V. 4 1.' λι/σι^ος ΑΒ. χ^υσηΜη Ρ VI.. Λυδηίόος <1υ- 
1>.Ιαη*6Γ Κιιίιηΐίρηίυβ. 

598 1>. V. 43. Λτοίκ^ ΑΒ. δαςίάψην VI,. η^έα^ Ρ. 1«|?«χ/ 
μ* ΚιιΙιηιίβηΙυβ. V. 44. χλαΑ»*, αΐάζωψ ΙΙςβηία· ίη Ορυβο. ρΚΙ- 
Ιοί. τοΙ. I. 0. χαΧΧιωψαΚνον Α. χαΠ<«ηζ£αο>- Β. «αλλ/ο»* ίζαοχ Ρνΐ*. 
μοΙΜορ' ϊ*αο» νΛΊΪιυ €α&αυΙ)οηίαη& 8βειιη<)&. ΚιιΗηΚβι^ίϋβ βχ οοάίεβ 
\*βη«ω ΚΙυΙϋ ηαΧΜον* 1*αο$> δ^λ&ιψ, οαΐ&ηιί Ιαμβυ »τΐΐίιυη 1>*ρο4Ηβ- 
ϋοιιη». ^ΜΛΐιίίοηίΛηίΐβ 8βοαη(ΐ3€ χολλ/β»» ϊ?^, ουοιί.βί οΐ) οουΐοβ / ΙΓ 1331 

45 ακραν ές Κολοφώνα* γόων δ' Ινεηλησατο βίβλους 
Ιράς, εχ παντός παυσάμενος καμάτου. 
Αίσβιος Αλκαίος δέ πόσους άνεδέξατο κώμους, 

Σαπφούς φο ραΐζω ν Ιμερόεντα πό&ον, 
γιγνώσχεις. ο δ' αοιδός άηδόνος ήράσα&* 9 ύμνων 
β 50 Τψον άλγννων άνδρα πολνφραδίρ. 

χαϊ γαρ την ο μελιχρός Ιφωμίληα' Ανακρείων 

στελλομενην πολλαις αμμιγα Αεσβιάσι· 
φοίτα δ' άλλοτε μέν λείπων Σάμον, άλλοτε αύτην 
οίνηρην δονριν κεκλιμε'νην πατρίδα, 
55 Αέσβον Ις ευοινον* το δέ δή ρίον εΐσιδε Αεκιον 
πολλάκις Αιολικού κύματος άντιπερας. 
Ατ&ίς δ' οία μέλισσα πολνπρηωνα κολώνην 
λείπουσ' ιν τραγικαΐς $δε χυροσταόίαις 
* ι Βάχχον καϊ τον "Ερωτ* άγειραι&ειαρειδος 
60 « « « Ζευς επορεν Σοφόκλεϊ. - 

φημϊ δέ καχεινον τον άεϊ πεφυλαγμίνον άνδρα 

καϊ πάντων μΐσος κτύμενον εκ συνοχών 
πάσας άμφϊ γυναίκας, υπό σκολιοΐο τνπεντα 
τόξου, νυκτερινάς ούκ άπο&έσ&' όδννας. ^ 
65 άλλα Μακηδονίης πάσας κατενίσατο λαύρας, 
Αιγείων με&επεν δ* Άρχέλεω ταμίψ, 

1>οηαι. όιηλ&ίψ ΑΒ. δη&** Ρνΐ* V» 46· &*φχψ Ρνΐ». άφΙ»> ΑΒ, 

ίντΗλψχατο ΑΒ. άνιηΙησατΌ Ρ VI.·. V. 46. VI». 
ΑΡ. 1*γ5ς Β» V. 49. γι^>ώ(Ηΐας ΡΧΙ». γ*ψ*σ**ις ΑΒ. νμ**ψ 
Ρ VI·. 

698 ο. V. 61. Μ«ι»{<Α»9 VI*. ά*χχ$4(** ΑΒΡ. V. 62. αμ- 
μιγά Λίοβιάοίν) «μμ.ρΊΐλοκς βιααν» Α. V. 53. ΧιΙηχαν αχΊμον Α» 

λ*$η*ν αά+ιον Β. λιπ»? σα/* ο»» Ρ. ηρολιπωψ αάμον VI». V. 54· οΙ^ 
**ΝΙ*ί*\ οΐροφηψ Β. δοΐ'φίΡ οοιτυρίβ VI.·. δουχι* Ρ. άόιφΐ Ομαιι*· 
ύοηιι». V. 66» /<] ιίς Β» ρίόν Οα&άιιϋοίΗΐβ. 1ΛΙ>π μν- 

φ/ο*. «ίσιώ 1ι. ιίσ/ίί ΡΫ. Λ&τδ* €αβαιΐΙ>θηΐι». ΙΛΜ Α,'- 

«τρβ#. V. 57. *Λτ*ίς ΚυΗηΙίβηιϋ*. ΙΛΜ αΰ&*ς. Λοίι/τφρηι 
μ^Ι^ρ ΚιιΗηΙιβίιίΙι*. ί.Π>Η «οΛυκρ/»»* *ολι/.^^τβ £οΑ«- 

μιτ Ιβηηβρίιιβ. V. 58. λ**ο$σ' (ίίς) ΡΙ* Ιι*οΰσ' V. 

598 <1. V. 59. α>Ί«9α»*<Μφ»*ος ΑΒ : ^αΛβ Ι·β1π)ΐΐί&<! «8*6 ΤιάβηΚίΓ 
νβΛοηΐιη ίηΙβΓ *ο<ίββ "^«τ» *( ι1*ρβπϋΐοηιηι , η»»1β 1η τιη&ηι 
τοοβηι οοηίιιηααβ. άγΐ^αι* ορώΐ* (ύμχόος 1>) V. 63. 

οχολ^ίο ΑΒΡ. οκ6λ/ο,ο I,. ΟϋολΜπς V. V. 65. ΛΑ»^^] «α- 
«;<>ο^ ν ς Ρ. V. ββ. ίΙ^ιλώϋ) ΒΡ. 

ΑτυκχΛΕυβ. III. , β5 > 133* V 

• είσοχε δαίμων Ευριπίδη ενρετ' ολε&ρον, 

άμψϊ βίου οτυγνων άντΗχααντ* χννών. 
άνδρα δέ 9 τον Κν&έρη&εν άνετρεψαντο τι&ηναι, 
70 Βαχχου χαϊ λωτον πιατότατον ταμίην, 
Μονοαι πα§δεν&εντα Φιλόξενον, οία τιναχ&ύς 

ώρνγρ ταύτης ηλ&* δια πτόλεως, 
γιγνώβχεις, άίουσα μεγαν πο&ον % ον Γαλατείης 
αύτοϊς μηλείοις &ηχα&' υπό προγόνους. 
7δ οϊο&α δί χαϊ τον άοιδρν, ον Ενρνπύλον πο^ψαι 
ί Κώο$ χάλχαον &ηχαν νπο πλατύνω 

, . Βιττίδα μολπάζοντα &οην, αιρϊ πάντα Φιλψάν 
φι'ΐματα χαϊ πάσαν φνόμενον λαλιην. 
ονδέ μίν ονδ' Όποσοι αχληρον βίον Ιατήοαντο 
80 άνΰρώπων, σχολιην μαιόμινοι σοφίην, 
ους αύτη ηερϊ πιχρα λογοις Ισψίγξατο μητις 

χαϊ δπνη μν&ων χνδος εχονα' άρετη % 
ονδ' οίδ' αϊνον έρωτος άηεστρεψαντο χνδοψδν 
599 ψαινόμενον Λ δανόν δ' ηλ&ον νφ' ηνίοχον· 

• 85 όΐη μίν Σάμιον μανίη χατεδηοε Θεανονς 

ΙΙνΰ·αγόρην % ε'λίχων χομψά γεωμετρίης Γ>08 β. V. 07. ΙηοοΓίαπι ιιΐηιπτ &η(β &η ρο»4 δαίμ** Λΐΐηιιϊά βχ- 

ά<1«Ηΐ. ίΙοόχ$ δαίμων ΛΒΡ. «Ισόκ» το* δαίμων VI*: φΐο ΓβΙβηΙο 
ΡυηφίΜΐι Ιη ΜίβοβΙΝιη. ρ. 245· 2$ί\*η(δη ο&βα τοοΛΙψο ·€τίΙ>6ΐ>»&· 
*νγη* ΑΒ. ίνθίν ΡΥΙ». V. 08· άπΗίααντι VI·. άψτώαανχ* 
ΒΡ. V. 00. Λ] " ^· ΟαΙβοαηιμίυβ. 

γιγνωοηα ΑΡνί». γινώσκ(* Β, άίουαα μ4γ*ν ΚαΗηΙίβηίϋβ. χαϊ ον- 

ααν μίγαν ΑΒΡ. χαί ονοαμ/γαν V. καίοναιι μ4γαν V». V. 74. 

Λ*/οκ Ηβπη^Λ ΟϋββΓΤΑΚ. ρ. 248. 1·ϋ>π /^λ/οις. V. 76. ον I*. 
%ον ΒΡΥ. 

608 Γ. V. 77. Φ4ιραΓ VI.. ψά,^χην Ρ. φΟ/τα* ΛΒ. V. 78. 
ρίματα] η^(«το τίϋοηΐ ^ροίΗβΙίοϋΒ! Β&βΗ. I·. λαΖιιρ] ^β!«^τ Ρ. 

V. 70. οιίΛ ρ*»] ο ν ^ Βίοσιββίάυβ ιη ϋί*ηο εΐΑββίεο 1»οη- 
«Ιίηβηβί ί&»ο. VII. ρ. 230. Ιστ^αντο] άπρακτο ΡοΓβοηυι. 
V. 8 1 . «ατή] αίτοί Β. αδ«>* ή δοηινβί^Η. **χοα] ηι/χχά ΡοΓβοηυι 
2η ΜίβοΗΙαη. ρ. 245. λόγοις ΡΙ». λ«^ο» V. Αο/α* 8οΗ\νβί£ΐι. 

ίσψήξατο Ρ. V. 82. «Οίος Ρ VI.. *?Μ Α. V. 83. 

οΐ'ό' αϊνον ΝεβΙυηυβ. ο«)ί» ο» ΑΒ. ο» Λ νον Ρ, οϊ όηνον V. 
«πίοι^ι^αηο ΑΒ. άηιιςέψαηο Ρ VI». 1 ΙΓ 1333 

ευρόμινον, χαϊ χνχλον 9 οσον πιριβάλΧίται αι&ηρ, 

ραιτ} ενι αφαιρί} παντ αποτασσομενον. 
οϊω δ' έχλί^νεν ον $ξοχον> %χρη Ιάπόλλων 
90 άν&ρωπων είναι Σωκράτη Ιν σοφή 
Κνηρις μηνίου&α πυρός μένα. ίχ δέ βα&είης 
> ψυχής χουφοτεράς ίξεπόνησ' ανίας, 

οϊχί* ες Άαπαΰίης πωλεν μένος · ουδέ τι τίχμαρ 
ευρε , λόγων πολλάς' εν ρο μένος διόδους. 
95 άνδρα Κυρηναΐον δ' ιϊσω πο&ος ϊσπασεν Ίΰ&μού 
δηνον, ο τ Άπιδανης Λαίδος ηράσατο 
οξύς Αρίστιππος, πάσας δ' ηνηνατο λέσχας 
αχύγων, ούδαμένον ^εφόρησε βίω, 
72. Έν τούτοις ο Ερμησιάναζ σφάλλεται σνγχρονειν 
οίομενος Σαπφώ χαϊ Ανακρέοντα , τον με)ν χατά Κϋρον 
χαϊ Πολνχράτην γενόμενον, την δε) χατ' Άλυάττην τον 
Κροίσου πατέρα. Χαμαιλέων δ* έν τφ περϊ Σαπφούς 
χαϊ λέγειν τινάς φησιν εις αυτήν πεποιησ&αι υπό *Λνα- 
χρέοντος τάδε 

ΣφαΙρτ} δεντέ με πορφυρές 
βάλλων χρνόοχομης "Ερως 

νηνι ποιχιλοσαμβάλω | 

— 

■ ' ι 

599 &. V. 87. ιύρίμ**» ΑΒΡΥ. άράμ*ψ*ν I*. V. 88. βαιζ 
Μ] /3% §9 ΑΒΡ. βα$ «V VI». άποταοοόμιψον) άπομασσόμ§*ο* 
ΙΙβΜΐβίβΗιιιβίυβ βρυΛ Κυηηΐιβηίιιιιι. V. 89. ίχλίψιν ον Ηοηη&α. 
1»%Μ 4χΙ*ιιιμίψ09, Ιχνη Απόλλων άν&ρ»πων «ίτα* ΡυΓκοηηβ ίιι 

Μΐ»<*1ι*ηβί· ρ. 41. \νχ«βιΛίκ:ηϋ οοηίβοΙυΓ» «λα» Απόλλων ίχρηο* 
«ν&ρωηων &<1ίιι(ιΐ3. Ιχρψ πολλών 6* άνθ-ρωπων «2*α* ΑΒ. ίχρτ,ν (ββφΐί- 
*»Γ 1««ιη»6 ίηάΊαυιη) πολλών 6* ά,&ρώηων Ρνΐ,. V. 90. 
2ωχράτη] οωχράτα Ρ. σοφ^) σοφ} Β. 

599 1>. V. 92. χουφοτ/ςας ΑΒ. χονοοτίοας Ρ VI». Ι&πόνησ*] Ν 
ϊζιηότηααψ Β. ί&φόρηο* Κ«ιΗηλ«ηίυ·. V. 94. λόγων Ηεηη^α. 

λό/ω. Η/ρόμ*νος] 1·β£βΙ>&ΙιΐΓ ίνρόμίψος. V. 95. δ* 

αάι\. ΥΙι. οτα. ΑΒΡ. V. 90. όπν6ν\ ό*νος ΚαηηΚβηίυβ. 
V. 97. Μ ψατο Α Β* ι^τ^οστο 
•οηιι» ίη ΜΐβοβΙΙαη. ρ. 246. 

599 0. *Αλυάττην] άλυάιην Β. Χαμηλ/ων 3'] ί* οηι. Β. 
ΑιιαοΓβοη(ί> τβΓβαβ ο τη. Ο. V. 1. ^ρα/ρρ ο**ντ4 μ* Γ·, οψίο' «I- 
ρη μ€ V. οφ*οα(ρη μ* Ρ. πορφυρή] βάλλων Ραιηνίιιβ. 1,ίΙ)Γί 

πορφνρ' ίψιβάλλω*. V. 3· ψηνι] βίηβ βοοβηία Α. ψόψ* 

86 * 1334 ΙΓ 

I 

βνμηαίζη* π^οχκλίίτβ*. 

γαρ απ ίνχτιτον 

Αίσβου , την μ&ν Ιμην χομην^ 

λινχη γαρ % χαταμέμαχται, 
ά προς^δ' άλλη ν τινα χάσκπ. 
χαι την Σαπφώ δί προς αντον ταντά φησιν ι\πϋν 

Κπνον, ω χρνσό&ρονε Μονσ' 9 ϊνισπις 

νμνον> έχ τας χαλλιγνναιχος 4σ&λας 

Τηιος χώρας ον αιιδ* τιρπνώς 

πρίϋβυς άγανός. 
οτι δέ ουκ ϊστι Σαπφούς τούτο το $σμα παντί που δη* 
λον. Ιγώ δέ ηγούμαι παίζπν τον 'Ερμησιάναχτα πιυϊ τού· 
του τον ίρωτος. χαί γαρ ΔΙφΐλος Ό χωμωδηποώς πιποίη- 
χιν ίν Σαπφοϊ δράματι Σαπφούς έραστάς Αρχίλοχο ν 
χαί 1 ίππωναχτα. 

β Ταν&* νμΐν, ώ ίταΐρΟί, ούχ άμιριμνως δοχω τον 

έρωτιχον τούτον πίποιησ&αι χατάλογον, ούχ ων όντως 
Ιρωτομανης ως δαχβάλλων μι έϊρηχεν ο Κννονλχος* αλλ* 
ιρωτιχρς μ&ν Ηναι ομολογώ, Ιρωτομανης δί ον» 
Τις δ' $στ' άνάγχη δνστνχπν ίν πλείοσιν^ 
*ξον αωπάν χάν σχότφ χρνπταν τάδε; 
Αισχύλος ίφη 6 Άλιξανδρεύς ιν Αμφιτρύωνα ούτος δ' 
Ιστιν Αισχύλος ο χαϊ τά Μισσηνιανά Οπή σνν&άς, άνηρ 
άπαίδεντος. 

Γ 73. ΎποΙαμβανων οίν μίγτχν άναι δαίμονα χαϊ δυ- 
νατώτατόν τον *£ρωτα, προσέτι δέ χιά την Αφροδίτη* 
την χρνσην, τά Ενριπίδου ίπϊ νουν λαμβάνων λίγω Ρνΐ*» πο«ααο*μβ*λφ) Ι*£6ΐ>&ΙυΓ ηοκίλος Χαμβή». Τ. 5. 
8ογΗ>«1>&Ιιιγ ίστϊ. *νχτ(του ΒΑΓηββίαβ. Ι^ί1»Η ιύ*τ**οϊ. 

500 <1. V. 8. ΛΙΧορ «χρΓββηί ΟλΙ«εαπιρία8. Ζαχφϊ 

Λ] Λ «η. 8€!»*βι$Η. βάίϋο. V. 1. Κα*** Β»Γηββίυβ «ί »1ϋ. 
ΙΛπ *ίΙψ*>*. ΪΨΜτΗς Βατηββίυ*. ίΐροικς Α. *ϊ*αση*ς Ρνΐ*. 
V. 3. Τψος β! Ιρ Βαγαοιιι·. ΙΛΜ 6 τ^ος ©* δο\ V. 4. 
»*ι-η«βίυ·. ΙΛ&η άγίαός. χ«/<φ&οχοίος Α. κωμωδοποώς Ρν£*. 

500 β. τανϊ' Β τηντα Ρνΐ,. Τίς ό " «/ *' Αηι Β. 

1)99 ί. ΐφ>«&» Λ) Ι,«£«1)»*ιιγ ηςοαίτι τκ. Κυπριά!» «* Οβ- 
ιΐίρβ ΓΐΐςηιεηΜίΜ ϋ*ί*« *1ϋ βατιρίοΓΜ ΑίΙιιΙβηιηΙ, 4β ^αίΙ>υ· νίάο 

- ΙΓ 1335 

Την Άφροδίτην ου χ δρζς οβη &εός; 
ην ούδ* αν αποις ουδέ μεχρησειας αν 
οαη πίφυχ* χάφ' οσον δΟρχετα*. 
αντη τρέφει αέ χαμέ χαί 'πάντας βρόχους, 
δ τεχμηριον δέ μη λόγφ μόνον μά&ιις, 
00 $(>/φ <Η δίίξω το 6&ένος τσ της &ίον. 

ίρ$ μέν ομβρου γαΐ\ οχαν ξηρον πεδαν 
άχαρπον ανχμφ νοτίδος ένδέως ϊχψ 
*ρ$ δ* 6 σψνος ουρανός πληροΰμινος 
10 ομβρου η*αην ύς γαίαν Αφροδίτης ϊπα. 
Οίαν δέ ανμμιχ&ητον Ις χαντδν δύο, 
φνουοιν 7)μΖν πάντα χαϊ τρε'φονα* άμα 
δι* ων βρότιιον ζρ τ* χαϊ ϋ-άλία γένος, 
χαϊ ο αμνόταχος δ' ΑΙοχνλος *ν χαϊς άανα%*ιν αντψρβ 
παράγει χην * Αφροδίτην λέγονσαν 

* Έρ(£ μέν αγνός ουρανός χρωσαι χ&όνα, 
, Μρως δέ γαϊαν λαμβάνει γάμον τυχιϊν* 

υμβρος δ* απ εννάεντος ουρανού πίθων- 
Ηχνϋε γαιαν η δέ χίχχεχαι βροχοϊς 
5 μήλων τβ βοσχάς χαϊ βίον Αημητριον 
δενδρωνς ώρα δ* εχ νοτίζοντος γά[ΐο» 
τέλειος έατί. χών δ* έγω παραίτιος, 
74. 1 Εν Ιππολυτφ Συριπίδείφ ηαλιν η ' Αφροδίτη φηοιν 
ο "Οσοι τ* πόντου τερμονων χ' ' Ατλαντιχων 

* ναίουσιν είαω, φως δρώντες ηλίου % 

χονς μέν σέβονχας χάμά αρέσβενω χράχι^, Λ'αΙί'Ινεηαηυηι ίη Οί&Μΰβ Ευπμίύεα ρ. 5ί· V. 1. 2^* Αφ$«- 
Μχφ &άά. V·. οι»* Ρν.. V. 3. χ«φ'] &οπΙ>β1>ΛΐιΐΓ *αϊ Ιφ'. *ν+ 
έψ Ρ, ςιιί δοφ ρπ> όσο*. Υ. 5. ^ά^ς] μά&οις. Ρ. 

600 α. V. 7. γαϊ \\». /οία Α Β Ρ. δχαρ δίΛνβί^Κ. «χ 8*0- 
1»ββο. ΙΛηΗ ότι. V. 8. ίχα Α. 9χπ Ρ VI* β* 8*ο1>«βαβ. . 
V. 12. χαί τρ/?<ητ<>*] ΜακΎςιφονσ* 8ΐο1)»οβ8 ΕθΚ>£. ρΐιγβίο. I. 12. 
χαϊς Λ&τιΛαι*] τβΐς ο». Β. 

βΟΟ ϊ>. V. 3. «Μιηος] «ίηίΛτβς V. β. *. ομ. €. 

V. 6. *<«*ρ.»τ« Η«η«Γ»ιΐ(ΐ«·β. ΑΒ. Μίρι» Μ »Κ ΡΥΙ*. 

Λρα 4' ΑΒ. οηι. ΡΥ1- Έ* Ίηνλντψ] V. 3. &ν**ώΑ 

600 ο. V. 1. «ι^ότον %«λα*τ«ύ* Β. V. Ζ. Β. 1336 ΖΓ 

σφάλλω δ* δσοι φρονονσιν $1ς ημας μέγα. 
νεανίσχφ γαρ την πασαν άρέΐην !χοντι τούτο μόνον το 
αμάρτημα προσόν, οτι ονχ Ιτίμα την 'ΛφροδΙτην , αϊτών 
Ιγίνετο τον όλί&ρον* χάί οντ( η Άρτεμις η περισσώς 
άγαπησααα ουη των* άλλων &εών τις η δαιμόνων 4βοη- 
&ησεν αυτω. χατά τον αντον ονν ηοιητην 
4 "Οστις "Ερωτα μη μόνον κρίνει &εον, 
η σχαιός έστνν, η χαλων άπορος ών 
ονχ οίδε τον μίγιστον άν&ρώποις &εόν. 
δν ο σοφός ύμνων αεί ποτέ Άναχρέων πάσΐν έστι διά 
στόματος, λέγα ονν περί αντον χαϊ δ χράτιστος Κρι- 
τίας τάδε 

Τον δε γνναιχείων μιλίων πλεξαντα ποτ* ωδάς 
ήδνν 'Λναχρείοντα Τέως εις 'Ελλάδ* άνηγε, 
συμποσίων έρε&ισμα, γνναιχών ηπεροπενμα 9 
β ανλών άντίπαλον, φιλοβάρβιτον , ηδνν, άλνπον. 
5 ον ποτέ σον φιλδτης γηράσεται, ονδε) &ανεϊται 9 
Κς τ* αν νδωρ οϊνω σνμμιγννμενον χνλίχεσσι 
παις διαπομπενρ, προπόσεις ίπιδεξια νώμων % 
ηανννχιδας &' Ήρας &ηλεις χοροί άμφιεπωσι, 
πλάστιγξ &* η χαλχον ϋνγάτηρ έπ' αχραισι χα&ίζτ] 
10 χαττάβον νψηλαις χορνφαίς Βρομίον ψαχάδεσσιν. V. 4. μιγά] μηά Β. αίτιον} δηών Β. 

600 4. ΕιιΗρΙάΙι βχ Λη£6 τβηα· ·Κυ1ί* 8*ο1>ι*ιι· ΡΙοι^Ιβ;. 
ΙΧΙΙΙ, 11. τοί. II. ρ. 456. \ϊΛβ ν&ΙοΙιβη&Ηί ΟΙ&(ΗΙ>«ιι ρ. 157. 

V. 1. "Οσης Έρωτα] ΚβοΙβ Λριιά 8*οΙ>&βιιηι "Ερωτα δ' όστις. 
ΚΙβπι μη &ών ηρίνη μ4γαν ηαϊ των αηαντων δαιμόνων νηίρτατον % η* 
αχαιός Ιοχιψ — . ύμνων ό*1 »οτ« ΑΒ. ποτ* υμνύν οιηίιιο ά*( Ρ VI». 

ΟΊΗ«6 τ. 3. ν*ίρό*4νμα Ρ. 

600 €. V. 4. φιλοβάρβιτον] ψιΧοβάρβυτον Ρ. φιλοβάριτον Β. 
V. 7 διαηομι$η>τ] ΑΒ€. διαχομχ*ύϋτι Ρ VI». ηροηόοιις Ρ VI·. *ρο- 
ηοσίζ Α. ηρόηοσις Β. ηρήηοσιν €. Ιπιδ/ξια νώμων \ς β* βρίίοπιβ 
ΗοββοΙιβΙϋ. Ιιύ δ&άν ύμον Β. Μ δ&6ν ύμον Ρνΐ.. V. 8. *· 
οηι. Ρ. V. ?. ηλάστιγξ Ο- ηΐάστιξ ΑΡν. &* ΡΥΪ*. τ« Α. 
δ' <3. άχραισι ΑΒΟ 6( 1ΛΗ ΟαβαιΛοηί&ηί. αηροιοι Ρνΐ.. 
αα&ίζη Β. χα&ίζιι ΑΟ. *α*φ» βχ βυίβ 1ίΙ)ή· »ββη Ο&βΛίΛοηυ·, ίο?· 
ΙΑβββ *χρο*Ηβίΐ16 6ΠΌΓ6 ρΓΟ χα&(ζίι. κα&ίζοι Ρ VI*. V. ΙΟ^^α- 

κάδιοσιν ΑΟ. \ν**άδισιψ Β. φαιάδιοσι» Γ\1», ΙΓ 1337 

• « 

ί 75. *Αρχυτας δε\ ο άρμονιχδς, ως ψηύι Χαμαιλέων 9 
Αλαμάνα γεγονίναι των έρωτιχων μιλώ ν ηγεμόνα 9 χαϊ έχ- 
δούναι πρώτον μέλος ρχόλαστον οντα χαϊ περϊ τάς γυ- 
' ναΐχας χαϊ την τοιαντην μοϋσαν εις τάς διατριβάς. διο 
χαϊ λέγειν εν τινι των μελών 

"Ερος μ* δεύτε Κύπριδος εχατι 
γλυχυς χατείβων, χαρδίαν ιαίνει· 
λέγει δί χαϊ ως της Μεγαλοατράτης ονμμετρως ερασ&εις $ 
ποιήτριας μίν ουαης 9 δυναμένης δέ χαϊ διό την ομιλίαν 
601 τους ίραστάς προαελχνσαϋ&αι, λέγει δ 9 όντως περϊ αντης 
,,ΤοϋΌ·* άδεϊαν μονσαν έδειξε δώρον μάχαιρα παρθένων 
ά ξαν&ά Μεγάλοατράτα." χαϊ Στησίχορος δ' ού μετρίως 
ίρωτιχός γενόμενος συνέστησε χαϊ τούτον τον τρόπον των 
ασμάτων* α δη χαϊ το παλαιον Ιχαλιίτο παιδιά χαϊ παι- 
δικά, ούτω δ* έναγώνιος ην η περϊ τα έρωτιχά πραγμα- 
τεία χαϊ ουδείς ηγείτο ψορτιχονς τους ερωτιχονς^ ώστε χαϊ 
Λίσχυλος μέγας ων ποιητής χαϊ Σοφοκλής ηγον εις τά 
Όεατρα δια των τραγωδιών τους έρωτας, ο μίν τον *Λχι\- 
Ι> λεως προς Πάτροχλον , ο δ' έν τϊ\ Νιόβιι τον των παί- 
δων διο χαϊ παιδεραστάν τίνες χαλουσι την τραγωδίαν* 
χαϊ εδίχοντο τά τοιαύτα άσματα οι &εαταί. 

76. Καϊ δ 'Ρηγϊνος δέ "Ιβνχος βοφ χαϊ χίχραγεν 

600 ί. Αρχύτας] αρχίτ^ Β. αρμοηάς Α. άρμο^ος ΡΧΙ>. 

μ*1ύψ] μιΐων Β. ηγψων σ> μ*1ύ* ίρντιχ+ν άίχμαψ γ(γο**' 

χα* ηρύχος μέΧος ακόλαστο*. Ες και γησ( ηον χ*ψ μίλ** , ίρ*ς 

6* αν μι ηνηρτόος — €. ΑΙαηαηίβ ν. I. Β««ι»ι<ιηηυβ ί» 

Ι*χίΙθ£θ II. ρ. 233. 1«β£β1>Α(υΓ ό' αντ*, Κ«4«ιη «ιηβη<ΙαΙΙθ ·<Ι- 
ΙιίΙκίΝία τίΗβΙυτ δαρρΗι» Α>8£ΐη«η(ο »ριι<1 ΗβρΙιββΒϋοικιη ρ. 42. 

«<ϊ. 6»ΜΓ<ΜΓ4. 

"Ερος αντ4 μ* ο ΙυοψίΙϊ,ς δον* 
γίνχύηιχραψ άμάχαψον δρη**ο*. 
αόίίαν μονοαψ] ά4**ά> Μονοάν Η. 8ί*·μΗαηυβ. μάχαιρα) μάχαιρα 

(βίε) Ρνΐί. μακίοα Β. η«ρ&<**ρ ΑΒ. «αο*/** Ρ\Χ. τονς 

Ιφ«τ*χοός ΑΒ€Ρ. χοϋς οηι. χονξ ϊρντας] άρσ*ΗΜονς ϊρωτας 

8οΙι*6ί£ΐ». ευί €οη-«αίυηΪ8 βιιγΙογ ίη'ιτ 0, ίη «ι 00 ίΐΑ ββ"Ρ* ϋΐη » 
ον%* ό' ίναγύ*«>ς η ηιρϊ τ« /ρ«τικά πρα?ματί(α , ·5στι χβί οίοχυλος 
μίγας *ν ηο$ψης αρχικούς Λα χ*ν χραγν**** η/Μ' ^« Φίαχρα 
ϊρωτας καϊ Ιόίχοντο οί &(αναί. 

001 I». παιδιραοτάχ Ρ VI-. ηα^ραατψ Β. η*άιφίθ*ρ*<" 8θ!ΐΗ«?ί£Η. 
%οηο €. ίχΚχοηο ΒΡ. Μ^οτχατ VI*. 11»}'Γ·ί νβΓβυιι άί- 1338 ΙΓ 

'Ηρ* μτν α? « Κυδώνια* 
μηλίδές αρδόμιναι φοαν 
4χ ποταμών, ινα ηαρ&ένων 
χηπος άχηρατος Λ αϊ τ* οίναν&ίδις . ν. 
5 ανξόμινα* σχκροϊσιν νφ' Ζρνκΐιν 
οιναρέοίς &αλ£&0ΐθΐν Ιμοϊ δ* ίρος 
ούδιμίαν χατάχοιτος ωραν, α&' νπό ατεροηας φλέγων 
« θρηίχ*ος βορέας, άΐσσων παρά Κνπριδος 

άζαλέαις μανίαισιν έρεμνδς α&άμβησ* χραταιως 
10 παιδο&εν φύλασσα 
ημετέρας γρένας· 
χαϊ Πίνδαρος δ' ου μετρίως ων ερωτιχός φησιν 

Εϊη χαϊ Ιραν χαϊ ϊρωτι χαρίζεσ&αι χατά χαΐρδν* 
μη πρεσβυτέραν άρι&μον δίώχε, &νμ£, 
πράξιν. 

διόπερ χαϊ δ Τίμων εν τοις σίλλοις εφη 

Ώρη εραν, ωρη δϊ γαμεϊν^ ωρη δί ηεπανσ&αΐ' 
%α\ μη άναμίνειν^ ες τ' αν εχεϊνδ τις φΘ-εγξ,ηται χατά τον 
αυτόν τούτον φιλδσοφον 
4 Ηνίχ εχρην δύνειν, νυν άρχεται ηδυνεσ&αι. 
μνησ&εις δέ χαϊ του Τενεδίου Θεοξενου ο Πίνδαρος, ος 
αντοϋ έρώμενος,* τι φηοί; £βι·ϋ Η^πηιιηουβ 1η «Γιαπίβ υρ3ΐ*η»η>ιι· ». 1817. νοΙ.ΙΙ. ρ. 2233. 

V. 2. μη11δ*ΐ\ μολ£δις Α. ^οοι» VI·. ραάν ΑΡ. V. 4. 
οΙναν&ίδ§ς) οΙψανχΧδος Β. V. δ. ίφ* Ιρηαιψ) νπ' Ιςψίοιν Η. 8*β- , 
ρΗ&ηυ». V. β. &αΜ&ο*ο*ρ ΑΒ. &αΧι&ουσικ Ρ VI·. Ιρος Λ. 

Ιρνς ΡΥΙλ. V. 7. κατάκοιτος VI». κατάκητος ΑΒΡ. ά*>· 

Ηβι-ηιαπημβ. ΙΛ1)π τι. V. 8. θοηίχιος ΓίοπΙΙο ρ. 65. &ρηί- 

*ο»ς ΑΒ. &ρψχίο* Ρ VI·. 

601 ε. V. 0. μαρία*» Β. μανία* Ρ\1„ &&άμβ η 9* Α,ά&άμ· 
βηοιψ ΒΙ\ ΗβΓΠίληηιιβ Ιρνμρος ά&ομβί/χσι. κραταιύς ΑΡ. κρα~ 

*αι6ς XI*. V. 10. φνΧάοσα] φυλά*ου Ρ. V. 11. ηοτββ 

βίΓομΗαο Ιηίίίυιη αίαΐυίΐ ΗΡΓηιαηηυβ. //Μη^ος] ΡΥα^ιη. 230. 
ρ. 673. €οηΓ. βιιρίίΐ ρ. 50 1 1>. V. 1. κατά Ο βΐ 661. καΐ κατά 
Ρνΐ^. V. 2. 3. οηι. Ο. I* χοίς] τοίς οηι. Β. σ{ΧΙο*ς] 
8εηΙ>«1)&(ιΐΓ σ»λλσ1ς. Τίπιοηιβ νβπιιι» αΐΐυΐίΐ VII. ρ. 281 β. 

601 4. ΠΜαρος] Ργο^πι. 88. ρ. 011. ΡΙηά&Η νβρβυβ οιηιβϋ ' 
βρΚοπίθ. ΙΓ 1339 

Χρην μίν κατά καιρόν Ιρώτων δρέπζο&αι^ &νμέ, 

συν άλιχία· 

τάς δέ Θωξίνον αχτίνας πρόσωπον μαρμαριζοίσας 

δράκας 

ος μή πο&ω κυμαίνεται Λ ίξ, αδάμαντος 
ιβ σιδάρου χίχάλχίνται μέλαιναν χαρδίαν 
& ψυχρά ψλογϊ, προς ό' *Λγροδίτας άτιμασ&ύς 

κοβλίφάρου, 

πιρϊ χρημααι μοχ&Ιζίΐ βιαίως, η γνναικείφ &ράΰ*ι 
£ ψυχάν ψοραται παααν οδόν &(ραπίνων Φ 

αλλ* έγώ « δ* ϊχατι τ ας * « *νρος ως 
δαχ&ίΐς Ιλεηράν μιλισσάν 
ΧΟτάχομαι, βντ' αν ϊδω παίδων ηόγυιον ίς τ\βαν. 
Ιν δ* αρα χαϊ Τένίδφ Πιι&ώ τ« ναίπ 
χαν Χάρις νιον Αγησιλάου. 
77. Όλως δΐ τους παιδικούς ίρωτας των ΙπΙ ταΐς &η~ 
λιίαις προκρίνουσι πολλοί, παρά γαρ ταΐς αλλαις ταΐς έύ- 
νομονμένμις πόλεσιν ίπι της Ελλάδος σπονδασ&ηναι τόδξ 
το ϊ&ος. Κρητις γονν, ώς &/»;ν, και οΐ ίν Ευβοίφ Χολ- 
χιδέις περί τα παιδικά δαιμονίως Ιπτόηνται. Έχεμίνης 
γονν ίν τοις Κρψνκοις ου τον Δια ψησιν άρπάααι τον 
{ Γαννμηδην, άλλα Μίνωα, οι δέ προιιρημενοι Χαλκίδας 
παρ* αυτοί ς φασιν αρπαο&ηναι τον Γανυμήδίρτ υπό του 

V· 1. μΐρ Ηβ^ηίυβ. 1>ί1>η μ§. αλιχ/ίρ ΒοβΓίνηίυβ. Ι^πι-ί ι}Ι*χ/φ. 

V. 3. 3. 4. ηιίηιιβ «ϋΐεηάαΐβ βοΗμΗ 3ΐιρΓ& ρ. 504 ά. 
V. 2· Λ^οσώπον] Λ Γ ><1β ςυαβ α<1 504. άίχΐ. όραΗ$Ις Γ», δράκης 
Ρν. £φάχ»ς Β. δραχώψ Ο. V, 4. ι])] ΐ| 504. ςαοά νβηιΐη νί* 

άεΙϋΓ. ' V·, 5. ΑηΐίδίΓορΗββ ίηίίίυπι. Άφροδίτας] άφ$ούΐ~ 
της Β. ατίμασες ΑΒ. άτψα&*1ς ΡΥ11·· ✓ 

601 6. V. 7. ψνχάν δεΗηείάεηιβ. γνχράρ ΡΥΙ·. οηι. Ο, 
φθφ<Ιται] Β. V. 8. Ιηϋίο&τί ΐΑεαηαβ. δ* ίχατ» ΑΡΥ. 

Λ κατ» Β. γ* ίκατ* Ι*· τας χ^ος] τ«ς χΐ}φθς Β. Υ, 0. — 12. 

Εροάυβ. V. 0. ίλιηράρ Α Ρ εί, ηϊ ίαϋοΓ, Β. *Λ«χρι^ VI·. (λα*η. 
ραρ ΒοβεΜιίιιβ. ΙΑ«ΐ]^ατ Ηεπη&ηηυβ. μιλιοαά* Ηεπιιιιηηυ· ε* 
ΒοεεΚηίυ·. ί,ίοπ μα*σααρ. Υ. 10. τάχο/ια» εΐ ήβαρ ΒοβεΚηίιιβ. 
*η»ο/ια» β* Ρ VI*. *«ό/ν*ο»] *«ο;ί/<^ Β. V. 1 1. χαί τόχ 

β δω ια(&ω τι πα** Β. τ« *αΑ» 8ε!ιηεί(1εηι». ί,^οαίυΓ τ* 
Ινα**. V. 12. *Λγτ ( ο0.α «ΐΓορη&ε ίηίΐίυηι η»Μ Βοεείώίιι·. 
ώς Γφ,,] Ρ. 561 Γ. 

001 Γ. ηςοι^ημίνο*. οηι. Β. 1340 ΙΓ 

1 

Δνδς % χαϊ τον τόπον δέίχνύντες Αρπάγων χαλονσιν , *ν ω 
χαι μυρρίναΐ διάφοροι πκρύχασιν* χαϊ την προς '^ί^Ί/-· 
ναίονς δ' 'έχ&ραν διελύσατο Μίνως, χαίπερ επϊ &ανάτω 
παιΒός συοτάσαν , Θησέως ίρασ&άς 9 χαϊ την &υγατερα 
τούτω γνναϊχα εδωχε Φαίδραν, ώς Ζην\ς η Ζηνενς φη- 
σιν 6 Χίος έν τω περϊ της πατρίδος σνγγράμματι. 
602 78. Ιερώνυμος δί ο περιπατητιχδς περισπούδαστους 
φησϊ γενίσ&αι τους των παίδων ϊρωτας, οτι πολλαχις */ 
των νιων άχμη χαϊ το προς αλλήλους ίταιριχδν σνμφρο-' 
νησαν πολλάς τυραννίδας χα&εϊλε. παίδων γαρ παρόντων 
Ιραστης παν οτιονν ΖΙοιτ' αν πα&ην η δπλοϋ δόξαν άπε- 
νέγχασ&αι παρά τοις παιδιχοΐς. εργω γονν τούτο εδειξεν 
ο συνταχ&ιϊς Θηβησιν υπό Έπαμινώνδου ιερός λόχος, χαϊ 
6 χατά των Πεισιστρατιδών &άνατος νπο Αρμοδίου χαϊ 
Άριατογείτονος γινόμενος* περί ^ιχελίαν δ' Ιν Άχράγαντ* 

& ό Χαριτωνος χαϊ Μίλαν ίππου. Μιλάνιππος δ* ην τα πα*- 
διχά, ώς φησιν Ηρακλείδης δ Ποντιχός Ιν τω περί Έρω- 
τιχων. ούτοι ψανέντις έπιβουλεύοντες ψαλσριδι χαϊ βασα- 
νιζόμενοι αναγχαζόμενοί τε λέγειν τους συνεΜτας, ού μό- 
νον ου χατιϊπον , άλλα χαϊ τον Φάλαριν αυτόν εις ίλεον 
των βασάνων ήγαγον, ώς άπολνσαι αυτούς πολλά ίπαΐτ- 
νίσαντα, διό χαϊ ο Απόλλων ησ&εϊς επϊ τούτοις άναβολην 
του &ανάτον τφ Φαλάριδι έχαρίσατο , τούτο Ιμφηναςτοϊς 
πυν&ανομενοις της Πυ&ίας οπως αύτω ίπι&ώνται' ϊχοησί 

€ τε χαϊ πιρϊ των άμψί τον Χαρίτωνα , προτάξας του 
μέτρον το πενταμετρον 9 χα&άπερ ίστευομ χαϊ Διονύσιος 
ο *Α&ηναϊος έποίησι ο ίπιχλη&άς Χαλχονς έν τοις ελε- 
γείοις· έστϊ δέ δ χρησμός δδε 

«ντοϊς] 8<*Ν>6ΐ>»Ι<ΙΓ νντοϊς. φααιν} ψηαΐψ Α. %οψ τόπον Β. 

ΑΙ>€Γ»( χοψ. μυείται ΑΒΟ. μυοοίναι Ρνΐ* %ής ηατοΜος] 

ομ. Β. 

002 &. των παίδων] χύν παιδικών Ι^υζ&ο. Ι.βε4ί. ΑΙϋο. ρ. 218. 
παίδων γαρ] παιδηων γαρ 8εΗ\νβΪ£Η. 

602 1>. ΜίΙανίππου) „Ιιηιηο Μιλανίππον ϊρως.'* ΚοΗ^βί^Η. νβ- 
τβΟΓ ηβ τυΐςαί* *εηρίτυ*α ηυη ΙΗιηΐΓΐοηιηι, ββά ίρ*ίιιη ΛΐΗεηαβί 
ηβ^Η^βηΙίββ ΙηΙ>ιιβη(Ι«ι λΟ. ίίιον] Ποιον €. άηολνααι Ρ VI.». 
αηοΧιινααι ΛΚ. ίπι χούιοις \*. ίπ,Χ χανιών ΡΜ. 

002 ο. πι^ιΐ τ»/»] πίοΐ χον Ρ. ό ν&ηηιϊος Β. ΑΙ>βΓ«&ί δ. 
Χαλπονς] χαΐκιυς Β. ΟγαοιΗ νβΓβιι· ίητβΓίί* ΑβΙίαηιΐΛ V. 11.11, 4. 4 » 

\ 

Ευδαίμων Χαρίτων χαϊ ΜεΧάνιηπος ίφυ 9 

&ήας άγητηρες Ιφαμερίοις ψιλότατος, 
διαβόητα δ* Ιστϊ χαϊ τα έπϊ Κρατάω τω Ά&ηναίω γενί* 1 
μίνα· ος μειράχιον ων εϋμορφον, Έπιμενίδον χα&αίροντός 
την Άττιχην άν&ρωπείφ αίματι δια ττνα μύση πάλαια, 
ως Ιστορεί Ηεάν&ης 6 Κνζιχηνός ίν δεντερφ περϊ τέλι- 
ά των, εχων αυτόν ϊπίδωχεν ό Κρατίνος νηΐρ της &ρϊψα*· 
με'νης* ω χαϊ ίπαηέ&ανεν 6 ίραστής Αριστόδημος ,' λύστν 
τ' έλαβε το δεινόν. δια τους τοιούτους ονν έρωτας οι τν* 
ραννοι> πολέμιοι γαρ αυτοΊς αύται αϊ φιλίαι, το, παρά* 
παν εχωλνον τονς παιδικούς έρωτας 9 πανταχόθεν αυτούς *' 
ίχχόητοντες. είσϊ δέ οι χαϊ τάς παΪΜίστρας ωσπερ άντι- 
τειχίοματα ταϊς ιδίαις αχροπόλεσιν ένεπίμπρασάν τ* χαϊ 
χατέσχαψαν · ως εποίησε Πολνχράτης ό Σαμίων τνραννοφ, 
79. Παρά δΐ Σπαρτιάταις, ως ° Αγνών φηάϊν ό *Αχά- 
β δημαϊχός, προ των γάμων ταις παρ&ενοις ως παιδιχοΐς 
νόμος Ιατιν ομιλεΐν. χαϊ γαρ ό νομο&έτης Σόλων εφη * , 

Μηρών Ιμείρων χαϊ γλυχεροϋ στόματος. 
Αισχύλος τ* χαϊ Σοφοχλης αναφανδόν ίφασαν" ό μίν 
Μνρμιδόσι , 

Σέβας δί μηρών άγνόν ονχ Ιπρδίσω, 

ω δυσχάριστε των πνχνων φιλημάτων· 
ο δ* εν Κολχίαι περϊ Γαννμηδους τινά λόγον ποιούμενος 

»γψηρ*ς] ΑβΙίΕηαβ. &γαχηςα ΕυββΜαβ ϋβπιοηβίΓ&Ι. 

Ετ&η£βΙ. V, 35. Ιη ρ&πώί» οπ&πιΐί. μιιςά**» 6* βοηνβίςη. , 
ΛΙ>«γε* δ*, μύοη ΚυηηΙιβηίι» *4 ΤΙοίΜυη ρ. 13. μ(οη ΡΥΙ* 
602 ά. αντοψ Α. ανιο* ΡΥΙ* Ια «ρίίοιηβ άββαηΐ Η&βε οπιηΙ* 
υβ^υβ αά ρ. 603 Ά. Ιι^βωχιν] αχ/*« Μ ρ Ρ· Ιηηίμη^αααρ 

ΑΒ. ίηηίμπςησαρ Ρ\Π-. Σαμί»*] αα>«χ Β. Άγτωή 8οΗ- 
ϋβΟΛίυτ "Αγψ»ψ. 

602 β. 261*ν\ Ρ γ. 4. ρ. 331. ΟλΙιΓοπϊ. δοΐοηίι τβηααι &Μα> 
Ιΐυ ΡΐυίΛΓεΙιαι Μογ&1. ρ. 751 ο. ρηβηΐΜβο ΙιβχΛΟΐβίΐΌ Γς &' *ίβη* 
ίραχοΙα$ψ Ι»* Ζν&ιοι, ηαώοφιΧψτι. Ιμιίςωψ βχώάΙΙ Ιη Ρ. Ιάβπι 

ΗοεΙάϋ ίη ΡΙυΙ&ιτΗί εάϋίοηίϋιιβ τβΐιιβϋβ· έ* μυγμώοοιψ Ρ. Αββ- 
γλ* §ν. ΑεβεΙψΊί νβΓβυβ αρροιυίΐ ΡΙυίΕΐχΗαβ I. 1. V· 1· 
*Τ9οψ Ιαείίο (βΓ άβάίί ΤΗ. ΟιηΙβηιι Υαη Ι*€ϋ*. II» 9. ΙΛοΗ αγ«>ν. 
Οία. ΡΙυΙ&ΓβΗυβ. οι·κ (πχβίαω Ια. ονχ /*»ο7<η»» Ρ. ού* Ιπώώοωσω 
(•Ιο) V. ον χατχδι'σω Ρΐυ(3Γ€0ΐι>. V. 2. πυχνϊν] π**{>*9 ΡΙηίΛΨ- 
οΚιιι, οθΓΓβο(υβ &1» ΓαηίβΓο βχ ρ. 61 ». ΚοΙχΙοϊ] Έν. 2. 

ρ. 625. 

■ 184* ΙΓ 

Μηρο% νπαι&ων την Διός τυραννίδα, 
ονχ αγνοώ δέ οη το) π*ρϊ Κρατίνου χαϊ Αριστοδήμου 
I πΜΐλάσ&α* φησϊ Πολέμων ο περιηγητής εν ταίς προς τον 
ίίέάν&ην Άννιγραφαΐς. νμεϊς ό& 9 ω Κννονλχ€, τάς διη- 
γηοιις ταύτας γ χαν ψευδείς ωαιν, άλη&εϊς ύναι πιατενετε · 
χαϊ τα τοιαύτα των ποιημάτων, α περϊ τονς παιδεχονς 
έοτίν ίρωτας, ηδεως μελετάτε · τον παιδεραστεϊν παρά 
πρώτων Κρητών »ίς τονς'Ελληνας παρελ&όντος, ως Ίατο- 
ρεϊ Τίμαιος» άλλοι δί φασι των τοιούτων ερώτων χατάρ- 
ξασ&αι Λάϊον ξετω&έντα παρα Πέλοπι χαϊ ερασΟ-ίντα 
603 τον νΐον αύτον Χφυοίππου , ον χαϊ άρπάσαντα χαϊ άνα- 
&ίμ*νον ύς άρμα €ΐς Θήβας ψνγεϊν. Πράξβλλα δί η -Σ*- 
χνωνία νηο Διος φηαιν άρπασ&ηγαι τον Χρνσιππον. χαϊ 
Κελτοϊ δέ* των βαρβάρων χαίτοι χαλλίστας έχοντες γν- 
ναίχας 9 παιδιχοϊς μάλλον χαίροναιν' ώς πολλάκις ένΐονς 
έτιϊ ταΐς δοραις μετα δύο έρωμένων αναπαύίύ&αι. 11ε ρ- 
οας δί παρ* Ελλήνων ψησϊν Ηρόδοτος μα&ειν το παιοϊ 
χρησ&αι. 

80. Φιλόπαις δ 1 ην ίχμανώς χαϊ Αλέξανδρος 6 βα- 
σιλεύς. Διχαίαρχος γούν έν τω περϊ της εν Ιλιω &νοίας 
\> Βαγώου τον ιύνονχον όντως αυτόν φήοιν ηττάσ&αι^ ώς 
Ιν όψει &εάτρόν ολον χαταφιλεΐν αντον άναχλάααντα, χαϊ 
των &εατών Ιπκρωνψάντων μετά χρότον ονχ άπει&ησας 
πάλιν άναχλάσας εφίλησεν, Καρυστιος δ' & ΙστοριχοΊς 
νπομνημασι ,,Χαρωνι (φηοϊ) τω Χαλχιδεΐ παις χαλος ?/ν 
χαϊ ιίχεν εν προς αυτόν» ως δ* ΐΔ?.ίξανδρος παρά Κρα- 
τερά αντον Ιπήνεοε γτνομένον ηοτί πότου, ο Κρατερός 
εχίλεναε τον παιδα χαταγιλησαι τον Άλίξανδρον χαϊ ος Λ 
Μηδαμώς, είπεν, αν γαρ όντως Ιμί εύγ>ρανεϊ, ώς σέ λν- ©τ» το η*οί κραίίψοψ μοΙ άφκηό&ημορ Β, 

602 ί. νμΛς Λ 8<Λ\νβί£Η. 1>€£θ1>&ΙυΓ νμιϊς *«. 

603 *. ' ΙΙρΜοτος] I, 135. 

603 5. ηττ«ο^α« λ. «^«σ*«» ΡΥΙ,. ΙΙΙοβ 1φ* «ρίΐοηκ* «ο. 
€*ΟΓ, ςυί ο©τι*ς <ττ^το ροβιΐίΐ. και*νΏτ*ος 4* χάςνη, ηεάίίβ οίηΐβ- 
, Μί& Β. ΧαλΜΑδΑ] χαΧχοιώιϊ Ρ. εύ ΟΒΙ. Ρ. ·ς] ο Ρ. 

ό Λ'οατιοο*] ο Χάο«τ ϋιιΐΐιβίΐίαβ. ΙΓ 1343 

€ ηησει. ωσπΜρ γάρ φ Ιρωτιχος 6 βασιλεύς οντος, όντως 
χαϊ προς το χα&ηχον έγχρατης χαϊ προς το πρεπωδέστα- 
τον. αιχμαλώτους γονν λαβών τάς Δαρείου -θυγατέρας χαϊ 
την γνναΐχα χάλλει διαπρεπεστατην ονσαν, ον μόνον 
άπίσχετο, άλλ' ου δ* έχείνας μα&εϊν ίποίησεν Ότι εισϊν 
αιχμάλωτοι, άλλ' ώς Κγ4 Λαριίον εν τφ βασιλείς ΰντος 
πάντα ανταΐς χορηγεΐσ&αι έχίλενσε. διόπερ χάϊ Δαρείος 
τούτο μα&ών ηυξατο τω 'ΗλίΜ τάς χείρας άνατείνας, η 

ιΐ αν τον βασίλευαν η Άλϊξ,ανδυον." 'Ραδαιιάνϋυος δέ τορ 
διχαίον "Ιβυχος Ιραστήν ψηοι γενεσ&αι Τάλων, Δώτιμος 
δ' έν τι? 'ΙΙραχλεία Εύρυσ&έα ψηϋϊν Ηρακλέους γενεσ&αι 
παιδιχά, διόπερ χαϊ τους α&λονς νπομεΐναι. Αγαμέμνονα 
τε ΐ4ργύννον ερασθ-ηναι λόγος, ίδόντα ίπϊ τφ Κηφισω 
νηχυμενον $ν ω χαϊ τελιντήσαντα αυτόν, συνεχώς γαρ 
ίν τφ ποταμω τούτω άπελούετο, &άψας εϊσατο χαϊ ιερόν 
αυτό&ι Αφροδίτης 'Λργνννίδος, Λιχνμνιος δέ ο Χίος εν 
δι&νράμβοις Άργνννον φησϊν έρωμενον Υμέναιον γενέ- 
σ&αι. Αντίγονου δε* του βασιλέως ερωμένος ην 'ΛρΙστοχλης 

β ο χι&αρφδδς, περϊ ου Αντίγονος ό Καρύστιος έν τφ Ζή- 
νωνος βίω γράφει ούτως Αντίγονος ο βασιλεύς >έπεχώ- 
μαζε τω Ζηνωνι. χαί ποτέ χαϊ με&' ημίραν ελ&ών εχ τί- 
νος ποτον, χαϊ άναπηδησας προς τον Ζήνωνα , επεισεν αυ- 
τόν συγχωμάσαι αντφ προς !Αριστοχ)Λα τον χι&αρωδόν, 
ου σφόδρα ηρα δ βασιλεύς. 

81. Φιλομεϊραξ δέ ην δ ^οφοχλης, ώς Ευριπίδης φι- 
λογννης. "Ιων γουν ο ποιητής εν ταΐς έπιγραφομεναις 
'£πιδημίαις γράφει οντως,,Σοφοχλεϊ τφ ποιητή εν Χίω συν- 

ίηντησα, οτε επλει εις Λίσβον στρατηγός, άρδρϊ παιδιώ- 
δει παρ* οινον χαϊ δεξιω. % ΕρμησΊλεω δέ, ξένου οι ιόντος χαϊ 
προξένου Ά&ηναίων, εστιωντος αυτόν ^ επεϊ παρά το πυρ 

603 ο. ηρος τβ χα&ηχο*") πι^Ι το χα&^χον 0. χα&ηχιη> ίγ- 
ηφαχης χαϊ η^ος τό ΟΠ). Ρ· £*όπ#0 *«1 Γ». Λχά ΡΥ. 

603 ά. άςγύχχον ΡΙι. άζ'/ννου V» κηγισφ ΑΒΡ. χηψιασο, \Ϊ Λ , 

ν έΐααχο] ΙΛ1>π §1ς βντό. ΟοίΤΦΧίΙ Ολβ&υ&οηιιβ. Λιχνμψιος 
Κείηβ··υβ «1 8οΗ*βΐ£ΐι. 1·ί1)Π άΧ*ύ/<ψ»*ς. 

603 β. οΰτνς οηι. Β. γονν Β. Ι^β^οαΙαΓοδ*. ίηιγφ*φί>μ&α4ς] 
7$αφομίτα*ς Ρ. /οαφ« όντως οη. Β» 2ύφοηΙ*1] φηοϊ αάά. Β. 

603 Γ. οννητχηοα] ουνηρχα Ρ % λ&βορ Β. 8€ηΙ>«νΑΐαΓ 

?ς Αίοβον, οί Ιόχτος χαϊ ηφ&νου οηι. Ρ. οΐ ίόηος] οΐ έόντις Β. 134* ΙΓ 

}στεως β τον οινον ίγχεων παις « * ίων δήλος ην, είπε 
Λ, Βονλει με ηδεως πίνειν; φάντος δ* αντοϋ, Βραδέως 
τοίννν χαϊ πρόσφερε μοι χαϊ απόφερε τίρ χνλιχα. ίτι πολν 
μάλλον έρυ&ριάσαντος τον παιδος είπε προς τον σνγχατα· 
νείμενον , Ής χαλως Φρύνιχος Ιποιησεν εΐπας 
604 Λ&μηιι δ* επί πορφνρίαις παργσι φως έρωτος. 

χαϊ προς τόδε ημείφ&η δ Έρετριευς η 'Ερν&ραϊος γραμ* 
ματ ων ίων διδάσκαλος ,^Σο<ρος μέν δη σύ γ* ω -Σο- 
φόχλεις % έν ποιήσει* ΐμως μέντοι γε ονχ εν ειρηχε Φρύ- 
νιχος πορφνρίας ειπών τάς γνά&ονς τον χαλοΰ. εΐ γαρ δ 
ζωγράφος χρωματι πορφνρεφ έναλείψειε τονδι τον παιδος 
τάς γνά&ονς, ονχ αν ετι χαλος φαίνοιτο, ον χάρτα δει 
το χαλυν τω μή χαλώ φαινομένω είχάζειν." άναγελάσας 
επί τω Έρετρνεϊ Σογοχλής „Ονδί τδδε σοι άρέσχει άρα, 
\> ά ξενε, το Σιμωνίδειον, χάρτα δοχέον τοΐς "Ελλησιν εν 
είρήσ&αι 

ΙΙορφνρεον άκδ στόματος ιεΐσα φωναν παρ&ένος$ 
ονδ* 6 ποιητής^ εφη, λέγων ,^ρνσοχόμαν * Απόλλωνα; χρυ- 
σεας γάρ εϊ έποίησεν δ ζωγράφος τάς τον &εον χόμας χαϊ 
μη μέλαινας , χείρον άν ην τδ ζωγράφημα. ουδέ δ φας 
ροδοδάχτνλον-, ει γάρ τις είς ρόδων χρώμα βάψειε τους 
δάχτυλους, πορφνροβάφον χείρας, χάί ον γνναιχός χαλης, 
πο$!(σειε." γελαοάντων δέ δ μέν Έρετριενς ένωπή&η τ^ ίστιώζ Α. ίαταώς Β. (στύς Ρνΐ». Γι&ευηαιη ϊηάίε&νϋ 8εΗ\νθί£Η. 

6β4 λ. ΡΚι-^ηΐεΜ νεΓβυτη αίΐιιΐϋ ρ. 564 Γ. Αάμηη δ'] 
Λάμ%**9 564· ηορφνράίΐς) πορφνρ/οί Β. ηα$7]0$ Ροταοητιβ. 

ηαρη(α$ ΡΥΧ». ηαο«ια»σ· €. η Ίίρν&ραϊος οπι. Ρ. τονδΐ] χονδί Β. 

ον νάφτα ΑΒ. ου* άρι* Ρ VI». ον γαρ Ο. δ»Ζ ΟΡν. δη ΒΓι. 

»1χάζητ άναγ*λάοας ΟοΓΕββ. Ι^ίΙ>Η ίίχάζαψ άν, γιλάσας. ά> β! 
«εηυειίίΐα οηι. Ο. οόά* %ό04 σο» 1„. ουδί σοι Ρν. 

604 Η. Σψν,ΙδΜ* (οψωρ&ο* Β)] Κι·. 110. ρ. 303. <ί &άά. 
Γ., οηι. Ρν. αρηοΟ** ία. (ΙρΤ^&α*, Ρν. ά«6 άβΐβ* Βοβεΐί- 
Μιι» 4β ιηβ*π· Ρίηά&ή ρ. 175. Ιιϊσα $ο\ι\νϋ\ς\ι, ΐΟσα Ρ VI.. 

η«ρ&<νος ΥΙι. ηαρ&ψίνος ΒΡ. χρνοοχόμα* *ΑηόλΙ*9*] Ρίη- 
ά&ηιβ ΟΙχπιρ. VI, 71. VII, 58. &1> δεΗ\νεΐ£Η<ΐ6<ι»6ΐ-ο ίικίίεαίτιβ. 
γαρ §1 ίηοίηαν — ρΌδοδάκτυλην ; <* ΟΙΒ. Ρ. ό φας] Ηοίηβηΐβ. 
£οδοδάχ%υλορ] ροδοόακτυίος Β. ηορφυροβάφου ΑΒΟ. ηορφνρορό-. 

9·νς ΡΥ. ηορφνροβαψον; I*. λοι^οιμ] ποιι,σΜν Ρ. Κβ^ίΓΟ &ιιί 

ΤΚΗ,,βΗ ΆΧΐί 710Η)<Η«Ρ ΟΙΟΙ ΙλΟΟ^ΙΟ ρ. 323. ΙΓ 1345 . 

ο Ιτιραπίξει , ό δΐ πάλτν τον παιδός τω λόγω εϊχετο* εΖρετο 
γαρ μιν, από της χνλιχος χάρφος τω μιχρφ δαχτνλω 
άφαιρετεσντα, εΐ χα&ορφ τό χάρφος. φάντος δέ χα&οφάν 9 
ν Λπο τοίνυν φύσησον αυτό, ίνα μη πλύνοιτο ο δάχτυλος 
εν. προσαγαγόντος δ* αντον το πρόσωπον προς την χυλιχα % 
εγγυτερω την χνλιχα του εαυτού Ονόματος ηγεν 9 Ίνα δη 
η χεφαλη τι/ χεφαλϊι άσαοτίρα γενηται. ως δ* ην οί χάρτα 
πλησίον, προσλαβών τ?7 χειρϊ εφίλησεν. Ιπιχροτησάνϊων 
δΐ πάντων συν γελωτε χαϊ βο7] ως ευ υπηγάγετο τον 

Απαίδα, Μελετώ, είπε, στρατηγείν^ ω άνδρες· ίπειδηπερ . 
Περιχλης ποεειν με εφη 9 στρατηγεϊν δ* ούχ έπίστασ&αε· 
αρ' ουν ου χατ όρ&όν μοε πεπτωχε τό στρατήγημα ; 
τοιαύτα πολλά δεξιάς ελεγέ τε χαϊ επρησσεν^ οτε πίνοε 
η πράσσοε. τα μεντοε πολιτιχά ο ντε σοφός οντε ρεχτηρως 
ην 9 άλλ' ώς αν τις εις των χρηστών Ά&ηναίων." 

82. Και Ιερώνυμος δ* ο 'Ρόδιος έν τοις ιστοριχοΐς 
νπομντ.μασί φησιν οτε Σοφοχλης ευπρεπή παίδα εξω τεί- * 
χους απήγαγε χρησόμενος αντώ. 6 μίν ουν παις το ϊδιον 

• Ιμάτιον έπε ττ\ πόα υπίστρωσε , την δϊ του Σοφοχλίους 
χλανίδα περιεβάλοντο. μετ* ουν την όμιλιαν ό παις άρ- 
πάσας τό του Σοφοχλεους χλανίδισν ωχετο, χαταλιπών 
τω Σοφοχλεΐ τό εαυτού παιδιχόν ιμάτιον. οία δέ ειχός 
διαλαλη&έντος του σνμβεβηχότος , Ευριπίδης πνϋ-όμενος 
χαϊ εηετω&άζων το γεγονός , χαϊ αυτός ποτε εψη τούτω 
χεχρησ&αε τω παιδί, αλλά μηδέν προσ&εϊναι, τον δε* Σο· 
φοχλέα δια την άχολασίαν χαταίρρονη&ηναε. χαϊ ο Σο- 

ΐφοχλης άχούσας ΙποΊησεν ε\ς αυτόν τοιούτον Ιπίγραμμα % 

_ * 

■ 

Ι*·9«*β» ΑΒ. Ιη^ηΙαπ Ρνΐ,. 

004 ο. Αςπο Α Β. ιΐριτο ΡΥ. ιϊ^το Βα*Η. Ι». άφαιρηέοντα 
ΑΒ. άφα^ίοϊτα Ρ\1». &*ο Ρν. άηο ΒαβιΙ. I*. 6 ίάκτυίος 

,5] ο ΚκτυΙος *ύ ΑΒΧ. * Μ*τνΙος *αΙ Ρ. & **η>λος σον Ι. * 
ίώπνίός σ<ο (φιί 4ηί σ<ν Τ) δ<ά*β.£ΐ>. οί κάρτα] ή κάγχα Β. 

604 Λ. Μ*1ηύ] μ*Μτ» ΑΒΡ. ποιΛρ] Ρ. ηο«ϊ* μ* 
Β. 1.«&β1>&ΙιΐΓ ηοαϊν μϊψ. ίψη ΑΒΡ. ΙρςβοαίτΐΓ ϊφ^ μ*. 
οτ« ηίτο*] ότ» λ/ιό* Β. αοασβοι] ηαίζοί Τοαρίαβ ΕιηβικΙ. το!. II. 
ρ. 542. οντ« ί*«τ>}ο*ος] οΰτ' /ρ<χτ^ο»ος Β. οϋτι φίκτηρ Ρ. 

ί|» τί/χονς ΑΒ. του α/χους ΡνΊ^. 

604 β. η^βάΧοηο ΑΒ. η^βάΧΙοηο Ρ VI». *»ί* ό/α1/αι> 

ΑΒ. χψ 'οη. ΡΥ1·. ίαυτοΰ οηι. Η. Οί9ίΙίζΘθΙ 6ν ΟθΟ§ΐ€ 1346 ΙΓ 

χρησάμινος τω πιρί τον 'Ηλίον χαϊ Βορίον λόγω, χαϊ το 
προς μοιχύαν αυτοϋ παραινιττόμινος , 

"Ηλιος ην, ου παίς Λ Ευριπίδη, ος μι χλιαίνωρ 
γυμνόν ίποίησιν* σοϊ δί φιλουν&' ίτίραν' 
Βορράς ώ μίλησα, συ δ' ου σοφός , ος τον "Ερωτα ί \ 
αλλοτρίαν σπείρων, λωποδυτην απάγας· 

83. Θιόπομπος δ* Ιν τά> π*ρ\ των σνλη&ίντων Ιχ 
60 & Δελφών χρημάτων Άσώπιχσν φησ$ τον Έπαμινώνδου έρώ- 
μινον το Λευχτριχνν τρόπαιον ίντίτνπωμίνον ιχπν ίπ\ της 
άσπίδος, χαϊ &αυμάστώς αυτόν χινδυνενειν' άναχ&ΐσ&αί 
δέ την ασπίδα ταντην Ιν Δελφοϊς ιν τγ ΰχυα+ Ιν & τφ 
αυτω συγγράμματα Θεόπομπος ψιλογυναιον μεν φησι γιγο· 
νένα* Φάϋλλον τον Φωχίων τυραννον, φιλόπαιδα δϊ Όνό- 
μαρχον χαι £χ των του &*οϋ χαρίσασ&αι τούτον εις Δξλ- 
φοϋς παραγενομένω τφ Πυ&οδώρου τον 2ιχυωνίου νιω^ 
1> άποχειρομένω την χυμην, οντι χαλω συγγενόμινον , τά 
2υβαριτων άνα&ηματα , στλεγγίδία χρυσά τέσσαρα. τ? 
Δεινιάδου δϊ αύλητρίδι Βρομιαδία Φάυλλος χαρχησιον 
άργυρουν Φωχαεων χαϊ στεφανον χρυσούν χιττου Πεπα- 
ρη&ίων. αύτη δε, φηοϊ, χαϊ έμελλε τά ΙΙυ&ια αύλεΐν, Η 
μη υπό του πλη&ους έχωλν&η. τω δί Λυχολφ τω τον Τρ*- 
χολεου υιψ Φυσχίδα ό'ντ* χαλω Όνόμαρχος έδωκε, φησϊ, 
στεφανον δάφνης, Έφεσίων άνά&ημα. ούτος 6 παις προς 
Φίλιππον άχϋεις νπο του πατρός χάχεϊ προαγωγενόμενος 004 ϊ. «α* το Η, 1^Ρ£ί?1>&ΗΐΓ χα/το». μοιχιίαν] μοιχίαρ Ρ. 
δορΗοεΙίβ βρί£Γ&ηιηι& ία Αη(Ηο1θ£. Ρ&ΙαΙ. νοί. Η. ρ. 788. 
V. 2. φιλονρΟ- Ιτ/ραρ] φιλονηι ίτίφχρ Ρ. φιλούρχΐ Ιταϊοαρ Β· 
V. 3. Ιίοορας] βοράς Β. 

βΟδ α· οΛ'Υγςίιιιματι Θιόηομηος Οίη» Β» -φάνλΧοψ] ψνΧΙόΡ ΑΒ. 

ΟΠΙ. Ρ* τορ Φωχίωρ] τώρ ψχακίωρ Β. ?* τύρ του] /χ τούτου 

του Ρ· - τοντορ Ια. τοντψ ΡΥ. τφ Πυ&οδώρου — άχοχίιςο- 

μίν* η<1<1. ΑΒΙ,. οσι. ΡΥ. 

005 1>. Ληηάδου] δημάδου Β· βρομιαδία φαϋλίος Λ. βςομία 
δκιφανίλος Β. βοομία ψάνΙΙος Ρ\ΐ*. Βρομιαδία τίϋοβυηι νίιΙβ&ηΓ. 
Νοηιβη 1ί)>ίΓ.ίηαβ ΓυίΙ·, ογ?<Ιο, »α* ΒςομΙς αΐϋ Βςαμιάδι. *αΙ στ/- 
ψαρορ €*βαΐιΗυιιαβ ίη βεΥιβάίβ Μ88. ΚΛΗ *αω . . . . ρορ. ύηό 
τον} ^ «ο*» Β· ηνοαγωρυομίψος] ηοονγοοίνόμίρη Ρ. ΙΓ 1347 

« 

ο ουοεν ΛΐΧίαυν ί»τι«οτ ογλ//· ι μ/ χ^/ιίΛυΛυΐ/ \υν ^ ιιιχ ιτίο/,ΐίυυ 
ν'ιώ οντι χαλώ άαμϊππω ' ΙΙλεισ&ένονς ανά&ημα Όνόμαρ- 
χος ίδωχε. ΦαρσαλΙα τγ θεσααλίδι όρχηστρίδι δάφνης 
στέφανο ν χρνσονν Φιλόμηλος ϊόωχί, Λαμψαχψών ανά- 
&ημα. αντη τ) ΦαρσαΙία έν Μεταποντίω νπο τών Ιν τρ 
άγορψ μάντεων, γινομένης φωνής έχ της δάφνης της χαλ- 
χης, ην έστησαν Μεταποντίνοι χατά την Άριστέα τον 
ΠροχοννηαΙον Ιπιδημίαν, οτ* ϊφησεν ίξ Ύπερβορίων πα- 
ραγεγονέναι, ως τάχιστα ώφ&η εις την άγοράν εμβαλονσα, 

ά έμμονων γινομένων των μάντεων, δασπάσ&η υπ αυτών. 
Μαϊ των ανθρώπων ύστερον αναζητούντων την αίτιον εν- 
ρέ&η δια τον τον &εοΰ στέφανον άνρρημένη." 

84. * Οράτε ουν χαϊ νμεΐς οί φιλόσοφοι οΐ παρά φύσιν 
τγ 'Λφροδίττι χρώμενοι χαϊ άσεβουντες εις την &έόν μη 
τον αυτόν διαφ&αρητε τρόπον. τάτ£ γάρ χα\ οί παϊδίς 
εισι χαλώ, ώς Γλνχερα ϊφααχεν η Ιταίρα, οσον Ιοίχασ* 
γυναιχϊ χρόνος , χα&άπερ Ιστορεί Κλέαρχος, έμοϊ μέν γάρ 
χαϊ κατά φνσιν δοχει πεποιηχεναι Κλίωννμος ο 2παρτιά- 
« τ^£, πρώτος άν&ρώπων ας όμηρείαν λαβών παρά Μετα- 
ποντίνων γυναϊχας, παρ&ενους τάς ένδοξοτάτας χαϊ χαλλί- 
στάς διοχοσίας, ώς Ιστορεί /ίονρις 6 Σάμιος έν τρ τρίτρ 
των περί Άγα&οχλέα Ιστοριών, χάγώ δέ χατά την % Επι- 
χράτονς Άντιλαΐδα 

Τάρωτίχ' έχμεμα&ηχα ταντα παντελώς 
Σαπορονς , Μελητον, Κλεομένους, Λαμνν&'ιον. 
νμεϊς δϊ, ω φιλόσοφοι, χάν έρασ&ίντες ποτϊ γυναικών εν 
εννοΐα λάβητε ώς αδύνατον έστι τό τυχιϊν μά&ετε * ♦ ♦ 005 ο. χφ *Εη*Ιύχου ] τ£ ίηύνχφ Β. Λαμψαχηνων] Κ»Μ*ψ 
ΡΙαΙ&κΗα· Μοπϋ. ρ. 307 ί. *Ι> δοΗνβίςΗ. Ιοάίο&ίιι·. μ*ταηον- 
χΐφ ΑΒ. μίχαηόττω Ρνΐ·. Ποοχοντησίον] ιιοοχοτησίον Α* 

606 ά. Λα το9 ΑΒ. 6\λ χο χον ΡΥΙ,. 

Ο 06 β. ομηοίίαΦ] 8α-η>6ΐ>&(ΐΐτ. ομηρία*, ηαρ&έψους] χαϊ ηαρ- κ 
&&ονς Β. χ 9^$] χ ν 0Β> · Β. Ιοτο$Η*ρ ο τη. Β. V. ]. 

Τάςωτίη* ίηριμά&ηχα Οο^ΓΗβυ· ίη ΑρρβηΗίοβ αά'ΑΗΐίορΙίΒη. ρ. (1 16). 
1^€£βΙ>»ΙΐΐΓ /ρβττιχα μίμά&τ,χα, V. 2. Μιλήτου ΟθΙ>Γ·βα·. μίΙ* % 

τον ΑΒ. μ/λη ή του Ρ VI·. λαμνν&ίον ΑΡ. λημυρφίου Β. λαμιψ- 

εΗον νΐϋ» » φιλόσοφοι ΑΡΥ. 01 φάοοοφοι Ιλοοπαπι ρο·ΐ 

ΑΤΜΚΝΛΚΙΤβ. III. 37 ■ 

ηεφνται οϊ ϊρωτες, ως φηόε Κλέαρχος* τζ « γαρ, Περί 
την Πειρηνην χαλχγ βσΐ βους ίπανεβη· χαϊ γ (γραμμένη 
ί χυνί χαϊ περεστιργ χαϊ χηνϊ τγ μίν χίων, χγ δΐ περιστερά, 
τη δέ χ ην προαηλ&ον χαϊ Ιπεπηδησαν· ψανεντων δέ πα ο ι 
τούτοις αδυνάτων άπεστησαν, χα&άπερ ΚλεΙσοψος δ Ση- 
λνμβοιανός. οντος γαρ του εν Σάμω Παρίον αγάλματος 
ερασ&είς χατεχλεεσεν αντύν εν τω ναω Λ ώς πλησίασα* 
δννησόμενος 9 χαϊ ώς ηδυνάτεε δια τ* την ψυχρότητα χαϊ 
το άντίτνηον τον λί&ον, τννιχαντα της ίπιάνμίας άπέστη^ 
χαϊ προβαλλόμενος χδ σαρχίον έπληαίασε. της πράξεως 
ταύτης μνημόνευα χαϊ "Λλιξις ο ποιητής ίν τ<$ επιγρατ 
φομένω δραματ'ε Γραφή λέγων ώδε 
606 Γεγενηταε δ\ ώς λεγουσι 9 χάν 2άμφ 

ταεοΰ&' έτερον, λι&ίνης εηε&νμησεν χάρης 
άνθρωπος , έγχατεχλεισε &' αυτόν τω νεω. 
χαε Φιλημων τον αυτού μνημονινων ψησϊν 

*Αλλ' εν 2άμφ μέν του λι&ίνον ζώου ποτϊ 
άν&ρωπος ηράσ&η τις· ώ" ι/ς τον νεε*ν 
χατεχλεισεν ανχόν* 
Κχηοιχλεονς δε εστεν έργον το άγαλμα, ως φησεν Αδαΐος 
ο Μνχάηναϊος ϊν τω περϊ άγαλματ οποίων. Πολέμων δ£ η 
6 ποιησας τον επς/ραφόμενον ^Ελλαδιχόν „Έν Αελφοίς 
* (<ρησιν) Ιν τω πτνάχων &ησανρω παίδες εισι λί&ενοι δύο % 
ών τον έτερου Αλφοί φααι των &εωρων εηε&υμησαντά 
τενασυγχαταχλεισ&ηναε, χαϊ της ομιλίας χαχαλιπεεν στί- 
ψχνον. φωρα&έντος δ* αυτού τόν &εον χρωμένοες, τοις 

- - > * * \ 

*»0Ψη* ΑΒΟ. ηυρπ* Ρ VI*. 1*α*βη) #*α*αη> Ο. 

Μ 605 Γ. χα*«*<ρ] πα&άηίρ »** 8<ά*βι*Η. αύχ<»] αντο* ΟΡ. 

9ηί ** τη, I.. Λ« τ& Ρν. ηαΐ α'λ«$* ΑΒ. «α* ο*. Ρ VI*. 

• *ο**τπΐ<: Β. 
606 Α. V. 3. Ιγ*αχ4*)Μθΐ Ι*. ίγ%αχίηλ«Μν ΡΥ· Ι*, τ* ΡΥ. 

αύχί* Ρνΐ*. Ιαντο* Α. ΦιΙψ**} Ρ. 409. η» «**ο* 
/Μ»)μο*<ν*9 φ^αΐ οη. Β, V. 1. ψη* Β. V. 3, λΟχοψ] 

*ύ%ί» Ρ. ΜυτιΧψχΟος] μνχνΧηνυΖος Α· ^τυΐηηύος Β· μν^Ι** 
ψαϊος ΡΥΙμ. 

• » . . 

. 0Ρ6 1». 4* *ψ Ό*\ρ<ΛβΛϊιηΒ. ΙΑΜΗ& & %ψ. «η#άχ»^] ***κφ Β. ΧΓ 1349 

Δελφοΐς σννταξαι αφεΐναι τον άν&ρωπον δτδωχέναι γάρ 
αντψ μισ&όν." 

85. Κοα άλογα δέ ζώα άν&ρωπων ηράσ&η' Σ*χοίν· 
δον μέν τίνος βασιλίχον οινοχόου άλεχτρνών' ιχαλεϊτο 
δέ ο μέν άλεχτρνών Κένταυρος, 6 δέ Σεχοΰνδος ην οίκετης 
Νίχομηΰονς τον Ρι&ννων βασιλέως, ως Ιστορπ Νίχανδρος 

€ Ιν εχτω ΊΧεριτατιιών* Ιν Αιγίψ δέ παιδος ?)ράσ&υ χην^ 
ώς Κλέαρχος ιστορεί ιν πρώτφ ' Ερωτικών, τον δί παΐδα 
τούτον Θεόφραστος Ιν τω 'Ερωτιχφ Άμφίλοχον καλεία&αί 
αησι χαϊ το γένος 'Ωλενιον είναι. "Ερμείας $έ 6 του Έρ· 
μοδώρον, Σάμιος δί γένος, έρασ&ηναι χήνα Ααχυδους 
τον φιλοσόφον. εν δί Αευχαδί^ φησϊ Κλέαρχος όντως 
ερασ&ηναι ταών παρ&ενσν ως χαϊ τον βίον έχλιπούσςι 
σνναπο&ανείν. δέλφινα δ* Ιν Ίασω ηαιδός ερασ&ηναι λό- 
γος, ώς Ιστορεί Δοϋρις έν τγ ένάτρ. δ δέ λόγος έστϊν 

Λ αντφ ο πιρϊ Αλεξάνδρου, χαϊ λίγα όντως »Μετεπε'μψατο 
δέ χαϊ τον 4* της Ίασον ηαϊδα. περϊ γαρ τιρ πάλιν ταυ- 
την Διονύσιος τις ην παις, ος μετά των άλλων έχ θολοί· 
στρας παραγενόμενος επϊ την Ό-άλατταν έχολνμβα, δελψϊς 
δέ ηρός αυτόν έχ του ηελάγους άπηνχα χαϊ αναλαμβάνω* 
τα νώτα έψερεν 4πΙ , πλέΐστον νί/χόμενος, χα* πάλιν 
άτιοχα&ίστα εις την γην." φιλαν&ρωπότατον δ€ έστι χαϊ 
συνετώτατον το ζώον 6 ΒελοΜ χάριν « άποδιδίναι έ*+~ 
στάμενον. Φίλαρχος γορν (V τ$ δωδεχάτΐ] „ Κοίρανος 

β (φησιν) ό Μνλησιος Ιδών αλιέας τω διχτνφ λαβόντας δελ- * 
φίνα χαϊ μέλλοντας χαχαχόητιιν αργνριον δούς χαϊ κάρα- . 
στησάμενος άψηχεν εις το πέλαγος, χαϊ μετά ταϋτα νανα- 8«Α*οαΙιιγ ***** Β. 1»«μί*«« Μ. ΑΒΟΙ* 

οηι. ΡΥ. 

606 €. /7φ*«ν»»δ*} χεψΐ 9*%η*ψ Ρ. ΑΙγίψ &&ψΛ\*,Η. ΙάΜ 
*>ι*>. 41τ·(ψ ΑβΗ&ηυι Ν. Α. V» 29* %6ψ δ* *»ϋα } δε οη. Β. 

Θεόφραστος] ΛΤοΙ. V» ρ» 199» *$τα βάάκΐί* δεηκείςη.· 
Ρόβ* φάοσόφουι ·βχ οίΓαίβΓ ΙίΚβΓβηιιιι Ιβοιιιι» β«* ΐη Ρ. Ιν <Ν] 
δ) οία. Ρ. 4* τ»,] »»} θ πι. Β. 5 ηιοί Λ. ΑΙιβταΙ β. 

606 ά. μη λή'«» οΰτωζ ομ. Β, ςΐιί φγαΐ ίηιβήΐ ρο·( ρηηίμφα** 
δ>. %ο ζ*ο*] το ΟΒΙ· Β. ΦύΙαςχος] φίλαρχος Γ. Ι* 

δνύιηάτ*] Α. Ιν *»? ^νο«β*ί«»ΐΓ»3 VI*. 1* $0 Ρ. /» Β. 

606 €. *ανα/Υα ΑΟ. ψανα Τ (ψ ΡΥΙ.. 

87* 1350 ίΡ 

γί# χρησάμενος ' ηερϊ Μνχονον χαϊ πάντα* άπολομενών 
μόνος νπο δελφίνος έσώ&η 6 Κοίρανος. Τίλεντήασντος δέ 
αν τον γηραιού 4ν Τφ πατρίδι χαϊ της έχφοράς παρά την 
&άλατταν γτγνομενης χατά τνχην έν τϊ) Μιλητω , έν τω 
Χεμ£ν* πλή&ος δελψνων έφάνη έν τρ ι)μίρα εκείνη μικρόν 
ί άπωτέρω των σννεχχομιζόντων τον Κοίρανον, ωσεϊ σννεχφε· 
ρόντων χαϊ ο^τγκι>δενόντων τον £ν&ρωπον." ο δ' αυτός 
Ιστορεί Φίλαρχος δια της εικοστής οόην έλεφας το ζώον 
φιλοστοργία* εσχεν εις παιδίον. γράφει δ' όντως „ Τούτω 
δέ τω ίλίφαντι συνετρεφετο &ήλεατ ελεφας % ην Νίχαιαν 
ίχάλονν * ώ τελεντώσα η τοϋ Ίνδοϋ γννη παιδίον αντης 
τριαχοσταϊον παραχατέ&ετο. άηο&ανονόης δέ της άν&ρώ- 
ηον δεινή Τί£ φιλοστοργία* γεγονε>τον &ηρίου προς το 
παιδϊον. οντε γαρ άπ' αντοΰ χωριζόμενο* το βρέιρος νπε* 
μενεν · 6 δέ % βι μη βλίποι το παιδίον^ ΐ]σχαλλεν. στ' συν 
η τροφός έμπλησπεν αντο τον γάλακτος , ανά μέσον των ' 
07 ηοδών του &ηρίον έτί&ει αντο έν σχάφιμ εϊ δέ μη τοντο 
πεπονηκοι , τροφην ουκ έλάμβανεν τ\ ελεφας. χαϊ μετατ 
ταντα δι ολης Της 7] αέρας τους χαλάμονς λαμβάνων, χαϊ 
των παρατι&εμένων χορτασμάτων , κα&ενδοντος τον βρέ- 
φους, τάς μυίας άπεσόβπ · οτε δέ χλαίοι, τρ προβοσκίδα 
την σχαφην έχίν%ι και χατεχοίμιζεν αντο. το δ' αντο 
ο αρρην έλέφας πολλάκις." 
86. % Υμεϊς δέ, ω φιλόσοφοι, χαϊ των δελφίνων χαϊ 
των ελεφάντων Ιστέ χατα την γνωμην αγριωτεροι , $τι δέ 
άνημερωτεροι ) καίτοι Περσαίον τον Κιτιέως έν τοις σνμ- 
6 ποτικοϊς νπομνι)μασι βοώντος χαϊ λέγοντος „ Περϊ άφρο* 
δισ'ιων άριιοστόν είναι έν τω οΐνφ μνείαν ποιεϊσ&αι· χαϊ. 

άα·λομ*ψ*ψ Χ* άη»Χομέτ*ν Ρν. ο Κολάρος οηι. Β. το* Λο/- 
ςανο* ΟΠΑ. Β. · ' » 

606 Γ ΦίΪΜφΗ β( χης οηι. Β. #1*οσ«Μ Β. το ζά» 
Λάά. Ι*, οιη. ΒΡν. γφχχρι 6* οόηκ οηι. Β. ' Τοντψ) τό*τ* * 
(•Ιο) Β. ί) τ*) Λ ψη^Ι ** Β. αντί,] δοτίοβίΜϋΐΓ οι^τξς. 
καοαχατ/ο^το] *αο/0*το €. ον*ο τον] «νιο* το? Β. οχάγχ 
ςνί, »Ι ΑοΙίΛηα» Ν. Α. XI, ΐ4. σκο>« ΑΡ. 

607 &. η«.το^κο* <5. ηιη<Μτ,χΐ» Ρ VI*. χβτ<χο/#ι#ζ«ι> ΑΒΟ. κβτί- 
Μοίμιύϊψ Ρνί.. κα· ί «ρ^»·] «μ άοοη' Β. ί»» Λ* Β. Ι,黣β- 
ΗΑΐϋΓ ίτ* τ«. το»?] οό Β. μτι/μ« ΒΡΥ'. ΐτ^τ«·»ς V ^1 

■ 

. ι 

ν * ίΤ 13*1 

γαρ προς τανητημάζ, Όταν νποηινμ**. 4να%. 
χαι ίνταν&α τους μέν ^μέρως « *α* ρϊτρίως *ντοϊς χρω- 
μ£νους έπαιηϊν δα % τονς & &ηριω$ως χαϊ άπληστων 
ψίγην* χαϊ η διαλ*χτιχοϊ συνίλ&όνης £*ς πότον π*ρϊ συλ" 
λογισμών διαλίγοιντο , αλλοτρίως άν αυτούς ύπολάβοι τις 
π<Η*ϊν του παρόντος χαιρον. χαϊ ο χαλός χάγα&ο)ς άνηρ 
μέ&νσ&πη αν. οι δέ βονλόμένοι σωφρονιχοϊ Λα* σφοδρά 

« μίχρι τινός διατηρούσα* Ιν τοις πότοις το τοιοητον* ά&* 
όταν ηαραδίψ το οινάριον, την πασαν άσχημοσνν*\ν έπ* 
διιχνυνται. υ χαϊ πρώην Ιγένιτο ίπϊ των 1£ Αρκαδίας 
&ίωρών προς Αντίγονον παραγινομένων* ίχπνοι γαρ ήρί~ 
Οτων σφόδρα σχν&ρωπώς χαϊ ιύσχημόνως, ώς ωοντο, ονχ 
οτι ημών τίνα προσβλέποντας , αλλ* ουδέ αλλήλους, ώς δΐ 
9 πότος προίβατν* χαϊ ιισήλ&*ν άλλα τ* άχροάματα χαϊ 
αι θΐτταλαϊ αύται όρχηστρΐδ*ς, χα&άπέρ ανταϊς 'έ&ος 
ιστϊν, & τα *£ διαζωστραις γυμνοί ώρχουντο 9 ονχ Οτι χα~ 

Λ τπχον αυτούς οΐ άνδρις, άλλα ίχ των χλινών άνώρμων χαϊ 
ΐβόων, ως &ανμαατύν τι ϋίαμα ϋ-(ώμένοι ' χαϊ μαχάριον 
τον βασιλέα άπιχάλουν^ οτι ϊξιστιν ούτω τούτων άπολαίχιν 
χαι ϊτιρα τούτοις παραπλήσια πάνυ πολλά των φορτιχών 
έποίονν. των φιλοσόφων δέ τις ονμπίνων ημϊν Ηθ*λ&ούσης 
αύλι,τρίδος, χαι ούσης ευρυχωρίας παρ* αύτω > βουλομίνης 
της παώίσχης παραχα&ίσαι, ονχ ίπίτρ*ψ*ν, άλλα σχληρόνι 
αυτόν ίίσηγιν. η&' ναηρον πωλονμίνης της ανλητρίδος, 

€ χαΟάπέρ Ιί&ος Ιστϊν έν τοις πότοις γίνισ&αι, & τφ άγο- 
ράζπν πάνυ νιανίσχος ην ' χαι τω πωλούντι άλλω τινϊ 
&άττον προσ&ίντι ιμιφισβήτϊι, χαϊ ονχ %φη αυτόν πιπρα- 
χ/ναι ' χαι τέλος ιις πυγμας ηλ&ιν ο σχληρός (Χίϊνος φι- 
λόσοφος χαϊ ιν άρχρ ονδ' αν παραχα&ίσαι Ιπιτρίπων τγ 
αΐ'λητρίόί." μήποτ* αυτός ϊσττν ο Πιρσαΐος 6 π*ρϊ της 
ιηλητρίδος δίαπυχττνσας, φησϊ γαρ Αντίγονος ο Καρν- 
■ 

607 β. ηα(>νόντ] VI*. παοαδυρ ΑΡ· ί*Λ*9* ψας Ρ VI*. ΙχΑνοΙ 
Τ* ψαγ 'Λ« «χ^οά/αιτα ΡΙ*· άκροάσματα V. ά»ι«ζ·»στφ«Κ Α. 

όι«ζωαφ«<ς Ρ VI.*. αυτούς] 8εηΙ>βΙ>&ΙιΐΓ αυτούς. 

607 ά. ΛΒ. αψόςμα>9 Ρ. <ίψωςμ*ρ VI*. αΜν ΥΚ. 

ανχοψ ΑΡ. -βής ανίητο/όος ο π». Β. 

007 β. προσόν*» ε«»αυΙ>υηα·. Ι.ί(>ή ηςοοΜηος. 

- 

\ 

•ν 

ΟίρίΙίζβ 1852 ΒΡ 

> 

στιος Ιν τώ ηερϊ Ζήνωνος γράφων ωδ* „ Ζήνων ο Κιτιενς, 
Περοαίον ηα$ά ηότον αύλητρίδιον αριαμενον, διοχνονντος 
πσάγαγείν προς αυτόν δη το την αυτήν οϊχεΐν οίχίαν, . 
I σνναίσ&όμενος συνείλχνσβ την παώίσχην χαϊ συγχατέκλπαε 
τώ Πίρααίψ. " οϊδα δέ χαϊ Πολυστρατον τον 'Λ&ηναΐον, 
μα&ητην δ£ θΐοφράβτον, τον Ιπιχαλούμενον Τνρρηνον^ δτ§ 
των ανλητρίδων τά ιμάτια περιέδυιν. 1 ■ · · 

87; 'Εσησνδάκεσαν δέ χαϊ οΐ βασιΧιϊς περί τάς μου- 
σουργούς, ως δηλον *ΐοΐ€Ϊ Παρμενίων έν τ# προς 'ΛΜξαν* 
δρον ίήιστολρ , ην έπέστειλεν ούτω μετά τδ άαμααχον 
ιλεϊν χαϊ της άποσκευης της Δαρείου Ιγχρατης γενίσ&αι. 
χαταρι&μηΰάμίνος ονν τά αιχμάλωτα γράφε* χαϊ ταντα 
608 ν Παλλακίδας ευρον μουσουργούς τον βασιλέως τφιαχοσίας 
εϊκοσιν ίννέα, άνδρας στεφανοΐϊλόχονς ϊξ χαϊ τεσσαράχοντα, 
οψοποισυς διαχοσίονς ίβδομηχοντα έπτά, χντρεψονς ίϊκο- 
σιν ϊννία, γαλακτονργονς τρίίς χαϊ δεκα, ποτηματοποιούς 
ίπταχαίδίχα , οίνοη&ητάς ίβδομηχοντα, μνρότιοιονς τισσα- 
ράχοντα." χαϊ νμΐν δέ, ω εταίροι, λεγώ ·6τι ονδίν έστιν 
οφ&αλμών όντως ευφραντικδν ως γυναικός κάλλος. 6 γονν 
του τραγικού Χαιρημονος Οΐιηνς ηερϊ Λαρ&ενων τινών 
διηγύύμενος ων έ&εατό φηόιν Ιν τω όμωννμω δράματι 
Β "Εχειτο γαρ η μεν λ*νχδν είς σεληνόφως 

φαίνονσα μαστό ν λελνμένης ίηωμΐδος* 

της δ' αν χορεία λαγόνα την αριστερά ν 

έλυσε· γυμνής δ' αι&ερος &εάαασιν 
6 ζώσαν γραφην έφαινε· χρώμα δ' δμμασι 

λενκον μελάψνης έργον άντηνγπ σκιάς. γφίφ** ριη. Β. δ**νοΖνχος] και ώοιχοντπ* Β. 

607 Γ. σνναιο&όμινοί] συψαισ&άμινον Β. *δ* &4τ<ναΊο* Β. 
Αοβι·»* ιορ. /*α+ητη* 61 Α. Λ οη. Ρνΐ.. Οαρα* 87. ΙοΙααι 
Οίη. Ο. τ^ς δαςιίου Α. %οΰ βαριών ΡΥΙ* 

608 λ. ποτημΜτ+ηπονς Α Β. ηοτ Ψ «τοπο*Ις ΡΥί. οίτση&ητάς) 
οίνο&^άς Ρ. ν/0* 4ε] Λ Ο ΠΙ. Β. *ψ τώ όμωνύμψ δζΐϊμαη] 

' I* οΐπϊ Β. 

008 Β. V. 1. ;ά?] «Γ βεΗρββΓ** ΟιαβΓβιηοη, ιι! ηοηιιϋ ΙμοΙ>· 

βία» Εχβι·οΙ**«. οπΙιγλρ. τοί I. ρ. 23. 7 «α^ύφις ΑΒ «ί ΙίβΓί 
Οα&αιιποηί&ιιί. οιλητάφως Ρ VI·. V. 3. χο$*1* ΟαβααΒαιιυί. χορίας 

ΑΒ. χο^ίας ΡΥ!.. γνμτης ΑΒ. ^ηι<ς ΡΥΙ*. V. β. άπηνρ, 

< 1353 αϊλη δ 9 έγρμνοϋ χαλλίχαρας ώλένας, 

αλλη προσαμπέχονσα &ηλυν αυχένα, 

η δ' Ίχραγύντωτι χΐχχνιδίων ν»6 Λτύχας 
10 ϊφαινε μηρόν, χάξεπιαφραγίζιτο 

ωρας γιλώφ^ς χωρίς έλπίδων έρως. 

νπνωμέναί δ* ϊπιπτον ίλ&ίων «η, 
- ίων τ€ μίλανόψνλλα συγχλωσκι πηρά 

χρόχον &\ ος ηλ^6ς «ι* υφάσματα ' * 

15 πέπλων οιχίας ιϊδωλον έΐσομόργννταί. 

Πέρσης δέ &αλέρος έχτραψέϊς άμάραχος 

λίψώαι μαλαχοϊς ιξέτανίν ανχένας. 
\ 88. 'Επίχατάφορος δέ ων θ ποπ/τφ συτος *** Μ *« 
αν&η έν 'ΑΙφισφοία φησϊ ' " ) 

Καϊ σώματος μ& οψας χαταρχαζΐτσ 

στίλβοντα λενχω χρω ματ ι διαπρεπή" 

αιδώς δ* ιπίρρνΟ"μιζ*ν ήπιωτατον 

έρν&ημα λαμπρω προστι&ίίσα χρώματα 

χίμαι δέ χηροχρωης ώς αγάλματος 

ακοϊό· βοστρύχου έχπιπΙασκένίΗ 

ξρν&οϊσιν άνέμοίς ίνετρνφων φορονμ6*ο+ 

έν Μ τγ Ίοϊ έαρος τέκνα προσφορών* τά αν&η 

* υ. ν ^ < 

β€λινβί8^. ϊ*™νγ** VI·» οτχαυγΛ Ρ. V. %. «*Α* Ρνΐ*. «Μη* Α- 
ΙΤ. 0. ι| #' *ΐ00^τ»«ί» ΟΜΛβ^οηβ*. ·η Λ *Χ*ϊ*τ**9 ΡΥΙ*. η 
ΓβΛα*· %*ψ Β* χΙθίΡ*δΙ»ν ΑΒ. χΧα*βΜ* Ρ VI*. 

608 ο. V. 12. ύηψωμ^αι 1.οϊ>β<*ιιι· »Λ Ρηι-χπίοΙι. ρ. 682. ύπτώ- 
|ι«μμ VI*. ντη*μ*ψΜ Ρ. ΙΧ*ν(*τ) &αήϊΜ**υτ 0*ψΙ**. V. Μ. 
*νχ\ύο«>1 ·»ρ·ί* Λ 14. *· ΑΛ V. 15. Οογ- 

ηιρίαη οάτΑΐφ ·π» ιηιΗ»1>α. Οβαυ&οηιϋ. V. 16. /χ*#«φ«*$] 
#»τ Ρ<τ * Ρ. · V. 1>Τ. ?α***οΙς &ο*ι* ·π Κκ«»γ^« Ρ 847. Μ Γ 
%Η μ*1+*ηοί<Ηψ. Ι&ηρ» βα^βΓ »ρ«1 βπΛίιΐΒΐ ρ. 997. ΙΛ1>Η 
ίϊϊ-Μΐ***. 1η Ρ «Λ . . . ον/Λας. 

Γβπιοηίι ΛΛιιΙβηι ηιβιηοΓΛΐ ίη άλίσ·£ο$ Α. βλ*»/·* Β. 

«ίλ^·* Ρ. ώ^** VI.. V. 1. 1» τ*Λ* βΟΓταρ*. «>κ 
*«τ„ο7«ζ*τ·' Ηοττηβηηυβ »ά ΕαΗρΙ** Μβ€ΐΛ·ι· ρ. 130. οαίΗβ·!»· 
,ατηντ&το. V. 2. λ.ν»ο/^' «Μ" *««^ Η·ηη· β «η.·. ^ 
V. 3. 4**«το* I,. ^ατο* Ρν. V. 4. χν^«·] ^««· Β· 135,1 ΙΓ 

- 

^ ΐΛνΰ%ροΰ τίχνα 

$αρος πέριξ, στρωααντίς, 
χ 1ν δέ Κίνταύρω, οπ*ρ δράμα πολνμηρόν ίση, λπμώνος 
τίχνα 

"Εν&ιν μϊν αυτών εις άπιίρονα στρατόν 

άν&ίων άλόγχων ιατράτευααν , ηδοναίς 

&ηρωμίνων « « τα λειμώνων τίχνα. 
Ιν δέ Διονυσία 

Χορών ίραατί)ς χισσος, Ινιαυτον δέ παις. 
πιρ{ δέ ρόδων ίν % Οδυσσ€ί φησιν όντως 

Κόμαισιν ωρών σώματ' ίύαν&η ρόδα 

αχον ) τι&ηνημ* £αρος ίχπρεπίστατον. 
Ιχαϊ $ν θνίστη 

'Ρόδ' όξνφεγγη χρίνισιν αργίννοΐς όμον. 
έν δέ Μινύαις 

Πολλην όπωραν Κύπριδος είσοράν παρην, 

αχραισι περχαζρυσαν οίνάν&αις χρόνου· 
89. Έπ\ χάλλα δέ — ϊτι γαρ γέρων αοιδός χιλαδιΐ 
Μνχμοσνναν , χατα τον Ενριπίδην — διαβόητοι γξγόναα χ 
γυναϊχες, Θαργηλία η Μώησία, -ήτις χαϊ τέσσαρωχαίδίχα 
4$§ανδράαιν φχμή&η, ουσα χαϊ τδ *ιδος πάνυ »αλή χαϊ 
αοφ?) % ως ψησιν Ιππίας ό σοφιστής έν τω ίπιγραφομίνψ 
Συναγωγή* Δανών δ' έν τ [ι πέμπτη των Π*ρσιχών της 
πρώτης συντάξεως φησιν Ότι η Βαγαζου γυνη 9 ητις ην 
ομοπάτριος Ξίρξου αδελφή , όνομα Άνουτις, χαλλίστη ην 

608 6. V. 2. *α*ο« 1·. α^ος ΑΡΥ. ΟβηΙ&υπ ν. I. £*<Ιρο*α] 
ίηι^ο* ««* Ρ. V. 2. άλ6γχ*ρ Ηβπη&ηιιιι· *<1 ΑΗβϋΧβΙιβ «η. 
ροβί/ρ. 98. Ι*β£6ΐ>**ιΐΓ *1σχ*9. V. 3. 1ηάΙο«νί Ιαοιιιι·*». **μ- 
μ**τ* λαμνν** Ηβπηαηοιι·. το οη. Ρ. φηαΐ* ον««« οκι. Β* 
αώμαι '] σηματ' «χρΓβΜίί Ό«1β€αηΐρίαβ. στ/μμβτ* Υβ* ΡχήμαΧ* 
Ι*ου1^ίυβ ρ. 326. ζύματ' Ρ«*1μμι<1ιι· 8*βίαα<&€ηι· βρα<1 ΕτΛιπΙ- 
Μιιοι ρ. 460. 

608 Γ. όξνψίϊγτ] ο&φιπβς Ρ. »^·σ*» ΑΒ. χ^Α»»** ΡΥΙ*. 
$ρ *» Μήχ *άά. ΑΒΙ* οη. ΡΥ. Μνύας ΟίΕβΓβιηοαίβ ηιβ- 

ΑΙΟΓΑΙ 8ιιίό!»β. οΐψάτ&α*) οΐ90Ψ&** Ρ. Μ*<ψοσΰρ*?] μταμο- 

9νν*\* Β. όια^οι^σ») όκ^όητος Β. ^ 

609 Λ, τ* ί**?οαφομ&φ οη. Β. ^«ι^*»^) σι/η^ν/ι Β. 
4·(ψ*9) &οΗο60»Ιιιγ ζ//»·**. *4***!7ΐ *ί Ρ#· Β. &ρ1·ν Α. 

ΡΥΙ,. α*οί>τ»ς ΑΒ. α^ι>τ*ς VI-. 1355 

των ίν τρ Ασί% γυναικών και άκολαστοτάτη. Φυλαρχος 
ψ Λ ** &Ηα«βώιχάτ$ Τψώσάν φησι την 'Οξυάρτου 
παλλακίδα πάσας γυναίκας υπιρβιβληκίναι κάλλει. ταντην , 

I ΰ άπεστάλκιι όωρον ο των Αιγυπτίων βασιλέύς 2τατίρα 
τ [) βασιλέως γυναικί. θιόπομπος δ* ίν τ$ ϊκτΐ] και πεν- 
τηκοστή των Ιστοριών Ζ*νοπεί&ειαν την Αυσανδρίδου μητέρα 
πασών των κατά Πύυοπόννησον γυναικών γιγονίναι καλ- 
λίονα. άπίκτπναν ό* αύτην Αακεόαιμόνιοι και την άδιίτρην 
αυτής Χρνσην, Ό*? καϊ τον Αυσανδρίδαν, εχ&ρόν οντα, 
Αγησίλαος 6 βασιλεύς καταστασιάσας φυγαδευ&ηναι έποι ι 
αν υ τιο Λακεδαιμονίων, καλλίστη δ' ην καϊ Ποντικά η 
Κυπρία, περϊ ης φησι Φίλαρχος έν τγ δεκάτη των ίσιο- \ 

€ αιών οτι παρ* 'Ολυμπιάδι οίο αν τρ Αλεξάνδρου μητρι 
$τει προς γάμον Μόνιμος ό Πυ&ίωνος. και επει ην ακό- 
λαστος η γυνή, εψη η * Ολυμπιάς „Ω πονηρέ, τοις όφ&αλ 
μοΐς γαμεις , και ου τω νψ. " και την κατ άγονο αν «)ι 
Πειοίστρατον επι την τυραννίδα ως Ά&ηνάς πεϊραν είδος 
εχονσαν καλην φησι γεγονέναι, ητις καϊ τ$ &*φ ύκαστο 
την μορφήν. στεψανόπωλις Λ ην καϊ αυτήν Ιξέδωχε προ* 
γάμου κοινωνίαν 6 Πεισίστρατος 'ίππάρχω τω υίω , ώς 
Κλείδημος ιστορεί εν όγδόω Νόστων, εξεδωκε δέ καϊ Ίπ~ 

ά πάρχω τω νίεϊ την παραιβατησασαν αυτώ γυναίκα Φνην % 
την Σωκράτους &υγατερα. καϊ Χάρμου του πολεμάρχης 
σαντος &υγατέρα Ολαβεν Ίππί% % περικαλλεστάτην ουσαν, 
τφ μετ αυτόν τυραννενσαντι. συνέβη Λ, ω, φ,#ι 9 τον 
Χάρμον εραστή ν του Ίππίου γενέσθαι και τον προς Ακα* 
δη μία "Ερωτα ίδρνσασ&αι πρώτον } εφ* ου επιγέγραπται ό' ίρ »5) τ$ ο πι. Κ. 

609 1>. και χ ξινοχιΐ&ααν Β. ,, ΑΐτοπιΙ&ΐιαν ] ΙουοτϊιΙ&ικιψ Α. 
χ^ιΉτηρ Α. χςνσηί' Ρ. χ^νοην VI». ύπο ΛαχιδαιυονΙω* οη. Β. 
πιιντοίχα η χνη<>{α. πιςί τ' ς φ νίαρ/ος ίψ ι*1 ψτ,οΐ στ» Β. 
600 Ο. χαλί; δϊ Ιγϊνιτο χιχί η ιιαραιβατήοασα πηοισίφατ» ίπΐ τη* 
τυραννίδα, ως ά&ηνά όι,&ιν, η στίφιινόπωλις- ην »α2 1*40*** πίισίοχρα- 
τος Ιππά^χω τω νίψ & *Α&ψ>*ς] ά&ηνα Ρ. ηόρα*] π*ϊγ»ν 

{μίϋ, ηοη, ςαοά (^β&οοοηαβ άίιϋ, πιρώ*) Ρ. Χντιίρας ν*ΙοΚ6ΐ*Ληυι 

3(1 ΗβΓΟ()θϋ 1, 60. *αλψ φηαι) Ηαλφ ψΜ> 8θΚνβί 8 Ιΐ. 

-Λ] δ\ υιη. ;Ρ.·; ) , . ./·', ^ 

609 Λ. ΙπηΙ*ί ΑΒ. Ιηηίας ΡΥΙ.. φ^α*] ως φαοι διΛνβ^Ι». Ι35β ΙΡ 

β 

ι 4 » 

Ποικιλομηχαν "Ερως, σοϊ τόνδ' Ίδρΰσατο βωμό ν 
<μιΐ* Χάρμος έπϊ σκιεροϊς τέρμασι γυμνασίου. 

• Ησίοδος ό' έν τρίτω Μ'λαμποδίας την έν Εύβοια Χαλ~ 
χ,ιοα χαΜΛγνναιχα ι ιτιεν. εντιρετζει^ Υ**ρ αυτοιτι γίνονται 
γυναΐχες, ώς καϊ Θεόφραστος ειρηκε. καϊ Νυμφόδωρος δ' 
έν τω της Ασίας Περίπλω καλλίονάς φησί γίνεσ&αι γυ- 
ναίκας των πανταχού γυναικών έν Τενεδω ττ} Τρωική νήσω. 

90. Οϊδα δέ χαϊ περϊ κάλλους γυναικών αγώνα ποτε 
διατε&έντα· περϊ ου ίστορών Νικίας έν τοϊς Λρκαδικοϊς 
δεα&εϊναί φησιν αυτόν Κύψελον, πόλιν χτίσαντα έν τω 
πεδίω περι τον Άλφειόν εις ην κατοίχίσαντα Παρρασίων 

ί τινάς τέμενος χαϊ βωμόν άναστησαι Λημψρι Ελευσίνια, 
ης Ιν τγ ίορτχ χαϊ τον το» κάλλους αγώνα έπιτελέσαι · 
χαϊ νικησαι πρώτον αυτού την γυναίκα Ήροδίχην. επιτε- 
λείται δέ χαϊ μέχρι νυν ό άγων ούτος * χαϊ αι άγωνιζόμε* 
ναι γυναίκες χρυσοφόροι ονομάζονται Θεόφραστος δέ αγώνα 
κάλλους φησϊ γενέσ&αι παρά 'Ηλείοις, χαϊ την κρίσιν 
έπιτελεΐσ&αε μετά σπουδής, λαμβάνειν τ ε τοις νικήσαντος 
α&λα όπλα · απερ άνατί&εσ&αί φησι Διονύσιος ό Λευκτρι* 
6ί0χος τγ 'Λ&ηνα, ιόν δέ νικήσαντα ταινιούμενον υπό των 
φίλων χαϊ πομπεύοντα Ζως του ιερού παραγίγνεσ&αι. τον 
στέφανο ν δ* αυτοίς δίδοσ&αι μυρρίνης ιστορεί Μυρσίλος 
έν Ίστορικοΐς παραδόξοις. Ινιαχοϋ δε φησιν ό αυτός Θεό- 
φραστος χαϊ χρίσεις γυναικών περϊ σωφροσύνης γίγνεσ&αι 
χαϊ οικονομίας, ωσπερ εν τοις βάρβαροι ς- 'έτέρω&ι δέ 
χάΐλους, ώς δέον χαϊ τούτο τιμάσ&αι, κα&άπερ και παρά 
Τενεδίοις χαϊ Λεσβίοις* ταύτην δέ τύχης η φύσεως είναι, γνμηκΙου.Ίΐοίοδος Γ] γνμ,ααΐου 61 *τΑ>Λ* ^. ' ' ' 6 
«09 *. πατναχοϋ Ρ VI*. *α»™*ο<Ν Β. Ιοχο&ψ ΛΒ. Ιστός* 
ΡΥΙ*. '··■ χοϊς'Αοηαίηοϊς] τοις οιη. Β. . *Μρ] αυτψτ Ρ. 
ό^τ/Οη Μ *ηΙ τι^Ι κάλλους γννα^ω* άγύψ Ιψ %$ ταρϊ άλφαο* τΐέδίψ 

νρρν ■· βατοιχισκιτα Οίηινκι^η. Μίίτοιχνοαψτίΐζ ν-*» κατοιχτ^σαιτηςοίΎ. 

610 κ. παοαγίγτη&α* Β. *αοαγΙ**«&» Ρ VI*. «ο* «τ/φαη* 4* 
ΑΟ. *·# Μ σχίψαψοψ VI*. χορ σχ4φ«*ο* οιηίβ»» ρ»ΓΗου Ιλ ΒΡ. : 
/«υ^ς ΑΒ€. μ^βψ Ρνΐ,. χρύκις ΟΡνί*. χ^ο.ς Α. 

Ρ VI*. Γ /ηα«αι Α€. ϋιςιΐιζβο υγ ΤΓ ί35ί 

Τψψ &λ Λο* ηρσχ&σ&άι *ωψροσύνής: χάΧ%#ς γαρ ον- 
1> τως χαλον* η δί μη, χινδννον ϊσχζν $π* άχολασίαν· 

1 91· Τοσαντα του Μνρτίλον έξης χαταλέξαντος χαϊ 
πάντων αυτόν ίπ\ τγ μνημγ &ανμασάντων 6 Κύνονλ- 

ΧΟς Λ 

Ιΐουλνμα&ημχίσυνης, της ου χινιωτερον ονδ&ν, 
Ίππων ίψη 6 ά&ως. αλλά χαϊ Ήράχλανός ο &ιι6ς ψησ$ 
„ Πουλνμα&ίη νόον ϊχπν αν διδάσχιι. η χάϊ ο Τίμων δί 

9 Εν *Ι πΧατν&μος 
ηονλνμα&ημο&ντης, της όν χ*ν*ώτ(ρον άλλο. 

• τί γαρ όαχλος τω» τοσούτων δνομάτων, ω γραμματιχί, 
πάντας Ιπιτρϊψαϊ μάλλον η σωφρονίναι δυναμένων τοις 1 
άχονοντας. χαϊ έαν μίν τις σον πί&ηται τήκς ησαν 1 οί 
ιίς τον δονριον 'ίπηον ίγχαταχλεισ&ίντις, ινος χαϊ δαπίρον 
ίσως Ίρ*1ς όνομα * χαϊ ούδί ταντ' Ιχ τ&ν Στησιχόρου, 
σχολχ γαρ, αλλ 9 /χ της Σαχ&δα τον Άργύον Ιλίου Λφ* 
σιδος' ούτος γάρ Πάμπολλους τινάς χατίλίξιν. αλλά μην 
ουδέ των 'Θδυσσέως εταίρων *χοι$ αν όντως ινρν&μως 

Λ χαταλέξαι τάς προσηγορίας, χαϊ τίνις οί υπο τον Κνχλω* 
Ηος αυτών χαταβρω&ίντίς, η υπό των Λαιστρυγόνων, χαϊ 
η όντως χαΤίβρω&ήσαν* ίσης ουν ούδ$ τόντ* οϊδάς, καί- 
τοι συνεχώς Φυλάρχου μνήμην ποιον μένος, οτ$ Ιν ταίς ι : «' 
Κιίων πόλ$σ$ν ονη ίταίρας οντ* ανλητρίδας ίδ&ν Λτ*. τ Ψ η* Λ 6ί<» Ρ β* 8<*»*ΐ£ΐι. τψ%9 Λ ψ(οψ ΑΒ. τιμψ Μο* VI* Ερί- - 

610 1). ϊοχ*ρ] ϊσχονΒ. ού *ΗΗ*τΐγον] ο4 ρ*, ψ**τιρο9 Α. 
Πολυμά&ίη (ίηπιο,ΙΙουλν^Ιη) 8<Αννβί β Ιι. ηοίυ^&η \1>. ««/Χι^^η 
^. άάίαχβ» ΑΡΥ. όιόάαηα* I* ·» Μ4Ψ(*τιςοψ ] οϋ μ*+ *<«τ·- 

610 €. Λτττβς] πάττ*Ψ Β. ο*φςο*1οαι Κ σ*>γρογησαί ΡΥ· 
Λούρο* ΑΒ. ^ο«ρ<Μ»ν Ρ VI* σ/ο^ε&χαιιΐΜηιιι. αχοΐη ΡΥΙ*. 
^ακβηϊα τοΰ Αρείου €αβααΤ>οηΐΐ8. σαχάτον νςγίίου Α. αχστο^ 
ΡΥΚ ·ΛΑ» «/ β α»ι>ος ^ΛνβίβΗ. ίλ^ν Μ^/ϋος ΑΒ. α*·- η»$ο(&*ϊ VI·. <Λ*ο»<^0/Ι^ο< Ρ 4 

Β. »α/το· συψίχΖς Β πιπί 8ο}ι^βί^Ιί. 

▼οί. I. ρ. 60. 1·βςβΙ>αΙιΐΓ Κ1»ν. *358 //' 

. 92. Και ό Μνρτιλος, Τοντο δέ που εϊρηχιν ΰ Ψνλαρ- 
χος; χατανίγνων γάρ ανιόν πάααν την ιστορία*, ηπόντος 
Μ, 'Εν τρ τρίτμ .χαϊ έίχοσττί, 6 Μυρτίλος ίψη, Ει* ' ονχ 
ξγώ δικαίως πάντας ν μα ς τον ς φιλοσόφους μισώ, μιαοφι- 
• λολόγονς οντάς; ους ου μόνον Λυσίμαχος ό βασιλιάς 
χηρυξε της ιδίας βασιλξίας άιελαννων , ως ο Καρνστιός 
φησιν έν Ίστοριχοϊς υπόμνημα**, άλλά χαί Ά&ηψα«* 

Τοντ' ϋστιν Άχαδημεια^ τοντο Ξενοκράτης; 
πόλλ' άγαιϊά δοϊεν οι &εοϊ Λημητρίφ 
χα\ τοϊς νομο&ίταις Λ διότι τους τάς των λόγων, 
• ως φασί, δυνάμεις παραδίδοντας τοις νέοι ς 
. . 4* χόραχας ερρειν ψασϊν έχ της Αττιχης. 
χαι 2οψοχλης δέ τις ψηφίσματι εξήλασε ηάντας φιλοσό- 
ί φους της Άττιχης, χα&' ου λόγον ϊγραψε Φίλων ^ ρ Άρι- 
στον έλους γνώριμος, άπολογίαν υπέρ του Σοφοκλέους Δη- 
I μοχάρους πεποίηχότος , τον Δημοσ&ένονς ανεψιό ν. χαϊ 
% Ρωμαίοι δέ οί πάντ * άριστοι εξέβαλον τους σοφιστάς της 
'Γώμης, ως διαφθείροντας τους νέους * επειτ' ονχ οίδ' 
Όπως χατεδε'ξαντο. εμφανίζει δ' νμών χαί το σνόητον 
'Μάξιππος Ό χωμωδιοποώς έν Κεραννονμένω λίγων ούτως 
Οϊμοι, φιλοσοφείς, άλλα τ ονς γι φιλοσόφους 
1 £ έν τοις λόγοις φρονονντας ενρίσχω μόνον, 
ίν ΤΟϊσι δ' ϊργοις οντάς ανόητους ορώ. 
ύχοτως ονν πολλοί των πόλεων , χαι μάλιστα η Λακεδαι- 
μονίων, ως Χα μα ιλέων φησιν Ιν τ φ περϊ Σιμωνίδου, ου 
πρόσΊένται ονι* ρητοριχήν ούτε ψιλοσοψίαν δια τάς έν τοίς 

' ... » ,, 

έϊςηχιν ο Φίλαρχος] §ϊςηχ§ γνλαςχος Β. οίχ $γω] ούη ϊγνγι Β. 

{φας *άά. Α. οηι. ΡΥΙ.. 

610 «. 1» ίοτορ,Μοίς ίηορνημασ» Ο». Β. Ίηηψ) Ίπηιϊ «α» 

'Ιηηίο** 8ο1»»6ΐ$Η, V. I. 'ΑηαΛημ**} 8οπ1>«1»*ιιγ Άιαόημία. 

V, *. η*» αβ. τη* 

610 Γ. φιλοσόφους *)*] φιλοσόφους ** της Β. ό άοισχοτ/λονς 

Β. ΑΙιβΓβΙ 6. ' Ρνμαιοι ] οί {μ/μΑμ Β. ηάττ*] 8<:ΗΙ>βΙ>»ΙαΓ 

««κτα." **#«λο, οι». Ρ. \ο ^όι,το,] τότ' ά*6ηχ~ Β. 
χω«< : »<Τιο,·.ο»ος Α. ««/ιοιόο.ηοιός ΡΥΙ». Ιίγω* ονχΐς Ο ΠΙ». Β • ι > γ, 1.^ ΰι-οϋα» ίη ΕχοβΓρίί* ρ. 863. ι£Π>γϊ η. 
ρνι.. ο». ΑΒϋ. ΙΓ 13** 

λόγοίς υμών φιλοτιμίας χαϊ Χοϊδάς χάϊ ' τονς αχαίηονς 
ίλίγχους* δι* ους Σωχράτης μίν άπί&αν&, 6 προς τ'ονς 
ιίς τα διχαστηρια διαχληρονμένονς διαλ*γόμ*νος ταρι τον 
δικαίου, χλεπτιοτάτονς οντάς· απέδηνε δΐ δια τανχα χα\ 

\> Θεόδωρος δ ά&ιος, χαϊ Διαγόρας έφνγαδά&η- στ* χα\ 
πλέων ναναγία Ιχρήβατο· θώτιμος δ* ο γράψας τά χατ* 
* Επιχονρου βιβλία υπό Ζήνωνος τον Έπιχονρώσν ίξαιτη- 
Φός άνρρί&ι^ ως φησι άημψριος ο Μάγνης Ιν τοϊς Όμω± 
νυμοις. . * 

93. Συν*λόντι δΐ ίϊπ&ν, χατά τον 2ολία Κλίαρχον, 
ου χαρτεριχον βιον αΰΧΗΤ*, χυνιχόν 61 τω οντιζήτ** χαίτοι 
τον ζώου τούτου ίν τέτταρσι την φυσιν περιττην εχοντος\ 
ώνπίρ νμιϊς τά χείρω μιριοάμίνοι τηρείτε, αισ&ησει τ» 
γαρ τ*} προς οσφρανσίν Χαϊ πρός το οϊχηον χαϊ αλλότριο ν 

ε &ανμαύτόν, το τι ονναν&ρωπίζον χαϊ οίχουρόν Λναι χάϊ 
φνλαχττχόν τον των ευ δρώντων βίου πάντων περιττότα^ 
τον ων ονδετερον πρόσεατιν νμϊν τοις τοί χυνιχόν βίον 
μψονμενοις. οντι γαρ ϋνναν&ρωπίζετε οντε διαγτνώσχη$ * 
ονδίνα των ομιλούντων , αιοθηβει τ* πολλών υστερούντες 
άργώς χαϊ άφυλαχτως ζψι. λοώόρου δϊ χαϊ παμφάγου 
τον ζώου πεφνχότος, «π δέ ταλαίπωρου χαϊ γυμνού τόϊ 
βίον, αμφω ταύτα μελετάτε, χαχολόγοι χαϊ βοροι, πρός τέ 
τούτοις ανοιχοι χαϊ ανέστιοι βιονντες' 1% ων απάντων χα» Φιόδωςος ΑΒ. *αΙ οτη. ΡλΤ·. 

β 1 1 1>. κΛΑ»] πλ/ο* I· τίίίο «χροϋΐΡϋΰΟ. *αναγ/φ 0. ψανα- 

γίψ Ρ VI·. Θίότψος] Λώχψος Ιοηιίυβ Λβ βοημίοπβυβ ΗΐβΙΟΓ. 

ρΗίΙο·. II. 15, 4» ψ. 234. β« Μ*绣ιΐιβ «θ ϋίοςβηβιη Ι,αβ*. Χ, 3. 
ρ. 446. '2?7Μ»οιφ<ώ>υ] Ικπουςίοιι Β. «σίΜρ Β Ρ. 

νμύς] ήρΛς Β. οσψρανοίψ ΑΟ. όοφςασ» Β. ό«ψ^αιψ Ρνΐ#. 

611ο. ΡοβΙ Φανταστό* ΑΒΡ ι-βρβϋιη* οΙηΛον. Ιη 0 Ηίΐ τβΗηβ 
Η&βο ΙηκΙαηωΓ, οτ· τον κν*6ς χηρ φύσιΡ πψχχηρ Τχοντος αίσ&ήοη χ§ 
«3 *γος ΰοφς«ψαη καΐ ηρος χό οίχιΐο» ηαϊ άΐλότριο*, χαί χψ ουρ»ρ&<>»- 
ηίζηψ χαϊ ·1*ονγ>9 #«γο· ζωορ *αΙ φυ1α*τι*ί» τοΰ χ£ν η δς»*χωψ βων,' 
ούδΗ χοντωψ ηςόαιοτι τόΐς χυνιηοΖς. χαϊ οίχονρο*] χαϊ* οη. ΑΒΡ. 

χόΐλύψ] πολλ» €α«βαΙ)οηυβ. ποΙΙύ* βϋαηι € \\α\>*1. 
ηΛΜΑγοι *αΙ ΑΟ. ηαϊ χαηοΐλγο* ηαϊ Ρ\Π.. #5 »» Α. ^» 

Οηιίβίί Η»βε «ρϋοηβ, ςβΑβ ροβί βιοϊτντίζ 0* ρ«>^ίΙ, ρΑΠίιη ίηβρί^, 
^μ< τ^^ βιμψφοψ νμ*ρ χοψ ηοΛι*. βτ» διάΐογοί τι*§ς φ/ροηαι ϊυαίου 
(ΐΐ&λίΙίτηι )ι>ν, υηοηχψυόμινα* 6) άμαχους *η^«» — . 1360 ΙΓ 

ά αλλότριοι μ2ν αρετής, μάταιοι δΐ εϊς το του βίου χρησι- 
μον. ουδέν γαρ (στι των χαλονμενων φιλοσόφων άφιλοσο- 
φωτερον. τις γαρ ηλπισεν Αίσχίνην τον Σωχρατιχόν τοιού- 
τον γεγενησ&αι τους τρόπους όποιον φησι Λυσίας 6 ρψωρ 
ίν τοις των συμβολαίων λόγοις; ον (χ των φερομένων ώς 
αντου διαλόγων &αυμάζομεν ώς Ιπιαχή χαϊ μίτριον, πλην 
η μη ως άλη&ώς του σοφού Σωχράτσνς Ιστϊ συγγράμ- 
ματα, έχαρίσ&η δέ αντφ υπό Σαν&ίππης της 2ωχράτους 

• γυναιχός μετά τόν (χάνου Φάνατον, φς οΐ άμφϊ τον Ιδο- 
μενέα , φασ'ιν. 

94. Άλλ' ό γ* Αυΰίας Ιν τω (πιγραφομενφ λόγω 
οντωσϊ „ Προς Αίσχίνην τον Σωχρατιχόν χρεως" -απο- 
μνημονεύσω δ' Ιγω, Η χαϊ πολλά (στ ι τά λεχ&εντα, δια 
τόν βρεν&ον υμών τον πολύν, ω φιλόσοφοι — άρχεται 
V όντως 6 ρητωρ „ Ούχ αν ποτ* φη&ην, άνδρες διχα- , 
σταϊ, Αισχίνης τολμησαι όντως αϊσχράν δίχην διχάσασ&αι, 
νομίζων ονχ αν ραδίως αυτόν ετεραν ταύτης συχοφαντω- 
Μδεστέραν εξενρεΐν. ούτος γαρ, ω άνδρες διχασται, όφείλων 
άργύριον (αϊ τρισϊ δραχμαϊς ^έωσινόμφ τω τραπεζίτη χαϊ 
Άριστογι 'ιτονι, προαελ&ών προς έμέ Ιδειτο μη περιιδείν 
αυτόν δια τους τάχους έχ των όντων (χπεσόντα. χατα- 
σχευάζομαι δ\ ϊφη, τέχνην μυρεψιχην ' αφορμής δ$ δέο- 
μαι, χαϊ οίσω δε. σοι εννε όβολούς της μνάς τάχους*" 
612 καλόν γε το τέλος της ευδαιμονίας τω φιλοσοφώ η μνρε- 
ψιχη τέχνη, άχόλουβ-ός τε τγ Σωκράτους φιλοσοφία, αν- 
δρός του χαϊ την τοιαντην χρηόιν των μύρων άποδοχιμα- 
σαντος* Σόλωνος δε* του νομο&ετου ουδ* Ιπιτρεποντος 
ανδρϊ τοιαύτης προ'ίστασ&αι τέχνης, δώ χαϊ Φερεχράτι^ς 
(ν * Ιπνψ η Παννυχίδι ψησϊ 6 1 1 <). άφάοϋογύχΐοοψ VI·, φιλοοοφντιςοψ ΑΒΡ» 
611 β. Λι/·/ας] ΙηΙβρ ΓΓΗ^ηιβηΙβ ρ. 3. — 6. εά. 11βί·Ι&. (ρ, 483. 
ΒβΙϋίβΓ.) ΑΒΡ. χρέους VI* αηομτ%μοψ»ύαω] άπομ*ψ- 

μοψίύ* Β. Εχ (ο(ο ΓΛρίΙβ € ΰοη ηίβί Ηαβο Ιι&1)βΙ ©τ» αόλ«» ου* 1*4- 

611 Γ. ο*σ»όμψ Α. οωαίμψ Ρ VI». α^το/ιΐιντ» Α. άφατο- 
'/*ίτ*ν* Ρνΐ·. κατασκιναζο/ια* ΑΒ. χατα«κ«ν««αρι« Ρνΐ#. 
Ιη?\ΑΒ. Μα ννΐ.. 

612 Λ. τ»}ς ινίαφοψίας} τ$ς 001. Β. Ίηψψ ε«ΜΐιΙ>οιιιΐ·. ίπψψ ξ? 1361 

I 

Κ(ίτα. υνηοΛω)^ΐν τί υα&όντ' ανδο' εγοΐίν χη^ιπι^νην 

υψηλές υπό σχαχδείω γ χατεσχευασμενον ν< 
σννεδριον, τοις μειραχίοις 'ΐν' Ιλάλει δι ημέρας \ 

Αύτίχ' οί&ις οϋτε μαγείραιναν είδε πώποτε 

* ; ουτ* μφ «5ί\ ι>^ο^ιίλαιι^. 
ίχαστω γαρ γενμ αρμόζοντα δειν είναι χαϊ τά της τέχνης, 
εξής δΐ τούτοις ο ρητωρ τάδε λέγει „Πεισ&εϊς δ* ύπ' 
αύτον τοιαύτα λέγοντος, χαϊ αμα υ ίο μένος τούτον Αισχί- 
νης Σωκράτους γεγονέναι μα&ητι)ν, χαϊ περϊ δικαιοσύνης 
χαϊ αρετής πολλούς χαϊ σεμνούς λέγοντα λόγους, ούχ αν 
ίίοτε έίΐινειοτίααι οίδΑ τολιιτίααι α πιο οι πονηοότατοί χαϊ 
άί«αύταΓ04 αν&ρωποι έπιχειρούσε πράττε**." 

95. Λ^α« ^τά ταντα πάλχ* χαταδρομην αύτον ποιη- 

€ ραμενος ως, Ιδανείσατο , ώς οντ« τόχοι/ς οίτι τάρχαϊον 
άπεδίδου, χαϊ Ότ$ υπερήμερος Ιγενετο γνώμη διχαστηρίον 
έρημην χαταδιχμσ^είς ^ χαϊ ύς ηνεχνράο&η οιχετης αύτον 
4τ$γματίας, χαϊ πολλά αλλα χατειπών αυτόν Ιπιλεγει 
„Άλλά γαρ, ω άνδρες διχασταΐ, ούχ εις Ιμέ μόνον 
τοιούτος έοτιν, άλλα χαϊ εις τους άλλους απαντάς τούς 
αντω χεχρημενονς., ούχ οΐ μεν χάπηλοι^οΐ έγγυς οιχονντες^ 
ααρ' ων προπόσεις λρμβάνων ονχ άποδίδωσι, δικάζοντα* 
αύτφ ανγχλείσαντες τά χαπηλεϊαςοί δε) γείτονες ούτως να, 

Λ αύτον δεινό πάσχονσιν άσχ' έχλιηόντες τάς αυτών οιχίας 
Ιτέρας πόρρω μισ&οϋνται. οσονς δ* εράνους σννείλεχταε, 
τάς μίν υπολοίπους φοράς ου χατατί&ηαιν, άλλα περί 
τούτον τον χαπηλον ως περί στήλης διαφθείρονται, το- 
σούτοι δέ επϊ τ?ρ οίχίαν αμα τρ ^έρα απαιτησοντες τά 

Α. νηνφ Ρνί«. V. 1. Κ$τα μυροηωλΛψ Ο&βαιιοοιίιιι. ΐΛβη κατα- 

μνροπωΐιϊν. μα&όψχ* άψβρ* (χρφ Εΐ"ΛίΓ(Ηίΐιβ ρ. 444. μα&όψχ* «V 

χρην Α. μα&ώψ τάνύι χρνμ> ΡΧΙ*. χα&ήμιψοψ) χ*&τ,μ*νος Β. 
V. 2. αχιαβιίψ ΕιΤυπΙΙίιι*. δοτϊΙιββαίιΐΓ σχαιδΐφ. V. 3 τοϊς μηρα- 
κίοχ ϊψ* Ηεηηαηηυκ ία ΕΙ β». θοοίΓ. ιηβ*Γ. ρ. 580. Ιιεςβο&ϋιχ ού 
νοΐς μιιφαχίοις· 

612 1». οντ» μι\ψ] 1*β^«1)&(ιΐΓ ου μ^ψ» 

012 0. τ* άρχαϊον Α. αρχαίο* Ι^. άρχιίον ΡΥ· %*ίχνράα&η Α, 
ηηχυρ<ί&η Ρ VI.. ί9*χαρά&7\ Β. ηαρ' *ψ] χαρώ* Ρ, η^οπο- 

οι»ς νΐί. )ΐ^ο^όο«*ς ΑΡ. πα^ο<)όσ<ις Β. 

612 ό. Λττ·] «>( Β. αντ^ Α. αύιύ* Ρ VI*. οφειλόμενα έρχονται ΦύΰτΜ οΤεΰ&αι τους παριόντας Ιπ 
έχφοράν αυτούς ηχειν τούτου τιΰνεωτος. οντω 6* οΐ ίν 
τω II ( ι ρακί διάχεινται ωστε πολύ άΰψαλέστερον είναι δο- 
ν χεϊν εις τον 'Λδρ'ιαν πλΐΐν η τούτφ συμβάλλων, πολύ γαρ 
μάλλον δ αν δανείσηται αυτού νόμιζα είναι η ά 6 πατήρ , 
αύτφ χατέλιπεν. άλλα γαρ ου την ούσίαν χέχτηται Ευ - 
μαίου του μυροπωλου, την γυναίκα διαφ&ίίρας έβδομη· 
χοντα €τη γεγονυϊαν ; ης Ιράν προσποιησάμενος οντω 
&ηχεν ωστι τον μίν άνδρα αντης χαϊ τους νίονς πτωχούς 
έποίησ*ν, αύτδν δέ άντϊ χαπηλου μνροπώλην άπεδειξεν* 
όντως ίρωτιχως το χόριον μεηχειρίζετο, της ηλιχίας αντης 
ί "απολαύων, ης ραον τους δδόντσς άρτ&μησαι \οσον Μιττ- 
τονς ήσαν] η της χειρός* τονς δάχτυλους, χαί μοι άνάβητ* 
τούτων μάρτυρες, ο μέν ουν βίος του αορίστου τοιούτος." 

Ό μίν ουν Λυσίας, ω Κύνουλχί, όντως, ίγώ δέ, χατά · 
χον Λρίσταρχον τον τραγιχον ποιητην, 

Τάδ' ονχ υπάρχων, άλλα τιμωρούμενος, 
χαταπανοω τον προς σέ χαϊ τονς άλλους χύνας Ινταϋ&α 
Χογον. τους Λαςιόψχας] τους ΟΠΙ. Β. τοντον] τβ3 Β. τ«£ττ»τος ΑΒΟ. 

τούτος Ρ. τ*»»»«τος VI». ΆδοΙαν 1*. Ιδαίον ΡΥ. άνδοίαν Β. 
6 1 2 β. αντον ί». αύτον ΡΥ· 

012 ί. όσον (οοονς Β) Μάττονς ι?οα* (Ιΐβττοννι* αν ΒΡ), ςϋ»6 
«(ίαοι ίη βρΐΐυηιβ αόϋαοίιιτ, άβίβΐ υαββυ&οηα* οβημα Οβηιβίπο 
<1β «Ιοαιϋοηβ §βοί. 128. ςυί βζ 1*γή& «ΙΙιιϋΙ ης φ$ον αν τις αφ&μη- 
οίΐι τους οδόντας *} τοις δαχτύλους, δαΐά&β, 'Ρ<£όν τ*ς τονς οδόντας 
^ο(&μηο%ν η τονς δακτύλους: ίιά γ\οοντ*ν. *Λο(σ\αοχαν\ Αΐϋ »1Η· 
ΙηΙ>αιιηΙ: τίάβ αοηοίαύοηβια* ΙΑ 

■» ρ 

I » « 

3 Τον Διόννβον, εταίρε Τιμόκρατες^ 'μαινόμενον οΐ ηολλοϊ 
λέγουσιν από τον τούς πλείονος ακράτου σπώντας θορυ- 
βώ δ εις γίνεο&αι. 

Οίνος 6ε τρώει μελιηδης, οοτε καΐ άλλους 
βλάπτει, ος αν μιν χανδόν ελγ μηδ' αϊσιμα πίνγ. 
οίνος και Κενταυρον αγακλυτόν Ενρυτίωνα 
ώ?^α' ένι μιγάρφ μεγα&υμον Πειρι&όοιο ^ 
Ις Ααπί&ας Ιλ&όν&' · 6 δ' έπεϊ φρένας α α (Τ εν οΧνω, 
Ι> μαινόμενος χαχ' ίρεξε δόμοις ΙνΙ Πειρι&όοιο. 
κατιόντος γουν τον οΐνον 4ς τό σώμα, ως ψησιν Ηρόδο- 
τος , επαναπλέει κακά επεα και μαινόμενα. Κλέαρχος δ' 
ο κωμφδιοποώς Ιν Κοριν&ίοις ψηΰϊν 

ΕΙ τοΐς με&υύκομενοις εκάστης ημέρας 
άλγιϊν συνέβαινε την κεφαλήν προ του πιειν 
τον άκρατον, ημών ουδέ εΐς ϊπινεν αν. 
νυνϊ δϊ πρότερον του πόνου την ηδον?)ν 
προλαμβάνοντες νστερονμεν τάγα&οϋ. 
ο Ξενοφών δέ, τον Άγησίλαον, ος με&ης μϊν άπεχεσ&αι 
ομοίως ωετο χρηναι και μανίας, σίτων δέ υπερκαίρων 
ομοίως και αργίας, αλλ* ου χ ημείς γε ούτε των πλεϊον 

613 β. πΜοψος) πΐιίονας ΒΡ. Οίνος] Οάγ8». φ, 293. 
V· 4. »1*σ'] άαο* ΙΙοιηβηιβ. Μ] Μμ Α. 

013 1>. V. β. Μμοις Μ] βόμον κότα ΗοηιβΓϋβ. ?ς το ΛΒΟ. 
«Ι« το ΡΥΙ.. Ηρόδοτος] I, 212. χλίαρχος δ' Β. 1*£βΙ>αίιΐΓ 
χΜαρχός τ#. χωμωδιοποιος Α. χωμφδοποιος Ρνΐ». V. 4. νυνϊ 

ΡοΓΛοηυβ ΑάνβΓβ&ι*. ρ. 50. 1·?£βΙ>α(αΓ νυν, πρσιιροψ τον Ρογ- 
βοηυβ. 1·β£6ΐ)&(ιΐΓ πρότιρόν ρ« τον. 

613 ο. ξινοφών φηοΐ μ/&ης απίχίΟ&αι ομοίως χρψαι χαΐ μανίας 
οΐχφν τβ νπ*ρ*α(ρων — ξινοφών ΥΓ#. ζ^νοφωντος ΑΒΡ. Χνηο— 

ρΐιοηϋβ Ιοευβ «β( ίη Α£ββΙΙ&ο ϋ»ρ. 5, 1. ος μί&ης «Ιβαί βχ 
ΧβιιορηοηΙε. ΑΙ)βΓ&(: ος, ηιιοά 1 ίιι βοπρίϋΓα 1ίΙ>Γοηιιη £<ι·οφώιτος 1α- 
1^1 αΐΐεηυιη ίη Ιυοιιηι ΙπιηχΙαΙυηι. νπιρχαίρων] νη)ρ καιρόν Χβ·, 
ηορίιοη. αργίας ΛΒΡν. αργίας λαιμαργίας Ι- βχ Χΐ'ΐιορΙιοη- 

Ιϊβ 6(1ίΙίοηίΙ)ΐΐ8. ημϊΐς γι Ρ VI·. ν"»ς « ΛΒ. ον« των έςο/ι»» 

ΑΤΠΚΝΑΚΙ Η. ΠΙ. 53 1364 Ι υ 

πινόντων οντες οντ* των Ιξοίνων. γινομένων ηλη&ονσης 
αγοράς επϊ τά μοναχά ταντα Λρχόμεβα σνμπόσια. χαϊ 
γαρ ο φιλεπιτψητής Ούλπιανδς πάλιν τίνος επείληπτο ει- 
πόντος, "Εξοινος ονχ ειμί' )*γων, ο δ* Χξ,οινος πον; χαϊ ΰς, 
παρ* 'Λλεξιδι Ιν Εισοιχιζομένω "Εξοινος έποΐει ταντ' , 'έφη. 
2. Έπεϊ δέ εχάστης ημέρας μετά τους παρ* ημών 
&χαινονς άεϊ Αγομένους λογονς^ χαϊ άχροάματα εχάστοτ* 
διάφορα έπεισάγει 6 λαμπρός ημών εστιάτωρ Λαρηνσιος % 
ετι δέ χαϊ γελωτοποιούς, φέρε λεγωμεν τι χαϊ ημείς περϊ 
τούτων· χαίτο* γι οιδα χαϊ Άνάχαρσιν τον Σχν&ην ίν 
. σνμποσίω γελωτοποιών εϊσαχ&εντων άγελαστον διαμείναντα, 
πι&ηχον δ' έπασαχ&εντος γελάσαντα φάναι ώς ούτος μίν 
φύσει γίλοϊός εστίν, 6 δ' άν&ρωπος έπιτηδεύσιι. χαϊ, Ευ- 
ριπίδης δ* &ν ττ} δεσμώτιδι Μελανίππρ ϊφη 

'/ίνδοών δέ πολλο* τον γέλωτος ονηχα 

άσχονσι χαριτας χερτόμονς. έγώ δ£ πως 

μισώ γελοίους, οιτινες μίν επϊ σοφών 
014 άχάλιν' εχονσι στόματα · χεις ανδρών μέν ον 
5 τελονσιν άρι&μδν, εν γέλωτι δ* ευπρεπείς· 

οιχονσι δ* οΐχους χαϊ τά ναυστολούμενα 

ϊσω δομών σώζονσι. , 
ΠαρμενΊσχος δε\ δ Μεταποντϊνος Λ ώς φησι ~ήμος εν πέμπτω 
Ληλιάδος χαϊ γένει χαϊ πλούτη πρωτεύων, εις Τροφωνίον 
χαταβας χαϊ άνελ&ών οιχ ετι γελάν εδύνατο. χαϊ χρήστη- 
ριαζομενω περϊ τούτον η Ην&ία 'έφη 

Εϊρρ μ* άμφϊ γελωτος άμείλιχε μεάιχίοιο' 
ι> οωσει σοι μητηρ οιχφ , την έξοχα τκ. 
ελπίζων δ\ άν επανέλΟ-ρ εις την πατρίδα, γελάσειν ώς 
ουδέν ην πλίον, οίόιιενος έξηπατησ&αΐϊ ϊρχ*ταί ποτ* 
χατά τύχην ιϊς Δηλον ' χαϊ πάντα τά χατά την εΜΑΐΛοηυ». Α1>6Γ&1 ονη, ηαρ* Άΐ&δι] ΧΊάϋΧν. ρ. 08 5 Γ. 
.τα ν**] ταίτα Β. 

613 <!. ίτ* *> κα* Β. ίτ» τ« χα2 ΡνΓ,. ίηιχηδιύοη Ρνΐ,. 
τΐ|Λίΐ»#^ ΑΒΓ. %7} δ(αμόηώϊ) τ# οπ». Β. V. 3. μ>ν /π* <το- 

φώκ νΐ#. τ* «I τ» αοφων ΑΒ, ίη ηυυ &1ϊυ<1 ςυίά ΙβίοΙ. τ* ί« αοψύρ 
Ρ. ιιηι. οοψ&ν Γπ* Μιΐϋ^Γ&νίυβ. 

014 α. V. 4. «ίς Ρ VI*. και ι/ς ΑΒΟ. V. 7. οώ*ονσ*] ηομϊ- 

ζουοι € §υρβπκ·π·ιΙυ οώζουοι. μαλιχ^ιο] μ» Ρ. ' , υ 1365 

νηύον &ανμάζων ηλ&ε χαϊ είς το Λψωον, νομίζων της'Λπόλ* 
λωνος μητρός άγαλμα τι &εωρήσειν άξιόλογον · Ιδών δ-' 
αν το ξυλινον αμορφον παραδόξως έγέλασεν. χαϊ τον τον 
&ων χρησμον ξνμβάλλων χαϊ της άρρωστίας απαλλαγείς 
μεγαλωστϊ την &ε6ν ετίμησεν. 
€ 3. '/ίναξανδρίδης δ' έν Γιροντομανία χαϊ ενρετάς των 
γελοίων φησϊ γενέσδ-αι 'Ραδάμαν&νν χαϊ Παλαμηδην, λί- 
γων όντως ι 

Καίτοι πολν γ* πονονμεν. 
τον άσνμβολον ενρε γελοία λέγειν 'ΡαδάμανΟνς χαϊ 

Παλαμήδης, 

γελωτοποιών & μίμνηται Ξενοφών έν τω ^Σνμποσίω Φι- 
λίππου μεν, περι ον χαϊ οντωσϊ λέγει ^Φίλιππος δ' ο 
γελωτοποιός χρόνο ας την ΰνραν είπε τω νπαχονσαντι 
εισαγγεϊλαι όστις τε εϊη χαϊ διότι χατάγεσ&αι βονύται· 
σννεσχενασμένος δε εφη παρεΐναι πάντα τάπιτηδεια, ωστε 

ά δειπνεΐν τάλλόχρια. χαϊ τον παϊδα δέ εφη πάνν πιέζεσ&αι 
δια τε το φερειν μηδέν /.αϊ δια το άναριστον είναι." % 1π- 
πόλοχος δε* ο Μαχεδών Ιν τγ προς Ανγχεα ΙπιστοΙγ γε- 
λωτοποιών μίμνηται Μανδρογένονς χαϊ Στράτωνος του 
Άττιχον. πλη&ος δ' ην 'Λ&ηνησι της σοφίας ταντης. ίν 
γουν τω Διομίων Ήραχλείω σννελέγοντο έξη κοντά όντες 
τον άρι&μόν^ χαϊ εν τρ πόλει δε) ώνομάζοντο, ως ,,Οί ε£η- 
χοντα τοντ' ειπον" χαϊ ,'Απο των έζηχοντα ϊρχομαι." έν 

β δέ τούτοις ησαν Καλλιμέδων τε ο Κάραβος χαϊ Λ ανίας, 
ετι δέ Μνασιγίίτων χαϊ Μέναιχμος^ ως φιρί Τηλεφανης 014 1>. τηοον &ανμάζωτ] ψηαον ζ &ανμάζ*»νΒ. ξνμβάλλωψ] σνμ- 
βάΧλ** Β. Άτα^δαίδτ,ς] ΟοηΓ. ΑπβΙοΙβΙίβ ΚΗβΙϋΓ. III, 12. αΜ 

ΑΐΗβηαβί Ιοουιη »«υ!ίΙ ΒιιΗΙίαβ τοΙ. IV. ρ. 533. 

6^4 ο. Μγν* οΰτως ονη. Β, <]ΐιί φ-ηαΐ ίηΓβΓΐ ροΐιί χαίτο*. 
γίΧ»τοπ»*ον δ) $*νοφων μίμψηταί φιλίππον, λ/·/ω* ίψ τύ σνμηοσίψ — 

γιλωχοποιων ΑΒΡ. γιλντοποιοντ (βίο) V. γ ιλ*τ οποίου ΒαβΗ. Ι*. 
49 τ«Γ*(ιω υιη. Β) Σνμποοίψ] Οιρ. I, 11. 
614 «1. ύοτι 6η*9Λ* ΑΒΟ. ωοτι *αΙ δηπηϊ* Ρ VI.. σοφίας) 
οοφιση/ας €. διομ(*>9 ΑΒΟ. δί»μ*ω9 Ρ. διομ*(ν XI*. 4,οα- 

χλ*ί» ΑΒ€. { »,ρ««λ*/ ν VI.. ^ Μ»<Ρ. *αΙ 1 9 τζ «όλη δϊ Μ- 

γ»ΐθ »« Ί^/κοπη τοΰί' ι7πο9 £. 

614 β. δ»ι*{«ς €Ρνΐ.. ΛιΥας Λ Β. ' Ιτι δϊ] Ι,β£<*α(ιΐΓ ϊτι τ#. 
μ9*αίγί(τω9 Λ€. μαο»?*{τω9 Ρ VI·. Μ*9α$χμος] μ«{9ΐχμος Β. . % 1366 '. '/' υ 

I 

Ιν *φ π*ρ% τον άστϊος. τοσαύτη δ' αυτών δόξα της ρ#- 
&υμίας εγένετο ώς χαϊ Φίλιππον αχονσαντα τον Μαχ*- 
δόνα πεμψαι αυτοϊς τάλαντον, Ίν* εγγραφόμενοι τα γβ- 
λοΓα πεμπωσιν αύτω. δτι δΐ ην περϊ τα γελοία εσπουδα- 
χώς δ βασιλεύς ούτος μαρτυρεί Αημοσϋ-ένης ο ρητωρ Ιν 
τοϊς Φιλιππιχοΐς* φιλόγελως δ* ην χαϊ Δημήτριος Ό 11ο- > 
λιορχητης, ως φησι Φύλαρχος ίν τΐι εχτγ των ιστοριών ■· 
ος γε χαϊ την Αυσιμαχου ανλην χωμιχης οχηνής ουδέν 
$ διαφερειν ελεγεν ϊξ&ναι γαρ απ* αυτής παντας δισύλλα- 
βους* (τον τε Βί&υν χλευάζων χαϊ τον Πάριν, μεγίστου ς 
δντας παρά τω Αυσιμάχω, χαϊ τίνος έτερους των φίλων 9 ) 
παρά δ' αυτού ΙΙευχεστας χαϊ Μενελάους, ετι δέ *Οξν&έ* 
μιδας. ταύτα δ* άχούων 6 Λυσίμαχος, Έγώ τοίνυν, ϊφη, 
πόρνην & τραγιχης σχιρης ούχ εόρακα ίξιουσαν' την 
δίΒαυλητρίδα Ααμιαν λέγων· άπαγγελ&ίντος δε\ χαϊ τούτου ^ 
πάλιν ύπολαβών 6 Δημήτριος εφη % Άλλ' η παρ' ίμον 
πόφνη σωφρονεστερον της παρ' Ιχείνφ Πηνελόπης ζγ. 
4. "Οτι δε) χαϊ ΙΣνλλας, δ "Ρωμαίων στρατηγός, φ*- » * λόγελως ην προείοιμαι. Αενχιος δε\ Άνίχιος, χαϊ αντος 
Ρωμαίων στρατηγησας , Ιλλυριούς χαταπολεμησας χαϊ 
αιχμάλωτον άγαγων Γεν&ιον, τον των Ιλλυριών βασιλιά, 
συν τοις τεχνοις, αγώνας επιτελών τους επινιχίους ίν τ# 
'ΡώμίΙι παντός γέλωτος άξια πράγματα εποίησεν, ώς Πο- 
1» λύβιος ιστορεί Ιν τϊ\ τρεαχοστρ. μεταπζμχράμενος γαρ τους 
εχ της Ελλάδος επιφανέστατους τεχνίτας χαϊ σχηνην χα- Λημοο&ίτης] Ρ. 23. τοί* Φιλιηηιχοϊς] τοϊς οηι. Β. 
ί* τ$ Γχτιβ Ιν ς* Β. 1» τι, άχάττ] VI. ρ. 261 ο. χω* Ιοχο^ω* 

οηι. Β. ος ?# καΐ ΛΒΟ. χαί οηι. Ρ\1>. ανλ^ρ ΑΒΟ β* €0- 

άβχ Ραηιββί&ηιιβ ίη κΐιοάίβ ε&β&ιιοοηΐ. άρχην 

614 Γ. β&υψ ΒΟ. βί&η* ΡΥΙα. αύτοΰ] 8οπΙ>βθΐίιΐΓ ««του. 

π«/χΛιτ«ς ΡΙ-.. ίκι/χ/τας V. Γτ* ϊιι τι Β. Ιόραχα] 

8<:ηΙ)(ίΐ>αίιΐΓ Ιώραχα» λάμ«χ* ΑΟΡ. Ιαμίαν VI·. 

β 1 5 α. ηάλιρ *άά. ΑΒΙ.. οηι. Ρ V. Ιμου ΒΡ. Ιμο* V. //ίοΙ 
Ιΐα.·ιί1. Ια βΐ 8οη\νβί§Η. 6(ΙίΙΪ0. 6 (>ωμα(ωψ Α€. ό τω»» ρωμαίων 

Ρ VI*. προίίςηινι] VI. ρ. 261 ο, Άνίχιος ί·. έΐΊ'ώκος 

ωνίλιος V. ννΐιιως Βαβίΐ., ςυαβ ίη οοΓΓί^βηΛίβ ά^/τιος ηαοοί. 
1Ί»0·(Λ9 8ε1ι\νβί^1ι. γίτιον ΑΒΟΡν. γίπιον Β»5ϋ. ί·. ΠοΙνβιος] 
ν«Ι. IV. ρ. 478· τ # ζ τριακοστή] Ι»» λ-" Β. ι \ < 14 ηη 

\ * 

τασχευάσας μ*γίστην έ» τω χιρχφ πρώτους εισηγεν ανλη- 
τάς αμα πάντας, ούτοι δ' ήσαν Θεόδωρος 6 Βοιώτιος, 
Θέάπομπος , "Ερμίππος 6 Λυσίμαχος Λ οίτινες επιφανέστα- 
τοι ησαν. τούτους δέ στησας έπι το προσχψμον μετά τον 
χορού ανλεϊν έχελευσεν αμα πάντας. των δέ διαπορευομέ- 
νων % τάς χρούσεις μετά της άρμοζούσης χινήσεως', προσ- 
πέμψας ονχ εφη χαλως αυτούς ανλεϊν ^ άλλ' άγωνίζεσ&αι 

ο μάλλον εχέλευσε. των δέ διαπορούντων υπέδειξε τις των 
ραβδούχων, Ιπιστρίψαντας άπάγαγεΐν έφ' αιτους χαϊ 
ποιεϊν ώσανεϊ μάχην. ταχυ δέ συννοήσαντες οΐ αύληταϊ χα\ 
λαβόντες οιχείαν [χίνησιν] ταϊς εαυτών άσελγείαις μεγάληρ ; 
έποίησαν συγχυσιν. συνεπιστρεψαντες δέ τους μίσους χο- 
ρονς προς τους αχρους οι μέν ανληταϊ φνσώντες άδια* 
νόητα χαϊ διαφέροντες τοις αυλούς άπήγον άνα μέρος 
Ιπ αλλήλους, αμα δέ τούτοις έπιχτυπούντες οι χοροί χαϊ 

Α συνέπεισιόντες την σχηνην Ιπεφέροντο τοις έναντίοις, χαϊ 
πάλιν άνεχωρουν Ιχ μεταβολής, ως δέ χαϊ περιζωσάμενός 
τις των χορευτών έχ του χαιρού στραφείς ηρε τάς χείρας 
άπο πυγμής προς τον έπιφερόμενον αυλητην, τότ' ηδη 
χράτος εξαίσιος εγενετο χαϊ χρανγη των β- εω μίνων, ετι δε* 
τούτων Ιχ παρατάξεως αγωνιζομένων δρχησταϊ δύο είσή- 
γοντο μετά συμφωνίας εις την ορχηστραν ' χαϊ πύχται τέσ- 
σαρες άνεβησαν επϊ την σχηνην μετά σαλπιγχτών χαι βυ- 
χανιστών. ομού δέ τούτων πάντων αγωνιζομένων άλεχτον 

β ?/ν το συμβαίνον, περί δέ τώρ τραγφδών , φησϊν 6 Πο- 015 5. 6 Λυσίμαχος οπι. Ο. ««2 Λυσίμαχος νβίοβίηβ ίη ΕχοβΓμΙίβ 
ρ. 202. χονχονζ 61] τοντονς ονν Β. μιτά (βίο ΑΒΡΥ: κατά 
1-ι τιΐίο (^ροίΗβΙίΟΟ) τ^ς άφμοζονσης χιψτ,οιως] ττ} άρμοζονοί] χ»η;σ<ι €. 
ηροσχίμψας] ποοσπ/μφαί Β. 

015 Ο- ^κΛίνσ* 0. 1·?£θΙ>&*1ΐΓ ΙχΛινι. ίφ' αίηονς] ίη' αν- 

ιονς Ρ VI». (αυτούς Ο. οΐ ανληταϊ ταϊς ίαυτύρ € ηι«(1ϋ» οηιίββίβ. 

οίηίαν €»8»νΙ)οηιΐ8. ΙΛΜ οΐχίαψ. *ί*κσιν αάάϊάνηιηί 

■ 

δοΚχνβί^Ιι. βί ΟϋΓαββ. σν*ίΤΗστς<γαπ*ς 1*. σντοτμφαηις Ρ. ου- 

οχ^ψαη»ς V. <ϊ* *©&ς μίσους — ΰκχφ^οψτις ιιιη. Ρ. 

615 ά. I* το5 χοίρου ΑΡν. Ιχ χου χοοοΰ 1*. νχη. & σαΐηχγ- 
κτ**·] οαΧχχχτύν \\ βυχαηοτύ* \λ 61 8ο1ι\ν€ί^Η· €<1Ηίθ· κνβατη- 
χύ* ΡΥ, ηαί βυχαη\χ»ψ ΑβΙ>βΙ>&ηΙ. ; ■ . * 1 

4 

1368 υ Ν 

Χύβιος , 8 η αν ίπιβάλωμαι λέγειν , δόξω τισϊ #ιβτ- 
χλευάζειν. 

5. Ταντα του Ούλπιανοΰ διεξελ&όντος χαϊ πάντων 
άναχαχχασάντων έπϊ ταΐς > άνιχίοις ταύτας &εαις % εγί· 
νοντό τίνες λόγοι χαϊ περϊ των χαλουμενων πλάνων χαϊ 
ίζητιΐτο ει μνήμη τις χαϊ περϊ τούτων Ιγένετο παρά τοις 
παλαιοτέροις' περί γαρ &αυματοποιων ηδη προειρήχαμεν. 
χαϊ ο Μάγνος εψη 9 Διονύσιος μέν 6 Σινωπενς ο Της χω* 
μωδίας ποιητής έν τω ίπιγραιρομίνφ ' Ομώνυμοι μνημο- 
νεύει Κηγισοδωρου του πλάνου δια τούτων 
% Κηφισόδωρόν φασιν έπιχαλούμενον 

πλάνον τ ιν' έν Ά&ηναις γενεσ&αι\ την σχολην 
εις τούτο το μέρος του (Λου χαταχρώμενον. 
τούτον Ιντνχοντα προς το σιμσν άνατρεχειν % 
ί) συγχα&εϊναι τγ 'πϊ ττΐ βαχτηρία. 
μνημονεύει δ* αυτού χαϊ Νιχόστρατος εν 2υρω 

Κηψιοοδωρον ου χαχώς μά τον Λια 
τον πλάνον φασϊ στενωπον εις στενόν στησαί τινας 
αγχαλίδας έχοντας, ω'στε μη παρελ&εΐν μηδενα. 
ΒίβΠανταλεοντος δε* μνημονεύει Θεόγνητος έν ΦιλοδεσΛοτω 
Ό Πανταλεων μίν αύτος αυτούς τους ξένους 
τους τ αγνοουντας αύτον Ιπλάνα, χαϊ σχεδόν 
ατκχοαιπαλα τα πλείστα, του γελασαι χάριν 
ιδίαν τιν' αυτω &έμενος άδολίσχίαν. 615 6. ό τ» α?] ΙίβςρΙίαίιΐΓ ο τ» ίθ9· άνακιιχχααάντωψ Α. άψα- 
ταγχιιοάψτων Ρνΐ-«. άν$χίοις ΑΒ. άνοίχιίαις ΡΥ Τ 1·. άψηηόοις Ι*. 
παυά τοϊς ηαλαιοτίρο$ς Ο Γη. Β. η^οίίζηχαμιν] νί(1β 1. ρ. 20· 
' Ομώνυμοι δοΗ\νβί§Η. Ια'Λτί δμωνυμψ. ΙηνβΓβο ΟΓϋΊηβ ομωνύμψ 
γοαφομίνγ Β. όιά τούτων οία. Β. 

ν 

615 Γ. Οβ Πίοηχβη τβΓβίΙηιβ Η&βο Κ&1>61 Ο, χηφισόΰνοον οϊν 
Τίνα ψαοί *1ς τοΰχο του βίου χαταχρώμίνον. V. 1. φααιν] φαοί 0. 

ψηοίν Ρ VI.. V. 2. τι/ Λ. τίνα ΡΎΙ*. V. 4. τοΰιον Αΐηβ- 

ηαοιίΗ οηΐΓβΛίΛ ρΓ&βςο(Ιριι(ΐΙ>υβ νβΛίβ <ι α ' οαβ< * αιη ροβυίβββ νίάβΙυΓ. 
Μυΐηηη ι*63ΐί(τιί ρυ(68( βί υ ν βοηΙ>αβ. τό αφοϊ) τον αψον Ρ. 

V. 5. η ανγχα&Μ-α*] ψυχα χ«0*»Να 1»<*υ0βΐιΐ8 ρ. 328. 
'ηί ΒΡ. τ§ 4αΧ VI·. μνημονίύη 0' αύτον χα* οιη. Β. 

616*. ΤΗβο$ηβ« τ. 2. τους τ Λ ΑΒ. το&ς <Γ ΡΥΙα. V. 4. 
βδτ£) 8οπΙ>*1>ίΐΐ!ΐΓ αύτύ. υ 1369 

* · 

χαϊ Χρνσιπηος ί ο φιλόσοφος έν ηέμπτφ ήερϊ τβν χη- 
λού χαϊ της ηδονής περί τον ΙΙάνταλέοντος τάδε γράγη 
,, Ο & πλάνος ΙΙανταλέων τελενταν μέλλων ίχάτερον των 
I» νιων χατ ίΰίαν έξηπάτησ6, φησας μόνω αντω λέγειν οπού 
χατυοωρνχοι το χρνσίον ώστε μάτην νστερον χοτνρ σχά+ 
πτονχας αϊσ&έσ&αι έξηπατημέ'νονς" 

6. Ονχ ήπόρεί 8' ημών το σνμπόσιον ουδέ των -φιλο- 
σχωπτούντων. ηερϊ δέ τοιούτον τίνος πάλιν 6 Χρνσιπηος 
έν τψ αιτώ γράφη „Φ$λοσ*ωπτης μέλλων νπο τον δημαιν 
οφάχτεσ&α$ απέ &ίλαν ώσπέρ το χνχνειον ασας άπο&α- 
νείν. έπιτρέψαντος δ* έχείνου εΌκωτρεν· Μ νπο δη των τοιού- 
ο των πολλάχις 6 Μνρτίλος σχωφ&εις χαϊ αγανάχτησης *ίη* 
χαλώς Ανοιμαχον τον βασιλέα πεποιηχέναι. Τελεσφόρο* 
γαρ, ϊνα των υπάρχων αυτού, έπειδη εσχωψέ ποτε έν συμ- 
ποσίφ την 'Λρσινοην, γυνη δέ ιρ τον Λυσίμαχο*, ως 
εμετιχην ονσαν εϊπων ·\ .» ' 

Καχών χατάρχβές τηνδ* Ιμοΰσαν εισάγων, , 
ο Λνσίμαχος άχονσας έμβλη&ηναι αυτόν έχέλευσεν εις γα- 
λίάγραν, χαϊ δίχην &ηρίον περιφερομενον χαϊ τρεφόμενου, 
χολαζόμενον όντως έποίησεν άπο&ανεϊρ. σν δέ, ω Ονλ- 
πιανί, ει την γαλεάγραν ζητείς, έχεις παρ* Ύπερίδμ τω 
»1 ρητορι* οπον δέ, σν ζητεί, 4 χαϊ Ταχώς δ* ο Αιγυπτίων 
βασιλεύς Αγησίλαου* σχώψας Τον Ααχεδαιμονίων βασιλέα, 
οτ' ηλ&εν.αντω σνμμάχησων, ην γαρ .βραχύς- το σώμα, 
ιδιώτης Ιγίνετο, άποστάντος έχείνον της συμμαχίας, το δ*έ~ 
σχωμμα τοντ ην τοΐ* χαλο& ααί τζί ^ιΤο^ς] τον β& τζς οίη. Β. π*(ΐί ·»ον ΙΙαπα- 
λίοπος χάδι γράγη~οιη. Β, <μιί ψηοΐ ίοίεΐ'Ι μοβ* ό ο*> πλά»ος. 

016 1). χατοφνρν/ο»] χατωρυχοι Β Ρ. ί^μύψ) ύμ**χ ΑΒ. 
χ([ΐ«(*ι οι»· Β. ν»β τον ' δτ,μίον] όηο χύν -δ·ημητρ{ου ?μί(Οΐι1€ ΙΙοβ- 

8<:ΗεΙϋ. νπο όημητςίου (% ιίηι €. ιΙτμϊ* ϊψη ΟίΙαν Ρ VI*· 

νηο 9η] νηο Λ Β. 
610 & χηρ *Αφοινσην\ χηρ Ο ΠΙ. Β, ιΙηίαΡ &Λά. ΒΡ« οβί. VI» 

€ί 8οΗ νβί§Ή. εάίΐίο. Καχύρ . χ*τ*$χας νψ& μο&ααν ιΐ&άγ** Ειι- · 
ηρΐόίβ ιι( τΜβλυΓ τβΓ#υβ, άβ ^υο τίθβ αηιιο<&Ηοιτ«ιπ. *ο!«ζ<>- 
μβτοιτ ΑΒΟί». οη. Ρ\Τ. <! την] <<< «V Β · 

010 ά. ν»^% ΑΒ. ν*«?ι% Ρνΐ». ^ τβ^ώς νΐ>. τ«^αώ« Α. 
τβχα 4ς Ρ. χοψ Λαχιάαιμοϊίων βααάία ο πι. Β. οΜίμ^α] 

ϋ. « ■ 1370 υ 

* 

ν 

"£1δηκν ορος, Ζάς δ' Ιφοβύτο, τ& δ* έτ«χη> μνν. 
δπιρ άκουσας 6 Αγησίλαος χαϊ οργισ&ύς ϊφη Λ Φανι'ρο- 
μαί σοι ποτέ χα\ λέων. ύστερον γαρ άφισταμένων των 
Αιγυπτίων ^ ως ψησι Θωπομπος χαϊ Ανχίας 6 ΝανκρατΙ- 
5 της (V τοϊς Αίγνπτιαχοις Λ οϋδΐν αυτω σνμπράξας ίποίη- 
αν Ικπεσόντα της αρχής φνγίϊν άς Πέρσας. 

7. Πολλών ονν πολλάκις όντων των άχροαμάτων χαϊ 
των αυτών ονχ άά, ίππδη πολλοί πιρϊ αυτών έγένοντο 
λόγο*, τα (χνοματα των έΐπάντων παραλιπων των πραγμά- 
των μνησ&ήσομαι. π*ρϊ μίν γαρ αυλών 6 μέν τις ξφη 
τον Μέλανιππίδην καλώς έν τω Μαρσυφ διασνροντα τίρ 
αυλτμιχίΐ* ύρηχέναι πιρϊ της Ά&ηνάς 

Ά μϊν *Α&άνα 
οργαν' ερριψίν &* ί(ρας άπο χάρος 
ιιπί τ\ ν Ερρ&* αίαχια^ σώματι λνμα % 
ί η μι ταδ' *γώ χακότατι δίδωμι. 
προς ον αντιλιγων άλλος Ηφη % Άλλ' ο γι 2ίλτνονντιος 
Τίλέστης τω Μίλανιππίδρ άντιχορνσσόμενος έν Άργοΐ 
ϊφη — 6 δέ λόγος ίστι περί της Ά&ηνας — 

σοφον σοφάν λαβονσαν ονχ έπέλπομαι νοφ όρνμοις ορποις όργανον 
δίαν Α&άναν 

δνσόφ&αλμον αίσχος ίχφοβη&ίϊσαν , 
5 αυ&ίς Ιχ χερών βαλεΐν, ϋστίρον χαρ ΡΙ*. ϋατιροψ καΐ V. 

616 6. συμπράξας] συμπράξαν Β. Α*ϊ] αϊ*1 Α. οτί μ*~ 

Χανιππίδης όιασνφη τηρ ανληταηιψ Μγ*ψ οτ* ά&άνα όργανα ϊοριψί* ί*·· 
ρας — δίδωμι Ο. V. 1. Ά δοΗτνεΐ£)ι. α βίηβ (αοοβηία Α. τά 

ΡΥΓ.. ά&άρα Ο. α&άψαχα ΑΒΡΎ. Ά&αψαία I*. V. 2. Τρρ*- 

616 ί. V* 4 η μ% χ$δ' Ηβπη&ηηαβ βφιιά ΕΓΓαπΙϋυιη ρ. 469. 

η 

1·6£6ΐ>&ΙΐΐΓ Ιμ* *\ χβκότατ* Ο. χαχοτατ» Α. κνχότηχι ΡΥΙ». 

τιΜοτις Μϋ «( ΙλΓπι Ο. ιιΧιστης ΡΥΙ·. $ άττκορυοοόμίνος οίοτ 
6 σιλ**ονντιος %ίΜσχης φφΙ ψιύδος ιΐηη τ6 τίρ ά&ητάψ δυοόφ&αΧμο* 
*2σχος ίκφοβη&ίίσα» /* χ·ρ*Ψ βαΧίϊ* ψυμφαγ*Ψ& ΖΗρο*τνπω φηρΐ μαρανς 
*Α&ς. ού γάς ψ* *ύτ\ράτ^ο «Ολονς ό«νς Ιρ«ς η/^ν «ς ούη Λψ «*λ«- 
βη+**Κ — Ο- V- 1. Χνψονααν] Χαβονσα Β. V. 2. *?#Λ»*ς 
£ρ<Μ« V. όρίοις ,ΑΒ. δφ>ς Ρ. V. βοΙινείβΗ. ΪΔ 1371 χειροχτνπω ψηρϊ Μαρσύφ χλεος. 
617 γάρ νιν ενηράτοιο χάλλεος 

όξνς ερως ετειρεν, 

α γαρ παρ&ενίαν αγαμον χαΐ &παιδ* απένειμε Κλω&ώ; , 
ώς ονχ άν εύλαβη&είσης την αισχρότητα του είδους $ιά 
την παρ&ενίαν* εξης τέ φησιν , - 

'^λλά μάταν άχόρευτος 

αδε ματαιολογων φάμα προαεπταϋ-* 

Ελλάδα μουσοπόλων σοφάς έπίφι/ονον βροτοϊς τεχνας 

όνειδος* 

μετά ταντα δϊ ίγχωμιάζων την αυλητιχην 

λεγε γαν ου μερι&οτάταν Βρομίω παρέδωχε σεμνάς 

δαίμονος άερ&ιν 

πνενμ* αίολοπτερνγων συν άγλαάν ώχύτατι χειρών. 
Ι> χομψώς δέ χάν τω Άσχληπιω ο Τελέατης εδηλωοε την 
των ατλων χρείαν έν τούτοις 

Ή Φρνγα χαλλιπνόων αυλών ίερων βασιληα 

Λυδον ος ηρμοσε πρώτος 

Λωρίδος άντίπαλον μονσης νομομίολον ομφα 

πνεύματος ευπτερον αν ρ αν άμφιπλίχων χαλάμοις* V. β. ψυμφα/βββ] ψύμφα Ρ. 

617 &· V. 8. *Ττ«οι*] ϊ#Ηρΐ9 Ο. V. 9. 4 δοϊηνβί^Ιι. α* Α. 
αϊ Ρνΐι. $ 7*θ] 4 7* ΐΛ«Λβίιι« ρ. 330. άγαμο* 0**8ΐι1η>- 

ηαβ. Γ.ίΙ>Η αγανο*. V. 1. άχόοιυτος βΐΌΐβΓβηάαβ. Ι,'ώτ'ι ατα- 

χόοευτος. {άναχοοαηοαα δι Ρ). V. 2. φάμα 8οΗ\ν6)£ΐι, φημα ΡΥΙ-.. 

η 

φημα Α. «οοα(πτα&' Βοβε1ίΙηιΐ8 άβ ηιβίπβ ΡίηάαΐΊ ρ. 274. 
Ι,ίβπ προσΥπτατο. V. 3. μουσοηόλ*» VI·. μουσοπόΐον Ρ. /ίονσο- 
«όΑοι; ΒΟ. αοφδς ΒΟ. σοφάς Ρνΐ». Ι^/φ^ονο*] ***φ#©ΐΌ»· Κ 

τίχνας] τ/χ*ας Α. λ«/ί γαν ου (λί/ι γιατου Β) μί^ι&οταχιιψ 

' ΑΒ. λΛί^αι» οί ηιοι&οτάταν Ρ. Λ//·** τά* οι/·» η*οΦιιοτάταρ VI*. 
7«»· Γάν οντ #*^ί»©ταταν δοΗννβί^Η. ΤοΙιιηι Ιυοιιηη οηιίβίΐ βρίΐοηιβ. 

αΙολοπτΐ(>ύγω* ΑΒ. αίλοΓττβρβ/Μΐ' Ρ- αιλίοπχίφνγων VI». 
ουτ'α/λααψ ύ*υτ£τ* ΟαβαιΛυηαβ. σν? αγλαφν*» χυτατι νί». ον* άγλααψ 
ύηντάνη Ρ. ονναγαανω χντάτι Β. 

017 1>. χομψως 8ο1ι^νβί§Η. Γ·ίΙ>Η χόμψ*. Ηθ€ φΐοηΐιβ ίϊβ^ηιβη- 
Ιιιηι οηιΐβίΐ βρίΐηηιβ. V. 2. Λυϋοψ ο\ ΙΙιιβοΗΙιίυβ ΚρίβΙ. οπ£. 
ρ. 47. 1ίίΙ>π αύόΌκος. *}φμο<7« ΟΐΌ&ίΐΜκΙϋβ. ηροσ« Ρ VI*. 

V· 3. όμφφ δ(Λ\νβΐ§Η. ομφάν Ηα8θ1ι1ιίιΐ5. οαφναΐ Ρ VI». 1372 υ 

8. Πρατίνος δ Φλιάσιος, αυλητών χαϊ χορηγών 
μιαϋ-οψόρων χατεχόντων τάς ορχήστρας , άγάιιαχτΓιν τινας 
έπϊ τω τους αύλητάς μη συνανλεϊν τοις χοροϊς , χα&άπ*ρ 
€ ην πάτριον, άλλα τονς χορούς οννφδαν τοις αύληταΐς* ϋν 
συν είχε ϋνμδν χατά των ταύτα ποιον ντ ων δ ΙΙρατίνας 
ίμψανίζει δια τ ουδέ του υπορχηματος 

Τις δ &όρυβος οδε; τί τάδε τά χορινματα$ 
τΙς -ύβρις εμολεν επί Διονυαιάδα πολντιάταγα &υ- 

μίλαν) 

Ιμος Ιμος δ Βρόμιος* 
ά" *μΙ δέΐ χελαδεϊν, εμέ δπ ηαταγέΐν 
5 άν' δρεα ϋνμενον μετά Ναϊάδων, 
οΐά τε χνχνον άγοντα 
ποιχάυπτ*ρον μέλος. 

τάν άοιδ&ν χατεατας αύ Πάρις βασΐ&ι '· δ δ' « όλος 
νατερον χορενετω. 
10 χαϊ γαρ 16& ΰηηρετας χώμων μόνον, 

&υραμάχοις τ ε πυγμαχίαιαι νέων &έλει παρ* οϊνον 
β ϊμμεναί στρατηλάτας. 

παϊε τον Φρυναίου ποίχίλου προανέχοντα , * 

617 & ορ ου* «ζτβ — ό Πρατίνας όπι. Β. ΡπιΙίη&β ν. !. 

τΐ τάδί] τίνα τάδι II. 8(βρΗαιιιΐ9 ίη ΙΎα^ιη. Ιχποοι*. ρ. 395. 

017 Λ. V. 5. άρ* οο*α ούμινον Β βΐ ΚίοπΙΙο ρ. 112. αν* όρ«α 
ίασνμινον Ρνίι. άν' ορια Φνμινον Α Ο. Ναϊάδων ΕΙυπΙΙο. Ι-»«*£β- 

Ϊ)ϋ1υτ ΙΤαίδων. V. 8. τον άοιδάν — βαο(Ιη υηι. 0. τα* ιίο*-. 

II. δίβρηαηυβ. τοτ άοκ(^ Ρνΐ*. χατϊβΐασ Α. χα*<ατ«ς Ρ. 

*α*«οιάς Β. χατ#ας VI-». αί> /Λ^ίς Ηβτίηξα Ο&ββΓΥ&Ο. ρ. 278. 
Χ>»1>ΓΪ *π*/ρΐϊς. (χ««/στρσ«ιη«ρ«ΐ? Α.) βασίΧη'] ίιίϋΓΐ βαοίλαα. 

ο δ' αύλος € βΐ «φίίοηιβ ΙΙοββοηβΙίί ονί' «ιίλύς Ρ VI.. V. 10. 
ύπτιας Α. υπηρέτης κωμών Ονΐ.. χω/ιω* ΑΡ. 

V. II. &νραμάχοις η Α «* ααί ρηιηυπι πυςαμάχο* τ* Ηαΐηιίΐ Ρ. ην- 
^ααάχοις τ« VI*. &ηςαα μάχοις τ* Ο. &η(κ>αμ«χαιοί τ« «ρίΐοηΐβ ΙΙυβ- 
βοηβΐίί. ην/μαχίαιοί, νίων 44Χη παρ* αϊψον ΟυΙ>π»βυβ ίη Αμρβηα 1 . 
»α Απ»*ορΗ*η. ρ. (98.) *νχμαχ/α*ο·ν ίων (ίων Α. Α* Ρ) Α) 
«ίς (<; Β) ηάροινον ΒΡΥΊ* £χ βμίΐυηιβ Ηο«η<:Η*ΙΗ €«.8»α5ο»ιι« *ί- 
4ιι1ίΙ πυγμαχία*» ρ4*»ψ Μα, βχ € 8οη\ν6ί£η&6ΐΐ8βηι« πυγμαχία* 

617 β. V. 12. στςατγιλάτας) στςαιηΐάνης Β. V. 13. Ιητβ- 

ηίβηάί τβή τί·» ΓϋΓϋυββ ηοΜίηοΐΙ Ιαου&βίί οοηί€θ*υΓ& ρ. 331. * 

φλέγε τον ολεσιανλοχάλαμον , 
15 λαλοβαρνπαοαμελορυ&μοβάταν 
&υπατρνπάνω δίμας πεπλασμενον· 
ΐ ην ιδού αδε αοι δεξιά 

χαϊ ποδός δκχρριφά, &ριαμβοδι&υραμβ§ 
χιασόχαιτ * αναξ, αχουε 
20 τάν έμαν Λώριον χορηαν. 
9. Περί δέ της άνλών προς λνραν κοινωνίας > Ιπύ 
. ηολ?ΜΧΐς χαϊ αύτη ημας η σννανλία ί&ελγεν, "Εφιππος εν 
Έμπολ] ψησ$ ^ 
6 1 8 Κοινωνεί γαρ , ω μειράχΐΌν , η 

Ιν τοΐσιν αυλοΐς μονσιχή χάν τγ λύρα 
τοΐς ημετεροισι παιγνίοις. όταν γαρ εν / 
συναρμόσωσι τοΐς συνονσι .τον τρόπον, 
τό&' ή μεγίστη τερψις ίξενρίσχεται* 
την δε" συναυλίαν τί ποτ έστνν ίμφανίζε* Σημος 6 Λήλεος 
ίν πεμπτφ /ίηλιάδος γράφων ούτως ^Αγνοουμένης δί παρά 
πολλοίς της συναυλίας λεχτεον. ην τις άγων συμφωνίας 
αμοιβαίος αύλοϋ χαϊ ρυ&μοϋ, χωρίς λόγου τον προσμε- 
λωδοΰντος." αατείως δέ αντην Αντιφάνης φανεράν ποιεί 
* ίν τω Αύλητρ λέγων 

πανβ %οψ Φρνγα το* ηοι*(λον &ςον* πρβχώττ* V. 14. οΊ>- 

οιανλοχάλαμορ Η. 8ΐ€ρ!ι*ηοβ 6* 0Μ&αΙ>οηαβ· σλοσίαλο* ιάλβμσρ Α. 
+λοθιαλοχάλαμορ (δλ — Ρ) Ρ VI*. V. Ιδ. λαλοβαρνηαρα — Ο. λ«- 
λοβαρνοπαρα — ΡΥ1.. V. 16. ΙΛΐ**Γ*β *υπα οηι. €. Ιάβιη ααΕβ 
ροβί δ/μας •εςυιιηΙιΐΓ υβηυβ αά χοριία* οηιίβίΐ. 

617 Γ. V. 17. ήηδοϋ (ρτΗββίαΙ φ Ηοο) Α» σο» 8Λιτ«ί§Ιι. ψ 
Ιίου α Λ σοι Α. ι^Γόονα&σο* Β. η^οναΛοο» Ρ. η?ν«Γότα Η «ο· VI.. 

V. 18. καΐ ποόος ε«ηβθΓ Ιβηβηίίβ. ΙΛηΗ πόλος. Λαρ- 
ριφα] ά<2ρ« φ α Α. &αρρ*φ« Β. Λ«ρθφ« Ρ VI.. V. 19. χ·**ό/«·τ> 

βοΗ^β^Η. χ»σσο*α/τ· Ρνΐ.. V. 20. δ^ιον Α. <$«ρ««>* Ρνΐ^ 

όωροψ Β. ή συναυλία Β. ΑΙ>£Γ&1 ή. *£μηολ£ δοηννβί£η. 
ηόλ η Ρνΐ.. 

018 Λ. V. I. μαοά*«>*, /ν] ΙΛ1>η ;ΐΜρ«*#ο* φ·, μηρό***] η* 
Οαβ&ιΐΒοηαβ ο« 8οΙι»βί^ι. V. 4. ΡαοΙΙσ »1·*«γ Ο, Λ τ^ς 
ανλβ5* προς λύρα* ηοίΡωνίας ?φ*»πος φ^σί* ώς οτα* «/ ονραρμόαχ *κ, 
τό0·' ι) μιγίοτ-η τ/ρ^ς ^ινρ^χίτο». ^«τ»·»»» ·ον»·« οηι. Β, ηαΐ 
φ^σί ΙηΓβΛ ρό>« όγψόονμίΗις Μ. συναυλίας ΑΒΟ. {υκο»/λ/«ς ΡΥΙ-. 
■ α/«ο«/?α«ος] αμοι *αΙ ΒΡ. 

618 5. οηι. Β. ΑηϋρηΑηίβ τβΓβιιβ οοιτυρίοβ β( 1»- 1374 14 

Ί ' 

Ποίον, φράσον γάρ Μ την συνανλίαν 

ταντην; επίσταταΐτ γαρ, αλλ* ηυλουν 'ετι 

,μα&όντες ώστε τους αυλούς σύ\ τε 

αύτη τελετή ιρε&Η&αμεν συντυγχάνεις 
5 αυλών πέραινε, δεξεται δΐ τ άλλα σοι 

ηδύ τι χοινόν εστίν ου χωρίς πάλιν 

συννευματ' ού προβλήμα&* οϊς σημαίνεται 

έκαστα, * 
,,Λίβνν δΐ τον αυλδν προσαγορεύουοιν οι ποιψαΐ (γησ^ 
Δούρις εν δευτέρω των περι ΪΔγα&οχλεά) , επειδή Σειρίτης^ 
ο ος δοχεΐ πρώτον εύρεϊν την αύ?,ητιχην 9 Λίβνς ην των 
Νομάδων , ος χαι χατηύλησε τά μητρώα πρώνος." αύλη- 
σεων δ* είσιν ονομασίαι, ως ψησι Τρύφων Ιν δευτέρω 
* Ονομασιών, α'ίδε ,,Κώμος, βουχολιασμός , γίγγρας, τενρά- 
χωμος, επίφαλλος, χορείος, χαλλίνιχος, πολεμιχόν^ νδίχω- 
μος, σιχυννοτνρβη , &υροχοπιχόν , το δ* αυτο χαι χρον~ 
σί&νρον, χν&μος, μό&ων. ταύτα δέ πάντα μετ' όρχησεως ιτο. 10. Καϊ φδης, δέ ονομασίας χαταλεγει 6 Τρύγων 
ά τάσδε „Ίμαΐος, η έπιμύλιος χαλονμένη , ην παρά τούς άλε- 
τους φδον ϊσως άπο της ιμαλίδος. ΙμαλΧς ο έστι παρα 
Δωριεύσιν 6 Νόστος χαΐ τά επίμετρα των αλετων. η δέ 
των Ιοτονργούντων ιύδη ϊλινος, ώς * Επίχαρμος Ιν Άτα- 
λάνταις ιστορεί, η δέ ταλαοιουργών ϊσυλος." Σημος δ' ό 
Δηλιος έν τω περϊ παιάνων φησϊ ,,Τά δράγματα των χρ*~ οοτόι ο». 0. V. 1. $δι τη*] ί,δίτην Ρβίίίαβ Μίιοοίΐαη. VII, 12. 
V. 4. ΕχίΙιιβ Υβτβυβ ίοΓΐαβββ Γιιϋ **&* α μίψ αν τνγχάτητ· 
V. 5* δίζιταϊ] £Λ«τα* Ρ. V. β. ηδύ τι χο*νόν ΑΒ. (ηδύ 

Γογ(<ιι&θ βχ ήδη εοΓΠίρΙαηι.) %δυτιχόν Ρ VI*. ίοτ*ψ ού ΒΡνί*. 

ΑστίΡ ου Α. V· 7. ηροβλίΐμα&' οϊς ΟΜ&υΟΟηυβ. χοοβίημά- 

^ο*ς, Ρ VI·. 

618 ο. ΛΓ^ώτο»»] η^ώτος €. ονομανία* Α Ο. δράματα ΡνΓ*. 
βονχολιαομός Ρ\\λ % βονκολιομας Β(?. ΙηΥφαΑΛος] ίπίαανίος βρί- 

Ιοιηβ ΗοββεΗοΙϋ, ηοη Ο. οιχνψοτνοβη Ρ, το <Γ (ά& Β) β*/*© 
ΑΒ. Αοει*** ί*. 

618 ά. βα^ά] 3κρ} ΕαβΙ&(]·ίιΐ8 ρ. 1104, 12. αλ/τοι/ς] ιϊΑ«- 
τον (βίε) Β. αλ<τ»#] άλι*»* €. ίοτοιφχονττ··* ΟΡ, Β»βίΙ ί>. 
Ιοτοζγονντωρ V. ίστο^ονιτ*»* ΑΒ. Γλ*»>ος] αϊΐινος 0 61 βμίΐοΐήο 

Ηοβ$ο&εΙϋ ειιοι ΚιιβίαΐηΊο. πα*άρ»ν) ηαώνο* Β. Λ I I 

&ών οντά Χα&' αίτά \προ(ΐηγ6ρϊνον αμάλας* σννα&ροι 1 · 
σ&ίντα δέ χαΐ Ιχ πολλών μίαν γ$νομινα δίαμην οΐ'λονς 
χαϊ ίονλονς' χαϊ- τ>)ν Λήμήτρα ογ£ μίν Χλόην, οτΙ δΐ 
ε Ίον?.ώ. άπο των ονν της άημητροζ ϊνρημάτων τοις Τ£ χαρ- 1 
πους χαϊ τονς ίμνονς τους ί*ς ' τι)ν &£ορ υνλσνς ' Χαλοΰσ* 
χαϊ ιονλονς. δημητρονλοι χαϊ Χαλλίονλοι. χαϊ * ·* 

Ιίλιίστον ονλον ονλον Ϊμ, ΐονλον ϊ«· 
άλλοι δί (ρασιν Ιριονργων Ηναι την ωδην. αι δέ των γγγ- 
&*νοναων ώδαϊ χαταβανχαλησας ονομάζονται, ην δϊ χαϊ 
&ά ταϊς ίωραις τις Ίπ* Ήρίγόνγ, ην χαϊ άληΤιν λίγονσιν 
ωδην. Άριϋτοτίλης γονν έν τή Κολοφωνίων πολιτεία φησιν 
,ΐΛπί&ανε δί χαϊ ούτος ο θίόδωρος ϋσηρον βιαίφ ϋ-α- 
ί νάτω, λέγεται δί γενίσ&αι τρνφών τις, ως ίχ τής ποΐή- 1 
σεως δηλον ίστίν. $τι γαρ χαϊ νυν αί γνναΐχίς άδοναιν «ν- 
6 1 9 τον μέλη πίρϊ τάς έώρας." η δέ των Χριστών ιοδη Λ*- 
τνίρσης χαλίϊται* χαϊ των μισ&ωτών δί τις ην ωδη των 
4ς τους αγρούς φοιτώντων , ως Τηλ*χλίίδης ψησϊν ίν Άρ- 
φιχτνοοι * χαϊ βαλαντίων ά?λα$ ί ως Κρήτης έν Τόλμοχς· . 
χαϊ των πτισύονσών άλλη τις, ώς 1 Αριστοφάνης ίν θε- . ηολλύτ] ηολλου Β. Χλόη* ΥΙ^« χλόη ΒΡ. Ιουλ* VI·. Ιονλ* 

ΑΒΡ. Ερίΐυτηβ Ιιίβ ΥβΛιβ ε&ΓβΙ. 

018 β. άηο ΑΒΡ. ύπδ . αηο — §υρημάτων) ΒτβνίίβΓ βρΙ- 

Ιοιηο ο£ι». ό*** *αΙ Ιονλο*, *1ς %ητ δημητρα νμτο*, χαϊ δημψ· 

τρίουλοι χαϊ χαλλά>νλο* €. Ευκί&ΐΗίιιβ ρ. 1102. 3» λ ί* Λ τοΙς 

•τον ' Αθηναίου φίριται χαί ότ» τά δρή'/ματα των χρι&ώχ αυτά χαθ-' 
αυτά ίλίγιτο άμάλλαι. ά&ροιο&ίντα 0* ιΐς δίομην ίχαλουντο ϊονλο*, 
προς ομοιότητα ϊαως η του χατα την ηβην Ιούλου /ν χοίς προοώποις, η 
του πολύποδος ζωυφίου, ή δια τό //κι» <ίς όλότηχη. αύτης χαϊ 
δημψρος ϊουλοί χα* συν&ίτως δημητρίουλο^ ΰμνοί «ίς δήμητραν % ο% χαϊ 
χαλλίουλοί. χαϊ ίπ*φωνημα */ιμ(Ης το , πλΓιστοχ ονλον ούλοψ &ι , ϊονλον 
χαϊ ροβ* χαλλ(ουλο$ αάά. ΡΙ·. οηι* V* ονλον ονλον Ιι. 

ονλον Ρν. Γ« (Γ#« 0.) οίβ ΛΟ. Λ* Ρνΐ.. Γονλον] ούλο* Ρ. 

τιτ^ινονοών 8θΗ*τ«ί£Η. τίτΟίρνοάτ ΑΒ. τι^ιττονοΜν Ρνίν. τ»τ- 
0«ν €. χατα^ανχαλ^σικ νΐ>» κηία/?λνχ«λΐ}ο»ς ΑΒ€Ρ. /οί^ίας] 

ί^/αις Ρνί^· Ηίο ιπΓγ^. ι?λ^τ»ι» 1^ομαη1υ3 ΚηιοηάλΙ. VI, 14. 
μνλψιν \\λ. αυλητί» Ρ. αίληχην Κ. Κρϋοιη« Ηυιις Ιυϋΐιηι οηιίβίΐ. 
018 ΐ. τρυγώ* 8εΗ\ν6ί^Η. 1ΛΙ>Π τ«ίγ«ν. 

011ί α. λ»τν/οσ^ς 0 βΐ «ιΐίΐΐο ί,ίΐβίΐιΛυαί ΙβΓίία. λντι/ρο^ς Ρνΐ* 
Ιντυ/ροης Β. ι 1376 14 

σμοφοριαζούσαις χαϊ Νεχοχάρης ίν 'Ήραχλεϊ χορηγώ, ην 
δέ χαϊ τοϊς ηγουμένους τφν βοσχημάτων 6 βουχολιασμός 
καλούμενος. Δίομος δέ ην ο βουχόλος ^ιχελιωτης ο πρώ~ 

ο τος ευρών τό είδος ' μνημόνευα δ* αυτού * Επίχαρμος ίν 
Άλχυόνι χαϊ ίν ' Οδυσσεϊ ναυαγώ, η δ* Ιτίί τοϊς &ανάτο$ς 
χαϊ λνπαις ωδη όλοφυρμός χαλεϊται. αί δέ ϊουλοι χαλούν 
μίνια ωδαϊ Δημψρι Χαϊ Φερσεφοντι πρέπουσα, η δέ εις 
Απόλλωνα φδη φιληλιάς, ώς Τελέσιλλα παρίστησιν 05- 
πιγγοι δέ αί ε\ς "Λρτεμιν. ρδοντο δέ Ά&ηνησι χαϊ οί Χα- 

' ρώνδον νομοί παρ* οινον, ώς *Έρμιππός ψηοιν έν 'έχτφ 
περϊ νομο&ετών. Αριστοφάνης δ' έν Άττιχαϊς φησν 
λέξεσιν »Ιμαϊος , ωδή μυλω&ρών & δέ γάμοις υμεναως' 

ι ίν δέ ηεν&εσιν ιάλεμος. λίνος δέ χαϊ αϊλινος ον μόνον ίν 
πίν&εΰΐν^ άλλα χαϊ επ ευτυχεί, μολπα, χατά τον Ευ- 
ριπίδην." 

11· Κλέαρχος δ' εν πρωτψ Ερωτιχών νομών χαλεζ* 
σ&αί τινά φησιν φδην απ '&ρκρανίδος 9 γράφων ούτως 
^Ηριφανις η μελοποιός, Μενάλχου χυνηγετοϋντος έρα- 
ο&είσα έ&ηρευε μεχα&εουσα ταΐς επι&υμίαις. φοιτώσαγάρ 
χαϊ πλανωμένη πάντας τους δρείους επεξμει δρυμούς, ώς 
μϋ&ον είναι τους λεγομένους Ίους δρόμους* ώστε μη μό- 
νον των άν&ρώπων τους άστοργία διαφέροντας , άλλα χαϊ 
ά χ(άν &ηρών τους άνημερωτάτονς συνδαχρνσαι τω πά&ίΐ, 
λαβόντας αϊσ&ησνν ερωτιχης ελπίδος, ο&εν Ίποίησέ τε χαϊ 
ποιήϋασα περημι χατά την ερημίαν, ώς φασιν, άναβοωσα 
χαϊ άδονσα τό χαλούμενον νόμιον , ίν ω ίση „Μαχραϊ 
δρύες, ω Μεναλχα." 'Λριστόξενος δέ ίν τετάρτω περϊ μου- βουκοΧιααμΌ(] βουκολίΟμος 0. αντον οηι. Β. 

β 19 I». ίπίχαρμος άλχνό** *αΙ όύνσσίϊ Β. καΧονμ«ναι Ια. κα· 

Χονμτροι Ρν« Φιφσξφ09*ι} 7ί*^α^φό^^} Β. φών,Χιας Ρνΐ#. φι^λ*- 

χίας ΑΒ. οηιίβϋ 0· ονηγ/οί ούπιγγος Β. αϊ ιΐς ΐίγΐ*μιρ ΑΟ. 

αϊ οπι. ΡΥ1·. 

619 ο. μοΧης Α. μοΧηΰ Ρνΐ.. μοΧηχ Ο β* ΕιιβϋιΙηίυβ ρ. 1164,8. 
Εύφπίδηψ] ΗβΓϋυΙβ ΛίΓβηΙβ ν. 347. γ$<Ήρωρ οΰτως οηι. Β, 
ο,υί φησί αάά. ρο3( μ*Χοηοιός. ιιάντας] κάττα Β. οριίονς 

€νΐ>. οςίους ΑΒΡ. Ιπ^η] Ρ. Ίους Ο&ι&υοοηυ·. 

1ΛΜ Ιρονς. Φηρωρ €. ϋ-ηρίω* Ρ VI-*.* 

619 ά. τό καΧούμινον] τον χαΐούμιτο* Β. Μ*νάΧχ<*\ μινάΧ- 

«α» Β. Ιά 1377 

- 

σιχης ,ΪΗιδσν (ψησ)ν) αΧ αρχαίοι γνναΐχες Καλνχην τίνα 
ώδην. Στησιχόρου δ' ην ποίημα*, εν ω Καλνχη τις όνομα, 
έρώσα Ενά&λου νιανίσχου, σωαρονως ενχετα* τ$ Αφρο- 
δίτη γαμη&ήνάι αντώ. έπεϊ δΐ υπερεϊδεν ο ν*ανί- 

« σχος, χατέχρημνισεν εαυτην. εγενετο δέ το πά&ος περί 
Λινχάδα. σωγρονιχον δέ πάνυ χαησχιύασεν 6 ποιητής το 
της παρ&ένου η&ος, ονχ Ίχ παντός τρόπου Τελούσης 
/ ουγγενεσ&αι τω νεανίσχφ* αλλ* ευχόμενης, εί δνναιτο, γυνή , 
του Ευα&λου γενεσ&αι χουρώϊα , η , εί τοϋτο μη δυνατόν, 
άπαλλαγηναι του βίου." ίν δέ τοις χατά βραχύ υηομνη- 
μασιν 6 Άριστόξενος „"Ιφιχλος (φηαϊν) 'Αρπαλΰχην έρα- 
σ&εϊσαν υπερείδεν. η δέ άπέ&ανε, χαϊ γίνιται επ' αυτ$ 
παρ&ενοις ωδής άγων, ητις 'ΛρπαλΙχη (ψησϊ) χαλεϊται" 

I Λνμίρις δ Ιν πρώτω περι 'ΙΙραζλείας περι Μαριανδννών 
διηγουμενός ψησιν „' Ομοίως δέ χαι των ωδών ενίας χατα~ 
νοησειεν αν τις, ας Ιχεϊνοι χατά τινα έπιχωριαζομένην 
παρ* αυτοίς σννι']&ειαν αδοντες άναχαλοννταί τινα των 
αρχαίων, προσαγορεύοντες Βώρμον. τούτον δέ λέγουσιν 
620 υ'ών γενεα&αι ανδρός έπιψανονς χαι πλουσίου, τω δέχάλ- 
λει χαι τρ χατά την αχμην ώρα πολύ των άλλων διε- 
νεγχεΐν ον εφεατώτα ϊργοις ιδίοις χαϊ βονλόμενον τοις 
Φερίζονσι δούναι πιεΐν βαδίζοντα εφ* υδωρ άφανισ&ηναι. 
ζητεΐν ουν αυτόν τονς από της χώρας μετά τίνος μεμελω- 
δημίνου &ρηνου χαϊ αναχλήσεως, ω χαϊ νυν ϋτι πάντες 
χρώμινοι ' διατίλοναι, τοιούτος δ' εστϊ χαι ό παρ* Αιγυ- 
πτίοις χαλον μένος Μάνερως." 

12. Ονχ άπελίποντο δέ ημών τών συμποσίων οιδέ 
ϊ> ραψωδοί έχαιρε γαρ τοϊς Όμηρου 6 Ααρηνσιος ώς άλλος αωψξόψως αάά. 1». οιη. ΒΡ· , 

619 β. € Αρ*αλύ*ηρ] ΖφιαΧΙ*ηΨ ΒΡ. ϋπηΜεν. η Μ) νηιςΜΜ 

Μ Β. $δ%ς &γ»ρ] άγώρ ω<% Β. ^παλύκη] άςηαλίχ-η Β, 

βοη Ρ. 

6 1 9 ί. μαραρδννύψ Β. 8ϋη1>β1>αΙιΐΓ ΜαςυανδυνΛν, αννη&ηαν 
οηι. Β Ρ. Βύςμοψ 03βαυ1>οηιΐ8. β*ςβον βία» αοοεηία Α. βώ^ιβορ 
ορίίοιηβ ΗοββοηβΚί. βόφρ βύρβον Ρ VI.. 

620 Α. μάνέζνς ΑΒ€Ρ· μάρίρος VI* (ιαψγΰοΐ] (κχφωδϊρ Β. 1378 1* ουδϊ εις, ως ληρον άποφαίνειν Κάσανδρον τον Μαχεδονίας 
βασίλευα αντ α , περϊ ου φησι Καρύστιος Ιν Ιστοριχοϊς 
υπομνημαστν στ» όντως ην φιλόμηρος , ως δια στόματος 
εχειν των έπων τα πολλά* χαϊ 'Ιλιάς ην αύτώ χαΐ 'Οόυσ- 
σεία ιδίως γεγραμμεναι. ογ* δ* εχαλονντο οί ραψωδοί χαΧ 
'0μηρ*στα1 Άριστοχλής εϊρηχεν έν τω περϊ χορών, τους δέ 
νυν Όμηριστάς ονομαζόμενους πρώτος εις τα &έατρα πα- 

€ ρηγαγε 4 η μητριός ο Φαληρευς. Χαμαιλέων δ* ίν τω περί 
Στησίχορου χαϊ μελωδη&ηναί φησιν ου μόνον τα, ' Ομήρου, 
άλλα χαϊ τα Ησιόδου χαϊ Αρχιλόχου, ετι δέ Μίμνερμου 
χαι Φωχνλίδον. Κλέαρχος δ' έν τφ προτέρω περί γρίφων 
„ Τά Αρχιλόχου (φησιν) 6 Σιμωνίδης 6 Ζαχύν&ώς ε*ν 
τοις &εάτροις ίπϊ δίφρου χα&ημενος έρραψωδει." Λυσα- 
νίας δ* Ιν τφ πρώτω περϊ ίαμβοποιων Μνασίωνα τον ρα· 
ψφδον λέγει Ιν ταΐς δείξεσι των Σιμωνίδου τινάς ιάμβων 

ά υποχρίνεσ&αι. τους δ' Εμπεδοχλεους Κα&αρμους έρραψφ- 
δησεν Όλυμπίασι Κλεομένης 6 ραψωδός , ως φησι Λιχαίαρ- 
χος εν τφ Όλνμπιχψ* Ιάσων δ' εν τρίτω περϊ των * Αλε- 
ξάνδρου ιερών ίν Αλεξάνδρεια φησιν Ιν τφ μεγάλω &εά- 
τ ρω υποχρίνασ&αι Ήγησίαν τον χωμωδόν τά Ηροδότου, 
'Ερμοφαντον δΐ τά Ομηρου. 

13. Και οί χαλονμενοι δί Ίλαρωδοι — ους νυν τίνες 
Σιμωδους χαλονσιν , ώς Άριστοχλής φησιν εν πρώτω περϊ 
χορών, τφ τον Μάγνητα Σΐμον διαπρεψαι μάλλον των 
δια του ιλαρνδεϊν ποιητών — συνεχώς ημίν έπιφαίνον- 020 1). κάσανδρον Ρνΐ>. χάοσανδρον ΑΒ. φησ* χαρίστιος] χα- 
ρνστιος φηοΐ Β. ίν Ιστορι*οϊς νπομνί\μαΰιν 0111. Β. χαϊ 'Ιλώς] 

χαϊ η ΙΧιάς Β. 

• 

020 ο. ηοιόδου χαϊ άρχ*Χόχον, φηαΐν σιμωνίδης 6 ζαχνν&ιος Ρ ηΐβ- 
ύίίβ υΐηΐββϊβ. *Χ<αρχος (ν προτίρω Β. πιρί γρίφων €&βαυ!>ο- 

ηαβ. ηιρϊ γράφων ΑΒ. παραγράφων VI*. Ιηβοπρίίοηεηι Ιίΐκί οηι. Ο, 
Αρχίλοχου Ο β* βρίίοηιβ ΗοββοΗβΙϋ. άντιΧόχου VI·. ίρ*~ 
γήδη ΒΡ. Ιίάβηι ίηίτα ίραψωδησ*. Χυοανίας Ιν α πιρ\ Β. 

020 ό\ 'ΟΧυμπ(αοι) δεηοβοαίιΐΓ 'ΟΧυμηιάσι. χω 'ΟΧνμπιχω] 

τ*# οηι. Β. 'Ερμοφαντον] δρμόφαντον Ρ. Σψωδονς] οημω- 

ύυνς € β* ΕιΐΜΐα(|>ίυ8 ρ, 1941, 53. μάγνηχα (Μαγνψτα ί. β« 

8«Ιι»'«ίβΗ. βίΐίΐίο) ΒΜ.ΛΒΟ.. οηι. Ρν. αψον Ρ VI-. ^/*ο» ΑΒΟ 

ι ΙΑ 1379 

«τα*. χατβλ^ί* Μ ο Αριστοκλής χαϊ τονσδε Ιν τφ περί 
μουσικής γράφων ωδε ,,Μαγωδος* οντος δέ ίστιν 6 αυτός 
τφ λυσιωδω." Άριστύξενος δε φησι τον μίν άνδρεϊα χαϊ 
γυναικεία πρόσωπα υποχρινομενον . μαγωδόν χαλεϊσ&αι, 
τον δί γυναικεία ανδρείοις λυσιωδον' τά αυτά δί μελη 
αδουσι χαϊ τ άλλα πάντα δ* εστίν Όμοια, ο δί Ιωνικός 
λόγος τα Σωτάδου χαϊ τά προ τούτου Ίωνιχά χαλούμινά 
ποιήματα, Αλέξανδρου τε του Αιτωλού χαϊ Πύρητος του 
Μιλησίου χαϊ 'Λλεξου χαϊ άλλων τοιούτων ποιητών προ- 
ΐ φίρεται. καλείται δί οντος χαϊ χτναιδολογος, ήκμασε δί Ιν 
τφ ιΐδει τούτω Σωτάδης ο Μαρωνίτης, ως φησι Καρύ- 
στιος 6 Περγαμηνός εν τω περί αυτού Σωτάδον συγγράμ- 
ματ*, χαϊ 6 του 2Ζωτάδου υΐδς Απολλώνιος, έγραψε δε 
χαϊ ούτος περϊ των του πατρός ποιημάτων σύγγραμμα 9 
εξ ου εστί χατιδεϊν την άκαιρον παρρησίαν του Σωτάδου, 
χαχώς μ£ν είπόντος Λυσίμαχον τον βασιλέα ίν'Αλιξαν- 
δρεία, Πτολεμαιον δέ τον Φιλαδελφον παρά Αυσιμάχια, 
χαϊ άλλους των βασιλέων εν ά)1αις των πόλεων, διόπερ 
της διούσης Έτυχε τιμωρίας, εχπλεύσαντα γάρ αυτόν της 
621 Αλεξανδρείας, ως φησιν Ήγησανδρος ίν τοις ύπομνημασι, 
χαϊ δοχοϋντα διαπεφευγεναι τον χίνδυνον' πρήχει γάρ 
εις τον βασιλέα Πτολεμαΐον πολλά δεινά, άτάρ χαϊ τύδε, 
οτβ την άδελφην Άρστνόην ίγεγαμηχει 

Εις ονχ Όσίην τρυμαλιην το χέντρον ώ&εΐς. 
Πάτροκλος ουν 6 του Πτολεμαίου στρατηγός ίν Καύνω 
τι} νησω λαβών αυτόν χαϊ εις μολυβην χεραμίδα εμβαλων 
χαϊ άναγαγών εις το πέλαγος χατεπόντωσε. τοιαύτη δ\ 020 6. γ$άφ*ν οη. Β. Μαγφίός] μάγαδοζ Β. μαγάδας Ρ. 
ίρ όϊ τω Ιωηηψ Χόγψ , τ^ί καϊ χιν*δοΙόγγ (οογγ. ηιραι&οΐόγφ) χα- 
λουμίτψ, ήχμαοι αντάΰης ο μαςωηίτης <Σ. ΙΙνρητος] Αΐίυί ΖΛίρ- 

ρος ύίείΙυΓ : τίάβ ΕηηοΙαίίοηβιη. 

· . 

620 Γ. ό Πιργαμ^ίς %άά. ΡΙ*. Οίη. V. αυτοί ΟΤΠ. Β. 

«α2 6 του Άιτάό*9ν] τον οη. Β. ηακΰς μ)* ίΐηόττος Α€. χαχϊς 

μι «Ιηόκτος Β. κακώς ιΐηότχος ΈΧΙ» 

621 ·. I» %Λς νηομψημαο* ο». Β. οτβ τψ ΟΡΙΠ^. ότ* «ψ» 
ΑΒ. ύ&,Ζς VI* »»« ΑΒ. ύ&ι« Ρ. €. μοίνβτ,ρ Α. μο- 
Χνβη* Ρν. μολνβηψ Ι*, μολιβη* €. άραγνχύτ] έχα,α,»» €. 

ΑΤΗΕΝΑΒυβ. III. 89 Οΐ9ίΙίζβ€ΐ 6γ ΟθΟ§ΐ€ 1380 1ά 

Ιστϊν αύτου η πόίησιϊ' Θεοδώρου τον πνλητον Φιλινος 
6 ην πατήρ % εις ον τΐιντα εγραψεν 

Ό δ' άποστεγάό'ας το τρήμα της οπισ&ε λανρης, 
δια δενδροφόρου φάραγγος έξεωσε βροντίρ 
ηλίματον, οχοίην άροτηρ γέρων χαλά βοΰς. 

14. Σεμνότερος δέ των τοιούτων έστϊ ποιητών ο ίλα- 
ρωδος καλούμενος, ουδέ γαρ σχινίζεταΐ' χρηται δ' έσ&ητι 
Ιενχϊϊ άνδρείφ χαι στεφανονται χρνσουν στεφανον χαϊ το 
μέν παλαών νποδημασιν Ιχρητο^ ως φηΰΐν 6 Αριστοκλής, 
νυν δέ χρηπϊσι, ψάλλε* δ' αντω άρρην η &ηλεια 9 ως χαϊ 
τω αύλωδφ. δίδοται δέ δ στέφανος 'τφ ιλαρωδω χαϊ τω 

€ αυλφδω, ου τω ψάλτ?} ουδέ ,τω αυλητή, ο δέ μαγωδος χα- 
Ιου μένος τύμπανα ϊχει χαϊ χν μ βαλα χαϊ πάντα τα περϊ 
αυτόν ένδυματα γυναικεία · σχινίζεται τι χαϊ πάντα ποιεί 
τα εξω χόομον, νποχρινόμενος ποτέ μέν γυναίκα χαϊ μοι- 
χούς χαϊ μαστροπούς , ποτέ δέ άνδρα μι&υοντα χαϊ επϊ 
χώμον παραγενόμενον προς την έρωμένην. φησϊ δέ Ό*Λρι~ 
Οτο^εινς την μέν Ιλαρωδίαν σεμνην ου σαν παρά την τρα- 

ά γωδίαν είναι ^τή ν δέ μα γωδίαν παρά την χωμωδίαν. πολ- 
λάκις δέ οι μαγωδοί χαϊ χωμιχάς υπο&έσεις λαβόντες νπε- 
χρί&ηΰαν χατα την ιδίαν αγωγην χαϊ δια&εσιν· εσχε δέ 
τοΰνομα η μαγωδία άπο τον οιονεί μαγικά προφέρεσ&αι 
χαϊ φαρμάκων εμφάνιζαν δυνάμεις. 

15. Παρά δέ Ααχεδαιμονίοις χωμιχης παιδιας ην τις 
τρόπος παλαιός\ ως φησι Σωσίβιος, ουχ αγαν σπονδαϊος 9 
ατε δη'χαν τούτοις τδ λιτον της Σπάρτης μεταδιωχούσης. 
εψφεΐτο γαρ τις έν εντελιΐ τ$ λέξει κλέπτοντας τινας δπώ- ανίητΌν Γ*, οηι. Ρν. 

621 I». φΛΧψος €. φίληνοζ ΡΙΠΤ.». φΛω^ς,Β. V. I. δΜσ&ϊ] 

ΙΛπ οη$α&ίΨ Φ V. 2. **α Αϊ. ίκ Ρνΐ.. *** τονύτων] Λ 

τούτω* Β. ονΜ γαρ ΑΟ. οιόϊν γαρ Ρνΐ·. στιψανοΐκαι} 
στίφανΌνντχη Β. 6 ΆιρστοκΙής] ο οη». Β. 

62 1 ο. γυναίκα] γυναίκας Ο. $ιά χωμον Ρ. ίιύ χωμον (βίο) 

VI· βΐ 8οΗ\%«?ί^. νάϊΐιο. ΙηίχωμονΎουρϊιΐΒ Ειηβιιιΐ. νοΙ. IV. ρ. 309» 
πρής την) ιΐς την Ο. ο Άρ·στόξ$νος] 6 Οίη. Β. τρα?*>- 

όίαν ιί™*. την Λ τρα^όίαν πολλάκις Μ οΐ Β. 

021 Λ. μαγικά πζοφ/ζ(θ&αι>] μαγικά τινα 7ίςοσψι\>ια&α* €· β ραν, η ξενιχον Ιατρον τοΜχντΙ λέγοντα^ ώς*Αλεξις Ιν Μαν- 
δραγοριζομένρ διά τούτων παρίστήσιν ■'.'·■ 

9 Εάν έπιχώριος*; * ; " " „ V* 
ιατρός (ϊπ)], τρνβίίον τούτω δότε ; : 1 , 

πτιβάνης ϊω&εν, χαταφρονονμεν ευ&έως' 1 
α* 5έ πτισάναν χαϊ τρνβΧίον, &ανμάζόμ*ν. ' ' 
5 χαϊ πάλιν έάν μίν αευτλίον Υ παρείδομεν *' · 
ίάν δ& τευτλίον, ασμένως ηχουααμεν* ' 
ώς ου το σεντλον ταυτόν 6ν τω τεντλϊω. 1 
**«λοίνΓο οί -μπάντες την τοίαύϊην' π^ιδΐαν παρά τοΐς 
Αάχωσι διχηλισται, ώς αν τις ϋχευοποίονς εϊπγ >:αι μφη- 
ΐ τας. τον δέ είδους των διχηλιοτων πολλαι χατά τόπους 
βισΐ προσηγορίαι. 2ιχυώνιοι μίν γαρ φαλλοφόρονς βάτους 
χαλονσιν, άλλο* δ' αύτοχαβδάλόυς · οΐ δέ φλναχας, ώς 
Ιταλοί* σοφιστάς δί οΐ πολλοί ' Θηβαίοι δϊ, τά πολλά 
ιδίως ονόμαζαν είω&ότες, ε&ελοντάς. δπ δέ χαινουργονΰι 
χατά τάς φωνάς οί Θηβαίοι Στράττις επιδείχννΰιν Ιν 
Φοινίοοαις δια τοντων 

Ζννίετ' ονδεν, πασα Θηβαίων πόλις, 
622 ουδέν ποτ' αλλ* · οι πρώτα μίν την αηπιαν 
οπττ&οτίλαν^ ώς λεγονσ', ονομάζετε· Χ(Ηαντί] χυκχντα & . ,. -· ; Μ 

621 β. V. 4, 4«ρ 61 πησακβς 6*νμ#ζομ9ν & «V] ΚίηΗ ί,\ 9 , 
τονβΜον] ! V. 0. άαμί*ως] (Μας Β. νβΓβυιη 7. βάά. 
ΑΒΙλ, οηι. Ρ\Γ. ταντον τό τιυτλ/ψ 11, χηψ ιοιανιην] %ψ 

. «ίη. Β. ΛίχνΙκηίά] «Ταχι^σταΓ € β! Ευβίαΐΐήαβ ρ. β84„. 23. 
1 β 1 8$ 1 · 

621 Γ. *&ΐι?] «Γπ?ρ Β. φαΜο?ορον{] φανλοφορο* 8α»ί1)ΐιηΙιΐΓ 

ίη «ρϋΟΠΙβ Ηθ?8θη6ΐϋ, ηοη ίη Ο. αύιο*αβόάΙους) «ώ-ηχ«ιιΙ«~ 

λους ΒιιβΙαίΗίιιβ ρ. 884, 20. φ).ρ«χάζ) 1» € βΜρρπκΉρΐιιπί 

φλο/αχΛς, φιοπιο<)ό Ειΐ3(&1ηίιΐ9 !ρ£ί*. '*Λ«λ»Γ, Ιιαλος Β. „7/ι Γ 
οιπιμοθ $αηί ιχΊΙαοαβ */το, φιιγκο *ραάο τ&Ηο; ντο ^ΙΙαΗα λο* τ^γο 
Χα ΛτίδίΛίΓ." «οΙηνοΙ^Η. το ηολλά 1*. *«τ« ηολίά ΒΡΥ. 

τα πολλά — <1<»&ότ<ς οηι. €. Ηρ.Λ ν'ιόϋίΜΓ ΚιικίηίΙιίιιβ, <]\ή 

ρ. 884, 21. «οίΙηιΙ Θηβαίοι ΰ) πηλίά Μ'ως ορομόζονης — . 
^«λοντάς ΑΒ€Ρν\β( ΕυκΙ&ΐΗιυβ. ΚΚλανια* Βαβϋ. /ηι«Ιι/- 
χνναν «1 ί*ά τοντνν οηι. Β. 

. 622 α. Κχ 8*Γα«ί<1ί» νοΓΜϋιαβ ρΙιίΓα α«ιι1ί» Κα»(αΐ1ιίι»ρ. 1 8 1 8, 2. 
V. 2. ίλλ') άλλο ΛΙΠ». \\ 3. Χ>?υυσ·} Ι.ίΙ»ιί Ι^ονο^. 

89* ι 

■ 1382 Μ 

τον αλεχτρνόνα δ* ορτάλιχσν, τον ιατρον Μ 
5 σαχχαν, βλεφί'ραν δϊ την γεφυραν, τνχα δέ 
χά σΰχα, χωτιλάδας δϊ τας χελιδόνας, 
την εν&εσιν δ' αχολον,τό ^ίλαν £έ χριδδψεν, 
νεασπάτωτον δ\ ην τι νεοχάττυτον ι?· 
16. -5^ος ί' ο 4^ος «V τώ περϊ παιάνων ,,Οί αν- 
1> τοχάβδαλοι ίφηΰΟ καλούμενοι ^στεφανωμένοι χιττφ σχε- 
δην επεραινον ρίξεις, ύστερον & ίαμβοι ώνομάσ&ησαν 
αυτοί τ* χαϊ τα ποιήματα αυτών, οΐ δέ ι&νφαλλοι (φησϊ) 
χαλονμενοι προσωπεϊον με&υόντων εχουσι χαϊ εστεφάνων- 
ται χειριδας άν&ινας ίχοντες' χιτώσι δί χρώνται μεσολεν- ■ 
χοις , χαϊ περιεζωνϊαι ταραντϊνον χαλΰπτον αύτούς μέχρι 
τών σφυρών, σιγρ Μ δια του πυλώνος εισελ&όντες, οταν 
χατα μίΰην την όρχηστραν γένωνται, επιστρέφουσα εις το 
&ίατρον λέγοντες 
ε Ανάγετε, εύρνχωριαν 
τω &εω ποιείτε. 

έ&ελει γαρ ο &εός δρ&6ς Ισφυρωμ&ος 

δια μέσου βαδίζειν. 
οι δΐ φαλλοφόροι (φησϊ) προσωπεϊον μϊν ου λαμβάνουσα 
προπόλιον δέ ίξ ερπύλλου περιτι&εμενοι , χαϊ παιδερωτας 

V. 4. το* Ιατςοψ ί> ΑΛβηΛβυβ ηίΡτηοπΙβΓ βοπρβίβββ τίάβΙιΐΓ. Ιατρό» 
γΜ μ ψ ΜαΙΛχ ΜυΓθΙΙί Ιεχίεοη ρι-οβοά. ρ. 574. V. 5. οά- 
« τ «„ Ο βΙ Ειΐ8ΐ»Λίαβ. σα*τ«» Ρ VI·. /Ν/φνρα* ΑΒΟ β* Εαβ**- 
&|«Ι. φΜφνρ** Ρνΐ* V. 7. &*ολον] Ηιιε αβφιβ Ο β* ΕαβΙβ- 
ΐΗίαβ. δ* Μ<>ιδδίμ9Ψ ν<ι1εΚβη»ηϋβ ίη ερίβίοΐα »ά Κοβτβπιιη ρ. 
Ι,ΧΧνί. Λ ΙχχρΟδαΙνμΛ* Λ. δ' ΙχχςΜαιωμί* Β. (Λ ίηηφδδαι*μ*9ΐα- 
οιιιτωτην δηνηνηχατχυτόνη Ρ), δ' ίχχριδδίμιν VI.. % V. 8. νιο- 
χάχτντοψ ρ 8εΝ*βί£Η. ψίοχαττυτοηι Α. ψιοχήττντοψ οπημο ι} VI* 
(ύηηιηοηαηντόΥη Β.) οημος δε φηοί χονς αύχοχαβδάλους Ιατ«- 

6221). αύτοχά/Μαλο* ΒϋβίΙ. Ια, αύτοχανδαλο* Τ*Μ· «ντοχάνδηλο* Β· 
Ιοτκραννμ&ο* — {'ξηοΐ) ηαΧονμίψο* ο πι Ρ. ίη$'^α^09 €&~ 

β&ιιΐιοηα*. Μ^ανο* VI*. *»τώα* δΐ) χη&οι τι Β. ταραπ»™» 
ΑΒΟΜΡ ε* ερΚοιηε ΗοπεΗεΙίί. ιαραττίηορ VI.. ηνλώΌς] ην/ώτος Β· 
022 ε. V. I. ηι*ηειι· εβί. 1»ΓϋΙ>4ΐ)ίϋΙβΓ Ί>τ\νΗί«υ 8 &ά Αγ·»Ιο- 
ΙβΗβ λΠ. ροε* ρ. 130. Άηγιχ' άρύγη· χ»μο*, *ύςνχ*ρ(αΡ, <μί 
ρΓοΒαΜΗαΐ ε(Ί»ηι ροΙυβΓΛί «»ά/«τι »«/ιο^ άι-ά/^*, ιν<ινχωψα*. 
,^νχωνύα* Β V. 2. ΡοΓβοηη·. \ΛΜ λο·*ϊτι η 

π^οΛ0λ«οκ] ηνοβόίιο* €αβαιιΙ)οηα·. Υίιΐβ »ηιιοΐΛΐίοηβηι. ΙΑ 1383 

Ιπάνω τούτον ίηπί&ενται, στίφάνο* ?'&β δασυν Των χάί 
χιττον* ανναχάς τ* περιβεβλημένοι παρέρχονται, οί μίν 
$\χ παροδον, οί δέ χατά μέοας τάς &νρας βαίνοντας έν 
ρν&μω χλ* λέγοντες 

Σο\, Βάχχε, τάνδε μοΰσαν άγλαΐζομ*ν, 

απλούν ρν&μον χέοντες αιολω μέλει, 
* καινά ν, άπαρ&ένεντον , ο% τι τάϊς πόρος 

χεχριιμέναν φδαϊΟτν , αλλ* άχηρατον 

χατάρχομεν τον νμνον* 
είτα προστρέχοντας Ιτώ&αζον ονς. άν προέλοιντο, οτάδην 
δέ ίπραττον ο Λ ψαλλοψόρος Ι&υ βαδίζων, χαταπλη-^ 
ϋδύς αι&άλω." 

17. Έπά δέ ένταν&α τον λόγον ΙσμΙν, ονχ άξιον 
ηγούμαι παραλιπεΐν τά περί 'Αμοιβίως, τον χα&' ημάς 
χι&αρωδον, ανδρός τεχνίτον χατα νόμους της μοναιχης. 
οντάς ποτ* βράδιον ηχων έπι το σνμπόοιον ημών, ως 
« ψα&ε παρά τίνος των οίχετών αποδειπνήσαντας , $βου- 
λεύετο τΐ χρη ποιεϊν, εως παρελ&ών 6 >2όφαν αρτω μά- 
γηρος γεγωνότερον έφ&έγγετο, ώς πάντας, άχονιιν, τά εξ 
Λνγης Ιπη Εύβονλον 

Τί, ω πόνηρ' , εοτηχας έν πνλαις έτι, 

αλλ* ον βαδίζεις; τοΐα6ε γενναίως πάλαι 

δαοπάραχται &ερμά χηνίσχων μέλη, 

δκρράχισται σεμνά δελφάχων χρέα, Ροβ* χ»Γτον ρβΓ£Ϊ* 0 »αί ης&χον μ*Ψ αΛούΟί τ» Ι» φυΦμ*· *7γ« ηςοτς/- 
νηφτ§ς χω&άζονο* οτάδην οιίς α* — · ανναχας) *ανταχας Οαβαιι- 

δοηιιβ. Φνφχς ΛΒ βί αώβχ ΡβπΜ'βίβηαβ ίη βεΗβΗίβ Οαβ&ιώοηι. 
^,Ι^ος Ρ VI.. νβΓβυβ οιη. 0. Ρι·»«ηαβ €8ββ βΐϋφίοαίιΐΓ Ροπιυ- 

ηιιβ. V. 1. -Γοί] αύ Β. 

622 ά. V. 3. Μίαναν ΗβιηβΙβι-Ιιαιιίαβ !η βο)ι«Μ9 «* ΡοΓβοηυβ· 
Ι>£«·ϊ>£ΐίυΓ χαΐ μα*. V. 4. **χςι\μ1να* φδαϊοιψ Ροηοηιιβ. χ'χο^μβ 

ηατοώαισιν Α. **χνημι παψύδηο* Β. η/χρημι* κανύόαοη Ρ. χιχρτ,μι&α 
πανωδαση Χ Ια. ίτροβτ^//οη*<] ηροτρ/χοτης €. σχάδτρ — «»*- 

&άλψ οηι. Ο, προΛο·>το] «ροΛοιτο Ρ. . ΊίΙ&υιλφ] Λΐ&ηΙ^Β. 

Μρϊς Λ9χψ(του *ατά τόμους της μβΰ*αφς\ ΤΗηιβΙβΓ. ;ΥίάΐΙ 
6ϋαηι ΡοΓΚοηιιβ. 

β22 β. ΙΛπ ^#/·<»··»τ#(»οί» ό' ίφ&ί/γ(χο. 6* θβίβτΐΐ ΒοΗνβίςΙι. 
*«ί] ΐΪΛίψ Β. V. 1. πύλ««ς ΑΒ€ β* βρίίοιίισ «οββοΗ«1». 
VI,·. πνλαις ιιάΧαις Ρ (Ιοίδίο π α λα* ς. 1384 Μ 

* 

5 ν χατηλοηται γαατρος Ιν μ*σω χνχλος, 
χατφαίμνται πάντα τάχροχώλκχ, , 
Γ, ένωγάλαται ,αμνος άλλαντος τόμος, 
παριντέτρωχται τέν&ϊς ίξωπτημενη, 
παρν/χίχαπταί τ* άρνΐ ίννέ* η δίχα. % 
10 ώστ' η τ* βσύΐη των λέλειμμένων ψαγιΐν, 
ϊπαγ*. ϊπαγε, μη πο&* ώς λνχος χάνων 
χαϊ τωνδ' άμμρχων ,νστιρον σνχνον δράμ$ς. 
πάντ* Ισχϊν ημϊν 
χατά τον ήδιστον 'Λντιφάνην, ος Ίν. τω Φιλο&ηβαίφ φηοϊ,γ 

II τε γαρ συνώνυμος 
της ϊνδον ονσης^γχίλνς Βοιωτία ' 
623 τμη&*Γσα κοίλοις & βυφοϊαι χαχχάβης 
χλιαίνιτ\ αϊρι&\ ϊψπαι, παφλάζίται, 
5 προσχά*&*.: ωατε μηδ % αν «ι χαλχονς ϊχων 
μυχτηρας άσίλ&Οι τις, ι&λ&πν πάλιν 
ειχη· τοσαντην ίξαχοντίζα πνοήν. 
Β, Μγεις μάγιιρον ζωντα· Α. πλησίον δε γ* 
ταύτης άσιτος ημίραν χαΐ νύχ&' ολην 
10 χιστρίυς Λ λίπισ&ύς^ σπασ&ύς, στραφάς, χρωσ&(ΐς> 
- ■ 

V. 5. κΜτηλόηται VI*. Ματηλόκτοι Ο. χατ^λοΜΓται ΑΒ, ηανηλκττα^ Ρ. 
V . β. χατ*]σ(μ»τα*1 ****οίρ·ηα* Β. 

022 Γ. V. 7. ίρ^χάλιαπα] ΕυβϋμΗίμ» ρ. Π 63, 24. V. 0. 
ηαμϊχήαπται ΥΊιΙοΙίβηαιΙιιβ Αηίηιοϋν. Αηιιηοη. ρ. 21. Ι,ϊΐιπ ηα - 
ρίχχίχαπτΌ*. τ» άρ Ρ ? 0α»Λυ1)θΐιΐΐ8. στφαη' Α. ατιράι** Β. στάρη* 

ΡΥΧ. αταμνΓ ν&ΐεΐιβηαπιω. ΤοΙυω γβΓβυηι οηι. Ο. V. 10. 

«Γ τ* ν«1ε1ίβιΐΕΠΐι». ΙΛ6π ωοτ* Ιη*1 V. 12. τΜ' ίψης- 
των] %£ ν <ΤΛ άμαρχωΡ #. Λα* τΜ' <άμά ν ττ)ς ροβυί* € ΓϋΙΐειιίβ τογ5ι« 
ΟΐιιίΜίβ. ανχρορ Ρ VI·. ουχνω Α. ονχρώ Β. Λζάμχς VI*. ί(κ»- 

ΑΒΡ. «πγφάτιρ' <ιιλο&ηβα(ω, ^τβ /«ϊ 9^* ννρνρυμος Β. 

ΑηίίρΗωιί· τ. 1, - 4, αΗυΙίΙ IV. ρ. 101) ο. 
623 α. V. 3. τ^0«ϊαα] μ*χ&ιΐαα 169. V. 4. βηιβιι<1α*ιΐ8 «* 
169. ^α/ητ' αϊρι&α*τ*ί 5Γ««μ<'&τ«* Λ. ^λιαΛ*™» *ί«^«Γα* παφΧά- 
ζ«α* (,ί, βί βρίΐοηΐβ ΗοββοΗκΙίί. χΧμ(ρ' Ιτ' «φ ' παρλίίζ·- 
*α* V. χΧ/αΐρ* 1 %μ Χρ *£«τα» Λαφλαζ*™ Ρ. V. 5. προςχα&* »ς 

« μηδαρίΐ Ρ. *ίφ«>ί/$ 8ο1ι*νβίβ»ι. χαλχιΰς 0. χαΧχΛυ^ Ρνΐ*. 
V. 6. ^ιΐτ ΑΡΥ. **Λ*ο* Ο. V. 10. **στμίς λιηω&,Ις ΌμοΖ 

τ* Ρ ηιεύϋβ οιηίβήβ. οπαα&ύς ΑΒ. π«σ^*1ς € βΐ βρίϊοιηβ ΗϋβΛοΗβ- 
1ϋ. *«ί σπασ^ιίς Ι*. ^(οΖ πα,ο&ιΐς V. /κταηλν^«2| €Ε»&αΙ>οηυβ· 
στςαψίΐς χςωο&ίϊς ΑΒΟ β( «ρί(οηΐ€ ΗοεβοΙιβΙΠ. χ^αΟ*ίς στ^αφός VI*. I υ 1385 

• 

ομον τ$ προς τέλος μέρος δρόμου π*ρων, 
1> σίζη χιχραγως , παις δ* έψέστηχε ρανων 
οξει' Λιβυς τ« «αυλοί έξηρασμένος 
άχτια, &εΐαις σιλφίον παραστατεϊ. 
15 Β. ειτ* ουχ Ιπωδονς ψασιν Ισχυαν τινίς\ 
εγώ γαρ ηδη τρεις ορώ μασημένους^ 
σου ταύτα σνστρέφοντος. Λ. η τε σύννομος , ^ 

την χυφονωτον σωμ $χουσα σημίας > 
ξιφηφόροΜη χερσϊν εξωπλίσμενη 
20 τευ&ϊς , |Μ^ταΛλά|οΝΤα λβνχαιγιζ φνσιν 
σαρχος πνρωτοϊς άν&ράχων ραπίσμασι % 
ο ξαν&αίσιν ανραις σώμα ηάν αγαλλεται^ 
δείπνου προφιρην λψον έχχαλουμένη. 

ώστε γ' ιϊσι&ι* 
25 μη μέλλε , χήρει. δει γαρ ηρκηηχοτας 
πάσχον , έάν γα χαί πα&εϊν ιιμας δέχ. 
χα\ ος πάνυ έμμελέστατα άπαντησας αντω αΐ'ίφωνησε τα 
εχ τον Κλεάρχου Κι&αρωδου τάδε 
< Γόγγρω τ* λευχφ πάσι τοΐς χολλωδεΟι 

βρόχ&ιζε. τούτοις γαρ τρέφεται το πνεύμα χαϊ 
το φωναριον ημών περίσαργον ,γιγνεται· 
Α χρότον δ* επϊ τούτο+ς γενομένου χαϊ πάντων ομο&υμαδον 
αντον χαλεσάντων εισελ&ων χαϊ πιων άναλαβων τε την 
χι&άραν είς τοσούτον ημας ησεν, ώς παντας &αυμάζειν 
τή* τβ χι&άρισιν) μετά της τέχνης ταχίστη ρυσαν> χαϊ V. 1 1 ΐηφύΡ , θ/ζ*»] ηΐ>οςηξ»Ρ. 

0231). V. 11. ·ίζ*# €. ίφ· φστηκ} 8οπ*«1>βΙ«Γ 

Ιφί<πτ,**ψ. φβττβίΐ'] φώ*»» Ρ VI*· ρβΐν··* Β€. V. 14. 

στατίϊ] παρα0*£«τι» ΒΡ. V. 15. φα·»*] φ^α»» €. V. 16. 

* Β€. ^««Λ,^Λβνς ΡΥΙ*. V. 17. οτ»ι^>«] ««^βρος Β. 
V. ·18. *ν?ο»··>τοι/ Ύοιφίυ» Ειηοη«1»*. τοί. III. ρ. 121. ΙΛΜ 
χονφοτ*του. νχνμ' Κορρίβτβίιιβ ΟΐΜβητΑΜ. Ρ· &7· 

«ηηίνς €. αηηί* ΡΥΙ*. V. 19. &φηη>όρ>ισ*} |*φ*φόρο·«· 0. 
V. 20. Χιυηαυγη I,. ^ιητα^ ΡΥ. V. 21. πνρηοϊς ΑΟ. *ν<>»- 
ΦιΙς Ρ VI* ? 

623 ί V. 24. Αττ* /' ΑΒΡ. ■«!»*» ΟΥΙ*. V. 20. Αϊ* 
τ. Β». 1* Κ βΙ>»*ιΐΓ <«* αβ»Γθ1*. νβΓβαβ οιιι. 0. V. I. ; «>/;^ 

τ* ΑΒΡν. /ό^ι* 1«η^ο^ , V. 3. ^ητα»] 8οπΙ»€- 

1»»ΙϋΓ γΐηχα*. 1386 υ 

της φωνής την εμμελπαν. ΙμοΙ μϊν γάρ ονδίν ελαττων εί- 
ναι νομίζεται τον παλαιον 'Λμοιβίως, ον ψησιν Απιστίας 
έν τφ περϊ χι&αρωδων ίν Ά&ηναις χστοιχονντα, χαϊ 
πλησίον τον &εατρον οιχονντα , ει ί£4λ&οι άσόμενος, τά- 
Χαντον Άττιχόν της ημέρας λαμβάνειν. 

18. Περϊ δϊ μονσιχης των μϊν τάδε λεγόντων, άλλων 
δ* αλλα γ* όσημεραι, πάντων δ* ίπαινονντων την παι- 
διάν ταίτην , Μασονριος ο πάντ' άριστος χαϊ σοφός — — 
χαϊ γάρ νόμων ^ηγητης ουδενός δεύτερος, χαϊ περί μον- 
Οΐχην ένδιατρίβων άεί' άπτεται γάρ χαϊ των οργάνων — 
ϊφη, δ μεν χωμωδιοποιος Ενπολις, άνδρες φίλοι, φηϋϊ 

Καϊ μονσιχη πραγμ' έστϊ βα&ν τι χαϊ χαμπύλον 
αεί τε χαινον εξενρίσχει τι τοις Ιπινοεϊν δυναμενοις* διό- 
περ χαϊ 'ΛναξΙλας ίν ΎαχΙν&ω ψηαϊν 

Ή μονάχη δ* ωσΛερ Λιβύη προς των &εών 

άεΐ τι χαινον χατ' Ινκχντσν &ηρίσν 

τίχτει. 

μέγας γάρ, ω μαχάριοι, χατά τον Θιοφίλον Κι&αρωδόν, 
Φηοανρός εστί χαϊ βέβαιος η μονσιχη απασι τοίς μα&ονσι 
παιδεν&εϊσι τε» χαϊ γαρ τα η&η παιδεύει χαϊ τους &ν- 
μοειδεϊς χαϊ τάς γνωμας διαφόρους χαταπρα'ννει* ΚλεινΙας 
γονν ο Πν&αγόρειος, ως Χαμαιλεων 6 Ποντικός Ιστορεί, 623 ά. *Λιρ/ο*) ηληαΐον Β. «I Ιζίλίοι ΑΒΟ. ο%4 Ι$ΛΛ>* Ρ\Π·. 

623 β. (91 Ρ) άΧΙα γ ' ΑΡν. 94 γ" άίΐα ία. Μ«αούι>«,<] 
ματσοί^*ος Β. ηάπ'] ηάηα ΡΥ1.. χωμωδιοηοώς Α. χωμω- 

όοποώς Ρ VI*. Ευροΐίάίβ β* Λη&χϋΑβ 1οεο· »Κα1ϊ* ΕυβίλΐΗίυβ 
ρ. 1422, 53. φι! ςιηιη κι·ίΙ>«* χατα *ο» ΕΰτιοΙ» »1ηόηα ύς η μου- 

— ΓοΓίαβββ ηοη χαϊ μουοιχτ^ ββά η μονσιχη Ιε^ίΙ. ΚαΙ μον- 
οιχη — χαμηύΐον] 81 Η»βο υηίιιβ ίπιη«*π νβΛ» βιιη*, νβπ* ΓοΠ&»*β 
ΊοηρΙυι·» β·1 βα&ύ %% χαμηνλοψ, ψιοά Ρ €»βιι ροϋιι* φιαιη. οοηιίΐΐο 
ρκβΙχΓβ τίύβΐυι·. τ* 4·1«τί( βπΗίιιβ Ιη ΕχοβΓρίίΒ ρ. 607. 
**1 τ< — όνραμ^ς) Νοο άίΑΙαιΚβΓ Ιη Μ· τθγΜ* ΐΗηιβίηιιη *£ΐιο- 
βεαβ «ι/ %ι χααον χοίς Ιιη»ο&ρ δυναμίϊοις. 1£<ιφΑ>κ*» Αϋιβηλοί ββ*. 

623 Γ. Λη»χΙΙ»β χ. 2. <ίι/ Ρνΐ,. Μ τ· Α. ιί*ϊ τ* Β. 
&>χ>(ον τ/χτ«0 1.ίΙ>ΐΌΠΐιη βοηρίυηιηι %ί*τη <Η,γ(ορ €ηιτβχβηιηΙ ιηαΙΗ: 
ηβιηο , ςαοά κοίαηι , ρποΓ ΡβάβΗοη ΜόγρΗο α<1 ΟΙυηβιη €Ηΐ7*»β^ 
τοί. II. ρ. 572* 64. Κβίβ1(* ' Πν*αγόρη<*1 ήυ&Λ^ος Α. *ϋ&*- 
γορχός Β. υ 1587 

« ■ 

624 «Λ τω βίω χαϊ τοίς η&9σ$ διάφορων^ ποτ$ ' σννέβαινΈ 
χαίιπαίνπν αντον δι οργην 9 αναλαμβάνων την λνραν 
έχι&άριζ*. προς βί τους έπίζητονντας την άίτιαν τλίγ* 
,,πραυνομαι." χαϊ ο ' Ομηρικός δέ Άχιλλενς γ£ χι&άρά χατ- 
πράννετο , ην ούτω & των Ήηίωνος λαφύρων μσνήν 
β Όμηρος χαρίζεται, χαταστΟΙπν το πυρωδ*ς αντον δννα-' 
μίνην. μονός γονν $ν 'Ιλιάδι ταντγ χρηται τ# μοναχή, 
οτι δί χαϊ νοαονς ίάΐάι μονσιχη Θεόφράστος Ιστόρησαν έν 
τφ Πίρϊ έν&ονσνασμου , ϊσχναχούς φάσχων άνόσονς διατέ- 

I λ*ϊν, η χατανλησοι τις τον τόπου ττ} Φρνγιστϊ άρμονίη* 
ταντην δί την άρμονίαν Φρύγις πρώτοι άρον χαϊ μ*τί- 
χιιρίσαντο. δώ χαϊ τούς παρά τοϊς "Ελλησιν ανλητάς Φρν- 
γιους χαϊ δουλοπρίπιΐς τας προσηγορίας ίχαν οίος λττητ 
ο παρά Άλχμανι Σάμβας χαϊ Άδων χαϊ Τήλος, παρά δέ 
Ίππώναχχι Κίων χαϊ Κωδαλος χαϊ Βάβνς, ήρ' ω χαϊ η 
παροιμία έπϊ των ά Α προς το χιίρον αυλούντων, Κάχιον 
η Βάβυς ανλέΐ. 6 δ' Άριστοξινος την ινρωιν αύτη ς Ύά- 
γνιδι τω Φρυγϊ άνατί&ηοιν. 

ο 19. Ήραχλιίδης δέ 6 Ποντιχος *ν τρίτω ^π*ρϊ μου- 
οιχης ούδ* άρμονίαν ψησϊ \ δην ■ χαλίΐσ&αι την Φανγιον % 
χα&άπ*ρ ονδί την Λνδιαν. αρμονίας γάρ Αναι τριϊς. τρία 
γάρ χαϊ γ&έσ&αι ' Ελλήνων γ4νη, 4ωρ**ς , Λ\ολ*ϊς Λ "Ιωνας. 
ου μιχράς ουν οϋσης διαφοράς έν τοις τούτων η&ίσι^ 
Ααχιδαιμσνιοι μίν μάλιστα των άλλων Δωριέων τά πά- 
τρια διαφνλάττονσι* θπτσαλόϊ δέ^ οντοι γάρ ιϊσι την 
α (!Χ*Ι ν τον * γ&ονς Λϊολίνσι μιταδοντίς , παραπλήσιων άη 

ά ποιούνται τον βίου την άγωγην' * Ιώνων δέ το πολύ π\η- 
ϋ-ος ηλλοίωται 9 διά το σνμπεριφέρδσ&αι τοίς άά δυνα- 
στινουσιν αύτοΊς των βαρβάρων* την ουν άγωγην της με- 
λωδίας ην οί Λωρκϊς Ιποιουντο Λώριον Ιχάλουν άρμονίαν* 

624 Λ. τ£ βίω] γτωμγι βρίΐοίηβ. δκχφοηΰν) ύιαφ^ων 0&- 

8&θ1>οηυβ· θίόφςαοτος) ΥοΙ. V. ρ. 190. 

624 1>. χαταυλήσο$] χαταίψοι, ΒΡ. ττ 4 ψ άςμονίατ ονη. Β. 
των ά(1] των οΜΙ Α. ΚάχΛον I·. χαϊ κάχιον €. χαϊ χίωψ ΑΡν. χαϊ 

χνων Β. ανατί^οι] άνατί&πα* Β. 

624 0.1* χ^ίτψ] ίψ ς Β. Χ*χιδ«4^«Η μ* ΑΟ. Χά*Μι<ό- 
ηο* ί> Ρνΐ.. ' , } : · 1 * 

6 ί4 ά. μ·Χφό(αι Ρ 1η ιη&Γ&ίηβ γ ■ ίη Ηχτϋ^μϋτΙας. . . " Ιχέλέντ •1388 υ 

ίχάλονν δέ χαϊ Αιολίδα άρμονίαν ην Αϊολπς $δον Ία- 
στϊ δέ την τρίτην ίφασχον, ην ηχονον άδνντων των Ιώ- 
νων. α? μέν ονν Λώριος αρμονία το άνδρώδις ψφαίνει χαϊ 
το μεγαλοπρεπές χαϊ ού διαχεχνμένον ονδ' Ίλαρον Λ άλλα 
αχν&ρωπόν χαϊ αφοδρον^ ονχε δέ αοιχίλον ούτε ηολν- 

• τρόπον· το δέ των Αίολίων .ήθος ϊχη το γανρον χαϊ ογ- 
χωδες, ετ$ δέ νπόχαννον· δμολογεϊ δέ ταύτα ταίς ίππο- 
τροψίαις ανιών χαϊ ξβνοδοχίαις' ού πανούργον άλλμ 
έξηρμενον χαϊ τε&αρρηχός. διο χαϊ οιχεΐσν έστ' αντοίς η φι- 
λοποαία χαϊ τα έρωτιχά χαϊ πάσα η περί την δίαιταν άνε~ 

. αις. διο χαϊ περιεχοναι το της νποδωρίου χαλουμίνης αρ- 
μονίας η&ος. αυτη γάς ϊατί, φηαϊν Ο ' ΙΙραχλιίδης, ην 
έχάλονν Αιολίδα · ώς χαϊ Αάαος ο ' Ερμιονευς Ιν τφ εις 
τίρ 'Ερμιοη Δήμητρα νμνω λέγων ούτως 

Δάματρα μέλπω Κόρον τ$ Κλνμίνοιο άλοχον Μελί- 

βοιαν, 

I νμνων άνάγων Αιολίδ* άμα βαρύβρομον αρμονίαν. 
ταντα δ* αδοναι πάντες ύποδώρια τα μέλη. έπά ονν το 
μέλος έστϊν νποδώριον, ειχότως Αιολίδα φησιν είναι την 
αρμονίαν 6 Αάσος. χαϊ Πρατίνας δέ πού ψηϋΐ 

Μήτε . αυντονον . 
* « δίωχε μήτι τάν άνεψεναν ν 1 · 

και] χα) 1*άλον+ Β. Λ ωριός αρμονία] άρμοτία ηη. Β. 

©»« ποΛάφοπο» Β. ονοΊ ηολύτροηον Ρνΐ.. ΛίοΑ'·»] αΐόλων Β. 

024 β. ίξχομ/νον Ο&ΐβαυηρίιιβ. ίϊ$φιρ4*η* Ρ VI*. ηί^χονο* 
το τ^ς νποίωρίου ΛΒ<Χ β( «ρίίοιηβ ΗοΡΛοΗβΙϋ. πιςι/χουοι* ύηοδ*- 
ρίον Ρ. πίρι/χονσις (βίο; *ής νηοδωρίου V. ηαϊουμϊντ,ς οηι. Β. 

Αααος] 8θΓΪΪ>βΙ)ΕΐυΓ Αάαος Ηίο οϊ ιπΓγλ. Ιο/αό» Α Β. ίρ- 
■ μ>ό**ι Ρ. ίρμήνην VI,. Ιφ'Κςμάτχ δοΗτνβ^Ιτ. Χ*Τ»ν οντ·Κ 0»1.Β. 

ί.*ιί τ6Γβιιβ οηι. Ο. Λψατςα — άλοχον ΛίίαΜί Χ. ρ. 455 «1. 
μιΊπ* ΜοςαΨ I· βί 455. μ* ία*» ηόραν ΑΡν» μ* §απο*όραν Β. 

024 I. νμνων ΙβοοΒβΐυ* &Η Αη(ΗοΙο$. νοί. IX. ρ. 205. 
νμναν. άνάγων Γ&β&ιι1>υηιι». άναγνων' Ϋ\. αναγνύν ΒαβΠ. I*. 
άμα βαςνβρομοψ 90ΗΪ0 ΏμαιιΙμηη η«ουη<1«. άμαβαρνβρομον Ρνΐ,. 
φΛονοι Α. αΗουσι ΡΥ. άιίδονΉ ΒλλιΙ. 1.. ναο*·*»* , €/κό»»9 0β- 
ΒαιΟ»οηαν. »«ο3^«>, ^.^λΐ| «ώ»0Γ-ς ΑΒΡ. νβο^^. «·: τ« μΑ η VI,. 
V. 1. ^β ΑΒΟΡ. ^ ΡνΐΝ V. 2. ΙηάϊοΛ^ 1*ουπαιικ ^ 
. ^ βυρρίβΐ 1»ευ)>β1«· ρ» 335. ^ τ« «*φ*α* ΑΟ. υ 1389 αρουραν αίδλιζε τω μέλει* 
έν δ& τοις ίξης σαφεστερδν ψψΗ » Πρέπει το* πάσιν άον* 
62 βόα λαβράχταις ΑίοΧις αρμονία" πρότερον μέν ονν, ώς 
εψην, Αίολίδα αχτην ίχάλονν, νατερον δέ νποδώριον, 
ωοπερ ϊνιοί φασιν , έν τοϊς ανλοΐς τετάχ&αι νομίααντες 
αντί ιν νπο την Δώριον αρμονίαν. Ιμ<& δέ δοχέΖ δρώντας 
αντονς τον ογχον χαϊ το προσποίημα της χαλοχαγα&ίας 
έν τοις της αρμονίας η&εαι Δωριον μέν αυτήν ου νομίζειν, 
προαεμψερη δε ηως εχείνγ' διοπερ υποδώριον ίχάλεσαν, 
ως τό προσεμψερες τφ λευχφ νπόλενχον χαϊ το μη γλυκύ 
μέν, Ιγγνς δέ τούτου, λίγομεν χπόγλυχν · ούτως χαϊ νπο- 
δωριον το μη πάνυ Δωριον. 
Ι> 20. 'Εξης &ιοχίψώμ*&α τδ των Μιληαίων η&ος, ο 
διαψαΐνουσιν οί "Ιωνες^ έπϊ τοις των ΰωμάτων ενεξίαις 
βρεν&νομχνοι χαϊ Όνμοΰ πλήρεις, δυσχατάλλαχτοι 9 φιλό- 
νειχοι, ουδέν ψιλάν&ρωπον ουδέ) Ίλαρόν ενδιδυντες, άστορ- 
γίαν χαϊ σκληρότητα έν τοϊς η&εσιν έμψανίζοντες. διόπερ 
ουδέ το της Ίαστϊ γένος αρμονίας οϋτ' αν&ηρσν ούτε ί/Ια^· 
ρον έστ/ν, άλλα ανατηρδν χαϊ σχληρδν, ογχον δέ *χον 
.οι/χ αγεννη · δια χαϊ τη τραγωδία προσφιλής η αρμονία· 
τά δέ των νυν Ιώνων <η&η τρυψερώτερα χαϊ πολύ παραλ» άηιμ/ναψ Β. μψ* άνιψ/τηψ Ρνΐ*; ' V. 3. *Τα<ηΙ μοΰσαν Τουρίύβ 
Εηιβηά&Ι. τοί. 11· ρ. 479. ΙααχΙν οΰοα* ΑΒΡ. 1«<πτί ούσα* <3ϋ. ΙαστΤ 

ούοαψ V. μίσοατ Α, μεόα* Β. μ4ααν Ρ VI·. € β( Ρογ- 

βοηυβ εΛ Τουρϋ Β«*ηόβ^ νοΙ. IV. ρ. 488. *** Ρνΐ». Ργοχι- 
ΡΓΑϋαΑβ Ιοοαιη οηι· Ο ψψΐιψ ονα. Β. το» *αα»? Α. το* *α*\9 Ρ\Χ. &»<Κ Α. Μϋ Β. άοιόα* Ρ VI.. 

62$ ». ·3ς ϊφψ Ρνΐ.. ·ς Τψη Α. ο τη. Ο. Λώριο, μ), - Λο - 
*#ρ οιη. Ρν. ηλοβηΐ ΑΒΙ·, ακίβχ Ραι*ηβ>{&ηιΐ8 Ια ιοηβπΊβ Ο&βιιιι- 
1>όηί βρϋοιηβ. ού^ν α<Μ. ΑΒΟ. οηι. I* ««ο/ι/ζη* ΛΒ, 
ςυοά βχ εοηίβείυΓα ΓββΙϋυ«1>Α« ΟΐΜαοοηυβ. ψομίζουό* I* βχ ο^ί- 
Ιυηιί, ίη φια ογ»«ο εΙιΙβγ ββ* οοιι(\»πιμι(3. &όηιρ ΑΒ βί οί>- 
<1βχ Ραι·ιΐ€»ίαηιι·. δώ 0. ί»ο «αί Ι* φ ν»ο^«0»οτ «ο] νηο^ώρι^ 
τό Β. 

• - . τ 

625 1>. 3υο*αχάΜαχτο*] δνσ*ατάΧΧν*%ο< Β. ί*ό «αϊ τ§ ΑΒ& 

^ό»ίθ ηνΛ τ5 Ρνΐ- ^νφ«ο»τ^α ΡΙ·. νξνφ$ρύτατα Υ. » * 

1390 ΊΜ 

ε >άττο* το τί/ς αρμονίας ^ος. φβκΛ Λ" Πν&ερμον τον 
Τηιον Ιν τω τ*/ς αρμονίας αυτόν τούτω ποίησα* 

^ίχαεά μέλη· %αϊ δια τί όνο* τον ποιητην Ίωνιχυν Ίαστϊ 
χλη&ηναι την άρμονϊαν. οντος ΙθΤ4 ΙΐυΟ-ερμος ου μνημό- 
νευα, Άνάνιος η ' ]ππώναξ ίν τοϊς Ιαμβος όντως 
Χρνσόν λέγει ΙΙΰ&ερμος, ως ούδίν ταλλα. \ 
λέγπ 9* όντως ο Πύ&ερμος 
ΟύδΙν ην μρα 

ονχονν Ααι χατα τοντον τον Α,ογον ττΐιτσνον εστί τον λλό- 
β-ερμον εχπ&εν οντά ποιησασ&αι την άγωγην των μελών 

Λ άρμόττονααν τοϊς η&ισι των Ιώνων» διόπερ νπολαμβάνω 
ονχ άρμονϊαν (Ινα*, την Ίαστϊ, τρόπον δέ τίνα &αυμα- 
στον σήματος αρμονίας, χαταφρονητέον ονν των τάς μίν 
χατ' έΐδος διαφοράς ου δυναμένων &εωρεϊν> έπαχολον- 
Φούντων δε\ τή των ψ&όγγων όξυτητι χαϊ βαρντητι 
χαϊ τι&εμένων νπερμιξολνδιον άρμονίαν 9 χαϊ πάλιν 
νπέρ ταύτης άλλην. ούχ ορω γαρ οντ* τίρ νπερφρν- 
γιον ίδιον ϊχονσαν η&ος' χαιτοι τινές φαδίν άλλην έξευ- 

β ρηχέναι χαινήν άρμονίαν νπογρνγ*ον· δ*1 δέ τι)ν άρμονίαν 
αδος εχΒιν η&ονς η πά&ονς' χα&άπερ η Λοχριστί. ταντρ 
γαρ ένιοι των γενομένων κατά Σιμωνίδη ν χαϊ Ιΐίνδαρον 
έχρησα ντό ποτ* χαϊ πάλιν χατεα:ρονή&η. 

21. Τρεις ουν αντα#, χα&άπερ έξ άρχης εΐπομεν ιΐναι 

, αρμονίας , οσα χαϊ τα έ&νψ τ$ν δέ^ Ψρυγιστϊ χαϊ την 
Λνδιστϊ παρά των βαρβάρων ούσας γνωσ&ηναι τοις °£λ- 

■ ν 
025 ο. ψα<Α] ψη·1 Β. τ»/ς} %·* Ι* τ·ϋο φροίΗβϋοο. 

. «^λ9 οηι. €, ία ονο ίΐ* βοηρίυιη ζιί,ιΐν 4»* γήη τΐχ αρμονίας τούτω 

, ύνμ<<*ι*ν%α τόίς ££*0» τώ» **«»»«*χ ηοι$»α» σχα«« μΑΐ} — · σ*α*ά] 

οχηλια €&8&υΙ>οηιΐ8. χα) ώά] «μι «>ιη. ΒΡ. οΓτός /στ» «1 

βρηιιρηίία <ιη>< 0. Ά***·ος $ £&*<ιιιΐΜ»ηυ9. ^ οιΛ. Ρνΐ#. 

4»η«*·α£ Λ. Ιπ^ύναζ Ρνΐ^. Ινμβοις ουτψς Ιάμβοις 4ν αλλ» 

οϋΓ»ς ΒΡ. ΑΒΡν. 1#>ι* Ο* ■ ΒαβίΙ. ί^. ί/Λϊ** Βέΐ- 

.ρϋ.,Κ. βί^>» ΡΥ. ού&ρ ηι τύλλα ηύντα.,ηλην χγνοος ϋίυ^Ραί^ηιι» 

Ργο\(*γ1>. VI. 94· ρ. 23Μ. ον^>·> ^ι· παρά τ* άλλα «λή» ό χ^νοος 

β\ιΊ<\Α*. α^α 8οΗ\ν«ίς(ι Λ βάίΐίο. α^α Ργί·. ο χ^σός] ΑΙιβΓΛΐ 

025 6, «Μος Γ/*^ τ ( &ονς ^ πάγους Α. <«Τος ϊχαν % ηά&ονς η ή&ηνς 
Ρνΐ'* <α)ος ί^*»» ί^ους χαλ 'πά&ονς Β. <»^ος ^<»χ «Μου ς ^ »ά^οι»ς Ο. 
* ' · Γ χΑ2 ///τίΐα^οχ 1<. ς ηίνδαρον ΡΧ· τφιϊς ονψ «βύνα» Ιίημον(α.ι, 14 . 13§1 

ληβιν άπο των σύν Πελοπι χατΛ&σντΜ* εΙς την ϋΟο- 
πόννηαον Φρυγών χαί Ανδων. Ανδοϊ μίν γάρ α ν τω συν- 
Γ ηχολού&ηΟαν , &α το Τ.^ν Δίπυλου £ΐι/α* τ/; ς Λυδίας· 
Ψρύγες δΙ> οίχ Ότι ομοτίρμονες τοις Ανδοϊς εϊοιν, άλλ' 
οη χα* αν*ών 1^4* 9 Τάνταλος, ϊδοις δ* α* και *ης 
Πελοποννήσου πανταχού « μάλιστα ^ 4* Ααχεδαίμονι, χώ- 
ματα μεγάλα Λ α χαλογσι τάφονς των με& Πέλοπος Φρν*. 
γών. μα&εϊν ουν τάς. αρμονίας ταύτας τους "Ελληνας παρά 
τούτων, διό χαϊ Τελεστής υ Σελινούντας φησι 
626 Πρώτοι παρά κρατήρας Ί.'λληνων εν ανλοΐς , γ 

αυνοπαδοϊ Πέλοπος Ματρος ορίίατς. ψρύγισν άεισαν 

νόμον- 

τοϊ δ* όξνφώνοις πηχτίδων ψαλμοΐς χρεχον 
Αίδιον νμνον. . ,. , - 
22. Ου παραληπτέον δέ την μονσιχι)ν, ψησϊ Πολύτ 
βιος 6 Μιγαλοπολίτης 4 ώς "Εφορος ιστορεί, $πϊ άπάτ# 
χαϊ γοητεία παρεισήχ&αι τοις άν&ρωποις. ουδέ τους πα- 
λαιούς Κρητων χαϊ Λαχεδαιμονίων ανλον χαϊ ρυ&μον εις 
I τον πόλεμοι* αντί σάλπιγγος εϊχη νομιστίον εισαγαγιΐν 
ουδέ τους πρώτους Άρχάδων εις την ολην πολιτείαν την . 
μουσιχην παραλαβεϊν , ώστε μη μόνον έν παισιν, άλλα χαϊ 
Ιν νεανίοχοις γενομένοις^ ως τριάκοντα ίτων , χατ* ανάγ* 
χην συντροψον ποιεϊν αντην^ τάλλα τοις βιοις οντάς αν- 
οτηροτάτους. παρά ?ονν μονοις Άρχάσβν οι παίδες & 
νηπίων αδειν Ι&ίζονται χατά νόμον τούς ύμνους χαϊ παιά- 
νας, οις εχαστοι χατά τά πάτρια τους επιχωρίονς ήρωας 
χαϊ.. &εονς νμνοϋσι. μετά δ£ ταΰτα τούς Τιμο&εου χαϊ Ψι-^ 

λοξένου νόμους μαν&άνοντες χορεύουσι χατ* ενιαυτον τοις 

. * 

— — — — — 

• * * 

πιλοπόννηοον ΒΡΥ β* δοΗτνβίβΗ. εάίϋο. Πιλοπόψησον I*. ΤιΜοτης 
8οΗ»βί§Η. 6<Γ«ίο. τ«Λιστ*ς Ρ VI ,. 

620 Α. Τβίοβίΐβ ΥβΓβΙΙ» Ο ΠΙ. Ο. V. 1. Τΐοωτοι] πρώτος Β. 

V. 3. το*] τοϊς ΒΡ· πηχτίύων] τιυχιΐύων 1*1*. ψαΧμόίς 

Ρ VI,. ψαλμοί Α Β. . , παραλή πτ/ο ν ΑΗΟ. παραλητιτίον Ρ VI*. ον 

γαρ ίγητίον Ρο1>'1>ίιιι. Πολύβιος} IV, 20. 21. νοΙ. II. ρ. 63. 

626 1). 1* ηαίοΐ* ΨΥΙ,. ίμπαοιΐ* Α. ΙμηιοΛν Β. ώς Β\Ύ. 

ί'ως ΒιβίΙ. Κ βί 8οΗ ΛνβϊβΙι. €(1ίιϊο ευιη Ρυΐν&ΐυ. παο' οίς μό~ 

9ύ*ς 01 παϊδις — €. μόνοις Λ άά. \λ ΟϋΠΙ ΡυΙ>Ί)ίθ. ΟΙΙΙ. Ρ V. 

Άρχάσιν αχ Ρθ\γϊ>ΪΟ ΓβΒ(ί(«ΐ(α01. ύοχάόων ΡΥΙ*. 1392 ΊΔ 

€ Αιονυσιαχοϊς αυ%ψαϊς ίν τοις &ιάτροις, οΐ μίν ουν Λαί- 
δες τονς παιδιχους αγώνας , οΐ 81 νεανίσκοι τους των άν-' 
δ ρω ν. χαϊ παρ* Όλον δε* τον βίον ίν ταΐς σννονσίαις ταϊς 1 
χοιναϊς ού δια των έπεισάχτων άχροαμάτων^ ώς δια των 
ανά μέρος αδειν άλλήλοις προστάττοντες· χαϊ των μίν αλ- 
λων μα&ημάτων άρνή&ηναί τι μη άδ&αι ουδέν αντοΐς 
αίσχρόν έστ$· το 49 ξδειν άποτρίβεσ&αι αισχρον παρ* 
αντοις νομίζεται, χαϊ μίρτ εμβατήρια μ*τ* αυλού χαϊ τά- 
ξιως ασκούντες Λ (τι δϊ ορχησεις Ικπονουντες, μετά κοινής 
Ιπιστροφής χαϊ δαπάνης χατ' Ινιάντον έν τοις &εάτροις 

ά ίπιδείχνυνται. ταυτ' όυν αυτούς έϊ&ισαν οΐ παλαιοί ού · 
τρυφης χαϊ περιουσίας χάριν, αλλά &εωροϋντες την Ιχά- 
ατού χατά τόν βίον σκληρότητα χαϊ την των η&ών αν~ 
στηρίαν, ητις αντοΐς παρεπεται δια την τον περιέχοντος 
ψυχράτψ]τα Χαϊ ατνγνοτητά την χατά πλείστον & τοΐς τό- 
ηοις υπάρχουσαν \ οϊς χαϊ σννεξομοιοϋσ&αι πεφύχαμεν 
πάντες άν&ρωποι 9 δώ χαϊ χατά τάς έ&νιχάς διαστάσεις 
πλείστον αλλήλων διάφίρομιν η&ει χαϊ μορφαΐς χαϊ χρώ- 
μασι. προς δέ τούτοις συνόδους κοινάς' χαϊ ΰνσίας άνδράσι ' 

ε Χαϊ γυναιξί χατεί&ισαν , ετι 61 χορούς παρ&ενων ομοϋ χαϊ 
παίδων απενδοντες τδ της φύσεως άτέραμνον δια τ?/£ 
των 4&ισμών Χατασκενης Ιξημεροΰν χαϊ πρεάνειν. ων Κυ~ 
ναι&πς όλιγωρησαντες εϊς τέλος , χαΐτοι σχληρότατον παρά 
πολύ της 'Λρχαδίας όμου τω τόπφ χαϊ τον άίρα ίχοντες; 
προς μίν οντάς τάς εν άλληλοις παρατραβάς χαϊ φιλοτι- 
μίας ορμησαντες τέλος άπε&ηριώ&ησαν ούτως ώς μέγιστα ■ . · · 626 ο. τοϊς Φιάτροις] τοϊς οηι. Β. μίν οΰτ] ου* 9 <]ΐιο οεγοπΙ 
ΡοΙ^Ιπί Ιίητί, 1ίΙ)Γ»πιΐ3 α(1<1κΙΪ55β νίίΐεΐυη Αρυά ΡοΙ/1>ίυιη ββί 
Ομοίως γι μην χαϊ παφ* ο Ιο ν τον βίον τάς άγ*>γάζ (βιαγωγάζ 8οΗ\νβί^Η.) 
τάς ίψ ταΐς σννουοίαις ονχ οΰτα ποιούνται διά τύν Ιπηαίααων αχροα·» 
μάτων , ώς δ$' αυτών (ΊϊϋΗ φΐΊά&Ώΐ διά τώ*), άνά μίρος Λδϋν άΐ^^λοις 
ηροατάττοντις. Τοϋιηι Ιοειιηι οηι. €. ώς 4»« τώ*] ώς οηι. Β Γβ- 
1ί<*& ΙαεαηΑ. · ούδίν αύτοΊς Ρ\Ί*. ού&ψ αυτόν ΑΒ. 

626 4. ΙπιδέΙχνννται) ίπιδίίχνυται Β. διά την του] την οηι. Β/ 
. οτυγνότητά\ πυκνότητα Ρ. ηλιϊοτον]- το ηΧΛανον ΡοΙ^οίιιβ. 
χο«κπς ΒίΐχίΙ. ε α πι ΡοΙνοίο. τινας Ρν» 

620 β. άτίοαμνον ΑΒΟΡ. άτ/ραμον ΥΓ.. χνηιι&ίϊς ΑΒ€. Χ χι- 
ναι&ϋς Υία, σχληζοτατΌν) οχΐηζοιάτον Β. υ 1393 

- 

« 

ασεβή ματα ηαρα μσνοις ' αντοΐς γίνεσ&αι. χα& 9 ους δέ 
ϊ χοίρους την μεγάλην σφαγην ίποιησαντο , εϊς ας τβ πόλεις 
'Λρχαδιχάς χατά την δίοδον εισηλ&ον % οΐ μέν άλλοι πα- 
ραχρήμα πάντες αυτούς εξεχηρνξον , Μαντινεϊς δέ χαϊ μετά 
την απαλλαγην αυτών Χα&αρμόν της' κόλπος έποιήσαντο, 
σγάγια περιαγαγόντις χνχλω της χώρας άπάσης. 

23* Αγίας δ* Ό μονσιχός ίψη τον στνραχα τσν ίν ταϊ£ 
ορχηστραις Όνμιώμενον τοις Αιοννσίοις Φρνγυον ηοαΐν 
όδμην τοις αίσ&ανομένοις. το δ* άρχαίον η μονσιχη Ιπ 
$21 ανδρείαν προτροπή ην. 'Λλχαϊος γονν ο ποιητής, η τις 
χαϊ άλλος μοναιχώτατος γενόμενος, πρότερα των χατά 
ποιητιχην τα χατά την άνδρείαν τι&εται, μάλλον το5 
δέοντος πολεμιχός γενόμενος* διό χαϊ 4πϊ τοϊς τοίοντοις 
σεμνννόμενός ψηαι 

Μαρμαίρει δί μέγας δόμος χαλχψ· πασα δ* Ζ4ρε* 

χίχόσμηται στέγη 
ίαμπραΐσιν χννεαισι , χατταν λενχοϊ χαϋνπερ&εν ίπ~ 

πειοι λόφο* 

1» νενονσιν, χεψαλαΐσιν ανδρών τάγάλματα· χάλχεαι δ\ 

αν πασσάλοις 
χρνπτοΐσιν περιχείμεναι λαμπροί χναμίδες, άρχος 

Ισχνρώ βελευς* παρά α0Μ»ς} τταφα Ψομννς Ρ. 

620 Γ. ιίς <"ς τ* κόλας] «ϊς ας *ό7«ς ποτέ ΡοΙτ^Ηιβ. 
χρήμα ηάηις ΑΒ. ηάτνβς παραχρήμα ηάψπς € ΟίηίβδΟ παρα~ 

χρΐ/μα. αντους Ο. Ιαντονς Ρ VI... Αγίας δϋΙινβίβΗ. βύΐίίο. 

αγίας Ρνΐ·. προτροπή ην] προτροπή* Ρ. 

627 α. ιΧ τις χαϊ] «Γ τι χαϊ Β. άλχάΐος — βιαοψννψόμιψος . 
φησί, μαρμαίρη 09 μίγας όόμυς χαλχ$ { χαϊ αλλα τοιαύτα, χαΐτο* »;(>- 
μοχτι ϊσ«ς — (Σ. V. Ι.Άρα VI-·. άρχ Α, ηίβί ίη €0 βεπρίαπι 

«<>»]» 9 υο< ^ 1>&&βη( ΒΡ. V. 2. λαμπραίσι κυνέαισιρ (κνν/αβσ»* Α. 
κντίαιοι Β) VI*. λαμηρα οιχννίααΗψ Ρ. χατταν] χάττα* Ρ· 

*α&ύη*$&ιψ] χα&άπιρ Β. Γτη««ο* Ι&ηί. Γ·ίΙ>η Γαπιο». 

627 !). Υ. 3. τα^αλαατα Ιαηί, 1.ί5η αγάλματα, χάλχ€θ* ο*» 
αν Ιαηί. χάλχααι 31 ΡνΓι. £<*λχια< ό*$ Β. V. 4. χναμίδις ΡΙ*. 

χναμίόις V. χναμί&ίς κηβιΐία β^ΙΙ&ϋα εοιτβρίΑ βχΐιιΐίΐ. δΐιηίΐΐ ΙίΙιβΓ- 
(α(6 ΡίηιΙαη» ΙΊ-αξίη. 196. ρ. 658. χρηηίδ' Ιλέο&ιρΙας «Ιίχίβββ ηήΜ 
γ.ίθ«(υΓ. άρχος ΑΡν. Υρχος Ι*. Ισχνρω βίλιυς Α. ίσχνρο- 

/?ίλ*ς Ρνΐ·. » · 1394 ΙΔ 

ι 

ΰώραχίς νίω λίνα, « χοϊλαί τ* χαχ' ασπίδες 

λ , γ βφλημίνα$. 

παρ δ' αν Χαλχιδίχαϊ οηά&οα, παρ δί ζώματα πο)1ά 
,, , . και χνππαττίδες. 

των ούχ εστι λα&4σ&' $ επειδή πρώπαδ-' υπό έργον 

ϊαταμεν τοΰε. 

χαιτοι μάλλον ίσως ηρμοττε τίρ οίχίαν πλήρη είναι μον- 
αχών οργάνων* αλλ οΐ παλαιοί την άνδρείαν νπελάμβα- 
€ νον είναι μεγίστην των πολιτιχών αρπών, χαϊ ταυτί) τά 
πολλά προσνεμειν « « ου τοις άλλοις· Αρχίλοχος γοϋν^ 
άγα&ος ων ποιητής, πρώτον εχαυχησατο το δνναα&αι με- 
τέχειν των πολιτιχών αγώνων* δεύτερον δέ ίμνησ&η τών 
περϊ την ποιητιχην υπαρχόντων αυτφ, λίγων 

Είμϊ δ' έγώ &εράπων μέν Ένυαλίοιο άναχτος, 
^ χαϊ Μονσεων Ιρατόν δώρον επισταμένος, 

ομοίως δέ χαϊ Αισχύλος, τηλιχαύτην δυξαν έχων δια την 
πριητιχην^ ονδίν ήττον Ιπϊτοΰ τάφου ίπιγραφηναι ηξίωσ* 
ά μάλλον την άνδρείαν, ποιησας 

, Άλχήν δ* εύδόχιμον Μαρα&ώνίον άλσος αν εϊποί 

χαϊ βα&υχαιτηας Μηδος έπιστάμενος. 
24. Διοπερ χαϊ οΐ όνδρειότατοι Λακεδαιμόνιοι μετ' 
αυλών στρατεύονται , Κρϋτες Λ μετά λύρας, μετά δΐ συ- ν. 5> χοϊΐαί τ#] ΏεΒΛί Β}'\\ά\>ά αά ίηΙβ^πίΛίβιτι νθΓβιι§. χαϊ χοϊ- 
Χα* <?! Ιαηί. ΡοιΊ&βββ ηοτο υβυβ αώίβοϋνο ΑΙοαβιιβ βατΐρβϋ χο«— 
ΧαΙαΙ τ*. Ματ* άσηίδις 8οΗ%νβί§Η. χαταση/ώς Ρ VI·. βιβίη- 

μίναΛ ΑΒΡ βΐ *€ηρΙ% φιιΐάανι Ο&βαυΙκιηί. βιβλημίνον VI*. βίβλημίψα* 
βίί&ιη Η· §(εμΗαηιΐ8 Ιη Ι^ηοοηισι ίτ&ςιηβηΐί* ύβάΊΐ. V· 0. 
ηαρ Λ* αν Ι&ηί. αάο 01 VI*. ηαρ όη Ρ. *υππατίίά»ς Ι&ηί. χν**α- 
τ0«ς ΡΥΙ^. V. 7. Λα**»* Ι*ηί. λα»/α»α· Ρν^. **?««ο»· 
Α. πράτιατα Ρ\Ί* 

, 027 ^ τά ηοΐλα] τά *ο1«τ»« € β* *ρί*οαιβ ΗοβιεηβΓ.ί. 
Ι,&ουηΑΠί ρο»1 ηφ>ον4μΜ ίηάίΰ&νιί δοΗννβί^Η. ον τοϊς «*ΙΛο»ς οηι. 
βρϋοηιβ, *^0*&ο/ος] Κγ. 2. ρ. 28β. ^ον* βοΗκνβί^Η. ονρ 
€Ρνΐ·. τον ΑΒ. το όνΗΜ&αί] το οηι. Ο. τ£ ρπηιυιη ό&Γβ το- 
1ιιί( Ρ. ΕΙμϊ 6* Ιγύ\ άμφότιςον *1ϋ βοηρίοη», ο,ηοβ Ι«οοΙ>βίιι« 
ΙοιΙίοΑΥϋ. λίνυο<»9) μουαάωψ €. ίχιατάμινος] ΙπκηάμίΨΟΨ Β. 

627 «I ά**ι*1«ρ} Μ^Ι** ^. Αβιολ^Ιί τβηα· οη. €. Ι,β- 
(ΐιηΙιΐΓ βΙίΑη ίη νίΐ* ΑββοΗ^Ιί «1ϋ· 4υοΙ>ιιβ »Ι> ίιιίΐίο ·αοϋ. βα&*- 
χ**ψ*ς μΐ*ος ίη*ατάμ»Ρύς VI. οαιη νίΙΑ Α«·οΗ/1ί. βα&νχαίηχι *** 
( βιψ Β) ρ*}** Ιηκττάμίψο* ΑΒ. καΙ βα&νχΜα* μηόο* ΙχκηύμΐΤΌ* Ρ. I 

υ ·<386 

■ « ♦ 

φίγγων χα\ ούλων Λυδοι, ως Ηρόδοτος ΙθΤορ*ΐ. πολλοί 
των βαρβάρων τάς ίπιχηρνχπας ποιούνται μετ' αν- 
1)5*· Χαϊ χ$&άρας , χαταπραΐνοντ*ς των εναντίων τάς ψυ- 
χής. Θεόπομπος 6* Ιν τϊσσαραχοστΐ] εχτρ των ιστοριών 
β 9ν Γεται (φηύϊ) χι&άρας έχοντες χαϊ χι&αρίζοντες τάς έπι- 
χηρνχείας ποιούνται. " Ό&*ν ϊονω χα\ ' Ομηρος διατηρών 
την άρχαίαν των ' Ελλήνων χατάστασιν λέγειν - 

Φόρμιγγός ην δαιτι &εοϊ ποίησαν έταίρην 
ως χσΐ τοις εύωχοψμένοις χρήσιμης ονσης της τέχνης, ην 
δ',^ώς εοιχε, τούτο νενομισμένον , πρώτον μίν^ όπως 
έκαστος των είς μέ&ην χαϊ πληρωσιν ώρμημενων ιατρον 
λαμβάνει της ύβρεως χαϊ της άχοσμίας την μουαιχην εϊ&', 
ότι την αύ&άδειάν πράίνει. περιαιρονμένη γαρ την στν- + 
ΐ γνότητα ποαϊ πραότητα χαϊ χαράν ^υ&εριον. ο&εν χαϊ 
"Ομηρος εισήγαγε τους &εούς χρωμίνους Ιν τοις πρώτοις 
της *Ιλιαδος τγ μουσιχγ μετά την περϊ τον *4χιλλέα φίλο- 
τιμίαν. διετίλονν γάρ άχροώμενοι 

Φόρμιγγος περιχαλλεος, ην ϊχ* * Απόλλων^ 
Μονσάων &\ αϊ άειδον αμειβόμενοι δπϊ χαλρ. 
πανσασ&αι γάρ ϊδη τά νείχη χαϊ την στάσιν, χα&άπερ 
λίγομίν. εοΐχμσιν ονν οΐ πολλοί την επιστήμην άποδιδόναι 
ταϊς σννουσίαις έπανορ&ωσεως χάριν χαϊ ωφελείας, άλλα 
μην οΐ αρχαίοι χάί περιελαβον ε&εσι χαϊ νόμοις τους των 
628#μ5ι> ύμνους αδειν απαντάς έν ταϊς εστιάσω ιν* δπως χαϊ 
δια τούτων τηρηται το χαλόν χαϊ σωφρονιχόν ημών. ^αρ- 
μονίων γάρ όντων των φσμάτων προσγενόμενος ο των 
&*ών λόγος άποσεμνύνα τον εχάστων τρόπον. Φιλοχορος Ηρόδοτος^ ^» 1 ^· Φιόπομπος ?^ μς γίται Β. 

627 β. τας ίηι*ηρνκ<1ας] τάς οπι. Β. Όμηρος] Οάγ»8. ρ, 

20%, 271. Μγαψ\ Μγη Β. Ζ>* ΟΠΙ. Β. Χρηοίμης] χρη- 

οίμοις Β. ώρμημ4ρ»ν] 8α>ίΙ)6ΐ>&Ιΐ1Γ ορμημίννψ. χραυνιΐ] * 

ηαύπ €. 

627 Γ. μ$τά την Β&9Ϊ1. Γι. μ§τά Λ την ΑΒΡΥ* Φόρμιγγας] · 
Ιΐΐαά. α, 603. Μουοάνν &* «χ Ηοηιβτο εάϋαιη. &' ο πι. Ρ VI». 

οιύ] οπη Β. Μγομ*ν\ ΙΜ/ομφ 8θηΐ¥βί£η. Ιο6τασ«ιτ ου·»] 

ΙοίχαΟί γοϋν Β. 

628 Λ. ώά χοντνψ] £*κ ταύτη* Β. . Ικάότνψ] ΐχαατον Β. 
φηαΐ β} γιλόχορος £τ» οΐ παλαιοί ίσπινδον 'διόννοον μ)ρ Ιν οϊπά χα* μί- 
Φη Μνραμβονπις, άπόλλωτα ύΐ μ*&* ησνχίας *αϊ τά|ι*>? μίίποπις Ο, 

Λτηκνλει;β. III. 90 1396 ΙΔ 

δί ψηστν ώς ρΐ μαλάιοί σηίνδοντες ονχ άεϊ δι&νραμβου- 
σιν % αλλ* οταν στύφει, τον μίν /Ιών νουν Ιν οϊνω χαϊ 
μί&χ, τον δ* 'Λχά)2α>να με&* ησυχίας χαϊ τάξεως μελπον- 
τες. Αρχίλοχος γοΰν φησιν 

Ώς Αιωνύαοιο ανμχτος χαλον εξάρξαι μίλος 

1> οίδα δί&υραμβον , οΐνω ανγχίραυνω&ιϊς η ρίνας, 
χαϊ Επίχαρμος δ' ίν Φιλοκτήτη εορη 

Ονχ εστι δι&νραμβος, οχχ* υδωρ πίρς. 
οτι μίν ονν ονχ ηδονής χάριν Ιιιιπολ*ίου χαϊ δημοτιχης 
ύ] μουσιχή προηλ&ε χατ' αρχάς ύς τάς έστιάσεις, ωσπερ 
ίνιοι νομίζοναι, φανερον Ιχ των ειρημενων. Λαχεδαιμόνιοι 
δ' 9 εί μίν εμάν&μνον την μουσιχην, ονδίν λεγουσιν* οτι 
δε* χρίνειν δύνανται χαλως την τέχνην ομολογείται παρ* 
αυτών , χαί φασι τρις ηδη σεσωχίναι διαφ&ειρομένΐ]ν αυτήν. 
25. Κμϊ προς γυμνασίαν δϊ χαϊ οξύτητα διανοίας 

ε συμβάλλεται ή μουσιχη. διο χαϊ των Ελλήνων έκαστοι χαϊ 
των βαρβάρων οι γινωβχόμενοι τυγχάνουσι χρώμενοι. ορ 
χαχώς λίγοναιν οί π ι οι Λάμων α τον 'Α&ηναΙον οτι χαϊ 
τάς φ δ ας χαϊ τάς ορχησιις άνάγχη γίνεσ&αι χινουμένης 
πως της ψυχής · χαϊ αϊ μίν ίλεν&ίριοι χαϊ χαλαϊ ποωναι 
τοιαύτας, α'ι δ' $ναντ(αι τάς Ινάντίας. δ&εν χαϊ το Κλεο- 
σ&ίνονς του Σιχνωνίων τυράννου χάριεν χαϊ σημιϊον δια* 
νοίας ηεπαιδενμίνης, ίδών γάρ, ως φασι, ψορτιχώς ύρ- 

Α,χησάμενον ενα των της &υγατρος μνηστήρων, Ίπποχλείδης 
δ* ην δ 'Λ&ηναϊος, άπορχήσασ&αι τον γάμον αυτόν ϊψησε % 
νομίζων, ώς ϊοιχε, χαϊ την ψνχην τ ανδρός εϊναι τοιαύ- 
την. χαϊ γαρ έν δρχησει χαϊ παρείφ χ'αλον μίν εύσχημο* 
σύνη χαϊ χόσμος, αισχρόν δέ αταξία χαϊ το φορτικό ν. σπ/νδον*ις] βπίυίονης Ρ. £«] «Μ Α. μ4ΐπο-τ*ς] μΛ- 

ηουαιν Ηβι-ηιαηηαβ λΑ ΑπβίοΙβΠ* ΛΓί. ρυβί ρ. 90. Αρχίλοχος] 
¥τ. 36. ρ. 306. Λιωνύοοιο] όιονΰσοιο ΡΥΓι. .Ιιωνύαου ΗβΓηίαιι- 

ηα§ €ΐβ ηιβίπβ ρ. 118. βί ΟΓρΗίεα ρ. 722. 

628 ο. *' οαι. Β. ο*χ* ϋαίΐΛΐιοοηυβ. ούχ Ργΐ,. 
φαηχον] φανιρως Β. γνμναοΐα* <Ν] γνμψαοίαν τι Β. 

628 ο. χΧιοοΜνονς ΑΒϋΡν. κλώνους ΒαβΠ. χληοθ- >ονς I,. 
&ΜΐΜ χιχνωιτί** Β. ως φασ*] ώς φ^σΐ Β. 

028 α. «ηονχψαο&ν* V. *-*οχ{ρ*α*αι ΑΟΡν. %ί φουηΜον 

ΑΟ. το οηι, Ρνΐ.. ι 14 ' 1397 

χαί Εξ άρχης οιρίταττον ο* ποιηται τοις 
Ελευ&εροις τάςορχηανς, χαϊ Εχρώντο ^χημασι ση- 

μείοις μόνον των άδομενων, τηρορντες αεί >τό ενγ*νές χαι 
βνδρώδες Επ αντών, Ό&έν χαϊ νπορχηματμ , τά τοιαύτα 
προαηγόρευον. ύ δε τις άμετρως διμ&είη την σχηματοτ 
• ποιίαν και ταίς ώδαϊς Επιτυγχάνων μηδέν λίγο* κατά την 
ορχησιν, ούτος δ* ην αδόκιμος, διό χαϊ Αριστοφάνης η 
Πλάτων Ιν ταις 2χευαϊς, ως &ιμαιλέων. ψ^σΗ, «ρ$ιχεν 
όντως 

"Ωστ* η τις όρχοϊτ* «/, &εαμ ην* νυν δέ όρωσφ 

αλλ* ωσπερ^ άποπληκτοι στάδιρ εστωτες ώρύονται. 
ην γαρ το της όρχήσεως γένος της Ιν τοις χοροις ευσχη- . 
μον τότε χαϊ μεγαλοπρεπές χαϊ ώσανεϊ τάς Εν τφς δπλοις 
κινι)σεις απομιμουμενον. ο&εν χα} Σωκράτης έν τοις ποιη- 
ΐ μασι τους κάλλιστα χορεύοντας αρίστους φησϊν, είναι τά 
πολέμια λίγων οι τ ως 

Οι δέ χοροίς κάλλιστα &εούς τιμωσιν % άριστοι 
Εν πολεμώ. - Γ . 
- σχεδόν γαρ ωσπερ έξοπλισία τις ην η χορεία και επίδει- 
ξης ου μόνον της λοιπής ευταξίας , αλλά χαϊ της των σω- 
μάτων Επιμελείας. 
629 26. ΙΑμγίων δέ 6 Θεσπιενς Εν δευτέρας περί του Εν 
'Ελικώνι μουσείου άγεσ&αί ψησιν Εν 'Ελιχώνι παίδων 
όρχησεις μετά σπουδής , παρατι&έμενος άρχαΐον Επί- 
γραμμα τγδε 

*Αμψότερ , ώρχευμαν τε καϊ Εν Μωσαις Εδίδασκον 
άνδρας· 6 δ* αυλητας ην "Λναχος Φιαλερς· ... α«1] αΙ*1 Α. τα χοιαϊη» ΑΒΟΡ. τα ο η». VI·. 

628 β. Ιπιχνγχύννψ] Ιπι%υγχάψον 8(:η«6ί£η. ίψ ταϊς 

ο π». Β. σχ?ν«ϊς ΑΒ. αχηναΐς Ρ VI». . όρχοϊν' VI-·. ορχοΊ&· 

ΑΒΡ. «υ, Μαμ* ί*] ΐ£*/α μην Β. ούό)* Β. ού&** ΡΥΧ. 

στά^ην] οτάάη Β. άπομψούμίνορ ΟΡνί·. άηομ$μονμ6*$ν Α. 

628 Γ. Μγων ονχνς οηι. Β. 

οθ· ■ · η 

620 Α, [α/*σ£<α] «/«τα< Ρ. ορχήσας] όρχήσις Ρ. τό(ί* 

οηι. Β. Κρϊ^Γβηιιη» ίο Λβ*λ°1ο&. ΡβίΛ^,χβοβρ^ϋΐο νοί. II. 

υ. 797. V. 1. ώρχιύμαν 8οΗ\ν€ί§Η. ί·ίΙ>π άρχύμφ, < Μ«ία«^ 

μήοοοΛς Β. , . ' > 

' 90* 1398 ΪΛ 

ημ\ Μ Βαχχείδας Σιχυώνιος. η ρα &εοΐσι 
τοις Σιχνώνι χαλάν τοΰτ' άπίχπτο γέρας, 
ου χαχώς δέ χαϊ Καφησίας 6 αυλητής , επιβαλλομένου τι- 
I» νος των μα&ητών αυλεϊν μέγα χαϊ τοΰτο μελετώντος 9 πα~- 
τάξσς ειηεν ουχ έν τω μεγάλιο το ευ χείμενον είναι, άλλα 
έν τω εν το μέγα. ϊίστι δϊ χαϊ τά των αρχαίων δημιονρ- - 
γών αγάλματα Της παλαιάς όρχησεως λείψανα* δι6 χαϊ 
σννέστη τ<* κατά την χειρονομία* Ιπιμελεστέρως δια ταν- 
την τιχν αιτίαν. Ιζητονν γαρ χαν ταύτη χινήσεις χαλάς 
χαι ϋ^νδ-ερΐους, εν τφ ευ το μέγα παραλαμβάνοντας- χαϊ 
τά σχήματα μετέψρον εντεϋ&εν εις τους χορούς, Ιχ δέ 
των χορών είς τάς παλαίστρας, χαϊ γαρ έν τι] μουσιχχ 

β χαν τρ των σωμάτων έπψελεία περιεποιουντο την αν- 
δρείου, χαι προς τας έν τοις οπλοις χινησεις έγυμνάζοντο 
μετά της ωδης' ο&εν έχινη&ηοαν αϊ χαλονμεναι πνρρίχαι 
χαϊ πάς ο τοιούτος τρόπος της όρχησεως χαϊ αϊ πολλαϊ 
παρονομααίαι αυτών , ώς παρά Κρησιν ορσίτης χαϊ έπι» 
χρηδιος. Την δ* άπόχινον χαλουμένην ΰρχησιν, ης μνημο- 
νείει Κρατίνος ίν Νεμέσει χαϊ Κηψισοδωρος έν 'Λμαζοαιν 
Αριστοφάνης τ* έν Κενταυρω χαι άλλοι πλείονες , ύστερον 
μαχτρισμον ωνομασαν ην χαϊ πολλαϊ γυναΐχες ώρχοϋντο 9 

ά ας χαι μαρχτυπίας ονομαζόμενος οιδα. 

27. Τά 6έ στασιμώτ*ρα χαϊ ποιχιλώτερα χαϊ την 6ρ- 
χησιν άπΧουστέραν έχοντα χαλεΐται δάχτυλοι , Ιαμβιχή, Μο- 
λοσσιχη έμμέλεια, χόρδαξ, σίχιννις Περσιχη, Φρυγιος 
βατισμος, Θράχιος' χαλαβρισμος , τελεσιάς* Μαχεδονιχή δ* V. 3. 4. ο:η. €. V. 3. /9αχ/ιΛ*ας VI*. βαχχίδαΒΡ. η ρα &μ*ο* 
Οαβαιιϋοηιιβ. ςρα 0*ο*σ* VI*. ας χραποΐα* Ρ. V. 4· τοϊς ^ιχνώπ, 
Ι'υΓ*<<)ΐ)ΐι.Η. τα» β*χνβι*#. Α. τ£ αχυωπ VI*. ταΐσ» αχνύψ* Ρ. ■ Κχιγί]- 
οίβς] 8α>ίΙ>β»<1<ιΐΒΐ τίάβΗιτ Κακίας. ΟοηΓ. &ύ XII. ρ. 538 Γ. 

629 ο. ο&§ρ] 0Τ9Ψ Ρ. χ«2 αϊ πολίαϊ €β8&ιι1>οηιΐ8. Α1>«γβ* «α*. 

, ηαρονομικιίαι] ηαρΛίοψομασίιιιϊΙψ ύςΑΒΡν. τ* ^χΟίη.Β. 

.029 ϋ. μ*ρχ*υ9/«ς ΑΒΡ. μ«φ«νχΑκς V. μαρχντΐας Γ·. μβχτρ·οτφ/ας 
€ογ&65. μαχτροτυπίας 8<;Ηντβί£Η. Ε μι Ιο πι β Ηοε 1ο€» οατοΙ. < 
ηοιχιλώτίρα] άπρίΜΐΙήτΐρα ϋοΓΛϋ*. ^υο(1 6χρι*Ρ8*0ΓαΙ Οαΐβοαηιρία* 
μι ί/*ίόι*# »0*κ$' 9βτί*(βΗΐ *·ί. *«χήΆο< Α€ΡΥ. ^««ι/λός 1^. 
Ιαμβική €1# ίνμβιχοί Ρ\*1 Ιμμίί.αα ΟΙ». Ρ. ψ%βα%%ομΙ>* Α'.' 

ΜΜ»τ»σμός Ρ VI*. ι>««τ·ομ·ς € *1 «ρί«»(η« υ^^ϋΗΗΠ, ' τ»λ<»»«« 
ενί-. τ«Αισ«ια« δοΗνβΙ^Κ. αίίχιΐϊΐ βχ Α , ίη ^α» τ«λ*ϋΐ»«ς βΜβ βιικρι> υ . 1399 

ίστιν αντη ορχιμης' $ χρησόμενοι οΐ περί ϋτολεααϊον 
*Α)Αζανδρον τον Φιλίππου άδελφον ανηΚον ν ως ιστορεί 
Μαρσνας εν τρίτω Μαχεδονιχών. μανιώδεις δ* είσϊν . όρχι Γ 
β σης χερνοφόρος χαϊ μόγγας χαϊ &ερμαστρίς. ην δέ χαϊ 
παρά τοις ιδιώταις η χαλουμίνη αν&εμα* ταντην δέ ώρ~ 
χοΰντο μετά λέξεως τοιαύτης μιμούμενο* χαϊ λέγοντες 

Που μοι τά ρόδα, που μοι τά ϊα 9 ηοΰ μοι τά χαλά 

σελφα; 

Ταδϊ τα §όδα, ταδϊ τά Ια, τα& τά χαλά σέλινα. 
παρά δέ ^υραχοσίοις χαϊ χιτωνεας Αρτέμιδος ορχησίς τις 
εστίν ίδιος χαϊ αύλησις. ην δέ τις χαϊ Ίωνιχη ορχησις 
παροίνιος. χαϊ την άγγελιχην δέ παρ' οινον ηχρίβονν 6ρ~ 
χηύιν. καλείται δέ τις χαϊ άλλη ορχησις χούμου εχπύρω- 
σις, ης μνημονξύμ Μίνιππ,ος ό, χυνιχρς εν τω ^νμποσίφ* 
ί χαϊ γελοιαι δ είσϊν όρχησεις ϊγδις χαϊ μαζτρισμός απόχΐτ* 
νος τι χαϊ σοβάς, ετι δέ^ μορφασμός χαϊ γλανξ χαϊ λέων 
άΐφίτων τε εκχύσεις χαϊ χρεών άποχοπη χαϊ στοιχεία χαϊ 
πυρρίχη. μετ' αυλών δέ ώρχονντο την του χελενστοϋ χαϊ 
την χαλουμένην πιναχίδα. σχήματα, δ' Ιατϊν όρχησεως ξι- 
φισμός, χαλα&ι#μ6ς % χαλλαβίδες, σχώψ, σχώπενμα. ην δέ 
ο οχώψ τών αποσχοπούντων το σχήμα, αχραν την χείρα 
υπερ του μετώπου χεχυρτωχότων* μνΐ}μονεύει Αισχύλος ίν 
θεωροϊς οογ υ* ο* ίη ΒΡ. Ροβ* ηλιακός ίη 0 «4 βρϋοιηβ Ηοββοηΰΐίί ββ- 
αυιιηΙτίΓ άηο ηλισίου, ηρύτον μπα δήλων -ταντην δρχτ,οαμίψον , φιαβ 
ίη I, ίηάιΐϋ Οαβαιώοικιβ , ηοο αηΐηιαΑτβηο ρ«*ίΐΛ ιΙΙα β·8β «χ 
ρ. 630 α. . Μυροφόρος] Μίρροφόροι Β. , 

» 629 β. μόγγας] μίγγας V 6* «ρϋοηιο ΗοββοηβΙϋ. &$<ιμα- 
ατρίς] Φιρμαονρις Β. ΰιρμανοτρ/ς ΒαβϊΙ. I». Φίρμανοχρις €Χ. 
ατ&ίμα] άτ&ψα Ρ. Υβπιαηι αΐίβηιιη οιη. Ρνΐ». ηΜ. ΑΒΟ ο* 
ρριΐυηιβ 11οβ3<?ΗΗϊί ϊΐα «ΓπρΙαηι που μα ταδί τα ρόδα — «τ/Α*ι»α· 
Ιη <μιίΙ>ιΐ8 ίΐΐα που μοι ά?1βηϋ& ββαβ νίαΊΐ οβηβΟΓ Ιεοθηβίβ α. 1806. 
▼οί. IV. ρ. 155* σι/ρ«χοσΛ»ς Β. 8ογΗ>«1μ!Ιιιγ Συρακούσιας, 
παρ' οίνον] &οτίθ6ΐ>ιιΙιΐΓ ηάροινον. %ψ Συμηοα/ψ] τ$ οιη· Β· 
629 Γ. οοβάς 0. αόβας Ρνΐ,. *αϊ λ<«*) ίλα<*, Ο. 

β « 

»«λ#νοτο5] μι I* στον Β. καλλαβίδις Α. *«λλ«κ/Λις Ρ. χοΜνβίδ«; €. 
καΐλακίδίς VI*. το ύχϊμα ΡΙ.. %1 όχημα V. Αά ΑββιΊιχΗ 

γοιβυηι ιββρβχβηιη! Ηββ^οΗίαβ ίη σχΜηινμάτ»» «4 ΡηυΙίαβ Ιβχ. 
ρ. 627, 6. 140Θ >Λ ' 

Κή\ 'μη¥ παλάιών τώνδε σοι σχώπϊνμάτων. 
630χαλλσβίδ&ν Εύπολιξ ίν Κόλαξι 

Καλλαβίδάς Μ βαίνει, 

σηότιμίδσς δέ χέζει, 
φερμαστρΐς^ Ιχατερΐδες, σχοπός, χείρ χαταπρηνης, χε)ρ 
σιμ?), διπολισμός, ξύλου παράληψις^ έπαγχωνιαμυς , χα~ 
λαθΐσχός, στρόβιλος; χάΐ τιλεσιας δ* Ιστιν ορχησις χα- 
λονμίνη, στρατιωτιχη δ* ίστϊν αντη από τίνος ανδρός 
Τελεσίον λαβονάά τουνομα με&' ούλων τό πρώτον αυτήν 
έχέίνου όρχησάμένόυ, ως φησιν *Ιήπαγόρας έν χω πρώτω 
περϊ τής Καρχηδονίων πολιτεία);. 
& 28· Καλείται δ* η μέΡ σατνριχη ορχησις, ώς φησιν 
Ιάριστοχλής έν όγδόω των περί χορών , οίχιννις, χαϊ οι 
σάτυροι σιχιννχσταί, τινές δί ψασι Σίχιννόν τινά βάρβα- 
ρον είρετην αυτής γενέσ&αι^ άλλοι δί Κρητα λεγονσι το 
γένος ίίναι Σΐχιννον. όρχησταϊ δ* οΐ Κρήτες, ώς ψησιν 
'Λριστόξενος. Σχάμων δ* έν πρώτω πιρϊ ευρημάτων σίχιν- 
νιν αυτήν εϊρήσ&αι άπό του σείεσ&αι* χαϊ πρώτον όρ- 
χηαασ&αι την σίχιννιν θέρσιππον. πρώτη δέ ιυρηται η 
€ περϊ τους πόδας χίνι^σις της δια των χηρών, οί γαρ πα~ 
λαιοί τους πόδας μ&λλύν ϊγυμνάζοντο έν τοις άγώαι χα\ 
χοϊς χυνηγεσίοις. οί δί Κρητες χυνηγετιχόί, διό χαϊ πο- 
δώχεις. ,εισϊ δέ τίνες οϊ χαί γασι την σίχιννιν ποιητιχώς 
ώνομάσ&αι από της χινήσεως 9 ην χαϊ οί σάτυροι όρχοΰν- · 630 λ. Εαροϋάίί τβΓβιι» ΓβρβΗ* ρ. 646 Γ. Ιρ Κόλα**] Ιρ 
ονη. Β. ^«ομαστοίς, /««τ<ρά?·ς Οαβαιώοηαι. &αυμασταοιχατ/ς{- 
ό*#ς Α. ΦανμαστζΗσίχαης(δ(ς ΒΡ. ΦαυμαοτςΙς % »ατ#ο#<ς VI*. ΕρίΙοπιβ 
Ιιίβ ϋΛΓθΙ. χ§1ρ άψη , διηοδωμνς ΜβυηιΙιΐΒ <η Οι·€Π6»(ι·&. χιςαϊ 
μηόιποδιαμος Ρνΐ,. διποδιομος ρΓαβεβάβπϋουβ οίήίββίβ ΠΐοηιοπιΙυΓ 
1η βρίίοιηε. χαλα&ίαηος ΑΒ. χαΐα&ιαμδς ΡΥΙ·. αυχηρ Ιχι(~ 
ψτ,ν νρχηοαμ/νου Ρ. τ·» πςώτφ] το> οηι. Β. , 

630 ΆρστοΜλϊις] Ιατοχλ^ς Ρ. Ιψ ο>*ό« τΰρ Υ\*. Ιρ τ" 

τ*ρ Ρ. ίνητωχω Α. ίρ πςύτ* χ»ρ ρπ>1)&1>ί1ϋετ εοηίβεΚ δεΗ\νβί^Η. 

ο(χ*νΗ €\Ϊ4. οΐΜίττΙς ΑΡ. τ·*α] ** Β. άΙΙος δί χς^τα 

το γίρος ί*ηι* το* οίχχνψον, οςχηοχάς δ* Β. ο/χμ*·» α ι/ γι; γ] σ/χ<*- 

ψηρ (β\ο βηοΐΕΐυηι) αντηρ Β. οηίρρηρ αντψ Ρ. τψ ο(χιττμ) χ^ρ 
αικίρρηρ Ρ. τηρ οι**ύρηρ Β. 

630 ε. οϊ κο^ φααι) οΓ φασ* Β, τψ αΐηρριρ] %ψ ο^Ιρρ^ρ Β. 

Χί[Ρ ΟΙΧίΡΤΙΐν Ρ. υ ΐ4οι· 

*ώ τά^ντάτην ό&α* ^ %Α *ώ*>ς «ί^ ί β^^' '· ^ 

ον£* βράδυνα, ύννέοτηχ* & χ*\ νατυριχη ηάσά ηόιψ 
σίς το αάλαΐον ίχ χορΰν, ώς *** ί τδτ* τραγωδία · 
^ βνβί νηοχ0ιτάς ηχον. τρπς ί' έίϋτ της άχηηχης ποφ* 

θρχη<**, *^*>>> V™** *" *** 

1% **ρ<*#£ *Τ0«ί<Κ»$ τ^?, V γνμναηαώιχη* υηορ 

χηματιχη. χάϊ Μι* ομοΐα η μ& ^^ΡΙ *ί 
σμφότιραι γάρ δια τάχους ηοΚιμιχτί δί δϋ*Η πναί η πνρ-> 
ρίχή. ίνοΛλόί γαρ αντήν παϊδ^ς όρχοΰν*ά$· τάχους Λ διί 
τω ήοΜ\α* *Α Λϋί^ιτ **1 «V *ό ήττωμίνυυς φάγΗΤ* 
μηΗ μένην, μηδ' χαχονς ϊΐνάϊ. Μ Μ γνμ*& 

ηαώίχη *#ρ*μφ*ρή$ Τ 1 *9°7**Ρ ^Ζν**» %τις ίμ^ίζ 
λαα χαλιϊται * ίχατίρα δέ ορατοί < *θ\ βαρύ χαϊ άίμνον. 
η δ' νηορχημαηχη χωμιχ$ οΙ&*ον^^ήτ4£χαΚ^* 
χόρδαξ' παιγνιώδες δ' *ί<&ν άμψίτψχέ. ν ν 

*9; ^οΜπί^'Μ ^* τ ^ ******* όηό Πν^ χωνιχον δ* έιναι μέχρι **" νυν άνομα τοΦ Ώύρριχον. ήέτ 
ψανίζα δ* ι} ορχησις ηολψιχη οναα ώς ΛάχιδκιμόνΙό* 
Γ το ένσημα, πολεμιχοϊ δ' ύϋϊν οί Μ****, ών *αί οί - 
νΐόϊ τα ίμβαττ-ρια μ*λη άναλαμβάνοΰαιν , *η*ρ χαϊ *νό~ 
πΐϊα χαΐαταϊ χα\ αυτοί δ' οί Αάχωνίς Ιν τοις πόλέμοιϊ 
** Τυρταίου ποάψύτά άαομνήμον*νονΤές ϊρρν&μον χίνηοιν 
ποιούνται. Ψιλίχόρος δέ ψη6ί ϊράτιμία'κτας ιίαχίδαιμονίους 
Μίοοηνίων δια την Τυρταίου ατρατηγια» έν ταΐς στρατιίαις 
ί&ος ποιήσαο&αΐι αν δέίπνοποιήοωνϊάι, χα\ Ίίάίώνιοωό&Ζ 
$δπν χα&\ Ινα Τυρταίου- χρΙνϊΜ δέ το* πόλίμάρχον χαϊ . - - . - · 

βςαδυνη ΑΟ βΙ βρϋοιηβ 1Ιθβ«ϊϊιβΙϋ. άννόντα Ρ VI·. 
ί' 630 4» 4·β» οηι. Λ. $*τ*μ4να**] $πο)***>υς Ρ. 9*»/*" — 

μη ό* Μία&αι, ΟΧΙ*. μτΐ& ό*ϊο&α* ΑΒΛ 
• ^30 β. 1$ή<ι*<\ *ϋΧΦ*' ο*η. Β. Χήη**ος ΑΒ€Ρν. 

%οϋ Χάηω,ος 1*. ' Βδβα β*1. ΑΒΙ^; V*»· ύς Χαχιδάφοη'ου 

030 ί. ύρ ««ή ώς Β οΐυίββό όί υίόί »€. οί ί>ίιι. Ρνΐ.. 

^«ο^ Ο β* Βαβίΐ. " ί^ος ^ο^^Λςϊς Ν&Ι' ««*«^«^ ϋ. 
« α Μ/α^ Α. Μάώίο* Ρ\ τ . ιΛίαΛΛί^ «ϊ· η«»«^«α., Β. ΙΑ 

* 

63ί<$&λον διδίνα* τ$ νίΧωντι χρεας. η Μ. ηνρρίχη πάρα μίν 
τοϊς αΧλοις'ΈλΧηαιν ουχ «τα παραμένει · χαϊ εχλιπούσης δέ 
άύν^9 σνμβέβηχε τοις πολέμους χαταλυ&ήναι, παρά αό- 
νό*ς δε Λαχεδαιμονίοις διαμένει, προγνμνααμα οναα τον 
πολέμου 9 έχμαν&άνουβί τε πάντες έν τ?ί ^πόρτρ από : 
πέντε έτών πυρριχίζειν,. η δέ χα&' , ημάς πυρρίχη Διονυ* 
6*αχη τις είναι δοχει, έπιειχεατίρα ουσα της αρχαίας· 
Ζχοννι γαρ οι όρχονμενοι &νρϋονς άντ\ δοράτων, προΐενται 
δ* επ' άλλ$)λους χαΧ ναρ&ηχας χαϊ λαμπάδας φέρονσιν' 
& ορχοΰνταί τ ε τά περϊ τον Διόννοον χαϊ το περϊ τ ονς * Ιν- 
δούς , £τ# δέ τά περϊ τον Πεν&εα. τάχτίον δ* , επϊ της 
πνρρ'ιχης τά χάϊΧιατα μέλη χαϊ τους όρφίους ρυ&μονς. 

30. "£ο*χ« 4? η?υ#Αοπαιδ*η ^ τ$ χαλουμένρ άναπάλρ 
παρά τοις παλαιός Φψνοϊ γαρ όρχουντα^ α* παίδες πά»ι 
τις, ερρύ&μους φοράς ,τιν.ας άποτέμνονης χαϊ σχηματ» 
τίνα των χάρων χατά τό απαλόν ωστ' έμφαιναν #«*ί- 
ρημά τι της παλαίστρας χαϊ του παγκρατίου, χινοΰγχες 
έρρν&μως τους πόδας, τρόποι δ* αυτής οι τε ώσχοφοριχοϊ 
χαϊ οΐ βαχχιχοϊ, ωστ$ χαϊ την ορχησιν ταντην, είς τον 
€ 4ιόνυαον άναφερεσ&αι. 'Λριστόξενος δέ φηοιν ως οι πα- 
λαιοί γνμναζόμενοι πρώτον εν : τ$ γυμνοπαιδιχρ εις τψι 
πυρρίχην ίχώρουν προ του είαιίναι είς το &εατρον. χα- 
λεΐται δ' η πυρρίχη χαϊ χειρονομία, η δ* νπορχημμτιχη 
ίστιν έν ίι <*δων ό χορός όρχεϊται. φηοϊ γοϋν ό Βαχχυλίδης 

Ουχ έδρας Ιργον ονδ* άμβολας. 
χαϊ Πίνδαρος δέ φησι 

Λάχαινα μεν παρ&ενων αγελα· 
όρχοΰνται δέ ταντην παρά τω Πινδάρω οΐ Λαχωνες* χαϊ 631 α. καφΙ χα} ύΐ πάλ*μο» χατβΧύ&ησαν Ο» ίηΧιηούσης ΑΒ. 

Ιχληηονοης Ψ\ία· όιαμίψ»* Γι. παςαμένα ΡΥ· 

631 6. Γτ* Λ] 1·«£«1>&(ιΐΓ Ιτ* τ«. ια*%4οψ — - φυθ-μούς οηι. Ο. 

*$&Ιους] οφ&φ/ονςΛ. 1$ρν&μονς] Ινςν&μονς ΑΡ. *ΰςν&μονς €\Χ·. 
άηοτ/μ*οψτ*ς] άπονίΧοϋιπις λΐιρβΓβοηρΙυιη ίη Ο. άηαλόν] 
άηαλοψ 8θΗ\νβί§Η. &ιώφημά τ*] Φιωριματά τιψ* Β. ίρρν&μως] 
Ιιβ^οΙιαΙαΓ ίΰςύ&μως. ,,Ινςν&μως ν%4<ίηΓ *$$€ ίη 8οϊι\νβΐβ;Η. 
οΓ τ* αΗά. I·. υηι. ΡΥ. ωαχοφο^χοί Ο βΐ βρίΐυπιβ ΗοεβεΙιβΗί. 
βίσχοφοριχοί Α. ως κόφογ<ΗχοΙ Ρ. ^σ/<χ^ος)»χοϊ 1ι. οίοχοφοριχοί V. 

031 ο. χαϊ Πίρδαςοςΐ Ργ.78. ρ. 603. τ^ϊ ΠαΜ^] τ$ ΟΜ.Β. 14 140» 

ίύτιν νπορχηματίκη ορχησις ανδρών χαι γυναικών, βελ- 
ά τ ιστοί δ* εισϊ των τροπών οΐτινες και όρχοϋνται· εισϊ σέ 
ο'ίδί, προσοδιακοϊ , άποστολικοϊ ^ ούτοι δέ καϊ παρ&ενιοι 
καλούνται, και οΐ τούτοις όμοιοι, τον γαρ υμνον οι μέν 
ώρχοϋντο, οί δέ ονχ ώρχονντο· η τους εις Άψροδίτην 
χαι Λιοννσον, και τον παιάνα δέ, ότέ μέν 9 οτέ δέ ον. είσί 
δέ και παρά τοις βαρβάροις. ωαπερ καϊ παρά τοις "Ελ- 
λησι, σπουδαίοι και φανλαι όρχησεις. ο μέν κόρδα!· παρ\ 
"Ελλησι φορτικός, ή δ' έμμελεια σπουδαία 9 καϋάπζρ καϊ 
ι) παρά Άρκάσι χίδαρις , παρά ^Σικνωνίοις τε ο αλητηρ· 
όντως δέ καϊ έν Ί&αχρ καλείται αλητηρ , ως 'Λριστόξενος^ 
β ιστορεί Ιν πρώτφ συγκρίσεων, και περί μέν ο^χχισεως 
τοσαντά μοι ίπ), τορ . παθόντος Χελεκται, 

31. Το δέ παλαιόν έτηρεΐτο πεοϊ την μονσικην το κα- 
λόν, και πάχτ είχε κατά την τε'χνην τον οικεϊον αντοΐς 
κόσμον. διυπερ ησαν ϊδιοι κα& % εκάστην άρμονίαν αυλοί 
χαϊ εκαστοις ανλητφν νπηρχον ανλοϊ εκάστη αρμονίφ 
ηρόσφοροι εν τοις άγώσι. ΙΙρόνομος δ* ο Θηβαίος^ πρώ- 
τος ηνλησεν από των αυλών τας αρμονίας, νυν δέ εικη 
και άλόγως άπτονται της μουσικής^ και πάλαι μέν τό παρά 
ί τοις οχλοις ενδοκιμεΧν σημεϊον ην κακοτεχνίας, ο&εν καϊ 
*Λσωποδωρος 6 Φλιάσιος κροταλιζομένον ποτέ τίνος των 
αυλητών* διατριβών αντος ετι εν τω νποσκηνίω „Τι τοΰτ* ; 
{ειπεν) δηλον οτι αεγα κακόν γεγονεν" ως ονκ αν άλλως 
ίν τοις πο?Μ>ΐς εύδοκψησαντος. οιδα δε τινας τον&* ίστο- 
ρηααντας ως Άντιγενίδον είπόντος. καϊ οί κα&' νμάς δέ 
τέλος ποιούνται της τέχνης την παρά τοις &εάτροις ενι όρχηοις οιη. Β. ·* 

631 ά.' ιτροοοΛιαχοϊ] 8οτίΙ)βΙ>Η*ιΐΓ προσωδηίχοΐ. αποοτοΧίκοΙ 
οτη. Β. τον γαρ νμνον — τους αΛά. ΑΒΙ* β* οοάεχ Ρ&Γηββία- 
ηιΐ8 ίη βοηβαΊβ Οϋβ&υΙχιηί. οιη. Γ V. η τους ΑΒ βΐ Ραι-ηεβία- 
ηΰβ. και τους I,. ηαώνα ύ'* Α. Α1)βΓ&< δ-, ότϊ 1»ΐβ 8γ!ι\\ βϊ^Ι». 
€<1ίΙίο. Ιτ% Ρ VI*. *οϊ$ βαρβαρο.ς] τοίς οην. Β. ηαρά τοις 

'ϋλληοι] παρ* Έλλησ* Β. 'Αρίοτοϊίνος Ιστορη] ΙστορΛ άρια τόρνος Η. 

031 β. λύ.ίχται> οτη. Β. έπο των ηνίων] ύη6 των αυλών €. 

αν6 των αυτών αίϊών Γϋ3Αΐΐ1)0ηυ8. 1*1 ο ηι τάς τρ«ϊς αρμονίας* 

03 1 ί. οιδα ί4 τη ας οιη. Β. 3 Απιγη-ίδον] ΡθΓ(α89β ρΓ&€8(&! 

'Ατα?ιν*Μου. ΟοηΓ. αιΐ IV. ρ. 131 1). ηο^οΰνται^ ηο^οΰντις Β. 1404 : υ 

632μιρίαν. διοπιρ ' 'Λρίστ όξινος Ιψ τοϊς σνμμίκτοις συμποτι- 
χοίς )"()μοιον (φησϊ) ποιόϋμιν Ποσιιδωνιάταις τοις έν τγ " 
Τνρσηνικώ χόλπυι καχυικουσιν. οϊς συνέβη τά μίν έ§ άρ+ 
χής "Ελλησιν ουσιν έχβ?βαρβαρώσ&αι, Τΐ'ρρηνοις η Ί>ω- 
μαίοις γιγονόσι, και την τι φωνήν μετάβιβληχέναι τά τι 
λοιπά τών έπιτηδενμάτων , άγαν τι μίαν τινά αυτούς των 
Ιορτών των Ελληνικών ϊτι χαϊ ννν ν ίν $ συνιόντις άνα- 

! μιμιη)σκονταΐ των άρχάίων ίχιΐνων ονομάτων τι χαϊ νο~ 

Ι> μίμων, χαϊ άπολοφνράμινοι προς αλλήλους χα\ άποδαχρι* 
ϋαντις απέρχονται, οντω δή-ονν, φησϊ, χαϊ ήμιίς, Ιπιιδη 
χαϊ τά &έατρα έκβιβαρβάρωται χαϊ ιίς μιγάλην δίαφ&ο-' 
(Ηχν πρόέλήλυ&ιν ή πάνδημος αυτη μουσική , χα&' αν* ' 
τοις γινόμενοι ολίγο* άναμφνησχόμε&α οία ην η μου- 
σική. " ταυτά μίν ο ΐΊριστύξενος. 

32. Κάμοϊ δέδιά τούτο φαίνιται φιλοσοφητέον είναι 
άερϊ μουσικής, χαϊ γαρ Πυθαγόρας δ δήμιος , τηλιΧαύ- 
'την δοξαν ίχων έπί φιλοσοφία, καταφανής Ιστιν έχ πολ- 

β λών ού παρέργως άψάμΐν<?ς μουσικής* ος γι χαϊ την του 
ήάντος. ουσίαν δια μουσιχής άηοφαίνει συγκημένην. τύ δί 
ολον ίοίκιν *?; παλαιά τών Ελλήνων σοφία τρ [ίουσιχΐ] 
μάλιστα είναι διδομένη, χαϊ δια τούτο των μίν &ιών 1 
'Λπολλώνά, τών δί ήμι&έων * Ορφέα μονσικώτατον χαϊ σο- 
ψωτατον 1*φνόν< ϊάϊ πάνχας τους χρωμένσυς τ$ τίργ 
Ταύτι{ σοφιστάς άπεχάλονν, ΰσπιρ χαϊ Λισχΰλος έποίησιν 

Εΐτ όνν σΰφιστής #αλά παυαήάίών χέλυν. 
οτι δί προς την μόυδικήν όίχιϊότατα διέκιιντο οΐ αρχαίοι 

ά δηλον *«ί έ* ' Ομήρου · 8ί 8ίά τδ μέμ&οπόϊηκέναι πάσαν 
ίαυτοΰ την ποίησιν άφροντιστϊ τους πολλοίς άχιφάλους 
ποιΊί στίχους χαϊ λαγαρούς, «ΤΙ δέ μιιονρους. Ξινοφάνης 
δι χαϊ Σόλων χαϊ Θέογνις χαϊ Φωκυλίδης , ιτι δ* ΙΙί- 

032 *. 7/οσίΛ·»««ηας] ηοοώωψιάτάις Β. Ϋνοοτ,ήήφ] Τυη- 

ρηψιχω €. καΐ άηοληψν^Ηψίηη λΗΙ'. ατίολοφνρ^μίΡοΙ 6) Ρ VI*. 

. 032 1>. ογι·» όη β( μ',|!ιγ ηΐ ί.ι οΐιι. ('. ψήοϊ] ψαοϊ Λ. 

Λ. βοη1>?1>«€υΓ /ς. διαφ&ηγα* ΟϋΛαυΙιόηαβ. δια^η^ν ΡΤΙ». 

ολίγοι] οΜγα Β. άηιμψϊηακώμι&α Α. 

032 & ιηκί 0ιόΌμ4ϊη\ ό**όόοΰ·α* 0. οίχηότατά] οΙ*ι$ότητα Α. 

οΐ ι'ιοχιιίοι οηι. Β. 
032 ά. ίνντον) αύτου *<Η4Ϊ] ήο»ϊ* Β. ΙΛ 1405 ρίανδρος ο ΚορΙν&ιος ΐλεγειόποώς , χαϊ τών λοιπών οΐ μ}[ 
προσάγοντας προς τα ποιήματα μύ>ωδίαν % εχπονούσι τους 
στίχους τοις άρι&μοΐς χαϊ τΤ\ τάξη τών μίτρων , χαϊ σκο- 
ηοϋσιν οπως αυτών μηδείς άχεφαλος ϊαται μήτε λαγαρος 
€ (ιήτε μιίονρος. άχεφαλοι δε ιισιν οί Ιπϊ της αρχής την 
χωλότητα έχοντες 

Επειδή νήάς τι χαϊ 'Σλλήσποντον 'ίχοντο. 
*Επίτονος τιτανυστό βοος Ιφι χταμίνοιο. 
λαγαροί δ& οί ίν μίσω. οίον 

Λϊψα δ* αρ % Αΐνιίαν νίον φίλον *Λγχισαο. 
Τών αν&* ήγιίσ&ην 'Λσχληπιον δύο παίδις· 
μιίονροι δε ιισιν οί επϊ της Ιχβολής. οίον 
Γ Τρώες δ* ΙρρΙγηααν, δπως ϊδον αϊολον οφ*ν. 
Καλή Κασσιίπιια &εοΐς δέμας Ίόιχνϊα·. 
Του <ρίρον ενπλφας άσχόν μίγαν^ ϊν δΐ χαϊ ηϊ'α. 
33. Δίΐτήρησαν δί μάλιστα τών Ελλήνων ΛαχίδαΐΛ 
μονιοι την μουσιχήν , π).+ίστη αύτΐβ χρώμινοί' χα) συχνοί 
παρ* αντοΐς ίγίνοντο μιλών ποιηταί, τηρόϋσ· δί χαϊ νυν*. 
τα ς αρχαίας ώδάς ιπιμιλώς^ πυΧυμά&είςτε είς ταύτα)^ 
633«ι<7} Χα* άχρίβιΐς. ο&εν χαϊ ΪΙρατίνάς ψησϊ ' 
Αάχων Ό τέττιξ, ιύτυχος εις . χορόν. 
διο και οί ποιηταϊ δατίλουν προο αγορεύοντες ούτως τάς 
ωδας ,,Γλνχντάτων πρντανιν ιμνων.^ χαϊ ν Μιλεα μΐλιπτέ- μτ ( Μς Β. μη&άς ΡΥΙ». 

632 6. ΈπίΜ,] \\%Λά. φ, 2. Έπίτονος] εοηΑ&Ιαβ βχ Ο^μ. Κ 
423. (/»/το»Ός β/βΧητο βοός ςινοϊο %%τιυχ*ς) €ΐ 11ία(1. γ, 375* (η οί 
^>^#>> Ιαάψτα βοος Ιφ% χτα/ι/*οκ>). οϊιν Ο ΠΙ. Β. ΛγχΙοαο\ ίίγ- 
χίοιο Β. Τώρ ανθ-'] Πίαά. β, 731. ηνίϊο&η* Α. ίιγηο&ιιρ 
ΡΥΙί. οίον οηι. Β. 

63^2 Γ; Τρως] ιΊίαά. μ 1 208. Χαλ^] δίιηΗίβ β»* Ηοπιβή 

τ«Γβυ> ΙΙίαά. #, 305. καλή Χαστιάηιρα δ ψ ας ιίχνϊα φ»£σ». 
Τον φ/οον] Οάχβι. «,212. *ί μά^στα Λ Β. 4* χα! /4<ϋ·οτα ΡΥΊ.. 

ηΧ*(στχ λ€. ρλίΜΚο» ΒΡ. »λ*ϊ<7ίο* VI... ττ,^οίο» Λ] Ι-.β- 

£€ΐ>α(ΐΐΓ ττ^ονοί γι, 

633 α. ·ϋτνχος ΑΟ β» βρίΐοηιβ ΗοβΛοΙιβΙϋ. ιΰτνχος Ι'ΥΊ^. 
ί»β χβί — ΜονοΖν υηι. Ο. ^ϋαβ βε^ιιυηΐιιτ ΓΓαςηινηΙα άαυ, 
»υη! ΓοΠ&39β Ρίηά&η. νμ*ω* Αάά. Ι*, νμί* ΑΒ. οηι. Ρν. 
μ(ΧιηΗρωτα Α. μίΐίηπτίοωτα μίλι ητ^νιά Β. 8α*ίΙ>εηάυιιι νί- 
<ΐ€ΐαΓ Λ//λ«α «τιοντά Μομμ. Οιβ»υΙ>οηαβ 1βς«Ι>!Αΐ «α* ^λ«α, Λ/«λΐ} 1406 υ 

ρωτα Μονσάν.* άπδ γαρ της του βίου σωφροσύνης 
χαϊ ανστηρίας μετεβαΐνον ασμένως ΙπΙ την μουσιχην, εχού- 
6ης το χηλϊμιχσν της ίπιστημης. ειχότως ούν εγίνπο χαί-, 
ρειν τοις αχροωμενους' εχάλουν Ζΐ χαϊ χορηγούς, ως φη- 

1 σιν ο Βυζάντιος άημψριος Ιν τετάρτω περϊ ποιημάτων, 
ονχ ωαπερ νυν τούς μισ&ουμένους τους χορούς, άλλα τους 
χα&ηγουμενους του χορού, χα&άπερ αυτό τούνομα σημαί- 
να* χαϊ το χρηστομουσεΐν χαΧ μη παράβαϊνειν τους αρ- 
χαίους της μοναιχης νομούς, συνέβαινε δε* το μίν παλαών 
φιλομουσεΐν τούς . Ελλιγνας * μίνα δέ ταύτα γενομενι^ς ατα- 
ξίας, χαταγηράσαντών σχεδόν απάντων των αρχαίων νο- 
μίμων , η τε προαίρεσις αντη χαηλυ&η χαϊ τρόποι μου- 
σιχης φαύλοι χατι δείχ&ησαν , οϊς έκαστος των χρωμίνων 

€ άντϊ μίν πραότητος περιεποιεϊτο μαλαχίαν, άντϊ δέ σω- 
φροσννης αχολασιαν χαϊ ανεσιν. εσται ο ισως τούτο μάλ- 
λον χαϊ ίπϊ πλέον προαχ&ησεται , Ιάν μη τις άγάγη-πά- 
Κν εις το συμφανές την πάνριον μουσιχψ, το παλαιον 
γάρ χαϊ των ηρώων τάς πράξεις χαϊ των Ό-εών τούς 
ύμνους δι* φδης έποιοϋντο. "Ομηρος γοϋν φησιν έπ' Άχιλ- 
Χέως ,'Λειδε δ' αρα χλία ανδρών ηρώων." χαϊ τον Φή- 
μιον δέ φησιν οτι 

πολλά βροτών &ελχτηρια οίδεν % 
ίίργ* ανδρών τβ &εών τ«, τά τε χλείουσιν αοιδοί, 
ά το δε* ϊ&ος τούτο χαϊ παρά τοις βαρβάροις έσώζετο , ως 
φησι Δ^ων Ιν τοις Περσιχοΐς. τήν γούν Κύρου του πρώ- 
του άνδρείαν χαϊ τον μέλλοντα πόλεμο ν Ζΰεσ&αι προς 
'Λστνάγην ηροείδοντο οι ωδο'ι. ,'Οτε γάρ {φησιν) ηγησατρ 
την είς Πέρσας άποδημίαν ο Κύρος* εγεγόνει δ* αυτού 
πρότερον ίπϊ των ραβδοφόρων Λ εϊ&' ύστερον επϊ των πτερωτά Άϊονααψ. Άϊονοα* Οαβαυϋοηιιβ. μονοαν ΑΒΡΥΧ. 

χηίητίχοΐ'] ηηΐνχιηοψ Β. 

633 6. ποιημάτων) 1·6£ββ»ΙιΐΓ νοήματος. μ&&ονμίψο$ς ΑΒ€Ρ. 
μιο&νμίνονς VI». ΡοβΙ τούνομα σημαΐτ* ρβΓ£ΪΙ € ί]* ό) αύτοϊς 

*αί το χοηστομουσύΡ — . ηατνριοασάττν* Ια. χαϊ γηςαοάπων Ρν. 

633 ε. '4·Λ«] 111*4. », 189. «Γ «>α χλ/α] δ' $ο«χΧ*α Ρ. 

ηούων — ϊογ* άν&οων ΟΠ1. Ρ. ΠοΧϊμ βςοτύρ] Οάγ*Β.α, 337. 

633 Λ. 8εή1>ο1>ιιΙατ ΛΙνν*. «οκ Ωηο*όΙς] χοίς 

οία. Β. ΪΔ 1407 ' 

οήΧοφόρων^ χαί άπηλ&ίν ευωχονμίνου συν του Αστυά- 
γους μετά των <ρίλων 9 τότε 'Λγγάρης όνομα , ούτος δ' ην 
των ωδών 6 Ενδοξότατος , φδεν εΐΰχλη&εις τά τε άλλα των. 
β Η&ΐϋμίνων χαϊ το ϊσχατον ειπεν ως ά^ύται εις το ελος 
&ηοίον μεγα, &ρασύτερον υος αγρίου· ο αν χυριεύσφ των 
χα&' αύτον ίότίων, πολϊοϊς μα* ολίγον ρα$ίως μαχεΐ- 
ται. ερομενου δί του Αστυάγους , ηοϊον &ηρΐον; εφη Κϋ- 
ρόν τον Πίρσην. νομίσας ουν όρ&ώς αύτον υπωπτευχίναε 
χαϊ μεταηεμπομενος ούδΐν ωνιιοεν" 

34. Έγώ δΐ ϊχων ετι πολλά λέγειν περί μουσιχης, αυ- 
λων^άχονων βόμβου , χαταπαύαω το ηολυλογεϊν^ τά εχ 
Φιλαυλου Φιλεταίρου επειπών 

τ ί2 Ζευ, χαλάν γ* εστ' άπο&ανεΐν αύλουμενον* 
I τούτοις εν 'Άιδου γαρ μόνοις ΙξουαΊα 

αψροδιοιαζειν Ιστίν· οι δέ* τους τροηους 
ρυπαρονς έχοντες μουσιχης άπειρίο} » 
εις τον τά&ον ςρερουσι τον τετρημενον·· 
μετά δέ ταύτα ζητήσεως γενομένης ηερϊ σαμβυχης, ϊφη 
0 Μασούριος όξύφ&ογγον ειναε μοναιχόν όργανον την 
σαμβυχην, δκιλεχ&αι τε περί αυτού Σύφορίωνα τον ίπο~ 
τΐοιον εν τψ ηερϊ Ισ&μίων, χρησ&αι ψηΰας αυτω Παρ~ 
&ονς χαϊ Τρωγλοδύτας , τετραχόρδω οντι' Ιστορεΐν δέ 
$34 τ °ύ*ο Πυ&αγόραν ίν τω περί της ερυ&ρας &αλάσσης. 
χαλειται δε τι χαϊ των πολιορχητιχων οργάνων^ σαμβύχη, 
ού τό τε σχήμα χαϊ την χατασχέυην άποδείχνυσι Βιτων 
ε*ν τφ προς "Ατταλον περϊ οργάνων, χαϊ Ανδρέας 6 Πα- 
νορμίτης εν τω τριαχοστω τρίτω των ^ιχίλιχών των χα- 633 β. το ίλος ΡνΧ*. το ΪΧ§ος Α Β. τον ς ΓλΑηπτς 0. κ/ρ/ον] 
αγριοψ Β. ΙΙίγοψ Α0· οΙΙγ*»ν Ρνΐ«. χαί μ*ταπιμηόμ*ψος οηι. Ο. 

ονό)ν] ομάς ούδΐν €. ω*ηο§ρ ΑΒΟ. ηψναιν ΡνΊ». 

ΡΜΙ«?*α?π τ. 1. Γστ* Ιαοοοβίαι ρ. 337. δεήοβο&ΙιΐΓ ίοχίν; φαοά φι'ι 
ρι*οΙ>αΙ γ* (ΜεΙπΙ. 

633 Γ. V* 5. π/£ο?] ηύ&ον Β. Λίααού(Ηθζ] 8εηΒβΙ>3ΐιΐΓ Λ/ασ- 
οούφιος. μιχϊασοοίγΜ>ς Β. τό* Ιχοποών] ΙιϋζεϊκιίΜν τον αύιον £το* 
ηο·ότ. ΚυρΗοΗοηίβ Ιοοπιη (ρ. 83. ΜβΙηΑ.) οηι. Ο. 
Ιθ&μ<** Ρνΐ,. Ιομν* Α. Ιομύ* Κ. 

634 ». ΙαχοςιΙ δ) τοί/το τη^α; ι^ας Β. σαμβνχΐι — πιψ οχγιι- 
ψωρ οηι. Ρ, Βίτωψ] -Λ Γ ίϋβ ^ ΒίΙοηβιη ίη οοΐίβεΐίοηβ Ρ*πιίι»α ϋίςίΐίζβοί Οοο^Ιε 1408 υ 

I > 

1 φ 

τα ηόλιν, ώς από δύο ονων ηροσάγ'οιτο τοις των ίναν- 
τίων τείχεσι· χαλεϊσ&αί τε σαμβυχην, επειδή, Όταν ΙξαρΟΊί, 
γίνεται όχημα νεώς χαϊ χλίμαχος ενοποιούμενον , ομοίων 

1> δε τι εστι χαϊ τό της σαμβυχης. Μόσχος δ' εν πρωτιά 
Μηχανικών 'Ρωμαϊχόν είναι λέγει τό μηχάνημα χαϊ Ήχα* 
χλείδην τον Ταφαντΐνον εύρεΐν αυτού το είδος. Πολύβιος 
δ* ίν τφ όγδόρ των ιστοριών ^Μάρκελλος (φησι) δυσχρη- 

' στουμενος Ιν τϊ} Συρακουσών πολιορχίφ υπό των ^ϊοχι- 
μήδονς κατασκευασμάτων έλεγε ταίς μίν ναυσϊν εςυτου χυα- 
ϋίζπν Ιχ &αλασσης Λρχιμηδην, τας δί σαμβύχας ραπι- 
ζομενας ωσπερ εχ πότου μετ' αισχύνης εχπεπτωχεναι»" 

35. Είπόντος δ* $πϊ τούτοις Αιμιλιανού , Άλλα μην, 
€ ω εταίρε Μααούριε , πολλάκις χαϊ αυτός ίν ίννοία γίνο- 
μαι, μουσικής ων εραστής, περί της μαγάδιδος χαλονμέ- 
νης 9 πότιρον αυλών είδος η χι&άρας έστίν. ό ρίν γαρ ηδι- 
στος Ανακρέων λέγει που 
Ψάλλω δ εϊχοσι 
χορΰαίσιν μαγαδιν ϊχων, 
ω Αεύκασπι 9 ου δ' ηβάς. 
"Ιων δ* ο Χίος Ιν Όμφάλ^ ώς περί αυλών λέγει δια 
τούτων 

Ανθός τε μάγαδις αυλός ηγείσ&ω βοης. 
Όπερ ^ηγούμενος ιαμβεϊον 'Αρίαταρχος ό γραμματικός, ον 
μάντιν εκάλει Ηαναίτιος ο ' Ρόδιος φιλόσοφος, δια τό ρ'α~ 
ά δίως χαταμαντεύεσ&αι της των ποιημάτων διανοίας, γένος 

- ■ 

ΜαίΥιβιηαϋεοηιιη ρ. 1 10. όνων) ψιων Ι.ίρβίϋΕ. χαΐΛα&ιχί τ*] 

καΐίϊο&α* Λ β. ίπΐιδη) Ιπά Ο. ίνοηοιονμίψοψ I*. Λ» τκποΰ- 
μέΡΟΡ Ρν. Ινοποιονμίννν 

634 1». ΙΙοΙνβως] Υοΐ. III. ρ. 21, βί των Ιοχ^ιΖψ οηι. Β. 

ανχοΰ] 8ι*ΓΪΐ)(·1)ΑίυΓ αύτον. ώσπ/ρ Β (1(1. ΡΙ^ οιη. V, 

Ι* πότοι;} ίχοχόνόονς ΡοΙ^Ι>ίιΐ9. 

634 €. Μαααίψι] 8οηΙ>6ΐ>&(ιΐΓ Μασοονο*. μανσοούη* Β. 
Αηαοιροιιΐίβ Γι-<ΐ£ηιβι>1υηι ιομβίίΐ ρ. 635 ο. χορδΛοιν] 8<τίΙ>β· 
!>αΙυτ χαυόάϊσι. μάγαδιν] μαγαδιν βχ Λη&οΐΌοηΙβ ηΐίΊΐιΟΓϋΙ ΡοΙ- 
Ιυχ IV, 61. ΟίχΙίοιΙιυΗ ϊιιΙ^γ μάγαόιν, μαγάόιψ, μαγ*δην Αιιείααηϋ·· 
1>ιμ, φίΟΠΙΒΙ ρθ·ΙΤ«ΒΙ1|Μ »ϊ> ιηβΐΐΌ ροΜίΐιιτ. ον 4* τβμς} ·ν ό* 

4£α*ς Ρ. ·ν ΛηβιΟς Β. *«ι Τ·*τ-, Ο». Β. βοης) βοϊΐ Β. 14 

ούλου φησιν ιϊναι τον μαγαδιν Λ ρυτ' Άριστοξίνον τουτ* 
απόντος ϊν τοΧς π*ρϊ αυλητών η ιν τοις πιρί αυλών χαϊ 
οργάνων, άλλα μψ ούδ' Άρχαηράτου* πιποίηται γαρ χαϊ 
Τούτω δύο βιβλία πιρϊ αύλητών. ούχ *ιπ$ δέ τούτο ουδέ 
Ιΐύρρανδρος ίν τω περί αυλητών* ούδβ Φίλλις 6 Λήλιος· 
£νν/γραψ£ γαρ χαϊ ούτος πιρί αυλητών χαϊ Ενφράνωρ* 
Τρύγων δ ίν δίυΐίρω πιρι ονομασιών λέγα ούτως ,,Ό 
δέ μάγαδις χαλούμινος αυλός.*"* χαϊ πάλιν „Μάγαδ$ς ίν 

β τάύτω οξύν χαϊ βαρύν φΰόγγυν ιπιδάχνυτα^ ως 'Λναξμν- 
δρίόΊ}ς Ιν Όπλομάχφ ψησϊ 

Μάγαδιν λαλήσω μιχρον α μα σοι χαϊ μιγαν." 
την άπορίαν ονν μοι ταύτην ούδας άλλος δυνήσεταί άπο- 
λίσαα&αι, χαλί Μααονρι*, *} αν. ; 

36. Καϊ ος «<ρ;, Δίδυμος 6 γραμματικός Ιν ταΐς 
προς "Ιωνα άντί£ηγησ*σιν , ιταίρε Αιμιλιανέ μάγαδιν αύ· 
λον άκουα τον χι&αρΐ0τήριον· ου μνημόνευαν 'Λριστόζε- 
νον ίν πρώτω πιρϊ αυλών τρησεως, λέγοντα πέντε γίνη 

ί ίιναι αυλών , παρ&ενίους, παιδικούς, χι&αριστηρίους , τέ- 
λι ίου ς , ύπιρτελαονς, έλλειπαν ουν δ*ϊ πάρα τφ "Ιωνι τον 
ΤΕ σύνδεσμον, ϊν' % μάγαδις αύλύς ο προαανλονμενος 
τή μαγάδί. η γαρ μάγαδις όργανον ίση ψαλτικον^ ως 
'Αναχρεων φτ^σϊ % Λυδών τε ενρηαα. δίό χαϊ τάς Λυδάς 
ψαλτρίας ψησϊν ίϊνάι ο "Ιων ίν ττ} Όμφάλρ δια τούτων 
Άλλ αα % Λυδαϊ ψαλτριαΐ) παλαι&ίτών 

► 

034 ό. το» μάγαδιν] χλψ μαγ*$* Η. βιβλία Β βί Οααβυ- 

ϊ»υηίαη& ιβοιιηάα. βνβΙΙιι Ρ VI-, ού* *1η* έβ — Ιψ τ$ πιρί αύλψ- 

τύψ &άά. ΑΒΙ». υηι. ΡΥ. ιαγρανόρος Α. /7ιφ«ι·<?ρο« } Λ . 

Η/η ον*»ς οηΐ. Κ. 6 » μ«γ*όις ΑΒ. ό Μ μόγ«όος ΡΥ1,. 

634 β. 'Λραξα,όϊΗης Μιμιγιμιιιι. «λ««^ ν /ίι-ς ΡΥ!.. ΑηΛ*&η4η<1ίβ 
τβπιιιη αίΐιιΐι* IV. ρ. 182ά. υυί ίιίβηι νίβιιηι οοπ·β<*υιη. 
ονψ μα] ονν μον Β. Μιιοονρ») &€Π0«1><ιΙυΓ Λ/μσσοι'»ρΜ μανοουτ 
ριι Β. Ιψ ταΧς] ίν τοϊς Β. μη,μονίνην ι^ιατό:*νον ΑΒ. μνη- 

μονιίη άριοχο^τος Ρ\ΓΙ.. λ/γ*ηα ΑΒΡν. λ*>«* I,. 

634 Γ. νπιοτίΧιίονζ &<Η. ΑΟ. υηι. Ρ VI*. ηΧιΙπην Μαίιηίυΐ 
ΑπβΙυχβΐιο ρ. 130. 1^ίΙ>ΓΪ ΐ] ' ΜΑ*/*»·!*. Οηιίβίί Ηυηο Ιοουιη βρί- 
ΙΟΠΙ^. %6ψ ΤΕ) το τ« Ρ. η γ*\ο μάγαΛ$ς) η γάρ μάγος Ο. 

^ΙιμΙμ·»] ο^ώ»· ΑΒ. ΛΜς] νϊύύς ΑΒ. ί#«Ί την /ω» 

οΐμ. Β. 1οηί· β! ΤΗβομΗίΗ τβΓβυρ υηι. 0. V. ρ . 'ΛΑΑ* 
Ββπα€»ϋ· ιη «ρίι^οΐΑ μΙ ΜίΙΗνιη ρ. &0· αΑΑ«ι« Α. «ΑΑ«μ« Β. έΑΑ' 
•I ΡΥΙ,. Μθα»^«*Μ] η*ί***έ**9 &<Λ»ν€ί^ι. ι4ώ υ 

νμνων αοώοϊ τον ξένον κοσμήσατε. 
635 Θεόφιλος δ* ο χωμφδιοποώς εν Νεοπτολεμω χαϊ το 
μαγάδι διαψάλλειν μαγαδίζειν λίγει εν τνντοις 

Πονηρον νιον χαϊ πατέρα χαϊ μητέρα 

Εστί μαγαδίζειν επϊ τροχού χα&ημενο,υς* 

ουδείς γαρ ημών ταντόν ασεται μέλος· 
Ενφορίων δ* ίν τω περϊ Ίσ&μίων παλαιον μέν φησι το 
όργανον εϊναι την μάγαδιν, μετασχενασ&ηναι δ* ίψε ποτέ 
χαϊ σαμβυχην μετονομασ&ηναι. πάσχον δ* είναι τούτο 
τό όργανον ίν Μντιλή^ ώς χαϊ μίαν των Μουσών έχον*- . 
& σαν α ντο νπο Λεΰβο&ίμιδος ποιη&ηναι αρχαίου άγαλμα- 
τοποιοΰ. Μέναιχμος δ* ίν τοις περϊ τεχνιτών την πηχτί- 
δα, ην την αυτήν είναι τ[ι μαγάδι Λ Σαπφώ φησιν ευ- 
ριϊν. 'Λριστοξενος δί την μάγαδιν χαϊ την πηχτίδα χωρίς 
πληχτρου δια ψαλμού παρίχεσ&αι την χρείαν. διόπερ χαϊ 
Πίνδαρον είρηχέναι ίν τω προς Ιέρωνα σχολίφ τιμ> μάγα- 
διν ονομάσαντα χραλμον αντίφ&ογγον, δια το δύο γενών 
άμα χαϊ δια πασών εχειν την συνφδίαν ανδρών τε χαϊ ' 
ο παίδων, χαϊ Φρύνιχος δ' ίν Φοινίσσαις εΤρηχε 

Ψαλμοίσιν άντίσπαστ* άείδοντες μέλη· 
χαϊ Σοψοχλης ίν Μυσοΐς 

Ώολύς δί Φρνξ τρίγωνος , άντίσπαστά τε 

Λνδης εψυμνει πηχτίδος συγχορδία. 635 Λ. »·4»ράο9ο«ό< 8οΗινβΙςλ. 1·«£θ1>»*ιΐΓ χωμωδιηος. < 
ψίοπχοΐ/μψ Ρ VI*. ψ§οπτοΜμον ΑΒ. ίρ χούχοις οιη. Β. V. 1. 
χατ/φα χαϊ μηχίοα ϊσχι ΛΒΙ* χβτφ* Γστ4 Ρν. V. 3. ημωρ Βα»ίΙ. 

I*. ύμύ* Ρν. Εύφ^ρ) Ρ. 82. Οοηί. IV. ρ. 182 Γ. τύ (χορ Ρ) 
6ςγανο* <«ηα ΑΡν. «ίη*· τό όργανον Γ·, χ^ρ μάγαδιρ] χηρ μ»- 

γαδορ Β." μιχααχινααά^ραί] κα\ααχ*υαα&7ρ*ιι Ρ. 

> » ■ 

035 I). χιχριχύρ] χίχνητωρ Β. χ!} μαγάδι,] χμ μάγιδί ΒΡ. 
Πίνδαροψ] ΟοηΓ, ρ. 635 ά. ΟΜοΧίψ Ρ. δοπβββαΙιΐΓ σχολίφ. 
δύο γιρύν] δια όνο γιρωρ Β. άρδρώρ χι καϊ παίδων] άνδρωρ χαϊ. 

635 ο. «1^** οηι. Β. #* (/* οιη. Β; Μυαοίς] Ργ. 4. ρ. 633. 
ΑίίυϋΗν. ρ. 183 β. . V. 1. άρτίοπασχά τ« Γβροβίίυιη βχ 183. 
ίινχίοηαβχά γι VI·. «ρχίσπαοχα οηΰββ» ρ&ηίοαία ΑΒΡ. V. ϊ. 

Λι/ό,]ς] ΙΛ&π αο\%. ΟοίτβοΙιίηι βχ 183. ίψνμρη] έφνμριΐ 183. ΊΔ 1411 

37. άιαποροναι δέ ενιοι οπως της μαγάδιδος ουκ 
ούσης χατά Ανακρέοντα, δψέ γάρ ποτε τά πολνχορδα 
όφ&ηναι, μνημονενων αυτής 6 '4ναχρέων Ιεγεε 

Ψάλλω δ* είκοσι 

χορδαίσιν μάγάδιν ϊχωνϊ 

ω Αευκασπι* 

χαϊ δ μέν Ποσειδωνιός φησι τριών μιλωδιων αντον μνη· 
ο* μονεύειν , Φρνγίου τε χαϊ Δωρίον και Ανδ'ιον · ταντανς 
γάρ μόναις τον Ανακρέοντα χεχρησ&αι* ων επτά χορδαίς 
εκάστης περαινομένης είκότως φάναι ψάλλειν αντον είκοσι 
χορδαϊς, τω άρτίω χρησάμενον άρι&μφ την μίαν άφε- 
Ιόντα, αγνοεί δέ δ Ποσαδώνιος Ότι άρχαΐόν εστεν όργα- 
νον η μάγαδις, σαφώς Πινδάρου λέγοντος τον Τέρπαν- 
όρον άντίφ&ογγον εύρεΐν ττ} παρά Ανδοΐς πηκτίδι τον 
βάρβιτον 

Τον <5α Τέρπανδρος πο&' ο Λεσβίος εν ρε 

πρώτος Ιν δείπνοισι Λυδών 
• ψαλμον άντίφ&ογγον νψηλας άκούων πηχτίδος. 
πηχτϊς δέ κάί μάγαδις ταντον, κα&ά φησιν δ Αριστοξε- 
νος χαϊ Μεναιχμος ο Σικυωνιος εν τοις περί τεχνιτών· 
και τί^ν Σαπηώ δε φησιν ούτος, ητις εστίν Ανακρέοντος 
πρεσβυτέρα, πρωτην χρηαασ&αι τ·/ πηκτίδι» Ότι δέ χαϊ 
Τέρπανδρος αρχαιότερος [Ανακρέοντος δήλον εκ τούτων· 
τά Κάρνεια πρώτος πάντων Τέρπανδρος *ίχ£, ως "Ελλά- 
νικος ιστορεί ίν τε τοις έμμετροις Καρνεονίκαις καν τοϊς 
καταλογάδην, έγενετο δέ η &έσις των Καρνείων Χατά την 
ΐεχτην και είκοστήν ολυμπιάδα , ώς Σωσίβιος φησιν Ιν μαγάδιδος] μα/αδίδος Ρ. μιγαδίδος Β. οΛτ ον<»}? Ιι· οΰχ οηι. ΒΡ\ Γ . 

Αηαετ€οηίί§ νβΓβια &Ηυ1ί* ρ. 634 ο. χο^αϊοι*] δοτίοβο&ϋΐΓ 
χογδαΐσίτ. Ποσαδωνιος] ποσιδώηος Β. 

635 Λ. μοΛ δωρίου &άά. Ρ VI*. οηι. ΑΒ, ηβαυβ η&οιιϋ βρϋοιηββ 
βαεΙΟΓ, α,αί ίΐα βοήοΐί ο** χφ/α»* (οοιτ. αταχ^Λπ») φονγίφ τβ χαϊ λυόίφ 
άρμο>ί({ ίκ/χφητο €. παραινομίψης Β. ΙΙοααδύψ%ος] ποσιδώ- 

ηος Α. ΙΓηδάρον] Ρρ. 01. ρ. 617· βά$β*τον] βάρβυτον Ρ. 

V. 2. Λυδών δεΗηβΜβπιβ. 1*ίΙ)Γ» Ιύδιον, V. 3. άντ<φ&ογ- 
γοψ ΑΒ. άττΐφ&ογγος Ρ\"ί>ί. 

635 β. 

635 Γ. σωαψιος Α. ούοψος Ρ VI*. 
ΑΤΗΒΝΑΚυ·. III. 91 1412 ΙΔ 

τία περϊ χρόνων. Ιερώνυμος δ' Ιν τω περϊ χ*&αρωδών 9 
όπερ Ϊ6τ* πέμπτον περϊ ποιητών , χατα Λυχσυργον τον 
νομο&έτην τον Τερπανδρσν φηοι γενέσ&αι, ος νπο πάν-' 
των συϋορώνως ιστορείται μετά του Ίφίτου του 5 Ηλείου 
την πρώτον άριΰ-μηΟ-εϊσαν των Όλυμπίων &εσιν δια&εϊ- 
ναι~ Εύφορίων τε (V τω περί Ία&μίων τα πολύχορδά 
φησι των οργάνων όνόμασι μόνον παρηλλάχ&αι* παμπά- 
λαιον δ* αντών είναι την χρήσιν. 
636 38. Διογένης δί ό τραγικός διαφερειν πηχτίδα μαγά- 
διδος λέγων οϋτως εν τφ Σεμέλη 

Καίτοι χλύω μίν Άσιάδος μιτρηφόρονς 
Κυβέλας γυναΐχας, παιδας ολβίων Φρνγών, 
τυπανοιαι χαϊ ρόμβοκιι χαϊ χαλχοχτύπων 
βόμβοι ς βρεμονσας* αντίχερσι χυμβάλων 
5 ΰοορην &ιών ίμνωδον ίατρόν &' αμα. 
χλύω δέ Λυδάς Βαχτρίας τε παρ&ενους, 
ποταμω παροίχονς "Λλυϊ, Τμωλίαν &εον 
δαφνόσχιον χατ άλσος "Αρτεμιν σεβειν 
. ι, ψαλμοΐς τριγώνων* πηχτίδων άντιζυγοις 

10 όλχοις χρεχουσας μάγαδιν $ εν&α Περαιχω 
νομφ ξενω&εις ανλος ομονοεί χοροΐς. 
χαϊ Φίλλις δ* 6 ά ήλιος εν δευτερω περϊ μονσιχής δκχφε- 
ρειν φησϊ πηχτίδα μαγάδιόος 9 λέγων ούτως ,,Φοίνιχες, 
πηχτίδες, μαγάδιδες, σαμβύχαι^ ίαμβνχαι,' τρίγωνα > χλε- νου *ΙψΙτου] του ΟΤΛ. Β. 

630 α. Οίθ£βηίβ τ. I — 8. οιη. €. V. 1. χΧύ* μϊν δοΗνβίςΙι. 
*λϊ>ωμ*ν ΡΥΧ. Άνιάόης] *Ααιάδας Ο&ΙβΓ-αηιρίιιβ. V. 3. τν- 

πάνοιπι Οαβ&ιώοηυβ. \Λ\>γΊ τνητιάνοιοι. (>όμβοίθΐ ΡίβΓβοιιυα V©- 
ηβίηιίΙ. ρ. 204. ΙΛβπ βομβοϊαι. χαλχοχτύπων) χαίχοτύπω» Β. 
Υ. 4. άντίχ^σί €&βαΐιΙ>οηυ§. 1Λ1>π Ληϊ χ*ςοί V. 5. Φ* β/*σ] 
τβ &μα ή λνδον ιατρό» τ· α/<« ΒΡ. V. β. κΐύ» δΐ ί· 61 ΟιΐίΙ. 

€&η(βηιβ ν&Γ. Ιιβο*. IV, £>. ή λ ν» δ* V. ήλυωδι ΒΡ. V. 7. «α- 
ρσίκονς "Λλυϊ, Τμνλίαρ Ι* β* ΟαηΙβΓίιβ. παροικούσα λνιτμηΧΙ*ρ V. 
φοιχονσα λνπμνλίαν Ρ. V. 8 άλοος] ίλοος Β. 

636 I». V. 0· ηηχτίδνν άντιζύγοις ΑΚ€* ηηχιίδωρ ηιραιχωχ ά 
ζι*/ο»ς Ρ. πν,ητίδων τε πιροο** άηιζνγαις VI·. V. 10. χ(μ*ονοας 

€8.<»αυΗοηιι*. χριχούοης Ρ VI.·. κρ»/*οΰο«*ς Β. χ( χρόνος €. V. I I. 

ζιχνΟ-ιϊς ΟΡΙ-ι. ξίΐνω&(1ς V. μαγάδίύις] μ«γιιΑίδ»ϊ €. ίημ- 

βύκα*. €3,3<ιυΙ)οηϋΝ, ϊιιμβο* χαϊ Ρ VI*. ίαμβο* οηιΐαβο *βί Ο. ΚΓί- ■ ■ 

■ 

- * 

υ 14Γ3 

ψίαμβοι, σχινδαψόϊ, ενν*άχορδα. εν οϊς γαρ (φησϊ) τους 
ιάμβους $δον, ίαμβύχας έχάλουν' εν οΐς δέ παρελογίζοντο 

ε τά έν τοϊς μέτροις , χλεψιάμβους. μαγάδιδας δί τά δια 
πασών χα* προς ϊσα τά μέρη των αδόντων ηρμοσμένα. 
χαι άλλα δ ην παρα ταντα' χαι γαρ βαρβιτος η βαρ- 
μος' χολ άλλα πλείονα, τά μέν Ηγχορδα, τά δέ ενηχα^ 
χατεσχεύαζον" 

39. Ην γαρ δη τινα χαι χωρίς των ίμψνσωμίνων 
χαϊ χορδάΐς διιιΧημμένων έτερα ψόφου μόνον παρασχενα- 
στιχά, χα&άπερ τά χρεμβαλα. περϊ ων φησι Αιχαίαρχος 
εν τοις περϊ του της Ε?Λαδος β'ιον , έπιχωριάσαι φάσχων 
ποτέ χά&' νπερβολην εις το προσορχεΐσ&αί τε χαι προσά- 

«1 δειν ταΐς γνναιξιν όργανα τινα ποια, ων οτε τις απτοιτο 
τοις δαχτύλους , ποιεϊν λιγυρον ψόφον δηλονσ&αι δ' ίν 
τω της Αρτέμιδος ασματι 1 ου εστίν άρχη ,Ι'Λρτεμι σοι με 
τι ψρην έφίμερον νμνον νεναι τε ο&ον αδέ τις άλλα χρν· 
σοψανία χρέμβαλα χαλχοπάραα χερσ'ινϊ* Ερμιππος δ* έν 
θεοις το τούτοις χρονειν χρεμβαλίζειν εϊρηχεν ίν τούτοις < 

Αεπάδας δέ πετρών άποχόπτοντες χρεμβαλίζονσι, 
δίδυμος δε ψ)σιν είω&έναι τινάς άντϊ της λύρας κογχύλια 

β χαϊ οστραχα συγχρούοντας ερρυ&μον νχόν τινα αποτελεΐν οχινδαψοί ΑΟ. οφβαψα Β. αχώαψοί Ρν. ΕχείάίΙ ίη Ι* ϊαμβύχας] 
Ιά^ιβονς Ρ. ηαφλογίζοηο] ηαραχατύογίζοψτο Ηβπη&ηηαβ Είβηι. 
ύοοίΓ. ΐηβΙΓ. ρ. 811. 

636 ο. μαγάδιδας Γι. μαχαδίΰας Α€ΡΥ. χβί άλλα] χαϊ χ* 

άλλα Β. βάςβηος η] βάςαντος η Β. β*9/Α*] βάρνμον άΊοϋ 

IV. ρ. 182 Γ. 

636 ά. ΡΓ»£ΐηβηΙυιιι η>τηηί ίη Πίαηαιη οοι. & Είυβ βηιβηίΐίΐη- 
όί οοη&Ιιι· ίη αηηοΐαΐίυηβ βχροηβηΙιΐΓ. ίφίμ^ρον ΑΒ. ίφ' 
ςο* Ρνί.· νμ*ον I.. ύπνο* ΡΥ. ναοί Α. ύέψη Β. Ρνΐ,. 
ό*ιψ ΒΧΊ*. ό&ι Ρ. %δέ τ*ς] αδί τ»ς Ρ. χαΧχοηάραα 

V 

Ρνΐ*. χαλχοπάραα Α. . «^ΐ)«#ν] ιϊρηη* Β, ΟίηίδβΟ Ιν τούτοις. 
Λιπάόας]. λιιχαΐόας Β. χ^ιιβαΚζόυσι] χοαμβαΜζονσι Β. Μβίτυΐη 

ροΒβίί *ρ*μβαλ*άζουαι , φι&ηι ίοΓηιβηι β^ηοβουηΐ ΗββχεΗίιιβ βΐ 
Ρηυίίαβ. 

• » 

636 €. ϊρρν&μον] ϊρρυ&μον ΑΡ. *νρν&μον €, Βαβίΐ. Ι«#. ίνςν&μως 
βεΗοΙί&βίββ ΑπβίορΙι^ιυβ Καη»Γ. 1340. ίη, βάΐϋοηβ Αΐάΐηη, φιί 

91 * 1414 υ 

τοις δρχονμίνοις Λ χα&άπ*ρ καΐ Αριστοφάνη Βατρά- 
χοις ψάναι. 

40. Άρτίμων δ' έν τω πρωτω πιρϊ Διοννσιαχον συ- 
στήματος Τιμό&εόν φησι τον ΜΛήσιον παρά τοις πολλοίς 
δόξα* παλυχορδοτ&ριο σνστηματι χρήσασ&αι τϊ} μαγάδι' 
δώ χαϊ παρά τοίς Λάχωσμ ιυ&υνόμινον , ώς παραφ&ίί- 
ροι την άρχαίαν μονοιχιμ*, χαϊ μέλλοντος τίνος ίχτίμνιιν 
αντοϋ τάς π^ριττάς των χορδών, δεϊξαι παρ' αντοϊς 
I υπάρχοντα 'Λπολλωνίσχον προς την αντοϋ σύνταξαν ισύ- 
χορδον λύραν έχοντα , χαϊ αφεΟηναι. /ίου ρις δ[ Ιν τω 
πιρϊ τραγωδίας ώνομάσ&αι φησϊ την μάγαδιν άπο Μάγ- 
διος % Θραχος γένος. Απολλόδωρος δ* Ιν τφ προς την 
Άρκττοχλίονς ίπιστολην αντιγραφή ο νυν, φησϊν , ημέΐς 
λίγομιν ψαλζηρισν, τοντ* πναι μάγαδιν, 6 δί χλίψίαμβος 
χλη&*\ς 9 Οτι δ& 6 τρίγωνος χαϊ ο Ιλυμος χαϊ το Ιννεά- 
χορδον άμαυρστ*ρα χριία ηα&έστηχε." χαϊ Αλκμάν δί 
637 ψ*1** »Μάγαδιν δ' άπο&4ο&αι. Λ Σοφοκλής δ* Ιν Θαμνρα 

ΠηχταΙ δί λύραι χαϊ μαγάδιδίς 

τά τ* ίν "£λλησ$ ζόαν* ηδυμίλή. 
Τ*λέστης δ' *ν Ύμ*ναίφ δι&υράμβω η&τάχρρδυν ψησιν 
αίτήν ιίνα* δια τούτων 

"Αλλος δ* αλλαν χλαγγάν Ιεϊς 

χερατόφωνον Ιρί&ιζι μάγαδιν, έν €θάβπ> ΌΜ>"ΐηί Ιοοο υ»\ιβ ββ*. Αριστοφάνη] άρισχοψάη\* Ρ. κρ·- 
βτοφννης Β» ίν Βατοάχοις] V* 1305· Βγ. τ£ ηρώτν] %ψ 

ο ιτι. Β. συοτι]μαχος Ουταβ·. Ι^βΙ>γϊ ίτΗστι'ιμαχος. Ιη βρίίοπιβ Η&βο 
ύββΙΗΐί. μαγάδί ΑΟ. μάγαδ* Β. μαγάδιίι Ρ VI». 

630 Γ. φ αίχον] κντον ΑΒΡ. τη* «ντψ €\1* Μάγ*»<£\ 
μάγίου Ο. Ν» 4» Ο». 4*τ» ** ΡΥ. Ια»» Λ Β. * τ?0*~;] 
δ οη. Β. Ηνμο< Ηάι**ί&. «ΙίΙίο. Ιλιγιος Ρ\Π* Μά Υ α- 

ί'] V οη. Ρ. 

637 &. ίψ Ο ΠΙ. Β. Θαμύρψ] ϊϊ. 2. ρ. 617. Πη*χαϊ\ ^ 

πνχχαϊ ΒΡ. £όα*] ζόα 1» νΐ(ιθ *}'ροΐΗβίίοο. Τ# λ/στη ς 8θΗ\νβ(£η. 
τίΐίοτης ΡΥΙι. τ« Αβατα ς Β. αύτη*] ΪΛ)ηλ αύχοψ. Ουιτβΐίί 

ΚοΗ^βί^Ιι. ρταββαπίβ βμίΐοΐϊΐε , ίη ςχι& ββΐ %ην μά/αβι*. V- 2. 

μάγα9ιψ\ μάγαδοφ Β. Α|Ι( Ιν ύβίβίκίαη 9 ΜΆΪ μαγάό', βΟΓΪΟΟ»!- υ 1415 

I > 

πενταρράβδω χορδσν άρι&μφ 
χείρα χαμψιδίανλον άναστρωφων τάχος, 
οΐδα καϊ αλλο όργανον, φ των θρακών οι βασιλείς ιν 
τοις δείπνοις χρώνται, ως φησι Νιχομηδης έν τφ περϊ 
& Ορφεως. φοίνικα δέ το &ργανον "Εφορος χαϊ Σχάμων εν 
τοις περί ευρημάτων νπο Φοινίχων ενρε&εντα ταύτης 
τνχεΐν της προσηγορίας 9 2ημος δέ 6 Δηλιος εν πρώτα» 
Αηλιάδος δια το Ιχ τον Ιν Αηλφ φοίριχος τους αγκώνας 
αυτού έξεργάσασ&αι. τ*7 σαμβυκτ} πρώτην φηοϊ χρησασ&αι 
Σίβυλλαν Σχάμων ο προειρημένος' όνομασ&ηναι δ* αν- 
την ενρε&εΐσαν νπο Σάμβνχος τινός* 

41. Και περϊ τον τρίποδος δέ καλουμένου, όργανον 
δέ χαϊ τοντο μονσικον, δ προειρημενος Ιάρτεμων γράφει 
όντως »0&εν πολλά των οργάνων ονδ' ει γεγονέ ποτε γι- 
ε νώσχεται* χα&άπερ α ΙΙυ&αγορον του Ζαχνν&ίον τρίπους. 
ολιγοχρονιον γαρ την άκμιρ* σχών, καϊ δια το δοκεΐν ερ- 
γώδης είναι χατά την χειρο&εσίαν η δι* ην δη ποτ 
ουν αϊτιαν συντόμως χαταλυ&εϊς διαλελη&ε τούς πολ- 
λούς, ην δέ παραπλήσιος μέν /ίελφικω τρίποδι καϊ τον- 
νομ' $ντεν&εν εσχε^ την δέ χρησιν τριπλής χι&άρας πα- 
ρείχετο· των γαρ ποδών εστώτων ίπί τίνος βάσεως εύ- 
στροφού, χα&άπερ αϊ των περιάχτων δίφρων κατααχινά- 
Λ ζονται &εσεις, τάς μ ίο ας τρεϊς χώρας τάς άπο ποδός ε*πϊ 
πόδα διεστώσας Μτεινε χορδαϊς > νπερ&εϊς εχάστί] πηχυν 
χαϊ χάτω προσαρμόσας χορδοτόνια $ και τδν έπάνω χόσμον 
χοινον του λεβητος χαϊ των παρηρτημενων ενίων άπο- 
δούς* έξ ων χαϊ την φαντασίαν ιιχεν άστείαν χαϊ τον 

V. 3. πνπαρράβδο) VI·· η*9%αρρ.βδω ΑΠΡ. ιανταράβφ €. χορδάν 
Ροηοηυβ· χορδάν ΡΥΙι. Υ. 4. χαμψιδίανλον^ χάμχρα δίαυλο* ΒΡ. 

. άναυχρωφων Ειιηίαΐΐιίΰβ ρ. 1108, 1. ςυΐ Η&βε βΐΐιιΐίΐ Ιν χορ- 
δαϊς χιϊφα χαμχρίΜανλ,ΟΨ άναοτρωφω* χάχος. αναστροφών 
θρακών] &ρηχών Β. 

637 1>. Σ*άμ&* 8ΗΐνβΙ§^ΐ. αηάμνων ΡΥΓ*. $ν χω ηρύχψ Ρ VI*. 
τφ ΟΒ). ΛΒ. Λτιλιάδοζ] δι,λιάδί Β. Ι&ργάσαα&α*] ίζ€ΐρ·/ά- 

α&νι 8θΗ\ν€Ϊ§Ιι. τ§ ^αμβύη^"] τΓ; <}* ΐνμβύχιι 8οΙι\ν6*ςΙι. 

Σίβνλλαν Σχάμνν] οίβνλλαν ης Οχάμων ΑΒ. οίβυίλαν <ύς οχάμνων ΫΧΐ^ 
γράφη οντακ ,"0£«ι·] α&ιν φ^οΐ Β. 

637 Ο. %φ άκμην] %η¥ ορμην Β. 

637 4. χορδοτόνκχ δοΗννβίςΙΐ, χορδοχοψία ΡΧ. χορδοχονία ία, 

ι Οΐ9ίΙίζβ 1416 14 

ηχον προσέβαλλαν άδρότερον. διένειμε δ* εκάστη χώρα τάς 
τρως αρμονίας, την τε άωριστϊ χαϊ Λυδιστϊ χαϊ Φρυγιστί. 
χαϊ χα&εζόμενος αυτός επί τίνος δίφρου περϊ ταυτόν συμ- 
μέτρως έχοντα συστάσει % διείρας δέ την ευώνυμον χείρα 

6 προς την Ιπιβολην, χαϊ τ*) έτερα χρησόμενος τφ πλήκτρφ, 
χα&* οποίαν αν πρωτην φρείτο των αρμονιών, μετεστρεφε 
τφ ποδϊ την βάσιν εντροχον ονσαν, χαϊ πρός έτεραν 
πλευράν πάλιν Ιπ ι βάλλων έχρητο χαϊ πάλιν ετεραν. ουτω 
δ' οξέως νπο την χείρα πρόσηγεν αντώ τα συστήματα ι) 
της βάσεως ευκινησία τφ ποδϊ ψαυομένη, χαϊ την χειρο- 
ϋ-εσίαν ίπϊ τοσούτον εί&ίσ&ΐ] κατοξύνειν, ώ'στ', εϊ τις 
μη ξυνορωη το γινόμενον , αλλά διά της άχοης μόνον 

ί κρίνοι, νομίζειν τριών χι&αριστών άχούειν διαψόρως ηρ- 
μοσ μένων, χαϊ τοντο το όργανον &αυμασ&έν ισχυρώς μετά 
την έχείνου βίον εξίλιπεν ευ&έως." 

42. Την δε\ ψιλην χι&άρισιν πρώτον ψησι Μέναιχμος 
εϊσαγαγειν 'Λριστόνικον τον 'Λργεϊον, τ£ ?)?ακία γενόμενο ν 
χατά Αρχίλοχον, χατοικησαντα έν Κορκύρα. Φιλό χορός 
δ* Ιν τρίττι Άτϋίδος ,,Λύσανδρος (ψησιν) δ Σιχυώνιος χι- 
&αριστης πρώτος μετέστησε την χριλοχι&αριστιχην , μά- 
κρους τούς τόνους εντείνας, χαϊ την ψωνην ευογχον ποιή- 
σας Λ χαϊ την έναυλον χι&άρισιν, $ πρώτοι οι περϊ ΈπΙ^ 
63&γονον έχρησαντο» χαϊ περιελών την σνντομίαν την νπάρ- 
χουσαν έν τοις ψιλοΐς χι&αρισταις Λ χρω ματ ά τε ευχροα προοίβαΙΧίψ Β. ί.ο§βΙ)ίΐΙιΐΓ προσ/βαλί*. Ιχάστί] χώρς τάς τρΛς 

άρμονίας 0. Ιχάστν,ς χώρας τάϊς τριαί» ν.ρμονίαις Ρ\1>. χψ τ«] 

%{ρ όΐ Ρ· χα» ψρυγιοχϊ χαϊ λνδκπΐ Β. Ροβ1 δίφρου αϋ^αΐά 
«χείάίβββ νίάβΙτίΓ. Οπιίβϋ Η&βε βρίίοπιβ. ϊχορτα] ϊχοντος 

8οΗλι κί^Η, σναιάαη ΑΒ. σχόαα ΡνΧ·. 

637 β. ϊϊριϊτο] τιρητο Α. ιΤρητο ΡΥΓ». ιντροχον XI*. ιντρο- 

χοψ <Γ ΑΒΡ. πΧίνραν — ηάλιν ίτ/ρα* «Μ. ΑΒΙ,. οίη. Ρν. 
ιΐεΜο&η 8άι*τά&. βάίϋυ. ηΜα&η Ρ VI.. ουνορύη τ6 γ»όμ<ρο*Β. 

637 Γ. &αυμαοϋ(ν] ΦαυμασΦο* (βίο βηοΐ&ΐυηι) Β. Ιξίλιπί* 
θνΐ#· ί$4λαηιψ ΑΡ. μέναιχμος Α. μίναίχαρμος ΒΡ. μ*ν/χαρμος VI-·. 

χστ«] χαϊ Β. άρχ&οχορ Α. άντΙΧοχο* ΒΡ. άνχίοχοψ VI*. 
η^ωτος ΑΒ€. πρ»%ο* Ρνΐ.. 

638 α. ανρχομίαν Α€. ουηονία* ΡΥΙ^. υ ΐ4ΐ ι 

πρώτος εκι&άρισε χαϊ Ιαμβους χαϊ μάγαδιν, τον καλού- 
μενον συριγμόν · χαϊ όργανον μετελαβε μόνος των προ 
αυτού, και το πράγμα ανξησας χορόν περιεστησατο πρώ- 
τος. Δίωνα δέ τον Χϊον το τον Διονύσου σπονδείον πρώ- 
τον κι&άρίσαι Μεναιχμος. Τιμόμαχος δ* εν τοις Κυπρ{α- 
χοΐς Στίρανδρον λίγη τον 2Ζάμιον Ιπϊ πλεϊόν αύξησα ι 
την τέχιην, χαϊ πρώτον εν Δελφοις χι&αρωδησαι τάς 
1> κα&' "Ομηρον μάχας , άρξάμενον από της Όδυσσείας. 
άλλοι δϊ πρώτον φασι παρ' ' Ε?^υ&ερναίοις κι&αρίααι τάς 
ερωτιχάς φδάς Άμίτωνα τον % Ελευ&ερναϊον , ου χαϊ ιούς 
απογόνους Άμίτορας κάλεΐσ&αι. * Α ριστ όξινος δε φησιν, 
ώαπερ τών ίξαμετρων τίνες επϊ τό γελοϊον παρωδάς ειρον, 
ούτω χαϊ της κι&αρωδίας πρώτος Οινώπας· ον έζηλωσαν 
Πολύευκτος τε ο * Αχαιός χαϊ Διοχλής ο Κυναι&εύς. 
χαϊ μοχ&ηρών όέ ασμάτων γεγόνασι ποιηται, πιρϊ ων 
φησι Φαν ί ας ο Έρεσιος έν τοις πρός τους σοφιστάς, γρά*~ 
ο αων ούτως ,,Τελίνικος 6 Βυζάντιος, ϊτι δε* Αργάς, ποιη- 
ται μοχ&ηρών οντες νομών, προς μεν τον Ίδιον χαρακτήρα 
της ποιησιως ενπόρουν, τών ΰί Τερπάνδρου και Φρννι- % 
δος νόμων ουδέ κατά μικρόν ηδύναντο επιψαϋσαι." του 
% Αργά μνημονεύει "Αλεξις Ιν Άποβάτρ ούτως 

Χορόνικος δ ποιητής όδί 
Β. τίνων ποιητής ασμάτων; Α. σεμνών πάνυ. 
Β. τι πρός τον % Αργάν ούτος ; Α. ημέρας δρόμφ 
κρείττων. 
χαϊ Άναξανδρίδης Ιν Ήρακλεϊ 
ά "0 μεν γαρ ευφυής τις είναι φαίνεται, 

ώς δ* ευρυδ-μος )<αβών τό μιλετητηριον,, 
* ' » 

— — — \ 

, ι 

038 1>. ωίας ιφίιωνα Α. ώς όίωαμ(τωνα Β. ωί«ς ( Ί α\ιθ()α Ρνΐ*. 
άμίτοχας ΑΒ. ιψήχορας ΡΥ Τ Ι... ΕμϊΙυηιο Ιιυηο Ιυιυιιι οΐιηΗΪΙ. 
οΐϊώιιας] οΐνώτνς I). 6 ' Αχαιός] χα* ό αχαιός. II. φανίας 

Ρ VI;. φα**(ας ΑΒ. 'ϋρόκος] «ί^α*ος ΑΒ. ίρίοσιος Ρ VI.. 

038 Ο. γράφων όντως ΟΤΛ, Β. %οΰ άργα : «λιί'κ; Ληοβάτ»;. 

χοφήηχος Β. V. 1 . ό ποιητηζ ΒΡνίί. Ο Ο ΠΙ. Α. όόϊ Α. υ 

ύη Ρ VI-». V. 3. ό^όμω] βρόμων Β. 

638 ά. Αιιαχ&ηάήιΙίΒ ν. 4. Ι^οαηαηι ίικίίχανίΐ 8ο1ΐΗΰί£Η. - 1418 υ 

I ι 

ειτ' ίσχεδίασδ δρίμ£ως έν '* « παηαϊ. 
μεΟτος γενόμενος προς τον *Αργάν βουλομαι 
χωδωνίσας πέμψαι α* άγωνιονμενον, 
ίνα χαϊ ου νιχας τονς σοφισιάς, ω φίλε. 

43. % 0 τονς εις Χκονίδην αναφερομένους ποιήσας 
Πτωχούς Γνησίππου τίνος μνημόνευα παιγνιαγράφου της 
Ιλαράς μούϋης, λέγων όντως 

Ταυτ' ου μα Δία Γνήσιππος ούδ' ο Κλεομένης 

• έν εννε* αν χορδαΐς χατεγλυχάνατο. 
χαϊ 6 τους Είλωτας δέ* πεποιηχώς φησι 

Τα ^Στησιχόρου τε χαϊ Αλκμάνος Σιμών Ιδ ου τε 
άρ/αΐον άειδέν. 6 δε* Γνηοιππος εστ' άχούειν, 
δς νυχτερίν' ευρε μυχοΐς άείσματ* Ιχχαλεΐσ&αι 
γυναϊχας έχοντας Ιαμβυχην τε χαϊ τρίγωνον, 
Κρατίνος εν Μαλ&αχοΐς 

Τις άρ' ερωτά μ 9 οϊδεν % ω Ινηοιππ' ; Ιγω πολλή 

οϊομαι γαρ μηδίν ούτως μωρον είναι χαϊ κενόν. 
\ * ϋχώπτει δ£ αυτόν εϊς τα ποιήματα χαϊ εν Βουχολοις 

* "Ος οιχ εδωχ* αϊτονντι Σοφοχλεει χορον^ 
τω Κλεομάχω δ\ ον ούχ άν ηζίουν Ιγώ 
Ιμοϊ δώάϋχειν ονδ αν εις Άδωνκχ* ηαπαΧ] δοποβο&ΙαΓ παπαΐ. V» 5. αγωνιονμινον ] ίΐγ&νιονμινος Β. 
ΧιωϊΜην] χιονίδην VI*. χιοχίδη ΑΡ. χιωνίδη Β. τκα/τ*α;'ρά- 
τκαγριογςάφον Γι. λ/γωψ οΰτνς Ο πι. Β, 
038 β. ίννΐ α* ΡθΓ3θηαβ. ΙΛοή Ιννία. χοοδαϊζ ΡοΓβοηυ.·;. 
χοςδαισι Ία, οηι. Ρν. Είλωτας] Ιλιώτας Ρνΐι. Ιίαντας Α. Εηιοη- 
οανίΐ Ο&βαχιοοηιΐΒ. χαϊ γνίμαπηος & παιγη«γ()άφος ιρ της ΙΙιιρας 
μονοης^ πιρί ου τ«ς φηο(' γψίισιππος αχοναν ψυχτιρινά μαχοΊς 
νχίσμαχ* Ιχχαλιϊο&αι γνταΙχας Ιαμβντην χαϊ τρίγωνα V* 1. τα 

Α. τον ΡνΧι. ΣιμωψΙδου αιμωνζ τ'Β. τ«] τ* Α· 

V. 2. δαδί*] δοποβοαίιΐΓ «<#<»τ. ίστ' ΗοΓπκιηηιιβ. 1·ί1)Η ΙβτΖιτ. 

.V. 3. δς ννχτίοίν* ίνμ μνχοϊς Ηβηη&ηηιι*. ΙΛοη χ«»^ος ννχτ<- 
(Μτά <νρ· μοιχοϊς. Κρατίνος $*] Ιν οηι. Β. ΛΓαΐ£«χο·ς] 

μαΐέανοΐς Β. Ι'ρντα] Ιρωντα Ο&Ιβο&ιορΊυβ. οϊο/ια· ^«λ Ογο- 
ϋαβ ίη ΕιεβΓρΗβ. Α1>€πι1 ?άο. 1*οαη»η αηίβ οχύατ» ίηάιο&νϋ 
ΟακαυϋοηϋΒ. 

638 Γ. V. 1. .Σ^οκΙΛ· Μ€ΐθ€Μυβ ρ. 70. ΙΛΜ αοφοχλΪΗ 
V. 3. ΆΜηαί Μώ*»α Β. , υ ΐ4ΐ» 

ί» δέ τοις "Ωραις 

"Ιτω δέ χαϊ τραγωδίας 
ο Κλεόμαχος διδάσκαλος , παρατιλτριών 
εχων χορόν ΛνδιστΙ τιλλονσών μίλη 
πονηρά. 

6$9Τη)*κλείδης δ' έν τοις Στερροϊς χαϊ περϊ μοιχείας άνα- 
οτρέφεο&αί ψηβιν αντόν. Κλέαρχος δ* έν δεντέρω Ερωτι- 
κών τα έρωτιχά ψηοιν αΰμ,ατα καϊ τά Αοκρικά καλούμενα 
ουδέν των Σαπφούς καϊ Ανακρέοντος διαφέρειν. Οτι δέ τά 
Αρχιλόχου χαϊ των Όμηρου Έπικιχλίδων τα πολλά δια 
της έμμέτρον ποιήσεως τούτων εχεταί τίνος των πα&ών, 
άλλα καϊ τά Άσωποδώρου περϊ τον "Ερωτα καϊ πάν τύ 
των Ιρωτιχων έπιστολων γένος ερωτικής τίνος δια λόγου 
ποιησεως ΙστΙν. 

& 44· Τοσαντα τον Μασουρίου διεξελ&όντος περιηνέχ&η- 
ααν ημΐν χαϊ αϊ δευτεραι καλούμενοι τράπεζαι^ πολλάκις 
ημΐν διδόμεναι ου μόνον ταΐς των Κρονίων ημέραις, έν 
αϊς Ρωμαίων παισϊν, ε&ος έστιν εατιάν τους οίκέτας, αύ- 
τονς τάς των οιχεΤων άναδεχομένους λειτουργίας. '£λληνι~ 
χον δέ τούτο τά Ιί&ος. έν Κρητί} γονν τ$ των Έρμαιων 
εορτΤι το ομοιον γίνεται, ως ψησι Καρνστιος εν Ιστοριχοϊς 
νπομνημαοιν. εν ω χον μένων γαρ των οιχετων οΐ δεσπόται 
νπηρετοϋσι προς τάς διακονίας, χαϊ έν Τροιζηνι δέ μηνϊ 

ο Γεραιστίω· πανηγυρις δέ τότε γίνεται πολυήμερος, ης εν 

μια οΐ δοΐλοι μετά των πολιτών χοινρ τε άστραγάλίζονσι 

» 

Υ. 2. ,6 ΚΧίόμαχος βοΗ^βί^Η. Ιι6£60&ΙυΓ 6 Χΐίομόχον. ηαρα- 
*ιΧτριωρ] ΙΛΜ μηα τωρ παρ<χτ»λτρΜ. μίτά χών άβίβνΐΐ Τουρίΐλβ 
£ιηβη4&(. υοΙ I. ρ. 212. 

630 α. μοιχιίας ΛΒ. μο*χίας Ρ VI*. διαφίρηρ Ρ VI-». όκιφ&ιί- 
$ηρ Α. 9τ$ 41 Α. ίρ Ρνΐι. 'ΕπιχιχΙΙδων ΰ&βαιιοοηιιβ. 

ίπιχιχλιδών Ρν» Ιαιχ^χΧιδων Ι*. ΑΰΟβηίιι ΟΛΓβΙ Α. ίρωτιχης ηρος\ 

προς οαι· Ρ. Λα λόχου Υ», διαλόγου ΑΡν. 

630 1>. Μααονρ(ον\ 8οι·ίϋ€θαΙιΐΓ Μασαονρίου. μαναουρίου Β. 
ότι ρωμαίων ηαιαίν ϊ&ος $ρ τηΐς %ωψ χρονιών »/α*ηα»ς — €!. 
ϊ&ος ΙοτΙψ *άά. νίι. οηι ΑΒΡ. ίν ίστοριχοίς- ίπιομνίμαοιν οηι. Β. 

τρούχρί] τφο»ζι}η} Β. δϊ οηι. Β. γιραιστΐω ΑΟ* γ§ρ**· 

οτίωρ Β. γιραισχίωψι ΡΥΙ^. Πραστίψ 8οηννβί£η. 1420 υ 

χαι οί χνριοι τους δούλους εστιώσιν, ώς ο αυτός φησι 
Καρύστιος. Βήρωσος δ' έν πρώτω Βαβυλωνιακών τφ Αώω 
<ρησΐ μηνϊ εχχαώεχάτΐ) αγεσ&αι έορτην Σαχεαν προσαγο- 
ρευομένην έν Βαβυλώνι έπϊ ημέρας πέντε, εν αϊς ε&ος είναι 
αρχεσ&αι τους δέσποτας υπο των οικετών, αφηγεΐσΟ'αί τε 
της οικίας ϊνα αυτών ένδεδυκότα στολην ομοιαν τγ βασι- 
λική, ον χάί χα)Ασ&αι ζωγάνην. μνηαονεύει της εορτής 
ά χαι Κτησίας εν δευτερω Περσικών. Κώοι δέ τουναντίον 
δρώσιν 9 ώς Ιστορεί Μακαρεύς έν τρίτια Κω αχών. οταν γαρ 
τρ ι Ήρ<* &υωσι, δούλοι ου παραγίνονται έπϊ την ευωχίαν. 
διό και ΦύλαρχΟν ειρηκεναι 

σουριηι μοννοι μέν έ&υ&εροι ίεροεργόί 

άνδράσι προς κείνοισιν, ελεί&ερον αμαρ έχοντες \ 

δούλων δ' ουτις πάμπαν εσερχετίίΐ ούδ'. ηβαιόι\ 

45. Βάτων δ' ο 2£ινωπιίς δ ρητωρ εν τώ περι Θέσ- 
ε σαλίας και ΑΊμονίας σαφώς εμφανίζει την τών Σατουρνα- 
λίων εορτην Ελλιρικωτάτην , φάσκων αϋτην παρά τοις 
Θεσσαλοΐς Πελώρια καλεϊσ&αι, γράφων ούτως „ Θυσίας 
κοινής τοις Πελασγοΐς γινομένης άναγγειλαί τινα τώ Πε- 
λασγώ άνδρα, ω όνομα ην Πέλωρος, διότι Ιν τή ΑΊμονί^ 
σεισμών μεγάλων γενομένων ραγείη τα Τέμπη όρη ονομα- 
ζόμενα , χαι διότι δια του διασίματος όρμησαν τύ της 
λίμνης νδωρ εμβάλλοι εις το του Πηνειού ρεϊ&ρον, χαι 
την πρότερον λιμνάζουσα* γώραν άπασαν γεγυμνώσΰαι, 
ϊ και άναξηραινομένων τών υδάτων πεδία &αυμαστά τώ 
μεγέ&ει χαϊ τφ χάλλει άναφαένεσ&αι. άκουσαντα ου ν τον 630 ο. 6 αυτός Α. 6 Οίη. Ρ VI*. Σαπ/αν Ιι. οαχπις ΡΥ. σκχία 
Ιορχη βχ Ηοο Ιοου ουηιιηβηιοΐ'&Ια αΙ> Ευβίϋΐΐιίυ ρ. 1098, 56. ΥιΛβ 
&ηηοϋιϋοηβηι. ζωγάνην ΡΥΙ-·. ,,ζογάνη* ίϋΗδνηΙ ηΗΪάαηι »»ιίι." 

€»8&αΙ>οηιΐ9. δς χαλητα* ζογάνης V-, 

639 ά. V. I. οουρίηι Λ. αοχψη Β. σ^ίγκ» Ρ. θούριοι οΐ VI : ιΎ»- 
σύριοι Όαΐεεαιημίυβ. ίλιν&ιροι Ιίροιρ-/οΙ ΑΒ. ίλώ&^οι ίιρουργοί 

Ρ. 4Χ»υ3·ίρα* ιϊσ* Ιί^οιγγαϊ VI*. V. 2. ΙΧίύ&ίρον τψαρ] ίΧίνρον 

αμαρ Β. V. 3. ιίσ/^ίτα* Ρ. οΰ ΰη βαιον Β. 

639 β. βιοσαΧοΙς I. $ν\\\\ε\φ. βιΐιΐίο. &πταΧοϊς Ρ\ ; . 
γράφων ονιως ΟΊΙΙ. Β. γινομένων Β. γινομίνων Ρ VI·. όρμησαν 

%6] όςμήσανχος Β. υη. Ρ. ίμβάΙΧο*] ίμβάΧΧι* Β. υ * 1421^ 

ΙΙύΜβγον τίιν τράπεζαν άφ&όνως αντφ χεχοσμημενην τω 
Πελώρω παραύ-πναι. χαϊ τονς άλλονς δέ φιλοφρονονμε'- 
νσνς ϊχαστον φέρειν 6 τι εχοι παρ* αυτω βέλτιστο* , χαϊ 
παρατι&ίναι επϊ την τράπιζαν τω άπαγγύλαντι, χαι αν- 
τον τον Πελασγον προ&νμως διαχονπν, χαϊ των άλλων 
τους *ν άξιώματι οντάς νπηρετεΐν 9 χα&ότι εχάστφ 6 χαι- 
ρός παρεπιπτε. διόπερ φασϊν, έπεϊ την χώραν χατέσχον, 
άπομίμημα της τότε γενομένΐ]ς εορτής , &ύοντας άιϊ Π*- 
64θλώ/ρ<^), τραπίζας τε λαμπρώς χοσμονντας προτι&εί'αι, χαι 
όντως φιλάν&ρωπον την πανηγνριν σνντελεϊν ώστε χαι 
τους ξένους απαντάς επί την &οίνην παραλάμβαναν χαι 
τονς δεομώτας λνην χαι τονς οίχέτας χαταχλιναντας μετά 
πάσης παρρησίας εσταχν , διαχονονντων αντοις των δισπο- 
τών χαϊ το σύνολον ϊτι χαϊ ννν Θεσσαλούς μεγίστην έορ- 
την άγοντας προσαγορινην Πίλωρίαν." 

46. Ωολλαχις ονν, ως εφην^ των τοιούτων ημϊν παρα- 
τι&ίμενων έπιδορπισμάτων εφη τις των παρόντων 
\> ΑΙ δεντεραί πως φροντιδις σοφώτεραι. 

τί γαρ πο&εϊ τράπιζα; τω δ' ον βρί&εται; 
πλήρης μεν όψων ποντίων, πάρπσι δέ 
μόσχων τε σαρξ τ έρανα χηνιία τε δαις, 
χαϊ πεπτα χαϊ χροτητά της ξον&οπτερον 
πελάνω μελίσσης άφ&όνως δεδινμενα* 
φησϊν 6 Ευριπίδης εν Κρησσαις. χαϊ ως ό Ενβονλος δ* 
ίν 9 Ολβία εφη 

Έν τφ γάρ αντφ πάν&' όμον πωληαται 
έν ταΐς *Λ&ηναις' σνχα, χλητηρες, βότρνς. 639 Γ. αντφ 1>ΐ3 άβάί ρπ> αντγ. Ιπά την Ιλ. ίιύ την Ρ\Γ. 
μίμημα της τστί Ιορτής Φνονσ* — €. &νοντ «ς ϋυ1ι\νει&Ιι. 1·β- 
£*Ί»&Ιιιγ χαϊ &ύοντας. % 

640 α. ΙΙίΧα,ρψ Εα9(&(Κίιυι ρ: 1101, 22. πιλύςω (βίο) €. I*- 
^βαΐυτ ΙΙί'λνρτ. φιλάν&ρωηι'ν η την ΒΡ €1, ιιΐ βυβμίΰοι*, Α, βχ 
ςαο 8οΗ\νβί£Η. %$ φιλάν&οωπον την αΐΐυΐϊί. τι'οηι. ^\ι^ βΐ Ευβίαΐΐιίιιβ. 

640 1>. V. 2. τόό* ού β χ ύ&*ται Ρ. V. 4. τ« αάυϊ τίςηψα 

Ροΐ'βοηιιβ ίη Μίβ€€ΐΙ&η. ρ. 246. τίρηρα» σάρχ*ς VI·. τ/ριναι οάρχ/ς Β. 
τ* ρίνα* σάφχις Ρ. χηνιία) χηνία ΒΡ. V. 5. κρννητΐι ] χρό- 

χητα Ρ. ϊψη οιη. Β. ΕυΙπίΙί νβηιιχ οαι. 0. V. 2. οί/κα, 
κΐηχηρν; ΡίβΓβοηυβ αιΐ Μοβπη ρ. 368. ΙϋΙιη ούκ αχλητη^ς. , ϋίςίΙίζΘο) ϋθθ^ΐ€ ■ * 

> 

1422 υ 

* » - 

• γογγνλίδες, απιοι, μηλα, μάρτυρες, ρόδα, 

μίαπάα, χόρια, σχαδόνες, έρεβιν&οι, δίχαι, 
πυος, πνριάτη, μύρτα , χληρωτιιρια, 
νάχιν&ος , αρνις , χλεψνδραι , νόμοι, γραφαί. 
μέλλοντος ονν του Ποντιανοϋ λέγειν περί εχάστον των 
παρακειμένων, Ου πρότερόν γε, έφη 6 Ουλπιανός, αχονσυ- 
με&α περί τούτων, έως αν περί των ίπιδορπιβμάτων «πι/. 
χαϊ ό Ποντιανός, Τραγηματα Κράτης φηβϊ Φιλιππίδην 
λέγειν εν Φιλαργύρφ όντως 
ά Πλακούντες, ίπιδορπίοματ* , φα, σησαμα, 
ολην λέγοντ' αν μ* επιλίποι την ήμεραν. 
χαϊ Άφιλος έν Τελεσία 

Τράγημα, μυρτίδες, πλαχούς, αμνγδάλαι' 
έγώ δέ ταύ&' ηδιοτά γ* επιδορπίζομαι. 
ΣώφιΧος έν Παραχατα&ηχφ 

Ήδν γε μετ* ανδρών Ιοτιν Ελλήνων άεϊ 
συνάγειν το πράγμα χάριεν. ούχι « δύο 
χνά&ους άνεβόηοέν τις νπόχει* χωμάϋαι, 
προς την Ταναγριχην δει γαρ, ϊν' έχει χαταχλι&εϊς 
έπιδορπίσηται τας ονείας ααττνας. 
€ Πλάτων έν τω Λτλαντιχω μεταδόρτιια αυτά χαλεΐ έν του- 
τοις „ Πάντα τ' ινώδη έφερε τοις χατοιχονσιν η γη, χαϊ 
τον ημερον δέ χαρπόν πλείστον έφερε, χαϊ άχροδρύων πλή- 
&ος, χαϊ οσα παραμν&ια ηδονής μεταδόρπια." 640 ο. V. 4. χόςια ΑΒν. χοίςια Ρ. *»ρ*α Χ,. V. 5. πυος ία. 
χυος βίηβ αεοβηία. ηυριάτ-η ΑΒ. ηυηΜ τβ Ρ. πυμία τ« VI-. 
άκονσόμι&α ΧίζΙ %ούτ»ψ οπι. Β. Λ»;;] *ϊπχς 8οΗ\νβΐβη. 

οντβ»ς οπι. Β. 

640 ά. λ/γοντ' &ρ Ι&οοββίαβ ρ. 339. Γ·β£βΙ>»*ιΐΓ Χίγοτχίΐ. 
ΙπιΧΙποι VI*. ίηιΧίΙηοΛ ΑΒΡ. χαϊ ΛίφιΧος) *αί οηι. Β. 

άμνγδάΧαί] αμυγδαλιά Α. ιιμνγδαΧαϊ Ρνΐι. 1η Ο υΐβΓουβ αοοβηίαβ 
ββΐ. *Σβ*φΐΛος /ν] οηι. Β. V. 2. /«(>***] χα$(*ν Ρ. 
Ροιί ο"^ ίηάίϋ&νί ι^ΙΙαηαβ άβίβοίιιιη. ου*·* 8οη>νβ'ΐ£η. 
Τ. 4. ΐν*] ΒΡ. χαταχλί^ίίς] χαταχλησ&(1ς Β. 

640 6. Ζ* τ£ οηι. Β. 'ΛτΧαπιχφ] $ίτβ ΟήίΐΛ ρ. 115 ». 
Οιηίβϋ βρϋοπιβ. /* τούτοις οηι. Β. τ* Β. τ« Ρ VI*, 

*νω$η ΑΒ. ινώδης Ρ VI*. (φ*1Ι*το Α· Ιγα(τ*το ΒΡνί*. #7"^* 

τότι Κοπ^ί^Η. ΑΙίΙβΓ αρυά ΡΙαΙσηβηι. VI*· ημίτιροψ ΒΡ. ,14 1423 

47^ Τρύφων δ4 φησι τδ παλαιόν , ηρϊν εισελ&πν τούς 
δαιτνμόνας, Ιπι των τραπεζών χεΐσ&αι την εχάστου μοΐ- 
ραν, ύστερον δέ πολλά τ β χαϊ ποιχίλα ΙπΗύφίρίοΟΌΐ · διο 
χαϊ Ιπιφορηματα χλη&ηναι. Φιλύλλιος δ* εν Φρεωρύχω 

ϊ φησϊ π*ρϊ των δευτέρων τραπεζών λίγων „ Αμύγδαλα, 
χάρυα, ίπιψ>ρήματα. " χαι "Λρχιππος έν Ήραχλεϊ χαϊ Ήρό- 
δοτος ιν πρωτΐ]. χαϊ επιδορπίσασ&αι δ* ελεγον το έντρα~ 
γεϊν χαι ίπιδειπνησαι. άπερ "Αρχιππος Ιν Ήραχλεΐ γα- 
μοϋντι Ιπιφορηματα χαλεϊ δια τούτων ,,ΊτρΙοις ίπιφορη- 
μασί τ* άλλοις γέμουσα." χαϊ Ηρόδοτος δ' ίν τ;) πρώτρ 
641,,-Σιτί'οις ο*έ ολίγοισι χρίονται, έπιφορημααι δέ πολλοίς." 
το μέντοι χατά η/ν παροιμίαν λεγόμενον „*Αβυδηνον ίπί- 
φόρημα" τέλος τί Ιστι χαϊ ελλιμένιον^ ώς Αριστείδης 
φησϊν εν τριτω περί παροιμιών. Διονύσιος δί 6 του Τρύ- 
φωνος „ Το μεν παλαιον, πριν (ίσελ&εΐν τονς δαιτνμόνας, 
ίπϊ των τραπεζιών χεϊσ&αι την εχάστου μοϊραν, ύστερον 
δε πολλά ποικίλα έπιφερεα&αι. διο χαϊ Ιπιφορηματα χλη- 
&ηναι." Φιλύν,ιος δ* Ιν Φρεωρύχω τα επιφερόμενα μετά 

ο το δειπνησαι, λέγων ώδί „ Αμύγδαλα, χαρνδι', Ιπιφορη- 
ματα." Πλάτων δ* ίν Μενέλεω Ιπιτραπιζώματα οντά χα» 
λ*ΐ, οίον τα έπιτι&ίμενα ταΐς τραπέζαις βρώματα, λέγων 
όντως 

Είπε μοι* 

ώς ολίγα λοιπά τών ίπιτραπεζωμάτων. 
Β. 6 γάρ &εοίσιν εχ&ρος αυτά χατέφαγεν· 
Αριστοτέλης δ* ίν τω περί μί&ης τα τραγηματα φησι ψιΜλλιος 01 φριωτνχψ Β» λίγων ψησίν αμύγδαλα, χόρια — Β. 

' 640 ΐ. * Αμύγδαλα ίη βηβ ΙηηιείΓί ίιιϋ. ηάρνα] καρύδι* 

641 1). ί* Ήραχλιϊ] 4ρ οιη. Β. Ιν *ρ·ίτι?] 0»ρ. 133. 
ηαλέΖ] χαλΛς Β. δια τοντν ΟΜ. Β. Ηρόδοτος δ'] δ* ονη. Β. 

πρωτιβ *ί} οη. Β. 2ιτ<ο$ς] ο(τοιΟ> Η«Γ0(1υ*υ« «1 Αΐηβ- 

η&βαβ IV. ρ. 144 

641 &. ίλλιμ/νιο* €αβαυΙ)οηιΐ8. Ιναιμίψιον Ρ VI». Ηοε ββ! 1*λ$- 
μήιον. ηιρί οη. Β. Τρύφωνος ηροχίίμίτο*. ηλάτων δ Ιν μι- 

ψ(λμ» Β ιηβάίί· οηιηίϋιιβ οιηίΜΐβ. ηολλά *αί ηο**ίλη βΛκνβί^Ιι. 

641 1>· καρύδι* Α. καρύδια Ρνίι. χνρυ* 640 Γ, λήφτ ουι*% 

οη. Β. ΡΐΑΐοηι» τ. 1. ιΜ ΒΡΥ. ίΐη* I* V. 2. «ΜιιΙίΙ IV. 
ρ. 170 ί. 'ΑριατοχΟης δ'] δ' οιη. Β. 

4 

I I I 142* ΓΑ 

λέγεσ&αι νπδ των αρχαίων τρωγάλια, ωού γαρ ίπιδορ- 
πισμον είναι. Πίνδαρος δ* εστίν ο εϊπών 
ο Δείπνου δϊ λήγοντος γλυχύ τρωγάλιον, 
χαίπερ πεδ' αψβ-ονον βοράν. 

όντως γαρ χατά τον Εύριπίδην άποβλεψαντα ίστιν εις 
τα παραχείμενα ειπείν 

Όρας τον ευτράπεζον ως ηδύς βίος· 

48. "Οτι γαρ ήσαν χαϊ παρά τοις άρχαίοις αϊ δεύτεροι 
τράπεζαι πολυτελώς μεμεριμνημεναι παρίστησι Πίνδαρος 
ϊν Όλυμπιονίχαις περϊ της Πέλοπος χρεουργίας διηγού- 
μενος 

Τραπεζαισι δ 1 άμφίδενρα χρεών 
σί&εν δχδάσαντο χαϊ φάγον. 
ά εμοϊ δ 9 άπορα γαστρίμαργον μαχάρων τιν ειπείν. ' 

οι δϊ παλαιότεροι απλώς τράπεζας ελεγον, ως *Λχαιος Ιν 
Ήφαίστφ σατυριχώ 

Θοίν>ι σε πρώτον τερψομεν. πάρεστι δε. 

Β. το δεύτερον δϊ τω μ* χηλησεις τρόπω ; 

Α* μνριύ σε χρίσω πάμπαν εύόσμω δέμας» 

Β. νδωρ δέ νίψαι χείρας ου προσ&εν δίδως; νπο των αρχαίων] νπ' αρχαίων Κ. τρωγάλια, ώσ§1 γαρ ^οΐινβϊρΐι. 

τρωγαλιλωσ*ι ( — ώσα Β) γαρ ΑΒ. τρωγάλια γαρ Ρνΐ^. Πίνδαρος] 
Ργ. 94. ρ. 018. 

641 ε. λήγοντος Α0 βΐ Ευβί&Λίϋβ ρ. 1401, 49, λέοντος ΡΥΧ. 

γλνχυ ί. βί Ειΐ3(α(Ηίυ8. γλυχυν Ρν. Ρίηιίαπ νβι*βι/ηι βΐ- 
ίβπιιη οιη. € βΐ ΕυβΙαίΗίυβ. ηαίπιρ ΒοβοΙίΙιίιιβ. ί,ίρΓί χα* π*ρΙ. 

ηίδ' βεΗηβίάβηιβ. ΙΛΗπ ηαΐό*'. (παϊδα ψΌ-όνον Ρ.) Βνριΐιί- 
δην] Ιη ίτιιςηιβηΐυ &ριι<1 8ίοΗαβυπι ΚΙυπΙβξ. 1*1» 14. τοΤ. 11. ρ. 371. 

(ν '0>λνμπ*ονίχαις] 1, 80. V. 1. άμφίδίυρα οοίτυρίβ ΒΡ. 

άμφιόινρα Α. άμψΐ διύτατα VI* Ύιά* &ηιιο*αΙΐοηβπι. 

641 θ. V. 3. άπορα γαστρίμαργον] ίιβ^βΒαΙίΐΓ άπορον γαστρίμαρ- 
γον. ςυββ β(ίαηι Ρίικίαπ ΐΉςΠοιιηι βΐ ορίίηιοηιηι β* ρΐυηιηυηιηι 
« βοπρΙϋΓΕ ββ*. άπορο* άγασχρίμαργον ΒΡ (β*, υΐ ΒϋβρίΟΟΓ, Α;, φΐοά 
α 

ββ* άπορο* γαστρίμαργον. μαχάρων τ»»'] μαχρωτιν* Β. μαχρω τιν Ρ. 

ΑοΚαίΜ νβΓΗϋ» οηι. €. V. 1. θο(ν$ ο* Οα»αιιΙ)οηιΐ3. ΙΛοπ 
Οο(νηψ δΚ V. 2. α(1()ίύί* Ιαεοοβίιι» ρ. 340. μ* χηλί,πης 

Α. μι χλήσιις Ρ. μτ,χηλψπς I». μη χηλψας Ιι. V. 4. νίψαι) Λ. να/· χαί τραπέζά γ* Ιχποδών άπαίρεται. 
Αριστοφάνης 2!φηξίν 

"Υδωρ χατά χειρός, τάς τραπίζας ύαψέρειν. ' 
Αριστοτέλης δέ ίν τω περί με&?]ζ παραπλησίως ημΐν δεν- 
β τέρας τραπέζας άπαγορεύει δια τούτων „ Το μεν ονν ολον 
διαφέρειν τράγημα βριίματος νομιστέον οσον έδεσμα τρω~ 
γαλίον. τούτο γαρ πάτριον τοννομα τοις "£λ?.ησιν, επεϊ 
εν, τραγημασι τα βρώματα παρατί&ενται. διόπερ ου χαχώς , 
εοιχεν ειπείν 6 πρώτος δεύτερον προσαγορευσας τράπεζαν * 
δντως γαρ επιδορπισμός τις 6 τραυματισμός εστι, χαϊ 
δεϊπνον έτερον παρατΊ&εται τραγήματα." Διχαιαρχος δ Ψ 
εν πρωτφ της εις Τροφωνίου χαταβάσεώς φησιν ούτως 
Τ ,,'ΪΓ γε την ποΏ.ην δαπάνην εν τοις δείπνοις παρέχουσα 
δευτέρα τράπεζα προσεγενετο χαϊ στέφανοι χαϊ μύρα χαϊ 
θυμιάματα χαϊ τα τούτοις αχολου&α πάντα. " 

49. *£δ'ιδοτο δέ χαϊ ωόν εν τγ δεύτερη τραπείφ, ωσπερ 
χαϊ λαγωα χαϊ χίχλαι χοινρ μετά των μελιπηχτων εισε- 
φερετο, ώς Αντιφάνης εν Αεπτινίσχω φησιν ΰϋτως 

Οινον Θάσιον πίνοις αν; Β. ει τις ϊγχίαι. 

Α. προς άμυγδάλας δΐ πως *χ*ις; Β. ιιρηνιχώς. νίψας Β. V. 5. χαϊ Αΐ\ά\ά\ί Ο&β&υύοηυβ. τράπιζά γ* Ιχπα~ 

δων] τράπιζ' Ιχποδων Β. τράπίζά γ* ίχ ποδών Ρ. άπαΙρίται ΑΒ. 

ϊπα/ρπα* Ρ1-». Ιπαίριται V. Ζφν,ξΐν (σφιγ*ίρ Β)] V. 1216. 

άριστοτ/λης ίρ πιρί μί&τ,ς το μΧν ονρ ολον φησί διαφ/ραν Β. 
άπαγορ*ύη Α. ΙηαγορινΗ Ρ VI;. 

641 β. ϊόιομα τρωγαλ(ου] ίδίαματος τηωγάλιον δοΗννβί^Ιΐ. 
τρωγαλίου \*. τραγαλίου Ρν. χαχώς Ι*, καλώς Ρν. <5>·τα»ς ΑΒ, 

βρϊίοιηβ βΐ Ειιβίαΐΐιίιιβ ρ. 1401, 60. όντως Ρ VI». ΕρίΙοηιβ οηιίβηο 
Αηβίοΐβΐίβ ηοπίίηβ Ηαβ€ βχεβΓρβίΙ δίντ/ρας δϊ τραπίζας ίχάλονν η«ς 
των τραγημάτων· όντως γαρ ο τραγηματισμος ίπιδορπισμός τις ίατί χαϊ 
διϊπνον ΐτιρορ. τις 6 τραγηματιομός] τραγηματισμής τις Ρνΐ*. 

ΟοΓΓβχίί 8οΗ^βί$Η. βχ βρίΐοηιβ β* ΕιιβΙ&ίΗίο. ιίς χροφωνίου 
ΑΒ. Α1>βΓΛΐ ίΐς. 

641 Γ. φησιν οΰνώς ονη> Β. ή γ$ Ια. »>« ΒΡν. ΡοΠαΜβ 

η τι 8€Τ·1)6η(Ιιιπΐ. παρέχουσα Γι. παρ/χονσαν Ρν. στέφανοι^ 

στέφανος Β. Ιν αΐς λαγοία χαϊ χίχλαι χαϊ ιιιλίηηχτα χαι ώα προαί 

φίριτο (προίφέροντο Ευ3(Η(Ηίυχ ρ. 1401, 52.) 0. *ΙθΗρ/ρ»το]^ 
ιίσφίριτο ΒΡ. ούτως οτιι. Η. ΑηϋρΗαηίβ τοτβυβ αΜιιΙϋ Εα- 

βίακΗίυβ ρ. 1401, 53. V. 2. άμνγδάλας\ άμνγδαλας Εϋ8ΐαΐΗίυ«. 1426 υ 

μαλαχάς σφοδρά, άι Ψ άς ι*&ι?* προβπαίζιιν βία. 
Α. μελίπηχτα δ* εϊ σοι προσφίροι; Β» τρώγαμ* χαϊ 
642 ψον δε χαταηίνοψ αν άλλου δη τίνος. 

ίν δέ Όμοίοις 

Ειτ ίηεισηγεν χορύαν η τράπεζαν δεύτερον 
χαϊ παρε&ηχε γέμονσαν πεμμασι τιαντοδαηοϊς· 

"Λμφις δ* εν Γυναιχομανία 

Ήδη ποτ ηχουσας βίον άληλεσμ&σν; 
« * » αι τοϋτ' Ιχεΐν* εστίν σαφώς· 
αμητες, οίνος ηδύς, ωά, σησαμαϊ, 
μύρον, στέφανος, ανλητρίς. Β. ω Λιοσχόρω, 
ο ονόματα των δώδεχα &ξών διεληλυ&ας. 

Άναξανδρίδης 'Λγροίχοις 

Ώς δ* Ιστεφανώ&ην, η τράπεζ' Ιπηγετο, 
τοσαυτ έχουσα βρώμα&' οσα μα τους &εους 
χαϊ τάς &εάς ουδ* ένδον οντ' $δειν Ιγώ, 
ουτω 7ΐαρέζων χρηστός ονχ ϊζων τότε. 

Κλέαρχος Πανδροσώ 

Λάβ' υδωρ χατά χάρος. Β. μηδαμώς. χαλως ίχει. 
€ Λ. λάβ\ ωγά&\ ουδέν χιϊρον. ω παί, συ Λ τί&η Ροβί ηυηε νβΓβιιιη &1ίαυ& βιε'κΐίβββ νίάβηΗΐΓ. V. 3. μαλαχνς] 
μάλλον οιηίββο οφόδ^α € βί ΕαχΙ^ΐΗϊϋβ. £** «ς] διαο Ρ. 

βία] άίίαν ίη οοηιρεικϋο εοάίείβ Ο Β£ηο3θβΓ6 8ΐΙ>ί νίι1βΙ)^υΓδοΗ^νβί§Ιι. 
ύίδοται Ειιβί&Ιηίυβ. V. 4. ποοσφ/ροι ΛΒ. προσφιλή Ρ VI*· 
τρώγοφι χαϊ ΑΒΡ. τοώγοψ* ά» χα* VI». τφαγοψ* αν οίηίββό ηαΐ € βλ 

642 &. V. 5. άλλου (άλλους Ρ) δη ηψος οιη. 0 61 Βαβ*&(Ηίυ«. 
νβΓβϋβ βχ Όμοίοις οιη. & Όμοίαις Β&ΐβοαιηρίυ*»· V. 1. 
ίπιιοϊ,γιν χο^ίαν] ίηηοηγ' §νχορία* Ρ. V. 2. Ηαηο τβΓβυιη βχ 

ΡΗίΙοχβηί Λιίπνο) δυηιμβίβββ γίιΙβΙαΓ ΑηΙίρΗ&ηεβ. €οηί. &4 XI. ρ· 
471 ο. ά* Ιψ ο πι. Β. V. 1. άληλίομ&οψ Ο&βαιιοοηαι. άλΐ}- 

λιμίνον ΟΡνϊ>· V. 2. Ι^&ευηλία Ιηάΐε&τϋ 8οηννβϊ£η. 

αί το 0 ν τιχΗΨ Α. α* τον τίχιϊρ Β. α! το5 τν/Λι» Ρ. αίτον τνχ«7ι> VI*· 
τοίτ' /κι;» Ο. *στ»ν Α. /ση ΒΟΡνί». V. 3. ωά 01». ωσά 

Αν. ώσα ΒΡ. σ>;οααα» 8οη\ν6ί§π. σηβαμαΐ ΑΒΡνί*. οήοαμα Ο, 
V. 4. αυλι^/σ* οΊαοχόοα» Β. 

642 ο. ΑηΛίαηάπάιβ νβι-βυβ οιη. Ο. V. 3. Μοψ ΑΒΡν. 
Μορ V. ορτ' ΑΒΡ. ου»* VI* 1^ Ρ· V. 4. 

οΰτω) όντως Α. ΑΤ^»^ί νίΐΐβοπιηίυβ. χςηστΖς* 

642 ο. ΟΙβΛτοηί ν. 2. « πα» ο» τ/^η Μβΐαε^ίη* ρ. 70. 1»β- υ 1430 

έπϊ την τράπεζαν χαρυα χαϊ τραγηματα. 
Σνβονλος Καμπνλίωνι 

Τραγημάτων' δ' εσ&' η τράπεζα σοι πλία. 
Β. ου φώοτραγημ&ν ύμί πως ίχάστοτε. 

"Λλεξις Πολυχλεία* εταίρας δ* όνομα Πολνχλεια· 
Ό πρώτος εύρων κομψός ην τραγηματα· 
του συμποσίου γαρ διατριβην έξίΰρε πως, 
χάργονς Ιίχειν μηδεποτε τας σιαγόνας. 
Λ χαϊ Ιν Όμοία* το δ* αυτό δράμα χαϊ ώς Αντιδότου φέ· 

ρεται· 

Ουδέ φιλόδειπνος είμι, μα τον Άσχληπών, 
τ ρ άγημα (ην χαίρω δέ μάλλον· Β. εν πανυ. 
Α. τραγίιματ αίσ&άνομαι γαρ οτι νομίζεται 
τοϊς ννμφίοίς μετιοΰσι. Β» την νυμφην λέγεις. 
Α. παρεχειν αμητας χαϊ λαγφα χαϊ χίχλας. 
τοντοισι χαίρω, τοις δέ χ^χαονχενμίνοις 
οψοχΗ χαϊ ζωμοΊσιν ηδομ\ ω &εοί. 

β 'Απίων Μ χαϊ Λιόδωρος, ώς φησι ΠάμφιΧος, ίπαίχλειά 
φασι χαλεΐσ&αι τα μετά το δεϊπνον τραγηματα. 

50. "Εφιππος Έφηβοις 
Χόνδρος μετά ταντ' είσηλ&ε, μνρον Αΐγνπτίον\ 
Φοινιχίνου βίχός τις νπανεωγνυτο, 
' 

ςβϋαίιΐΓ «αϊς #«τ/*η. ΕιΛοΜ ν. 2. οΰ €. ουχί Ρ\1* 
ΑΙβχΙάίβ τ. 2. πως οηι. Β. V· 3. ^Μκοτ· Β αιω Οαβ&ιώοηο. 

642 ά. ΑΙβχιάιβ τβΓβαβ οιη. Ο. V. 2. χαίρω Μ ΕγΛιγΜιμ 
ρ. 456. δί χαίςω ΡνΓ·. V. 6. *ίηαςυχινμ6>ο$ς ΑΒΡ. χ<χκο£ΐ/χ<ν- 
μψοκ VI.. V. 7. ζωμοίαιψ %δομ* ω) ζωμΛαΐρ η*' ομ» Α. ζωμό* 

ά^δομ* ω Μβίηβΐίίαβ £α&ββ*. Μβηαηάι·. I. ρ. 26. 

042 6. άηίων δϊ Β€. αηίωρ δη ΡΥΐι· Λώδωςοζ] ,,ΜβΗια « 
ηοηη*ΙΚ$ ίοτίρίαιη Ήρόδωρος·" 0&8&υΙ>οηυ3. Οίοάοηιηι οηη €. 
ίπαίχλαα ΑΒ. ίηα(χ)*α € βυρβΓβεπρΙΟ ΙηαίχΧΐΐα. ΙπίκλιΐΜ ΡνΓι β* 
βρϊΙΟΠΙβ ΙΙϋβ8θΗβ1ϋ. φασ*] φηαΐ Β. β ϊφιηπος δί τραγηματΛ 

άπαρϋ-μούμινός φησ* βρίΐοοιβ , οιηίββο ρποΓβ ΈρΥιίρρί ίι-<ΐ£πιβη(ο. 

V. 1. μ*χα ταΰτ' 1&0θ1)8ίϋ8 ρ. 341. ί.6&<ϊΙ>δΙΐΐΓ μετά τ\ 
ύαηλ&ε Β. ιίσηί&ίν Ρ\Ί-. ν V. 2. Η«αΗί I. ρ. 29 ά. υηάβ Φο*«~ 
χί,ου Γβροβϋαηι. ΙΛΜ ψονίΜον. Φ<Ηνι**ου α»0«»1>οαιι». βΙ*ό* 
ΑτΗΚΝΑΕυδ. III» 92 1428 - υ 

ϊτρια τραγημα&' ηχε , πνραμους, άμης, 
φών εχατίμβη. πάντα ταϋτ* έχνάνομεν, 
εμααώμι&' όντως όρδριχώς οσ' ειχομεν' 
χαϊ γαρ παραμασύντας τινός παραβάσχομεν. 
χαϊ }ν Κυδώνι 

Και μετά δεϊπνον χόχχος « * 
έρέβιν&ος, ¥ ¥ χναμος, 
χόνδρος, τυρός, 

μέλι, σηααμίδες, βράχος, βρνγμός, 
ί μνους, πυραμίδες, μήλον, χάρνον, 
γάλα, χανναβίδες, χόγχαι, χυλός, 
Διός ίγχέψαλος. 
"Μεξις Φιλίσχφ 

Άρτίον 

τράπεζαν, απονίψαι δοτέον, προαοιστίος 
ϋτεψανος, μνρον, σπονδή, λιβανώτός, ίοχαρις» 
τράγημα δοτέον 'έτι, πλαχουντος άπτεον. 
ίπει δε* χαϊ 6 Κύπριος Φιλόξενος Ιν τω Δείπνω δευτέρων 
6 43 τραπεζών μνιιμονενων πολλά χαϊ των ημϊν παραχεψενων 
ώνόμασε, γέρε χαϊ τούτων άπομνημσΐ'είοωμεν »Τάς δΐ δη 
πρόϋ&εν μολούσας λιπαραυγεΐς πορ&μίδας πολλών άγα&ών 
πάλιν εϊΰεψερον γεμονοας* τάς ίψημεριοι χαλίοντι νυν 
τράπεζας, ά&άνατοι δε τ' Άμαλ&είας χίρας, ταϊσι δ έν τις] βίκος τις Ρ\Γϋ. V. 3. 4. *ΚΰΙί* II. ρ. 58 α. V. 3. ϊνρια 
§8. «τ ϊτςια Α. §1x1 ιςίκ ΒΡ. «7τ* ηχρ(*χ VI». χραγημα&* %*§ 
ΡοΓβοηυβ ίη ΜίβεβΗ&η. ρ. 246. 

οόλιμο &ηχ* 58. τραγήμΜτα &' ηχ§ ΟοΓΑββ. ηνρά μούσα μηοάωρ 
Ιχαχό/ιβηψ άψχα Ρ. V. 4. νώ* Α €1 68. ωοψ VI». πάνχα 1*. 

ψαντα V. χαντ* ίχ9αύϋμ*¥ Γ» β* ,58. Χαυχα Ιχιχνάομιψ Ρν. 

V. δ. ίμασώμι&' 8οΗ\νβί§Η. ΙΛοπ 1*μααύμ*&' . V. 6. ηαραμα- 

ουτχας €&8&υΙ>οηιΐ8. \Λ\>τ\ πνραμαούλτης. V. 1· μπα όΛηνο* Μβί- 

V. 4. αησαμίόίς] ΛΊάβ ρ. 646 Γ. βλάχος Οία. €. βρίγχος Μ'»&β- 
Ι<ίΒβ Ηβίβίο βρνγμος. 

642 ί\ Α\*χ\ά\9 νβΓΑίιβ οιη. Ο. V. 2. άηονΔρα» ΡοΓβοηα ι. 
ΙΛ\>η , άπονίψαβ&ια. V. 3. /*/αοΙ«] 8εηί)ο1>ΛΐυΓ Γσ*αρ*ς. 

V. 4. χ^άγημη ΡοΓβοηΐΙΙ». !ο.»'£*ΙιλΙιιγ τοι<γηματ«. 

643 ». ϋβ ΡΜΙυχβηι νι·ι*3ίΙ)ΐΐ9 > ί<1β Ηΐιιιηΐ&Ιίοηεηι. Ερίίο ιιβ 
ηοιι ηίβί ρηηιο* νοι-βικ ΗίΐΗ*ι. χαλάκι] ηαλίοντο Η. . υ 1429 

μίσαις έγχα&ιδρν&η μέγα χάρμα βροτόϊς, 'λενχος μυελός 
γλνχερος, λεπτοΐς άράχνας ίναλιγχίοισι πέπλοις αυγχαλύ- 
πτων οψιν αίοχννας ντιο, μη χατίδΐ]ς μολογενϊς πων λιπών 

Ι> ταις άνάγχαις ξηρον έν £ηροΐς 'Λρισταίαυ παλιρρντοιαι 
ηαγαϊς. τό δ' ονομ' ης αμυλλος. χερσϊν δ* ίπί&εντο ατό- 
μιον μαλεραΐς τάν δεξαμίνην ο τι χα διδω τις. α Ζανός 
χαλίοντι τρώγματ\ Ιπατ έπενειμεν έν χατά χναχομιγίς πε- 
ψρνγμίνον πνροβρομολενχςρεβιν&οαχαν&ονμιχριτοαδνβρω- 
ματοπανταναμιχτον αμπνριχηροώηατίχας. παρεγίνετο τοι/- 
τοις ταίτιν 6 χολχομανης τοξαιαελαιοξ,αν&επίπαν χαπυρος, 

* χοιρινισάδεα δϊ κνχλωτά όμοφλωχτα άνάρι&μα, χαϊ μελί- 
πηχτά πτυγμένα αφ&ονά βαααμοφλωχτα. τνραχίνας τ* 
γάλαχτι χαϊ μέλιτι ουγχατάφνρτος ης αμυλος % πλατάνια 
ϋασαμορντοπάγη δέ* χαϊ ζεόελαιοπάγη πλάτνντο βαοα- 
μόπαστα πέμματα χαϊ τερεβιν&οχναχοσνμμιγεΐς άπαλαϊς ίναλχηίοιαι ΑΡν. ΙναΙΙραος Ι*. Κχ Β βηο&ϋιηι άΧιχχίο^ συγχο> 
Χύητ·»ρ I». ουραιΧύητον ΑΡν. χατίδτχ Ρ VI*. χ«τ% τις Β. 
μολο/(ΡΪς] μηΧογινίς Β. 

643 I). παγ<&ζ VI*. Λ0/«*ς ΑΡ. το δ' ονομ* »;ς άμνΧΧοζ Α. 

το δ* δνομηααμνΧοζ Β. τό δ δνόμηοα μνΧος Ρ. τό δ* όνομαααν μν— 
Χός VI*. Χ*<!°1* Ρ VI*. χιρο) Β. <»/^ιηο ΑΒί*. Ιπί&ιττο 

χα διδφ] Ι*β£θ1>&ΙιΐΓ χαϊ δίδφ. α Ζαν6ς 8οΗινβί^Η. «ζανός 

Ρ VI*. χαλ*/ο»τι] χαΧίοντο Β. χρώγματ' ΑΒ. τράγματα Ρ VI*. 

ϊηητ' βοΗνβφι. ίηά τ' (βίο) Ρ VI.. Ι,ΛΗ 1* χατάχνα 
%ομιγ)ς. χναχομιγϊς ΓβδΙϊΚιί* ΡϊοπΙΙο. 1*ί(1ει*α6 Ιν χατά ύεΙβηΗαβ νί- 
όβηίατ. πνροβρομοΧ*υχιρ(βίν0^χαν&ονμίχριτοαδυβρωματοπανταρα- 
μιχτορ Α. πνροβομΐ,λιυχί ριβιν&οαχάνθ-ου μιχτριτο αδνβρωματο πάνχ' 
ννάμικτον Β. πνροβρομοΧ' Ιρ/βιν&ο (ο άβΐε(υηι) αχάν&ονς μιχτριιυα- 
δνβρώματος ηαντ* άϊαμιχτον Ρ. ηνροβρομοΧίρίβιν&α ιιχύν&ους μιχτυι- 
τναδνβρώματος πάντ* άνάμιχχορ V. πυροβρομολίβιν&α όχάν&ονς. Μίχι^ι- 
τηαδνβρύματος ηάντ' ανάμικτο* 1#. ιψηνηι χήρος δηοτιχιις Β. 
χοίχομανης] χογχομαρης Β." «λαιο Α. ίλιο Ρ VI*. χι^λαίτα] 
χύκλωτα Ρ. 

643 Ο* άγ&ονα σασαμόφλωχτα δεΚνιτί^Η. «φ^όί«ς «σΓ<<ιόφλ>»χΓα 
Ρ VI*. ον^χαταφνοτος βοΙίΛνβίφΗ. σ^/χαταφνοτόο^ς Ρ VI*. 
ηΖατάηο σασαμορυτοκάγη] πΧατάψιοοα ^ααμορυτοπΰγιι Ρ VI*. πΧατάνισαα 
οαμόρντο πηγή Β. ηλάτνηο οασαμήπαστα 8οΙι«οί§Η. π^άτν^ος 

άθα/«όπαστα Ρνΐ^. τ*ρΐβιν&ο — Λ Κ. ΟίρίβιιΌο — Ρ VI*. 

— χψαχοσνμμιγιΐο' άηαΧαΙςΗ. — χναχοονμμιγηαα τταΑκϊςΑ. — χνακοσνμ- 

9'2* > 

1430 

&άλλοντες ωραις ωά τ-* «μυγδαλίδες τάν μαλαχοψλοια 
ων τβ τετρωχτατε ποιών άδυίδη χάρνα' αλλα τε οσσα 
πρέπει παρά &οίναν όλβώπλοντον. πόσις δ' επεραίνετο 
χότταβο'ι τβ. λόγοι τ* Ιπϊ χο&ας. ϊν&α τι χηνον $λίχ&η 
ά χομψόν α&νρμάτίον Χαϊ ε&αυμασαν αυτο 9 επεττ ψ/νησαν." 
ταύτα χαϊ 6 Κυ&ηριος Φιλόξενος, ον επαίνων Αντιφάνης 
εν τω Τρπαγωνιστΐι ψησι 

Πολύ γ' ίστϊ . πάντων των ποιητών διάφορος 
ο Φιλόξενος, τά πρώτα μ&ν γαρ ονόμασιν 
ίδίοιΰι χαϊ χαινοϊσι χρηται πανταχού, 
έπειτα τά μέλη μεταβολαΐς χαϊ χρωμασιν 
5 ως ευ χεχραται. &εός εν άν&ρώποισιν ην 
β »χεϊνος 9 είδώς την άλη&ως μουσιχην. 

θ! νυν δέ χισοόπληχτα και χρηναΖα χαϊ 
αν&εσιπότατα μέλεα μελέοις ονόμασι 
ποιονσιν ίμπλεχοντες αλλότρια μέλη. 
51. Πλαχουντων δί ονόματα πολλών χαταλε&άντων, \ 
όσων μέμνημαι, τούτων σοι χαϊ μεταδώσω, οιδα δέ χαϊ 
ΚαλλΙμαχον Ιν τω των* παντοδαπων συγγραμμάτων πινάκι 
άναγράψαντα πλαχουντοποίΐχά συγγράμματα Αίγιμίου χαϊ 
{Ήγησιππον χαϊ Μητροβίου, ετι δέ Φβ/τον. ημείς δέ α 
μετεγράψαμεν όνόματα πλαχουντων, τούτων σοι χαι μετα- μιμϊοα ηαΧΧαίς Ρ VI*. ιί« τ* ροΐΐ ι5ρα%ς αάά. ΒΡν» οιη. Ια 61 
ίίοίηνβΐ^ΐι. βύίΐίο. ναι»} %ι\ν Β. ων τ* Τ€Τφ«χτατ* Α* ύ* τ«- 

νράχαο* Ρν. ύν ητοώχαη Ι*, τ* ίιύ χοιννς 8οΗ>ν€Ϊ§Η. %* άκχο*·» 

ψας Α. τ< Λ«χ<ΗΡας Β. τβ πΐ'χ**ας VI»· χηνον] χαινον 0&1β€&Πΐρίιΐ9· 

643 ά. ϊηατ* Α. Ικι»τα Ρνΐ*. ναί/τα χαί] χ«2 οη. Β. 
ίχ τ<Γ/] τω ο πι. Β. V. 2. τά αάάίΑίΙ Οαβ&ιώοηιΐΒ· ^χό/ία*»*]. 
οτόμασίψ Β. V. 3. ίϋώισ» χαϊ χ<τ*χο**» βι*ο(ίυ* Ια ΕχοβΓρίίι ρ. 
629. ΙΛοΗ ί«Μο*ς χαι χοιχοϊλ. V» 4. «α αάάίάίΐ ΟλβΑίιοοηα*. 

V. δ. Ιΐλ βρϋοηιβ ββ* «5 χίχςωσμ&ον αϊ ία ΟΓΛίίοηίβ οοηιΐηιοϋοηβ· 

643 6. V. 6. οη. «Μ«ς οιη. Β. 6γ( >- 

ϋαβ. ταλ^ώς Ρ VI-. V. 7. χΜϊόηληχτα Α. V. 8. «χ*ισ«πο- 

*«*α ΕΙη»β1«ίυβ αά ΑΗβΙορηΑηί· ΑϋΗβΓηβ绀» 1161. ρ. 106. άν&ι- 
οιπότατά τ« Α. άχ*«η ηοτάτ* Β. αχΛσ&οτα οοιιαβο *« €. «χ*«9«ήοτ« 
τάτ« Ρ. ιίχ#*σ*7ΐ«τατα τβ V. «*£<σ· *«τα*ά τ* Ι*. οσω* €θΓ463. 

χχο&ψ Ρ VI*. Χ«λλι><χ*οχ] Ρ. 471. Ιη βρίίοηιβ η&€0 άββιιηΐ. 
α^α^ά^αι-κχ] «»>ί'^ι<ίνοϊ·Γ« Β. ΑΙγψίον] νίριμίου Α. 

643 Γ. α] καί « Β. τούτων ΑθΓ€β(;Ηίΐΐ« ΒίΙιίοΜΛί. ΙΔ υ 14^1 

δώσομεν % ονχ ως. τον νπ' 'Λλχιβάδον - πψφ&έντος Σω- 
χράτει* ον Ζαν&ίππης καταγελασάσης 6 Σωκράτης , Ονχ- 
ουν , εψη, ουδέ αν με&έξεις τούτον, τούτο δέ ιστόρησεν 
6 4 4 [Αντίπατρος εν τω πρώτω περϊ οργής. έγώ δέ φιλοπλάχονν- 
τος ων ονχ αν περιείδον τον &εΐον έχεϊνον εξνβριζόμενον 
πλακούντα, μνημονενων ονν ο κωμικός Πλάτων εϊρηχεν έν 
τφ Ποιητή όντως 

Μόνος δ* αγενστος Λ 
ασπλαγχνος ίνιαντίζομάπλάκονντος , άλιβάνωτος· 
αλλά μην ουδέ της κώμης άμνημων ίίμΐ, ην Πλαχονντά 
φηαι καλεϊσ&αι Λημητριος δ Σχηψιος έν δωδεχάτω Τρωι- 
χον δνχκόσμον, των 'Υπαπλαχίων Θηβών φάσχων αντην 
ΐ> άπέχειν αταδίονς ϊξ. περωπαστεον δέ λέγοντας πλακονς 
την όνομαστικην · σνντ^ρηται γαρ Ιχ τον πλακόεις^ ως 
τνροεις τνρονς, αηααμόεις αηααμονς. εϊρηται δέ χατ 9 Ιλ- 
λειψιν τον άρτος, ότι δέ χαλοίς πλακούντας έν Παρίω 
τον 'Ελλησπόντον φαγεϊν εστίν οΐ έπιδημήσαντες μαρτνρη- 
αονσιν. "Λλεξις γαρ πεπλάνηται λίγων τονς Ιχ Πάρον. 
λίγα δέ όντως έν τω έπιγραφομενφ Άρχιλόχφ 
,£1 την εν* τείχη ναίων Πάρον, όλβιε πρεσβν^ 
1} κάλλιστα φέρε* χώρα δύο των ανναπασών, 
β χοαμον μεν μαχάρεασι λί&ον, &νητοΐς δέ πλακούντας, 
οτι δέ χαϊ οι Σάμιοι διαφέροντες εϊαι πλακούντες Σώπα~ 
τρος ο ψλνακογράφβς φησϊν έν ΒαχχΙδος μνηστήρα* 
Πλακονντοποιδν ώνομασμενην Σάμον. 
52. Έγχντων δέ πλακούντων μνημονεύει Μένανδρος 
μεν έν ψενδηρΰ&λεϊ 

1.11 . 

Τηυ^ά. ρ. 246. ΙΛοιί ·&* Ιπ* Λάάιάϊί Οιηιιηοηυβ. κατβκ 
γίλΜύάσ^ο] ««ταηοτηβββρης γιΐάοας Ρβηζοηΐϋ» αά ΑβΚ&ηί V. Η. XI, 
12. 6 2Λ>*$άηις &άά. Ιι. οπι. Ρν. τ£ η^ώτφ] %$ οιη. Β. 

644 β. οΰννς οιη. Β. Μονός ί* β* ίηβντ/ζο^α» οηι. Ο. 
V. 1. ό'] Λ Β. V. 2. ένιαντίζομ* 6αιβΓογ^ιι &* ΗβρηΛβ·«οηβιιι 
ρ. 221. Ιηαντίζομα* Οββ&ιΛοηα». Ινικνγίζομν* ΡΥΙ* όπλάχονν- 
νβς 1ι. άβλάκονντος V. ίβΧαχονντος ΒΡ. 

644 Κ I» ηάρου I» ά&άόχψ **τ«< «ι^Β, V. 1. ·Μπ] 
ΙΛΗ §ντυχψ ολβιι ηοάβν % VI». όΚβια ίπρσβυ η Α. οΐβια Ιποιο- 
β\η\ ΒΡ. 

644 ο. ΠΧαχουντοηοιον] πλαχονντος ποιον Β. Μίνανίοος 6*1 
φηοΐ τιτ&ς ίύχντονς πλακούντας άηούς €. Μίνανδςος ] Ρ. 178. 
μ\ ν Ιψ οιη, Β. Μοιιαοάή τβΓΑαβ &41ιι1ϋ IV. ρ. 172 ο. Οι 1432 

Ουχ &τπ χανδνλους ποιεϊν ούδ' οία συ ' 
ειω&ας εις τούτον χαρυχευειν , μίλι, 
σεμίδα?.ιν, ωά' πάντα γαρ χαναντια 
νυν έστιν' ό μάγειρος γαρ Ιγγντους ποιεί 
5 πλαχουντας όχτους, χόνδρον εψει χαϊ φέρει 
μετά το τάριχος, είτα &ρΐον χαϊ βότρνς· 
η δημιουργός δ' άντιπαρατεταγμενη 
χρεάδι' όπτα χαϊ χίχλας. 
Ευάγγελος δ* εν Άναχαλυπτομένρ 

Τετταρας τράπεζας των γυναιχων ειπά σοι, 
*ξ δέ των άνδρών το δέΐπνον δ* έντελές χαϊ μηδενϊ 
ελλιπές, λάμπρους γενεα&αί βουλόμεσδ-α τούς γάμους. 
Β. ού παρ* έτερου δεϊ πν&εσ&αι' πάντα δ' αυτό- 
πτης έρω, 

5 των μέν Ιλαών άγελβ πάν&' οα' αν βονλτι γένη* 
εις δί τα χρέα μόϋχον έλαβες, δέλφαχας, χοίρους, 

λαγώς' 

Α. ως άλαζών ό χατάρατος. Β. Ό-ρϊα, τυρόν, ίγ- 

1 χυτονς. 
Α. παϊ Δρόμων. Β. χάνδυλον, ωά τ , άμυλιον. V. I. οΓα άβάί βχ 172. όσα ΒΡ. οσσα VI-·. 

044 (1. V. 3. μ4Χ*, σιμίδαΧιν, φά' νώτα 172. μ*Χ*ΟΐΨ μιδαΧινω 
νπατχα Λ. μίΧι σιμιδαΧίχφ άπαντα ΒΡ. ΡοΓ&βββ Ϊ£ί(ιΐΓ βεηϋβηάυηι 
φ* ' άπαντα. V. 5. ό»τοι;ς] ολτ£ 172. *ψ"] 8ϋΗ1)β1ι»ΙϋΓ ίψ*ϊ. 

V. 0. Φρίον I, β* 172. ^ίοψ Ρν. V. 8. κρ«α&' δπτζ< 

172. χρι'α δίοπτα* Ρ. χςιαδιοπτ$ V. χρ/α διοπτφ I». ΕιόγγιΧος] 
ινύγγιΧΧος Β. 'ΛναχαΧυπτομ&υ ϋαΐβο&ηιρίιιβ. άχαΧνπτομίνχ Ρνΐ*. 
*ΑναχαΧυιπόμ§νος Γ&1)ΐι1& άΐείίιΐΓ &1> διικία ίη ΕίάγγιΧος. Ευαη- 

£βΗ τβΓβιιβ οηι. €. V. 1. «ιπά σο* 8οΗ\ν*·ίςΚ. **η«ς οί ΑΒ. 

πας Ρ VI... V. 2. χο δ&ηνον δ*] 1·6£«1>α(ιη' τό δϊ δίϊπνον. 

μηδινϊ Ρίοπίΐο ρ. 105. ί.ίΙ>Η ^Μ*. 

044 0. V. 3. <λ!*π/ς] ΙΛληκ/ς Ρ. γινέο&αι,] ΙιβββΪΛΗΐΡ ^/ι*- 

σ<9α·. βονΧόμισ&α τους Λ. βουλόμι&α τοίς ΒΡν. βουΧόμί&α γαρ 
ιούς V· 4· Λ*ί·τα τ' αυ*όπτας 1ρ0των μϊν Β. πάιτα 

ο^τόηη/ς έρωτα»» μ}» Ρ. V. 5. ΓοΓίΛβββ τβ3»> Ή,κώ* ^* χάρ άφ#λ«. 

όσ' ά* /?μ'1ι} ] Ι·Π)ΓΪ οσα βονΧα. Αϋϋβ ΓοιΊαβββ ιη&Ιβ! όπόσα 
^οϋλίί. V. 6. οϊΛφαχας Β. δϊΧφαχα Ρνΐ*. λο^ώς 8οΚκνβί^Η. 
ϋβ^ωοιί; Ρνΐ·. Υβηαηι 8. ηοη ίηί6£πιιη Αΐΐιβη&βϋβ ρο5ΐΗ55β 
, νίύβΐιιι-. χάνδυΧον] κανδνΧον Ρ, φιί ραηΙβΓ χανδύΧονς ρ. 044 β. ι ΙΑ ' 1433 

• I 

• · I 

φ 

το πέρας, νψος της τραπέζι^ πήχεων έστιν τριών, 
Γ 10 ώστε τον δειπνονντ' Ιπαίρ&ν, αν τ* βονληται λα^ίϊν. 
"Λμης, πλαχονψτος γένος. % Αίπιφάνι& ^Άμηης, αμνλοι." 
Μένανδρος ' έν *Υποβολ»μαίφ 

Τον α/ιι/τα, Χαίριππ', ούχ έφ$ κέττειν τινά. 
"1ων€ς δέ, ώς ψησι 2%ιληνος έν ταές Γλωσσάς αμα\ν αυ- 
τόν χαλονσι χάϊ τους μιχρονς άμητίσχονς. " Τη&*λίίδης 
^Αντόμαχαι δέ χίχλαι μιτ' άμητίοχων §ις τον φάρυγ 3 
Ηοαιίτοντο·" 

53. άιαχονιον. Φερεχράχης 
64 5 ' Υλο της απληστίας 

διακόνων έπησ&εν, αμψκρώντ* έχων· 
*Αμφιψαν, πλαχονς Άρτέμιδι άναχΗμίνος, Μχη δ* έν- 
χνχλω χαόμϊνα δάδια. φιλήμων έν Πτωχή η 'Ροδία 
Άρτέμι, φίλη δέσποινα, τοντόν σοι φέρω, 
ω πότνι\ άμφιφωντα χαϊ σπονδήσιμα. 
μνημόνευα· δ' αυτόν χαΐ ΛίφιΧος έν ι Εχάτ*ι. Φιλό χορός 
δέ άμφιφωντα αυτόν χλη&ηναι χαϊ $1ς τά της Αρτέμιδος 
1*ρα φέρεσ&αι, έτι δέ χαϊ ιίς τάς τρώδους, έπεϊ έν έχΗντι 
τγ ημέρα έπιχαταλαμβανίται η σελήνη έπϊ ταίς δνσμα?ς 
\) νπο της τον ηλίου ανατολής χαϊ 6 ουρανός αμφνφως γί- 
νεται. 0 

Βασυνίας. 2ημος έν δίντερφ Ληλιάδος „Έν τ μ. της 
Έχάτης (φησϊ) νήσω τγ "Ιριδι &νονσι ά ήλιοι τους βασυ- 
ν'ιας χαλουμίνονς. έστι δέ έφ&ον πύρινον σταΐς συν μέλιτι^ 
χαϊ τά χαλούμινα χόχχωρα % ίσχάς χαϊ χάρυα τρία." 4 ■ » 

V. 9. Ιοτιρ] 8θΓΐΙ»β1)Εΐ\ΐΓ Ιστ»· 

644 Γ. Μ4ναν6^ο<ι ] Ρ. 171. ΟιηίιΐΙ τβΓβαη» Ο. Ιν α (1(1. Ι*, 
οιη. Ρν. * Χαίριηη' ου* λ/|τ««* ΡθΓ·οηαβ. χα^Ιηπου /ς 
ηίττιρ Α* χ**$(σπου ίς ηέττιν Ρ VI·. οηΐηνος VI». αιληρος 
ΑΡ, ταίς ΙΊωοόαις] χαϊς οπι. Κ. ΤηλίχλίΜη;) \ϊί\ν 11. ρ. 

.64 Γ, νι. ρ. 263 & φάςντ'] ψ*α ν ϊϊ'· 

645 α. δφδια Ια. όαι'όια V. £α*ί/α Β· Λαΐ&α Ρ. Φιλήμων) 
Ρ. 377· Π**χΐ, 0&β&ιι1>οηυβ. «τω/γ» Ρ VI* »; 'Ροδία Γ*, ηρό- 
4<α ΡΥ. σπορά^σιμα] οποίας «μα €θΓΑββ ίη &εΗιΐβί(ΙβΓΪ δυρρίβ- 
ιηβηίο 1«χίο4 ρ. 178. 

645 1>. βααντίας Ιφ&ο* ηύφνον οχαίς *ύν /»/ΑιΤ4 Ιοχάαι *<ιϊ καρ»Ό<ςΓ. 
— ^· ί" Ρν. I 

\ 

1434 υ 

ΣτρεπτοΙ χαϊ νεήλατα. τούτων μνημονεύει Αημοο&ενης 
6 ρητωρ Ιν τω νπίρ Κτηαιψωντος περί του στεφάνου. 
Έπιχύτων Νιχοφών ίν Χειρογάστοραιν 
» Ο *Εγώ μίν άρτους, μαζαν, ά&άρην , αλφαα, 

χολλιχας, οβελίαν, μιλιτουτταν, Ιπιχντονς, 
πτισάνην, πλακούντας, δενδαλίδας, ταγηγίας. 
Πάμφιλος δέ τον άττανίτην χαλούμενον επίχυτόν φησι 
χαλεώ&α^ τον δε* άττανίτου 'Ιππωναξ εν τούτοις μνη- 
μόνευα 

Ουχ άτταγάς τε χαϊ λαγώς χαταβρύχων, 
ου τηγανίτας σηοάμοισι φαρμασσων, 
ονδ' άττανίτας χηρίοισιν Ιμβάπτων. 
ά Κρηιον, πλαχοϋς άρτος, ον Άργεϊοι παρά της νύμφης 
προς τον νυμφών φέρουσιν. όπτάται δ' εν άν&ραξι, χαϊ 
καλούνται επ αυτόν οί φίλοι, παρατί&εται 9έ μετά μέλι- 
τος* ώς φησι Φιλητάς εν Άτακτοι ς. 

Γλυχίνας· υ δια γλυχέος χαϊ έλαώυ πλαχους παρά 
Κρησϊν, ως φησι 2ελευχος Ιν Γλώαααις. 

Έμπέπτας. δ αυτός φησι, πύρινος άρτος χοΐλος χαϊ 
σύμμετρος, όμοιος ταΐς λεγομεναις χρηπίσιν, εις ας «τι- 
&εται τα δια του τυρού σχευαζόμενα πλαχούντια· 
β 54. Έγχρίδες. πεμμάτιον εψόμενον εν Ιλαίω χαϊ μετά νη)).ατα~\ νιηΚαται Β. Λημοο&ένης] Ρ. 314. δ οι]τωρ 61 πιςΐ 

χον σηψάνου οηΐ. Β, 'Έπιχύτοη* δεητνβίςη. ΙΛΙ>Π ίπίχυτον. 
Ιι·χ{ΐηα·/Ηστος>αιν Β. ΙΥίχογών] Ι^6£θ1)&(ΐ1Γ Νι χ άχαρης. ΚηϊβηάαΙυηΐ 

€Χ Κΐ>Ίηυ1ο»ΪΓο Μ. ρ. 367, 32. ιιΙ>ί 8 ο ου η (Ια 9 νβηαι αβει-Ιυπ 

645 ο. V. 1. '£γώ] Έχω Ροηοηι». V. 2. ΙβΜαψ χαϊ Ρ VI·. 
χαϊ οηΐ. ΑΒ βί Εΐ)ΐηυ1θ£. μιλιτοΰτταν Εΐ}ηιο1θ£. μιλ*ττονταν 

ΒΡνίι. ίχιχύιονς] Ιηιχντας ΈίγΤΛθ\θξ. V. 3. πιισσάνην Ρ. 

άττανίστης, ον άςγιϊοι παρά της ψύμψης — ερίΐυηιβ. άττανί- 
*ην βί άττανίτου Ια, ι\τγαχίτην βΐ άτγανίτου ΡΥ. Ίππωναξ] 8θΗ- 

ΙκΊίϋΙυΓ Ί-Λπώνιι'ξ. Ιν τούτοις μνημΟΨίύα 0111. Β. V. 1. Ο0 

πίττας τε Β. ου χατταστε Ρ. ονχαπάς τι V. ου καττάς τι ία, £11160"· 
<)&*ιιπι 6Χ IX. ρ. 388 Ι). «Μ ούδ' άτταγάς τι. χαταβρύχων] &α- 

νοω/ων 388. V. 2. τηγανίτας εα»αυοοηιΐΒ. τηγανιάς Ρ VI... 

645 ά. Φιλητας] φιλητας ΡΧΙ.. φΑίτας ΑΒ. Ιμπίπτας Ρ\Ί* 
Ιμπ/μπτας Α. ίμτκμπτάς Ο ίη ίεχία , ίμπιπτάς ίη Πΐαΐ'£ίηβ. 

Β. Ι,β^βΟΛίαΓ ίντ(&€νται. χνροϋ ΑΒ. ηυρού Ρ VI-. *η- 
ςυν Ο 6( βρίΐοηιβ Ηθ63εΗε1ϋ. υ 1435 

* 

■ 

τοντο μελιτούμενον. μνημονεύει αυτών Στησίχορος δια 
τούτων 

Χόνδρον τε χαϊ εγχρίδας, 
αλλα τ$ πέμματα χαϊ μέλι χλωρόν. 
μνημόνευα αυτών χαϊ Επίχαρμος χαϊ έν τοις Χ$ιρογά- 
ατορσι Νιχοφων. Αριστοφάνης δ* έν Λαναϊαι χαϊ ποιητην 
φησ$ν αυτών είναι έν τούτοις ,,Μήτ' αρμα μ* είναι έγχρι- 
δοπώλην.'* Φερεχράτης δ' Κραπαταλοις 

Ταϋτ εχων &ν ταίς όδοΐς αρπαζέτω τάς έγχρίδας. 
'Σπιχνχλιος, πλαχονς τις παρά Συραχοσίοις οντω χα- 
ϊ λούμενος. χαϊ μέμνηται αυτού Επίχαρμος έν Γε) χαϊ Θά- 
λασσα. 

Γοϋρος. οτι πλαχουντος είδος 6 Σόλων έν τοις ίάμ- 
βοις ψησϊ 

Ηίνονοι χαϊ τρώγονϋΐν οΐ μέν ϊτρια, 
οΐ δ* άρτον αυτών, οΐ δε\ συμμεμιγμίνους 
γούρους ψαχοίσι. χεΐ&ι δ' οντε πψμάτων 
απεστιν ουδέν* ασσ αν άν&ρώποισι γη 
φεργ μέλαινα, πάντα δ' αφ&όνως πάρα. 
6 46 Κριβανας' πλαχονντάς τινας ονομαστιχώς ΑποϊΧυδω- 
ρος παρ* 'ΑΚχμάνι* ομοίως χαϊ Σωσίβιος έν τρίτφ περί 
'Λλχμανος, τφ σχήματι μαστοειδείς είναι φάσχων αντονς 9 045 β. μτημονιύι* ανχύν φΙ 0ώ τοντνρ ΟΜ. Β. ανχύν χαί 
Ρ\Ί». ηαΐ οιη. Α. Στησίχορος] Αίΐαΐϋ IV. ρ. 172 6. μτημο- 
ψη>» αύτύ* οπι. Β. Επίχαρμος] Μάο III. ρ. 1 10 I». ΑπβΙο- 
ρΐιιηβ· οη. Ο· Α4 ηαηοΐοοαιη Γββρβχίί Ροΐΐαχ VII, 109· οΜ Ιγχρ*- 
■ δοηωία* ιηβπιΟΓ&ηΙιΐΓ. αίχοψ Ρ. «ντο* VI·. αύτύν Α. μήχ* 

ας μα *1να* Α. μί&* αρμα %1ρια Ρνΐ·· μη&* αρμοηΑψ ΡοΓβΟΟϋβ Ια 
Μίβοείΐ&η. ρ. 247. μψ' άρα μ* <7ηα Ι*οο1>βίιι· ρ. 342· ό* 
ΟΙΑ· Β. χραηαχάΧοις Ρ\. χραπαχάλλοις Β , Β*βί1· Γι. 

645 Γ. ανραχοοΙο*ς Β. 8οπΙ)β1)αΙυΓ ΣυραηουαΙοις. οΰχη χαλού- 
μ§νος οιη, Β. Θαλασσή] δεηοεϋ&ΙιΐΓ Θαλόαση. Γσνρος] γνρος 
Ο. γ<»ρος βρϋοηΐθ ΗοβκεΚεΙη, Σόλων] Ργ&£ΠΙ. 30. ρ. 343. 
V. 4. ουί*. 3οα· &ψ VI-. ού* 9 ϊτασοι* ΑΒ. V. 6. φ%] 
φίρη. 

640 β. Κριβάνας €&β&ώ\μιώλ*. χνριβάνας Ρνΐ<· αΧχμανι Α 
ΙίοΓί ΟαΑ&υΙ>οηίαη). άλχμι<* Β. άλχμΰνος \*ΧΙ^ Σωσίβιος] III. ρ. 

115 &· Σωοίβιος <$' ίρ τ ρ/χω ιίίρΐ Άλχμμτος κρίβαψά φι^α» λίγιο&αι 
ηΐαχονηάς τ»ηις σχηματ* μαοχοΐώιϊς, χψ οχημαχι μαοτοίώύς 1436 υ 

■ 

1 

χρησ&αι <Γ αντοϊς Λαχώνας προς τάς των γυναικών 
εστιάσεις > περιφερειν τε αντονς όταν μέλλωσιν αδειν το 
παρεσχενασμένον, έγχώμιον της παρ&ενον αί έν τω χορφ 
άχόλον&οι. 

ΚριμνΊνης πλαχονς πόιός δια *ρ+μν»ν γινόμενος, ώς 
*1αχροχλης έν τω περϊ πλακούντων αναγράφει. 
ο 55. Σταιτίτας, πλαχονς ποιος, εχ σταιτος χάί μέλιτος, 
μνημονεύει Επίχαρμος ίν Μβας γάμω. σταϊς δ εστίν < * 
νγρόν εις τηγανον επιχεόμενον, μέλιτος επιβαλλομένου και 
σησάμης χαϊ τνρον, ώς Ίατροχλής φησίν. 

Χαρίσιος. τούτον μνημονεύει Αριστοφάνης έν όαιτα- 
λινσιν 

ε.γω ο ιι»ν 

πέμψω πλαχουντ εις εσπέραν χαρίσιον. 
Ενβονλος δ* έν 'Λγχυλίωνι ώς περϊ άρτου αύτοϋ οντος 
οντωαι λέγει 

Έξεπηδησ* άρτίως πίττονσα τον χαρίσιον. 
ο Έπίδαιτρον , πλαχουντώδες μάζιον επι τω δείπνιο 
έσ&ιομενον^ ώς φησι Φιλημων ίν τω περί % £ττιχών ονο- 
μάτων. 

Νάνος άρτος πλαχονντώδης δια τνρον χαϊ Ιλαίου 
σχεναζόμενος. Α. τ£ σχηματοιώϊίς Ρν. το οχηματο*ιδιϊς Βα»Π. I*. ΥβΐΌΒΐ βοηρΙιίΓΑπι 
Ιι&1>υϋ βρίίοπιβ, ίη φι& ββί γύρος («ίο €: γωρος «ρϋοπίθ ΗοββεΗο· 
Ιίί): ούτος τ$ σχημαη μαστοαδης ίοτιν , ως φηοιρ 'ΑΙχμαψ, 
άρα^ράγη οπι. Β. 

046 1>. Ζταηίιας] ονητίτης Ευβ*»Ιηίι» ρ. 1407, 24, 
οταιτος Α€ β* ΕαβίαΙηΙιιβ. οταίατος Β. οτίατος Ρνΐ-». ρρημοψιύη 
οπι. Β. Επίχαρμος] νίάβ 111. ρ. 110 1>. 'ΤατροκΙίΙς ΡρβΓβυ- 
11118. ΙΑΜ ΙιροχΧης. τούτον μψν,μορίύπ οΐΛ. Β. ΑΗβίυρΝαιιίβ 
νβΛ» οπι. V. δ* Ιώρ] Γ,βςβοαΙιιι· δ* ψ«ρ. δ* νωρ Ρ. *Λ«- 

ηονρτ' ίς Ιοηίςαρ Ββηίΐβίιιβ αα* €α1ΙίιηβοΗί ίϊα£ΐϊΐβηΙ& ρ. 513. 
ηονρησηιραρ Α. πϊαχούν&' Ιση/ραρ Ρ VI-·. δ* ίρ οηι. Β. 

ίρ Αάά. ΑΡ\Γ. οηι. Ιι. ώς ηιρί Β. ώσπΐρί Α. ωστηρ Ρνΐ* ύα*ιρ*1 

ΚοΠΗβί^η. '£**πηδησ % ) ίΛ\»τΊ ϋίπίληοας. €θΓΓ60*ΐ1ΐη €Χ XV. ρ. 

668 & άρτίως Α. άρχίω ΡΥΧ. 

646 0. Έη/δαιτροΡ ρΓ3ΡΐβπίΙ βρίίοΐΜΡ. πλαχονρκωδις ηάζιηρ 

βΰΗινβίξη. ηλαχονρτωρ διομάζιορ ΑΡ. ηΧαχονρτωψ δ* (ς μαζιο¥ II. -τιΧαι- . 
χοΰηωρ διαμάχ^ον V. ηλαχονρτωρ Ιδιομάχωρ Υ*. Κβοίίυβ [ΐαζίο* μτϊοϊ 
τίύβΙϋΓ. Νάνος] νάνος Ρ. α**ννζόμιρ 0 ς ΑΟ. *ατ*οχ·ναζομι- 

■ ι . υ 1437 

Ψω&'ια τα ψα&νρια. Φερεχράτης Κραπατάλο$ς 
Λήψη δ' Ιν ΖΑιδσν χραπάταλον τριωβόλου 
χαι ψω&ία. 

Απολλόδωρος δΐ 6 Ά&ηναΤος χαϊ Θεόδωρος δ* ίν 'Λττι- 
χαΐς Γλώσααις τον άρτου τα άποψώμενα ψω&ία χαλεΐ- 
ΰ&αι, ά τ ίνας ονόμαζαν ατταράγους. 
ά "Ιτριον πεμμάτιόν λεπτον δια ΰηοάμον χαϊ μέλιτος γι- 
νόμενον. μνημόνευα αυτού 'Λναχρεων ούτως 
Ήρίσνησα μεν ιτρίον λεπτον άποχλάς, 
οίνου δ* επιον χάδον. 
Αριστοφάνης 'Αχαρνευαι 

Πλακούντες, σησαμουντες, ΐτρια. 
Σοφοκλής "Εριδι \ 

Έγώ δε* πεινωσ' αν προς ΐτρια βλέπω. 
Άμόραι, τά μελιτωματα Φιλητας ίν Άτάχτοις άμόρας 
ψησϊ χαλεΐό&αι. μελιτωματα δ 9 ϊστί πεπεμμενα. 
β Ταγηνίτης, πλαχονς εν Ιλαίω τετηγανισμενος. μνημο- 
νιύει Μάγνης η ό ποιησας τάς εις αυτόν αναφερομένης 
κωμωδίας ίν άιονυοφ δεντερω 

Ταγηνίας ηδη τε&έασαι χλιαρούς νος Ρ VI,. ΨωϊΙα] ΕαβίΛΛίϋβ ρ. 1635, 30. 1817, 47. 

ΚςαπατάΙοις] ΚοΓίοβη&ίτΐΓ ΚοαπαχάΙλο*ς. κραηάχαΧοψ] 
βΰήοβΙΐ&ΙυΓ χςανύταλίο*. χραηάτταΐοψ Β. ψα>0/α] χψ γω&ίαρ 

βχ Ηβο Ι&οαία ηιβπιοπΚ ΡοΙΙυχ IX, 83. «<όά»?ο« 6* ΑΒ. 

ΑΙ)βΓ»1 ί\ άποψώμινα Β ουηι Η. $Ιβρηαηο Τηββ&υι·. τοί. IV. 
ρ. 10847. Γ.6£εοα*αΓ άηοψαυόμίψα οοηββηίΐεηίβ ΕιιβίαΐΗίο ρ. 1635, 
30. \ρω&(α] ιρωμος Β. ύτταράνονς \1» β( Εϋβί&Λίαβ. «τ- 

τα^ά/ονς Α. άχταβάγονς Ρ. 

646 ά. γπόμίτοψ. μνημονίύη αυτοί; β* ούτως οηι. Β. γινόμε- 
νο* ΑΟ. γινόμινον Ρ\Ιβ. Αη&οΓβοιιΗβ νβΗ>Λ οηι. €. ΕοΓυηι ςυαο 
τθγ» βίΐ βεηρΙιίΓα βά XI, ρ. 472 β. άίοΐυιη. ' Ήοίαχ^σα μ)ρ 1.. 
η^σχήσαμιρ ΒΡν. άηοχΧάς] §θή\)ν\)Άΐ\ΐΓ άπόχΧας. Αριστο- 

φάνης — σηααμοννης , Χτοία 3(1(1. ΛΒί·. οηι. Ρν. *Λχαοηυοί\ V. 
1092. ΑΒ. (Γγ. 1. ρ. 622.) Ρνΐ* ί?ώ δι ηητω 

σ* άγαν ποος Β. αμάρα: τά μ*Χ*τώματα τα πίτα μ μίνα €3. , 

μ«Λ*τ«/*ατα 018· μ«Λ«ττ»/<ατα Ρ\Ίι. Φίλητας] φιλ^τας ΡνΧ». φιλί- 

τας ΑΒ. αάά. Α Β Ρ. οηι. VI·. 

646 β. χαγηνίτης ηΧαηους ΙΧαίω τηγανιά μίνας, £ χαϊ τα/ι^/ας 0· 
Λ/άτ^ηί] Μ«Γ»;ς Β. €ι-«1βϋ Ηοβ νβΓβαβ Ιποοί* ΡοΙΙιιχ VI, 79. 

■ψ 1438 υ 

σίζοντας, οταν αύτοΐσιν έπιχίγς μέλι, 
χαϊ Κρατίνος Ιν Νόμοις 

Καϊ δρίαον βάλλων εω&εν χλιαρός ταινίας. 
"Ελαφος πλάχονς 6 τοϊς 'Ελαφηβολίοις άναπλασσόμε- 
νος δια σταττος χαϊ μέλιτος χαϊ σησάμον. 

Νόστος πλαχονντος είδος εχων *νδον χαρνχείας. 
56. Χόρια βρώματα δια μίλιτος χα\ γάλαχτος γινόμενα. 
I 'Λμορβίτης ηλαχονντος είδος πάρα Άχελοϊς. οΐ δέ ν 
παχιά, πλαχονντια παρά Κωοις, ως φηαιν Ίατροχ?.ής. 

Σηϋαμίδες εχ μέλιτος χαϊ σηοάμων πεφρνγμενων χαϊ 
έλαΐου σφαιροειδη πε'μματα. Ευπολις Κόλαξιν 
"Ος χαρίτων μέν οζει, 
χαλϊ«αβίδας δέ βαίνει, 
αησαμίδας δέ χέζει, 
μηλα δέ χρεμπτεται. 
Αντιφάνης άινχαλίωνι 

Σησαμίδας % μελίπηχτα η τοιούτο τ*. 
μνημονεύει αυτών χαϊ "Εφιππος εν Κυδώνι* πρόκειται το 
μαρτνριον. } 

647 ΜυΙΧο'ι. ' Ηρακλείδης ο 2υραχ6αιος έν τω περί δεσμών 
έν Σνραχουΰαις ψηοϊ τοις παντελείοις τών Θεσμοφορίων 
έχ σησάμον χαϊ μέλιτος χατασχευάζεσ&αι εφηβαία γνναι- 
χεϊα, α χαλεΐσ&αι χατά πασαν Σιχελίαν μνλλούς χαϊ πε~ 
ριφερεσ&αι χαϊς &εαϊς. 4\ οηι. Β. ανχοίοιν ΡοΙΙαχ. Ι·Π>Η αννοϊζ, χοά ΚριχΊνος I»] 

χαϊ «( Ιν οίη. Β. *Μλαψηβολί<Ης\ ΟαγηβοίίΙοις Β. χα* μίλι- 

ω 

τος «Μ. Ι*. Ο». ΡΥ. ϊχον Ρ. *αρνΜ*(ας Ι». χαφΐ/χχ«/ας 

€. ηαςνκκίας ΒΡΥ. 

040 Γ. οηοάμων ΑΒ€. οηοάμου Ρνΐ*. V, I. 2. ο ιη. Ο. 
V. 1. μίν οζη Ροηοηυβ Ιη ΜίβοβΠβη. ρ. 247. μ% νομίζ** ΑΒ. μ**&* 
μίζη V. τ**ομ/ζβ* Ρ. μ)ρ Ιμ+χΛ Β»·ί1. 1*. V. 2. 3. »(*η1ϋ ρ. 030 *. 

V. 2· «ΟΧαμΊδας ΑΒΡΥ «Ι 030. κοΧΧαβΙόας I,. V. 3. χίζη] 
όζ«* Ο 6( βρίΙΟίηβ ΗοββεπβΙϋ. μίλίπηκχα] μ*1(ηηιηοψ% 

μψημοναία αύτύρ χαί οηι. Β. κρόχητα*] ου ηράχβιτα» Β. νίάβ 

ρ. 042 ί. 

617 α. ΜυΧΙοί] Η&οο «βοϋοηβπι οηι. Ο ονραχόσως Α. αν- 
(αχοάηος Ρ VI-». κατασαιναζιβ&αι Α. κατμοκέυάαααΟα· ΡΥ£#. υ 1439 *Εχϊνος. Λνγχενς 6 2άμιος ίν τϊ} προς ήκχγόραν' Ιπι~ 
στολϊ) έχ παραλλήλου τι&εϊς τα χατά την Άττεχην εξ/αρ- 
ρετως γινόμενα τοις Ιν τγ 'Ρόδφ γράφει όντως ,, Τ*/ δ£ 
περί τον άμητα δόξτ) τον χαινον άνταγωνιστην έπϊ της 
δευτέρας εισάγονσα τραπέζης Ιχϊνον. ύπίρ ου νυν μίν επϊ 
κεφαλαίου ' παραγινομένου δέ σου χαϊ συντε&εντος χατά 
τους εν 'Ρόδω νόμους άναμασησάμενος πειράαομαι πλείω 
περι&εΐναι λόγον. " , ^ 

Κοτνλίσχοι. Ήραχλέων 6 Έφεσίος πλακούντας τινάς 
φησιν ουτω καλεϊο&αι τους εχ τρίτου μέρους της χοίνικος 
γενομένους. 

Χοιρίναι. τούτων μνημονεύει Ίατροχλής Ιν τω περϊ 
πλακούντων χαϊ του πυραμουντος καλουμένου, διάφεραν 
λίγων της πνραμίδρς χαλουμένης. γίνεσ&αι γαρ ταυτην 
Ιχ ηνρών πεφωσμίνων χαϊ μελιτι δεδευμενων. αίται δ& 
ά&λα τί&ενται ταϊς παννυχίσι τω διαγρυπνησαντι. 

57. Χρύσιππος δ* δ Τυανεύς εν τω 4πιγραφομίνω 'Λρ- 
τοχοπιχω ειδη πλακούντων χαϊ γένη τάδε αναγράφει ,, Γ«- 
ρεντΐνον, Κρασσιανδν^ Τουτιανδν % 2αβελλιχδν 9 χλοΰστρον % 
,Ιουλιανδν % 'Λπιχιανόν, Κανωπιχά, πελούχιδον, Καππαδο- 

?χί*ος: άττΜος κ*ί οδτος ηλακονς α 6 Σάμ«* οη. Β. Ικ πα- 
ραλληίον] ί» ηαραΧΙήΙονς Β. γ**όμ*ψα ΑΒ. γνήμινα Ψ\ί* 

647 6. ΉραιΗ**} ηρό*ΐΜ** Β. ουτ*] οντνς Β. χοιρί- 
ψαιΐ αντα* ά&Χη %1&·ττα* ταϊς ηαψψνχΐη τώ ύιαγρνηνηααψτι 0 Ι$ιι&β 
Γβρβίϋ Εαι1»Ιηίιιι ρ. 1753, 28. χο$ρίρα* ΒΟ. ΕυβϋιΑίαβ «ι 
δεΗνβίςη. βιΐίίίο. χοίρινοι Ρ VI*. χο*ρίνα^ Ιανροηλης μνημονήη 
τούτον κ«Λ τοδ πυραμηυντος Β. 

647 ο. χρύσιπηος Λ* ο τναν*νζ μυρία ίϊδη πϊ-αχούντω* ίν τφ άρτο» 
χοπιχφ ηαχαΧίγιι, βάρβαρα τα ηλίίω. ίστ* 64 ν*ς και ορνζίτης ηλαχοΰς. 
6 6*ε φ&οΐς οντω γίνιτα*· τυρί» ν ίχπιίαας — — «ίτ' ίιχίβαλι μύ,ι, χαϊ 
σϋ.^ν**ς ημίναν, *αΙ σνμμάΧαξορ <Ις ?*. φΙαβίΧΧίο*ς, φηοΐ, *«**οκ 1* 
οϊς το πυρ φιπίζιται. χαντα την αντη* τψ χοσχάφ, φηοί, χρ*1αν δτβ 
χόσχίχον μη πάρξοτιν ίψ τχ τον τνροκοοηΐνου κατααχηη,. 6τ$ χΗρον οί 
ίφ&οΐ χνροί παρά άλχμαρι 0. ό ΧΜΡίνς άρτοχοπιχω Β. 
τ{ρ*ηΪ9ον λ» ταραντίνορ Ρ VI*. κραοααψοψ Α. ηρασιανον Ρ\ γ Ιλ 

τοντΜ9θ¥ αοοββαϋ βχ Α. 2αβι).λι*6ν 8οΗ\%·βί^Η. οα*ιΚΙ%- 
ηορ Α. σ«ιι·λ*«ον Ρ. σ«««1»χστ ν^. '/οι/λκινο» — ΚαηΛαάοχιχον 
ΑΒΙ» β! οοθβχ Ρ&Γηββίαηυβ. ο πι. Ρν. «ανυπιχα ΑΒ βί 
ΡαΓπεβΐ&ηυ· , υίβϊ ^υοΛ Λ αιχβηία εαΓβί. χαννχίΜον Ια. ηίλού· 
χιύον Α. π*ρλοώΜ0ον Β. «ηνΑονκ^ον Ρνηβ·ίαηιιβ. ν*ρΙον*ί$Μψ I*. Οι ι · ■ 

1440 υ 

* Α 

κίχον, ηδνβια, μαρντηον, ηλίχιον, γουττάτον, Μοντιανόν. 
τούτον, φησϊ, μάξεις έξ οίνου σκληρόν εΐ δε σοι τνρίον 
παρεσται, ήμισυ μάξεις έξ οίνου και ήμισυ έχ' τυρού · ηδο- ^ 

ά νιχώτερον γαρ γίνεται, χλουστρον κυριανον, χλουστρον 
τουττάτον , χλουστρον Ταβωνιανον. μουστάκια έ| οίνο μέ- 
λιτος, μουστάκια σησαμάτα , χλουστρον πούριον, γωσγλωά- 
νιον, Παυλιανον. ίχ τυρού δέ, φησϊ, γίνεται π)*αχουντηρα 
τάδε, εγχυτος, σκριβλίτης, σοϋβίτυλλος. γίνεται δέ και έ| 
άλικος σουβίτυίλος. σπίρα' καί ούτος εκ τνρον γίνεται, 
λονκονντλοι, άργυροτρύφημα , λίβος, κίρκος , αϊξάφας, 
κλουστροπλαχους. γίνεται δέ, φηοϊ, χαϊ ορυζίτης πλαχους. 
ο δ& φΟ-οϊς ο'ντω γίγνεταΐ' τνρον Ιχπιεσας τρίβε, και εμ- 

β βαλων Ις χόσχινον χάλχεον διη&ει, είν επίβαλε μέλι καϊ 
σιλίγνεως νμίναν και συμμάλαξον εις εν. κάτιλλος δέ όρνά- 
τος 6 λεγόμενος παρά 'Ρωμαίοις οΰτω γίγνεταΐ' ϋ-ρίδαχας 
πλύνας ξεσον, και έμβαλων οινον εις ϋνείαν τρίβε τάς 
&ρίδακας , ειτα τον χνλον εχπιεσας σιλίγνιον συμφυρασον γουττάτον] γλονττΰχον Β. αχληρόν — μάζας ςϊνου 4006886- 

ΓΐΙηΙ βΧ Α. χαϊ ήμισυ Ιχ τνρον Ο ΠΙ. Ρ. 

647 ά. χϊ Ιονστρον] χονστρον Ρ. χνριανον Α. χοιριανον Ρ VI.. 

χλονσιρον τοντιαιον ΑΒ. χ ο ίστρο* τούντατον Ρ. χρονοτον τονν- 
τάτον VI·· χλουστρον ΑΒ. χονστρον Ρ. χροϋστον Υ1$. σησα- 

ματα Α. σησάματα Ρνΐ#. ' χλονστρον πούριον ΒΡ β* ιι( ορίαοΓ Α. 
χροϋσχο^ πούριον \ί§, γίνεται] γίνίο&αι Β. σχριβλίτης, οον- 

βίιυλλοζ Οαβαυϋοηιιβ· σχιρβαίτης σονβίτνλλος ΑΡ. ϋχιρβαίι^ς οουβίιαλ- 
Χος Β. σχιρβαίτησαου βίτνλλος (βίο Ι· : βίτυλος V) VI-·. ί| άλιχος 
I». ίζάλιχος Ρν. οπίρα] σπιϊρα 8οη\νβΐ£Π. λονχονντλοι ΑΒ. 
λούχονχλοί Ρ. Χούχονλλοι V· λούχολλοι Β&8ΪΙ. V». άργνροτρόφημα Ρ. 

χλονστροπλαχονς ΡΙ*. χρονστο πλαχονς V. οΰτ*»3 οντνς Β. 
γίγνιται Α. γίνίται ΒΡνί.. 

647 β. Εΐ^ηιοίος. Μ. ρ. 703* 4. Φ&όϊς φ&οϊςι *2ΰος πλα- 
χονντος, ον %ιμ» χατασχινην οντ* τ*ς ιαριλαλιϊ· τνρον Ιχπιίοας τρϊβι· 
χαϊ έμβαλύ* ίΐς χόσχινον χάλχιον ύιή&*ι · ΐιτα Ιπίβαλον μίλι χαι ο»λ/- 
γνιως ημίσιιαν , ό ίστ»* ήμισυ μ4τρου % χαϊ σνμμόλαΐον ίΐς %'ν. Ηο&β 
ΓβρβίίΙ ΕιιβίαΙηίυ* ρ. 1753, 4. υοΐ Γβϋίβ βοημίυηι σιλ(γ*ι»ς ημίναν 
£* οιηίβκα βιιηΙ ό Ιατ*# ^ισι/ μ^'τρον. ίπίβαλι €Ρ. ίπίβαλλί VI·. 

, οιλί/νίως V. σίλ^ηως ΑΡν. αίλι/νίως Ι». υρνατος] 8ϋπ1>©· 
ϋΛΐυΓ όρθιος. οιτ« VI.. οντοις ΑΒΡ. ^»·«τα* Α. ^ι·#τ«* 

ΒΡνί.. ,νσον Ρ VI, ζ/αο* Β οαηι Καβίΐίο βρυιΐ 0»Ιβο·ηιρί«ιη. 
. οι^μ» &ο1ι\ν€ί§η. ί,ώΓί οιΐίγνιον. £ρίΙυηι« Ιιίβ οαγοΙ. 

■ 1Δ 1441 

αντω, χαϊ ανμηεσειν Ιάαας μετ ολίγον τρΐψον εντόνως 
προαβαλων ολίγον ανίατος χοίρειου χαϊ πιπέρι, χαϊ πάλιν 
τρίψας ελχναον λάγανον, χαϊ λειάνας έχτεμων χατάτεμνε, 
χαϊ 'εψε εις ελαιον ϋ-ιρμότατον εις η&μδν βαλων τά χατα- 
χίχομμένα. άλλα πλαχονντων γένη * οατραχίτης , άττανΊται, 
άμνλον, τνροχοοχινον. τνρον Ιχπιίαας χαλώς &ές εις άγ- 
γος, ειτ' άνω χόαχινον χαλχονν έπι&είς δίαγε τον τνρόν. 
όταν δέ μελλχς προσφέρειν, βάλε μέλιτος ανταρχες έπάνω. 
νποτνρίδζς δέ ουτω γίνονται· εις γάλα βαλών μέλι έχπίε- 
αον χαϊ βάλε είς αχινός χαϊ εα παγηνάι. έάν δε αοι παρη 
χοαχίνια μιχρά % επίβαλε εις αυτά το αχινός, χαϊ έα Ιχρεΐν 
τον ορύν. χαϊ όταν αοι δόξ*] πεπηγεναι, άρας το αχινός 
μετάβαλε εις άργνρωμα, χαϊ έσται ή οψις ανω&εν. έάν δέ 
μη ι? χοαχίνια, ιρλαβιλλίοις χαινοΐς χρω, εν οϊς το πυρ 
ριπίζιταΐ' την γαρ αντην ποιεί χρείαν. χοπτοπλαχονς, έν 
Κρήτη δέ, φηοϊ, πλαχαυντηρον ποιοναιν , οπερ ονομά- 
ζομαι γάστριν, γίνεται δέ όντως" χάρνα Θ άβια χαϊ Πον- 
τικά χαϊ αμύγδαλα, ετι δέ μήχωνα, ον φρνξας &εράπεν- 
648 00* χαλώς, χαϊ είς ϋνείαν χα&αραν τρΐψον επιμελώς* 
ανμμίξας τε την όπώραν μάξον μελντι ηψημενφ προσβάλ- 
λων πιπέρι πλέον χαϊ μάλαξαν " γίνεται δέ μελαν δια την 
μηχωνα. διαπλατύνας ποίηαον τετραγωνον. είτα σησαμον 
λενχον τρίψας μάλαξαν μελιτι ηψημενφ, χαϊ ϊλχναον λα- 
γόνια δύο, χαϊ εν &ές νποχάτω, χαϊ το άλλο ίπάνω, ίνα 
τό μελαν εϊς αέσον γενηται , εν ρύ&μισόν τε αυτό." ταντα 
χαϊ Ό σοφός πεμματολογος Χρύσιππος. 

Ιαυχο* »ς ΑΒΡ· αντον ως VI*. ιντόνως 8θΗ\ν6ΐ§)ι« 8ίϋ τρΐψον Ιηιμι- 
λώς ρ. 648 &· 6Χίγον οτι'ατο ς] ολίγου στρατός Β. Ιαάνας VI*. 
λιάνας Α Β Ρ. ίκτιμύρ] Ιχημιύν Β. 

047 Γ. οβτραχίτης I*. οατρα*(τις Ρν. άττανίται ΑΒ. αττα- 

«/τα* Ρνΐ*. τνροχόσκί*ον] τυροχόσσινορ I* βΓΓΟΓβ Ι^ροίΗβϋεο. 

Ιχπ*/σας Ρνΐ*. Ικαάσας ΑΒ. μίλίης VI*. μΛη Ρ. μίλλ§ Β· 
οΐ»τα>] όντως ΑΒ. ορό*} ορον Α Β. ορον Ρ. ορρό* VI». 

μιτάβαΧ* ΑΒ. μιτάβαλί» Ρνΐ*« φλαβιλλίο$ς ΑΒΟΡ. φϊαβύ.ΧΙοις VI*. 

τη* χάρ αντην ΑΒ& καΛ γαρ αύτων Ρ VI*. κάρυα] κάρυα 

Χάβί 8εΗ\νβί£Η 

«48 β. μάξοψ] μάζορ ΒΡ. Τρ **ς I*. Ιν&ις Ρν. //η;τα» 
ΑΒΡ. /<ν·|τα» VI*. ιν ρ'ΰ&μχαοψ Ι*ο1>βο)ίίαβ α<1 ΡΙιΓ^αίοΙι. ρ. 625. 
ιύρύ&μϋσο* £·Μ|ΐ1>ΟΙΐ1»β. Ι*ίΙ»Π §ύρΰά}μηαο*. 1442 ΙΑ " ' Β 58. *ΑρποχρατΙων δέ 6 Μενδησιος έν τω περϊ πλα- 
κούντων τι/ν παρά Αλεξανδρινά χαλονμίνην παγχαρπίαν 
χαλεϊ. ϊτρια δ* Ιστϊ ταύτα σνντε&ρνμμένα μπα μέλιτος 
έφόμενα· χαϊ μετά την εψησιν σφαιρηδόν σνντε&έντα πε- 
ριδεϊται βνβλφ λεπττι ενεχα του σνμμένειν. πολτού δέ μνη- 
μονεύει *Αλχμάν όντως 

"Ηδη παρίξει πνάνών τε πόλτον 
χίδρον τε λενκόν χηρίναν τ* οπώραν. 
ΙστΙ δέ το πνάνιον, ώς φησι Σωσίβιος, πανσπερμία Ιν 
γλυχεΐ ηψημένη* χίδρον δέ οί ίφ&οϊ πνροί, χηρίναν δέ 
οπώραν λέγει το μελι. χαϊ Επίχαρμος δέ όντως λέγει εν 

ο Ιφ χαϊ Θάλασσα ,, Πόλτον εψειν ορ&ριον. " χαϊ των χα- 
λονμενων δέ μελιχηρίδων μνημονεύει Φερεχράτης έν Αύτο- 
μόλοις όντως 

'Ώσπερ των αιγιδίων οζειν Ιχ τον στόματος μελι- 

χήρας. 

59. Αεχ&ένΤων χαϊ τούτων 6 σοφός Ονλπιανδς εφη^ 
Πο&εν νμϊν, ώ πολνμα&ίστατοι γραμματιχοί, χαϊ έχ ποίας 
βιβλιο&ηχης άνεφάνησαν οι σεμνότατοι οντοι συγγραφείς* 
Χρύσιππος χαϊ 'Αρποχρατίων , διαβάλλοντες χολών ονόματα 
φιλοσόφων τγ όμωννμία; τις δέ χαϊ ημίναν * Ελλήνων ώνό- 
ά μασεν; η τις αμνλον μνημονεύει; άπαντησαντος δέ αντφ 
τον Ααρηνσίον χαϊ είπόντος, Την μέν ημίναν οί τα εις 
Έπίχαρμον αναφερόμενα ποιήματα πεποιηχότες οϊδασι, 
χάν τω Χείρωνι έπιγραφομενφ ούτω λέγεται 

Και πιεϊν νδωρ διπλάσιον χλιαρόν, ημίνας δυο,. 648 1). παγχαφιίαν Ρ VI.. πα/βά^α* Α. πά**απραρ Β. Ερίίοιηβ 
Ηαηο Ιο ου πι οπιίβίΐ. ανηι&ρυμμίνα Ι», αυτα&ρψμένα ΒΡν. 
μ*τα ΑΒΡΥ. α ^ιτά Ια. ονμμίριιψ] αημμένηρ Β. Άλχμίιρ] 
ίίημαρ ΒΡ. ούτως ΟΠΙ. Β. V. 1. πυοψηρ] «ρμο* Β. 

048 ο. *αΙ ' Επίχαρμος Μ ούτως Μγϋ] χαϊ 6* <Κ οΰτως Μγ* οηι. Β β 
ΡΥΙ.. γ?ι ΑΒ. Θαλάααα) ΙΛοπ &αλάαα ν . ΠόΙτοψ 
Βαίβεαωρίϋί. ηόντον Ρνΐ^. Ιρ β( όντως οιη. Β. μ*1ίχηρας 
δο!ΐΛ%βί£!ι. μιΧι*ϊ}ο«ς Ρ VI». βιβΐΜ>&ψης\ βυβΙ*&ι*ης Ρ. 

648 ά. ν,μίννν) ΑηΙίαΚίαβία ΒοΙίΚβπ ρ. 99, 1. ΉμΙναι Ιρ τΓ/ 
νναφιρομίν»} *ίς Επίχαρμο* Όψοποιία. Χίίρωη) χιίροη ΒΡ. 7 

ίκγραφομίνω οπι. Β. οΰτω Β. όντως Ρ VI;. ΕρίοΗ&ΓΠΐί ΤβΓ- 

■αια ΛΐΙιιΙϋ XI. ρ. 47» ». [ημίης δύο - ·Ιι# Λοχφρ ·». Ρ. ί 

' υ 1443 

τά δέ ψενδεπιχάρμιια ταίτα δτ$ πεποφασιν άνδρίς 
δοξοι, Χρνσόγονός η ο, ανλητης, ως φηοιν Άριατόξενος 
Ιν όγδόω πολιτικών νόμων , την Πολιτείαν έταγραφομένην * 
Φιλόχορος δ' ίν τοις περϊ μανϊιχης Άξιόπιστόν τον εϊτε 
Αοχρον γένος η 'Σιχνωνισν τον Κανόνα χαί τάς Γνώμας 
« πεποιηχεναι φησίν. ομοίως δί ΙσΤορεϊ χαϊ Απολλόδωρος, 
τον δί αμύλου μνημονεύει Τηλεχλείδης ίν Στερροϊς ον~ 
τωσϊ λέγων 

Φιλω πλαχούντα &ερμόν, άχράδας ου φιλώ" , 
χαίρω λαγφοις έπ * άμύλω χα&ημένοις. 

60. Τοντων άχονσας ο Ουλπιανδς εψη, Αλλ* ίπειδυ) 
χαϊ χοπττρ τινα χαλεΐτε, δρω δϊ εχάστφ χειμένην ιπι της 
τραπέζης, λέγετε νμ*Ρ* ω λίχνοι, τις τον ονόματος τούτου 
των ένδοξων μνημόνευα* χαϊ δ Δημδχριτος εφη, Το μίν 
&αλασσιον πράαον χδπτην ψησϊ χαλεϊσ&αι Διονύσιος δ 
ϊ *Ιτυχαΐος ίν Ιβδδμφ Γεωργικών, του δί ημΐν παρακειμένου 
μελιπηχτον μέμνηται Κλέαρχος δ Σολενς ίν τω περί γρί- 
φων οντωσϊ λέγων „ Σκεύη χελενοντα λέγειν όμοια ειπείν 

Τρίπονς, χύτρα, λυχνεϊον, άκταία, βά&ρον , 
σπόγγος , λέβης, σχαφεΐον, όλμος , λήκν&ος, 
σπυρίς, μάχαιρα, τρυβλίον, κρατηρ, §αφίς. 
πάλιν Όψων όντως 
"Ετνος, φρχη, τάριχος, Ιχβτς, γογγνλίς, ^ευδεηιχάρμίΐα 8ςΗ\νβί£Η. ψιυδιπιχάομια ΑΒ. γ*υδ*7Ηχάρμαια V· 
ΛοοβηΙα οβτβΐ 1>ι ιιηάθ Ιο Οβ,8β,ϋ1)οηΙ&η& ββευη^α ψενόνηχαρμαΐα 
ροβϋαιη €84. οτι άβίβτϋ ΒοΗνβί^Η. , 

648 β. ΙσιοοΛ οηι. Β. ^€€ροοΙς] ΒΡ. οΰτωαΐ 

λίγων οπι. Β. V. 1. φιλο*λα*ουντα Β. ηοητψ ΡΥ. παΛτην 1*. 

ημΐν] ίμιν Β. λίχνοι ΒΙι. λύχνο* Ρν. τ^άαον] βοΗοβ- 

ΙαίιΐΓ πςάοοον. *6πη\9 Γ·. κο(τ%ν ΑΡΥ. 

648 ί· Ιβδόμφ Λάά. ΛΒΙ·; ο». V ΐΜφηα Γβίκΐβ. ζ<" Ρ. 
γρίφων Οβ&υβοηω. ΙΛ1>γ1 γοαφων. ούνωαΐ λέγων οηι. Β. 
ΟΙθ&γοΜ Ιοαιπι οιη. €. Μένοντα] ηιληηνχος δεΗντβί^Η. 
V. 1, Δηχαία βολ^βί^Η. «χταΐα Ρνΐ,. V. 2. δλμος) 8οπθ€ΐ>»4ιΐΓ 
6λμος. V. 3. οη^Ις Β. ηαΐ πάλιν] η πάλιν Β. V I. 

γογγυΜς] γογγολϊς Β. 
ΛτΉΚΝΑκυβ. 1Ι|. 93 1444 ΪΔ 

> 

649 οχόροδον* χρέας, &νννειον, άλμη, χρόμμυον 9 
σχόλνμος, ελαία, χάππαρίς, βολβός , μνχης.. 
Ιιύ τ*, των τραγημάτων ομοίως 

"Λμης , πλαχονς, ϊντιλτος, ϊτριον, ρόα, 
ωον, έρεβιν&ος, αηοάμη, χοπτη, βότρνς, 
Ιοχάς, απνος, πέρσεια, μηλ* , αμύγδαλα* 
ταντα μίν ο Κλέαρχος, ο δέ φλναχογράφος Σωπατρος εν 
τω έτηγραφομένω Πύλο* ΒράματΙ φη<Η 

Τις δ* άναρί&μον μηχωνος (νρε χοητάς, 
η χνηχοπνρονς ηδονάς τραγημάτων ϊμι&ν\ 
άπεχε ις, ω χαλέ μου λογιοτά Ονλπιανϊ, την χοπτην* ης 
I) συμβουλεύω σοι άπεσ&ίειν. χαϊ ος ονδίν μελλησας αναλυ- 
μένος ήσ&κ. γελασάντων #£ πάντων ίψη ο Λημόχριτοζ* 
Άλλ* ονχ έσ&ί*ιν σε προσεταξα, χαλί όνοματο&ηρα, άλλα 
μη εσ&ίειν. το γαρ άπεσ&ίεεν όντως εϊρτμεν & ΦινεΙ ο 
χωμωδιοποιος Θεόπομπος 

Πανσαι χν βανών, μειράχιον, χαϊ τοις βλίτοις 
διαχρω τδ λοιπόν, χοιλίαν σχληράν $χεις· 
τά πετραΐά των ιχ&νδίων άπέσ&ιε. 
η τςνξ άριστον Ιστνν εις ευβον?Ααν. 
ταντ' ποιρς, ρο)ων ίσε* την ουσίαν. 
0 χρώνται δέ τω άπεσ&ίειν χεά άντϊ τον άπό τίνος Ισ&ίειν, 
ως "Ερμαιπος έν Στρατιώταις 

Οϊμοι τάλας, δάχνπ, δάχνει^ 
άπισ&Ίει μου την άχονν. 

649 3. V. 2. Φόρρμρ 8οη\ν€ί£η. Φυ+νΙοψ Ρνΐ*. ΌνψΙορ Β. 
αΧμη Ρνΐ*. χαΧΧη Α. άλλη Β. χοόμμνορ] κςομϋον Β. ομοίως — 

ίύίβιν&ος οηι. β. V, 1. ξόα, ^ον) ΙΛοή ροώνοκ. ροα), ωορ θα- 
5αιιί>οηυα. ροά , οίορ δ&Ιηιαβίύβ. V· 3. Λ/(ρσΛΐ» 8α1ιηα&ίτΐΒ. πιοοία 
VI*. π/^ο·α Ρ. μ,ΐ^.* δοΗηειά^ηι* &ά ΊΗ^ορΙίΓαβΙαπι τοί. V. 
ρ. 476· 1Λ»ΓΪ μςλώ. τ^ΐ Ιπιγραφομ&ω β* φηκ Ο ΠΙ. Β. 

649 1>. μιΧΧήαας ία. μιΧηαας ΒΡν. σι η^οβ«τα;α] «ο» προαί- 

τ«|» Β. χωο^&οτκχός Α. χωμωδοηοιος ΡΧΊ». V. 1. χι/- 

ο 

βΐύνν] χνβϊυωρ Β. V. 4. ιϊβονΧΙαρ) ,,ΜαίαΙ Οα$αηοοηΗ$ ι* «ιΣ- . 
χοιΧίαν.'* ΟγοΙιμβ ίο ΕχοβΓρϋβ ρ. 971. νίόβΙιΐΓ 8ε*1ί£6ηιιη ηοηιί- 
ηΕΓβ νοίυίβββ. V. 5. *αί** $ρ ηο^ς δαιίϊ^ &ρυά β Γ οΙήιηι. 
ταίπρ ηόης (ποης Α) ΑΒν. χαντηρ ηίχς I* ; %αν%^ κοη φο> 
(βίο) Χα η Ρ. ίοπ Α. ^αοτ ί«4 Β. *«1 ννο» ϊβ» νΐ^. 

049 ο. |» 2-τς,«τ*ώτα» ς ] Λ οηι. Β. V. 2· αΛ«σ*ν«»] Ικιοίίη Β. υ 1445 

I 

61. 'Επϊ τούτω ελεγχ&εϊς ο 2νρος χαϊ δηχ&εις σφό- 
δρα, 3 Αλλα μην, ϊφη, παράχειται ημΐν έπϊ της τραπέζης 
χαϊ ιριττάκια' άπερ ην ειπ*ις παρά τίνι κείται, δώσω σο* 
ου χρυσέους δεχα στατηρας χατά τον Ποντικυν λεσχηνευ- 
την, άλλα τουτϊ το εκπωμα. σιωπησαντος δέ τον ζίηαο- 
χρ'ιτου, Άλλ' έπά απορείς, $φη, ίγώ σε διδάξω. Νίχαν- 
δρος μέν ο Κολοφώνιος ίν τοις Θηριαχοϊς μνημόνευαν 

<1 αυτών φησι 

Φιττάχι άχρεμόνεσσιν άμνγδαλίοιαιν όμοια, 
γράφεται δέ χαϊ , 

Βιστάχια — άμυγδαλοεντα πέφανται. 

χαϊ Ποσειδώνιος δΐ ο άπο της στοάς 4ν τρ τρίτοι των 
ίσϊοριών γράφει ούτως η Φέρει δέ χαϊ το πέρσειον η Αραβία 
χαϊ η 2υρία χαϊ το χαλονμενον βιστάχιον ο δή χαϊ βο- 
τρυώδη τον χαρπον άφίησι, λενχοφλοιον οντα χαϊ μαχρον ν 
παρεμφερή τοις δαχρύοις, ά δη ραγών τρόπον άλληλοις έπι- 
βάλλει* τα & ϊνδον εγχλωρον, χαϊ του χωνιού τών στροβίλων 
ήττον μέν ευχυμον, ευώδη δέ μάλλον." οι δέ τά Γεωργιχά 

β συγγράψαντες άδελφοϊ *ν τω τρίτφ γράφουσιν ούτως .,Καϊ 
την μελί αν χα\ την τερμινϋΌν, ά δη νυν πιατάχια οι Συ· 
ροι χαλοϋσιν." χαϊ ούτοι μεν δια του π πιατάχια ταντα 
ώνόμασαν, 6 δέ Νίχανδρος δασέως φιττάχια* Ποσειδώνιος Α του αάά. ΡΙ* οηι. V. ·ΛλΧ· V. και Ρν. Ι* το*) 
τοϊς οηΐ. Β. θηραχχοϊς] V. 891. 

640 (I. μνιψονινων αντ»Ρ οτη. Β. ψιττάχι*] φίττάχ»* €· 

βω-ιαχΗχ] ν.ιοτάχαχ Λ. «στάχια ΡΧΙι. Ο'οΓΓβίΊϋηι βΧ Γ , ϊ π η υ ο 6β( 
γρ, ύί χαϊ βιοτάχια ΓθΠεαϊ3 ΥβΓυίβ οηιί93ΐ8. Λριιιΐ Νΐεαικίτυπι βάΊΐαηι 
πιατάκι * άχρίμόρισοιρ άμν/δαΧοίρτα πίφαρταί. άμνγδαλόιρτα ΟΧ 

ΝίοηηΰΐΌ ΓβροβίΙυπι. Ι^ΐΙ>η αμύγδαλα ορτα. τί; το/η; Α. ΑΗογλΙ τΓ. 

των Ιατοριώρ γράφη όντως 01». Β· Φ/οι* ύ>] φηαΐ &άά. Β. 
π(\>απον 8&1ιηαβίυ8. ηίροιορ ΟΡ. ιαραίορ Υΐι. ο δη] 6 Ρ. Ργοχι- 
ηιυπι χιά οηι. Β. ϊ.ινχόγίοιον ΡΥ τ Ια Ιιυχόφαοιορ Α. λιυχοη.νοιον 

Β. λ*υχοφαή Ο οΐ βρίίοπιβ ΙΙθ6ΐ€ηβ1ϋ. Ιίυχόφαιορ δεΗντβίςΗ. 
τρόπο*] τρόπω Β. ϊ/χλωρορ] ξρχλωρορ Α. ΕρίΙοπιβ <1βϋϋ Ιστι 

χλωςόν. χωνίον ΑΒΟ. χωνί/ου Ρνΐ-ι. ΐύώδη] ίρωδη Ρ. 

649 6. οϊ'τως] οιτω 

ρ. 1210, 40. ηιστάχια ταντα οηι. ΪΙ. φ»ττσκ*α ΑΒε β« 

ΕυβίΑΐηίυβ. φιτάχα* Ρν., ψίστάχΜ Ι*. " 

93* 1446 ίά 

• * 

62. Περίβλϊψας ουν & τούτοις τους παρόντος χαϊ 
τυχών έπαίνον, Άλλα μίρ χαϊ Λ*ρϊ των άλλων πάντων 
των παρακειμένων λίλέξηαί μοι, 'ΐνα μ* της πολυμα&ίας 
αγασ&ητέ' ίρω δε πρότερον περί των παρά Αλεξανδρινά* 

ί καλουμένων χοννάρων χαϊ παλωνρων· μνημονεύει δέ αυ- 
τών Αγα&οχλης 6 Κυ&χηνος έν τρίτη των περϊ της πα- 
τρίδος λέγων όντως ,,Κεραυνον δϊ ΰχηψαντος εϊς τον τα- 
φον άνεβλάατηαν έχ τον σήματος δενδρίον, ο έχπνοι 
χδνναρον έπονο{ΐάζονϋΐν. εστι δϊ τό δενδρίον τω μεγί&ει 
μέν πτελέης χαϊ πεΰχης ουδέν τι μείον, αχρέμονας δ* ίχει 
&αμέας χαϊ δολίχους χαϊ Ιπ* ολίγον άχαν&ώδεας, τό δέ 
ψνλλον τέρ*ν χαϊ χλωρόν, η? φνρ περιφερές, χαρποφορεϊ 
65θδέ δϊς του ϊτ*ος, ηρός η ηαϊ φ&ίνοπώρον. γλνχυς δ§ 
πάνυ ο χαρπδς, μίγε&ος χατά φανλίην Ιλαίην, χαϊ η) ν 
αάόχα χαϊ το όστέον ταυτρ προσείχελον , διαλλάααον δί 
τρ τον χυμοί η δον};, χαϊ τρώγεται $τι χλωρός 6 χαρπός ' 
χαϊ έπην αύαν&ϊ}* ηοιονϋΐν Ιξ αυτού άλευρα, χαϊ πατέον- 
ται ταύτα, ου μαξαντες, ονδ* υδ*τ* δενοντες, άλλα γαν- 
λως οχοία περ πίφνχεν. Μ χαϊ Εύριπίδης έν Κίχλωπί φησι 
, ^Παλιονρον χλάδφ." θεόπομπος δ* έν Ηχοστή πρώτη Φι- 

\) λιππιχών μνημόνευα αυτών, χαϊ /Ιίφιλος δ .Σίφνιος ιατρός , 
έν τψ τίερϊ τών προοφερουένων τοις νγιαίνονοι χαϊ τοις 
νοοονοι· τούτων δέ πρώτον έμνήο&ην> άνδρες φίλοι, ούχ 
οτι ημΐν παράχΗτα* νυν, αλλ* οτ* πολλάχίς έν τ^ χαλτί 

* 

•νάρχωρ %ύψ παοαχίψίνων] ηάντνρ Ηαφχ*Ημ(ννψ ηα'ΡΤΜν Ρ. λ*λφ- 
τη»] λφτα» ΒΡ. χστνάρ*] ηιΡψάςωΡ Β. 

640 Γ. 4ρ γ* κ*οΙ τζς ίΤατο/&>ς. χιοανηώ Λ Β. κόηκχςοψ] 
χόναςον Ρ. η*ν*η<] ηΐίύχης Ι* βΓΓΟΓΟ ΙχροΐΚβ&β· ού&ίψ] 
8ϋΓ41χβί»βΙιΐΓ 6$&»ρ. &αμ4ας Ι». &«μεϊτ Ρν. 

650 &. ^αυΐί^ν ΙΙαίηρ Α. ψανλίψ ΙΙάηρ Β. φαυΜηρ και ΙλαΙηρ 
Ρνΐι. φανΧΑιν ίΐόαρ 0 €4 βρίίοιηβ ΗυββοΗβΙΗ. διαλίάσαορ Α€Σ· 
όιαλάοσορΒ. διαΧΧάαοα Ρνΐ·. χρ τοΰ χνμο$Αίΐα*ν. »/} ο η». ΒαβΠ.Ι·. 

Ιπιρ Ϊλ 61 8οΗ« βί^Ιΐ· 6ΐΗΐίθ· $η*1 Ρ. Ιπ*1ρ V. ηατίορτοΛ. 
ΛΥβΜβϋιι^ίυβ ίη <ϋ88βτΙ&ϋοηβ ΗβπχΙοίβΑ ρ. !>7. «αν/ο»* ΑΒΡ. πα- 
»/ο»τ» νίλ Λ^οσφ/ροντα» 0. $ψ ΟΤΛ. Β. 
» 

ΚΜ^ηι (ήπΑοη* Β» V. 303. φησ* οιά. Β. κλ«*» ΑΒ # 

κΐίδο* Ι*νΐι. 0*άηομηος « Ιψ ηά Β. 

650.1». χοϊς ροοονοι] τοΧς οηβ. Β. νμϊρ Β. ΙΔ «447 

0 

\ 

Αλε^ανδρείμ Ιπι των δευτέρων τραηεζων παραχίίμενα ίλα- 
βον, *ί*1 ζητη&ίντος έχξϊ τον ονόματος ιν&άδε τω βφλίω 
ίντνχών άνελίξάμην. 

63. Εξης ονν λέξω περϊ των ηαραχειμένων άηίων * 
Ιηεϊ άη αιτών και ί Πελοηίννησος 'Ληία έχλη&η, δια 
ς το Ιπώΐίψιλεναν $ν οντρ το φντο* » φ^ί* "Ιστρος έν *οίς 
Άργολιχοϊς. οτι δέ τάς άηίους έν νδατι είσέφερον πς τ» 
συμπόσια "Αλεξβς Ιν Βρεντιφ παρ^στησι δια τούτων 

Εϊδές ποτέ 

πεινώσιν άν&ρώποις απίονς παραχωμένος 
έν νδατι πολλω; Β. ηολλάχις δήπον. τί ονν; 
Α, ούχουν εχαστος Φλεγόμενος λί<μβάνπ 
τύν έπινιονσών τφ> πεπαηάτην αεί; 
Β. δηλονότι. 

αϊ δ* άμαμηλίδες ονχ ιίσίν απιοι 9 ως τίνες οιονται, αλλ* 
ό έτερον τι χαϊ ηδιον χα* άηνρηνον, Αριστομένης έν Δψ- 
νυσω φησϊν 

Ό Χίος ονχ οία&' ως ομσμηλίδας ποιεί; 
οτι δ* έστϊν έτερον της άπίον χαϊ ηδιον Αισχνλίδης πα- 
ρίστησιν τρίτφ Γεωργιχών. περϊ Κεω γονν της νήσου 
λέγων γράφει όντως ,*4πίονς η νήσος φέρει χρατίστας^ 
κατά χάς έν 1 Ιωνία χολον μίνας αμαμηλίδας· εισϊ γαρ απν- 
ρηνοί « χαϊ ηδεία ι χαϊ γλνχεϊαι." '4*&λιος δ* έν πέμπτω 
"Ωρών Σαμίων^ εϊ γνήσια τά συγγράμματα , ομομηλίδας 
β οντάς χαλεΐ. Πάμφτλος δ* Ιν τοις περϊ γλωσσών χαϊ ονο- 
μάτων ^ΕπιμηλΧς (φησϊν) οπίου γίνος." Άντρων 8* έν 
τω περϊ γεωργικών φωχΐδας φησιν είδος οπίων *ιναι· %** δ*υτ(ρωρ] %£ρ δνο Β. βφλίω Ι>. βυβλίι* Ρν. 

650 €. να ς άτιίσυς I*. τονς άπΑ>υς ΡΥ. Ι^αηΊα} ΑΙβλ)(Ιί§ 

Βμτχία πιβιηοΓΛίυΓ &6 8ΐοΙ>&€ο Τ·ΊοιϊΙο£. 0ν, 4. νοί. III. ρ. 353. 

δια τούτων ΟΐΒ. Β. Υ. 2· πιρτύοιν 1-·» πηνονοιν ΑΒΡΥ. άμα· 
μηλιδιςΑ, αμαμαλίδιςϋ. αίμαμαλίδές Ρ. νίμαμαΙΚδις Υ. άμαμαλλίδίς I». 

050 ά. ^διορ] ϊδιον ΒΡ. .Χϊος] Α«ϊος 8οΚ%ν«Ι§Η. αμα- 
μηλίδαζ €. υμαμηλβας Α. άμαμαλίδας ΒΡ. ύμαμαλί(όίΐ<ΐ VI.·. 
*αΙ η δ ιο ν] ηοΙ Ιδιον Ρ. ^^*9>( λ ο^τως ο πι. Β. '«4*Α)νς3 ^σί» 
&ά<1. Β. άμαμηΙΙδα^ 6. <<^ια/<ί;λύ)α<; Β. άμαμαλίδας Ρ. νμαμαλλί» 
δας 1*. 'Λ&Χμκ) ΥΜβ ρ. 053 Γ. Α. ΡΥ^ 

θ50 β. ΡαηιρΜΓι Ιοαιπι αΗυΙϋ III. ρ. 82 ϋ. Ι'λωοσών 
δοητνοίςΐ*. ^λώ<τΛ| ς Ρ VI». ίη/οι; — ηνχίδας ψηοϊ* οηι. Β. 

ι 

/ 

/ 

1 

Ρ 1448 ΙΔ 

64. « * « φοων Ν σχληροχόχχων. των γαρ αηνρηνων 
Αριστοφάνης έν Γιωργοΐς μνημονεύει, χαϊ Ιν Άναγίρω 
„Πλήν αλεύρου χαϊ ρόας." χαϊ £ν Γηρντάδτι. "Ερμιππος δ' 
εν Κέρχωψί φησιν 

* "Ηδη τε&έασαε χόχχον ίν χιόνι ρόας' 
$οίδιον τ μέντοί; ως βοίδων, το νποχοριστιχόν. Αντιγόνης 
έν Βοιωτία 

Ένεγχεϊν ίξ αγρού μοι των ροων 
των σχληροχόχχων. 
Έηίλυχος Κωραλίσχω „Μήλα χαϊ φόας λέγεις." "Λλεξβς 
Μνηστήρα* 

'Ρύαν γαρ έχ της χειρός αυτών. 
{ σίδας δέ οτι τάς φοιάς χαλονσι Βοιωτοί Άγα&αρχίδης 
ίν τφ ίννιαχαιδεχάττ] των Σύρωπιαχών ούτως γράφει 
ν Αμφισβητούντων *Λ&ηγαίων προς Βοιωτούς περϊ της 
χωράς , ην χαλονσι Σώας, Έπαμινωνδας διχαιολογονμενος 
εξαίφνης εχ της αριστεράς μεταλαβων χεχρνμ^ιενην ρόαν . 
και δίίξας ήρετο αντονς τί χαλονσι τούτο, των δ* είπόν» *1σϊ Λ χα* φωχίδίς «Γίος α*/«τν. λ//οτϊο» 64 τ·ης (οαι αΛν^νο* , «α2 
?τ*οα* σχΛι;00χοχχο<· ων το νηοχοςιστιχον ςοίδιον, ώς βοίδιορ· σ/όας <5* 
%άς $ο·ας χαλονσι βοιωτοί. ψησί γοΰρ άγα&αοχίδης — €. ΙιΛΟΐΐηΛηι 
ίηάίϋ&γίΐ Οαβ&υοοιιιιβ , φιΐ τ6γ1>& §ο*ρ ό\ οχΐηοοχόχχ** ίτ&ηβ&ιτί 
τοίυϋ ροβί νποχος«η$χόν. ΕΙ οοββοιιΐυβ ββ* δ€η\νβί£η., αυί ίηίϋαιη 
ο&ρίΰβ ηοο ηιοάο Γββ&Γοίνί* 'Ροα(. ρού* ο>* λ//οηα* αί /ι** άηύρηροϊ 
«Ζρα», ?τίρα* Λ βχΛι^οόχοχχοι. τωρ γαρ όπνρήνων — . «Λνοιρων] 
άπυρίνων Β. β^κ/ι/ρ^ Α. α^νος» Β· «/τ}ρί> ΡΥΙ.·· £οας ΡΥί<· 

£οας 8οΚ«'βί^Κ. βάΐϋο, ρΓΕββααΙβ ΒπιηοΚϊο, ορΙηοΓ. χαϊ Ιρ 
Γηςυτάδ»} — Ιρ χιόψ* ροας &άά. Α. 00). Ρ VI.·. <5οας βεηννβϊςΗ. οοηίι-α. 
€0(ϋ(ήβ βάβιη €(1ίάί33θ νίάβΐιΐί. φοί&ηρ €ΐ βοίδίον Υ.,ροΜιο* β* 
βοΐδιορ VI* β* §οΗ\νβί£ΐι. €<1ΐΙίο. <* Ι?ο*«ατ/α] ο πι. Β. 
φονν 8οΚ\νβί£η. £ο*ώ* Ρ VI». *1?*£Ινχος] Ρηοϋυβ Ιμιο. ρ. 490, 
25, \Ρο*ά ς: "/«ης* ανβν ο*& τον » όο«ς* ο^τως */;η^λϋχος. Κωρα- 
λίαχφ δοΙίΛνβί^Ιΐ. Ι^ΐΙ»ΓΪ φνριιλίοχφ. $όας ρόαχ Ρνΐ^. ^Οας ρο«ι» 

δεΚνοι^Η. οάΐίίο. 

650 Γ. *β3ι» 0Π1. Β· ίνρνηκιχωρ Β. βν^ωπι,χύν Ρνί». 

οϋίΟΕίς ^ς>άφ<4 0Π1· Β. ρσα» Ρ. δϋΐ*ίΙ>β1)«ιΙΐΐΓ ^οαν. χα· 

ΛΒΙ·. Ο πι. ΡΥ. */φ«το ΑΒΙ^. «'η^ιιο Ρν. αντονς οηι.Β. 
^ χαλοϊ/οτ* τοντο ΑΒΙ<·» ηώς Ιχιίνην χαΧουοίΡ Ρν. Λ* 
«Ζβόντωι» ΑΒΙ<. ιί.τόη^ ^ ίχιίνω* ΡΥ. ^όαν Ρ. 8οΗΙ>β1>&1ιΐΓ 

• ι 

υ 1449 

61>ί των ρόαν, αλλ* ύμιΊς, άιέ 9 σίδαν. 6 δέ τύπος τοντ' 
%χ*ΐ τό φυτόν έν αντψ πλιϊστον, αφ' ου την έξ αρχής 
ίϊληψ£ προαηγορίαν , χαϊ ένίχησι." Μένανδρος δ' έν Εαυ- 
τόν τιμωρουμένη ροίδια οντάς ώνομασ* δια τούτων 
Μέτ* άριστον γαρ ώς αμνγδάλας έγύ 
παρί&ηχα χαϊ των φοιδάων ιτρώγομνν. 
λίγιται δί τι χαϊ φντον σίδη ομοιον $οια, γινόμηον 
ίν τ\ί π*ρϊ Όρχομινον λίμνρ έν αντω τω νδατι, ου τά 
μέν φν^λα τα πρόβατα ίσ&ί*ι , τον δί βλαστόν αϊ ΰες, 
ώς ιστοριΐ Θεόφραστος έν Τίτόρτω πιρϊ φυτών, γίν€0&αι 

I» λίγων χαν τω Ν(ίλω ομώννμόν τ* αντί/ άνευ ριζών· 

65. Φοίνιχις. £(νοφών μέν έν διυτίρω ,^ναβάσεώς 
φήσιν » Έν δέ σϊτος πολύς χαϊ οίνος φοινίχων χα\ όψον 
χαϊ ίψητόν από των αυτών, αύται δέ αϊ βάλανοι των φοι- 
νίχων οίας μέν έν τοις "Ελληοιν ϊστιν ιδπν τοις οιχίταις 
άιύχιιντσ* αΧ δέ τοις δεσπόταις άηοχιίμιναι ηοαν από- 
λιχτοι , &ανμάσιοι το χάλλος χαϊ τό μ4γ*&ος , η δέ οψις 
ηλέχτρον ονδΊν διίφιρ*· τάς δί τινας ξηραίνοντις τραγη- 
ματα π*ρετίϋ·(ντο. χαϊ ην παρά πότον ηδν μίν 9 χιφα- 

€ ΧαλγΙς δί. α Ηρόδοτος δ' έν τΐ\ πρώτρ περϊ Βαβυλωνος 
λίγων φησιν ,·>Εισ\ δέ αντό&ι φοίνικες πεψυχότες ανά πάν 
τό πιδίον, οί πλξυν*ς αυτών χαρποφόροι* *χ των χαϊ οι- 651 Λ. ανχφ] 5επΙ)βΙ)&ίυτ αύτώ. Μένανδρος] Ρ. 55· 

"4* Ιν οηι. Β. ίαντο* Β. δεπ&βο&ίϋΓ αυτόν, ροίδια βί £οα- 
δΐων Ρ. ΒΰΓίοοοαΙιΐΓ ροίδ»α βΐ $οϊδ(νγ. δ*α τούτων οηι, Β. 
V. 1. ί'/ώ άβΐκ* Ββηΐΐβιυβ. ΚοοΙβ, ηίβί αοιστοψ οοιτυρίιιηι ββί. 
δί τ* €Ρ\Τ». δ 9 ϊτι Α. φντον ΑΒΟ. η· ντον Ιν αντγ ΡνΓι. 
β/Λ} ΛΒΟΡ. Μδτι ΥΤ». δρχομιψοψ Ρ €ΐ δκ&ΛνβίςΗ. «άΊίίο. δρχό- 

ρ*νον VI·. > <κ τπάοτψ ιαοϊ φυτών] IV. 10, 0. ρ. 154. νίάβ 
•ηηο&ΐιοιγβαι. 

051 6. Ιψ διυτίρψ 'Λναβάσιως] €&ρ. 3, 14. ίν Λ ΑΒΡν. 

ένΐ\ρ Λ Β&βί). 1» βχ Χβηορηοηΐβ. δψον *α) Ιψψαν ΑΒΡν. 
ό^ος Ιψητον Βαβίΐ· Γι. ανται] φνταϊ δϋΗ^βίςΙι. φοννίχ** Βα- 

βίΐ. Γ», φοιτπίνν· ΑΒ. <ρο*ννχίίων ΡΥ, τας δί τ«κ«ς ΑΒΡν. τ«ς δί 
ττης ΒαβΗ. !■· Ήοό^οτος] I, 193. ί* β* τ ν οηι. Β. 
ηοωττ, ΒμιΙ. I*. ^<ντ/ς Ϋ V. Ρ €ί ΙιααΛ οα1)ίβ Α. β» Β. Εββηι € 
ηοόδοτος Ιν τψ όαη/ρω. „Μ€τηΙ>ταηα€ οηη** €$ ψΐίύΜ ιΐαηΐ αέ ΑΙ- 
Ληα ϊκύοηβ." Ολβ&υοοηυβ. 

651 ε. Μγ*ν ψηοΛν οηι. Β. ηι&ίον] παιδίον Ρ. ΐ45ο υ 

> τ'ια χαϊ οϊνον χαϊ μέλι ποιάονται· τούς σνχέων τρόπον 
ΰεραπενονΰι. των γαρ φοινίκων ονς εραενας χαλέουσι, 
τούτον τον χαρπον περιδέουσι τ$σι βαλανηφόροισι των 
φοινίχων, ϊνα τβ πεπαίνρ σψν 6 ψην την βάλανον ενδύ- 
νων χαι μη απυρρείβ ο χαρπος τον φοίνικος, ψηνας γαρ 
δη φορεονσιν ίν τω χαρπω οί εροενες , χα&άπερ οί 6λον- 

ά &οί* α τά παραπλήσια τοις περϊ τον Ήρόδοτον Ιστορεί 
περϊ τον *ν Αιβν$ καλουμένου λωτού αυτόπτης γινόμενος 
6 Μεγαλοπολίτης Πολύβιος Ιν ν$ δωδεκάτγ των Ιστοριών 
λίγων όντως ,"Εοτι δϊ το δίνδρον 6 λωτός ού μέγα, 
τραχύ δε* χαϊ άχαν&ώδές , έχει δ£ ψύλλον χλωρον πάρα" 
πλησίον τφ ράμνφ, μικρόν βαΰντερον χαϊ πλατντερον. δ 
δϊ χαρπος τάς μίν αρχάς όμοιος έστι χαϊ τ$ χρόα χαϊ τ$ 
μεγέϋ-ει ταΐς λευχαϊς μυρτέσι ταΐς τ&ελειωμέναις· αύξμνό- 
μενος δΐ τφ μίν χρωματι γίνεται φοιννχούς , τω δϊ μεγέ- 
&ει ταϊς γογγνλαις ελαίαις παραπλήσιος, πυρήνα δΐ έχει 

• τελέως μικρόν, έπάν δΐ πεπαν&ίί, σννάγονσι* χαϊ τον 
μίν τοις οιχίταις μετά χόνδρου κόψαντες σάτνονσιν εις 
αγγεία* τον δϊ τοΐς ελεν&έροις, Ιξελόντες τον πνρηνα, συν- 
τι&έαστν ωσαύτως, χαϊ σιτεύονται τοντον, έστι δϊ το βρωμά 
παραπλησιον σνχω χαϊ ψοινικοβαλάνω , τγ δϊ εύωδίο} βέλ- 
τιον. γίνεται δϊ χαϊ οίνος έ£ αυτού βρεχομένου χαϊ τρι- 
βομένου δι νδατος χατά μίν την γέύσιν ηδύς χαι απο- 
λαυστικός, οινομέλιτι χρηστω παραπλήσιος, ω χρώνται 
χωρίς νδατος · ου δύναται δϊ πλίον δίχα μένειν ήμερων, 

£ διδ χαϊ ποιονσι χατά βραχύ προς την χρείαν. ποιούσι δϊ 
και υξος εξ αυτών." ρνχΑ» Ρνΐ>. <η/««3» Α. Ιςανας ΑΒΡ. «ραινας XI.. τοντον] / 
τοντο Ρ. ίνα τ· η^αίτηςψίν Β. Γνα τ« ηιπίνη σφ*ν Α. &α κβκα/τΐ} 
Οψιν Ρν. ϊψα ππαΐνψαί οφ» ΒαβίΙ. I,. ο ψψ] ζψψ Β. όφην Ρ. 

ίνδύηαψ ΑΒΡν. ίαίύψων ΒιιβίΙ. ίρα^ς ΑΒΡ. άρσιπς VI* 

ολο*&ο* ΑΒ. ϋλυψ&ο* Ρ VI·. 

651 4. πολνβιος Ι* ψ. Ισ%1 Μ φψιΐ %6 δΜρορ Β. ΠοΧύρ*ς] 
\ο\. Ι!1. ρ. 384. ΕχοβΓραίί Ιιιιηο Ιοευηι ΕαβίΑΐΗίυβ ρ. 1616, 53. 

μνιρσρ] μιχρψ Κβίβΐάαβ. ΧίλιωμΜιις ΒΡ. γογγί/Χα* 

ΑΒΟ 61 πι&ι·£θ Ρ βΙ ΕιιβΙ&ϋιίαβ. ατ^γύλιας ΡΥΙ^. 

651 β. αάττονσιν] %ύττουαιν Ρ. σ*τ«νο»τα* Ρνΐ». οηέοψχα* Α, 
βςνμά) χ^ΰμα Ο. 66. Μελανιππίδης δ' ο Μηλιος έν τοις Ααναίσι, φοί- 
νικας τον χαρπον Όντως ονομάζει, τον λόγον ποιούμενος 

πίρϊ αύτων »Των γαρ αίδων ού γαρ αν&ρώπων φόρενν ... , 

> μορφαν Ινεϊδος' ουδέ ταν αύτάν γνναιχε'ιαν 'έχον " αλλ* ίν 
άρμάτεσσι διφρονχοις έγνμνάζοντο άνενη λιασδία πολλάχε 
ϋ-ηρες φρένα τιρπόμενα*, Ιερόδαχρυ λίβανον εύώδεις τ* 
φοίνικας κασίαν τε πατενσαι τέρενα Συρίας τέρματα," χα\ 
^^Αριστοτέλης & τφ π*ρϊ φυτών όντως »Φοινίχων άνόρ- 
χων 9 ους τίνες ευνούχους χαλοναιν, οΐ δ$ άπυρήνους" 
φοίνιχα δέ τόν χαρπόν χαϊ € £λλανιχος κέκληκεν εν τι\ εις 
Αμμωνος Άναβάσιι, ει γνησιον το σύγγραμμα, χαϊ Φόρ- 
μος δ κωμικός Ιν Άταλάνταις. περί δέ των νικολάων κα- 
λουμένων 1 φοινίκων τοσούτον νμΧν ειπείν ΐχω λ των από 
της 2νρίας καταγόμενων, οτε ταύτης της προσΐ}γορίας 
ηξιά&ηοαν υπό τον Σεβαστού αντοχ^άτορος σφόδρα χαί- . 
ροντος τφ βρωματι, Νικολάου τον Ααμασχηνον ίταίρον 
1> οντος αύτω, χαϊ πέμποντος φοίνικας συνεχώς, των από 
τον περιπάτου δ' ων δ Νικόλαος καϊ ίστορίαν συνέγραψα * 
πολλην. 

67. Ίσχάδες. σφόδρα των Ισχάδων έ&αυμάζοντο αί 
Αττιχαί. Δείνων γόυν έν τοις Περσιχοίς φησι „Παρετί- 
&εντο δ* ίπί της τραπέζης της βασιλέως δσα η γη βρω- 
ματα φέρει ης αρχπ βασιλεύς, αφ* εκάστον οσον απαρ- 
χών, ξενιχφ δε) ούδενϊ οντε βρώματι οντε ποτφ $ετο 
δεϊν δ Ζέρξης τους βασιλείς χρησ&αι' ΰφεν χαϊ νόμος 
τις ύστερον έγένετο, είσενεγχαντος γαρ ηοτ% των ευνού·* 

651 ί. μιΧαηηπΗις δ* (Λ Ρ) ΒΡ. ΑΰβΓ&Ι δ* μ&ιος ΑΒ. 
μάταιος Ρ VI·. Μβίαηίρρίάίβ ίτο£ΐηβη*υπι οιη. €. ϋβ βο τΙΛ 
βηαοΐΛΐίοηβιη. άί9*ν\ άϊδ»ν Α. αύτάψ] αν&ί* 0Α8ΛυΙ)0ηα8. 

ΡοΓβοηυβ ΑάνβΓβαΓ. ρ. 39. β* Ι&αΛβίυβ ρ. 343. πατινσα* ΑΒ. 
χατβνσο» 

652 α. οΰτως οπι. Β. Φ<ηψΙμ»ρ] φψΛ α<1ιΙ· Β. ά*όρχν* 
€&8»<ΐ1>0ΐιιΐ8. ίψόςχω* ΑΒΡν. Ινΰςηνψ V» ΙχροΛ^ίαβ ουίρα. ηαλον* 
μένψψ Ό». Β. Τ$ βςώμαιι.] βρωμάτοιν Β. 

652 ϊ>. δίί,ων ^, 8ϋπί>β1>*ΙιΐΓ ΔΙψ»ψ. Αά ΟπιοηΙβ Κ)««ιη βρβοΐϋΐ - 
βοΗοΙ. ΤΚβοοπα 1, 147. «Μ ΙΛγογοιιι βΤΓίρΐΐΐΓ&ιιι &1»ψ €θΐτβιί* 
Μ 611^811». τοϊς Πίροιχόίς] «οϊς «ιη. Β. - &οξης ΚιιΙϊηΚβηίιιβ 
Αριιά ν&1ε)(βιΐΑΗιιηι αα ΤΙιβοοτΙϋ 1. 1. 1ΛΙ>π α ά^. Βρί(οηβ Ιιιιαο 
Ιαεαιίι οβιΐβϋ. 

■ 1452 Ιά 

9 

ο χων τίνος & τοις λοιποΐς τραγηαασιν ίσχάδας Άττιχάς, 
ιρωτηοαι ποδαπαϊ είεν. Ιπεϊ δΐ έπυ&ετο *ξ Ά&ηνων, τοις 
άγοραοταΐς έχέλενεν ωνεΐΰ&αι , Ζως άν έξονοία γένηται 
αντω λαμβάνειν όταν έ&4).ΐ] χαϊ μη αγόραζαν» λέγεται δέ 
τον εύνουχον έπίτηδες τοντο ποιήσαι, ϊνα αντόν υπο- 
μνηβρ της έπϊ τάς Άδενος στρατείας." Άλίξις δ* ϊν Κν- 
βερνηττΐ φησϊν, 

Είσέβαινον ισχάδες, 
το ηαράΰημον των Α&ηνων, χαϊ ·&ίμον δεσμαι τινές, 
Ανγχενς δ* έν τμ προς τον χωμιχον ΙΙοσείδιππον επι- 
ά στολί} ,?Εν τοϊς τραγιχοϊς (φησι) πά&εσιν Είριπίδην νο- 
μίζω Σοφοκλέους ουδέν διαφίρειν έν δέ ταΐς ισχάαι τάς 
Άττιχάς των άλλων πολύ προεχειν." χάν τι} προς Δια· 
γόραν δέ έπιοτολη γράφει όντως „Η δέ γη ταΐς μέν χε- 
λιδονείαις ιαχάοιν άντιπαρατι&εϊσα τάς Βριγινδαρίδας χα- 
λονμενας, τφ μίν ονόματι βαρβαριζονσας , ταϊς δέ ήδο~ 
ναϊς ουδέν ήττον έχείνων άττιχιζούσας. <ς Φοινίχίδης δ' Ιν 
Μισουμένρ φηΰϊ 

Μύρτων λέγουαι χαϊ μέλιτος έγχώμια, 
• χαϊ των προπυλαίων χαϊ τέταρτον ίσχάδων. 
τούτων $γευοάμην % χαταπλεύσας εν&έως, 
χαϊ των προπυλαίων· χουδέν ην τούτων ολως 
προς άτταγηνα συμβαλείν των βρωμάτων. 
Ιν τούτοις τηρητέον χαϊ την του άτταγηνος μνήμην. Φι- 
λημων δ* έν τφ περί των *Αττιχών ονομάτων Αίγιλίδας 
φηοιν είναι τάς χαλλίατας ιοχάδας· Αΐγιλα δ* είναι δημον 
της Αττικής, από Αιγίλου τίνος ηρωος ώνομασμένον, χε- 

652 β. Ιοχάίιις *-4γγ*χο«] Ισχάδα αττική* Β· πο$απα\ β(ϋ*«ο- 
ηββ €αβ&ηΙ)οηί ββευηάα βί ΙβΓίίΑ. ηοταηαΐ Ρ\Χ. η*ψ Β. 

ίηΑαυίψ] ίηίληχΗΨ Ρ. ¥«ς ΡΥΙι· ώς ΑΒΟ. αντω] ανχύ 
VI·. ανχύ* ΑΒΟΡ. «Γ Ι* β* φηαΐν ονη. Β. 'Λ&ι^ν] άτ%ί- 
χν* Ο. 2Ιοθίϋ*ηηοψ] ποσίόίχπον ΛΒΡ. 

052 ά. γ$άφι* ον*«ς οιη* Β. χιίίδο9§£αις] χιΐιδοψίαις €. χι- 
λιδονίοκ ΡΥΙ.. Φο*ν*Μης <Γ] ΰ' οη. Β. ψηοϊ ΦΒΙ. Β. 
ΡΗοβηίοϊιΙΐβ ν€ΐΐΐιβ οηι. Ο. . · 

652 β. V. 2. 4. πφοπυλαί** Ρ VI*. πςοσκυίαί** ΑΒ. V. 4. 
χοιΜψ] μοΙ οΜΙρ Β. V. 5. ηρος Β. ηρος τ*;* Ρνΐ·. <1*τα- 
γηνα Β. αταγηνα Ρ\Χ· ανμβμΧϋν νΐ5. συμβάλλον ΒΡ. 

«ντα^ινς Β. α*«/ί£ΐΌς ΡΥΙ·. «ω» '^Ιττμ^] ου», Β. ν I 

♦ 

ι 

υ 1453 

ϊ λιδονιας τε χαλιίαδΌ* τάς έριι&ρομελαίνας ιαχάδας. " Θεό- 
ηομπος δ' Ειρήνη τάς Τι&ρασίας Ιπαινων ισχάδας φηών 
όντως 

Μαζαι, πλαχονντες^ ισχάδες Τ*&ράσιαι. 
οντω δί ηοαν ηιριαπονδαστοι πασιν άγ&ρώποις αί ίσχά- 
δες — όντως γαρ χατά τον Άριατοφάνην , 

ΟνδΙν γαρ όντως γλνχντερον των ϊοχάδων* — 
ύς χαϊ * Αμιτροχάτιρτ τον των *Ινδων βαοιλεα γράψαι Άν- 
τιόχω, άξιονντα (φηαϊν Ήγησανδρος) πεμψαι αντω γΧν- 
653*νν*«1 ίσχάδας χαϊ σοψιβτην άγοραϋαντα. χάϊ τον ' Αν- 
τίοχον άντιγράψαι »Ιαχάδας μίν χαϊ γλνχνν αποστελονμίν 
σοι, αοφιστην δ* Ιν "Ελληαιν ου νόμιμον πωλεΐΰ&αι." ί>τι 
δϊ χαϊ πεφωσμένας ιοχάδας ησ&ιον Φερεχράτης δείχννοιν 
έν Κοριαννοΐ λέγων όντως 

ΆΙΧ* ίοχάδας μοι ηροελβ των πεφωομένων. 
χα\ μετ* ολίγα δϊ , 

Ονχ Ίσχάδας οϊσεις των μελαίνων; μαν&άνεις; 

έν τοις Μαρία νδυνοϊς Ιχείνοις βαρβάροις 

χύτρας χαλονοι τας μέλαινας ισχαδας. . , 

1> οι δα δέ χαϊ Πάμψιλον ειρηχότα προχνίδας γένος ϊοχαδων. 
68. Βότρνς δΐ οτι μέν χοινον δηλον. σταψνλης δ$ μέ- 
μνηται, χαίτοι δοχονντος τον ονόματος Άσιαγενονς είναι, , 
Κράτης Ιν δεντερω ' Αττικής δίαλεχτον, εν τοΙς νμνοις 
τόΐς αρχαίους ψάσχων άντϊ τον βότρνος την αταψνλι)ν 
χεΐσ&αι, δια τοντων 

Αυτρσι σταφνλφαι μελαίν^αιν χομόωντες. 652 Γ, άηανδ*] 1*α*Λ Β. Ιαχάδας φψΐ* οντ·ς Οπα; Β. 
οντω ΑΟ. όντως ΡΥΙ*. ΑηβΙσρΗ»ηίβ Ιοαιηι οηι. Ο. ονΜν 
7«ρ ©ιτως Ρ ευηι Ροηοηο «I δ€η\νβΐ£η. ουΜν γαο όντως VI*. 

653 Λ. ηαρηομ&ας] τηφ·>γμ<*ας. Μοχ *ι%η% *έα Ε^τηοΙο- 
8Η* «η Μ$. ΌοτνΟΙ. Φωγύνα* το φονχΗν" ΆΙΧ' Ιαχάδας μο% πςοΜχω 
πίφυγα&ωψ, *. ·. ποό§Χί τά> ηίφ*γμ*ψ*ν** Ροηοη. Μγ*ψ όντως 
Οηι. Β. βαρβάροις χύτρας] βαρβαχντοας Β» 

053 Ο. ηροχνίδας €&βαα1>οηι». ηοοοκνίδας Ρ VI*. Ερϋοηιβ Ιιββο 
οσίΐβίί. *Οτ* ασκιγιτϊζ όνομα η σταφυλή, γίψψαΐα σύκα ηλάτων Ιψ 
ύγδόφ νόμων τα ιύγατη φηαϊν , η τά ίηιγί'/ιννημ&α , οΙοψ τα ίη^μβίβλψ- 
μίνα. υ γαο ι\(ΐιστοχ{λης χαί (ηιμβολάόας άιχίονς ονομάζη τάς ίγχίχιψ- 
τοιομίνας. τοιαύτη Λ χαϊ ή ηαοά %γ αύτψ γηναΐα οταφνίη· ζημ*οΙ ■ 1454 υ 

> ■ - 

οτι δί χαϊ παρ* *Όμηρω Ιοτϊ ηαντϊ άηλον. Πλάτων δ* έν 
δγδόω Νόμων χαϊ βότρυς χ<4 αταφνλάς ονομάζει δια τον- 

* των »0ς αν άγροίχον δπώρας γεύοηται , βοτρνων εϊτ% ^χαι 
σί,χων, ηρ\ν ελ&εΐν την ωραν την τον % τρνγάν άρχτονρφ 
αύνδρομον, εΐτ' Ιν τοϊς αντοϋ χωρίοις εΐτε χαϊ εν αλλων ψ 
Ηρας μεν πεντηχοντα οφειλετω τφ Διονναφ δραχμάς, ίαν 
εχ των αυτού δρέπγ, έάν δ* £* των γειτόνων ^ μναν, ε*άν 
δε* *| άλλων, δύο μέρη της μνας. ος δ* άν την γενναίαν 
νυν )*£γομένην σταφνλην η τα γενναία σνχα έπονομαζό- 
μΦνα οπωρίζξΐν βονληται, Ιαν μέν ίχ των οικείων λαμ- 
βάν# % όπως αν έ&έλ^ χαϊ οπόταν βονληται χάρπονο&ω. 

ά εάν δί άλλων μη πείσας, επόμενος, τφ νόμω τ$ Μη 
χινεΐν ο τι μη χατε&ετο< έχεϊνος άε\ ζημιονσ&ω." ταντα 
μίν ο &εΐος 1Ι).άτων εγώ δϊ πάλιν ζητώ τις η γενναία 
οταψνλη χαϊ τίνα τα γενναία ονχα. ωρα' ονν ζητειν νμϊν^ 
%ως έγω περι των ίξής παρακειμένων διεξελ&ω· χα) ο Μα- 
σονριος 'έψη 

Μηδ' άναβάλλεσ&αι Χς τ' άνριον ες τ* εννηψι. 
γενναία λέγει τα ευγενή δ ψΛόϋοφος, ώς χαϊ * Αρχίλοχος 

Πάρελ&ε, γενναίος γαρ ιϊς. 
η τα έπιγεγεννημενα , οίον τα επεμβιβλημενα. δ γαρ 
' Αριστοτέλης χαϊ επεμβολάδας άπίονς ονομάζει τάς έγχε- 
ε κεντρισμένος. 4ημοσ&ενης£ν τω υπέρ Κτησιφώντος „Συχα Ιν τονχω τψ λόγω ηΧάτων τον βοτού&ν η συχνν γιυοαμ*νον ηρίν ΙΛ&ιΐ* 
τ^ν ωοαν τον* τονγαν αρχτονοω σντδοομον, δτ» ίν ά&ήταις διηνιχτΐς ηοαν 
αϊ 6ηω(Ηα, — Ο, μίλαίτχοι ΡΥΙι· Πλάτων $'] 0' Ο σι. Β. 
ίν όγδόω Νόμων) Ρ. 844 <Ι. ώα τούτω* Οίη. Β. 

653 ο. αντον 1>ι» άεάί ρι-ο «ντον. ί*$*ι Β**ύ. Ία. 1*ο*νς Ρν. 

ηιηήχοττα αά). ΒαβίΙ. . I·. ΟΒΙ. ΑΒΡΫ, όςαχμάς, Ιάν Ρ, 

Β&βΗ. Χ», δραχμής «. αν V· ίαν δ* Ιν] ίάρ Μ 4» ΒαβΗ, \*. Ιαν όέ 
χα» ΒΡ. αταφνλϊιν ή ΒαβίΙ. I*. η οια. ΑΒΡν. 

653 &· ζιρτΛ» νμΪΡ] νμίν ζ%*άν Η. Άΐαοούοιος] μανοονοιος Β. 

Μηΰ'] Ηβθίοάί ΥβΓΜ» "ΕχΎ' 408. αΰομτν Β, ίκν^φ*] 

?»<ι;φ* ΛΒ. ΆςχΙΙοχος] Ργ. 54. ρ. 712· ίπ*/ι/§ννημ4ρα Χ) 6( 
Κυ9έ£»(Ηία8 ρ. 545. βχ(Γ. Ιη^γ*χ^ψημένα Ρνΐ·. οίον τα ίτιιμβί- 
βλημίνα Ε0€ββ8βπιηΙ βχ Α. ΕαβίΑΐηίυβ ρο&αί* *ώ Ιη*γ*γ*9νημ4να ίϊ 
ίχεμβίβλημέρων ουχιών. 

053 β. ίγ**Μ*τοΗψί*αί Ιι β* ΕαδέαιΗΐυβ. ίγ*ιντφομ4νας ΒΡν. 

^/Λοο^^ς] Ρ. 314. »»^3 Β· ΙΑ . 1455 

χαϊ βότρυς χαϊ Μαίας συλλόγων.* Ζενοφων Ιν (Άχονο- 
μιχω ,,Ύπο του ηλίου γλυχαίνεσ&αι τάς σταφυλάς." οιδαστ 
δέ ο* προ ίιμών χαϊ τούς εν οϊνω συντιθεμένους βότονς. 
Ενβονλος γουν έν Καταχολλωμίνω φησιν 

Αλλα παραλαβών αχράτω χρουε χαϊ δίδου πυχνας, 

χαϊ βότρυς τρώγειν άνάγχαζ' αυτόν έξ όϊνου συχνούς. 
6 δέ τον Χείρωνα πεποιηχώς το* «ς Φερεχράτην άναφε- 
ίρόμενόν φησιν ^ 1 

Αμυγδάλας χαϊ μηλα χαϊ μιμαίχυλα χ 
, χαϊ μύρτα χαϊ σέλινα χαξ οϊνου βοτρνς 

χαϊ μυελον* 

οτ$ δί έν ταϊς Α&ηναις διηνεχεΐς ησαν αϊ όπωραι πασαι 
μάρτυρα * Αριστοφάνης & "Ωραις. τί ου ν παράδοξον Ιστό- 
ρΟν δοχεϊ Αί&λιος δ Σάμιος έν πίμπτω Σαμίων °Ωρων 
λέγων ,,Σνχον χαϊ σταφυλή χαϊ ομομηλις χαϊ μηλα χαϊ 
65 4 ρόδα δΊς του ένιαντου έγένετο." Ανγχενς δ* εν τ$ προς 
Αιαγόραν έπιστολ?] Ιπαινών τον χατά την Άττνχην^ γινο- 
μενον Νιχοστράτειον βότρυν χαϊ άντιτι&εις αύτω τους 
'Ροδιαχους φησι „ Τω δ'^ έχει χαλουμενφ^ βότρΰ\ Νιχο- 
στρατείω τον Ίππώνιον αντιχτρεφουσι βοτρυν^ ος απο 
χ Εχατομβαιωνος μηνός ωσπερ άγα&δς οιχέτης διαμένει την 
αυτήν έχων εϋνο/αν·" 

69. Έπεϊ δί πολλάχις ύμΐν εϊρηται περί τε χρίών χαϊ 
ορνίθων χαϊ περκττεριδίων , ^έρχομαι χαγώ λεξων οσα εχ 
πολυαναγνωσίας ευρεϊν ηδυνη&ην παρά τά προειρημένα. I* ΟΐΗο*ομ»$] XIX, 19. ©ί Α. Μ «α2 'όί Ρ VI* γουρ 

ο πι. Β. Χιίςωνα I*. χείρον* ΡΧ. 

653 Γ. φησ·ρ οπι. Β. Ιν 'Λφας] Ιρ »1ρψ$ Ο. ΤβηιβΓβ. Υίάβ 
IX. ρ. 372 6, "Λρωρ 8οΗ\νβί£η. ορ*ρ I». 6ρ<*ρ Ρ. ώραίωρ V. 

ι 

054 α. Λνρκυς] Χνγγινς Β. προς δ*ιγ(>ραν ίηισχοΧτ· ΑΒ. Ιπί- 
σχολ*} προς δ«χγόραρ Ρ VI». , γιήμίνον Β. Χιβ£€θα(ιΐΓ γιψήμίτοτ. 

Ψίβοοτ ράτ»ιοΡ VI*, ριχοοτράτιον ΑΒΡ» νπιτι&ιΐς Α. α»τ»- 

&$Ις ΡΥΧ». βότρυί) βότρυς Β. ψίκοατρατιΐω € VI·. ρ**οοτρα~ 

τ /ω ΑϋΙ'. 1 1%π*»9Μ>ν] Ιηπύνιον €. άρτ**τρ4φον<η\ άντηφίροναι ΙΣ· 
*Ελ*1 ί>] ίπ*1 καί Β· η ηολυαναγνναΐα φηοί*. ο η χο η^«- 

οτίριον ηνρά πολλοίς %ύ» άγχαίνρ χ&χαι Ο, οηιίΜΐβ ροβί&ηΐηι *ββ*ί- 
ηιοηϋβ. 

■ ΐ45.β υ 

* π^ριστεριον όντως εστίν ενρεΐν ηρημίνον παρά Μενάνδρψ 
έν Παλλαχή 

Μικρόν επιμείνας προστρέχει, 
ηγόραχα σοι περιστέρια λίγων, 
όμοίως Νιχόστρατος "Αβρά - 

Ιαντ αξβω' 

ητ* όρνι&άριον, το ηεριστέριον % το γάστριον. 
ΐΑναξανδρίδης εν Άντερων* ι 

Περιστέρια γαρ είσάγων χαΐστρον&ία. 
Φρύνιχος Τραγωδοΐς 

Περιστέρων δ' αυτώ τι λαβϊ τριωβολον. 
Φασιανικός. Πτολεμαίος 6 βασιλεύς έν τη δυοχαιδε* 
ο χάτω των υπομνημάτων περϊ των εν Αλεξάνδρεια βασι- 
λείων λέγων χαϊ περϊ των έν αυτοΐς ζώων τρεφομέ- 
νων φησϊ ,,Τά τε των φασιανών, ους τετάρονς ονομί- 
ζουσιν, ους ου μόνον εχ Μηδίας μιτεπεμποντο , άλλα χαϊ 
νομάδας ορνι&ας υποβολών , εποίησε πλή&ος, ωστε χαϊ 
σιτεϊσ&αι· το γαρ βρώμα πολυτελίς άποφαίνουσιν," αντη 
τον λαμπρότατου βασιλέως φωνη , ος ουδέ φασιαννχον 
ορνι&ός ποτ* γεύσασ&αι ώμολάγησεν 9 άλλ' ώσπερ τι χει^ 
μήλιον άναχείμενον είχε τούσδε τους ορνι&ας. εϊ δέ εοράχει 
ως ημών έχάστω εις έστι παρακείμενος χωρίς των ηδη 
ά χατηναλωμενων ι προσαναπεπληρώχει άν ταϊς πολν&ρνλη- 
τοις ίστορίαις τών υπομνημάτων τούτων τών εικοσιτεσσέ- 
ρων χαϊ άλλην μίαν* Αριστοτέλης δέ η Θεόφραστος & 
τοις νπομνημασι „Τών φασιανών (φησϊν) ου χατά λόγον 
•η υπέροχη τών αρρένων, άλλα πολλώ μείζων." 

6541». Μ€Ρυίψδρφ] Ρ. 133. ΙηψίΙψας Οετίευβ. ΪΛΜ Μμκνας. 

ά*ιώ· ίϊι' δρη&άριο*] ά£»οϊ· τουρνιΡάριον* ί* οπί. Β. Ααίβ 
Φρύνιχος &6ά. Ι'ιϊ>τ'ι πίριστ/ριον £|, φιαβ Ηβίβνίΐ 8ϋΗ\νβί£Η. 

— ΧαβΙ] Λ — Χάβ* Ρ VII·· Ιρ ιβν νηομνημάχωψ Β. Ε χ ββευηάο 
ΠΙ»γο Η»οο αϋϋΠΐηίυΓ IX. -ρ. 387 6. Ερίίοιηβ Ηυηο Ιοοαιη οιηΐβϋ, 

654 Ο. τίτάρους Α. τιττάρονς ΒΡ. τ&ρνωνας \1* ο! Μ&Γ&Ο Ρ. 
μηδίας Β. βεηΙ>6ΐ>&ΙιΐΓ Μνβιίας. μ*τ*πψηο*το) μίηηόμ- 

πόντο Α. ωστ§ Α. «5ς Ρ VI·. άΙΧ* ύσηιρ — τους 6ρψιΟ-ας\ 

Ηοηιηι Ιοοο βρϋοηιο ροβιιϋ ίχρωτχο γαρ οΐ παλαιοί αυτοί ς ως β/άλ- 
μαοιν, ΓβρβϋΐΕ αΙ> ΕυβΙαίΜο ρ. 1257, 28. Λ Λ] ούδε Β. 
ίοράκα] ΒϋΓΪΐ>6ΐ)<ι(υΓ ίωοάκίΐ» καχηναΧνιμίνιαν] καχανηλωμ^νων Β. 

654 ά. προϋαψαπίηλΐ}ρ**ιι Α. προοαναηίηρώχα Ρ VI». ηοΧν- 
&ονΙτροις Β. ποΧυ&ρυΧΧτροις ΡΥΙ*. ΙΑ 1457 

ι 

70. ΕΙ δ* ο ηροειρημίνος βασιλεύς χαι το των ταώ* 
νων πληβ-ος ίοράχει των χατά την 'Ρώμην, χατεπεφενγεε 
αν επϊ την ιεραν σύγχλητον, ως νπο του αδελφού πάλιν 
της βασιλείας έξεληλαμένος. τοσούτον γάρ εστε το πλη&ος 
β τούτων των ορνί&ων έν τη Ρωμτ) ως δοχείν προμιμαντεν- 
μενον τον χωμφδιοποιον *Αντΐ(ράνι ί ν έν ^τρατιωτρ η 
Τνχωνι είρηχέναι τάδ* 

Των ταών μέν ώς απαξ τις ζεύγος ηγαγεν μόνον, 
σπάνιον ον τό χρήμα* πλείονς είοϊνυντών όρτύγων. 
χρηστον άν&ρωπον δ* εάν τις Ένα μόνον ζητών ϊδη 9 
όψετ* Ιχ τούτον πονηρούς πέντε ηαϊδας γεγονότος* 
ΐ"Αλεξις δ' ίν Ααμπαδι 

Καταφαγεΐν 

ούτος τοσοντ* αργυριον. ονδ* ει γάλα λαγού 
ειχον μά την γην χαϊ ταώς % χατησ&ιον. , 

οτι δέ* χαϊ τι&ασους ειχον αντονς Ιν τάϊς οιχίαις 2τρατ- 

τις παρίστησιν έν Παυσανία δια τούτων 
Πολλών φλύαρων χαϊ ταών αντάξια* 
οϊυς βόσχε&' νμεΐς Ινεχα των ώχυπτερων. 

Άναξανδρίδης εν Μελιλωτω 
655 Ού μανιχον εστίν έν οιχίφ τρεφειν ταώς, 
εξον τοιουτονσϊ δε* άγάλματ* άγοράααι· 

Άναξίλας Όρνι&οχόμοις Ιοράχη] 8οπΙ)β1)αΙυΓ ίωράχιι* χαχτπιγινγα Ι*« χβτιιπιψίνγη ΒΡ. 

654 6. ίοτΐ τούχ*χψ το ηλϊ}&ι>ζ ^* χωμοιδιοποιον Α. 

χωμνύδοηοιοψ Ρν*!.». χάδ* ο τη. Β· Αηϋρλαηίβ ν* 1* 2. &ϋυ- 
Ιϋ IX. ρ. 397», V. ]. Τ»* χαωρ 397. το* χαωψ Ρν. το» 

χαωψ Ι·, ^/α/β»] η/αγΐ Β. V. 2. ηΐέίους ΒΟΡΛΓ. ηΧιίους β* 
I. β* 397. V. 3. #ά» Α. ** α* ΒΡ. ά, VI. % 

Ονΐ-. ΑΡ. 

654 ί. δ* Ιρ οϊϊι. Β. V. 2. «2 ΑΒ. Ρνΐ*. Χαγου «Γ- 
χον) ΙΛοπ «Γ/ο* Ιαγον. Χνγύ ι7*©» 8οΗιν«ί£η. V. 3. τα»ς ΑΡ. 
τμώς VI* ΒαβΑεπι «(Ιίίίοηεβ ιιιιγλ .«ιμΐπιαιτι ροβυβηιηΐ εοηιί&οΐβη 
τι^ασούς VI,. τιέάσονς ΑΡ. ΟιηΙβίΙ Ηαβο βρίΐοηιβ. ηβνοα- 
*<ρ ΑΒ. χανσαμίφ ΡΧΙ,. ίν οία. Β. 

055 *. V. 1. 05] ΙΛΙ>Γί οι5*ί. VI.. οί»^ ΑΡ. 

V. 2. τοιοι/τονσί ί»' ΌοοΓ&βυβ αά* ΑπβίομΗ. ΡΙαΙ· 361. ρ. 43. τοιού- 
τον* ϊδυο Α. χουχοκίΐ δύ* €. χοιονχους δνο Ρ. τοιούτους ίι/' V. τοιον · 
τονς ξ δύ' I». άψαξΟας Β. 1^6£6ΐ>&(αΓ ΆναξίΧαος. 1458 υ ·■ ■ 

Καϊ προς έπϊ τούτοις τι&ασός οίμώζων ταώς. 
Μψόδοτος δέ 6 Σάμιος & τφ περϊ τών χατά το Ιερόν 
της Λαμίας "Ηρας φησϊρ „01 ταοϊ ιεροί είσι της "Ηρας. 
χαϊ μηποτε πρώτιστοι χαϊ Ιγένοντο χαϊ έτραφησαν Ιν Σάμω 
χαΐ έντεν&εν είς τους $ξω τόπους διεδό&ησαν, ώς χαϊ οΙ 
άλεχτρυόνες ε\ τ$ Περσίδι, χαϊ αϊ χαλούμεναι μελεαγρίδες 
εν τγ Αιτωλή." διό χαϊ Αντιφάνης έν τοίς Όμοπατρίοις 

* φη<ύν 9 '< 

Έν 'Ηλίον μίν φασι γίγνεσθαι πόλει 
φοίνιχας, Ιν Α&ηναις δέ γλανχας. η Κύπρος 
$χει πελείας διαφόρους* η ό* εν 2άμω 
"Ηρα το χρυσονν, φασϊν, όρνί&ων γένος , 
τους χαλλιμόρψους χαϊ περιβλέπτους ταώς. 
διόπερ χαϊ επϊ του νομίσματος των Σαμίων ταώς Ιστίν. 

71. Επεϊ δέ χαϊ των μελεαγρίδων Μηνόδοτος έμνησθη, 
λέξομεν τι χαϊ ημείς περϊ αυτών. Κλύτος ο Μιλησιος, 
Αριστοτέλους δέ μα&ητης^ Ιν τω πρώτω περϊ Μίλητου 
ο γράφει περϊ αυτών ούτως ,,Περϊ δέ τό Ιερόν της παρ&ε- 
νου Ιν Αέρω εισϊν οι χαλούμενοι ορνι&ες μελεαγρίδες. ό 
δέ τόπος εστίν ελώδης έν ω τρέφονται, εστι δέ άστοργου 
προς τά εχγονα τό 6ρνεον χαϊ ολιγωρεί των νεωτέρων, 
ω στ ε αναγχη τοις Ιερεϋσιν έηιμελεΐσ&αι αυτών, έχει δέ τό 
μέν μέγε&ος ορνι&ος γενναίου, την δέ χεφαλην μιχραν 
προς τό σώμα, χαϊ ταύτην ψιλήν, $π* αυτής δέ λόφον 
σάρχινον, σχληρόν 9 στρογγυλον, έξέχοντα της χεφαλης 
ά ωσπερ πάτταλον , χαϊ τό χρώμα ξυλοειδη. προς δέ ταΐς 
γνα&οις απο του στόματος άρξαμενην αντϊ πώγωνος μα» τι&αοος VI.. */£ασος ΑΡ. 

655 1>. φηοΐ* οη. Β. V. 1. 'ΗΧίου) άΧΙ<» Ο. γίγνιαΟα^ 
γΙρΜ&α* ΑΒ€. Υ »έσ&αι Ρνΐ*. V. 3. ϊχ§ί ΑΒΟ. δ* Υχ* Ρνί.. 
όΜΐφόςονς Ρ VI-.. όκρόςονς Α€. η*ρΙ αντύψ οιη. Β. Ι* α κιςΐ 
μιλίου, π*ςΙ <» φ^αΐ το 1§ς6ψ Β. 

655 ο. Ι* Λ4$ν \* οαιη Β»1β0Αηιρίο. 1* άίρ? ΑΡν. ένΐ^ω Β. 
Ερίΐοηίβ (οΐυοι Ιοευιη οπιίβϋ. ( 

655 ά. 

δ 

'ββΗντβίβφ. ξυλοιΜζ Ρ VI., ΣνΑοι* €. στόμαχοζ €. σ»μ<*οζ ΡΥ1*. ΪΔ ' 1459 ' 

κράν σάρκα και ίρυ&ροτέραν τών ύρνί&ων. την 02 τοις 
ορνιάιν έπι τφ ρνγχει γινομενην, ην ενιοι πωγωνα κάλου- 
οιν, ουκ εχπ' διό κάί ταντγ κολοβόν Ιστι. ρύγχος δ& 
όξυτερον και μείζον η όρνις 'ίχει. τράχηλος μέλας, παχύ-, 
τερος κάί βραχυτερος των ορνί&ων. το δε) σώμα απαν 
ποικίλον, μέλανος οντος τον χρώματος όλον, πτ'ιλοις λεν- 
κοϊς κάί πνχνοΐς διειλημμενου μείζοσι φακών* ούτοι 9* 

« εϊσιν εν ρόμβοις οι κνκλίσκοι μέλασι του Όλον χρώματος 0 
διό κάί ποικιλίαν τινά οΐ ρόμβοι παρέχονται, τον μεν 
μέλανος Αχοντος λενχότερον το χρώμα , του δί λευκού πολν 
μελαντερον. τδ δε) κατα τας πτέρυγας ανταϊς πεποίκιλτα* 
λενκφ πριονώδεσι σχημασι πνρώδεσι κάί παρ 1 άλληλα κει- 
μενοις. σκέλη δέ αχεντρα , όμοια τοις όρνι&είοις. παραπλή- 
αιαι δ 1 'εΐσϊν αϊ &ήλειαι τοις αρρεσι* διό και δνσδιάχρι- 
τον Ιστι τδ τών μελεαγρίδων γένος." τοααντα κάί δ πε- 
ριπατητικός φιλόσοφος περί τών μελεαγρίδων ιστόρ^σεν, 

ί 72. Όπτών δελφάκων δέ μνημονεύει Έπικράτης έν 
'Σμπόρω 

Επί τοΐσδ' εγω 
μάγειρος, οντε ^Σικελία κανχησεται 
τρέφειν τοιούτον αρταμον κατ 9 ιχ&νων, 
ονχ Ηλις, εν&α δελφάκων έγώ χρέα 
χάλλιστ' οπωπα πυρός άκμαΧς ην&ισμ£να. 

ίρυ&ροτέραψ] ίρν&ρωτέραψ Α. γινομέψην] χαμένη* 

πτΟοκ] οπίλοις €οηι*. ΟββηβπΐΒ β* &1& δαάημμένου ΒΟ. &«- 
Ιημμένων Α. διαλημμένον Ρ VI·. μείζοσι] ού μ*ίζοσ> 8ϋΗ\ν6ΐ£η. 

655 β. μέλασι] μιλαντέροις €. τδ δΐ χατά τάς πτέρυγας] τα 
δΐ πτέρυγας Ο, *άς δΐ πτέρυγας βχ βρϋοπιβ Ηοββϋΐιβίϋ &ββΠ €&- 
&αιιΙ)θηιΐ8. αύταϊς β* Χ*υχφ πριονύδιοι. οηι. βρίίοπιβ. πυρώ- 
δ*φ VI». πυρωάδισι V. πορώδισν 0. ΌβΙβ* δοΗ^βί^Κ. χα) οηι. 
ερίίοιηε. παρ* άλληλα"] 8θΓί1)εΙ)αΙιΐΓ ηαζάλληλα. προς άλληλα βρϊ- 

(οπιβ* χημένοις] χίχραμένοις βχ βρϋοπιβ ΐϊιβσιοΐΏΐ Οαβαυοοηιι». 

• 

0 εοηβεηΐίί ίη χαμένοις· ορνι&ιίοις Ο. 8βτίΙ)βΙ>αίιΐΓ δρνι&Ιοις. 

μιλ*αγρΙδων γένος — Λ*ρΙ των ΟΙΑ. Ρ. τοσαδτα χαΐ] χαΐ 

ΟΒ1. Β. ηιρί τω» μέλία'/ρ(όων Ιστόρηαιν ΟΤΛ. Β. 

655 Γ. μψημονιύη] μέμνηται Β. V. 1. *ΕηΙ τοϊΛΪ*] ΙπΙ *Οι. 
δ* Β. V. 2. μάγαρος ΑΒΗ. μάγπροψ \Χ. V. 4. ονχ *Ηλις] 
ου χήλω* Π*, ονκηλιο* ΑΧ. ΕηιβηαανίΙ Οαβαιιοοηυ» , ηυϊ οΰ%* *Ηλις 
8εήοοΙ>α(. V. 5. άημαΐς] αχμης Β. 
Ατηκναει:5. III. 94 1 1460 υ 

4 

"Αλεξις δ* εν Πονηρά 

Τριωβόλου κρεΐοκον άατεΐον πάνυ 
υειον όπτόν, &ερμόν, ενχνλον % τερεν, 

6 όταν ψ) τι, προοφίρων. 
Ά&ηναΐοι δ\ } ως φησι Φιλόχορος % ταίς "Ωραις &υοντες 
ουκ όπτώαιν Λ άλλ 'έψοναι τά χρεα, παραιτούμενοι τάς 
&εάς άπείργειν τά περιοκελη καύματα χαϊ τους ανχμονς ί 
μετά δέ της συμμέτρου &ερμασίας χαϊ υδάτων ωραίων 
έχτελεϊν τά ψυόμενα. την μϊν γαρ οπτησιν έλάττους παρε- 
χεσ&α* ωφελείας, την δέ εψησιν ου μόνον την ωμότητα 
περιαιρην Λ άλλα κάϊ τα σκληρά μαλάττπν δνναό&αι χαϊ 
τά λοιπά πεπαίνειν. *τι δέ εύμενέΰτερον χαϊ άχινδυνότερον ' 

1> πεπαίνει την τροφην. διόπιρ εφ&όν εποπτάν ου φαοι 
δεΐν ούδ' έφέψειν. τό μέν γάρ ανάλυαν εχειν δοχεΐ του 
βελτίονος, ως ψησιν * Αριστοτέλης, τά δέ όπτά των έφ&ών 
ώμότ*ρα χαϊ ξηρότερα." τά δέ όπτά χρεα καλείται φλο~ 
γίδες» Στράττις γουν Ιν Καλλιππίδρ άιΐ τοΰ 1 Ηρακλέους 
φησϊν 

Αντίκα δ' ηρπασε τεμάχη 
^&ερμάς τ* κάπρου φλογίδας, εβρυχε τε πάν&' α μ α. 
χαϊ "Αρχιππος Ιν Ήρακλεΐ γαμουντι 

Τά δ* άλλα χοίρων άκροχώλια μιχρων 9 
ταύρου τ* αυξίκερω φλογίδες, 
άί δολιχαί τε κάπρου φλογίδες. δ* Ιρ ο πι. Β· Αΐβχίάίβ τβΓβυβ οπι. V. 1. χριωβόλου 

ηρϊΐσχορ Β οαπι ΡοΓβοηο αά Χβηορηοηϋι Αη&οαβίη ρ. ΙΛΙΙ. τοι*>- 
βολοχρόσχο* Ρν. χρ$οβολοχριίσχοη Β&βίΐ. I*. V. 2. %>ίρμον Ο&βαα- 
ϋοηιιβ. Ι·ίΙ>Η χαϊ &<ρμο*. ιΰχνλορ , χ4ρ*ρ Ροινοηιιβ. ινχυλότιρον 
ΑΡν. ιϋχνλύτιρορ I* 

656 α. V. 4. τι αάά'ιάϋ ΡοΓβοηυβ. ηροοφίρων Ρν. ηροαφϊροψ 
Ία. ηρόαφιρ* Ροηοηιιβ. χην μ\ρ γαρ] γαρ οηι. Β. ϊτ* ί>] ότ» ίΙΒ. 

666 Ο. ίιχοητάρ} ίποπαχν V. ούδ' ϊχρίψιι*] οάΚ ψιΰγΜ Β· 

χά α όπτά — ξηροχιρα οίη. & χά Μ όπτά χώρ ΡΥΚ τά 

Λ 5ττα τΰτ ΑΒ. γονρ Ιρ οηι. Β. Καλλιππίδχ) ΗαΧλιηίδχ Β. 

δ(τ»((ί<Ηι 61 ΑιχΗίρρί Ιοοοβ οηι. €. δίΓαώάί» τ. 2. 
μάς χι) &ιρμά χ» Β. Τβρνχι ΑΒ. Ιβριχ» Ρνί.. καΐ β* $ρ 

ΟΒΙ. Β. V. 1. Τά δ'&λλα] τα δίδαλλα Α. χάδι δ" άλλα Β. χά 
δα/δαλα Ρ\1*. V. 2. ταύρου ΑΒ. τανρω* Ρνΐ.. χ' αν&,ρ» 

φλογίδις] χα*ιχιρωφΙο?Ιδις ΒΡ «4 υ* ορίηΟΓ Α. χαξι*ϊρων φλογίδις VI.. υ 1461 

ο 73. Περί δΐ περδίχων τί δει χαϊ λεγεήβ άιί, ηλεονων 
είρτιμίνων νφ' νμών; άλλ' ου παραλείψω το Ιστορη&έν 
νπο Ήγησάνδρου εν τοις νπομνημασιν. φησϊ γαρ οτι Σά- 
μιοι πλενσαντες εις Σνβαριν χαϊ χατασχδντες την Σιρΐτιν 
χώραν περδίχων αναπτάντων χαϊ ποιησάντων ψόφον έχ- 
πλαγεντες ϊφυγον χαϊ ίμβάντες εις τάς νανς απέπλευσαν, 
περί δϊ λαγών Χαμαιλέων φησίν Ιν τ$ περί Σιμωνίδου 
ώς δείπνων παρα τω Ίέρωνι ο Σιμωνίδης ου παρατεδέντος 

ά αντί» έπϊ την τράπεζαν χα&απερ χαϊ τοις άλλοις λαγωον 9 
αλλ* νστερον μεταδίδοντος του Ιέρωνος, απεσγεδίασεν 

ΟυδΙ γαρ ούδ' ευρύς περ έών Ιξίχετο δεΰρο* 
6ντως δέ ην ως άλη&ώς χίμβιξ β Σιμωνίδης χαϊ αϊσχρο- 

■ κιρδής, ώς Χαμαιλίων φησίν. Σνραχονσαις γονν του 
Ιέρωνος άποστελλοντος αυτω τα χα&' ημέραν λαμπρώς^ 
πωλών τα πλείω δ Σιμωνίδης τών παρ έχείνου πεμπομέ- 
νων εαντω μιχρον μέρος άπετί&ετο* ίρομένου δέ τίνος την 

β αιτίαν ^Οπως (εϊπεν) η τε Ιέρωνος μεγαλοπρέπεια κατα- 
φανής $ χαϊ η έμη χοσμι6της." οΰ&ατος δέ Τηλεχλείδης 
εν Στερροις οντω μνημονεύει 

Ής ονσα &ήλυς ειχότως ου&αρ φέρω· 
νπογάστριον δ* αυτό ώνομασεν Λντίδοτος έν Μιμψιμοίρφ.' 

74. Σιτιστών δε δρνί&ων μέν μνημονεύει Μάτρων έν 
ταις παρφόιαις όντως 

ΉςΙϊφα&'· οϊ δ % έγελασσαν, έΛηνειχάν τ ίπϊ τούτφ 

656 * V νμωΡ 1+ ΰφ' ημά, Ρν. «αρΜψω} ηαραΧ^ω Β. 
. έπο ΑΒ. ύφ' ΡΧΙ». 1* τοΤς ντιομνη/ίασ^. φησϊ γαρ οπι. Β. 
τ$ Ήρωνι] τη» Ηρω» Β. 6 Σιμωνίδης ΟΠΙ. Β. χρά- 
Ηίζαψ] τη* ΟΠΙ. Β. 

666 ό\ Χαγωον) Χαγφου ΟίΐβίΐιΛοηΐΜ. ΟυΛ γαρ] Ρ»γο(Η* 
Ιΐίαά. |, 33. ονδί γαρ ούδ' ινρνς ικρ έων Μυνηοατο ηάσας απαλός 

ος 

ψηας'χαΜΜ. οΜ' μΙΛ· VI·. οιη. ΛΒΟΡ. ηίμβ$ξ €. 

ϋ56 6. χοσμώτης] χοσμαότης Β. ίν ίτίροις όντως (οντω Η) 
μιημοηνη ΑΒ. μνημονινα Ι* Ρταίροις όντως ΡΥΙι. Κβοΐο ϋ'τ/ρροίς 
•εηρίυιη IX. ρ. 399 ο, «Μ ηαηε τβΓβυιη αϋυΐίκ. φίρω] φο^ύ 
399. 2*τιστ»ψ Λ] <τ»τ*στώκ καΐ Β. Άντίδοτος Ιν] ίν ο πη. Β. 

μψ\ρψοΙρ^ Α. μψψιμοίρρ ΒΡνί*. Ιψ τα2ς] το7ς οιη. Β. 

όντως οπι. Β. Μα(Γοηί· νβΓβαβ ο πι. €. V. 1. Ιγ4» 
λαααν Β. ΙπψΗχά* %* δεΙίΗβί^Η. ίιτψΗΡ *«ψ %* Α. ίπχψίϊρ κάψχ 

Β. έπηψίγπάν %* VI* 61 οοΓΓβοΙυβ Ρ. » 

94* . 1462 υ 

σιτευτας ορνι&ας επ άργνρεοισι πίναξιν, 
{ ατριχας, οίετέας, λαγάνοις χατα νώτον έΐσας. 
δελφάχων δέ σιτευτών ο φλυαχογράφος Σώπατρος εν 
Βαχχίδος γάμω όντως 

Εϊ που χλίβάνος ην, πολύ δέλφαξ σιτευτός Ζτρνξεν. 
δελφάχια δέ Αισχίνης είρηχεν Ιν Αλχιβκχδγ ούτως ^ίίσπερ 
αϊ χαπηλχδες τα δελφάχια τρέφονσιν." Άντισϋ-ένης 
ίν φυσιογνωμονιχώ „Καϊ γαρ Ιχείναι τα δελφάχια προς 
βίαν χορτάζουσιν." χαί εν Προτρεπτιχώ δέ ^Αντϊ δελφα- 
657x1ων τρεφεσ&αι." δελφαχα δέ άρσενιχώς ειρηχε Πλάτων 
έν Ποιιρη »Μλφαχα δΐ φαιότατον." 2οφι>χλης Υβρη 
»Εσ&ίειν έ&έλων τον δελφαχα." Κρατίνος Όδυσσευσι 
ι,όελφαχας μεγάλους." &ηλνχώς δε* Νιχοχάρης εφη ,,Κνου- 
σαν δελφαχα. " χαϊ Ενπολις Χρυσφ γένει „ Ονχ ά)Μν&ιον 
δελφαχα ωδον&' ηστια χαϊ μάλα χαλην." χαϊ ΙΙλάτφν 
ϊοΓ ^Πρόσφερε δενρο δη την χεφαλίιν της δέλφαχος" θεό" 
πομπός Πηνελόπη 

Καϊ την ίεράν σφαττουσιν ημών δελφαχα. 
I, χηνών δέ σιτευτών χαϊ μόσχων Θεόπομπος ε*ν τρισχαιδε- , 
χάτφ Φιλιππιχων χαϊ ενδεχάτω 'Ελληνιχών, εν οΐς Εμφα- 
νίζει τό περί την γαστέρα των Ααχώνων έγχρατές, γρά- 
φων όντως »Καϊ οι Θάσιοι έπεμψαν Άγησιλάω προσιόντι 
πρόβατα παντοδαπα χαϊ βονς ευ τε&ραμμένους, προς τού- 
τοις δέ χαϊ πέμματα χαϊ τραγημάτων είδος παντοδαπΑν. '656 ί. V. 3. δχριχπς ΑΒΡν. οτριχας ία. Χαγάνοις ΥΙ* λα/α- 
ροϊς ΑΒΡ. διΧφάχω* 8θΗννβίςΗ. Ι^ϋΗ βίΧφάχω» τί. όντως 

ΟΠ). Β. ίίολύ δίΧγαζ Α (λ ΛοΧνύίΧφαξ Ρ VI·. ϊχςνξίΡ Β€Ρ» 

Ιτρυί* VI·. οΰχως ΟΠΙ. Β. Άννιο&ϊνης] Ιιβ£β1)&ίιΐΓ Αντιφά- 

νης. ΧΊάε ϋίο^βηβπι ί»αβΓΐϊαηι VI, 15. 16· ί* ίρ οω. Β.' 
φυαιογνωμονιχω 1^. φνοιογνωμιχω ΒΡΛ Γ . 

657 Λ φαώχαχορ ΑΡ. δίραώταχορ VI.*· δ* ώραιστατον Οαβ&α· 
ϋοηα·. ΣοφοκΧης 'Τβρι*} ¥γ. 2. ρ. 663. ί&ίΧωρ ΑΒ. ΙΘ-4~ 
Χω Ρνί·. νιχοχάςης ΑΒΡν. Νιχοχάφις I·. Χρυσω γίρ»ι] Χ$ν- 

οογίνη Ρ. Οβ ΓΓΑ^πιβηίο οοιτυρϋδβίπιο νίάβ αηηοΐΔΐϊοηβπι. 
ουκ αΧΧχν&ιορ Α. ονχ αΧιΰθ-ιοΡ VI*. ού χάΧιύ&ιορ Ρ. &δον& * ηστια 
Α. ωδορ&αοχία Β. ωδον&τιστία Ρ. οόόρ &' (Ισχία VI*. αφάτχονσιρ 
ημών Ια 04)1)31 υ 8 ρ. 344. ημων σφάτχουσι ΑΒ. ημίρ σφάχτουαι Ρ\Ί^. 

657 I). γράφωρ ΑΒ. γράψα Ρ VI*. ΆγησιΧάω] ηγηθ(λάω Β. 

•ΰ Χί&$(ΐμμ€*ους] (ντί&ςαμμ/ρονς Ρ. καϊ τςαγημάτω* — τ« υ 1463 

ο Αγησίλαος τά μέν πρόβατα χαϊ τους βονς έλαβε, 
τά δέ πέμματα χαϊ τά τραγηματα πρώτον μέν ούδέ έγνω · 

6 κατεχεκάλνπτο γάρ. ως δέ Χατειδεν, άποφέρειν αυτούς Ικε- 
λίνσεν, ειπών ου νόμιμον είναι Λακεδαιμΰνίοις χρηα&αι 
τούτοις τοις εδέσμασι. λιπαρονντων δέ τών(Θασίων »Δότε, 
φΐ}σι, φέροντες έκείνοις" δείξας αντοίς τους είλωτας, 
απών οτι τούτους δεοι διαφ&είρεα&αι τρώγοντας αυτά 
πολν μάλλον η αντον χαϊ τους παρόντος Λαχεδαιμο~ 
νιων" οτι δέ τοις εΐλωαιν υβριστικώς πάνυ έχρώντο Λα- 
κεδαιμόνιοι χαϊ Μύρων δ ΙΙριηνευς ιστορεί εν δεντέρω 

«1 Μεσσηνιακών γράφων ούτως „ Τοις δ* ε'ίλωσι παν νβρι- 
στικδν ϊργον επιτάττουσι προς πασαν άγον άτιμίαν. κυνην 
τε γαρ Ικαστον φορειν έπάναγκες ωριααν χαϊ δκρ&έραν 
πιριβεβλησ&αι, πληγάς τε τεταγμένος λαμβάνειν χατ' ένιαν- 
τόν αδικήματος χωρίς, 'ινα μηποτε δουλενειν άπομά&ωσι. 
προς δέ τούτοις ει τίνες νπερακμάζοιεν την οίκετικην επι- 
φάνεια* > επέ&ηκαν ζημίαν &άνατον , χαϊ τοις χεχτημένοις 
ιπιτίμιον, ει μη επικόπτοιεν τους άδρον μένους, χαϊ παρα- 
δόντες αχτοϊς την χώραν έταξαν μοΐραν ην αντοις ανοί- 

• σονσιν άεί." χηνίζειν δέ εΐρηται έπϊ των αυλούντων* άίφι- 
λος Συνωριδι 

Έχηνίασας' ποιοϋσι τούτο πάντες οι 
παρά Τιμο&έοκ 

75. Έπεϊ δέ και πετασώνος μέρος έκάστφ κείται , ην 
ηίί,ναν καλονσΐ) φέρε τι ειπωμεν και περϊ αυτής 9 εΐ τις 
του ονόματος μνημονεύει* χάλλιαται μέν γάρ αϊ Γαλατά μ>ν ηρίβατα αΔά. ΛΒΓ». ΟΤΛ. ΡΥ. παρτοδαιώ* I*. παψτοδαπάψ Α : 

φΐοά ( αβαυϋυηυβ ιηαΓ^ίηί «χβιηρίαηβ «ιιί βίΙβΟΓίρβίΙ. τραγψ<χτα 
ααρχοΰιιπά ρο&υϋ βρίΐοηιβ. χα} χους βοΰς Ια. χαϊ τάς μίν βονς ΡΥ. 

657 ο. ίί'ο» διαγΟ'ίΐς.ίο&Μ ί·. <ί* οϊόα φ&ιίμο&α* ΑΒΡΥ. 
ΙοχορίΙ οηι. 1$. γράφω* οΰτως οιη. Β. τοις ό* ίΙΙνσ* ψ^σΐ 

παρ 15. 

657 ά. Φάνατον ΑΟΡν. Φιινάιο» Γ·, «δρονμ&ους €αβ&αΙχ>ηϋβ. 

657 ο. χηνίζηρ] χρορίζιιρ Ο, φιί Πίρΐιίΐί νβι·1>* οηιίβίί. 
*Εχψ(ααας\ Ιχήησας II. Κ(6ρΗ&ηα& ίη ΎΊιββαιιΐΌ. ηίρναρ] ηέρν^ρ Β. 

χαϊ πιηΐ ανη)ς οηι. Β. γάρ οπι. Β. γαΪΜχιχαΙ ΒΙι. 
γαΧαϊκαΙ Α. γόλία* V. γαλλαΐ Ρ. Ερίίοοιβ ίοΐϋΐα Ιοαιηι ρΓ&βΙβπηίαιΙ. 

- 1 1464 χαΐ, χαϊ ονχ απολείπονται δ$ αυτών ούτε αϊ άπο Κιβνρας 
της Άσιατιχής οΰτε αϊ Λΰχιαι· μνημόνευα δέ αυτών Στρά- 
ί βων ιν τρίτη Γεωγράφου μίνων , άνηρ ού πάνυ νεώτερος· 
λέγει γαρ αυτόν Ιν τφ Ιβδόμτ} της αυτής πραγματείας 
εγνωχεναι Ποσειδώνιον τον άπο της στοάς φιλόσοφον, ου 
πολλάχις μιμνημι&α, συ/γενομένου Σχιπίωνι τφ την Καρ- 
χηδόνα ελόντι. γράφει δ* ουν δ Στράβων ούτως „'£ν Σπα- 
νία προς ττ) *ΑχυτανΊ% πόλις Πομπελων % ώς αν είποι τις 
58 Πομπηιόπολις , Ιν $ πέρναι διάφορο* συντί&ενται ταϊς 
Κιβυριχαις ένάμιλλοι." 

Αλιπάστων δέ χρεών μνημονεύει δ της χωμωδίας 
ποιητής Αριστομένης εν Δνονυσω 

* Αλίπαστα ταϋτα παρατί&ημί σοι* 
χαί εν Γοησιν 

' Οσταχόν 

άλίπαστον άεϊ τδν &εράποντ* έπεσ&ίειν, 
76. Έπεί δΐ χαί ,,Σιχελίας αυχημα τροφαλις" ηδε 
ϊστι, φίλοι, λεξωμεν τι χαϊ περϊ τυρών. Φιλημων μεν 
γαρ Ιν τω επιγραφομενω Σιχελιχώ 

Εγώ πρότερον μίν φόμην την Σιχελίαν 
& εν τοϋτ* άπόταχτον αυτό τους τυρούς ποιείν 
καλούς, ετι ταύτα προσετί&ην άχηχοώς, 
[τυρός Σιχελιχός οτι χράτιατος ην, αϊ τε περίστεροι Σιχε- 

λιχαί] 

οϋτ* αϊ άπδ VI». αϊ Ο πι. ΑΒΡ. Λι/χ*α*] Χύχααι Ρ. 
ψρέτη Λ. τηίτ*» Ρνΐ». ΕβΙ ρ. 162. βά. Οαβ&υΙ). 

657 ΐ. αυτόν Ρ VI-·. αυτοί» Α. αυτός δοΗ\ν€)£Ϊι. ίβόόμχ] Ια 
(Ιβρβηϋία ΙίοΗ ββρϋηιί ραιΐβ υΙ νίάβΙιΐΓ. %ης αντί ς πραγμα- 
τείας οιη. Β. ονγγτνομ/ρου] γινομίψου Ρ. ΣπαψΙο: Ι·. Ιαηανίο} Ρν. 

*Λ*ντανία~\ άχνχανίψ Β. πόλ*ς Ρνΐ*. πόΙ*ϊς Α· ηοΪΛΐς Β. 

Πομπ4Χωψ Υ» <ηιη> 8ΐΤΑ00ηβ. ηομπάο*** ΑΒΡν. 
653 Α. χιβυριχαϊς VI*. χυβιριχαϊς Β. χονριχαϊς Α. ΚανταβριχαΤς 
8ΐΓαϊ)0. Αριστομένης V». άριστοψάχης Ρν. *Οσταχον Τοιιρίυβ 
ΕπιβηάαΙ. νοί. ΪΪΙ. ρ. 06. όστραχον VI*. 6 ατράβνν ΒΡ. ά*<] 
αΙ*1 Α. Ιπισ&Ια* ΡΚ. Ια&άιν V. τροφαλίς ΡΙι. τροφαΑλΙς V. 

»7<ί« ϊστ$ 9 φ&ο»] ήί' 1<πτ/ σο» φίλος Β. Φιλικό**] Ρ. 382. 

μϊψ γάρ β* 4χ*χραφομ4νφ οτη. Β. V. 1. φόμην Ββηί- 

1610.9. Ι*ίΙ>Γί ύμην, 

658 1>. V. 2. αντο VI.. αυτόν ΑΒΡ. V. 3. ΙΛηΗ *»* τ*. τ· 
άείβνί· Ββηΐΐβίυβ. τιφος 2ν*«Α**ο« — ^»«λ*χ«* ββοΐαβίΐ Βεηΐΐβίυ». ... - , : 

Ιά 1465 

(7χ«5ι; μέν ουν χαί χτηματ' ωόμην φίρην. 
χαϊ 6 Τρομιλιχος δέ τνρος ένδοξος ΙατΊ, περί ο5 
^μητριός ο Σχηψιος εν δεντέρω Τρωιχον Διαχοομον 
όντως „Της 1 Αχαΐας πόλις Τρομίλαα, περι ην γίνεται τν- 
ρος αϊγειος ηδιστος, ονχ εχων σνγχρισιν προς έτερον, 6 
« χροναγορενόμενος Τρομιλιχός* ον χαϊ- Σιμωνίδης μνημο- 
νεύει εν ιαμβφ Ον η άρχη 

Πολλά μέν δη προεχπσν^ Τηλεμβροτε 
γράφων ^ , 
Ένταν&α μεντοι τνρος V; Άχαΐης 
Τρομίλιος &αυμαστ6ς, ον χατηγαγον. 
Ευριπίδης δ* Ιν Κνχλωπι οπίαν χαλεϊ τνρον τον δριμνν, 
τον πηγνί'μενον τ φ της σνχης όπω 

Καϊ τνρος όπίας έατι χαϊ Δώς γάλα* 
επεϊ δέ περϊ πάντων ειπών των παραχειμενων άποτρά- 
Λ γημα πεποίημαι τον Τρομιλιχόν, χαταπανόω τον λόγον. 
το γαρ λείψανον των τραγημάτων χαϊ τρωξίμων άποτρά- 
γημα ειρηχεν Ενπολις. σχώπτων γάρ Διδνμίαν τινά απο- 
τράγημα αυτόν ειρηχεν αλώπεκος, ήτοι ώς μιχρδν το σώμα 
η ώς χαχοη&η χαϊ πανοΰργον, ως φησιν 6 Άσχαλωνίτης 
Δωρό&εος. τους δε λεπτούς των τυρών χαϊ πλατεΐς Κρητις 
&ηλιίας χαλοϋσιν , ώς ψησι Σίλενχος· ους εν &υσίαις τ*- 

V. 5. γόμην Γ». $μην ΒΡΧ. Τρομιλαίος] σχρομιΧι*6ς €, 

ςυί άβ *ο*ο Ιοοο Ιιαεε βχεβΓρΰλ Η&1>6ί ότ* αθλίας ανχνμα *ρο- 
γ,αΙΙς· χαλονς γίιρ λο»«ϊ τνρονς. ϊνδοξος Λ χαϊ δ οτρομίλιχός. φησί 
Λ δημτρριος δ Οχηψιοζ οτ* πόλις α* «ία ς στο/ι/Α<«α (βίο), ταρί η* γ(ν$- 
*σ* τνρος άί/Μος ηόυσχος οϋ* Τχ»ρ σύγχριοιν πο6ς ΐαραψ ό ιίροααγο- 
ρ/νόμινος στρομάΐΜός. δί τνρος] χαϊ %νρος Β. δκχχόσμου &άά. 
Α. οη· ΒΡνί·. όντως οη. Β. Τ%ς *Αχ<Αα<£\ ηιρί νχαίας Β. 

τρομίΐαα ΒΡ\ €ί Ιΐ&Ιΐά θΐΛίβ Α. %ρομν,ΪΛΪα ΒαβίΙ. Γ.. 
658 €. Σιμ»*(δηϊ\ Ργ. 204. ρ. 407. ΠοΙΧον μι δα *ρο«- 

τηλ/μβρωχί Β. τηλ*)*-< 

ϋ 

/?ρα>τ« εϋ&ΠΙ Α. γράφων] γράφοτ Ρ. άχαίης Β. ά;αΐας Ρνΐ». 

τρο/ιΛ*ος Ρ\Χ· ατρομίΐιος ΑΒ. Χνχλβ»»»] V. 136. 

Λ*ος] 8ίο β(ί&ηι € βί ϋυβΙ&Οιίιιβ ρ. 1485, 30. Αρυά Εαπρίίΐβιη 
€81 ^οός. β^κ»^ ιΖτχον Ρ. 

658 "β. Λιδυμίαψ] διδνμαίαψ Ρ. &η)αίας ΑΒΟ €ΐ €θάβΧ ΓβΓ- 

• ηβΗ'ιαηυβ ίη βοΐιβάίβ €&«&υΙ>οηί. όαλίίας ΡΥΙ·. 1466 υ 

I 

βιν ΙναγΙζουσιν. πνριίφ&ων δέ μνημόνευα, ούτω δέ κα- 
λείται, τδ πρώτον γάλα, Φιλιππίδης Ιν Λνλοϊς 

β Τους δέ πνριεφ&ας χαϊ τα λάχανα ταντ' εχων< 
χαϊ ϊόως πάντα τά τοιαύτα επιδειπνίδας ελεγον Μαχεδό* 
νις. χώ&ωνος γαρ ηδνσματα ταύτα· 

77. Τοιαυτά τίνα ετι του Ουλπιανον διαλεγομένον 
έπελ&ών εϊς έχείνων των σοφιστών μαγείρων εχηρυσσι 
μνμα, χαϊ πολλών ξενιζομενων ίπΐ τφ χηρύγματι, ου γαρ 
έδείχνυεν δ στιγματίας ο τι ην, εψη, Λγνοειν μοι δοχεΐτε, 
ω άνδρες δαιταλεΐς, οτι χαϊ Κάδμος δ του Διονύσου πάπ- 
πος μάγειρος ην. σιωπησάντων δέ χαϊ Ιπϊ τούτω πάντων, 
Ενήμερος, ΐφη, δ Κώος έν τω τρίτω της ιεράς άναγρα- 

ί φης τονδ-' ιστορεί, ως Σιδωνίων λεγόντων τοντο , οτι 
Κάδμος μάγειρος ων του βασιλέως χαϊ παραλαβών την 
Λρμονίαν, αυλτ/τρίδα χαϊ αυτήν ουααν του βασιλέως, 
έφυγε συν αυτψ 

Έγώ δέ φενξομαε, έλεν&ερος γεγώς; 
ουδέ γαρ αν εύροι τις υμών δοϋλον μάγ&ρόν τινα έν καπ 
μωδία, πλην παρά Ποσειδίππω μόνω. δούλοι δ' δψοποιόϊ 

§παρηλ&ον υπδ πρώτων Μακεδόνων, τοντ' επιτηδενσάντων 
η δι υβριν, η δι* άτνχίαν των αιχμαλωτ ισ&εισών ' πό- 
λεων, εχάλουν δ* οι παλαιοϊ τον μέν πολιτιχδν μάγειρον 
Μαίαωνα, τον δ* έχτόπιον Τεττιγα. Χρύσιππος δ* δ φι- 
λόσοφος τον Μαίσωνα από του μασάσ&αι οϊεται χεχλη- ηνριΐφ&ωρ Α. ηυραφ&ωρ ΡνΧ·. 

658 «. Εχ ΡΜΙίρρίάίβ ΑύΙοΖς ΡοΙΙαχ VI, 54. ηνρΐίψ&α ιηβ- 
πιοτά*. (^υ&ιηοΟΓβιη δοηΛνβί£πα6υ3βπΐ3 οογιϊ&Ί* Τα δϊ πυο(*φ&* 
τβΐ ϊχωρ ίη ίχαρ πια1&(ο χους Λ πνρί*φ&α. Ιη Ο οιηίββο ροβίαβ 
τβΓβα 68( πυρι/φ&α (βίο) δΐ χαλιϊτα* ηαρα φιλιπηίδη το πρωτορ γάΧα. 

Χύχανα] Χάγαρα Β. ίαιδηηρίδαςί ίπίδιιπριάδας 

Τοιαύτα &<Ήβ88ϋ βχ Α. Ιχήρνσσί] ίχήρνσί Β. ώαταλβΐς] ία*— 

γαλής Α. Λιορΰοου] διορνσίου Β. Λ χαϊ] χαϊ ο πι. Β. 

Ιρ χω τρίτω"] ίν γ Β. 

658 Γ. 2ιδν.ρΙ<*ρ] οιδορίων Λ. φινζομαι) φινςομαί γ βοπινβιςη. 
ψεύδομαι γιγνς Ιλιύ&ιρος ΙαοοΙ>5ίυ3 ρ. 345. ΝουίΓΟ οραβ, βί φη·;ο- 
μαΛ ία ϋηβ ίπηιείπ ροβίΐυηι ίυίί αρικί Ιια^ίςαπι, εαίυβ Ηίο νοτβυβ 
6886 νίάβΐΐΐτ. άρ ίΰροι ΡΥΙ·. άηλ*ν&ιρο* ΑΒ. δούλορ] δού- 

λος Β. Ποοηδίππω] &θΓΠ>6οαέυτ ΙΙοοιύίτιπφ. 

059 α. ίχάλονρ δ* €Ρνΐ^. οηι. ΑΒ. Τίττιγα] χίτιγα (λ Ιά 1467 

σ&αι, οίον τον άμα&η χαϊ προς γαστέρα ν*νίυχότα, άγνοων 
Οτι Μα ίσων γέγονε, κωμωδίας υποχριτης Μεγαρεύς το γέ- 
νος, ος χαϊ τό προσωπειον ευρε το άπ' αυτόν χαλονμενον 
1> μαίσωνα, ως 9 Αριστοφάνης ψησϊν 6 Βυζάντιος ίν τφ περϊ 
. προσώπων, εύρείν αυτόν φάσχων χαϊ το τον θεράποντος 
πρόσωπον χαϊ το του μαγείρου, χαϊ ειχάτως χαϊ τα τού- 
τοις πρέποντα σκώμματα καλείται μαισωνιχά. μάλιστα 
γαρ (ϊσάγονται οΐ μάγειροι σχωπτιχοί τίνες, ώς παρά 
Μενάνδρω Ιν Επιτρέπουσα χαϊ Φιλημων δέ πού φησι 
Σφίγγ* άρρεν* , ού μάγειρον^ *ϊς την οίχίαν 
εϊληφ' ' άπλως γαρ ουδέ εν μα τους &εούς 
ων αν λέγρ συνίημι* χαινά ρήματα 
ο πεπορνσμενος γαρ εστίν, 
τον δϊ Μαίσωνα Πολέμων Ιν τοις προς Τίμαιον Ιχ των 
ίν Σιχελία φησιν ιιναι Μεγαρέων, χαϊ ούχ εχ των Νισαίων. 
αλλ* ο γε Σ^οσείδιππος περϊ δούλων μαγείρων εν Απο- 
κλειόμενη <ρησϊ 

Ταυτϊ μίν ουν τοιαύτα, συμβαίνει δέ τι 
■ νυν μοι διαχονονντι παρά τω δεσπότη 

άστιϊον ούχ άλωσομ' εκφίρων χρέας. 
χαϊ εν Σνντροφοις 

Έβάδ&ς έξω των πυλών μάγηρος ων; 
ά . Β. έντος πνλων παρμένων άδειπνος ην. 

* « * πότιρον ουν 

* » ι * * άφεις έα 
« 4 χατ* άγοράν εργάζομαι* 659 1>. Αριστοφάνης] 8 Αριστοφάνης Β. Μίνάνδρω] Ρ. 64. 

Φιλημων] Εχ 8ίΓ&Ιοηί3 ΡΗοβηίαάβ Ιη Τ€Γ8θ3 οαηι βΐίίβ Λ«β- 
ηιηίιΐΓ IX, ρ. 382 1). Αρυά ΜβίηβΚίιιηι ρ. 411. V. 2. ονδ* IV] 
ονδάν €. V. 3. »ν £ν Μγ ν ] ων Μγη ΑΒΡ. ωνταρ λ//<* VI-. 5α* 
αψ λ</>ι 382. 

659 ο. V. 4. γνφ ίστίν] ιαίριστιν 382. Μαίσωνα] μάσωνα Β. 
Μίγαρίων] Μ§γάρων 8<:Η\νβί^1». Νιααίων VI*. ψηααίων ΑΒΡ. 
Ποοίϊδίηηος] δϋη&βΙι&ΙιΐΓ ΠοαΙδιηηος. Ροβίάίρρί Γγ&£Π161ιΙα 
Οίη. €. άΧωαομ' αλώοομαι ΒΡ. 

659 Λ. V. 2. ίνχος ηυ).ών ηαρμίνων αοοεβββηιηΐ «χ Α. 
ηαρμένων] γαρ άν μίιωνί V. 3. 4. 5. Ιηάϊοανί ΙαουΠΟβ. 

V. 4. άφ*1ς Χα ΒουηΙρΙοΓιυβ αά ΗβΗούοηιιη ρ. 67. άφαοια ΑΒ β* 
οοάβχ Ραπιββίαηιι». άφ/ο«α Ρ VI». / ■ 

• » 

- 

1468 . υ 

Μριάτο γάρ τις ομότεχνος με γνώριμος. . 
78. Ουδέν ονν ην παράδοξον ει χαι ϋντιχης ηααν 
έμπειροι οι παλαίτεροι μάγειροι * προΐσταντο γ ονν χαι γά- 
μων χαι &νσιών. διόπερ Μένανδρος Ιν Κόλαχι τον τοις 
τετραδισταΐς διαχονούμενον μάγειρον έν ττ( της πανδήμου 
Αφροδίτης εορτή ποιεϊ ταντϊ λέγοντα 

Σπονδή, δίδου σύ σπλάγχν' άχολον&ών. ποΐ βλέπεις; 
β σπονδή, φέρ* ω παϊ Σωσία, σπονδή, χαλώς. 

ίγχιι· &εοΐς % Ολυμπίους ενχώμε&α , 

Όλυμπίαισι, πάσι, πάσαις' λάμβανε 
δ την γλώτταν εν τοντφ* διδόναι αωτηρίαν , 

νγίειαν, άγα&ά πολλά ^ των όντων τε νυν 

άγα&ών ονησιν πάσι* ταντ' ενχώμε&α. 
χαι παρά Σιμωνίδη δέ ψηαιν έτερος 
I ' Χώς αφενσα χώς ΙμΙστνλα Χρία 

εϊδώς· τί χαϊ γάρ ου χαλως έπίσταμαι; 
ίμφαίνει δ' αυτών την Ιμπειρίαν χαι η προς 'Λλέξανδρον 
' Ολυμπιάδος επιστολή, προτρεπομενη μάγειρον αντω πρία- 
σ&αι άνσιών ψπειρον η μήτηρ φησι „Πελίγναν τον μά- 
γειρον λαβί παρά της μητρός, ούτος γάρ οιδε τά ιερά 
σον τά πατρφα πάντα ον τρόπον &υεται χαϊ τά οργιά- 
στιχά χαϊ τά Βαχχιχά, οσα τε ' Ολυμπιάς προ&ύεται % ου- 

ι 

V. 6. Ιποίαχο] *"*ά*ο Α. λΟνανδοος] Ρ. 101. ΜβηΛίκΙΗ τ«γ- 
βυβ οτη. €. Ιν ο πι. Β. π·**»] ηοαίτα* Β. 

050 β. V. 2. σπονδή Ρ. σπονδή Β, ψίο* ω ποΛ Σωσία Ρίβι·- 
βοηιιβ αά Μοβπα ρ. 298. φ/ρω (φιριω Α. φ/ο%ν Β) πΐίίω ωσια ΡΧΙ^ 
φ*ο§ πΐιίω Σωσία Ηβπηςα ΟΙ>ββΓτ&ϋ. ρ. 247. καλώς VI·. καλό» Α. 
καλώ Β. χάλι Ρ. V. 3. Ρίβηοηυβ. ΙΛοΗ ινχου. V. 3. 7. 
ίνχώμι&α ίι. η>χόμ*Φα Ρν. V. 4. * ΟΧυμπιαίσ* I* , φίβο Όλνμ- 

ηίαισι νοΙυβΓ&Ι. ολυαπιάσ» ΑΡν. όλνα»*ασ» Β. π«σ* ΑΒΡί# 
βΐ εοιίβχ ΡαΓηβδίΕηαβ. οηι. V. V. 7. ονησιν Ι·, οι^σα*»· ΑΡν» 
ηασ«] πασι* Β. Σιμωνίδη) !·>. 130. ρ. 390·*. 

059 Γ. χώς άφησα χ* ς) χ ωσαφινς (χωσαζάς Β. χωοαφενς Ρ) σα- 
*«ς VI-». ΟοΓΓβχΐΐ Βουπίβίοΐΐυβ ο,ά ΗΗΐοΗοΓυηι ρ. 07. καλώς 
Ολβαυϋοηυβ. χα««ς ΡΥΙ-·. »ρβτρ#πο/«νΐί] ποοχς*ηομ4νου Οα§αα- 

οοηαβ. αάι£ 8εΗ\νβί^Κ. «ΐ·τφ 0α»αυ1)οηυβ. Γιίοιί αντ^ 
Πι\ίγναν\ η&ιγναν Ρ. πάχτα] πάχτας Β. όργιαστΗΐά ΟΑβαα- * 

Ιοίμιβ. αο/αώχαβΤΑχα Α» αρ/ά &χαστ«χά Ρ VI-». όσα «] δαα Λ Β. 

, 'ΟΙυμηιας] *ΟΙυμηίαο* δεΛΗβίβΗ. ■ 1Δ 1469 

660 **<>£ οιδε. μη οίν αμέλησες, άλλα λαβέ' χαϊ άηόστειλον 
προς έμέ την ταχίστην." 

79. "Οτι δέ σεμνον. ην η μαγειριχη αα&εΐν εστίν ϊχ 
των Ά&ήνησ* Κηρύκων, οϊδε γαρ μαγείρων χαϊ βοντν- 
ηων Ιπεϊχον τάξιν, ώς φησι Κλείδημος έν Πρωτογονίας 
πρώτω. ° Ομηρος τε το ρεζειν έπϊ τον &ύειν τάσσει 7 το δί 
&νειν επϊ τον ψαιστά μεταδορπια &νμιαν. χαϊ οι παλαιοί 
το &ύειν δραν ώνόμαζον. ίδρων δ* οι χηρυχες άχρι πολ- 
λού βον&ντονντες , φησϊ, χαϊ σχενάζοντες χαϊ μιστύλλον- 
1> τες, ϊτι δ' οίνοχοούντες. χηρνχας δ* αυτούς από τον χρείτ- 
τονος ώνόμαζον. άναγέγραπταί τε ούδαμοϋ μαγείρω μι- 
* σ&ός, άλλα χηρνχι. χα ι [Αγαμέμνων δΐ παρ* Όμηρω &ν*$ 
βασιλεύων, ψησϊ γαρ δ ποιητής 

ν Η χαϊ άπο στομάχους άρνών τάμε νηλέϊ χαλχω. 
χαϊ τους μίν χατέ&ηχεν έπϊ χ&ονδς άσπαίροντας 
ΰνμοϋ δενομένονς' άπο γαρ μένος είλετο χαλχος. 
χαϊ θρασναηδης, 6 τον Νέστορος νιος, άναλαβών πέλε~ 
ϋ χνν χόπτει* τον βονν , Ιπεϊ δια το γήρας 6 Νέστωρ ούχ 
ηδννατο* σννεπόνονν δέ αντώ χαϊ οι -άλλοι αδελφοί* όντως 
ενδοξον ην χαϊ μέγιστον το της μαγειριχης τέχνης άξίωμα. 
χαϊ παρά 'Ρωμαίοις δ£ οί τιμηταϊ, μεγίστη δ* αντη άρχη, την 
περιπόρφνρον ινδεδυχότες χαϊ έστεφανωμενοι πελεχει τά 
Ιέρεια χατέβαλλον. ού παρέργως δέ παρά τω % Ομηρω χαϊ 
τά ΰρχια χαϊ τα Ίερό&ντα χηρυχες χομίζουσιν> ώς πα- 
λαιάς ούσης χαϊ προσηχονσης αύτοϊς της λειτουργίας · 
ά °Εχτωρ δέ προτϊ άστυ δύω χηρνχας έπεμπε, 

χαρπαλίμως άρνας τε φερειν Πρΐαμόν τε χαλέσσαι. 
χαϊ πάλιν 

Αύτάρ ο Ταλ&νβιον προίει χρείων Αγαμέμνων 
οΧ*] ούΜρ Β. 

660 λ. σψψσρ ην Α. οψψον *αΙ ΡΧ1,. βοντνπωψ ΡΥΙλ. βου- 
%νρ*ν Α. βου&ντνν νη&Γξο Ρ. το Μ ό-ύπν] %6 & &ύης Β. 
βον&υχοντχις] βοντυτονντις Υ, βΓΓΟΓβ 1>φο*Ηε(&6. 

660 1>. ο ποιητής] ΙΠεΗ. γ, 292. Θρασνμηδης] ΟάγΒ*. γ, 442. 

660 ο. &ρ*Ζα ΑΒεΡ. ί*ρα VI·. κατ^αλλο»] καχίβαλον Β. 

ηαρά τ$ * Ομηρω] παρ* &μηρω Β. αντοίς Ιι. αντης ΒΡ V. 

660 ά. Έκτωρ] ΐϊΐϋά. γ, 116. 9ύω] 8οπ&β1>*ΙιΐΓ όνο. 
«ρ*α φίοπρ ΒΡ. καΐ/οα* ΒΡ. Λύταρ 6 (μνιας ο Β)} Ι1ί^« 

γ, 118. 1470 ' υ > 

■ 

νηας &ιΙ γλαφυρός Ιίναι, ήδ' αρν' ίχελενσεν 
οίσεμεναι. 

χαϊ 

• Ταλ&υβιος δί, &εώ ίναλίγχιος ανδην, 
χάπρον έχων ίν χερσϊ παρίστατο ποιμένι λαών. 
80. *Εν δέ τω πρώτω της Άτ&ίδος Κλείδημος φνλον 
β άποφαίνη μαγείρων εχόντων δημιουργίας τιμάς, οϊς χαϊ 
το πλη&ος ίνεργεΐν έργον ην. ονχ άπειχότως δε χαϊ Α&η- 
νίων έν £αμό&ραξιν, ως ψησιν Ίόβας, μάγειρον εισάγει 
ψυσιολογονντα δια τούτων < 
Ονχ οϊσ&' οτι πάντων η μαγειρική τέχνη 
προς ζνσέβειαν πλείστα προσενήνεχ&' ολως\ 
Β. τοιούτον ϊστι τούτος Α. πάνυ γε, βάρβαρε, 
του \Η]ριώδους και παρασπόνδου βίου 
5 ημάς γαρ άπολΰσασα χαϊ της δυσχερούς 
ί άλληλοψαγίας , ηγαγ* εις τάξιν τινά, 
χαϊ τουτονϊ περιηψεν 6ν νννϊ βίον 
ζώμεν. Β. τίνα τρόπον; Α. πρόσεχε, χαγω σοιφράσω. 
άλληλοψαγίας χαϊ χαχών όντων συχνών, 
10 γενόμενος άν&ρωπός τις οίχ άβελτερος 
Μ&υσ' ίερεΐον πρώτος , ώπτησεν κρέας, 
ώς δ* ην τό κρέας ηδιον άν&ρώπου χρεών, 
αυτούς μεν ουχ Ιμασώντο, τά δΐ βοσκή ματα 
ϋνοντες ώπτων. ώς δ* άπαξ της ηδονής 
661 15 Ιμπειρίαν τιν* ελαβον, άρχης γενομένης 
επϊ πλεΐόν ην£ον την μαγειριχην τίχνην. 

Ταλ&νβιος) Ιϋ&ά. τ, 250. ** 4* ?« Β. Λ τ$ αρ«τφ] 

όΐ α ν Β. ΚΜδιιμος ψνΧον 1λ. χα* δήμος (δήμος θβίβΐυ είιτιιηι- 
Λβχο Ρ) φίλο* ΑΡΛΓ. χαϊ δημόςφυλος Β. Οοηί. IX. ρ. 425 6. 

660 β. Αϋιβηίοηίβ νβΓβαβ Ιιΐϋαβ ίπϋΐιίΐ ερϋοπιβ. όιά τού- 
των ΟΓΙ). Β. 

660 ί. V· 11. ϊ&υσ*] &ύοας ηι&ι*£0 Ρ. ωπνηαιν Ρ. ώητησι 
ΎΙ*. χη/«ς ΡοΓβοηαβ αά Του ρ η Εηίθηάαί. νοί. IV. ρ. 474. 

*ρ*α. V. 12. ώς ΟαβαιΛοηυ*. Ι,ίοπ ϊο»ς. V. 13. 

& 

αίηους (βθΓΪΐ)β1)αΙαΓ αύιονς)] «Ιτ' (βίο) ανιούς €. μΐ* οδχ] μϊν 

οϋν ονχ Β. 

661 Α. V. 16. ΙπΙ ηλΛον] ΙηΙ πληιν τιν Α. ίηιπλ*1ύϊ τίν* Β. ίιά 
χΧύον τιν* Ρ. Ιπιηλίϊατον τιν* V. ίηΐ ηλϋοτορ Ι^. ΙπιηΧηον τινίς Ο. 

ηυζον ΑΟ. ηυξον Β. ηύζαρ Ρ VI*. .14 - 1471 

ι 

I 

όθεν χαϊ νυν των πρότερον μεμνημένοι 
τα σπλάγχνα τοις &εοΐσιν οπτώσιν σ?*ογϊ, 
ϋλας ου προσάγοντας * ού γαρ ήσαν ούδεπω 
20 εϊς την τοιαυτην χρησιν εξ/ευρημένοι. 

ώς δ' ήρεσ αυτοΐς ύστερον, χαϊ τους αλας 
% προσάγουσιν ηδη 9 των ιερών γεγραμμένων 
τα πάτρια διατηροϋντες. απερ ημΐν μόνα 
άπασιν αρχη γεγονε της σωτηρίας, 
ο 25 τό προσψιλοτεχνεΐν, διά τε των ηδυσμάτων 
επϊ,πλεϊον αυζαν την μαγειριχην τίχνιχν. 
Β. χαινός γαρ εστίν ουτοσϊ Παλαίφατος. 
Α. μετά ταύτα γαστρίον τις ώνΟυλευμίνον 
προϊόντος εισηνεγχατ ηδη του χρόνου* 
30 « * , ♦ άχριβώς ερίφιον 

* * Ιταχε'ρωσε, πνιχτώ διέλαβεν 

περιχομματίω δι έπί^γρας υποχρουαάς γλυχεϊ, 
ιχ&υν παρεισεχυχλησεν ουδ' ορώμενον, 
ε , λάχανον, τάριχος πολυτελές } χόνδρον, μέλι· 
35 ως πολύ τι δια τάς ηδονάς ας νυν λέγω 
άπεϊχ εχσστος του οραγεΐν αν $τι νεχρου* 
αυτοΐς άπαντες ηξίουν σνζην, όχλος 
η&ροίζετ\, $γενον&' αι πόλεις οίχούμενα* 
δια την τεχνην, οπερ είπα, την μαγειριχην* 
4ο Β. αν&ρωπε χαΐρε , περί πόδ' ει τφ δεσπότη. V. 17. μψτημ/ν*] μίμνημίνη Β. V. 18. ύητΑ»*] 8εΗ1>β1>1ΐ4ΐ1Γ 

ύπτύο* (βίο). V. 21. ηρισ'] ήραν Ο. ηςη Ρ. νσηςον 
βεςυβηϋα ΓβΓβι* Ο. 

V. 22. Ροβί χνοοάγόνον € ίΓαηβϋ αά ν. 27. ίηίβΓροβίίο ηαϊ 

Ιηάγη. 

661 1). V. 27. καινός οντοαί ΠαΧαίφατος βϋυΐϋ ΕυβΙ&ΐΜΐιβ ρ. 
1859, 45. V. 28.— 47. οιη. Ο. V. 28. **&νλ*υμ<ρον] 
ώς +ηλονμ*νο* Ρ. V. 30. 31. Ιηάίοανί ΙοουηΕβ. V. 31. ι* 
ταχ^αηρίκτω Α. Ιταχ/ςως ίπνίχνω (ϋνίχτω Β) ΒΡ. Ινταχιρον ϊμπνι- 
*χο* VI-.. ίταχίρωσε πηχτό ν ΡοΓβοηυβ ίη ΜίβεεΙΙαη. ρ. 247. 
V. 32. γλυχ& αεεεββϋ βχ Α. 

661 ο. V. 35. ώς «ολύ δια ΒΡν εί, υ* βιιβρίεΟΓ, Α. «ς ηονΧυ 
&« I*. Α(1<ϋ<1ί τ». V. 36. αν *»] &ν*ντ> Β. VI 37. αντοίς] 
ΒεΗ1>β1>Λ*ιΐΓ αυνόίς. V. 38. η^οίζηο Β. *γίν<»&' αϊ Β ευηι 
«Γοϋο ίη ΕχεβΓρϋβ ρ. 89*. ί?4*η6 α* ΡΥ1-. . ιΥ. 40. 1472 , υ 

Α. χαταρχόμε&' ημεΐς οί μάγειροι, &νομ&^ 
σπονδάς ποιοϋμεν, τω μάλιστα τους &εούς 
Ύ\μϊν υπαχουειν , δια το ταϋ&' ευρηχέναι 
ά τά μάλιστα σνντιίνοντα προς το ζην καλώς. 
45 Β. υπίρ ευσέβειας ονν άφες παυσαι λίγων. 

Α. ημαρτον. άλλα δεΰρό μοι συνεσ&ιε' | 
τά τ' Ηνδον εύτρεπη ποίει λαβών. 
81. Και "Α?^ξις δ* εν Αξβητίω δηλοΐ οτι τ) μαγειριχη 
τέχνη επιτήδευμα ελευ&έρων. πολίτης γαρ τις ουκ απι,νης 
έν ούτω δείχνυται 6 μάγειρος, χαι οί τά 'Οψαρτυτίχα δέ 
• συγγράψαντες ' Ηρακλείδης τε χαι Γλαΰχος 6 Αοχρός ούχ 
άρμόττειν φασϊ την μαγειριχψρ άλλ' ουδέ τοις τυχουσι 
των ελευ&έρων. εχσεμνύνει δί τήν τεχνην χαϊ 6 νεώτερος 
Κρατίνος εν τοις Γιγασι λέγων 

Εν&ΰμει δϊ της γης ως γλυχυ 
οζει χαπνός τ* έξέρχετ' ευωδέστερος, 
οίχεϊ τις, ως ϊοιχεν, εν τφ χάσματι 
λιβανωτοπώλης , ή μάγειρος Σιχελιχός. 
I Β. παραπλησίαν οσμην λέγεις άμφοΐν [/λι/κνς]. 
χαι Αντιφάνης δ' εν Δυσπράτω επαίνων τους Σιχελιχους 
μαγείρους λέγει 

Σιχελων δέ τέχναις ηδυν&εΐσαι 
δαιτός δια&ρυμματίδες. 
χαϊ Μένανδρος εν Φάσματι , πόδ* «7 δοΗνβί^Η. πιρίποδ* ιΐ Α. π*ρ»ποώ» Ρ. πίριπόδιι VI·. 
V* 43. χαυθ· ] χαυτ* ΒΡ. ίνρηχ^αι] ίίρηκίναι Β. 

661 ά. V. 45. «φ<ς] υ. φ//ς ΟοΓ&ββ. άψης Ι&οοββίϋβ ρ. 345. 
V. 46. ΙΛΙ>π οννίο&ιέ μα. ΤΓ&ηβροβυίΙ Οαβ&υ&υηυβ. V. 47. Ιη 
ιηίΐίο νβΓβυβ ω χαν &άάϋ Ι&εούβίαβ. ιντριπη ΟγοϊΊχιβ ρ. 895. 
ΙΙεηιβΙβιΉυΒίυβ αά Ι.·ιιααη. τοΙ· I* ρ. 316. ιυπριπη Ρ VI·. ίύηρ»Λ»ϊ Β. 

βο(η Γ». »ό«* ΑΒν. ο οι. Ρ. ίλίν&ί'ρων) Ιιβ£βΙ>αΙιΐΓ χαΐ 

ίΧευ&ίρων. ν 

661 β. άΧΧ* ονδΐ τοίς χυχονο* χω* ίλίυ&ίρων] ΤπηιβίβΓ. 
*οΧς ΓΙγαοϊ\ τοϊς οη>. Β. V. 1. 'Έν&νμΗ] Έρ&υμουϊ γης «ς] 

ψααΐ ώς Β. V. 2. Φ^βτα» ΒΡ. V. 3. ?ο«χ< Β. 

Ϊ04.Χ19 %ω Ρ. 

661 ΐ. V. 5. γ\υχ\* οηι. Ο. δαιχος άβίβηάαπ), ιιίβί αΐίφηά 

€Χα<1ίΙ* ό$α&ρνμμα%(δις Α. &α&ρψματίά*ς Ρ\Ί„ [Μ&α*δρος] ΙΔ 1473 

*Επίθημαίνεϋ&\ εάν 
ι) σχενασία χα&άριος γ χαι ποικίλη. 

ΙΙοσιίδιππος εν 'Λναβλεποντι 

Έγώ μάγειρον ϊνα λαβών άχηχοα Ν 
τα των μαγείρων πάντα χα&' έχαοτον χαχά 
άντεργολαβοΰντος. ελεγον ο μίν ώς ούχ εχ*ι 
ρίνα χριτιχην προς τονψον^ 6 δ* οη τό οτόμα 
5 πονηρόν, 6 δέ την γλωτταν εϊς άσχη μονάς 
επι&υμίας ενιά τ* των ηδνομάτων, 
χα&αλος, χάτοζος, χνανστιχος, προοχανατιχός, 
χαπνον ού φέρων, πνρ ον φέρων. εχ του πνρός 
είς τάς μαχαίρας ηλ&ον ων εις ούτοόϊ 
10 δια των μαχαιρών τον πνρος τ* ελήλν&εν. 

Αντιφάνης δ' έν Φιλωτιδι την αοφίαν των μαγείρων 

εμφανίζων φησϊ 

Ονχοϋν τό μίν γλανχίδιον ωαπερ άλλοτε 

Ζψειν έν αλμί} φημί. Β. το δέ λαβηάχιον; 

Λ. όπτάν όλον, Β. τον γάλων; Λ. εν νποτρίμματ* 

ζε'σαι. Β* τό δ' εγχελειον; Λ* αλες, όρίγανον, Ρ. 175. *Εηΐ9ΐιμαΐ9Ηΐ&\ ίάρ Ββηίΐβ.αβ. ΙΛΗ 1*«ιημαΙ*ίθ&»'α9. 

/7οσ*#<ηπος) 8οηΙ>β5α£ιΐΓ Ποαίόιππος. $ρ οηι. Β. 

ΡοβΜίρρί νβΓβυβ οη. Ο. V. 1. ?»α Ιαβώρ 0ΟΓ&61. ίΛΙιΐϊ «να- 

λαβώψφ 

662 β. V. 3. ϊλίγον 6 & Οι-οΙ.υβ ίη Ειοβι-ρΙίβ ρ. 813. ΙΛΜ 
ΙΧίγομίΡ· V. 4. χρπιχηρ Β ουιη €&β&υ1>οηο. χρητηην Ρνΐ»· 
το στόμα Ι»ουΙ)3Ϊϋβ ρ. 346· ΑββΓΜί τό. V. 5. γλ,ύτταν] 8θΓίΙ>6- 

1>αΙαι» γΧύσοαρ. V. 6. Ροβ* ίηι&υμ/ας αΐίςυα βχοίΑίβββ τίάβιιίυΓ. 

V. 7. «άλαλος ΑΡν. χά&ηΧος Β. χα&' όλος Ι#. χάτοξος 
(χΓΟίίυβ. χατ' 6^ο ν ς ΒΙ*. χατόξονς Ρν. τιροοχανστιχος ΑΒΡ. ηρος 

ψαυστιχος VI». V. 8. ηνρ ού φέρων. $χ (χΓοϋΐιβ. ού ηνρ ον (ονδΐ 

Ρ άβίβΐίβ ϋΐίβηβ α ) φίρωρ ό* ( φίρων ούά' Β ) ΡΥΤ·. V. 9. 

ηΧ&ον) ά&Χορ Β. 

662 1>. V. 2. του ηυρός τ* Β. τον ηνρος Ρν^« «ί< το ηνο 6γο- 
Ιίυβ. οη». Β. ΑηϋρΚαηίβ νβηταβ οιη. Ο. Αϋιιΐίΐ VII. 

ρ. 295 θ. V. 1. γΧιιυηΙΰιοψ 205. γλανχΐύορ Α. γΧνχιδορ Β. ρλι/- 

χι\δον Ρ VI»· V. 2. /φ/;»»* 295. 1-ιίΙ*π ίΙ*ϊρ. ψ*ΐ^ ΟΠν · 205. 

V. 3. (ρ νποτοίμματί ζώα» I.». 4* νηοτρΛμματίζία&αι Α. Ιηηιο— 
ιρψματίζίσΟχιι Β. ^ ύποχρίμματι (νχοιρφματί V) ζ/σ£α· Ρν. 
V. 4. ί/χΟίΜΡ 8οίΐΛν€ί^Ιι. ///<λ*οκ Β 6( 205. ίγχ4Χνορ ν\1». 

295. 1·6£«1>α(ιΐΓ αλα,ς. (^ςι/^αΗ»» Α. *ρ(χ*ρορ Ψ\1». Οι 1474 ΙΔ 

I 

5 υδωρ. Β. 6 γδγγρος; Α. ταντόν. Β* η βατις; Α. χλόη· 
Β. πρδΰεστι ϋνννου τέμαχος. Α. δπτήσεις. Β. χρέας 
ερίφειον; Α. δπτδν.Β. &άτερον; Α. τάναντία. 
Β. 6 σπλην; Α. σεσάχ&ω. Β. νηστις; Β. απολεϊ μ' 

οντοαί. 

άοώίμων δ* δψαρτυτών ονόματα καταλέγει Βαΐων ίν Ευερ* 

γεταις ούτως 

Εν γ* ω Σιβύνη τας νύχτας ου χα&εύδομεν 
ονδ* άναγεγράμμε&\ άλλα χάεται λύχνος , 
χαϊ βιβλΐ έν ταΐς χ^ρΰϊ^ χαϊ φροντίζομεν 
τί Σόφων χαταλελοιπ , η τί Σημωναχτίδης 
5 6 Χίος, η Τυνδάριχος δ ^Σιχνώνιος, 
η Ζωπυρΐνος. Β, ούτος ευρηχας Μ τΙ\ 
Α. τα μέγιατα. Β. ποΐα ταύτα; Α· τους τε&νηχδτας, 

***** 

82. *Εγώ δέ τοιοντονι βρωμά υμΐν, άνδρες φίλοι, τδ 
μύμα φέρω· ηερϊ ου ^Αρτεμίδωρος μεν δ Αριοτοφάνειος ίν 
όψαρτυτιχαΐς Γλώσσαις φησϊν οτι σχευάζεται έχ χρεών χαϊ V. β. Ζπτφί* 295. δτηης άς Ρνΐ- V. 7. Ιρίφιιον 295. δοπίιβ- 
ϋαΐυτ ίςίφιον. 

662 ο. V. 8. οαιάχ&ων νηατις Β. Βάτων £Β. βάντων Ρ\1*. 

ΒαΙυηίβ τβΓβιιβ ο πι. Ο. V. 1. οιβύνη ΒΡ. 8εη1>6ΐ>α(ιΐΓ 

Σιβύντη. V. 2. κάιται] &εΗΙ>β1>αίιΐΓ χα&τα». V. 3. βιβίΐ Ιν 

ΡθΓ30 11118. Ι«€£6ΐ>&Ιΐ1Γ βίβλίον. βυβλίον Ρ. ' Χ(Οθ\ Β. Χ*ρθϊν ΡΥΙα. 

V. 4. Σοφών ΡθΓ8οηα9. αοφων Α. οοφον Ρ VI*. ΡοίΙυχ VI, 70. 
Ρογβοπο ίηίΐϊοαίυ.'ϊ, πολλά δ* άν ιϊη των ταρί την ί,δυντιχφ οχινασίαν 
άνιζιυριίν ίχ των άφοπονητιχων συγγραμμάτων , Πανταλ/οντος χαϊ Μι— 
&α(χου χαϊ Ζωπν οίνου χαϊ Σόφωνος χαϊ Ήριοίππου χαϊ Παξάμου χαϊ 
* Επαινιτου, ουναρι&μοϊτο δ* άν τούτοις Ίΐραχλίίδης τι ο 2,'υραχόοιος 
χαϊ Τυνδάριχος υ Σιχυωνιος καϊ Σιμωναχτίδης 6 Χϊος χαϊ Γλαυχος ο . 
Λοχρος, οφοηοιητιχης πραγματείας οοφιαναί. χαταΧΆοιιί ΡοΓβο- 

ηυβ. χαταλ/λο**** Α. χαταΧ^Χαιαν Β. χαχαΧιΧοιπίναι Ρνΐ*. τί Ση- 
μωναχτίδης ΡοΓβοηαβ. τί Λημωναχτίδης ΜβίηβΙααΒ. τΙς ήμων αχτέη 
δης (άχτιΙΰ η ς ΑΒ) Ρνί.. 

662 ά. V. 5. Τυνδάριχος ΡοΓβοηυβ. 1·β£βΙ>&ίιιτ Τννδαοιχος. 
V. 6. ΖωπυρΊνος ΡοΓβοηιιβ. δοΗΙ>βο&4ιΐΓ Ζωπύρινος. Λ τί) δ4 »· 

ΡΥΙ^. V. 7. ποϊα δοη^νβί^Η. βΐ ΡοΓβοηαβ. 1.β^βΙ>α(ιΐΓ «όσα. 
Ροβ* τ. 7. ίηΛίοατΐ ΙαοιιηΕηι »1> ΡοΓβοηο βίο βχρίβίβηι ότα»· πίρ 
6σςςαν&ωσι, ηοιω ζψ «άλιν οοιηραΓαίο ΡΚίΙβχηοηβ VII. ρ. 289 Α. 
Άρτψ(δωοος μίν] μϊν Οίη. Ρ. υ : 1475 

αίματος, πολλών άρτνμάτων συνεμβαλλομενων. Επαινετός 
δ' εν 'Οψαρτυτιχφ λέγει ταύτα „Μύμα δέ παντός Ιερείου 
β χαϊ ορνι&ος δέ χρη ποιεΐν τά απαλά των χρεών μικρά 
συντεμόντα χαϊ τα σπλάγχνα χαϊ το Ιίντερον χαϊ το αϊμα 
δια&ρύψαντα , χαϊ άρτύσαντα 6'ξει, τνρω όπτω 9 σιλφίω^ 

- 'χνμίνω, &ύμω χλωρω χαϊ ζηρω, &υμβρα, χοριάννφ χλωροί 
τε χαϊ ξηρω, χαϊ γητ'ιω, χαϊ χρομμύω χα&αρω πεφωσ μέ- 
νω, η μηχωνι, χαϊ σταφίδι, η μίλα ι, χαϊ ρόας οξείας χόχ- 
χοις. είναι δέ σοι το αύτο μυμα χαϊ οψον." 

83. Τοσαΰτα χαϊ τούτον χαταχάψαντος ου μόνον τα 
προειρημενα, άλλα χαϊ ημάς, άλλος ίπεισηλ&ε την ματτυίμν 
ί χομίζων. νπερ η$ χαϊ ζητήσεως γενομένης χαϊ τον Ούλπιανοΰ 
ε ί πόντο ς τά εχ των όψαρτυτιχών Γλωσσών τον προειρη- 
μενου Αρτεμιδώρου, Αιμιλιανός άωρο&έω εφη τω Άσχα- I 
λωνέτρ σύγγραμμα έχδεδόσ&αι επιγραφόμενον Περϊ 'Λντι- 
ψάνονς χαϊ περϊ της παρά τοις νεωτεροις χωμιχοΐς ματ- 
τνης' ην Θετταλων ιρησιν είναι εύρημα, Ιπιχωριάΰαι τε 
χάν ταΐς Ά&ηναις χατά την Μαχεδόνων έπιχράτειαν. ύμο* 

663λογοννται δέ οί Θετταλοϊ πολυτελέστατοι των Ελλήνων 
γεγενησ&αι περί τε τάς .εσ&ήτας χαϊ την δίαιταν' οπερ 
αύτοϊς αίτιον ίγενετο χαϊ τον χατά της "Ελλάδος επαγα-, 
γεϊν τους Πέρσας, ίζηλωχόσι την τούτων τρνφψ χαϊ πο- 
λυτελειαν. ίστορπ δέ περϊ της πολυτελείας αυτών χαϊ Κρα- 
τίνος εν τ$ ΠολιτείίΑ αυτών, ώνομάσ&η δέ η ματτνη, ώς 
μέν 6 Ά&ηναϊος Απολλόδωρος φησιν ίν τω πρώτω τών 
*Ετνμολογονμενων , άπό του μασάΰ&αι, ωσπερ χαϊ η μα- 
\> στίχη, χαϊ τά μάλιστα χαϊ [ή μάζα.^ ημεΐς δέ φαμεν άπα 
του μάττειν, άφ' ου χαϊ η μάζα αύτη ώνομάσ&η, χαϊ η Ι1γΗ χαυτα οίη. Β. ΰ> χφ\ ΑΒ. χψ^ 4) Ρ VI.. 

662 €. &νμβ& ΑΒ. &νμβραις Ρνΐ». γ^τίω ΑΒ. γη&ύ» Ρνΐ~ 
*ροΐιμίω Β. £ό«ς] 8ει>Η>6Ϊ>&ίιΐΓ $οάς. 

662 Γ. ϊίωτ/ρας Α. μίατβη^οις ΒΡ. μισωτιςοις VI*. ϊνμΐΐοΖ^ 
ηωμιχης Β. 

663 α. ίζηΐωχόσι] %ηΧο*ότι (βίς) Β. #1 ηιςΐ Β. Γ*£€Ϊ)&Ιιι7 
χαϊ η§ψ. ΧςατΙνος] Χρπίας ΟΐΒατώοηυβ. τ» ηβώτφ] 

ίψ ά Β. *«1 τα μάλιστα και οηι. € εΐ ΕϋβΙ»ίΚϊϋ§ ρ. 1751 » 62. 

* 663 1>. ^ μίζα αύάϊάϊτ «Ηιννοϊ-ΐι. «'»ο «οί)] αν<ο *ουΒ. ν 
ωνομάο&η οηι. Β. 

Ατηκ.νλΚγβ. III. 95 1476 υ 

• * 

παρά Κνπρίοις χαλονμίνη μαγ\ς % χαϊ το τρνφαν χα&* 
ψίερβόλην νπερμαζάν. χατ' αρχάς με* ν ονν την δημοτική* 
χαϊ χοινην ταντην τροφην την ίχ των άλφίτων μάζα* 
ωνοιίαζον, χαϊ μάττετν το παρασχενάζειν αυτήν* ύστερον 
81 ποικίλλοντες την άναγχαίαν τροφην άχολάστως χαϊ 
περιέργως, μιχρον παραγαγοντες Τοννομα της μάζης % μ ατ- 
ό τύην ώνόμαζον παν τό πολυτελείς %δεσμα, τδ δέ ματτί'ά- 
ζ$& το παρασχενάζειν αύτά, εϊτε ιχ&υς ειη εϊτε δρνις είτε 
λάχανον εϊτε ίερεϊον είτε πεμμάτιον. τοντο δε δηλόν έστιν 
Ιξ ον χαϊ δ Αρτεμίδωρος παρε&ετο μαρτυρίου Άλέξώος. 
συνεμφηναι γαρ βουλόμενος ο "Λλεξις την άχολασίαν της 
Παρασχενης *ιροσ£&ηχε το λέπεσ&αι. %χει δ* η σνμπασα 
Ιχλογή ούτως, ουσα εχ του διεσχευασμενου δράματος, ο 
ίπιγράφεται άημψριος 

Τουψον λαβονσαι τοντο τάπεσταλιιένον 
σχενάζετ*, ενωχύσ&ε, προπόσεις πίνετε, 
ά ; λέπεα&ε , ματτυάζετε. 
τω δί λέπεσ&αι χρώνται οϊ 'Λ&ηναΐοι Ιπ % ασελγούς χαϊ 
φορτικής δι' αφροδισίων ηδονής* 

84. Καϊ δ 'Λρτεμίδωοος & ταϊς όψαρτυτίχαΐς Γλωσ- 
σαις την. ματτνην άποφαίνει χοινδν είναι πάντων όνομα 
των πολυτελών ηδυσμάτων, γράφων ούτως „ΕΪ τις της 
ορνι&ος ματτνης. ε)σφάχ&ω μεν δια του στόματος εις την 
χεφαλην. έστω δΐ έωλος, χα&άπερ δ περδιξ· ίάν δέ 
ως €χει τοις πτεροΐς Ιάν τετιλμενην*" είτα τον τρόπον 
β εχ&εϊς της άρτνσεως χαϊ της εψησεως έπιφέρει εν&υς »Καϊ 663 ε. είτε ηψμάτ$οψ Α. Λτ$ μ μμντχιορ Β. §ϊτε μ . · . μμύτ- 
%ΙΛ9 ί,. ιΙ*< μύπ$οψ Ρν. ιίτβ οπιςμάτιον € βΐ ΕυβίΑίΗίαβ ρ. 1752, 2. 

Μφτι/ιώβφος] 'ΛηοΙΙόδωρος 8θΗ\ν«ΐ£Η. μαρτυρίου ΑΒ. μαρ- 

*νς*ον Ρ VI·. βονίόμηος χηρ ακολασία* της ηαραοκίυης ό* άΧ**ις 
ηροσί&ψα Β. ΛάκοΦα»] λίπιο&α* Ρ. η ανμηαοα ΑΒΡν. 

δ* βύμηααα Β&βΗ. $1 ονμηααα Υ». οντ*ς αάιΐίάίΐ δοΗ^βί^Κ. 
Υ. 2. ήωχησ&αι Β. αοοαόα** ΑΟ ·* ΕηΛΪΑύύη* *οο*οο*α VI·. 
κβσοό»* (βίο) Ρ. 

663 Η. ΛνΙρΧς { φο^ς άφ^σίνρ Β. }4»σ*α«< Β. 

8οΗ1>«1>»*^ Π·*™* Τ9 άφ** οΰ τωΐί 0 η» Β, φι! ψψτΐ ίηίβι* 

ρο·« «I τ*. ΕΙ χι% **ς] ίστ* «α/ τκ ΒοΙινβίβΗ. οα$<] Μλ* Ρ. υ 1477 

νομάδα παχεΐαν Ιψε χαϊ νεοσσούς των ηδη χοχχνζόντων % 
Ιάν &έλ*ις παρά πότον χρήσ&αι. ειτ' έξελων τά λάχανα 
εις τρνβλίον χαϊ της ορνι&ος των χρίών (πι&εις παρατί- 
&ει' τον &έρονς αντί του οξονς της δμφαχος εμβαλών 
εις τον ζωμον ώς εχει τους βότρυς * 4πε*δάν δέ εφ&η γε- 
ν ηται, ε&λε μετά τον βοτρυδίου προ του τό γίγαρτον 
έξαφεϊναι, εΐ&' ούτως το λάχανον χατά&ρνπτε. οντος ματ* 
τνης ίν τοίς ηδίστοις." οτι μέν ουν χοινον 'ην τοννομα 
ϊ των πολυτελέστατων εδεσμάτων φανερόν· οτι δέ χαϊ 6 
τρόπος της τοιαύτης ευωχίας ομοίως έλέγετο Φιλημων 
φησιν εν Άρπαζομενω 

Γνμνω φνλαχην επίταττε, χαϊ δια τριών 
. ποτηριών με ματτύης ενφραινέτω. 
χαϊ έν 'Λνδροφόνω 

Πιεΐν τις ήμϊν εγχεάτω χαϊ ματτύην 

ποιείτε &άττον. 
"Λλεξις δ* εν Πυραυνω άμφιβόλως είρηχεν 
6 64 Έγω δ' έπειδάν ασχολούμενους λάβω, 

άνεχραγον Ου δώσει τις τ\μΧν ματτνην^ 
ωσπερ άν ει το δεΐπνον ελεγεν. πι&ανον δ£ χαϊ Ιδίως επί 
των Εδεσμάτων ανάφεραν. Μάγων δ* 6 Σιχυώνιος των 
μίν χατά Άπολλοδωρον τον Καρνστιον χωμωδιοποιων εις 
έστι χαϊ ούτος, ουχ Ίδίδαξε δ* 'Λ&ηνησι τάς χωμωδίας 
τάς εαυτού, αλλ* έν 'Μεξανδρεία. ην δ' άγα&ος ποιητής 
εϊ τις άλλος των μετά τους επτά · διοπερ ο γραμματικός 
1> Αριστοφάνης έσπονδασε σνσχολάσάι αντω νέος ων· έποίησε 
δέ χαϊ ούτος εν δράματι Αγνοία ταντϊ 

"Ήδιον ονδεν Ιστί μο* της ματτύης. 

τοντ' εϊτε πρώτοι Μαχεδόνες τοις Άττιχοίς 663 β. παχιϊαν] πηχΓιαν Β. Ιαν ΑΒ. Ιάν Λ 6Λΐ)ζ Ρνΐ*. 

λάχανον] λάγαρον Β. Οντος ΑΒ* όντως Ρνΐ* ματτύης 

Α* ματτύοις Β Ρ VI-». 

663 Γ. ίν Άοπαζομίιω] Ρ. 361. ΙηΙταχχι] ίηηαη&ωί 
ινφς><αν4%η (·ίθ) ί». ιυφγαΐνπο Ολβ&υΒοηυβ* $μφ<ηνί%·> V, ΙμφαΙν&ο Ρ. 
ίν Άνδοοφόνφ'] Ρ. 360* άλ*£«ς τνςάννφ Β. 
604 3. Καγνοχιον] χαςύμον Β. χωμφδίοποί&ν Α. χωμωδι,όπόιο* 

Β. κωμψδοηοιων ΡΜμ άΐίξανδ^ία Β. 8θΗΐ>βΙ>«.ΗΐΓ *Α14ανόρί(>ι> 

άλλος) Αλλο Β. 

95* 

/ ■ 1478 υ 

κατέδειξαν ημΐν είτε πάντες οί &εο* 

ουκ οιδα' πλην γ* οτι μουσιχωτάτου τινές. 
85. ' Οτι δϊ νστατον και επϊ πάσιν εισεφερετο Ρϊικο- 
στρατός ψηστν Ιν ' Απελαννομίνω. μάγειρος δ* έστϊν 6 διη- 
γονμενος ως λαμπρά ν χαϊ ινταχτον παρεσκευασεν ευωχία ν ' 
προ&η]γησαμ*ρός Τ£ οίον ην το άριστον και τό δεϊπνον 
και τρίτης μνησ&εις παραθέσεως επιφέρει 

Εν γ\ άνδρες , εν σγόδρ' · άλλα μην τ£ ματτυ^ 

οντω δια&ησω τά μετά τονΟ"* ωοτ' οιομαι 

ονδ' αντον ημτν τοίτον άντερεϊν ϊτι. 
χαί εν Μαγείρω 

θρΐον δε χαϊ κάνδανλον, η τούτων τϊ των 

εις ιιαττνην, ούδετερον είδε πώποτε: 
ά)1ος δε τίς φηαι 

Ηεριφερειν ματτνην χαϊ ποδάρι ον 

χαϊ γαστρίον ταχερόν τι χαϊ μήτρας ΐσως, 
Διονύσιος δ* ίν Άκοντιζομε'νω* μάγειρος δε εστίν 6 λίγων 

"&στ* ενίοτ' άν τοντοισι ποιων ματτίην, 

σπενδων αμ* εισηνεγκα διαμαρτών μίαν 

άχων περιφοράν των νεκρών ώς τον νεχρόν· 
Φιλημων Ιν ΙΙτωχ^ 

'Σξυν άποσάττισ&αι δ* Όλην την ημεραν, 

ποιούντα χαϊ δίδοντα ματτνας εκεί, 
Μόλπις δ* δ Αάχων τά παρά τοις Σπαρτιάταις επαίκλεια % 
ο σημαίνει τάς επιδειπνίδας^ ματτνας φησϊ λεγεσ&αι παρά 
τοις άλλοις, ο δέ κυνικός Μένιππος εν τω Ιπιγραφομένω 
Αρκεσιλαω γράφει όντως „ Πότος ην επικωμασάντων τι- 
νών χαϊ ματτνην εκελενσεν εισφέρει* Αάχαινά τις* χα* 664 1>. V, 3. χατ#<4$«* I*. **ηδωα&» ΑΒΟΡΫ. V. 4. ηλη» 
γ* οτι 8εΗντ«ί§Η* 1·ΐΐ>Η ηληρ ίατ» γ*. 

664 Υ. 1. Εο γ* Οαμιι&οικι!». Ι„0»η *ν γτ τ'· Άίαγ*(υψ] 
μαγίίγ* % 6*ϊ Β. χύτβανλο* δεΗΐΐβίξλ. Ι^6£«1*&Ιιιγ χάν&υΧοτ. 

χαί ηοόά^ον ΜβίηβΙιίιη &(1 Μβη*η<Ιηιιη ρ. 1 8 1 . ΑϊιβΓΛ* κηΙ. 

664 (1. Πίοηχβϋ τ. 1. «στ* Α. ύβτ α» Ρ VI*· τοΟγομ» VI.*. 
τούτον τοίπί Λ. χοντοντο0* Β. τούτου %6 β» Ρ. ΦιΙημωτ] Ρ. 377. 

Ρ VI,. ό' Α. ΜόΙπς] €οηί. IV. ρ. 140 β. 

664 β 1»«7χΛ«4«] ίπ/*Ζ#ια Β. ίπηίηΙ*ίΐ ΟΙη(«Γ τβΓβυβ. ΙχΰϊηΙα 140. 
ο 001. Β. ίχφοκφομ&φ ΟΠ). Β. }·οάγ*ι οντωτ ΟΒΙ. Β, ίά 1479 

εν&εως περιεφερετο περδιχια ολίγα χαϊ χηνια οπτά χαϊ 
τρνψη πλακούντων.** το δ$ τοιούτον δεΐπνον οί μ£ν Ατ- 
τικοί προσηγόρενον επιδόρπισμα , οί δε* άωριεϊς έπάϊχλον, 
ξ των δ* άλλων * Ελλήνων οί πλείστοι επίδειπνψ. 

Τοσούτων χαϊ περϊ της ματτνης λεχ&έντων εδοξεν 
άπιεναΐ' χαϊ γαρ εσπέρα ην ηδη. διελν&ημεν όνν όντως» 

■ # 

ηιιί <ρησΙ ζύάίΐ ροβ( ττότος ΧΊ*&* ] XV*"* χ^ύψι\ Οο- 

Γ&69. τρνψη Ρνΐ*. ίηάϊ*λοΡ Ο. άκζΜτλον ΡΥί.. 

004 ί. ματτι^ς] μαντνας Β, <^υοά &η*β δϋΧύ&Ύ\μ*ν 1ε£βΙ>*· 

Ιιιγ χαϊ (Ιβίβνί ααοίΟΓβ Β. ώ^ι/Φ^ι*] ^κλ^λν^σ/α* Β, 

οντ &<1<1 ΑΒ. ο». Ρ VI-. 1 ΙΕ 

■ 

665 £>1 μοι τό Νεστόρειον ενγλωσαον μέλος 
• 'Λντηνορός τα του Φρνγός δοίη &εός, 
χατά τον πάνσοψον Ενριπίδην, Ηαίρε Τιμόχρατες, ονχ αν 
δνναίμην απομνημονεύει* ετι σο* των πολλάκις λεχ&εντων 
εν τοΐς περισπονδάστοις τούτοις σνμποβίοις , δια τε την 
ποιχώίαν χαϊ την ομοιότητα των άεϊ χαινώς προσενρισχο- 
μενων. χαϊ γαρ χαϊ περϊ τάξεως των περιφορών πολλάκις 
1> έλεχ&η χαϊ περϊ των μετά το δεΐπνον Ιπιτελουμενων, απερ 
χαϊ μόλις άναπεμπάζομαι, είπάντος τινός των εταίρων τά 
εχ των Λαχωνων Πλάτωνος ϊαμβζϊα 

"Ανδρες δεδειπνηχασιν ηδη σχεδόν άπαντες, εν γε· 
τί ου τρέχων σί τάς τράπεζας ίχφερεις; Ιγω δί 
λίτρον παραχεων άρχομαι, χάγώ δε παραχορήσων · 
ΟΊΐονδάς δ' έπειτα παραχεας τον χότταβον παροΐσω· 
ο 5 παιδί τους αυλούς Ιχρην ηδη προχείρους είναι 

χαϊ προσαναφνσάν. το μνρον ηδη παράχεον βαδίζων 
Αίγνπτιον ^ χατ* ϊρινον στεφανον δ' $πει&' εχάστω 
δωσω φέρων των ξνμποτών. νεοχρατά τις ποιείτω* 
χα\ δη χεχραται. τον λιβανωτόν έπιτι&ός είπε. 
ά ίο σπονδή μίν ηδη γέγονε χαϊ πίνοντες είσι πόρρω· 665 α. μ/λος] μΑ* Βαπιβ&ίαβ. ώά τ«] 6μΙ γ* Β. 
665 1>. V. 1. Άνβμς) άνδμς ΡΥΙ.. V. 2. αύ οηι. ΒΡ. 
V. 3. Μτςοψ] Ιουΐζον »αΙ νίτιχζον <:&3αιι1>οηυ&. Ιοντρο* Οαΐεεαιηρίαβ. 
ω 

παςαχίοψ Ρ. ϊρχομα* Ηοπηαηηυβ όβ ηιείη· ρ. 176. ΙΑΙ>τϊ 
ιΐό/ρχομαι. ψίητφοψ ΐίαζ/χων (Ια/{>χομΜ Ι&εοΙιβίυβ ρ. 349. παραχο- 
ρΐ\αω Ηοπηαηηιιβ. 

665 ο. V. 5. ηςοχιίςύυς] πςά 2<»φός «Ιιώϋ&ηΙβΓ Μβίηβΐίίυβ. 

V. 7. χ$τ·] Ρ. V. 8. βώαω) όωρω Β. ξνμποτω*] σνμ- 

ποτωψ Β. *<οχρ£τα] δεήΙ>6ΐ>&ΙυΓ πόκρατα, V. 9. ίηιτι&ης 

·7πι] 9η*τ(&ηύ» η «αϊς ΚΙιηβΙβίΐΜ ίη ΕΗίο^ϋΓ^Η Κβτίβ>ν τοί. XIX. ρ. 85. 
065 ά. V. 10. οχονίη μ** βοΗινβίςΚ. σχο*3η μ, Α. «οΓ δι,μ* Ρ VI*. 
ηίνοψχίς «ά» ΡοΓίοηιιβ ία ΜίαεβΙΙ&η. ρ. 247. 1·6£€1>&(ιιγ η(ψθ9- ΙΕ Μ81 

χα* σχόλιον %σται % «οητα/% 4· -φίχακ" δνραζκ 
ανλονς δ* ίχονσά τις χορίσχη Καριχόν μέλος τ* 
μελίζπαι τοις σνμπόταις' χάλλην τρίγωνον εΐδον 
αχούσαν, ίΐτ* τιδεν προς αντο μέλος Ίωνιχόν τ*· 

2. Μετά ταντ' οιμαι χαϊ π*ρι χοττάβων ζήτησις ην 
« *α# τώϊ άποχοτταβιζόντων. ονς οιη&είύτις των παρόντων 
ιατρών είναι τούτων , οι από βα?χινείον χα&άραεως 'ίνεχφ 
τον οτομάχον πίνοντας άμ,νοτιν άποβλνζονσιν , ίφη ονχ 
ιϊναι πάλαιαν ταντιχν παράδοσιν* ουδέ είδίναι τανα των 
αρχαίων ταύττι τ[ι χα&άρσει χρηοόμτνον. δι ο χαϊ 'Ερα- 
666 ο'ιστρατον τον Ίονλιητην έν τγ πιρϊ των καθόλου πράγμα* 
τβ/'α έπιτιμαν τοϊς τοντο ποιοι σι, βλαπτιχδν όφδηλμών 
ίο έπιχείρημα δεικνύων χαϊ της χάτω κοιλίας έπιοχιτιχόν, 
προς ον Ονλπιανός 'έφη 

"Όρο* Άσχληπιάδη , χαλεει χρειών Οβ Χαρωνενς. 

ον γαρ χαχώς τινι των εταίρων ημών ελέχ&η το Ει μη 
ιατροί ήσαν, ονδίν αν ην των γραμματικών μωρότερον. 
τις γαρ ημών ονχ οιδεν οτι ονχ ην οντος 6 αποχοττα- 
βιαμός αρχαίος ; η μή τι ον χαϊ τονς . Αμενψίον αποβλν- 
ζιιν νπολαμβάνεις. 4πεϊ ονν άπορος εϊ τής τοιαύτης &εω- 
1> ρίας, μά&ε παρ* έμον οτι πρώτον μίν η των χοττάβων 
ενρεσις Σιχελιχη Ιοτι παιδιά, ταύνιγν πρώτων ενρόντων 
Σιχελών, ώς Κριτίας ψησ)ν ο Καλλαΐοχρον έν τοις Ιλε- 
γείοις δια τούτων 

Κότταβος Ιχ 2ιχελης Ιατι χ&ονός εχπρεπές έργον, 
ον αχοπόν ες λατάγων τόξα χα&ιστάμε&α. τ*ς V. 1 1. σχόλιο,) ΒοπΙ>€ΐ>*ΙιΐΓ V. |2. τι *4- 

«Ιίάϋ ΗβηοΑαηυ». V. 13. σνμηόταις ΑΒΡ. σνμηότΜύ*. VI». 
χιϊλλην δοΗνβί^Η. ηαΧην Ρ\1>. «λΐην €»»αυΙ)οηιι·. V. 14. ««V 
$*» Ηάϊ^ΊξΚ ητηβι Λ. ητ' Ρ VI*. « *Λ*. 1* οιη. Ρν. 
605 β. άηο/ίλνζονσ*»] άποχίνζοι/οι* & &* ο Α. *»ο Ρνΐ.. 

666 &. Κψη οιη. Β. Όοα'] 1Η&Ί. * % 204. «Μ καιίω* *Αγ*- 
μ{μ**ν* χαλά*] βαΐίη Β. άΐάί Ρ. χαχύς] χαχφ Β. 

666 1>. Βο οο«αΙ)θ πτυΚα βχ Ιιοο Ιοχο ρβϋΐα βοΐιοΐϋ· &ά ΑΗ- 
βΙορΗ&ηί· Ρλο. 1243. ίηββηιϋ ΜυβυΓυι. μέντων ΑΟ β* βεΐιοΐ. Αγ. 
ηςωχο* Ρνΐ·. €ή(ίΑβ νβΓβυβ αϋαΐϋ 1. ρ. 2^ I». ΡποΓβηι Ι»η- 

Ιιιιιι ρο·αί4 βοΗοΙ, Αγ. <ς Χατάγ** 28. 1ς Ιαχαγύν ΒαβίΙ. I·· 4» 

< 

ι 

, 1 Οίςίΐίζθοί 6χ Οοο^Ιε 1482 ΙΕ 

άιΧαΙαρχος δ* οΜενστγνιος, Αριστοτέλους μα&ητης, έν 
τω περί 'Λλχα'ιον χαϊ την λατάγην ψηΰτν είναι Σιχύαχον 
« όνομα, λατάγη & Ιοτϊ τδ νπολειπομενον άπδ τον έχπο- 
&εντος ποτηριού ίγρον, ο σννίστραμμεντ} τγ χειρϊ ανω&εν 
ερρίπτονν οί παίζοντες έίς το χοτταβεϊον. Κλείταρχος δ* 
Ιν τ# πίρι ΓΪΜόίών πραγματεία^ λατάγην Θεσσαλούς χαϊ 
'Ροδίονς τον άπο των ποτηριών χότταβον λέγειν. 

3. Κότταβος δ' ίχα?^ΐτο χαϊ τό τι&έμενον α&λον τοΐς 
νιχώσιν Ιν τφ πότω, ώς Ευριπίδης παρκπηόιν έν Οινει 
λέγων όντως 

Πνχνοϊς δ* εβαλλον Βαχχίον τοξενμασι 
χάρα γέροντος* τον βαλόντα δΐ στεψειν 
' έγώ 'τετάγμην^ α&λα χοττάβων διδονς. 
ά ίχα?Μτο δέ χότταβος χαϊ το αγγος εις ο εβαλλον τάς 
ΐάταγας, ώς Κρατίνος ίν Νεμέσει δείχννσι. Πλάτων δ' έν 
4ά χαχονμένω παιδιας είδος παροίνιον τον χότταβον εΐναι 
άποδίδωσιν, έν ρ Ιξίσταντο χαϊ των σχεναρίων οί δνσχν- 
βονντες. λέγιι δ* όντως 

Προς χότταβον παίζειν, ϊως αν οψάν Ιγω 
τό δεΐπνον ένδον σχενάσω, πάνυ βού?Αααι. Χαχαγωρ ΒΡ\Γ. Αηαίαρχος ό*' βοΗοΙ. Αγ. ό* ΟΧΠ. ΒΡλΤϋ. 

Μισσψίος] μ>οηηος ΑΒ 6* βοΗοΙ. Αγ. μ*λησ«>ς ΡΥΙ·. τή* Ιανά- 
γηρ) την Ιάχαγα β<ώο1. Αγ. Ιάβιη οιη. ψηοΐν. 

000 €. άπο τοΰ} I* τον βοΗοΙ Αγ. οί ααίζορχις ροβ* χοττα- 

βΛορ ροβιιί* Β. χοχχαβύορ ΒΡνί*. κντχάβιορ € β* βοηοΐ. Αγ. 
χΜχαρχο*; ίν τψ ««οί Β. Γ*\*οο*ρ) 8εΓίΙ>6ΐ>α(ιΐΓ Γλωτχύν. 

ίχαλΛχο *αΙ € «* βεηοΐ. Αγ. χαϊ οηι. Ρνΐ». α&Χορ &άΛ. ΡΙ* β* 
βοΗοΙ. Αγ. οιη. V. Χέγ*ΛΡ ονχ*ς οηι. Β. V. 1. Βαχχίου VI*. 
βαχχ,Ιον ΑΒ€Ρ. V. 2. βαλόρτα] ί,ΙοΗ βάΙΙορχα. V. 3. ίγ* 
*νιχάχμηρ] 8οηΙ)βΙ)αΙυΓ ί/ώ χιχσγμηρ. χοχχάβωρ] χόχχαβορ ϋαΐβ- 

εαηιρΐαβ βΐ Οαβ&ιιοοηιιβ. 

000 θ. ύχγος] άρος €. ίβαΧλορ] ϊβαΐον Β. ίνίβαΧΙορ βεηοΐ. 

Αγ. ίη βοϋϋοηβ Αΐάίηφ. τάς λάχα/ας] τάς Ιαχάγας Υίι. τοί'ς 2α- 
τά/ος Ρ. χους λάχαγαζ βεΗοΙ. Αγ. Κ$<ηϊρος] ρ. 007 Γ. 

Ροβί διίχνυαι. βοΗοΙ. Αγ. α<1()ί( οτ* ί> ηαίχαλχονρ η* Ενπολις $ρ Βάπχαις 
>,λ'αλ*ιίϊ ΐίΐρί χσχχάβφ." χαχονμί'ρφ] χιιΧονμίηα Β βΐ βοΗοΙ. 

Αγ. *2δος XI» αϊ βεηοΐ. Αγ. οϊρος ΑΠΡ. τ6» κόττα/?ον] τον 
οηι. βοΗοΙ. Αγ. όυσχνβοΰνχις) διαχνβίύονχίς βοΗοΙ. Αγ. 
Λ οί/ΓΜς οηι. Β. ΡΙαίοηΙβ νβΓβαβ οηι. Ο βί βοΗοΙ. Αγ. 
V. I. 77ρός χότταβον] ^ΐ|ο· Β. V. 2. τό ώΐΑίο* δι» ίοχινάον 1 ΙΕ 1483 

Β. αλλ 9 £ νόμος (ίοτ^ Α. αλλ* #& &υείαν παιστεον. 
φερε την Όνείαν, αιρ' νδωρ, ποη'ιρια 
€ δ παρά&ετε. Β. παίζωμεν δέ* περϊ φιλημάτων. 
♦ Λ * Α. άγεννως ουχ έώ 

παίζειν. τί&εμαι χοττάβεια σφων ί/ώ, 
τασδί τε τάς χρηπΐδας, ας αύτη φορεΐ, ' 
χαϊ τον χότνλον τον σσν. Β. βαβαιάξ* οντοσϊ 
10 μείζων άγων της 'Ισ&μιάδος ίπέρχεται. 
4. Έχάλουν δέ χαϊ χαταχτούς τινας χοττάβονς. 
£έ λυχνία αναγόμενα πάλιν τε συμπίπτοντα. Ευβουλος 
Βιλλεροφόνττι 

Τις αν λάβοιτο του σχέλονς χάτω&4 μο*. 
Γ άνω γαρ ώαπερ χοτταβειον αίρομαι· 
Αντιφάνης δ' ϊν Αφροδίτης Γοναις 

Τονδϊ λέγω, συ δ' ού συνίης. χότταβος 

το λυχνίον ίστί. πρόσεχε τον νουν. φα μίν 

χαϊ πεμμα χαϊ τράγημα νΐχητηριον, 

Β. περϊ τον; γελοιον. χοτταβιατε- τίνα τρόπον ; ΒΡ β*, υΙ οοηΗοίο, Α. τδ 64ίηνορ ίσ«νόσ·· νΐ^. Μοψ %6 &Ι- 
πνορ αχπ,άοω Ι»οο1)βιαβ ρ. 350. V. 3. «λλ' α ψόμος Ιοτ* ξ 

άλλ' ίΐς ΗβΓπι&ηηυβ βρυίΐ Μβίηβΐάιιιη ρ. 73. άλλ' αν§μος ίβτιίλικ 
(ίσχάλλας Α. ΙσταλίΙς Ρ) VI.. Φνιίαν V. ΙΗΛαν ΡΙ* παιστ4ον 
Ηβπη&ηηιιβ. «βϊς τών ΑΒΡν. *αϊς 6ώκ 1*. V. 4. &ν*1αψ V. 

666 β. V. 6. ΙηίΙίοΕτί Ι&ειιηαιη. V. 7· «ΙΑμ»] %1&μα$ *»- 
&<:Ην6ΐ£ΐι. αοπάβαα Α. χοττάβια ΡΥΙα. V. 8. τααόϊ τι ΕΙιηβ- 
Ιβίιιβ &ά ΑοΙι&γπ. ν. 108. ίη ΑυοΙ&ηο. τβσοϊ γι Ρνΐ». τάς $4 ?ι Β. 

V. 9. τον *ότυλον] το χότυλον Β. ούτοσΐ μ*<ζν* 0*Εϋ1>οιιιιβ. 
οδτο* ψιζ*9* Α. οϋ τοϊλ μόζωη (βίο) Ρ. οΰτο&κ (οδτοΪΛ Ιι) ^ζω* 
VI.. V. 10. άγ»ν τ^ς ΟαβαιΛοηυβ. ΙΛΙ>Η έ/Μηστής. «άτα- 
χτους τίνος κοττά^οι/ς] ίλ^Όΐτο 94 τ*«ς χατ«χτο2 χόττα/?ο». ή* Λ Ινχψιο* 
άγόμιψ0ψ ηόΧιν τ« ανμηϊπτον — βθΜ· Αρ. κατ»** /ιο»] *άτ·> 

#//«*ος Β. χάτα» &4μίνοι Ρ. 

666 ί. χοττά^ηο*] χοττ«0μ>* Β. V. I. Το*Ν βΛ^βί^. 

το**!* Α. τοτ *ιϊ Β. τέ* ^ Ρνΐ.. ΤοΙιιηι νβΓβαιη οηι. Ο. 
οννίης VI,. οι*&*ς Ρ. <η/η#ίς ΑΒ. V. 2. ΧνχψΙοψ βχ Ηοο Ιοοο ιηβ- 
ιηΟΓ&νίί Αι»τηοηΙα§. V. 3. χα* η4μμα ηαΐ τοάριμα Οαβ&υΙιοΐΜΐ· 
€οηιρ&Γ»4ο ρ. 667 Λ. Ι,ΛΗ π4*τί. Μ μ*' ^^ιον «ο- 

*«£*5 : *4** τοοηον 0. : < ' I 

14Θ4 ΙΕ 

6 Α. Ιγω διδάξω χαΡ Άν. 2ς αν τον χότταβον 
όφβις έπϊ την πλάστιγγα ποιησ$ πεσεϊν 
Β, πλάστιγγα ποίαν; τοντο τούπιχείμενον 
ανω το μικρόν, το πιναχίσχιον λέγεις; 
6 $7 Α, τοντ έστϊ πλάστιγξ. — ούτος 6 χρατών γίγνεται. 
10 Β. πως δ* πσεταί τις τοντ'; Α. εάν &ίγγ μόνον 
αυτής, επϊ τον μάνην πεσεϊτα 9 χαϊ ψόφος 
'έσται πάνυ πολύς. Β· προς &εών, τφ χοττάβφ 
πρόσω π χαι Μάνης τις ωσπερ οιχετης; 
χα\ μετ' ολίγα 

Τ ίΙι δει .λαβών το ποτηριον δεΐξον νόμφ, 
15 Α. ανλητιχώς δει χαρχινούν τους δαχτύλους, 
οινόν τε μιχρον ϊγχεαι χαϊ μη πολύν 9 
ο επειτ* αφήσεις. Β* τίνα τρόπον; Α. δευρο βλέπε, 
τοιούτον. Β, ω Πόσειδον, ώς νψον σφόδρα, 
Α, ουτω ποιήσεις, Β, αλλ* εγώ μέν σφενδόνη 
20 ούχ αν Ιφιχοίμ\\ν αύτόσ', Α, αλλά μάϊ&ανε. 

' 5. Αγχυλούντα γαρ δει σφόδρα την χείρμ ενρύ&μως 
πεμπειν τον χοτταβον, ώς Διχαιαρχός φησι, χαϊ Πλάτων 
δ' Ιν τω ΑΐΧ τω χαχονμένω· παοαχελίύεται δί τις τω 
Ήραχ?Μ μη σχληράν ϊχειν ττ)ν χιϊρα μέλλοντα χοτταβ'ιζενν. 
ο Ιχάλονν δ* άπ' άγχνλης την του χοττάβου πρόεσιν δια 
το άπαγχυλούν την δεξιάν χείρα εν τοις άποχοτταβισμοΐς. V. 5.-13. β«ιι1ϋ XI. ρ. 487 ά. V. 5. Μ&ι] Ιπι&Ιξ* 
487. χα& % 6ν. ος δεΙηνβφι. ΙΛογι χα&* οοοκ αν τον] «ν- 
το* Β. V. 6. άφιΐς] αγ ( ζς €, ποίηση ταοΛν πΐάοτιγγα ίη Ηοηβ 
οαμμα 6Χ βεΗοΙΐαβΙβ 1»ιη»&ηί ιυρρίβία βιιοί: τίάβ α<1 487. 
V. 8. το ππαχίακ** ΑΒ& το οιιι. Ρνΐ.. 

# 

667 α. V. 9. πΙά*ηιγ$'\ ηΧάστ*ν ηλάστιγί Β. ηλάαχηρ ηλάστιγϊ Ρ. 
γ(γνηαι] $οήθ6θΑΐι:ΐΓ γίνιται. τονχ' / ίαν 487. τοιίτο αν 

ΑΒ€. %ον*ό γ' αν VI.. τοντο άντ<χη μόνον Ρ. &1γ$ Ιαοοοβίυ·. 

1<6£βθ»(ιΐΓ τ%. V. 12. Ιστα*] Ιοτα* χαϊ Ρ. V. 14. *Λ» 

ό*ϊ - αύΐτ,τκνς οηι. <;. V. 15. ίιϊ Ο. «« Ρνΐ*. V. 16. 

667 1>. V. 18. » οηι. ΒΡ. νφοΰ €οΓα*-8 οι ΡοΓβοηυβ. 
1>*&ΙΓ νψους. V. 20. αντόσ* VI.. αντόο» ΑΒ. αντό γ· 0. «ιαύς Ρ. 
α/κνίονιτα γάο Α€. /«ο οηι. Ρ VI... χΐ»ςα ΑΟΡ. Υ*Ι^· 
»α«ον^ι^] ηαλουμίνφ Β. τ<ρ Ήοα*1*ϊ Ρίι. τφ οηο. V. ΙΕ 1485 

• ► 

οΐ 91 ποτ^ίου Λδος ττ)ν αγχύΧψ φασί. Βακχυλίδης 4» 

Έρωτιχοϊς 

Ευτε την αη αγχνλης ϊησ* τοϊσδε τοις νεανίαις, 

λενχόν αντύνασα ηηχνν. 
χαΐ Αισχύλος δ' «V Όστολόγοις άγχνλητονς λίγα χοττά- 
βονς δια τούτων 

Εύρνμαχος ονχ άλλος ονδίν ήσσονος 

νβριζ' νβρισμονς ονχ ίναισίονς Ιμοί· 

ίχν μίν γαρ αν τω χότταβος άει τονμον χάρα 
4 τον δ* αγχνλητον χοασ άβιος Ιστι σχοπος 

ίχτψων ηβώσα χύρ ίφίπο. 
οτι δέ ά&λον προΐχειτο τω ευ προσμένω τον χάτταβον 
προίίρηχε μέν χαϊ 6 Αντιφάνης· φα γάρ Ιστι χαϊ πεμ- 
μάτια χαϊ τραγηματα. ομοίως δε* διέρχονται Κητριοόδω- 
ρος Ιν Τροψωνίφ χαϊ Καλλίας η άιοχλης έν Κνχλωψι χαϊ 
Ευπολις "Ερμιππός τε έν τοις Ίάμβοις. το δέ χαλονμενον 
β χαταχτδν χοττάβιον τοιούτον Ιστι* λνχνίον ίστνν νψηλόν, 
εχον^ τον μάνην χαλονμενον, Ιφ' ον την χαταβαλλομενην 
έδει πεσεϊν πλάστιγγα , ίντεν&εν δ* επιπτεν εις λιχάΦην 

_ 

667 σ. φασ(] φηοίΒ. Βακχυλίδης] βαχχνλλίάης Β. Β&κΗχΙίάίβ 
γβΓβαβ Εΐΐυΐί* XI. ρ. 782 β. Οπιί·ίΙ βρίίοπιβ. τοΐοΛτοϊς Α. τοϊς 
ϋ τοϊα* Ρνΐ^ *οϊ«782. &νη(ροαα] ί^ρουσα 782. ΛΙύχν* 
λος] ΟοβΓ. ρ. 782 β. ΑββτΗχΙί τβηα» οηι. Ο. άγχνλητους 
Χ/γα χοττάβονς] Ειη&ΙΜιιι ρ. 344, 24. Λα τούτων οι». Β, ηα! 
ψηοΐ ροΒίΕύρύμαχος ο,ΑάίΙ. V. 1. ονχ] ουν ονχ Ιΐεοοοίιι· ρ. 352» 
ονν τ$ς €α»&υοοηαβ. . ησοονας VI·. ηοαοΡ Α. ησσον ΒΡ. 
V. 2. ΙψοΜίους ΡοΓβοηυβ αά ΗοπιβΗ Οά*>'··. β, 150. αΐνοΐους Ρ VI·, 
νβΓβιιβ 3. «ι 5. βχ άυοηιπι τβηυαηι ΓβΙί<μι»· οοιηροβίΐί βιι# 
τίύβηΙΐΙΓ. ην μ)ν γαρ αντ£ VI*. τρ μίν αντγ Ρ. γαρ ην αύτψ Β. 
*ον>ό* χά>α ΡβΙίίυβ Ο0Β6ΓΤ&Κ. VII, 13. τον μ*ν χάρα (ίάρα Β) ΑΒ. 
τον μ)ν καρά Ρ. τον μ)ρ χ* δρα νΐ^. 

667 ά. άγχυΧητου I». άγχύλη του Ρν. χοσαάβίος ΑΒΡ. χόσοα- 
βος VI*. V. 5. ίχχιμύν] ϊχ τ' /μ»* δίαηΐβίυι οοιηρ&Γ&ΐο 

Ροΐΐυοβ Χ, 76. ίξψάν (βΐϋ ΙίΒΗ άπίμη* νβΐ ό*«ρ ο! κολ- 

λοί αΊνοχοττα^/ζα* χαλοΰσιν, χύρ 1Ιβα(Ηίυβ. χ&ρ* Ρνίι. 
ηρονχΐιτο] ηρο/χητο Β. προ^ίρηχ»* ία. ηροίβηχ** Ρν. '^4ττ*~ 

9«»^ί?] 8«ΡΓ» Ρ· 666 Γ. ίρ αη«6 Τροψωνίφ β Ι αη(β ΚνχΙνψ* 

Ο να. Β. *1£ρμ*πΐ€0ς τ$) ϊρμιππος ό* Β. 

667 «. Ι/ο» I.. Ρν. ^* όν ΑΒ. Ιφ* ον Ρ VI·. #φ* ν 
ΒΟΠΟΙ. Αγ. ηαταβαΐλομ/ψην) κνβαλίαμίνην βοΗυΙ, Αγ. ΙΛ* »»- 

ο«ϊιτ] ΙίΜΜΟΐΙν Β€ΐιο1. Αγ. ίηιητ*ν] ΙίΗηηρ Ρ. ίμηίηταρ βοΗοΙ. Ατ. 

« 14$6 ΙΕ νποχαμίνη* πληγίΐσα» τφ χοττάβω' χαί τις ην αχριβης 
άχαρία της βολής, μνημόνευα δέ του μάνου Νιχοχάρης 
9ν Λάχωαιν. 

6. Ετερον 8 Ιοτϊν ιιδος παιδιάς της Ιν λεχάνη. αντη 
ύδατος πληρούται, ίπινεϊ τε έπ' αυτής όξνβαφα χενά, 
εφ 9 α βάλλοντες τάς λάταγας έχ χαρχησίων έπειρώντο 
χαταδυαν άντιρεΐτο δέ τά χοττάβια ο ιιλείω χαταδύσας. 
ί'Λμενψίας Άποχοτταβίζουσιν 

Ή Μανία, φέρ* οξνβαφα χαί χαν&άρους, 
χαϊ τον ποδ<χνιπτήρ\ εγχεαβα &νδατος. 
Κρατίνος έν Νεμεσει „ Τω δέ χοττάβφ προ&έντας Ιν πα- 
τριχοϊσι νόμο$ς το χεινεου όξυβάφοις βάλλεεν μέν τφ ηόντω 
δέ βάλλοντί νέμω ηλεϊατα τνχης." το δ* α&λο ν '^ριστο- 
ψάνης Αατταλευσιν „"Εγνωχ* εγώ δέ χαλχίον (τοντ' εστϊ 
6$$χοττάβειον) ίστάναι χαϊ μνρρίνας." Έρμαιπος Μοίραίς 
ΧλανΜες δ* ουλαι'χαταβέβληνται, 
&ώραχα δ' άπας 4μπερονάτα^ 
χνημϊς δέ πςρϊ σφυρσν άρ&ροντα$, 
βλαύτηϊ δ' ουδείς Η' ϊρως λενχής, 
5 ράβδον δ* οψεε την χοτταβιχην . 
έν τοίς άχυρο μη χυλινδομενην. «6/*«φ'α} ίυχίςΐΜ »ΛοΥ. Αγ. 61 9δυ) Λ οα. Β. 
μόνου] μανού Β. ίν Ο ΠΙ. Β. Λάχωοιν] λόχων* Β. ' 9λιψΛ 

τ« έη Α€ 61 Εη««α(λ{θΒ ρ. 1170, 50. Ιηίνιηι Ιη* Β. ΙπινΛταί χ$ 
Ιη' Ρ\1». Ιη4ηητο δ) ίχ' βοηοΐ. Ατ. αντ^ς] αύτζ βοηοΐ Αγ. 
λάταγας 8θΗο1. Αγ. Χατά/ας Ρνΐ· β* ΕυβΙαίΜυβ. κατάδυαν) να · 

χαΧοΰιιν βεΗοΙ. Αγ. χοττάβιΛ) χοττα^πα Α. 

667 Ϋ. Απιίρβίαβ νβΓβαιη ρΗοτβηι αΚαΙϋ XI. ρ. 473 ό. 
Χ Υ. \**Η 473. η Ρνΐι. V. 2. ηοδανιητηηα ΑΒ. ηοδονίΠτηοα ΡΥί·. 

Φνδατος] 8οηΙ>β1)αΙιΐΓ &' ύδατος. Νίμ(θΗ ] οηι. Β. 

Τφ] *ο Β. ** ΑΒ. δΐ ΡΥ. 4** Β&βίΐ. I,. πατριχοΐβ* 

ΒΡ. ηατφΜτοΐβΗ' νΧ». κηνίον ΑΒΡ. χιν/ον XI*. όξυβάφοις 

Α Β. όΖίβαφος Ρ. δξνβαφον \ϊ\». τό <Γ «£λο* »ά ΟίΐΙίηΙ τβΗ>Α 

Γβΐυίβηιηι Όαΐεε&ηιρίυι β* »1ϋ. *αλ*Λ>*] £«Λχ?μ» ΑΒΡ. χάλχ«οι> 
ΥΓι. τοδτ' ?0τ» χοττ«/?ί4θΐ' Λβίβί Ιαοο5βίυ8. χοττιί^<ιοτ] »ΟΤ- 
τά^ο»» Β. 

008 3. V. 1. ονλα* Α. ιΤοΟΑα* Ργΐ*. V. 3. ηνημίς — άρ- 
-^ροίτα* Ροηοηυβ ίη ΜίΒΟβΗ&η. ρ. 248. βΙ ΕΗίΐΓά(Ιθ8 ρ. 470. ΙΛΪ)γΊ 
ννηιι/δ»ς — ά^&^ονντα*. V. 4. (τ* ϊρν»ς ΙαευΙιβία* €ΐ ΟοΓΑ^β. 

ΙΛΜ Μφ*+ V. 5. — ία αΚιιΙί* XI. ρ. 487 ο. ΙΕ 1487 

4 

μόνης δ* ουδίν λατάγων άίεΐ' 

την δέ τάλαιναν πλάστιγγ* αν ϊδοις 

παρά τόν στροφέα της' χηπαίας 
10 έν τοΐοι χορημαΰΐν ονσαν. 
Αχαιός δ* έν Λίνω περί των Σατίρων λέγων φησϊ 

'ΐΊπτοΰντες, έχβάλλοντες, άγνυντες, τι μ* ού 
* λέγοντες, ω χάλλιστον Ήραχλεϊ λάταξ. 
τούτο δέ φλέγοντες" παρ* οοον των ερωμένων Ιμέμνηντο^ 
αφιέντες Ιπ' αύτοϊς τόύς λεγόμενους χοασάβους. διο χαι 
Σοφοκλής έν Ίνάχω Αφροδίσια ν εϊρηχε την λάταγα ν Ζαν&η 
δ' [Αφροδισία λάταξ παισϊν έπεισχνπτει δόμοις." χαΐ Ευ- 
ριπίδης εν ΙΙλεια&ένει 

Πολυφ } δί χοοαάβων αραγμος Κύπριδος 

προοφδόν άχεϊ μέλος Ιν δομοιοΊ/ν· 
χαι Καλλίμαχος δέ φησι 

Πολλοί χαϊ φιλέοντες Άχσντιον ηχαν έραζε 
ο οίνοποται Σιχελας έχ χυλίχων λάταγας. 

7. *Ην δέ τι χαι αλλο χοτταβίων είδος προτι&ίμενον 
έν ταϊς ηαννυχίσιν, ου μνημονεύει Κάλλιππος έν Παν-, 
ννχίδι δια τούτων 

*0 διαγρυπνησας πυραμουντα ληψεται 

_ * 

V. 7. μάψης ού&ρ 487. ματης Ϊ ονΛ Ρνΐ,. Χατάγωρ &« ΙαεοΙκίαι. 
λατάγωρα <» Α. Αα*α/ώ» αΐιΐ Β,. Ζατα/ώκα ιΐ Ρ. Χαταγώρ* η VI·. λατά- 
γ<*ρ οΛιϊ 487. V. 8. τηρ Α β* 487. τηνόί Β. τ>/χ Ρνΐ.. 
τάλαιραψ οία. Β. πλάστη/ ' άρ 487. πΧ«οτ«//α. */ μ 

.ον] τ/ /«οι; Ρν^. 

668 5. Ιλ* αντοϊς] ίπ' αυτούς βΰΐιοΐ. Αγ. χοοααβονς) χοττα- 
£ονς βεΗοΙ. Αγ. *χ *·ϊ*«*<0 ^ Γ · 3. ρ* 620. {/η; Λ* κάφροδι- 
οΥα | λά*α{ ανασ» *ϊίχ άΐϋσχι/πτ<» δόμοις Τουρίιιβ £πιβ!ΐ<1&1· νοί. II. 
ρ. 471.. *4φ()θδΐοΙα λα'τα*] «φρο&σ/α ά Ζ«τ«£ Β. Ιπασκνητα 
Γ». Ιττβχι/πΐη ΑΒΡ. ίπ»γηύηιη V. ίτπιχύπτι* (βίο) Β&βίΙ. ίπισχηπτ** 
€θΓ&«8· κροαφοο*] ποόσω<Το* ΡΧΙ$· Καλλίμαχος] Τι» 102. 
ρ. 457. V. 1. χαϊ] βοΗοΙ. Αγ. ήχα*] ι}χοχ βοΗοΙ. Αγ. 
ί?«ζ*] %>«ζ« ΑΒ. 

608 ο. V. 2. οΐ'οπότα*] οΙχοκότας Β. ο&οπότη βοΗοΙ· Αγ. 
λάτα^ας βοΗοΙ, Αγ. 8οπ1»(Ί)αΙϋΓ Λατά/ας. ί<<ίος] /Λος Β. 
Χάλλιηπος) Κβο*« Ροηοηυβ ίη ΜίβεβΙΙ&η. ρ. 248. €θΓΠ£«Γβ τίάβίιΐΓ 
4*2 "Ιππαρχος , ουΐυβ Παρρνχις ηιεηιοΓ&ΙυΓ ρ. 601 ο. ώα τβντα^ 

Ο ίη. Β. V. 1* *0 λα/ρυπη}σα« ηνοαμούπα ΡθΓ8θηιΐ9. Γ»β§β1>»- ,ϋίαίΐίζι 1488 ΙΕ 

ι 

τά χοττάβια , χαϊ των παροναων τ/ν &ελπ 
φιλήσει. 

έγινετο δέ χαϊ πεμμάτιά τίνα Ιν ταϊς πανννχίσιν, & αις 
πλειΰτον οοον χρονον διηγρντενουν χορεύοντες' χαϊ διωνο- 
> μάζετο τα πεμμάτια τότε χαρίσιοι, άπο της των αναν- 
ά ρουμενων χαράς, μνημονεύει Ευβουλος Ιν Άγχνλίωνι λίγων 
οντωσϊ 

Καϊ γαρ πάλαι πεττει τά νιχητηρια. 
ει&' εξης φηαιν 

Εςεπηδηα άρτίως πεττονσα τον χαρίσιον. 
οτι δέ χαϊ φίλημα ην άϋ-λον έξης λέγε* ο Ενβουλος 

Ειεν, γυναΐχες- νυν οπως την νυχ&' ολην 

ίν τγ δέχάττι του παιδιού χορενσετε. · 

&ησω δέ νιχητκριον τρεις ταινίας 

χαϊ μηλα πέντε χαϊ φιληματ έννε'α. 
οτι δέ έσπονδαστο παρά τοις Σιχελίωταις ο χοτταβος δη- 
« λον Ιχ του χαϊ οιχηματα ίπιτηδεια τρ παιδία χατασχευά- 
ζεσ&αι, ως ιατορεϊ ΛιχαΙαρχος έν τω περϊ Άλχαίον. ούχ 
άπειχότως ονν οώ' ο Καλλίμαχος Σιχελην την λάταγα 
προσηγόρευσε. μνημόνευα των λατάγων χαϊ των χοττάβων 
χαϊ δ Χαλχοϋς χαλού μένος Διονύσιος έν τοις 'ελεγείοις διά 
τούτων 

Κότταβον εν&άδε σοι τρίτον εστάναι οΐ δυσέρωτες V. 2. χοττάβια VI,. ηοττάβαα ΑΡ. &Λη Α. *Λι, Ρνΐ,. 
V* 3. ΑηΙβ φιλψΗ αΐίςυίά οηιίβίΐ. όκανομάζηο 31 ταντα χα- 
φΑηα Ο. χαρίαια βίίαπι Εοβί&ίΜυΐ ρ. 1843, 25. χαρίοιο· 
δεΗινβίςη. χαρίοιαι Α. χάρο* αϊ Β. χαο(ο»Λ ΡΥΙ,. 

668 θ. Ιρ βΐ λ/γ»* οντωσϊ οαι. Β. πίττα ΑΒ. ηέηχη Ρ VI·. 
Τοίαιη τβπαηι οηι. €. ύ+' ί^ς φηοιρ *£ξηη0ηοα] «.V *ν&νς 
Κ**ηδ η σα € βΐ ΕιΐΒΐαϋιίυ§. μςχ&ς Α β* ρ. 646 1). ίρτ* ώς 
ΡΥΙ*. οαι. Ο β( ΕιιβίαιΗίυβ. πίττοναα ΑΒΟ «1 646. «I Εα- 
■Ια(οία·. π/ηχονοα ΡΧΙ*. %οΙς 2**λι«τα*ς] χοϊς οαι. Β. 

668 Ο. οΙ*ηματα Α β* £&8&υΙ>οηυΐ. οΙ βτματα Ρ\1ι. οΐ βάμα- 
%α Β. άλ*αίου Α β* ΟβΜΐι&οηαβ. άλχμαίον Β. άίχμάτοϊ Ρνΐ*. 

ηοοσηγόιμυα (—«ι» Α) ΑΒ» ηοοση/ά^ηα Ρ VI». λατάγωρ] 
λαταγώρ Ρνΐ,. χ*Χ*οΰς €ΡΧΙ*. χ«λκο % ΑΒ. τοΧς ** &4 τού- 
τω* ο». Β. Βίοη^βϋ Υβηιι· οπι. Ο. V. 1, Ιοτ^ρο* ΒΡΥ. 
«στα*» Α. Ιοχηρολ ΒμιΙ. Ι* ΙΕ 1489 669 ημείς ηροστί&εμεν γυμνασίω Βρομίον 
χωρνχον, οι δί παρόντες ενάρετε χείρας απαντάς 

ές σφαίρας χνλίχων' χαϊ πριν έχεϊνον Ιδεΐν, 
όμματι βηματίσαισ&ε τον αί&ίρα τον χατά χλίνην % 
εις 6ο ον αι λσταγις χωρίον έχτέταται* 

8. ΈπΙ τούτοις 6 Ουλπιανός $τει πιάν μεγάλη χυ- 
λιχι έπιλεγων Ιχ των αυτών έλεγχων χαϊ τόδε 

"Υμνους οίνοχοεϊν έπιδέζια σοι τ* χαι ημιν > 

τόνδε σον άρχαΐόν τηλίδαπόν τε ψίλον 
εϊρεσίτι γλώσσης άποπεμψομεν εις μεγαν αινον 

τοϋδ' Ιπϊ συμποσίου· δεξιότης τε λόγου 
Φαίαχος Μουσών έρετας έπϊ σέλματα πέμπει, 
χατα γαρ τον νεωτερον Κρατΐνον, ος &ν Ομψάλτ] ψησϊ 
ΙΙίνειν μένοντα τον χαλως εύδαίμονό) 
& χρεΐττον ' μάχαι δ* άλλοισι χαϊ πόνοι μέλοι~ 
προς ον ο Κννονλχος, άεϊ τω Συρω άντιχορυσσόμενος 
χαϊ ουδέποτε της ψιλονειχίας παυόμενος ης είχε προς αν- 
τον, εΊιει &όρυβος χατεΐχε το συμποσιον , εψη 9 τίς ούτος 
ο τών ^νρβηναίων χορός; χαϊ αυτός δ' Ιχ τούτων των 
έπων μεμνημένος τινών Ιρώ, ινα μή ό Ούλπιανός βριν- 
&νηται ως έχ τών άπο&ετων τοις ' Ομηρίδαις 
σπάσας τα χοτταβια 

^Αγγελίας αγα&ης δευρ' ϊτε πευσόμενοι, 668 Γ. V· 5. βηματίϋαιο&ι ΑΒ. βηματΙσαοΦι Ρνΐ*. αί&ίςα] 
&/$α Β» χατα χλίτην Ρ. χαταχλίίτη* ΑΒ. χαχαχΧινη Χ1^> 

V. β. αϊ Ισχηγις) & λάχαγος ΥίϋβΐΗΊΐηίιι*. έκτΑτατα»] ίχχέταηαι Β· 
έλι/έΐω* ΒΙι. Μ*/*»·»* Ρν. χαϊ *ότι οιη. Β. 

' 660 &. V. 1. αοΐ τ« χαϊ] σοϊ χαϊ ΒΡ. - V. 2. τηΧΜαηό* τ« 
(Ιιοο αοοβηΐυ) I» β* 8οΗ\ν«»ϊ£Η. βίϋΐίο, ιηΜηαύό* τ« Ρν. ν^Λβχαάό* 
τ« βΙΪΛηι *χ Α ιηβιηοΓ»* δοΗννβί^Κ. V. 4. συμαοϋίου ΑΒ. ξνμ- 
ποσ/ον Ρνΐ·. ΟΓ&ϋηί τβηαβ οηη. €. Υ. 1. μίηττα Ι», με* 
6ντα Ρν. 

660 1). V. 2. μάχαι) ΑΒΡν. μ<*Χ*ΐ ίι· μάχης ΡοΓβΟΟυβ Η 
βοΗ^βίςΗ., φιι «Ιίιιη πόψον άβάβηιηΐ. πόκο* ΑΒΡν. ηόχου I·. 
%ίς ούτοζ Μ· βοηρίυιη ίη Ρ. ύς #« Ια, «ς οηι. Ρ\\ 
άκασαάσας] έοπάοας ΒΡ. χοπάβια) χοττάβαα Α. V. 2. 
«ατσό/ΜΚ» I* η*οοόμ*τ%» ΒΡν. 1490 ΙΕ 

χα\ χνλίχων έριδας διαλύσατε, χαϊ χατά&εσ&ε 
την ξόνεσιν παρ 9 έμοϊ, χαϊ τάδε μαν&άνετε, 
εις την παρόν α αν ζητησιν έπιτηδεια οντα. ορώ γαρ χαϊ 
τους παϊδας ηδη φέροντας ημΧν στεφάνους χαϊ μύρα. δια 
τί δέ λέγονται των έστεφανωμενων Ιάν λΰωνται οί στέ- 
φανοι , οτι ίρώσι; τούτο γαρ έν παισϊ, τα Καλλιμάχου 
άναγινώσχων ίπιγράμματα, ων έστι χαϊ τούτο , Ιπεζητουν 
μα&εΐν, είπόντος του Κνρηναίου 

* Τα δέ ρόδα φνλλοβολευντα 
τωνδρος άπο στεφάνων πάντ ίγένοντο χαμαί. 

σον ονν ίστιν, ω μονσιχώτατε , την χιλιετή μου ταντην 
ζητησιν άπολύσασ&αι , όημόχριτε, χαϊ δια τί οί ερώντες 
στέφανου α ι τ ας των έρω μένων &υρας. 

9. Καϊ 6 Δημόχριτος, Άλλ* ϊνα χάγω, φησϊ, μνημο- 
νεύσω των τον Χαλχον ποιητον χαϊ οητορος Διονυσίου — 
Χαλχοϋς δέ προσηγορεύ&η δια το συμβούλευσαν Ά&η- 
ναίοις χαλχφ νοιιίσματι χρησασ&αι, χαϊ τον λόγον τοΰ-< 

• τον άνέγραψε Καλλίμαχος >εν τι} ' των ρητοριχών απογραφή 
—λέξω τι χαϊ αυτός έχ των ελεγείων, συ δί 9 ω Θεόδωρε, 
τούτο γάρ σον το χύριον όνομα, 

δέχον τήνδε προπινομένην 
την απ έμοΰ ποίησιν. έγώ δ* επιδέξια πέμπω 

σοϊ πρώτω χαρίτων έγχεράσας χάριτας. 
χαϊ συ λαβών τότε δώρον άοιδας άντιπρόπι&ι, 
σνμπόσιον χοσμων χαϊ το σον ευ &έμενος· 
£ φτ}ς ονν 9 δια τί, των έστεφανωμένων εάν λύηταε 6 στέ- 
φανος, έραν λέγονται; πότερον οτι 6 ερως τον των έρών- 
των η&ονς περιαιρεϊται τον χοσμον , διά τούτο τήν 009 ϋ. V. 2. άαλύσατΐ] διαλύιπ Ρ. κατά^σΛ] *«τα*&Λ«*;Β. 

609<1. ΟΙϋηΐΕοΚί νοΓβαβ »υη( βρίςΐΐΐηιιι. 45. ρ. 312. 
τΜρος Λ. των Λος Β. τωψ δΜρωψ ΡΥΙλ οτ%φάνωψ\ Λριιά €β1- 
Ιΐπι&οΗιιιη οχομίαων. χφ&η Β. άποΧνοασ&ιιι] Ιηΐτ- 

Χύσαα&αί Οαβ&ιώοηυβ. των του ΛΒ. τω» Οία. ΡΥΙ* ηοιητοΰ] 
ποιητω* Β. *Λ<Η)να(οις] ά&ηναίους Β. 

009 β. Καλλίμαχος] Ρ. 472. όηο/ρηφΤ, ΛΒ 6* ΙΙΙ»Γ$0 Ρ. 

αρα/οαφΤ' Ρ\Τ·. γύς σον Β. ί,β^βΙ)ΛΐϋΓ γαρ σοι». V. 4. δύ- 
$ον] δώςοο' Β. 

009 Γ. τοντό %6 »ι>ος «ν ΡνΧ. - ΙΕ 1491 

του Ιπεφανονς κόσμου περιαίρεσιν φρνκτόν τίνα, φησϊ - 
χ Κλέαρχος εν πρώτφ Ερωτικών, και σημεΐον νομίζονσι το€ 
χαϊ τον τον η&ους χόσμον περι?]ρησ&αι τους τοιούτους \ 
η κα&άπερ επϊ της μαντικής αλλα πολλά, χαϊ τούτο ση- 
670μειοννταΙ τίνες; 6 γαρ ίχ τον στέφανου χόσμος ονδϊνϊχων 
μόνιμον σημεϊόν εστι πά&ονς άβεβαίον μίν, κεχαλλωπισμε- 
νον δέ. τοιούτος δ 1 έστϊν δ έρως* ούδενες γαρ μάλλον των 
Ιν τω έράν όντων καλλωπίζονται, ει μη άρα η φύσις 
οιονεί τι δαιμόνιον δικαίως βραβείουσα των πραγμάτων 
εκαστον οϊεται δειν τονς έρώντας μη στεφανουσ&αι πριν 
χρατήσωσι τον έρωτος* τοντο δ* έστϊν οταν χατεργασά- 
μενοι τον έρώμενον άπαλλαγώσι της έπι&νμίας. την άφαί- 
ρεσιν ονν του στεφάνον σημεϊον τον ετι έν τω διαγωνί- 
1> ζεσ&αι είναι ποιούμε&α. η ο *Έρως αυτός ονχ ίων χα&\ 
αντον στεφανονσ&αι χαϊ άναχΐ]ρύ ττεσ&αι των μίν τον 
στεφάνον περιαιρεΐται , τοις δέ λοιποΐς ένδίδωσιν αϊσ&ησιν, 
μηνύων οτι ηττώνται υπό αντον ' δι 9 ο έράν οί λοιποί 
.τοϋς τοιούτους φασίν\ η οτι λύεται μίν παν το διδεμένον, 
6 δέ Χρως στίφανον μένων τινών δεσμός έστι, (ούδενες γαρ 
άλλοι των δεδίμενων περϊ το στεφανονσ&αι σπουδάζουσα 
πλην οι έρώντες) την τον στεφάνον δηλωσιν σημεϊον τον 
περϊ τον ϊρωτα δεσμοί" νομίζοντες Ιράν φασι τονς τοιού- 
ο τους ; η δια το πολλάκις τους έρώντας δια την πτοίησιν, 
ως εοιχε, στίφανον μένους περιρρεΐν αυτών τον στεφάνον, 
άντιστρεφομεν τγ ύπονοία το πά&ος, ως ουκ άν ποτ* 
τον στεφάνον περιρρέοντος, ει μη ηρων; η οτι αναλύσεις 
περϊ μόνους μάλιστα τους έρώντας χαϊ κατμδεδεμενους γί- 
νονται, την δε* τον στεφάνον άναλυσιν καταδεδεμένων τι- 
νών εϊναι νομίζοντες, έράν φασι τονς τοιούτους; χαταδί- %οϋ ίχιφατονς Λ. τον οια. Ρνΐ». ψρνκτόρ Α. φριχτό* Ρ VI·· 
ιαρι*ιρηα&<χι ΑΟ. ηιρηϊρΛο&αί Ρ\Π·. ιαριιράοθχι* Β. 

670 α. χρατήοωσι] χρατήσονσι 0. τοντο] τονς I* Ύίίιο ί^ρο- 
ΐΗβϋεο. Ιρ τψ *άά. ΑΒΟΡ. οπι. VI.. 

670 1>. χωρ μίν Α. τφ μ}ρ 0. το»» μ$ρ ΡΎΙα. ικρκτιοίΐτα» ία, 
ηιρκχιρέϊσ&α* ΑΒΡν. ηίρ*αιρ»% 0. μ)ρ ««>»] Λα* μΪΡ Β. 

το διδιμ4ψορ ΑΟ. τό οιη. ΡνΧ». ουοΥης] οΰ&ίνις Ρνΐ#. 

δηλωσι* ΑΟΡ» όη Ιύοιρ ΧΙι, , 

670 ο. ηχοίησιρ Γ#. ηοίη,σιρ ΒΡν. η*ριρρ<ϊ* I*. η9ρι«*ς§1* Ρν. 

ΑΤΗΚΝΑΕυβ. III. 95 1492 ΙΕ 

δενται γαρ οϊ Ιρώντθς , ύ μη αρα δια τδ χατεβτεφ&αι τω 
Λ ίρωτι τονς έρώντας ονχ Επίμονος αυτών ο στέφανος γίνε- 
ται, χάλεπον γαρ έπϊ μεγάλφ και &είω στ εφ άνω μικρόν 
χαι τδν τυχόντα ΰεΐναι. στεφανοϋσι δε* τάς των ερωμένων 
<&ύρας ητοι τιμής χάριν , χα&απερεί τίνος &εοΰ, τά πρό- 
&υρα στεφανοΰσιν αυτών* η ού τοις έρωμενοις, άλλά τω 
"Ερωτι ποιούμενοι την τών στεφάνων άνά&εσιν, τον μέν 
"Ερωτος τδν έρωμενον άγαλμα, τούτου δέ ναον οντα την 
οϊχηοιν, στεφανοϋσι τα τών έρωμενων προ&νρα* διά ταντα 
δέ χαϊ &νουσιν ενιοι Ιπι ταίς τών ερωμένων &νραις. η 
β μάλλον νφ' ών οϊονταί τβ και προς άλη&ειαν τον της ψι/- 
χης χόσμον έσχνλεννται, χαϊ τδν του αώματος χδομον υπό 
του πά&ους ίξαγόμενοι χαϊ σχνλεύοντες εαυτούς άνατι- 
&έασι. πάς δ ο Ιρών τούτο δρα μέν παρόντος, μη πα- 
ρόντος δέ τον έρωμένου του Ιμποδών ποιείται την ανά» 
&εσιν. δ&εν Λυχοφρονίδης τδν Ιρώντα εχεινον αΐπόλον 
Ιποίηαε λέγοντα 

Τόδ % άνατι&ημί σοι ρόδον 
χαλδν μνήμα Χα\ πέδιλα χαϊ τάν χυνέαν χαϊ 
τάν &ηροφόνον λογχίό*^ επεί μοι νόος άλλα, 
ί Ιπϊ τάν Χάρισι φίλαν παΐδα χαϊ χαλάν, 

10. Άλλα μψ χα\ δ Ιερώτατος Πλάτων έν έβδόμφ 
Νόμων πρόβλημα τι προβάλλει στεφανωτιχον , δπερ άξιον , 

Μμονος] ίηΐ μόνους Ρ ίη Ι«*α, ίπίμονος ίη η&Γ&ίηβ. 

670 ά. μι/άλω] γΙωοΟΗ (βίο) Ο. νυχόντα ΗηΟ Οβ- 

^αβ Ο. δΐ τάς ΑΡν. χαϊ τάς I». ατίφανοϋσίν] σηφανοΰν» 
τις δΑ^βι^Ιι. αύ*ω, ΡΙ». αύτψ Χ. μί* Κράτος ΒΡν β*, 
ιιΐ ΐΌβρίοοΓ, Α. ιάψ γαρ Τρωτός V. οτίφανουαι, \?\1». σηφύνου ΑΒ. 

τά των Ιρνμίνων — ίτ*ο* έπϊ &άΛ. Κ ΟϊΗ. Ρν. τβϊς — 

θύραις I,. τάς — &ύρας Ρν. οΧοηαΙ τ« ΒΡ. Α&«ΓΕ* τ«. 

670 ε. ΙαχνΧινντα* ΑΒΡ. ίοχνλίύ&αι XI». χαϊ τον] χαϊ τού- 
το* χαϊ τον ΑΒΡ. τούτοις χαϊ τον XI». μ) ν παρόντος βχ Ό*1β- 
ο&ιηρϋ ίηίβΓρΓβΙαϋοηβ δοΗ^βίςΗ. ΑΪ>6Π&1 παρόντος. Ιο»μ<νον 
του ΒΡ β*, ηίβί ί&Ηβτ, Α. ίρωμίνου του το XI». ίμποδών] ίμπο- 

όΰν ΑΒ. V. 1. (όδον] ρόδηον Ηεπηαηηιιβ Είβηι. άοζϊτ. πιβίτ. 
ρ 448. V. 2. μνήμα Ηβηη&ηιιιιβ. νόημα. χαϊ τάν 

Ηβπη&ηηυβ. Α1)«γ&( τά*. χυνίαν ΑΒ. ηννέην Ρ VI*. V. 3. 

τάν] ΙΛΙιΗ την. άΙΙα δοΗνβΐβΗ. <ΖΧΧα$ ΑΒΡ. «'Ζΐό (βίο) V. 

αλλ}} Γ,. 

670 Γ. Ιν (βδόμψ Τίόμων] Ρ. 8191). ηροβάΜκ ΟΡΧΙ,. *οο- ΙΕ 1493 

εστίν έπιλυσασ&αι, όντως λέγοντος τον φιλοσόφου ,, Μή- 
λων τβ τινών διανομαΐ χαϊ στεφάνων ήλέίοσιν άμα χαϊ 
έλάττοσιν άρμοττόντων των άρι&μών των αυτών." 6 μέν 
Πλάτων ούτως ειπεν. εστί Β ο λέγει τοιούτον* ενα βού~ 
λεο&αι άρι&μόν ευρείν 9 ω εως του τελευταίου αισελ&όντος 
671 ί| ίσου πάντες εξονσιν ητοι μήλα η στεφάνους, φημ,Ι ονν 
τον εξήχοντα άρι&μόν είς εξ σνμποτας δννασ&αι την ισό~ 
τητα πληρούν, οϊδα γαρ οτι χατ αρχάς Ιλεγομιν μη ονν* 
δειπνεϊν των πέντε γ£ πλείονς* οτι δ' ημείς ψαμμαχόσιοι 
ίσμίν δηλον. ο ονν εξηχοντα αρι&μος είς ϊ§ τους σνμ- 
πληρω&εντας τον συμποσίου αρξεται ούτως, είσήλ&εν εις 
τό συμποσιον 6 πρώτος χαϊ ϊλαββ στεφάνους εξήχοντα· 
' έπεισελ&όντι δϊ τφ δεντέρω δίδωσι τους ημίσεις χαϊ εχα~ 
1) τερω γίνονται τριάχοντα · χαϊ τρίτφ επεισελ&όντι σννδιαι- 
ρονμενοι τους πάντας έξ εϊχοσιν εχονσι. τετάρτω πάλιν 
ομοίως χοινωνησαντες Ιχ πεντεχαίδεχα γίνονται* πέμπτω 
• δέ έχ δώδεχα χαϊ τφ εχτφ Ιχ δεχα. χαϊ ούτως ισότης άνα- 
πληρούται τών στεφάνων* 

11. Ταντ εϊπόντος τον Δημοχρίτου 6 Ουλπιανος 
άποβλεψας προς τόν Κύνουλχον 

(Χίω μ* ό δαίμων (^φη) φιλοσοφώ συνωχισεν* 
(χατά τό Θεογνητον τον χωμφδιοποιον Φάσμα) 
Ιπαρίστερ' εμα&ες, ω πονηρέ % γράμματα· βάλλω ΑΒ. μήλω* τε τίνων Β οαιη ΡΙβίοηβ. μήλων ** ψ»*φ ΡΥΙ.. 
μήλων τίνων €. χαΧ οτίψάνων] χαϊ Ο ΠΙ. Β, ο μϊν Ιΐλάτων 

Οντως ιϊιαν ονα. Β. τοιούτον] το*οντο Β» βούλίβ&αι ΑΒ. βού- 
λ«τα* ΡΥΐ,. φ* VI.. δς ΑΡ. οί Β. 

671 ε. χατ" άοχας] I. ρ. 4 β. ιμ&ς ΑΒ. 94 γ* χ)μΛς ΡΥΙ,. 

τους σνμηληοω&έντας ΑΒ. τους ονμηότας ηλ$ιρω&ίν%χ>ζ 
υνμηληρω&έντος Ο οπίίββο χούς. ίχατ/ρω €. Ιχάτω Ρν. Ιχάατω 

Βαβίΐ. Ιι. Ιηασιλ&δντι ουνδιαιροχψινοι, ΑΒΟ. ΙιίΗσιλ&όντι. ιΣχοα* 
(*£ κ Ρ) σννό*Μ*ςονμινοί Ρνΐ·. 

671 &. ιϊχοσπ] 1,\\>ή Ιξήχοντα (ξά V). ΟοιτβχβηιηΙ ΏμαιΛο- 
ηυβ βΐ δΰΗ^βίςη. βχ βμίίοηιβ, ία ββΐ άνά.έϊχοο*. χοινω*^- 
αανης] χοινωνησασι* βρϋοαιβ. πιντιχαώιχα) 1<0£βΙ)αΙυΓ διχα- 

κ(ντι. μ Ο. γίνονται] γίνιται, Ο. Τ1ιβο§ηβίί τβΓβιιβ αϋιιΐί* 
III. ρ. 104 ο. V. 1. συνωχησι ΒΡ. χωμωδαηοιου Α. κωμγ- 
δοποιοΰ ΡΧΙ*. V. 2. **' αρ*τ*ρα Β. 

96* 1494 ΙΕ 

β άνίστροφεν σον τον βίον τα βιβλία· 

< πεφΡ^σόφηχας γ$ τε χονρανω λαλών, 

οίς ονδέν εστίν έπιμελίς των οών λόγων/ 
πο&εν γάρ σοι χαϊ ο των ^Σνρβηναίων Ιπηλ&ε χορός· τις 
των αξίων λόγου μψνηται τον μονσιχον τούτον χορον\ 
χαϊ δς> Ού πρότερον, ίφη, ω οντος, διδάξω σε > πριν αν 
τον αξβον παρά σον λάβω μισ&όν. ον γαρ 4γώ τάς έχ των 
βιβλίων άχάν&ας ώσπερ σν άναγινώσχων Ιχλίγω, άλλα 

ά τά χρηβιμώχατα χαϊ άχοης άξια. επϊ τούτοις ό Ονλπιανός 
δνοχεράνας ανεβόησ$ τά .^ξ ' Υπνου 'Λλεξιδος 

Ονδ* Ιν Τρι β άλλοις ταντά γ* 4στϊν ίννομα' 
ον φασ$ τον &ύοντα τοϊς Χίχλημενοις 
δίίξαντ' ιδίϊν τό δεϊπνον, εις την ανριον 
πωλεΐν άδίίπνοις απερ ε&ηχ αννοϊς ιδίϊν· 

τα οντά ίαμβεΐα φέρεται χαϊ παρ* *Αντιφανει Ιν ΐπινρ, 

χαϊ ό Κννονλχος , Έπεϊ περϊ στεφάνων ζητήσεις ηδη γε-' 
6 γόνασιν^ ειπϊ ημ2ν τις ίστιν δ παρά τω χαρίεντι Άνα- 

χρεοντι Νανχρατίτης στέφανος, ω Ονλπιανε. φησϊ γαρ 

όντως ο μελιχρός ποιητής 

2τεφάνονς ό δ* άνηρ τρεις ϊχαστος *ιχ*ν 9 
τονς μίν φοδίνονς, τον δε\ Νανχρατίτην. 

χα\ δια τί παρά τω αυτω ποιητή λνγφ τινίς στεφανσνν- 

ται; φησϊ γαρ Ιν τω δεντερφ των μελών 
I Μεγ'ισ&ης δ* ό φιλόφρων δεχα δη μήνες ακιδη 671 0« V, 3. άνέαχςοφ(9 Ροηοοαβ. ΙΛ&π άντ/σχροφι. βιβΙΙα 
ΑΒ. βυβλία Ρ VI·. V. 4. ηούραψγ] καΐ ούρι*» ΑΒ. V. & 

οώ)*] οί<Β Β. Σνςβτι*αί*ψ] Υίύβ ρ. 669 1>. 697 β. τάς I* 
τάψ I. β* 8<ϋΝΤβί£Η. βάίϋο. τα ς χω* ΡΥ. βιβΙΙωψ ΑΒΟ. βυ- 
βλίων ΡΥΙ.. 

671 «Ι. δυσχιςάτας] δναχ*(μχ*α$ Β. "Τη*ον δοΗννβί^Η. Ι^ίΙ»ΓΪ 
{τπονοίνς. V. 2. *Λ*ΐΛ[μ4*ο$ς I·. **χτημέ*οις Ρ\Γ. V. 3. 4. τό 

όίϊ**ο* — Μιϊψ Λάά. ΑΒΪλ. οτα, Ρ\Γ, ΙαμβΟα ΡνΧ. ΙαμβΙα Α. 

φ/ρ«τ(κ Α. φούντα» Ρ\Τι. 

. 67 1 β. οντνς Α. ούτος Ρ VI»» σχίφάνηνς ο αρηρ Β» στε- 
ψάρου ο »κϊ ζ» Α* σχιψά*ους 6* ατ$0 ΥΓι. Ιη Α Ηςιοο ββί ΙηΙβτριΐη- 
ϋίίο ηαί^χηζ αχίφάρον» ο ό* — . τό* Λ] το* Λ Ρ. ίι» τ$* ό*«ο- 
τ/οφ ^ ^ μιΐΰρ Β. ΑηΛΟΓβοηΗβ ίΓα^ΐηβηΙυπι Γβρβ- 

ρ. 673 ά. V. }. Μ^ίαΟης] Ό Μ^ω&ης β&ϊβΓοΓάυβ 4 ΙΕ 1495 

στεφανονταί τε λύγφ χα) τρύγα πίνει μελιηδεα, 
6 γάρ της λύγου οτεφανος άτοπος* προς ' δεαμούς γαρ 
χαϊ πλέγματα η λύγος έπιτήδξίος, *ώτί ουν ημΐν τι περί 
τούτων ζ»μηαεως αξίων όντων χαΐ μη ονόματα ν&ήρα, φι- 
λότης. 

12. Σιωπωντος δ* αύτοΰ χαϊ αναζητών προσποισνμί- 
νου δ Δημόκριτος $<ρη % ΆρΙσταρχος ο γραμματιχώτατος, 
672*ταΐρε, ^ηγούμενος το χωρίον Ζφη δτι χαϊ λνγοις Ιστ*- 
φανονντο οι αρχαίοι· Τεναρος δέ άγροίχφν είναι λέγει ΰτε- 
ψάνωμα την λύγον, χαϊ οι άλλοι γε εξηγηται απροσδιο- 
ννοά τινα εϊρηχαοι περϊ τον προκείμενου, $γω δ* ίντν- 
χών τω Μηνοδότον τον Σαμίου σνγγράμματι 9 Όπερ επι· 
γράφεται Των χατά την Σάμον ενδόξφν αναγραφή , ευρον 
το ζητονμενον. Άδμητην γάρ φησι την Εύρυσ&εως 4ξ 
"Αργούς φνγονοαν ελ&εΐν εις Σάμον , ϋ-εασαμενην δέ την 
της "Ηρας επκρανειαν χαί της νϊχοΰ-εν αωτηρίας χαρίΰτή- 
I) ριον βουλομίνην αποδονναι ίπιμελη&ηναι του Ιερού του 
χαϊ νυν υπάρχοντος , πρότερον δέ υπό Λελεγων χαι Νυμ- 
φών χα&ιδρυμένου' τους δ* Άργείους πυ&ομενους χαϊ 
> 

ΗβμΗ&εβϋοη. ρ. 327. μ/γίατης Β ρι-αείιβΐ ρ. 673. ΟοηΓ. &ά ρ. 674α. 

671 ί. ίπηδη XI* β* 673. «« ΑΡ. ΙτιιΙ %* Β. V. 2. βτ*> 
φαχοντα·] ίστκρανοννται Β. στιφαγονπαι Ρ. τξ Χύχω Ρ οαηι Ρογ- 
βοηο. ί·β£<;1>αΙιΐΓ τ Τ/ Χύγω. Χύγω Β οηιίββο τί). π(τα VI* «( 673. 
πίνουν* ΑΒΡ. τούτων ΡΙ». οηι. V·* ονόματα &ης»α 

8ς·1η*6ί{5Η. ονομάτων &ηοα ΑΒΡ. υνοματο&ι]οα VI*· 

67 2 3. " Οτι χαϊ Χνγοις ίοτιφανονντο οί αο/αϊο». άγοο{*ων δ* ΪΟΎ» 
ΟΎιφάνωμα ο λίγος, ϊοτ» δ* Ια* αντψ απιςαντοΧογΙα τ*ς μν&ιχη' ην ούη 
άναγχαϊον ίχ&ιϊναι· ηλην ο*χ» Κνρίς τούτω ίστιφανώ&ηοαν πρώτο». *ρ- 
ναοάντων γάρ Ιχ Τν^ηνων έϊδωΧον Ύ/ρας, χαί π*οΙ την ηόνα χαταγα~ 
ΤΌχιις, [χαταγαγόντ Λν ορηι*Ιβ1)3ΐ) χαί Λα δέος Ιαοάντων ίχβϊ, χαί φν- 
2 όντων* οί ΐ9ΐο\ Σάμον Χάρις, βτβ βάο[ίκοο* 9 ντιονοηοαντίς αντοματως 
άηοδιδοαχίναι 7 πςιός τ» λνγον #ωρ«χΐον «ττίοιισκ^κνο» , χαί ιοϊ/ς ιι;/4ΐ|- 
χιστάτονς χλάίονς Ιπι,οπαοάμίνοι, ηιοαΙΧηοαν αντο ηάντο&ίν» διο παρ«- 
χ«λ<νοατο αυτοίς ^ίηόλ^ν» χατά τό πα^αηλήσιον $&ος ατιφιινώματ* χοη- 
ο&α* τ»} , ατόπφ χαί ίϊς ηλ/γματα ίαιτηδιίφ δισμφ 9 χαϊ ηαταδΛν 
την Ιόντων χιφαλην τοις χΧάδοις οϊς αντοί χαχίΧαβον την &ιόν χατα- 
Χύσαι δί χαϊ ναΧΧα γίνη των ατιφάνων Ιπέταξ*, χωςίς της δάφνης, ταν- 
%$ (ίΧ>ΓΓ. ταντΐ)Χ) <ϊί αντος ίφ»; το»ς τί^χ "//ραχ ^*ρατΐίΰοι/σ» μόνους 
άττοψίμαν δώοοψ, τοίς τβ χοηο&ιίοιν ίχ της μαντ*(ας. "Οτ» Λαχιδαφό- 
ηο* καλ+μω στίψανοννται (674 Α.) — 0. 14Β6 ΙΕ 

χαλεπαΐνοντας πείαάι χρημάτων υποσχίσει Τυρρηνους 
στριχω βίω χρωμενους άρπασαι τό βρετας, πεπεισμένους 
τοις Άργείους ως % ει τοντο γένοιτο, ' πάντως τι χαχόν 
προς των την Σάμον χατόιχονντων η 'Λδμητη πείσεται. 
τους δΐ Τυρρηνονς έλ&όντας εις τον Ηραΐτην δρμον χαϊ 
διαβάντας ευ&εως ίχεΰ&αι της πράξεως, ά&νρον δέ 6ντος 

« τότε τον νεώ ταχέως άνελίσ&αι το βρίτας, χαϊ διαχομί- 
σαντας Ίπϊ &άλασσαν είς το σχάφος έμβαλέσ&αι' λνσα- 
μενονς δ αυτούς τα πρυμνήσια χαϊ τάς άγχύρας άνελομε- 
νονς ειρεσία τε πάση χρωμενους άπαίρειν ον δννασ&αι. 
ηγησαμενους ονν &εϊον τοϋτ' είναι πάλιν εξενεγχαμενους 
της νεώς τό βρετας άπο&έσ&αι παρά τον αϊγιαλόν χαϊ 
ψαιστά αυτω ποιησαντας περιδεεΐς άπαλλάττεσ&αι. της δέ - 
^Αδμήτης εω&εν δηλωσάαης 6τι τό βρετας ηφανισ&η χαϊ 
ζητήσεως γενομένης εύρεϊν μίν αυτό τους ζητούντας ίπϊ 

Λ της ηιόνος 9 ως δ* αν βαρβάρους Κάρας, ύπονοησαντας 
αντόματον άποδεδραχέναι 9 προς τι λύγου &ωράχιον άπε- 
ρείσασ&αι χαϊ τούς ενμηχεστάτους των χλάδων εχατέρω- 
&εν Ιπισπασαμενους περιειλησαι πάντο&εν. την δέ Άδμή- 
την λύσασαν αυτό άγνίσαι χαϊ στησαι πάλιν επϊ του βά- 
χϊρον, χα&άπερ πρότερον 'ίδρυτο. διάπερ ίξ εχείνου χα&* 
ίχαστον έτος άποχομίζεσ&αι τό βρετας εις την η ιό να χαϊ 
άφανίζεσ&αι , ψαιστά τε αυτω παρατί&εσ&αι· χαϊ χαλεϊ- 

• σ&αι Τόνεα την εορτην, οτι συντόνως συνέβη περιειλη- 
&ηναι τό βρετας νπό των την πρώτην αυτού ζητησιν 
ποιησαμένων. 

13. * Ιστορείται δ* υπ αυτόν εχεϊνον τον χρόνον των 
Κάρων δεισιδαιμονία περισχε&έντων , Ιπϊ τό μαντεΐον του 
&εοϋ παραγενομένων είς "Υβλαν χαϊ πυν&ανομενων περϊ ι 

672 1). λ»;στρ**φ β (φ 8εΗ\νβί^1ι. Ι,β£βΙ)ί1*υΓ λχοτριηδ τι βίω. 

Ήραίτην] νραΐνην Β. 
672 €. διακομίοαντας) βιαχονησαντας Β. 

672 ά. της χιόνος] της Ιόνος Β. ίίς την Β. 8οπ1>β1>ΛίτΐΓ /ς 
την» ήιονά] Ιονα Β· άφαρΐζιο&αι] αφαγνίζκι&ΐΗ Β. 

672 6. τόνια την Α βΐ 1ίΙ>Γί ΟαααυΙιοηί&ηί. %6 νιατην V. Τονιά- 
την Ιί. τίνα* την Ρ. αυντόννς) ίν τόνφ νβΐ ίν τόνοις Ου1>Γ&οιΐ8 ίη 
Αρρβηάίοβ Αά ΑΓΪβ(ορΗαη. ρ. (112). τα^ιΐη&ηναί ΑΒ. π<(>*«·~ 
ΧηφΦηναι ΡΥΓ». τον χρόνο»] τον οηΐ. Β. ϋί9ίΙίζ6θΙ 6ν 1497 των απηντημίνων^ &εσπίσαι το\> "Απόλλωνα ποινην αν-' 
τους άποδοϋναι &εφ δι' ίαντών ίχουσιον χαϊ χωρίς 
δυσχερούς συμφοράς, ην ίν τοις ψπροσ&εν χρόνους αφώ- 
ίρισεν 6 Ζευς τω Προμη&εΐ χάριν της χλοπης του πυρός, 
Χνσας αυτόν Ιχ των χαλεπωτάτων δεσμών · χαϊ τίσιν εχον- 
σιον ίν άλυπία χπμενην δούναι &ελησαντος, ταύτην εχιιν 
ίπιτάξαι τον χα&ΐ)γονμενον των &εών. ο&εν απ* εχείνου 
τον δεδηλωμίνον στεφανον τω ΧΙρομη&εϊ περιγενεσ&αι χαϊ 
μετ* ού πολύ τοΐς ευεργετη&εΐσιν άν&ρώποις νπ* αυτού 
χατά την του πυρός δωρεάν, διόπιρ χαϊ τοϊς Καρσί χατά 
- το παραπλησιον Η&ος παρεχελεύσατο στεφανώματι χρω" 
μενοις τ$ λνγω χαταδεΐν την ίαντών χεφαλην τοΐς χλάδοις 
673 όις αυτοί χατέλαβον την &εόν. χαταλυσαι δί χαϊ τάλλα 
γένη των στέφανων έπραξε χωρίς της δάφνης* την δ\ 
αυτός εφη τοΐς την &ε6ν &εραπεύουσι μσνοις άπονίμειν 
δώρον. τοις τε χρησ&εΐσιν ίχ της μαντείας χαταχολου&ή- 
σαντας αυτούς αβλαβείς εσεσ&αι χαϊ δίχην ίν εύωχίαις 
αποδίδοντας τ*] ϋ-εφ τιχν προσηχονσαν. ο&εν τους Κάρας 
νπαχοϊσαι βουλομίνους τοΐς ίχ του χρηστηρίου χαταλυσαι 
τας εμπροσ&εν ει&ισ μίνας στεφανώσεις , αυτούς τε χατά 
πλη&ος χρησ&αι μίν τρ λύγω^ τοΐς δί ϋ·εραπενουσι την 
1> &εον επιτρεψαι φορεΐν τον χαϊ νυν έτι διαμένοντα της 
δάφνης στεφανον. ^ 

14. Μνημόνευαν δ 7 ϊοιχεν επί ποσόν τι της χατά 
την λυγον στεφανωσεως χαϊ Νιχαίνετος 6 εποποιος ίν τοϊς 
ίπιγράμμασι , ποιητής υπάρχων Ιπιχωριος χαι την επιχώ- 
ριον ίστορίαν ιραπηχώς έν πλείοσι. λέγει δ* ούτως 

Ούχε&ε?Λ), Φιλό&ηρε, χατά πτόλιν, αλλά παρ"Ήριι 
δαίνυσ&αι ζέφυρου πνεύμασι τερπόμενός. 672 Γ. «V ΙχίΙνου Ηονηίυβ 3(1 ΛροΙΙοάρηιιη τοΐ. II. ρ. 174. 
ΙΛ&Η οντ* ίηιίρου. χψ &ιόν ΑΒ€. το* ΡΥ1-. 

ι , - 

673 1). χαϊ ννν ίτ»] ίτ* χαϊ νυν Β. μνημονιύαν Ρί·· μ^μο- 

ψ*νΗ V. ΙπΙ αοοόν τ» ί.. Ικκιοόντ* Ρν; %ηρ Χνγον τον 

Χν/ορ ΒΡ\Γ. πλι/οσ*] ηΧ((οοιν Β. ηΧίίωσι, Ρ. Χ(γη ό' οΰχως 

οιη. Β. ΝίεαεοβΙί βρΐ£Γ&ηιΐη3> τβοερίιιπι ίη Αη*Ηο1θ£. Ραΐαί. 
τοΐ. II. ρ. 777. V. 1. άλλα ηρψ Α. α*λλα ηαςηςη Β. αλλ* 

*λ· αραιές ΡΧΙα. ι ' 1498 ΙΕ 

άρχεΐ μοι λιτή Ι*&ν υπο πλευροίσι χαμεννα · 
: Ιγγύ&ι γαρ προμάΧου δεμνιον ένδαπίης 

χαϊ λύγος % άρχαΧον Κάρων στίφος, αλλά φερεσ&ω 

οίνος χαϊ Μουσών η χαρ'ιεσσα λύρη, 
&υμηρες πινοντες Όπως Διος ενχλεα -ννμφην 
μέλπωμεν, νήσου δεσπάτιν ημέτερης. 
Ιν τούτοις γαρ αμφιβόλως είρηχώς 6 ΝιχαΙνετος πότερον 
στρωμνης Τενεχεν η στεφανώσεως αρχεϊται τφ λύγια, τω λε- 
ά γειν αυτήν των Καρών άρχαίόν στίφος προδηλον χα&ί- 
στησι το ζητούμενον* συνέβη δ\ την της λύγου στεφάνω- 
ση* χαϊ μέχρι των χατά Πολυχράτην χρόνων, ώς αν τις 
είχάσειε, τή νησιά συνη&εστεραν υπάρχειν. 6 γοϋν Άνα- 
χρεων φησι 

Μεγίσ&ης 6 φιλοφρων δεχα δη μήνες Ιπειδή 
στεφανοϋταί τε λυγφ χα\ τρύγα πίνει μελιηδεα. 
15. Ταύτα ϊσασιν οι &εοϊ ώς πρώτος αυτός ίν τρ 
χαλρ ^ίλεξανδρείφ ενρον, χτησάμενος το του Μηνοδότου 
συγγραμματίον , χαϊ ίπιδεί^ας πολλοίς 1§ αυτού το παρά 
β τφ *Λναχρεοντι ζητούμενον» λαβών δέ παρ* ίμοϋ 6 πασι 
χλοπϊχν όνειδίζων Ήφαιστίων έξιδιοποιήσατο την λνσιν, 
χαϊ σύγγραμμα έξεδωχεν, επιγράψας Περί του παρ* Άνα- 
χρίοντι λυγίνου στεφάνου · οπερ νυν εν τρ 'Ρώμτι εϋρομεν 
παρά τω Άντιχοττνρα Λημητρίω. τοιούτος δε τις χαϊ [ο 
Ήφαιστίων συγγραφεύς χαϊ] περϊ τον χαλον ημών "Αόραν- V. 3. Χ$χη μ)ν] αιτη μ)ρ Α. άιτημ$9 Β, αΐτημίρ Ρ. κοίτη μ>Ψ VI.. 
πίκυςοίσι ΛΒ 6* οοιτβεΙιΐΒ Ρ. ηλ<ιφ$σ» VI·. χαμιντα] χαμμ*ν*α 
Α. Αυί χαμιΰνη &υΙ χαμ*ννάς βοηΙ>βη<1αιιι νίάβΙϋΓ. 

673 ο. V. 4. ίγγύ**} 1γγυο* ΑΒΡ. Ίγγος VI». προμάΧου 
ΑΒΡ. ηρομοΧου V. V. 7. *1*Χ4α] «ί*λ«α Α. 6 Λ**α6*τος 

ο πι. Β. 

673 ά. χν Μ/"* VI* Λ Χ/γ*» ΑΒΡ. ηοΧυηράχη* ΑΒΡ. 
ηοΧνκράνη ΥΙ». Αη&ατβοηϋι νβηιιβ αΐΐιιΐίΐ ρ. 671 β. V. I. 
Μ/(ο*η*] /««/Λτης Β. δ' οιη. Ρ. V. 2. τ« ιΐβάί βχ 671. 
1.€£εΙ>&ίιΐΓ χξ. 

673 β. σύγγραμμα ΑΒ. Ινγγονμμα Ρ VI.. ΙΙιρΙ τον) παρα 

χου Α. παρά %$} παρά τ$ Β. ύηΜοντύςψ Α. άπικοΐινοιι Β. 

ανννμοχχνρα VI-.. άνχψΰχχυοα Ρ. Ιη € ΗΊο Ιοαιβ οπτίλΜίΒ. ©' ΙΙφαιστί** 
ουγγραφινς χαϊ όβίβί Οαβαιώοηΐιι. αδρανιορ Β. άνδραηορ ΡΥΙι. 
"Αδραστορ Ο&βαιώοηιιβ. 
ΙΕ 1499 

τον εγίνετο. ίχδοντος γαρ τούτου πέντε μεν βιβλία 
περί των παρά Θεοφράστψ έν τόΐς πιρι ή&ών χα&' Ίστο- 
ρίαν χαϊ λέξιν ζητουμένων , εχτον δ& περϊ των εν τοις *Η&ι- 
ϊ χοις ΝιχομαχεΊοις Αριστοτέλους, εν οϊς άμφιλαφώς παρα&ε- 
μενου πιρι του παρά 'Λντιφωντι τω τραγωδώποιφ Πληξίπ- 
που, χαϊ πλείστα οσα χαϊ περϊ αύτον του Αντιφώντος απόν-* ' 
τος 9 σφετερισάμίνος χαϊ ταϋτ' επίγραψε τι βιβλίον Πέρϊ 
του παρά 5ενοφωντι εν τοις Απομνι\μονενμασίν Αντιφών- 
τος, ουδέν ϊδιον προοεζενρων , ωσπερ χαν τω περϊ του 
λυγίνον στεφάνου, μόνον γαρ τοϋχ * Ιδιον εΐρηχεν οτι Φν- 
λαρχος έν τ[) εβδόμρ των Ιστοριών οιδε την χατά λύγον 
674 Ιστορίαν, χαϊ οτι ούτε τά Νιχαινετου οϊδεν ουτε τά % Ανα- 
χρέοντος δ συγγραφεύς* απέδειξε τε χαϊ διαφωνούντα οί- 
τον χατ* ενια των ιστορη&έντων παρα τω Μηνοδότω. δύ- 
ναται δέ τις λέγειν περί της λύγου άπλούστερον οτι ο 
Μεγίσ&ης τρ λυγω Ιστεφανοϊτο, ως παραχιιμένης έχ του 
δοΥψιλονς Ιν ω εύωχεϊτο τοπω Λ συνδέσεως ενεχα των χρο- 
τάφων, χαϊ γαρ χαϊ Λαχεδαιμόνιοι χαλάμφ στεφανουνται 
έν των ΠρομαχΙων έορτ^ ώς φησι Σωσίβιος έν τοις 
- 

* ι 

βιβλΐ* ΑΒ. βυβλία ΡΙΟ.. 

673 Γ. νιχομαχιίοις ΡΥ* νιχομαχ(οις Β&βίΙ. I^· $φ βΓς δεΙΐΜ'βίβ;Η. 
Ιννοίας VI». ίύροίας Ρ. άμφιλιιφίς) άμφιλαβως Ρ. ιιαφα&ίμ*· 
νου] παρατι&ίμ&ου Β. π#ρί τον ΑΒΙ'. χαϊ π#ρί τον VI-»· 
τραγωύιοΐίοιφ Α. τραγωδοποιφ Ρνΐ*. βιβλίον ΑΠ. βυβίίον ΡΥΙ.·. 

ί* τοϊς *Ληομηιμον*νμαοιν] I, β. π\>οοι*ιυ(*ν¥ ΑΒΡ. ποοα»^ 
ίνοονν V. ποοοιξινσου* ί». φνλαοχος Ιψ ζ, οίδι Β. 

674 Λ. τ« 1*. άπΜι& τις Ρν. ό Μ^ία&ης] ού μί - 
γίοτης Β. Οοηί. αά ρ. 671 β. τί) Ινγ» ίστιφανοϊπο δεηΛ*βί£Η. 
τΐ) Ινγως (τηίνγως Β) οτκρανοντο ΑΒ. τί) λύγω οτιφανοΐπο Ρ. τ§ 
λν'/ω σηφανοΰτΐϋ \ία. Ροβ* παριιχιψίνης ίη V ροβίΐυηΐ ββΐ 
ΛΕΙΠΕΙ. Ροβί όαψιΐους ίη Ρ\Γ ββφΐίίιΐΓ πότης γόνυ Λ«*τηότ*ς 
«χ ρ. 696 α. Ρηηιυβ <1βΓβοίυιη «ημρίονίΐ; β. Οαηίβηιβ Νον. Ιιβε*. 
IX, 1. ίη (χΐΊΐΙβΗ Τηββ&υΐΌ νοί. 111. ρ. 6ΘΙ. — 712. βχ οο(1ίοίΙ>αβ 
Ιίίΐΐίοίβ, δεα1ί£6ΐ*ί υ μια βτηβηιίαΐίυηίΐηιβ. ,,ζ>κι7« Λίο (ίαπηΐ Ηαο*1 
ΟαηΙ^τν» Νονατ. ί»€€ΐ\οη. ΙίΙ. 111. ταρ. XXXI. (^ίη βιΙίΐίοηίΒηβ βοίΐί- 
€βί 6τυΙβΓΐ&η& ρηοηΗυβ] Κχ$ΙαΙ ·η ΒϋτίρΙο ΰοάία Ρατηηίαηα€ Β%· 
6/ίοΜ«Γαβ Ηοιηα€." Οακααύυηυβ ΐη ηΐΕΓςίηκ βάίΐ. ΒαβίΙ. &ριΐ(1 · 
ΚοΗΛνεΐ^Η. προμκ/ΐω>> €1^, €αη*. β* βρίίοιιιο ΙΙοοκΙιοΙϋ. »5«λ/ 1500 ΙΕ 

■ 

• * 

περί των έν Λαχ*δαίμονι Φνσιων γράφων οΐπως ν *Εν 
δ ταυττ] συμβαίνει τους μέν απο της χωράς καλάμοις στβ- 
φανονσ&αι η στλεγγίδι, τους δ* έχ της αγωγής πάϊδας 
άστεφανώτους άχολου&εϊν. " 

16. Αριστοτέλης δ* έν δευτέρω* Ερωτικών καϊ 1 Αρίστων 
6 περιπατητικός , Κείος δέ το γένος, έν δευτέρω Ερωτικών 
Όμοιων φασιν δτι οΐ αρχαίοι δια τους περϊ τον οϊνον 
πόνους των κεφαλαλγιών δεσμοί/ς ενρισχον τους τυχόντας, 
της των κροτάφων συνδέσεως ώφελεΐν δοκονσης* οΐ δ* 
νστερον α μα τω κροτάφω προσέβαλόν τινα καϊ κόσμον 
οικεϊον ττ} ηαρά τον οϊνον διαγωγή, μηχανησάμενοι τον 
ο στεφανον. βελτιον δέ δια το πάσας τάς αισ&ησεις έν τρ 
κεφάλι} είναι ταντην στεφανονσ&αι η δια το συμφέρων 
• έσκεπάσ&αι καϊ συνδεδέσ&αι τους κροτάφους προς τον 
οϊνον." έστεφανουντο δέ καϊ το μέτωπον, ώς 6 κάλος 
^Ανακρέων 'έφη 

ι Επι δ* όφρύσιν σελίνων στεφανίσχους 
ϋ-έμενοι &άλειαν ορτην άγάγωμεν Διονυσφ. 
έστεφανουντο δέ καϊ τα στη&η καϊ έμύρουν ταύτα , έπεϊ 
αυτό&ι η καρδία, έκαλουν δέ καϊ οϊς περιεδέοντο τον τρά- 
χηλον στεφάνους υπο&υμιάδας, ως * Αλκαίος έν τούτοις 
Λ *4?Χ άνήτω μέν περϊ ταΐς δέραις 
περ&ίτω πλεκτας υπο&υμίδας. 
καϊ Σαπφώ 

ι 

γοάφων όντως ΟΙϊΐ. Β, Έν %αντν[\ φησί &άά. Β. 

674 1>· χαλάμοις ΑΒ· καλάμω Ο&ηΙ* I*. οτΙ*γγ(&* Α. στ*λι/- 
γίδι ΟαηΙ. I* Μρ»στοτΛΐίς <?'] 6' οηι. Β. Κιϊος Οβαυοοητ». 
*ϊο« ΟαηΙ» Ια. Όμοιων ΰαβ&αοοηυι. 1·Π>ι*ί δμοίως. πότους 

χων ηφαλαλγιων ΑΒϋ. τόΐΌνς χΐφαλαλρών €&ηί. 1$. ποοσίβαλο* 
ΑΒΟ. ηροοϊβαλλον €&ηί I·. ηαρά] η/ρϊ Ο. 

674 ο. Μ € βί ΕαΒίβΙηίιιβ ρ. 1908, 58. ?«ί Ο&ηΙ. Χι. 
οψηύοιν] βοποβΟΐιίιΐΓ 6φρναι· φ &άλ*ιαν\ Φαλίαν Β. 6 ζ την 

ΗβΓηιαηηυ* £1βπι. <1οο*Γ. η»β*Γ. ρ» 486. 8οΗΙ>βοαίυΓ ίορτην. 
όιοννσω ΑΒΟ. όίοννοσω ΟαηΙ. V». καϊ ίμύφονν] ηαΐ τα Ιμύρονν Β. 
νχο&υμιάδας] ΜαΙίιη νηο&υμίδας· Ιν τούτοις Ο ΠΙ. Β. 

674 ά ΑΙεαβί βί 8&ρρΗα3 Γι*α£ηΐ6ηί& ο τη. Ο. άλλ' άνηνο» 
μ&ν Ο&βαιιβοηυβ. άλλα άνντμω μ*ν Β. αλλά αννητωμιν ΟμιΙ. Γι. 
πιρ&ίχω ΟιηΙ. Γ<. παραιτώ (.'&5αιιΙ>οηιΐ3. πλιχτας] πλ/κτας Οιη*. 
I·. «Ιίχτοίς Β1οηιιΐ6ΐ<1υβ, ειιί ββ* ίΥββπι. 46. ίπο&ομίδας Βίοιη- ΙΕ 1501 

ΚαΙ πολλοίς νπο&νμίδαις 
πλεχταϊς άντι άπαλα δέρα. 

χαϊ. Άναχρεων 

Πλεχτάς δ' νπο&νμίδας περί 
στη&εσι λωτίνας ί&εντο. 

[Αισχύλος δ' Ιν τφ λνομένω Προμη&εΐ σαφώς φησιν οτι 

έπι τιμτ} τον Προμη&εως τον στεφανον περιτί&εμεν τη 

χεφαλτ} , αντίποινα τον ϊχεινον δεσμον, χαίτοι $)ν ττ) Ιπι-~ 

γραφομενρ Σφιγγι ύπών 

Τφ δί ξένφ γε στίψανον , άρχαΐον στίφος· 
β δεσμών άριστος έχ Προμη&έως λόγον. 

Σαπφώ δ' άπλονστερον την αΐτίαν αποδίδωσι τον στε- 

φανονσ&αι ημάς λέγουσα τάδε 

2ν δΐ στεφάνοις ώδιχα παρ&έσ&* έραταίς φόβαισιν 
ορπαχας ανητω σννερράϊς άπαλαΐσι χερσ'ιν· 
ενάν&εα γαρ πέλεται χαι Χάριτες μάχαιρα 
μάλλον προτερην άστεφανώτοισι δ* άπνστρεφονται. 

ώς εναν&έστερσν γαρ χαϊ χεχαρισμένον μάλλον τοις &εοΐς 

παραγγέλλει στέφανοϋσ&αι τονς Φύοντας. Αριστοτέλης δ* 
ϊ εν τω 2νμποσίφ φησιν οτι ουδέν χολοβον προσφερομεν 

προς τονς &εονς } άλλα τίλαα χαι ολα. το δΐ πλήρες τ«- 

λειόν εστι. το δέ στεφειν πληρωσίν τινα σημαίνει. "Ομηρος 
■ ■ 11 

Γιείάυβ. νπο&υμιάδας €αηί. Ία. φαοά αΑάεϋαΙιΐΓ τ»ς όβίβικίαιη τίΛί* 
δοη\ν6ί£η. πολλαΐς] δοπ&ββαΙιΐΓ πολλούς, νπο&υμώδαις ΑΒ. 
νπο&υμίάύΐζ ΟαιιΙ. Ία. Κεβίίίυί νπο&νμ(δαις. ηΐιχταΐς] ηλίχταιζ 

€»ηί. 1#. 1*ϊ\>ή άρτια παλ«Λ/ρα*. άπαλψ δ^φ δεΙΐΛν6ί£η&?υ36Γΐΐ3 
νίάίΐ. άντ* ίη άμα* ΐΏυΙαηάιιπι νΐάβίυι*. 1η Ληαερβοηϋβ νβΓβα 
πλιχτας €. πλ/χτας ΟαηΙ. Ία. ϋπο&υμίδας] δεηΙ>β1>&ίιΐΓ &«κ>0ν- 
μιάδας. οτήϋ-έσι Ο, Ο&ηΙ· Ία. στη&ίοαιρ Α. ΙηΙ τι/*]/ Ο. ΙπΙ %% · 
κμΐ] Ο&ηΙ. Ία. άηίηοιρα ΑΒΟ. άπίποια Οίΐηί. Γι. ΑεβεΗ} Τ 1ί 
61 δαρρηυβ τβΓβΐυ οιη. €. οτίφανον] οτήραρος βΐΌϋαβ ίη Εχ- 
£6Γρ(Ϊ8 ρ. 49. 

674 6* ΙΐςομηΜως) προμη&ίος Α. τάί« 0111. Β. V. 2· 

κ·Ί|τω] 8ει*ϊΙ)εΙ)&ΙιΐΓ ακάτια. άπαλα*<7* €ίΐδ&υΙ>οηϋ3. άηαΧί«γΙθΎ\ Α. 
απαΧΧαγιΙα*} Ο&ηΙ. Γ*. V. 3. χάςιτις ΑΒ. /«ρ*ς τ< Οαηί. Γι. 
/ιάχοαρα] μάχαιρα* ΒΙοΊηίϊεΙάυβ ίϊ&£ηΐ. 20. Υ. 4. ποοτ/ίριρ» α0Τ«- 
φαράτοισι δεη\νεί£Η« βάίΐίο. ηροτ/ρ^να θΓ<φαν«το»σ* ΟιηΙ· Γ». »(>οτ£- 
£ΐ7*α στιφάρια τοίο** Β. δαηυοτςίφορταί €?&ηΙ. Ιλ» δετίνατςιφορχα* 

Β. ΟΐΓβπηΙ €<Ί3αυΙ)οηυ3. 

674 Γ. .ΣΊ/μαοαΙφ] τ$ οπι. Β. 15012 ΙΕ 

ι 

# 

Κούροι δέ χρητηρας Ιπεστέψαντο ποτ οίο. 

χαϊ 

Άλλα &εός μορφην ϊπεσι στέφει, 
τους γαρ αν την όψιν άμορφους, φησϊν, άναπλ.ηροΐ η 
'Ζτόν λέγειν πι&ανότης. εοιχεν ουν 6 στέφανος τούτο ποιεϊν 
βούλεσ&αι. διό χαϊ περι τα πέν&η τουναντίον παρασχευά- 
ζομεν. όμοιοπα&ε'ιφ γαρ του χεχμηχότος χολοβονμεν ημάς 
νύτονς τι} Γ6 χονρα των τριχών χαϊ τή των στεφάνων 
αφαιρέσει* 

17. Φιλωνίδης δ 6 Ιατρός Ιν τφ περι μύρων χαϊ 
στεφάνων , Έχ της Έρυ&ράς (φησϊ) ϋ-αλάττης υπό Διονύ- 
σου μετενεχ&είσης είς την Ελλάδα της αμπέλου, χαι προς 
αμϊετρον άπόλαυσιν των πολλών εχτρεπομένων άχρατόν τε 

& προσφερομένων* οι μέν αυτών μανιωδώς Ιχτρεπόμενοι 
παρεπαιον , Οι δέ νεχροίς Ιφχεσαν από της χαρώσεως. επ 
άχτης δέ τίνων πινόντων επιπεσών ομβρος το μεν ονμπό- 
σιον διέλυσε , τον δέ χρατηρα, ος ειχεν ολίγον οινον ύπο- 
λελιιμμενον, έπληρωσεν ύδατος* γενομένης δ* αι&ρίας είς 
τον αίτόν υποστρέψαντες τόπον, γιυσάμενοι του μίγμα- 
τος, προσηνή χαϊ άλνπον εσχον άπόλαυσιν. χαϊ δια τού& 
οι "Ελληνες τφ μέν παρά δεΐπνον άχράτω προσδιδομένω 
τον άγα,&όν έπιφωνούσι δαίμονα, τιμωντες τον εύρόντα 
δαίμονα, ην δ' ούτος 6 Διόνυσος. τφ ί δέ μετά δεΐπνον 

ο χεχραμένιο πρώτφ προσδιδομένφ ποτηρίφ Δία σωτήρα ίπΐτ* 
λέγουσι, της έχ του μίγματος άλύπου χράσεως τον χαϊ 
των όμβρων άρχηγόν αίτιον υπολαβόντες. έδεησεν ουν βοη- 
θημάτων τοις Ιν τφ πότφ χεφαλην επι&λιβεισιν. ην δέ 
δεσμός έ£ αυτών προχειρότατος χαϊ της φύσεως επϊ τούτο 
όδηγούσης. άλγησας γάρ τις χεφαλψ, ώς φησιν 'Λνδρέας, Κούροι] Ι1ία<]. α, 470. Ιπιστίψαιτο Β. δοηϋβϋ&ΙιΐΓ Ιπιοτίψαιπο. 
Άλλα] ΟάγΒΛ. &, 170. %ου% γν,ο αν] αν οία. €. 

675 Λ. ομαοηαΦ*{α Ο. ομοιοπα&ής Ο&ηί. 1#. όμοηα&ιϊς Β. 
Φαλάττης] Φαλάοσης Β. πφοαφίςομίνω*] ΐιςοαφίοομίννν αύτνν ΑΒ. 
πφούφ9(}ομ4νν» αντον V. 

675 β. παρίπιαον Ο. ηκφήιιο* Ο&ηΙ. 1*. νποΧ*Χ*ιμμ4ψον] 
ντιολ*λ$μμί9ύ9 Β* νχοστρ*ψαν%ις €. ίπιοτζίψακκ$ς €ααί* Ια. 
ηαοά όΛητύρ] π*{>1 ό**1χ*ον ϋ· 

676 ο. Ιρ *φ *ότ^) % ν *όπψ Β. 0Ϊ9ΪΙίζθ€ΐ 6^ ΙΕ 1503 

είτα πιέσας χαϊ χονφισ&είς, ενρε κεφαλαλγίας δ^σμόρ 
φάρμακον. τούτφ ονν βοη&ηματι προς τονς πότονς χροι- 
ά ιιενοι τοις παραπίπτονσι την κεφαλήν έδέσμευον · και έπϊ 
τον κίσσινον στέφανον ί,λ&ον, αύτόματόν τε χαϊ πολνν 
οντα χαϊ χατά πάντα τόπον γεννώμενον, ϊχοντα χαϊ πρόσ- 
οψη ονχ άτερπη, χλωροίς πετάλοις χαϊ χορνμβοις σχιά- 
ζοντα το μέτωπον, χαϊ τους εν τω σφίγγειν τόνους υπο- 
μένοντα, προσέτι δέ ψνχοντα χωρίς όδμης χαρυύσης. χαϊ 
ταύττ} μοι δοχεϊ Αιονΰσφ ό βίος άνεϊναι το στίφος ^ τον 
ενρετην τον πώματος χαϊ . των δι* αυτό ϊλασσωμάτων άλδ- 
ξητηρα βονλόμενος είναι. εντεν&εν δέ εις ηδονην τραπίν- 
τες το μέν συμφέρον « « * χαϊ τον & μέ&ης παρα- 
β βοη&ών έλαττώματος δ στέφανος , του προς όψιν η προς 
δσμην επιτερπονς ^φρόντισαν» διο μνρσίνης μίν στεφανον 
στυφοντα χαϊ την οίνων ανα&υμιασνν άποχρονόμενον 9 «τ* 
£έ ρόδινον, έχοντα τι χαϊ κεφαλαλγίας παρηγοριχον συν 
τω χατά ποσόν ψνχειν, προς δέ τοϊς δάφνινον, ονχ άλ· 
λάτρων τοις πότοις ήγιμεον. λενχόϊον Λ, χινητιχόν οντα 
κεφαλής, χαϊ. αμαράχινον χαϊ απαντάς τους χαρούν δν- 
ναμένόνς η βαρύνειν άλλως κεφαλήν περιστατεον." τα 
αυτά εϊρηκε χαϊ ' Απολλόδωρος εν τω περϊ μύρων χαϊ στε- 
ί φόνων αυταΐς λέξεσι. χαϊ περϊ μέν τούτων, ω εταίρος 
ταντα. 

18. Περϊ δε* τον Νανκρατίτου , στεφάνου τις Ιση την 
αν&ην πολλά- άναζητησας χαϊ πολλών πν&όμενος, ως ού- χούς ηότους Ο β* «ρΐίοάιβ ΗοββελβΙΗ. τονς οηι. €βη*. 1*. ηαρα- 
πίπτουνι] παραπίνουοι €. 

675 6. χφ «δρβτί} του ηόμαχοζ — άλίξητηρι βουΧομ/νφ ι7?α*Χ. 
αλί^τήρα Α. άΧ&τηρα Ο* η*. I». βουΧόμηος] βουΧόμινοψ Β. 
χό μϊν %οΐς ίχ μέ&ης ^αραβοη&οΰν ίΧατχύμασι άφηκαψ βρίΐοηΐβ. 

675 ο. μ\ν συμφέρον Β. μ\ν ι2ς ονμψ/ροψ ΟαπΙ. I* ΙικΚεατί 
Ι&ουηαπι. χαί χοΰ Β. Ι^β^ββαΙιΐΓ χα* τοϊς. Χιυχόϊοψ] Αιν· 
ηόί*ον% ΛΓιά. δοΗΛνβί^ΙϊΛβυββΓ. «4 ρ. 689 4. η^ιαχαϋοψ] ηα- 
ρα*τΐ|τών ερϋοιηβ. 

675 Γ. ότ* ναυχραχίττ,ς σχίφατος Ικ μνρρ(νης 9 #* μν&νυ αχύψ τ?;» 
άρχην· οί γι*ρ πρώτον χοΰτο* οχιφανωαάμινο* , ίκ μυρσίνης αυτορ ττ#ρι£- 
&ιντο % #* ί^ρας άνα&ηληαάσης χαινως Ιν ναυκράτη ηόλα αφροδίιηΐ 
χάχα βουΧι,. ηροαφιΧ^ζ £1 αΰτ^ χοϊ* ψαυχραχίταχ Ο» χψ &τ&η?] 1504 ΙΕ 81ν ίμαν&ανον , Ινίτνχον οψί ποτ% Πολυχάρμου Νανχρα- 
τίτον έπιγραφομίνω βιβλίω περϊ Αφροδίτης , Ιν φ ταντϊ 
γεγραπται ,,Κατά δέ τήν τρίτην προς ταΐς εϊχοσιν ' Ολυμ- 
πιάδα 6 Ήρόστρατος, πολίτης νμέτερος, έμπορία χρώμε- 
νος χαϊ χωράν πολλήν περιπλέων , προσοχών, ποτε καΐ 
676ϋα^Λ) της Κύπρου , αγαλμάτων Αφροδίτης σπι&αμιαϊον, 
άρχαΐον τϊ] τεχντι, ώνησάμενος γει φέρων ύς την Ναύ~ 
χρατιν. χαϊ αύτφ πλησίον φερομένιο της Αιγύπτου, έπεϊ 
χαμών αίφνίδιον επίπεσε χαϊ συνιδεΐν ούχ ην οπου γης 
ήσαν \ χατέφυγον άπαντες ίπϊ το της Αφροδίτης άγαλμα, 
σώζειν αύτονς. αύτήν δεόμενοι. ή δέ &εος, προσφιλής γαρ 
τοις Ναυχρατίταις ην, αίφνίδιον έποίησε πάντα τα παρα- 
χωμένα αυτή μυρρίνας χλωράς πλήρη, οδμης τε ήδίατης 

1> επλήρωσε τήν νανν ηδη άπειρηχόσι τοις έμπλεουσι τιρ 
σωτηρίαν δια τήν πο\λήν ναυτίαν. γενομένου δέ ίμετου 
πολλού χαϊ ήλιου έχλάμψαντος χατιδόντες τους ορούς ήχον 
εις τήν Ναυχρατιν. χαϊ 6 Ηρόστρατος εξορμήσας της 
νεώς μετά του αγάλματος, εχων χαϊ τάς αίφνίδιον αύτφ 
αναφανείσας χλωράς μυρρίνας , άνέ&ηκεν εν τω της Αφρο- 
δίτης ίερφ , &ύσας τε τ^ &εφ χαϊ άνα&εϊς τή Αφροδίτη 
άγαλμα, χαλεσας τ ε χαϊ Ιφ' εστίασιν εν αύτφ τφ ίερφ 

ο τους προσήχοντας χαϊ τους οίχειοτάτους , εδωχεν εχάστω 
χαϊ στεφανον εχ της μυρρίνης, ον χαϊ τότε ε*χά)*εσε Ναυ- 
χρατίτην" ο μέν ουν Πολυχαρμος ταύτα, οϊς χάγώ πεί- 
θομαι , ηγούμενος ούχ άλλον χινά είναι Νανχρατίτην στε- 
φανον ί} τον έχ της μυρρίνιις, τω χαϊ μετά των ροδών 
νπο του Άναχρέοντος φορεϊσ&αι. χαϊ ο Φιλωνίδης δέ εϊ- 
ρηχεν ώς 6 της μυρρίνης στέφανος τήν ίχ των οίνων Ιπιγραφομίνφ Ο ΠΙ. Β. 

676 Λ. Ναύχρατιν] ψαύχράτο* Β. αίφνίδιον ΑΒ. αΧφψβχχ 
Οαη*. Ι*· χαΧ ού συνιδιΐν Β. όπου] ολο» Α. το*ς Ναυ- 
χςατίταις] τζς ναυχρατίτης Β. 6δμης τ« ϋαηΐ. I». οδμης δΐ 

8οηΛνβί$Κ, βάίϋο. 

676 1>. γινομένου ί>] γινομένου %ι Β. Φύσας τι] Φυοίας τβ 
Οαηί, 1ι. Ειηβικίαγίΐ ΟαοΙβΓίιβ. χαλίαας τ« χαί] χαϊ &0688β πιλ- 
Ιίπι. ίφ' ΙστΙασιν] ΙφιστΙασιν Β. 

670 Ο. ΠοΧνχαρμος] ποΧύχαρμον Β. ΐικο» ΝανχρατΙχψ>'] <ί- 
ψολ χραχίτην Α. Ανακρέοντος] \Ίάϋ ρ. 671 β. ΙΕ 1505 

άνα&νμίασιν άποχρούεται, χαϊ ο των φόδων ξχει τ$ χ*- 
φαλαλγίας παρηγοριχόν προς τω χαϊ ίμψυχειν. γελοίοι "συν 
εϊσι χαϊ οί λέγοντες Ναυχρατίτην ιϊναι στέφανον τον ίχ 

ά τη*; βίβλου της στεφανωτρίδος χαλουμένης παρ* Αιγύ- 
πτιοι ς στεφόμενον, παρατιΰ-έμενοι Θεοπόμπου Ιχ της τρί- 
της των 'Ελληνιχών, ος φησιν Αγησιλάω τφ Αάχωνε 
παραγενομίνιο εϊς Αίγυπτον δώρα πίμψαι τους Αιγυπτίους 
άλλα τέ τίνα χαϊ δή χαϊ την στεφανωτρίδα βίβλον. έγώ 
δέ ούχ οϊδα τίνα ώφελειαν η ηδονην ϊχει τδ βίβλω στε- 
φανοΰσ&αι μετά ρόδων, πλην εϊ μη οι τούτοις χαίροντες 
στέφονται δμοϋ σχορόδοις χαϊ ρόδα. πάμπολλους δέ οϊδα 
λέγοντας τον έχ της σαμψΰχου στέφανον είναι τον Ναυ- 

β χρατίτην πολύ δε τδ α*&ος τοΰτο χατά την Αίγυπτον. 
διάφορος δέ γίνεται χατά την όδμην η έν ΑΙγύπτφ μνρ~ 
ρίνη παρά τάς έν άλλαις χώραις, ως χαϊ Θεόφόαστος 
ιστορεί. 

19. *Ετι τούτων λεγομένων έπεισηλ&ον παίδες στεφά- 
νους φέροντες των άχμαζόντων χατά τους χαιρούς. χαϊ δ 
Μυρτίλος, Αεγε χαλί, ειπεν, ΟυλπιανΙ στέφανων ονόματα* 
οί γαρ παίδες χατά τον Χαιρημονος Κένταυρον 
^Στέφανους Ιτοιμαζουσιν , ους ευφημίας 
χηρυχας εύχαϊ προύβάλοντο δαιμόνων, 
ί χαϊ έν τφ Διονύσφ δέ δ αυτός ϊφη ποιητής 
^Στεφάνους τεμόντεςι αγγέλους ευφημίας, 
συ δέ μη τα εχ των έπιγραφοαένων Αίλίου Ασχληπιάδου 
στεφάνων φέρε ημΐν, ως άνηχοοις αυτών, αλλ αλλο τ$ 
παρ* έχεϊνα λέγε. δεΐξαι γάρ ούχ έχεις Ότι διαλελυμένως 
τις εϊρηχε φόδων * στέφανον χαϊ ίων στέφανον το γάρ 
παρά Κρατίνω χατά παιδιάν εϊρηται ,,Ναρχισσίνους όλίσ- 
βους." χαϊ ΰς γελασας, Πρώτος έν τοις "Ελλησι στέφανος 

■ ι ■ 

676 ά. Ικ της τρίτης] ί* γ Β. παςαγινομίχω Β. Ιιβ&βύαϋΐΓ 
ηαρα/ίνύμίνψ. βίβΐψ] βνβΐφ Α. χνχλω Ο. «Ζ μη οί] *1 μη τ» 

οί Β. οχορόδοις Β. Ι»θ£βΙ)ΛΐιΐΓ σχηρόόονς. 

676 «. Θιόφςαοτος] Η. Ρ. VI. 8, 5. ρ. 219. €Η&βΓβπιοηΪ8 
βχ Οβη&υι-ο νβΓβαβ οιη. Ο. πςονβάλοττο Οαηί. Ια. ηρονβάλ- 
Χοττο Α Β. 

676 ί. 6 αΜς ΑΒ. ΑΙ>βΓ&Ι θ. συ Λ μη τα] Ιν Λ μ^τα Β. 

άιαλίλνμίψως] διαΧάνμίννψ Β. 6Χ(οβονς δοΗνείβΗ. όΧίσχονς 
€&ηΙ. I* 

. 1506 ΙΕ ώνομάσ&η, ως φησι <Σημος 6 Αήλιος Ιν τετάρτω άηλεά- 
677 δος, το παρά μέν ημϊν στίφος, παρά δέ τισι στέμμα 
προσαγορενόμενον, διό χαϊ τούτω πρώτφ στεφανωσάμενοι 
δεύτερον περιτι&ε'με&α τον δάψνινον. χεχληται δί στέφα- 
νος από τον στέφειν. αυ δέ οϊει μ 3 , ίφη , Θετταλέ ποίτ- 
χιλόμν&ε^ των κοινών τούτων χαϊ χα&ημαξενμίνων ερεϊν 
τΐ{ δ $α δέ την σην γλώσσαν της νπογλωττίδος μνησ&η~ 
σομαι, ης Πλάτων Ιμνησ&η Ιν άά χαχονμένφ 

Καίτοι φορείτε γλώτταν εν νποδήμασι, 

στιφανονσ&' νπογλωττίσιν , όταν πίνητέ πον· » 
1> χάν χαλλιερήτε, γλωτταν άγα&ην πέμπετε· 
Θεόδωρος δ* £ν ταϊς Αττιχαις φωναΐς> ως φησι ΙΙαμφι- 
?.ος εν τοις περϊ ονομάτων , πλοχης στεφάνων γένος τι 
την νπογλωττίδα άποδίδωσι. λαβέ ονν παρ* έμοϋ' χατά 
γαρ τον Ενριπίδην 

Έχ παντός άν τις πράγματος δισσών λόγων 

αγώνα &εΐτ' αϊ/, ** λέγειν εϊη σοφός. 
20. Ίσ&μιαχον. ούτως τούτον χαλονμενον στεφανον / 
Αριστοφάνης μνήμης ηξίωσεν εν Ταγηνισταϊς λέγων όντως 
) ο Τι ονν ποιώ μεν; χλανίδ' έχρην λενχην λαβείν 9 

είτ ίσ&μιαχά λαβόντες ωσπερ οΐ χοροί 

αδωμεν εις τον δεσπότην Ιγχώμιον. 
^Σειληνος 9 Ιν ταϊς Γλώσσαις φησιν ^Ισ&μιον στίφα* 677 ε. στ/φος] στίφαρος Οαη*. €1*. βιηβηά&νί* ΟβηΙβηιβ. χ 
χςοσαγορίνόμίνον οία. Β. χ&Ιητα* ΑΒ. χ/χλ*τα» Οαηί. I-·. 
στ/φ*ΐΡ 8θη*ν6ί&η. ΙΛ1>π αηφάνου. χα&ημα&νμ/νων] δεί'ίΙιβϋ&Ιατ 

**ττΐμαξένμ&ω9. χαχονμίνω] χαλονμήω Β. ΡΙαΙοηίβ τβΓβυβ 

οιη. Ο. V. 1. γλώτταψ] 8ατίΙ><>1)&(ιΐΓ γλώσσα*. V. 2. στ«φα- 

νοΰβΟ-' ΡοΓβοηυβ ίη ΜίβοβΠαη. ρ. 44. ΙΛβι-ί σηφάνονς ό", 
νηογίωτχίσ* Α. ν»ο γίωττίίσι* Ο&ηΙ. I·. οχαν Βοη^βίςΗ. ΙΛΗ 
3τ». πίνητι] ηιίντμι Α. 

677 1>. V. 3. χα* ε&βαιΛοηιιβ. ΙΛοΗ και. π/μ»τ<] πΖ/ι**- 
τα» Α. πιμπητι Β. ταϊς 'Λγτοτοκ] χαΐς οία. Β. ον> ηα^*] 
ονν χαϊ παρ* Β. ^άρ οπι. Β. ΕύςιηΙδην] Ιη Αηϋορα Ερυά 
δίοΒδβαιη Ρίοηΐβ*. Ι.ΧΧΧΙ!, 2. τοί. III. ρ. 149. παντός] παντός 
γαρ Β. Χιγω* όντως οΐΏ. Β. 

677 & V. 3: **ς τό*] <ς τό* Β. ΣηΧη,ος] 8α·Η>6ΐ>ιιΙιΐΓ .ΣΙ- 
Χη*ος. I* χαϊς Γλύσοαις] 8οη1>εΙ>&ΙαΓ *αϊς ΓΑ«Γται«. ^λ»α- 
οα* Β. ΙΕ ; 1507 

ι 

νον. α Φιλητας ϋ ψη<Η ,,2τ£φανος· ήγουν ομωνυμία άμ- 
φοτέρω&ι, οίον της κεφαλής χαϊ τον πρώτον κόσμου, λέγω 
δέ το ΙπΙ τον φρέατος χαι τον πρώτου κόσμου, λέγω δε) 
τό Ιπϊ τον φρέατος χαι τον έγχειριδίου ϊσ&μιον." Τιμα- 
χίδας δέ χαι Τίμιας 61 1 Ρόδιοι αποδιδοασιν εν άν&* ένδς 
,"1σ&μιον, στεφανον" ου μν>)μονεύει χαΐ Καλλίξενος δ 'Ρό- 
ά διος χαι αυτός γένος έν τοις περί Αλεξανδρείας γράφων 
όντως « « » « 

21. Έπεί δέ Αλεξανδρείας έμνημδνευσα, οίδά τίνα Ιν 
τή χολή ταντιι πάλει χαλονμενον στίφανον Άντινόειον γινδ- 
μινον έχ τον αντδ&ι καλουμένου λωτον. φύεται δ" οντος 
έν λίμναις &4ρονς ώρα, χαι είσΐν αυτόν χροιαϊ δύο, η 
μίν τω φοδω έοικυΧα* Ιχ τούτου δ' δ πλεκόμενος στέφα- 
νος κυρίως Άντινόειος καλείται· 6 δ' έτερος λώτινος ονο- 
μάζεται, χυανέαν έχων την χροιάν. χάί Παγχράτης τις 
β των έπιχωρίων ποιητής, ον χαΐ ημεϊς εγνωμεν, Άδριανω 
τω αντοχράτορι έπιδημήσαντι τ$ Αλεξάνδρεια μετά πολ- 
λής τερατείας έπέδειξε τον ροδίζοντα λωτόν, φασχων αυ- 
τόν διΐν χαλεϊν Άντινόειον , άναπεμφ&έντα νπό της γής % 
οτε τό αϊμα Ιδέξατο του Μαυροναίου λέοντος, ον κατ α 
την πλησίον τγ Αλεξάνδρεια Αιβνην έν χννηγίω χαταβε- 
βλήκει δ "Αδριανός, μέγα χρήμα οντα χαι ποΌ$ χρόνω 
χατανεμη&έντα πασαν τήνΛιβύην, ης χαϊ πολλά άοίχητα 
επεποι ηχει οντος ο λεων. ησ&εις ουν έπϊ τη της έννοιας 
ενρίαει χαϊ χαινάτητι την έν Μουσών ούτω σίτησιν ϋχειν Φιληχνς] 8θΓΐ1)εί)αΐϋΓ Φιλώτας. ψιΧΐτας Α. Λ//» Λ το Λ. Χ/γω £1 
«ον €&η(. Ι*· 2ψΙ*ς\ §εηΙ>£ΐ>αΙυΓ ΣψμΙας* ΚχχΙλίξινος] κπΑ— 
λ&ινος ΑΒ. £ 'ΡόοΤος] £ άβΐβ* βΛ^βί^Η. 

677 ά. γράφω» ούτως οη. Β. Ι.&πιηαΐη Ιηάίο&νίΙ €& β &υΙ>ο· 
ηη§. ίμνημόηνοα] φηοΐ αάά. Β. ΡιιίΙ ί^ϋβΓ φι! ΟαΝίχβηί Η&βο 
νβΛΛ ββββ βίΙ)ί ρβΓβυΕβίβδβί. γνόμινον ΑΒΟ. γινόμενο* 0& η *. I,. 

6νομνζ§ια*. οπι. Β. Παγχςάτης] Η&ηο ηϋΓΓΑίίυηβιη αρρο· 
·ι»Κ Ει»ί&ΐΗίιι» ρ. 1016, 58. 

077 *·Άδ$ιαγ*ί] ΑΙ'ώ'ι αραά ΑΐΗβηαβυπι Άόςιατος βοπ&»ίυι\ 
ΆντΐΨΧ*ιοψ\ άτηνίίο* Α. Αδριανός) άνόςιανοζ Β· καΐ κα$νο- 

*?τ* ΑΒΟ «( ΕιΐΜΐ&ϋύιιβ. καΐ *«σ**τ* Ο&η^ I». βίτψ^ψ^ αΐτπιψ 
ΕυβΙαίΗϊιιβ. 1 
ΑτΗΚΝΑκυβ. III. 97 ι Οι 1508 ΙΕ 

( Ιχαρίσατο. χαϊ Κρατίνος δ* ο χωμωδιοποιος Ιν 'Οδνσσενσ* 
>χέχ?.ηχε τον λωτον στεφάνωμα, διά το πάντα τά φυλλώδη 
νπό τών Α&ηναίων στεφανώματα λίγεσ&αι. 6 δέ ΙΙαγχρά- 
της Ιν τω ποιηματι ούχ 'άγλαφνρως εϊρηχεν 

Ονλην ϊρπνλλον, λευχον κρίνον ήδ' νάχιν&ον 
πορφνρίην, λευχον δ* χελιδονίοιο πετηλα 9 
χαϊ ψόόον ειαρινοΐσιν άνοιγόμενον ζεφυροισιν 
οϊπω γαρ φύεν άν&ος Ιπώνυμον Άντινοοιο· 
7 Β 22. Πυλξών» ούτως καλείται 6 στέφανος , ον τγ *Ηρ& 
περιτι&εασιν οί Λάκωνες, ώς φησι Πάμφιλος. 

[Αλλά μην χαϊ Ίάχχαν τινά χαλουμενον οιδα στεφανον 
νπο \Σικυωνίων, ώς φησι Τιμαχίδας ιν ταϊς Γλώσσαις. 
Φιλητάς δ* όντως γράφει , Χ Ίάχχα, Ιν τρ Σιχυωνία ατε* 
φάνωμα ευώδες 

"Εοτηχ\ άμφι χόμας ευώδεας άγχό&ι πατρός 
καλόν Ίαχχαΐον &ηχαμένη στεφανον," 
Σέλευκος δ£ εν τάίς Γλώσσαις ϊλλωτίδα καλεΐσ&αί 
φηαι τον ίχ μνρρίνης πλεχομενον στίφανον, οντά την π*- 
1> ρίμετρον πηχών εϊχοσι, πομπεύειν τε ε*ν τρ τών 'Ελλωτίων 
Ιορτρ. χρασϊ δ* Ιν αντω τά της Ευρώπης οστά κομίζεσ&αι, 
ην Ιχάλουν 'Ελλωτίδα. άγεσ&αι δ£ χαϊ Ιν Κορίν&φ ·τά 
Έλλώτια. ^ 

Θνρεατιχοί. οΰτω καλούνται στέφανοι τίνες παρά Λα· 
χεδαιμονίοις, ως φηαι Σωσίβιος ϊν τοις περϊ &υσιών 7 
ψιλίνους αυτούς φάσχων νυν όνομάζεσ&αι , οντάς Ιχ φοι- 

*. ^ 

% ' 

677 Γ. τον λωτό*] το λωτέ·» Α. V. 1. ονλην Ο. οΰΧην 0*ηί. I·. 

678 α. 27νΧ*ών] ηυΧίων Οαηί. I». ^ ιαςιτι&ίασι Χάχωνις Β. 
•Ιοηχαν] Ιαχαχα Β. Τιμαχίδας] χψαχίίης Β. ίν ταϊς ΓΧώα- 
οαις) 8οπθ€ΐ>αΙαΓ Ιν ταϊς ΓΧώτταις. έν γΧώασαις Β* ΦιΧητας] 
δςπΟβΟ&ίιΐΓ ΦΛήτας. ψιλίτας ΑΒ. 2?ιχνωνίψ] φηοΐ αύά. Β, ςιιβιη 
ρΓ(λ6ΰβά€ηϋ& όντως γ^άφα οπιίϋβΓβ βυβρίοοΓ. ΡοείΕβ νβτιαβ 
ο πι. €. V. 1. άμφϊ χόμας 8οΗ\νβί£Β* άμφίχομα ΟαηΙ. 
ιυώδιας ΑΒ· ινώδιως Ο&ηΙ. αχάδιος I», ίν ταϊς Γλώοοαις] ταϊς 
Ο πι. Β. ΙλΧωτ(δα) &ατίΙ)βθα*ιΐΓ ίΧΧνχΙδα· ΙΧΧωτίδα Β. 

678 1>. ιϊχοσι] δθΓΐ1)β1)αίιΐΓ χ· πομπινην τι Ιψ χ!} Ιορτι) των 
ίλλωτίων χοοιν&ό&ι ίπΐ ινηωηη 9 ην ίκάΧονν /λλωτ/ία Ο· *ΕΧλ<ύ-~ 
χΙων\ 8οι*ίΙ)θ63(ιΐΓ 'ΈλΧωχίωρ. ίΧωτίων Β. <ραοϊ Α· φηοΐ Ο&ΠΙ. 1#. 

^'λλωτ^α] 8θΓί56θΑ(«ΐΓ ·£λλα»τ^α. υαώτ»α Α. δΰΓίοβοαίιΐΓ 
*£λλοίτ««. στίφανο( νινις] ηνίς στίφανο* Β. ΙΕ 1505) 

νίκων. φέρειν δ' αυτούς υπόμνημα της έν θνρέ$ γενομέ- 
νης νίκης τους προστάτας των αγομένων χορών έν τη 
ο ίορτρ ταύτ», οτε και τάς Γυμνοπαιδιάς έπιτελοϋσι. χοροί 
δ' είσϊ το μεν πρόσω παίδων, το δ' εξ άριστον άνδρών, 
γυμνών όρχονμένων και φόντων θαλητου και Αλκμάνος 
ϊ^σματα και τους Διονυσοδότου τον Αάκωνος παιάνας. ' 

% Μελιλωτίνων δέ στεφάνων μνημονεύει "Μεξις έν Κρα-> 
τευα η Φαρμακοπώλρ ούτως 

^ Στεφάνους τε πολλούς κρεμάμενους μελιλωτίνους:" ί 
Έπι&υμίς. Σέλευκος φησι „Τ* 1 πάντα στεφανωματα.* 
Τιμαχίδας δε φησι τά παντοδαπά στεφανώματα, ά τάς 
ά γυναίκας φορεΐν, ούτως καλεϊσ&αι. νπο&νμϊς δέ και νπο- 
ΰνμιάδες στέφανοι παρ 9 Αίολευσι και "Ιωσιν, ους περί 
τους τράχηλους περιετί&εντο , ώς σαφώς έστι μα&είν εχ 
της Αλκαίου καϊ Ανακρέοντος ποιησεως. Φιλητάς δ' έν 
ι*Η£ Άτάκτοις^ νπο&νμίδας Αεσβίονς φησί καλεΐν μυρσίνης 
χλώνα, περϊ ον πλεκειν Χα και άλλα άν&η. και υπογλωτ- 
τις δε* στεφάνου^ έστιν εΊδος. Θεόδωρος δ* έν ταϊςΑττικαΐς 
Γ).ώσσαις στεφάνων πλοκής γένος παρά Πλάτωνι έν Μ 
χακουμένω. 

β 23. Ευρίσκω δε* χαϊ παρά τοις χωμικοΐς κυλιστών τινα 
χαλούμενον στέφανον, και μνημονεύοντα αύτοϋ Άύχιππον 
ίν Γίνωνι οια τούτων 

Ά&ωος άποδύς ΦοΙμάτιον απέρχεται αντονς] αύτούς Β. 
678 ο* χοροί δ* ίϊαΐ γ· ο μ)ν πρώτος παίδων 6 δϊ δίύτιρος Ιφη- 
βωτ' 6 & τρίτος ανδρών λν^ΙΙοηϋίίοΜυβ αά ΡΙυ&ΓοΗί Μοκϋ. νοί. 
VI. ρ. 1200. μίλιλωτΐνων ΑΒ. μιλιωτίναν Ι*. I» 001. Β. 

Κρατάς 8θ1ι>ν€ί§Η. ΙΛΗ χρατ/α. ούτως ΟΚΙ. Β. 

μιΐιίωτίνων ίϊ στιγάνων μν^μορινη «λ&ς. φάψας Μ φ^ο* ύηο&νμίδας 
Χιοβίους ηαλπρ μυρσίνης ηλωτα — €. Έπ&υμΙς δοΗνβί^Η. 

&υμίδίς €α8&υ1)οηυ>.' ίΛ\)ή ίηι&νμάς. Τψαχίύας] τψνχίδ^ς β. 

678 ά. νπο&νμΙς] ίη&νμΐς δοΗννβίξΗ. νπο&υμίδις η νηο&νμιάίις 
οτ/φα*ο* — ΒΙοπιΠεΜαβ α<1 Α1<*βί ίτα§ιη. 40. ΙηοΟνμΙς δϊ] *> 
οιη. Β. πιρατί&ιηο) πιριί&ιντο Β. Φ»Ι η %άς] βοποβο,αιίΓ 

Φ,λψας. ψιλίτας Α. τοϊς Άτάχτοις) τοΐς οιη. Β. υποϊυμίδας 

ΑΒΟ. ϊποϊυμιάδας Οαη*. I,. ηΧωνα] Μνας Β. *«»ς Άττιχαϊςΐ 
%άίς] οιη. Β. 1 

678 -φ Λα τούτω» βιη. Β. «,-ιοόνς ΤοορΙοβ Εοιβικίαί. το!. 

97 * 1510 ΙΕ 

στέφανον $χων των Ιχχνλίστων οϊχαδε. 
Άλεξις δ* & μίν !Αγώνιδι η *Ιππίσχω 

υ τρίτος ούτος ο εχει 
σνχων χνλιστόν στεφανον, άλλ' ϊχαιρε χάί 
ζών τοΐς τοιοντοις. 
Ιν δέ Σχείρωνί φησιν 
, "ίίσπερ χνλιστδς στέφανος αιωρούμενος, 
μνημονεύει δ' αντον χάί Αντιφάνης Ιν Έαντον έρώντι. 
ί ίνβονλος δ* Ιν Οϊνομάφ η Πέλοπι 

Περιφοραΐς χνχλονμενος 
ωσπερ χνλκηδς στέφανος, 
τις ονν οντος 6 χνλιστίς; οϊδα γαρ τον θνατειρηνόν Νί- 
χανδρον εν τοΐς *Αττιχοϊς όνόμασι λέγοντα τάδε ,/Ζχχνλι- 
σιοι στέφανοι , χαϊ μάλιστα οΐ εχ ροδων. α χαϊ το είδος 
όποιον ζητω> ω Κννονλχε· χαϊ μη μοι εΐπρς οτι δεΐ τονς 
αδρούς άχούειν. σύ γαρ ει 6 τα εν τοΐς βιβλίοις ου μόνον 
απόρρητα εχλεγων, άλλο) χαϊ διορνττων, χα&άπερ οΐ παρά 
Βάτων* τψ χωμωδιοποιω Ιν ^Συνεξαπατώντι φιλόσοφοι, 
περι ων και 2οφοχλης Σννδείπνοις φησϊν ονσί σοι πα- 
ραπλησίοις 
679 Οντοι γενειον ωδε χρη διηλκρές 

φορονντα χάντίπαιδα χαϊ γένει μεγαν 
γαστρος χαλεΐσ&αι παΐδα^ του πατρός παρόν. 
Ιπειδη ονν ηδη χαϊ συ πεπληρωσαι ου μόνον των του 

ΙΠ. ρ. 37. Ι·Π>Η ίποδους* *»ρ ΙχχυΧάτνν Α β* ΡοΙΙιιχ VII, 199. 
χον ίχ κυλιστών €»η*. Γ». 4* #? μ)ν οιη. Β. V. 1. ούτος 
ΜβίηβΜΐΙϊ ρ. 74. 1·6$Λ&*11Γ ί* οντος. 2κ*1ρωνι] τ£ σχιίρωνιΒ, 

φηαϊψ 0111. Β. β' αυτόν ΟΠΙ. Β. Αντιφάνης] ΡοΙΙυΧ , 

1. 1. χαϊ χυΧ*οχορ Λ ίίρηχΐν Αντιφάνης. 

678 ί. ΕιώυΙί Υ6γ1)Λ ΟπιΙββΟ πιριφοραΊς &ΗιιΙίί ΕιΐϋΙ&ίΗίυ· ρ. 
1538, 42. ϋΜ 8επρίιιπ\ ώοπιρ τ#ς # οϊδα γαρ ΑΒ· Α1>ει*&( γαρ. 

τοίς *Αντιχθ\ς'\ τοΐς Οίη. Β. χάδι οηι. Β· ίχχυλίσιοι Α Β 
β4 ΕαβΙ&ίΜυβ. ίχχΜσιοΛ €. ίχχνλίατιοι ΟαπΙ* Ιι· χαϊ μη μοι — 
αχονβιν] §Χη 6* α* οΐ αβροί 0. βάχωνι Α. χάχωνι Ο&ηΙ. 1#. 

ΣυψδιΙηνοις (Γγ. 3. ρ. 605.)) οννδιιπνοι Β. ΐίβιη βί ΐη Α βα-ίρίυιη 
ίηνβηίβίϋΓ, νβΠΙ Υ)&1>6Η ροΐβπΐ Ο&βαίιοοηί εοιτβοϋο ΣυνδιΙηνω. 

679 &. V. 1. Οΰ το»] ου το Β. διηλιγϊς Ο&βαιώοηυ». όιη- 
ΧηφΊς €αη(. Χ. οΊι/λ«φ*ς Α. Υ. 2. κα»* άνχί.χαιία Α. ον η«- 
%1»7ρωσα<] ονμη»ηλήρωσαι Α. ο^ Ι/υκκλ^οαΗηκ» 8ο!ι\ν€ΐ^(ι. « 4 9 » 

' ΙΕ 1511 

γλανχσυ χρονιών, άλλα χαϊ της άειζάον βοτόνης, ης α 
*Αν&ηδονιος έχεϊνος δαίμων έμφορη&εϊς ά&άνατος πάλιν 
η τις γέγονε, λέγε ημϊν περϊ του προχιιιιένον, 'ίνα μη χατά 
τον &εϊον Πλάτωνα νπολάβωμέν οι άπο&ανο\τα μετα· 
μορφω&ηναι εν τω περϊ ψυχής, τους μίν γαρ τάς γάστρα 

1> μαργίας τ* χαϊ ύβρεις χαϊ φιλοποσίας μεμελετηχότας χαϊ 
μη διευλαβουμένους εις τα των ονων γένη χαϊ των τοιού~ 
τωγ &ηρίων ειχδς Έ ΙνδνεσΘ-αι. 

24. Άπορουντος 3* αυτού, Έπϊ Ιτερον , φησϊ, στί- 
φαί'ον μεταβηαομαι , ο Ονλπιανός , τον σρου&ιον χαλούμε- 
νον , ου μ4μνηται μέν 6 *Ασχληπιάδης , παρατι&έμενος τα 
εχ των Εύβούλον 2τεφανοπωλίδων ταύτα „*Λ μάχαρ 
τρις εχουσ' Ιν δωματίω στρού&ιον άεροφόρητον, λεπτότα- 
τον περϊ σώμα συνιλλεσται τε ηδυπότατον περϊ νυμφίον 
εντριχα, χισσδς όπως χαλάμω περιφυεται αυξόμενος έαρος 

« όλολυγδνος ερωτι χατατετηχώς·" πλέχεται δ* οντος Ιχ του 
οτρου&ίου χαλουμένου ανϋ-ονς , ου μνημονεύει, Θεόφραστος 
ίν 'έχτφ φυτεχης Ιστορίας ίν τούτοις »Αν&εϊ δέ χαϊ ή 
Ίρις του &έρους χαϊ το στρού&ιον χαλονμενον, ο τή μίν 
όψει χαλδν άν&ος, άοσμον δέ." Γαλήνη δ' η ^Σμυρναία 
στρν&ίον αυτόν δνομαζει· 

Πό&ος. όντως τις στέφανος ονομάζεται, ως Νίχανδρός 
φησιν 6 Κολοφώνιος ίν Ιλωσσαις' χαϊ ΐσως δ από του 
οντω χαλουμένου πό&ου αν&ονς πλεχόμενος, ου μνημο* 
νενει δ αντδς Θεόφραστος εν τω έχτω των Φυτικών 

χ^ανίνν ΑΒ. χρανιίων 0*ηϊ. Ι* α*»ζώον] άΐζύον Α. ηάΧιν η 

τις ΚογΙ οοιταρίβ. άΧ^τηχ^ς Αά&πιυβ. Πλάτωνα] ϊη ΡΗ&βΑοηβ 
ρ. 81 β. νηολάβωιαν Α ε υ πι Ο&βαυοοηο. άπσλάβωμιν €αη(. Ι». 

079 ο. Λαυλαβον/ανους] Λ ίυΧαβανμίνους Β. Αριιά ΡΙ&Ιοηεαι 
δαυλαβημ^ους. μηαβψομα* Β. 1»β£€ΐ>ίΐΙϋΓ μπαβήσομιν, 

οτ> 6 όσκΧηηώόης α τ /φανό ν χινα οτρού&ιον φησίν ά(ροφόρτ,τον λ«ττό- 
τ ντον , απο τον οτρον&ίου αν&ους, ο τζ μίν όψ« ίατί χαΧοψ, αοσμον 
64 €· μάχαρ η τις Α. μάκρη τ»ς Ο^ηί. 1λ. ηιρϊ θύμα— ηδν- 

ηοταχοψ ΛΟΟβΜβπιιιΙ βχ Α. σνηΧλιστα* τέ] οννίλΧιτα* 8οηΛ»'βί£θ.. 

πιρί νυμφίον 8οη\νβϊ§ΐι. 8θΓίθ6θα(τΐΓ πιρινύμφιον. ιντριχα 
χκίαος Α. *ύτο*£0χ»σοος Β. ιντρ^ι^κσσος €αηέ« ί». 

670 ο. άτ ?χτφ φντιχης Ιστορίας] Ολό, 8, 3. ρ. 218. Ιατορίαζ 
οτη. Β. 8οπΙ>β1>&*ιΐΓ Ιρ*ς. στοού^ο^] Αριιά ΤηβορίϊΓα- 

κΙχιβι ατρου&(ορ. οτρν&ίον €αη1. I». στρν&ίον $εη>νβί$Η. βοαϋο. 
οντωβ καλον/ι/ΐΌΐ/ Β* δ «ν«ός οιη. Β. 151* ΙΕ 

- 

(1 γράφων ωδε' „Τα δε* &ερινα μάλλον, η τε λυχνϊς χαϊ το 
άιος αν&ος χαϊ το κρίνον χαϊ ϊφυον χαϊ άμάραχος 6 
Ψρύγιος, ετι ό πυ&ος χαλού μένος, ούτος δ* εστϊ διτ- 
τός , ό μίν έχων το αν&ος ομοιον ναχίν&ω , ό έτερος 
αχρως, έχλευχος, ω χρώνται προς τους τάφους." 
Καταλέγει δ' Ενβονλος χαϊ άλλον ς στεφάνους \ 
Αιγίδιον^ ου δ£ τονδε φορηοεις ( 
στεφανον πολυποίχιλον άνϋ-εων , 
γρυπότατον^ χαριέατατον, ω Ζεϋ' 
τις γαρ αύτον έχουσα φιλήσει; 
• χάν τοις έξης τάδε φησϊ 

* ^Στεφάνορς Χαως βούλεσ&ε· ποτεβ ερπυλλίνους, 
7} μυρτίνους, η των δι* ξην&ισμενων ; 
Β. των μνρτινων βουλόμε&α τούτων, 
συ ταλλα πωλεί πάντα πλην των μυρτίνων. 
25. Φιλύρινος. Χέναρχος Στρατιώτη 

Φιλύρας είχε γαρ 
ρ παΐς αφνλλον στέφανον άμφιχείμενον. 
Καλούνται δέ τίνες χαϊ ίλιχτοϊ στέφανοι, ωσπιρ παρ* 
I Αλεξανδρεϋσι μέχρι χαϊ νυν. μνημόνευα δ' αυτών Χαι- 
ρημων 6 τραγψδιοποώς εν Διονύσφ δια τούτων 
Κισσω τε ναρχίσσω τε τριέλιχας χύχλφ 
στεφάνων Ιλιχτών. 
ΣΓερϊ δέ των ίν Λιγίπτω άέϊ αν&ούντων στέφανων 
. >£λλάνιχος εν τοις ΑιγυπτιαχοΧς ουτω γράφει „ΙΙόλις επι- 079 ά. #κ τ# Λ. τ$ οιη. Β, Οαηί. Γ·. ?χτ» Β. δετίΙβ&αίυΓ ς'. 
γράφων ωδε οηι. Β, φΐί φηαΐ ίηίοΓί ροβΐ Ό-ιρινά. Τηβο- 
ρΐίταιίί υ€γο& ίΐοηιηι αίΓβΓί ρ. 080 Γ. ύνϋ-ος οηι. Β. κρίνον] 
κρίνον Β. \ηριν&ον ίη ΤΗοορηΓ&βίο βάβο&ίυτ. Γτ» δ' 5] ΐτι χαϊ 

I Β. .V. 1. ΑΙγΙδιον] άργΙδιον Β. 

679 β. V. 1. αότερ*] ΙΛ&ή πότερον. Επιβηιΐ&τϋ Οαηίβηιβ. 
V. 2.'δαϋτ ι νΟ·ίσμί'νων ΡθΓ5θηΐΐ3. ΓιίΙίΠ διην&ψι/νων. V. 3. Ρθ8(: 

ιόντων αΐπμικί οιτιίβίδβο νίββίπτ. Όοηγηρο «(1 Λπ3ΐομΗ. ΡΗιΙί 
τ. 361. ρ. 44. βεηοβη^ιιιίι νϊάβ^αίϋΓ (ίονλομι&α τοι·των£· ού δι | 
ΐχηαντα π»λη τ άλλα πλην — :.' V. 4. ου τάλλα] δοηοβο&ΙιΐΓ ού τ* 
ϊίλλ», Ιλιχτοϊ στέφανοι] στέφανοι οιη. Β. ωσπίρ] ώς Β. 

070. ΐ. δ' αντων. οηι. Β. Ι» βΐ Λ« τούτων οηι. Β. 

ΗβΙΙαηϊώ β* Οεηιείηί Ιοοοβ οηι. ϋ. «οΐς βΐ ούτω γράφει οη». Β. ΙΕ 1513 

ποταμιη Τίνδιον 6νομα» αυτί} &εων όμηγυρις χαϊ ιερόν 
μέγα χαϊ άγνόν Ιν μέστ} γ// πόλει λι&ινον χαϊ &νρετρα 
λί&ινα. εσω του άρον άχαν&αι πεφυχάσι λευχαϊ χαϊ με'- 
6 80 λαιναι. επ' αύταις οί στέφανοι επιβέβληνται άνω της 
άχάν&ον τον αν&ους χαϊ ροιης αν&ους χαϊ αμπέλου πε·* 
πλεγμένοι* χαϊ ούτοι άεϊ άν&έουσι. τους στέφανους άπε- 
■&εντο οι &εοϊ έν Αιγύπτια 9 πυ&όμενοι βασιλεύειν τον 
Βάβνν, ος εστί Τνφών." Λημι'μριος δ' εν τφ περί των 
χατ' Αιγνπτον περϊ "Αβνδον πόλιν τάς άχάν&ας ταύτας 
είναι φηρι γράφων όντως ,?Εχει δε χαϊ 6 χάτω τόπος χαϊ 
αχαν&άν τίνα όένδρον, ο τον χαρπόν φέρει στρογγύλον 

1> Ιπί τίνων κλωνιών περιφερών, άν&εϊ δ* οντος όταν ώρα 
*7, χαϊ Ιστϊ τω χρω ματ ι το άνΰ-ος χαλλιφεγγες. λέγεται δί 
τις μν&ος υπό των Αιγυπτίων , ότι οί Αι&ίοπες στελλό- 
μενο* εις Τροίαν υπό του Τι&ωνοϋ, έπεϊ ηχούσαν τον 
Μψνονα τετελευτιμέναι , εν τούτο) τφ τόπω τονς στεφά- β 
νονς ανεβαλον επϊ τας αχαν&ας, εστι δέ παραπλήσια τα 
χλιίνια στιφάνοις, άφ' ων το ανΟ-ος φύεται 6 δέ προει- 
ρημίνος Έλλάνιχος χαιΆμασιν Αιγνπτον βασιλενσαι, Ιδιώ- 
την οντα χαϊ των τυχόντων ::ατά τον πρώτον βίον, δια 

β στεφάνου δωρεάν, ον επεμψεν, άν&εων πλίξάμενος τιι ωρφ 
περιχα)Μστάτων , γενε'&λια ίπιτελονντι Πατάρμιδι τφ ττίς 
Αιγύπτου τότε, βασιλεύοντι. τούτον γαρ ησ&ε'ντα τω χαλ- 
λει του στεφάνου χαϊ έπϊ δεϊπνον χαλεσαι, τον Άμασιν 
χαϊ μετά ταύτα των φίλων 'ενα αυτόν έχοντα εχπέαψαι οΰτω] ούτως Α. Πόλις] ϊηη Β. αΰτη 8θητν«ϊ§Κ. 

€80 &. αύταία δαίΐϊΐαβίιι· ΕχβιχίΙαΗ. Ρΐίηιαη. ρ. 377· *ότοϊς Β, 
Οαι.ί. Γι. οίΑΒ. ό* οίΐ,'ιΐηΐ. \*. ροι^ς ιΣ>*0Όϊ/ς] ]~ιίϋΓί όοι^ς άν&ος» 
Κηΐ£Π(Ιανϋ Οβηΐβπίβ. ούτοι ΑΒ. ορτως €αιι(. ί·. Ί\>φων] δθΓΪ— 

1>60&ΙαΓ Τνφωτ, "Αβυδον ΒοιΊίβΙίαβ αιΐ $ΐερΗ&ηυιιι Β^ζαηΙ. ρ. 14. 
Ι^ίΒη άβυΐον· ψηοί γράφων όντως} φηαΐν όντως Β. χαί ο} 

χαί Ο πι. Β. Ζκαν&άν τινα] ^χαν&άνπνον Β. 

680 χολλιφί/^ς δαΙηιαβίιΐΒ. ΙΛοΗ χαϊ άφ(γγίς. 

680 ο. ηΐβίχαλλιστάτων Α. ηιριχαΧΧώ* €. π«ρ*χαλλ/στατον €αηί. Γι. 
Πατάρμιδι — Πατάρμώος] ηαρτάμιδι — ηαρτάμιδος Ο^ηί. 1». 
ΚιηβηάαΙιιιη βχ ΑΟ. ονν&ηματιαίων όϊ οτιψάτων, ϊβγο).αβι\μίν*ψ 1514 ΙΕ 

ποτΐ χαϊ στρατηγόν, Αίγυπτιων αντω πολεμοίντων' νφ* 
ων δια τό του Πατάρμιδος μΧσος άποφαν&ηναι βασιλέα. 

26. Συν&ηματιαΐοι στέφανοι, ηργολαβημένοι χαϊ έχδό- 
σιμοι. Αριστοφάνης ίν Θεσμοφοριαζούσαις 

Πλέξαι στεφάνους συν&ηματιαΊους εΐχοσιν. 
ά Χορών όν. Άπίων έν τω περϊ της 'Ρωμαϊχης διαλέ- 
χτου φησϊ τον στέφανον πάλαι χορωνόν χαλούμενον > από 
του τους χορευτάς έν τοις &εάτροις αύτφ χρήσ&αι, αν- 
τους τε ηεριχειμένονς χαϊ Ιπϊ τον στέφανον άγωνιζομένους^ 
χα&ώς έν τοις ^Σιμωνίδον έπΐγράμμασιν Ιδεΐν εστίν ουτω 
καλουμένου 

Φοίβος έσαγεΐται Τννδαρίδί]σιν αοιδης % 
αν άμετροι τέττιγες Ιπεστέψαντο χορωνφ. 
Άχίνίοι. στέφανοί τίνες χαλοϋνται ούτως , οΐ έχ της 
άχίνου του φυτού πλεχόμενοι , ως φησιν δένδρων ο Ιατρός, 
ααρέ&ετο δ* αυτού την λέξιν Παρ&ένιος ο τον Διονυσίου 
β έν τω πρωτω των παρά τοις ΙστοριχοΊς λέξεων. 

27. Στεφανωματιχά δ* άν&η χαταλέγει Θεόφραστος 
τάδε, ϊον, Διός αν&ος, ϊφνον, ημεροχαλλές. πρώτον δί · 
των άν&έων έχφαίνεσ&αί φησι τό λευχόϊον, άμα δ 1 αυτω 
χαϊ το φλόγινον χαλούμενον τό άγριον έπειτα νάρχισσον 
χαϊ λείριον, χαϊ των όρείων ανεμώνης γένος τό χαλούμε- 

» 

χ α 2 Ιχδοσψαί*** μίμνηται άριστοφάνης Ο. Συνθ-ημ βτιβϊοι] συνΟη- 

μάταιο* ΑΒ. $ν οπί. Β. θ§ομοφο()ίαζον9αις) V. 458. 

27λ«3α» σηφάνονς] στιφάψους πλίζα* ΑΒ. 
» 680 ά. Χοςω*όγ] Χοοωνός ΟωΙυ&οηαβ. Σιμωνίδης] Ργ. 129* 

ρ. 305. Ο ν Τ·»] όντως Α. χαλονμίνον] χαλονμ*ροχ Ρΐ1Γ8&ΠΙ1Β. 

άοιδης αν 8ο1ινβί£ιι. άοίδησαν ϋαη*. 1*, αδηψ· αλλ* Ιαεοϋβίυβ 
ρ. 356. ίηιστίψαντο Λ ει €&*αα1>οηιΐ8. έη/μψαηο Οαηί. ί·. 
*Αχίηοτ Οββαυβοηιιβ. άχίννιοι €αη(. I·. ά*1*ου\ 1·Π>Η ακίδος. 

Εηιεη(1&γΗ €αη(βηιβ. Ιν τφ πςωτω] Ιν α ω Β. 

680 β. θιόφααοτος] Η. Ρ. VI. 6, 1 1. ρ. 2 15. αλλα 
η χα* δη τάδι Ο. Χον) Ιωνιαν άιχϋ ΤΗβορΗταβΙα·. ημιοο- 
Μαλλί ς ΑΒΟ. ημ$οοκαλϊς Οαηι. Ια. ιτςωτον 01) πόντο* τ« Β. 
φησ») Η>ίΛ. 8, 1. ρ. 217. άμα δ* — αγ^ιον οιη. 0. το φΐό- 
γ%νοχ 8εΗ\νβί£Η. το φλόνον Α. τό φλοχα ΟαηΙ. 1^. τόι» φλόγα Β. \ϋβ 
ΒοηοΙβΙϊυηοηι. τό αγοιον €*η(. I-·. το·» ιϊ^οκ ΑΒ. κα» λ«<'- 

$40* — λ\ψω*1α Μαλονμίνη οπί. Ο. λι^» 0 * ΤΗβορΙίΓΜίιι·. αιοιο» 
Α. αι^ιο* €αη*. Κ. χα* τώτ — οο#*ον] Ηαοο βχαάβηιηΐ βχ Η- 
1>ΓΪβ ΤΚβορΗΓΜίβΐβ. και των οοιίων άι*μ»τηζ δεΗ^βΙ^Η. χαϊ τώτ 

\ 

5 4 ΙΕ 1515 

νον Βρτιον χαϊ τδ του βολβού χώδνον. σνμηλίχονσι γάς , 
χαϊ τοντ' €νιοι πς στεφάνους, ίπϊ τούτοις ν τ* οτνάν&η 
χαϊ το μελάνων, χαϊ των αγρίων ο γ« έλίχρνσος χαϊ της 
Γ ανεμώνης η λειμώνια χαλονμένη, χαϊ ξίφιον χαϊ νάχιν&ος. 
το δέ ρόδον νστερεϊ τούτων χαϊ τε^νταϊον μίν φαίνεται, 
πρώτον δέ πανεται. τα δί &ερινά μάλλον, η τ* λνχνϊς χαϊ 
το Λιος αν&ος χαϊ το χρίνον χαϊ τδ ΐφνον χαϊ αμάρα- 
χος Φρνγιος, ϊτι δ* δ πό&ος χαλοί μένος, έν δέ τω Ινάτω 
6 αντνς Θεόφραστος φησιν 9 ,*Εάν τις τον Ιλιχρνσον τω 
άν&ει στεφανωται, ενχλειαν ϊσχει μύρια ραίνων." μνημο- 
νεύει αντον Άλχμαν Ιν τούτοις 
681 Και τιν άγομαι φίροισα 

τόνδ' ίλιχρύσω πνλεών' άχηράτω χνπαίρω. 
^ χαϊΊβυχος 

Μύρτα Τί χαϊ Τα χαϊ ελίχρυσος, 

μάλά τε χαϊ ρόδα, 

χαϊ τέρεινα δάφνα. 
Κρατίνος δ* 4ν Μαλ&αχοΐς φησιν 

Έρπύλλφ, χρόχοις, ναχίν&οις , Ιλιχρνσον χ)Λδοις. 
ϊΰτι το αν&ος οαοιον λωτφ. Θεμυσταγόρας δ' ο Έφέ~ 
σιος έν ττ} εηιγραφομέν^ χρνσέβ βιβλω άηδ της πρώτης οριορ μαρψννηρ νβ. Κ\ χαϊ τ*>Ρ βατά τρι&ν άημωψης Οαη(. Γι. 
όριιον δοήνβιςΗ. Ιήοιί $ριον. βολβού ΤΚβορΚτίΐβΙυβ. βοίχοϋ 
Ο&ηΙ. Υ», κώδνον ΑΒ. χώδιοψ (ϋαηί. Γί. η λίψωχία ΤηβορΗτα- 
8*118. η λψωρία ΑΒ. χλψνρία ΟαηΙ. 1». 

680 Γ. τά *· Φιριρα — ] Ηββε ΕΜυϋ* ρ. 679 Λ. χρίρορ 
8εη\»6Ϊ£Η. βάίίιο. χρϊνορ €»η*. Ια. Ιρ δϊ τ$] τ£ οιη. Β. 
ίνάιφ (19, 3. ρ. 325.)] 8οπ1>βθΛ*υΓ 4>\ Α αιίτος θιόφραστος 
οπι. Β. φησιρ „*Εάρ *»ς] *Κ ψηοΐ Β. σ% ι φ ανώι α* 8εΗ\νβί§Η. 
στίφοηϋτχ Α. οτ^α*»-» Β. στ<φα»Όί/Γτα» Οιη*. I·. ραΐ*·»»] ραίωνλ, 

681 α. ΑΙαη&ηίβ τ. 1. ·η? Οαηααποηιιβ. τ»/ ΟαηΙ. Γι. φ/ροιοα 
Λ βΐ Οαβαιι&οηυβ. φίρασαψ ΟαηΙ. Ι-#. V· 2* ίΐνλί·»* ] ηνλ<« 
<^αηΙ. 1*. πι/λ/νιν €Ε9»υ1>οηιΐ8. άχηράτ» Οαβ&ιιοοηιιβ. άχηράιωρ 
£λπϊ» Γι. χνπαΐρν λΥβΙοΙιβηιβ ρ. 47. Ι^ΐΙ>Γ8 χυπίρν. ηύηαιρορ 
€Χ ΑΙοηίΛηβ ιηβιηοΓαΙ ΕϋβΙαίηίυΐΊ ρ. 1648, 7. νίά. Κοβη. αά ΟΓβ- 
%οτ. ρ. 251· \\>γ€\ τ. 3. τ/ρ«·»α] τ/^»να 0»η*. 1». Ειηβ»άατίΙ 
€αη!βηιβ. ί' Ιρ βΐ φ^σί» οπι. Β. ΟΐΆϋηί τβΓβιιηι ΓβρεΙϋ 
ρ. 685 Ο. ίπηραγομίρρ ΟΜ. Β. Β» €αηί. I·. Α. 1516 ΙΕ 

* δρεψαμένης νίμψης Ελιχρίαης όνομα τό αν&ος ονομασ&η- 
ναι, τα δέ κρίνα φησϊν 6 Θεόφραστος είναι καϊ πορφυ- 
ραν&ή. Φιφνος δέ τό κρίνον *νφ' ων μέν λείριον^ νφ' 
ων δ* Τον καλεϊα&αι. Κορίν&ιοι δ* αννδ χαϊ αμβροσίαν 
χαλουσιν, ως φησι Νίχανδρος Ιν Γλωσσαις. Διοχλης δ' έν 
τω περί Ό'ανασίμων φαρμάχων ^Αμαρακον (φηάϊν) ον 
οάμψυχόν τίνες καλοναι." 

28. Κοσμοσανδάλων δέ μν)]μονείει Κρατίνος ίν Μαλ- 
Ό-αχοΐς δια τούτων 

Κεφαλήν άν&εμοις ίρέπτομαι, 
λειρίοις, ρόδοις, κρίνεσιν, κοσμοοανδάλοις. 
3 Κ)*έαρχος δ' εν δεντερφ βίων ^'Ορα (φησϊ) .τους τό χο~ 
αμοΰάνδαλον άνευρόντας Λακεδαιμονίους, οϊ τον παλαιό" 
τατον της πολιτικής χόσμον σνμπατηααντες εξετραχηλίσ&η- 
#αν* διόπερ καλώς περϊ αυτών εϊρηχεν ό κωμωδιοποιός 
Αντιφάνης εν Κι&αριστϊ} 

Ουκ έφναων οι Λάκωνες ως απορ&ητοί ποτε % 
νυν δ' όμηρενουσ' έχοντες πορφυρούς κεκρυφάλονς 
Ίκεαιος δ' Ιν δεντερφ περϊ νλης τό λευκόϊόν φησι μεσό- 
τητά τινα εχειν εν τω ατνφειν, πολύ δ' άρίστην εύωδίαν 081 I). τό αν&ος] χψ άνθ-η Β. χρίνα 64 χρίνον €. χρϊνα β4 
κρίνον Τ», ο Θεόφραστος] Η. Ρ. VI. 0, 3. ρ. 212. 

Ι£ηρ/νΟ%ο* δ' αντο χαϊ] χαϊ χορίνθ-^ο* δί αυτό Β. γλώσσας Α Β. 

γλώτχαις (^&ηί. ία, Λ$οχλης δ ] δ* 0111. Β. άμάραχον δ4 χινες 

τον αάμψνχον χαΧονΟιν & αμάραχον Ο. άμαραχον €αηί. 1<· 

ον Α· ο Ο&ηΙ. \λ. αάμψνχον] οάμψονχον Λ. ίν διά τού^ 
των οηι. Β. Ο&ϋηί νίΓοα αΙΓβΓΐ ρ. 685 1>. ΟγλΙπιϊ, ΟΙβαι*- 
οηί β! ΑηΙιρηαηίβ Ιοοοβ οηι. Ο. χιψαΧην άν&ίμοίς ίρ/πτομαι &θΜ. 
Λ Β. οηι. Οαηί. Γι. χρίνιοιν ΡοΓβοηαβ. δεηοοΙι&ϋΐΓ χρίνοιαι. 
χοσμοσανδάΧοις] χοομοαανδάΧΧος Α. 

081 ο. τους ιό χοαμοοάνδαΧον ΑΒ. χους χοσμοτάνδαλον (βιο) 
Οιη*. Γ·. ίν Κι&αριστι}] ίν οιη. Β. δ' δμηρήουο* ΕΙηιβΙβϊυβ 
ίη Ε<1ίη1>ιιι*£ΐι Κβνίβιν νοί. XIX. ρ. 86. Γ.β£β1)αΙιΐΓ δ' όμηρίίους. όΥ 
Ιμηρίους Β. Λββείπιιεβ εοηΐτα ΟΐβΒίρηοηΙβηι ρ. 72, 33. 118*. αΙ> 
Μβίηβΐάο Εά ΕυρΗοηυη. ρ. 11. ι*υηιρ&Γ&Ιιΐ3 Μχ*δαψόνΜ δ' οϊ χα- 
λαίηωροι προσαψάμΐνοί μόνον χονιων των μρμγμάτων Ι* άρχϊ\ς πιρί τιμ 
του Ιιρου χατάΧηψιν, οί χων '£ΧΧηνων ποτι ά*ιούντίς ηγψόνα «»ν«*, 
ψυν όμηρίύσοντις χαϊ χης συμφοράς ίηίδί&ν αοιησόμινοι. μίΧΧουαίΡ ώς 
ΆΜ&νδρον άνατάμπια&α* — . αορφυροΐς] πορφυρούς Α, α» βοΐοΐ 

ίη ·Ιιηί1ίοα8. δ' νρίατψ] άρίστην Β. ΙΕ 1517 

* 

ά χαϊ δυναμένη» τερπε#, αλλά προς ολίγιστον. το δέ μέλαν, , 
φησϊ, την μέν αυτήν &εωρίαν ίχη % ευώδες ©*' Ιστϊ πολύ 
μάλλον, Απολλόδωρος δ* $ν τω περϊ &ηρίων ψηοϊ ,,Χα- 
μαίππνν , οί δέ ολόχυρον^ οί δ\ *Α&ηνησιν ίωνιαν, οι δέ 
χατ Σύβοιαν σιδηρϊτιν." Νίχανδρος δ* *ν δευτίρω Γεωρ- 
γιχών — τά δ' έπη ολίγον ύστερον παρα&ησομαι, οταν 
πιρϊ πάντων των σηφανωματιχών άν&ών δκξε'ρχωμαι — 
τά Γον, χ φησϊν, Ίωνιάδες τινές νυμφαι "Ιωνι έχαρίσαντο 
πρώτω, τον δέ νάρχισσον έν τω ϊχτφ περϊ φυτών Ιστορίας 

β δ Θεόφραστος χαλείσ&αί φησι χαϊ λείριον. ιί&' νποβάς 
ώς διαλλάσσοντα τί&ησι νάρχισσον χαϊ λείριον. Ευμαχος 
δ* ο Κορχνραΐος εν 'Ριζοτομιχώ χαϊ άχαχαλλίδα φησϊ 
χαλεϊσ&αι τον νάρχισσον χαϊ χρόταλρν. του δ* ημεροχαλ- 
λους χαλουμίνου άν&ονς, ο την μέν νύχτα μαραίνεται, 
άμα δέ τω ηλίω ανατέλλοντι &άλλιι, μνημονεύει Κρατίνος 
Ιν Μαλ&αχοΐς λίγων όντως „Ήμεροχαλλεΐ τ« τω φιλου- 
μένφ." „Τής δέ ερπνλλου {φησϊ Θεόφραστος) την άγριον 

ί χομ'ιζοντες εχ των αγρών φυτευουσιν ιν Σιχυώνι χαϊ Ά&η-, 

, νησιν ίχ του * Υμηττού, παρ* ά?Λοις δ* ορη πλήρη έστϊ 
του άν&ους 9 χα&άπερ έν Θράχΐ)." Φιλϊνος δέ φησιν αυ- 
τήν ζνγίδα χαλεϊσ&αι. περϊ δέ της λυχνίδος λίγων *Λμι~ 
ρίας δ Μαχεδών έν τω 'Ριζοτομιχω φησιν άναφΰναι αύτην 
έχ των * Αφροδίτης λουτρών , οτε Ηφαίστω αυγχοιμηβεϊσα 
η [Αφροδίτη λούοιτο. είναι δ* άρίστιγν έν Κύπρω χαϊ 
Λημνω, έτι δέ ^τρογγυλρ χαϊ "Ερυχι χαϊ Κυ&ήροις." η 681 θ. ΑροΙΙοάοπ Ιοοαιη οηι. Ο. Χαμαίπιτυν δοΜνβί^Η. 

6<ΐί('ιο. χαμα»ηίτνν €αηΐ. Ι*. οί δϊ δλόχνρον (όλόχυρον Α) βάά. 

Α Β. οηι. €αηί. I», Ιωνών, οί] Ιωνία*· οί βοηινβί&η. «άίϋο. Ιν- 
ηανοϊ Β, ΟλιϊΙ. Ι*. Ιωνίαν οί ίη πιαΓ£ΐηβ οοΓΓβχβΓΒί Οαηίοηιβ. 
αιδηρηιν] αιδηρίτην Β. ολίγον νοτιρον] Ι\ 683 Λ. I* %$ (τ$ 

οηι. Β.) ϊχτω (80ποβο&ΙϋΓ ς)] Οαρ. 0, 9. ρ. 214. ίοτορίας 
οηι. Β. 

ν 681 6. <ΙΦ* νκοβάς] €αρ. 8, 1. ρ. 217. Ιοοο βυρίΏ ρ. 680 6. 
αρροβϋο. χαί λιίριον] χ«ί αΧριον Β. χορχυραϊος ΛΒ. 8εήοβ- 
1>αΙιΐΓ Κίρχυραϊος. άχαχαλλίδα] άχαχαχχαλίδα Β. καλουμένου 

001. Β. Κρατίνος] Υ'»<1β ρ. 685 ο. ίν Άίαλ&αχοϊς] ί* ο πι. Β· 

*- ίριτνλλου] Ιρηύλον Β. Θιόφραστος] Η. Ρ. VI. 7, 2. ρ. 215· 

681 ί. ίχ χω» αγρών οηι. Ο. €οιτί£6η<1ιιιη βχ Τ1ιβορΙΐΓ£ΐ8(ο ί* 
των ορων, Φιλϊνος] φίλινος €, %ων άφροδίτης λοχηρων Β. ■ 

1618 ΙΕ 

δ* ϊρις* φησϊ Θεόφραστος, άν&εϊ τβί &ερονς > μόνη τε 
των Ευρωπαίων άν&εων εύοσμος εστίν, αρίστη δ' εστϊν 
682 έν Ίλλυριοις τοις άνωχισμενοις της &αλάσσης. Φύ,ϊνος 
δε φησι τά άν&η της ίριδος λεγεσ&αι λνχονς, δια το 
ίμφιρη είναι λύχου χείλεαι. Νιχολαος δ* 6 4αμα0χΐ]νός Ιν 
τή ογδοτι των ιστοριών προς ταίς εχατόν περϊ τάς "Αλπεις 
λίμνην τίνά φησιν είναι πολλών σταδίων ονσαν, ης περί 
τον χυχλον πεφνχεναι δι έτους αν&η ηδιστα χαϊ εύχρού- 
στατα ) όμοια ταϊς χαλουμεναις χάλχαις* των δέ καλχών 
μεμνηται χαϊ Άλχμάν έν τούτοις 

Χρύσεον ορμον εχων ραδινά ν πεταλοιαι χαλχάν. 
1> μνημονεύει αυτών χαϊ * Επίχαρμος εν 'Λγρωστίνω. 

29. „ Των δέ ρόδων (φησϊ Θεόφραστος Ιν τφ εχτω) 
πολλαί είσι διαφοραί. τά μέν γαρ πλείστα αυτών πεντά- 
φυλλα 9 τά δέ δωδεχάφνλλα, Ίίνια δ* εστί χαι ίχατοντά- 
φνλλα περί Φιλίππους, λαμβάνοντες γαρ εχ τον Παγγαίου 
φυτεύουσιν' εχεΐ γάρ γίγνεται πολλά» μιχρά δί σφόδρα τά 
ίντός φύλλα · ή γάρ εχφνσις αυτών ούτως ίστιν ωστ* 
εΐναι τά μέν Ιντός, τά δ' Ιχτός. ούχ εύοσμα δέ ουδέ με- 
γάλα τοίς μεγέ&εσι. τά δέ πεντάφυλλα ευώδη μάλλον ων 
ο τραχύ το χάτω, ευοσμοτατα δέ τά εν Κυρηνη · διο χαϊ 
το μνρον ήδιστον, χαϊ τών Των δέ χαϊ των άλλων άν&ίων 
άχρατοι μάλιστα χαϊ &εϊαι αι οσμαί' διάφεραν τως δ* η 

8οπ1)β1)αΙαΓ της Αφροδίτης Χοντρών. ά' Τρις Ο. ό* ϊρις Ο&ηΙ, 1*. 

ϋ ϊρ* Β. δ* 1*ρις Α. Θιόφραστος] Η. Ρ. VI. 8, 3. ρ. 218. 
μόνη — της ΦαΙάοοης] Ιοίάβηλ IX, 7. ρ. 290. ΊλλυρνΙς) Ιλλν- 
ρίοιζ Α. 

682 α. ίριδος] 1/ριδος ΑΒ. έν η Ιστοριών Β. έν τούτοις 

ΟΙΙ1, Β. Χρύσιον υτβίηοβ 64 &1ϋ. δοηοβοβίϋτ χρνοηον. χρύαιονϊΐ. 

ραδιναν — χαλχάν Ο&ΙβΟΑΟΐρίΐΐΙ 6ΧρΓ6β(ίΙ. ραδινάν — χάλχαν 
Β, &!»(. I,. 

682 1>. μνημονιύα αύτύν β* Ιν Ο ΠΙ. Β. *Λ/ρωοτίνω] άγρια- 

οτιίνφ Α. Θίόψραστος] 11. Ρ. VI. 0, 4. ρ. 213. ίν τφ ϊχτω] 

ί* τφ ς' Α. έν «ς' Β. ίν ς Ο&ηΙ. 1^. ίχατοντάφνλία] ίχατόμ- 

ψυίλα €. γαρ ΑΗ€ ευηι Τηβορηι-αβΙο. ίχΛ δί €λι\*. 1·. 

% γαρ ΑΒΟ οαπι ΤηβορΗίΆβΙο. η γαρ Οιαί. ία. %ά ό* αίντάψυΙΙά] 
έψ Λ τοίς μ*γάλο*ς ΤηβορηπιβΙιΐι. 

681α «αϊ &Λα$] 1*Λ αρυΔ ΤΗβσρΙΐΓ&βΐιιιη , υΜ δοηηβίίΐβπι· 
ΑΙηβα&εί ιοήρΐϋΓα ηιο*ιι* <*·ϊ^· άβάϋ. ■ 

ΙΕ 1519 

χρν χρόχου 1β Τιμσχίδας Ρ Ιν γο% 4$ίπνοις χο φοδον 
φησι χους Άρχάδας χαλίίν έύομφαλον άντϊ τον ίίοσμον. 
Απολλόδωρος δ* Ιν Χίτάρτω Παρ&ιχών άν&ος χ* α)να~ 
γράψιι χαλούμίνον φιλόδίλφον χατά τι/ν ΙΙαρ&ιχην χω- 
ράν, περί ον τάδε φησι ,,ΚαΙ μυρσίνης γίνη ποιχίλα μϊ- ^ 
λαξ Χί χαϊ χο χαλονμενον φιλάδίλφον , ο την ιπωνυμία* 

& 'έλαβί τ*7 φναη πρόσφορον. έπέιδάν γαρ (Χ διασττ'ιμαχοζ 
ανχομάχως χράδαΐ σνμπέσωσιν , Ιμψνχων περίπλοχην €ν 
χω * * φ μίνονοιν ηνωμίναι χα&απίρ απδ ρίζης μιας Λ 
χαϊ χδ λοιπόν άνατρίχονσι χαι ζωοφνχουσι, διό χαϊ χοίς 
ημίροις φνλαχψ άπ' αντών χατασχιυαζονσιν. άφάιροννχίς 
γαρ χών φάβδων χάς λιπτοτάτας χαϊ διαπλεξανης διχτύου 
τρόπω φυτενονσι χνχλω χών χηπίνμάτων χαϊ ταύτα 
σνμπλεχόμινα περιβόλου παρέχεται δνσπάροδον άοφάλιιαν" 
30. Άν&ών δΐ στεφανωτιχων μίμνηται δ μίν χά Κν- 

β πρια Ιπη πιποιηχώς, Ήγησίας, η Στασινος. Αημοδαμας 
γαρ δ Άλιχαρνασσάς η Μιλησιος ίν χω π*ρϊ Άλιχαρνασ- 
σοϋ Κύπρια , * Λλιχαρνασαίως δ* αυτά ιίναί φησι ποιή- 
ματα, λίγη δ* ονν όστις Ιστιν δ ποιησας αυτά έν χω 
ίνδιχαχφ οντωσϊ 

Είμαχα μίν χροιάς χόχ* οι Χάριτές χ 6 χαϊ *Ωραι 
ποίησαν χαϊ ϊβαψαν αν&έσιν παρινοϊσιν, 
οία φορονσ' 7 ίΙραι> %ν « χρόχω *ν #' ναχίν&ω ΤιμαχΙδας] χφαχίδης Β. *ΑηοΧλ6ό^ος **] 6* Ο ΠΙ. Β. τιτάρΐφ] 
8οηΙ>6ΐ)&ΐϋΓ ό', 

682 ά. χοάάα* 0. 8εη!)β1>αΙιΐΓ χρβίαί. η^ηλοχην] τΗοιπΑοκς 0. 
έ* τφ οπι. 0. Ι^ουη&ιη ίηάίε&τίί 8οΗ\ν6ί§π. Ο&ηίβηι* 
I* χαντψ μίνουαιν 0θΓΠ^βΙ)αί. ί«ο χαϊ — άαφάλααν οιη. €. 
κατα0χ«ι/«ζαι/σ·* ΑΒ. παςασχίνάζουοίψ €&η(. Ι>· χα) ώοηλ/ξαιτις Α. 
χα» άιαηΜζαηίς τι Β. ώαηΛ/$αχτ/ς τι Ο&ηΙ. 1». 6 μίν ΑΒ. μ\ψ 6 

682 β. Ο,υαε όβ Ο^ρπίβ εαπηίηίΙ>υ· &{ΓβΓαη(υΓ οιη. 0. 
ίνδιχάτφ] δεηοβοαίιΐΓ «ά. V* 1. — 4. βχ ΑίΗβπαβο ΛΐίυΙίί βοηο- 
Ιίαβίββ 1>υααηί &4 1ίΙ»Γΐιηΐ αβ 8&1Ι&Ιίοηβ ε· 5. νοί. II. ρ. 271. 
V. 1 . ΕΫματα .θΛηΐ€Γΐ ΟΌΓΓβεΐίο β·(. ^«ατα Οαηί. 1^. ^ιάτ»α ΑΒ β* 
κΗοΙ. |ί.υείαηΐ. /^οιης Β. [/ρ οίας (βίο) Ο&ηΐ. Ι>. /^ο/ας βεΗοΙ. 
Ι^υααηί. οί] Ι^ί1)η β( βοΗοΙ. αϊ. Οογγ^ιΚ «ϋαηι Μβΐπβΐίίυι. 
&ρα* Α ΐοΗοΙ. «ρα» Β« ο^^αι €&η^. ί*· V. 2. πο6;σα? — ^ ο- 
ρό ΐ/σ' «φα* οηι. Β» 
1520 ΙΕ 

&αλέ&οντ> φόδσυ τ* Μ αν&ει χαλώ, 
6 ηδεϊ, νεχταρεφ 9 %ν τ' άμβροαιαις χαλυχεσσιν 
1 αν&εοι ναρχίββου χαλλιρρόου* οι Λφροδίτη 
ωραις παντοίαις τε&υωμένα εϊματα εστο. 
οντος 6 ποιητής χαϊ την των στεφάνων χρησιν ζίδώς φαί- 
νεται δι ων λέγει 

Ή δέ συν άμφιπολοισι φιλομμειδης Αφροδίτη ' 
πλεξαμενη στεφάνους εύώδεας, άν&εα γαίης, 
άν χεφαλαϊσιν 'έ&εντο &εαϊ λιπαροχρήδεμνοι , 
Ννμφαι χαϊ Χάριτες, αμα δ£ χρυσή 'Λφροδίτη, 
χαλυν άεΐδουσαι χατ ορος πολυπιδάχου "Ιδης. 
68 3 31. Νίχανδρος δ' Ιν δευτέρω Γεωργικών χαταλεγων 
χαϊ αύτος στεφανωτιχά άν&η χαϊ περϊ των Ίάδων Νυμ- 
φών χαϊ τιερϊ ρόδων τάδε λέγει 

Άλλα τά μίν σπείροις τε χαϊ ως ωραία ψυτενοις 
αν&η Ίαονίνι&ε· γένη γε μέν ίάσι δισσά, 
ώχρυν τε χρυσώ τε φυην εις ωπά προαειδίς, 
ασσα τ' Ίωνιάδες Νΰμφαι στεφος άγνον "Ιωνι 

5 Πισαίοις ηο&ίαασαι ενϊ χληροισιν ορεξαν. 

■ 

V. 4. IV « Β. 8θΓίΙ)6ΐ}αίυΓ Χν τ\ Χω] Ιω (βίο) Β. Ιψ βοΗοΙ. 1.αο. 

ρόδου τ'] (>όδω* γ* βοΐιοΐ. 1.110. V. 5. ήάΐ Α. 

*Μ*(ασΐψ Α. χαΜχισσιν ϋαηί. Ια 

■ 

682 Γ. V. 6. άνθ-ιοι] ά*&ους δεΗλνεί^Η. βχ ΌαΙοοαιηρΗ ίηΙβΓρΓβ- 
ίΕίίοηβ. καΧλιοηόου) χαλλιςόυ (βίο) Β. οΐ' Οι η 16 π οοιτβοΐ/ο. 
ό* ο*α Α. Λο*α Β. δίοια €&ηί. I*. Λ' εάίΐίοηοβ Οαβαυϋοηί βοουηιία 
«1 ΙβΓίίΕ. ΚβοΙθ Μοίιιβίνίυβ τοϊ' οοΐΎίςβΓβ ΥΐΗβΙυι-: ηιιο ροβίίο χαλ- 
λ/ροοι/ βοηϋβηάυπι βπί. ΙίίφρούΥπ;] άφροδίτ*] Β. V. I. 9*· 

λθ/<αί«ίϊ;ί] φιλομηδης Β. 

083 β. ΛΥχαι^ρος] Ργ. 2. ρ. 277. Όβ ΝίοαηάΗ Γπι<ρηεη(ο 
Κάβο ΗαϋβΙ Ο, «Ίχανά^ος άχαν&οβόΧον που το (ίόίον φι/σΛ ιό σισ»·/Η 
βζίον, 6σμαρυν. τας £ άνιμωνίδας, τηλό&(ν άστραπτονσας όϊυτ/ρν,οιν 
ίφιΧχομίνας χροι$οι % χωοίζι* δϊ χαϊ το χιΧιδυνίον της «νφώνης, οίομέ- 
ψων τίνων ταύτα *<>«*. Ίταοί&τϋ Ηιιηο Ιοουηι Λ¥β&Ιοηιΐ8 ίη ΗβΓηιβ- 
βίαηαοΐβ ίηάβ »Ι> ρ. 58· V. 1. σπιίοοις] απιίρης Β. ως αοοββ- 
βί( ΡΧ Α. V* 2. Ίαορίηθ-ί ' γένη γΐ μϊν Ιάσι δισσά 8οα1ί£θΓ &ρυά 
Γαη^βΓίιΐη. Ινονι η&ίγίντ,γιμινιασιδισσα Β. Ιαονι νη&ιγένη γιμινιασιδ(οσα 
€αηί. V». Κχ Α 8οΗ\νβί^!ι. ηίΗίΙ βηοΐανί* ρΓΕβΙβΓ ΙαονΙη&ι. 
V. 3. ί/ς ι3λ« ττηοαη^ς, άααα τ Ίωνιάδις δοΗτί'Οί^Η. ίί β' «2 πατρός 
ιΐδιοασσσ τ* Ιωηάδ(ς Α. «ί σ* μ πατρός <Μισασαατια>ηά^ς Β* ιί σ' 
ώ ηατρός *ΪΛ ο<ύατ* ίω«ά<?<ς €&ηι. 1^. ΙΕ 1521 ήνυσε γαρ χλσύνψ τι μετεσσνμ*νος σχυλαχεασιν 
• Άλφειω χαϊ λν&ρον ίων έπλννατο γυίων^ 
Ιαπίριος Νυμφαιαιν Ίαονίδεβσι νυχεύσων. 
αύτάρ αχαν&οβόλοιο ρόδου χατατεμνεο βλάστας, 

10 τάγροις τ εμπηξειας, όδον διπάλαιστα τε)Ασχων. 
πρώτα με*Ρ Ώδονίη&8 Μίδης απερ *Λσίδος άρχίρ 
λε'ιπων $ν χλήροΜν άνέτρεφεν'Ημα&ίοισιν 
αιΐν εξηχοντα πέριξ χομόωντα πετήλοις; 
δευτέρα Νισαίης Μεγαρηίδος. ουδέ Φάσηλις^ 

15 ονδ' αύτη Αεΰχογρυν άγασααμενης Ιπιμεμφης^ 
Λη&αιου Μάγνητος εφ* ϋδασιν ευ&αλεουαα. 
χισσοϋ δ* άλλοτε χλώνες ΟϊρρίζΌυ χαπέτοισιν> 
πολλάχι δέ οτέφος αυτό χορυμβηλοιο ψυτεύύαις 
&ράοχιον η αργωπόνηε χλαδέεοσι πλανητην^ 

£0 βλαστοδρεπιδεχύτοιο χαϊ είς μίαν ορεοχόρσην, 
σπεΐραν υπό σπυρίδεσσι νεοπλεχτοισι χα&άπτων, 
δφρα δύο χροχόωντες επιζυγεοντε χορυμβοις 
μίΰοα συνωρίζωσιν νπερφνχλοω μετώπου, V. β. χλοννην ΟαβαυΒοηιιβ. 1>Π)ΐΊ χλουν η*. τ« 8οΗ\?6ΐ£Η« Ι-.ί1)Γί 

£}. γι €αβ£ΐυΙ)θηυβ. 

083 V. 7. ΆΧφΗ$} άΐφιψ ΑΒ. V. 8. Οοηί. ρ. 681 ά. 
V. 9. χατατ/μνιο Α. χατοπ/μν*το Β. χατπίμνηο ΟαηΙ. Γι. 
βλάστας δεΙηινεί^Η. βλαστάς Ο&ηΙ. I». V. 10. διηάίαιστα τ«Λ&- 

ονν (τιΜσχων δεΗηείάοηιβ) 8ο<ι1Ϊ£βΓ αριιά €»ηΙβπιηι. διπαΧίοχατ* 
λίσχοίρ ΑΒ. διπαλαίοτατ* Χί'σχων Οαηί. Γι. V. II. *Λδον(ν,&ι ΜΙ- 

δ^ς Άαίδος 8εΗ\ν6ί£ΐι. ώδονίης &φιδος (Φέμιδης ΑΒ) άπ*(>άσ«Τος 
€&ηΙ· ί·. V. 12. Χιίπω* ίν Ο&ηΙεή εοιτβεΐίο. 1ι»1)Π Χ*ίπωμιν. 

ανίτριφατ Ήμα&ίοκΗΡ ΛΥββΙοηϋβ. άνίστριφι (ανί'στίφι Β) ι^- 
ματ ίο ιό» €&η(. Ι*. V. 13. *ς] Ι·» ναΐεΐίβηαπιιβ αθ ΗβΓυάοΙί 
VIII, 138. 

λο«ς Β. V. 14. ΤΥισα^ς] Ιή&Γί ησ^ς. ΟοιτβιίΙ ΟαηΙεηιβ, ^ιιί 
Χίισσαίης βεηΙ)6ΐ>&1. 

ι 

683 ε. V. 15. -Λίύχορ^ι/ν] λίυχοφρ**** Β. Λιυχοφους ά/αοοαμί· 
νο*ς εοιτί£6ΐ>&( ΟαηΙβηιβ. Λ#ι'<χο<^ι/ς αγααοαμίνη δεΗηείάεηιβ. 
Υ. 17. Ιϋφρίζον €&8θΐι1>οηιΐ8. «ι/φβον Α. Ιιφ/ζον Β. ιύφφίζοι/ Οαηί. Γ·. 
Ββ λοο βΐ 86ςιΐ€η(ϊί)αβ νβτβί&υβ γίάβ αηηοΐΑΐίοηβηι. V. 19. 
άογνιιότη$ Α. άογοπότ*ΐ€ €&ητ, 1*. V. 20. οφίοχόρσην] οςοίο χόςοηψ 
δεΗηβίάβηη. V. 22. χοούμβας] χόρνμβο* ΟΌττΊςϊΙ ΟβηΙβηιβ. 

083 ά. V. 23. ον»Ό»ρ^ζωαιν Α. ον^/ζΑΐα^ Οαη(· !«. # 

1522 ΙΕ 

χλωροΐς άμφοτέρω&εν Ιπηρκ}ίίζ πετάλοισιν* 
25 σπερματίνην κάλυκας κεφαληγονοι άντέλλονσιν, 
άργηεις πετάλοισι, χρόκφ μέσα χροιισ&εΐσαΐ' 
α κρίνα , λείρια δ* άλλοι Ιπιφ&έγγονται αοιδών, 
οί δέ και άμβυοσίην , πολεες δέ γε χαρμ' '^ρροδίτης* 
νρισε γαρ χροιρ το δέ που επί μέσσον όνειδος 

β 30 οτιλον βρωμηταο διεκτελλον πεψάησται. 

ϊρις δ* εν ρίζρσιν άγαλλίδι ηδ' νακίν&φ 
αιαστ^ προσέοικε, χελώονίοκΗ δέ τέλλει 
ανθεσιν ισοδρομεϋσα χελιδοσιν α'ί τ' ανά κόλπω 
φνλλαδα νηλειην εκχευετον, αρτίγονοι δέ 
55 ιϊδοντ' ημνουΰαι αει κάλυκες στομίοισι» 

συν και περ τοξία χροιτί λυχνϊς , ουδέ &ρυαλλϊς , 
ουδέ μέν άν&εμίδων κενεη γηρύσεται ακμη, 
ουδέ βοάν&εμα κείνα τα τ' αίπύτατον κάρη νψοΐ, 
φλόξ δέ &εοϋ αίγήσιν ανερχομένης άουσα, 

ϊ 40 'έρπυλλον δέ φριαλενοι τ* έν βώλοισι φυτεύσεις, 
οφρα κλάδοις μακροτσιν εφερπύζων διάηται, V. 24. ίπηριφ&ς Α. ίπηαίφίσι Β. ίπηριφ/ας 0»η1. Ι* V. 2δ· σιτ?ρ- 
ματίνην] οπίζ»//αχι>ττ> Ο&ββΛίΙιοηυβ. Χίψαλή^ονοί] Χίφαλη* γό**Φ 

8<ώηβί<1εηΐ8. χιφαλϊ,ρ βίί&ιη Ολβ&ιώοηιιβ. άντΟλουσ» Βοά&βαβ αά 
ΤΗβορΗταβίαιη ρ. 654. ΙΑ>Η άντιλίουοι*. V. 20. άργτ,Ης} άρ· 
7&»ς Β. άργνρ<ο«ι 8οαΙί£βΓ &ριι<1 €αηΐ€ηιιη. 

683 β. V. 31. α/αλλ/Λ ι5ί' δορίηςίυβ &ά Ηββ^οΜαπι τ. α/αΑΛ/ς. 

*\ V. 32. τίλίη] ΙΛΗή τίλλί». ΟοΓΓβχίΙ Ολϊι- 
4βι*υβ. V. 33. αί' τ* α?α χόΛαφ 8εΗΐ¥6ί£Η. αίταραχόΛηφ Ο&ηί. I·· 
«Ι' τ* άνά χόΐηον οοΓΠ£βΙ)&1 ΟαηΙβηιβ. V. 34. φι/λΛάώκ νηλβ/^τ 

8οΗνν«ί£Η. Ι^ίΙ)Π φί/λλιίία* ηλιίην* ίχχΗ'πορ] //£*!/«. %οψ Β. 

«οτΖ/οΐΌ» €&8&υΙ>υηιΐ8· άρτίγονον ΟαΐΚ. 1#. άψχίγονον Β. V. 35* 
«ϊίοκτ* 0&8&υΙ>οηϋ9. «Γίο* τ« τ' ΟίηΙ. 1#. 4}μνονσα» Α ουιη 0»- 
βαυϋοηο. η/ίνοί/σα* ΟαηΙ. Ι«. V. 38. βοάνθ-ψα χΛνα] βοάν &ψά~ 
χανα ΟαηΙ. 1». ΟοΓΓβχίί Ο&ηΙβΓίιβ. τα τ* αίπντατον 8οΗ\νβϊ§Η. 

τά τβ πύτατο* Α. κατβηι/τατοι^ Β.' τά τβιτντατο* 0&η(* Ι^,· χάρη 
8οΗ\νβί§Ιι. χό^τ| ΑΒ. χαρν €&ηί. I». κόρα Ο&β&ιιύοΐΝΐ·· ύψοϊ €&- 
βαυδοηυβ. Ι>ί1>Γί ύ^οί». V. 39. φλό£ Λ] φΧόξ τι 8ο1ι\ν6ί£Η. 
άουσα] άνιοΰσα οοτήζ'ιί 0&η^«ηΐ9. 

683 Γ. V. 41. Λόίίτα* εοιτβχίι ΟΛηΙβηιβ. ^τα» βίη* λΰβ«ιι^ι 
Α. 0Μ*ταΛχ* ΟαηΙ. £ν ^μμγιι* Β. ι 

1 ΒίςίΙίζβοΙ 6γ Οόο^^ ■ Γ 

ΙΕ 1523 , 

κ χαταχρεμαησι έφφείρων ποτά Νυμφεων. 

χαϊ δ* αύ της μηκωνος από πλαταγώνια βάλλοις^ 
άβρωτον χώδειαιι οφρα χνώπ*σσι φυλαξβ. 
45 φυλ?.οσινή γαρ πάντα διοιγομέναισιν έφίζα 
έρπίτά , την δέ δρόσοισιν εΐύχομένιιν βοτίοντα* 
6 84 χώδειαν, καρποϊο μελιχροτέρου πλή&ονσαν. 

&ρίων δ* οίχομίνων ρία μίν φλόγες, άλλοτε ριπαϊ 
πληζαν σάρκα τυπ^σι· τά δ* ου βασιν έστήριξαν, 
(&ρΐα δ* ου λέγει τά της συκης, αλλά τα της μηκωνος.) 
50 ουτε τί πω βρω μην ποτ ώεγ μένα ' πολλάκι δ* ίχνη 
στιψροις ώλία&ηααν ενιχρίμψαντα καρείοις' 
αδρννπ δέ βλάστα βα&εϊ έν τεύχμ' χαρπόν. 
V σαμψνχον λιβάνου τβ νεας κλάδας ήδ' οσα κήποι 
άνδράσιν εργοπόνοις στεφάνους έπιπορσαίνονσιν. 
55 η γαρ χαϊ λεπταϊ πτερίδες και παιδος έρωτες 
λευκή ίσαιόμένοί) συν χαϊ κροκός έϊαρι μυων % 
χυπρος τ\ όσμηρόν τ$ σισνμβριον^ οσσα τε χοίλοις 

> 

V. 42. &<χβββί* βχ ΑΒ. καταχφμαησ* §ίηβ αοοβηία Α. χ«*α- · 
κριμαΟΜίΡ Β. *αταχςψάθΜ €&&(. 1·. ίφψίίρωρ δθ&1Ϊ£βτ. ίφ* 

μίρωρ Οαηί. V». Ιψ μίρωρ Β. ποταννμφάύΡ Β. V. 43. αν της 
8οΗΛνβί§1ϊ. αννης €*ηί.Ι,. V. 44. ηώδΐΜ*] ηωδίαρ Α. Μ*ΜητΒ. 
V. 45. ΙΛπ φυλάααιη]. ϋοιτβχίΙ ΡοΓβοηιιβ. δ«*γομ4ρανο*ρ Α Β. διοι- 
γομίνοιοιν €αηΙ.Ι*. ίψίζπ] ίμφίζη Β. Υ. 46. δρόσοισιρ] δρόοΜιρΒ. 

084 Α. V. 47. αώδααρ] η ω δ ία ν Α. πΧή&ουοαρ. πλή- 
&ους αύ&ς(ωρ Β. V. 48. ο"* οΙχομ1»ωρ δώι*τ6>£η. ΙΛοΗ ο'κμ***- 
/ι4τα*. 1*αα} δεηηβίάβηιβ. ΙΑΜ ^«/πι;. V. 49. σάρχα *ν- 
ί»»;α* δοηηβίάβπιβ. Ι^ίοΗ ααρκοτνηρσ*. V. 50. παιβρωμηρ €αη(. 
Ιι. ηίβφύμηρ Β. πα> β(>ωμφ Ο&ηΙβΠίβ. V. 51. ίριχρίμψαντα €»η- 

ΙβΠ ΟΟΓΓβοΙίο. ΙριχρΙμψανη Α. ΙνιχγΙμχραντίζ ΟαηΙ. I·. 4* χρίμψαρχιςΆ. 

V. 52. τ«ί£«ϊ δοΗηβίάβπιβ βχ Ό&Ιβεαηιρϋ ίηΙβΓμΓβΙαϋοηβ 
ναιαιίο. Ιιβ£βΙ>ίΐΙιΐΓ τ«£ί*. ΡοβΙ λυηο τβΓβυηΐ νβΓΟΛ <}ΐιΐοιιβ 
(ΓΑηβίΙιιβ εΗ βαιηρβυοίιιιιη ραΓαβ&ίιΐΓ ΑΐΗβηαβυπ) οοιίβίβββ βηίηια(4- 
νοτίίί δεΗοβίάβπιβ. 

0&4 1>. V. 54. ν/ας] ρώνβ ΟαβαυΙοπαβ. V· 55. ή 
δοΗννχί^Η. η ^άφ Οιη(. 1*. V. 56. Λ«ί/χΐ} Ιααώμίρο^ ονρ δοΙινβί^Η. 
λ<νχή ΙοαώμίΡΟΗΡ ΑΒ. Αινχ^ ίσα μ£ροαρ €αο(, I·· *{α^»] ϊαρ* Β. 
μ να ν] μνΐην Α. μνωρ Β. V. 57. τ* δοΗνβί^Η. Ι^ί1>Η τ<· 

οσμη^ορ ίη ΑΒ, €'&η(· Γ· οπιί^^υπι βχ βρί(οηιβ3 βϋκ'ψΙιΐΓΛ *ύ 
4^ σιαΰμβςιορ δομαςόρ βαρΓα ρ. 683 α. βρροβϊία βυρρΙβνίΙδοΗνβί^Η. 
οοηιραΐϋΐο Ευη(α(Ηίο ρ. 1504, 41· *ζί Λ ^σ/(^( ηαράγωγορ άττ» το 
οομρ,Οόρ* Νίκαρδροι 1> 1ιοίψβρίθΡ δσμ^ρόν»** ηοίλοιΐ ΡοΓβοηιιβ (κ 

Ατηκ?ιακγ·. II!. Ο» 1524 ΙΕ 

- 

ασπορα ναομένοισι τόποις άνε&ρίψατο λιιμών 
χάλλεα, βονφθαλμύν τ*, χαϊ ευώδες άώς άν&ος, 
€ Οοχάλχας* Ονν δ* υάχιν&ον ιωνιάδας τε χαμηλάς^ 
όρφνοτέρας, ας στίξε μεχ αν&εσι Περσεφσνεια. 
ανν δΐ χαϊ νψήεντα ηανόσμεον , οσσα τ ε τύμβοι 
φάσγανα παρ&εινιχαίς νεοδονηίσιν άμφιχέονται^ 
ανται τ ηί&εαι άνεμωνίδες άστράπτουσαι 
65 τηλό&*ν οξντερρσιν εφελκόμεναι χροιρσιν. 
(εν Ινίοις δβ γράφεται ,,έφελχόμεναι φιλοχροιαϊς.") 
Λ πάς δί τις η έλένειον ί} αστέρα φωτίζοντα 

δρίψας εϊνοδίοιαι &εών ηαραχάββαλε σηχοϊς, 
η αντοΐς βρετάεσσιν, α τε ηρώτιστον ϊδωνται' 
ηολλάχι &έλχια καλά, το τε χρνσαν&ίς αμίργων, 
70 λιίριά τ* στηλαισιν επιφ&ίνοντα χαμόντων, 
χαϊ γεραδν πώγωνα χαϊ εντραπέας χυχλαμίνονς, 
σανρην ί] χ&ονίον ηίφαται στίφος Ήγεαιλάον. 
32, 'Εχ τούτων των έπων ΰηλον γίνεται Ότι Ιτερον 
α Ιστι το χελιδόνων της ανεμώνης, τινές γαρ ταντο εί- 
ναι φασί. Θεόφραστος δέ ψησι τας άν&ησεις λαμβάνειν 

ΜίβεβΠ&η. ρ. 248. χ' οία οΓς Α. χοϊα οΓς Β. χ' οία Οιιηΐ. ΰ. 
V, 58. ναομίψοισι τοποις Οαβαυοοηυβ. 1*ΐΙ>Η νιομ&οισ* ηότοις. 

684 ο. V. 60. Ιωηάόας βαιΠξβΓ. ΙννΜας ΑΒ. ϊων δας €αηί. Ε.. 
V. 61. ας] ας Β. στύξι Β ευ πι νοββίο αά Ηχιηηαιη ίη 
€«ΓβΓ6ΐη ρ. 7. τί/|« ΟιηΙ. Γ.. τ«ϊ>$« 0&β&υ1>οηιιβ. V. 62. νψηιντα 
ταπάτος μίονος σατι τνμβοι Β. πανόσμιον Α. 8θΓίθβΙ>Λ&ΐΓ πα- 

ψοσμιο». V. 63. νίοδονη/σιψ Μβίηβίαυ.·) Ι^υαρβϋοη. Μβη&ηάΓ. I· 
ρ: 21. ΙιΐΟΓΐ ψώχου ηαιοϊψ. V. 64. αύταΙ Β. ανται Ο&ηΙ. Ι*. 

684 4. V. 66. ίλΛ«»οι·) ίλ/*«ο^ €*η*. I.. V. 67. «ί*οόϊο*- 
Λ* Β» ηαραχιίββαλι Λ. παρακάμβαΧι ΟαηΙ. Ι». V. 60. 

χμ] &*λμιά Β. τ<ί τ«] τοτί 8οΗ\νβί£η. (ΙϋοΙίΗηΙβΓ. V. 70. 
λ)/ρ»α τ< ΟαηΙ. Ι*, λιρίας τ* ΑΒ. ΕπιβηάανίΙ Ο&ηΙβηιβ. στήλαιο**] 
βη/λ^α** Β. V. 71· ιντοαη/ας] ΐύστραφέας 8οΗ\νβί^Κ. χι/κλα- 
μίνους] 1·ίοή κυκλάμινου. Εοΐ6η<1&νίΙ €αηΙβηΐ8. V. 72. 0·*, ί] 
τ* €αηΐ. I.» β* 8οΗ\¥6ί£η. «<)ϋίο. *« ^^ο^/οϋ Β. χ&ονίου ΑΒ. 

χ&6ψκ>ψ ΟιηΙ. I». Ήγιοιλάον 6α1ηι&8ΐιι& ίη Κχβτα^ΙΙ. ρ. 863. 
«^«κλών Οβη*. I,. χ«/ ^ σ * ι/Α/ον Β. γίηται οηι. Β. 

684 β. Φιόφραστοζ 94 το ^λιοτ^όπ^ον ί»α»Λί<ι«ς λαμβάηιν 

ουνακολου&οΰρ τοϊς Λστρο$ς^ το χιλιδόηον 61 άμα τ^ ^*λ*ίόη αι·ΰ«ΐκ 0. 

&«ότ>(ΐ«σπ>ς] II. Ρ. VII. 15, 1. ρ. 252. τας άν^ιρ»*** βχ 

Τηβορ1ΐΓ&8(ϋ «]««!·. τ«ς Λ* α^^σίίς Α. τάς (Τιαί'^ι^ιις €&ηΙ« 1». 
^«0(1 ροβί λαμβάνε β6(1ΙΙ6ΐ»&(υΓ ί*ί <1«Ιβνΐ ΑΐιοΙυΓβ Ο. ΙΕ 1525 

συναχολου&ουντα τοϊς άντρας το ηλιοτρόπιο* χαλούμενορ 
χαι το χελιδόνιον' χαϊ γμρ τούτο άμα ττί χελιδόνι όν&εϊ. χαϊ 
αμβροσίαν δέ αν&ος τ* αναγράψει ο Καρίοτιος έν ιστοριχοΐς 
υπομνημασι λίγων όντως „Νίχανδράς φησιν έξ άνδριάντος 
της χεφαλης Αλεξάνδρου την χαλονμένην αμβροσίαν φύε* 
σ&αι έν Κω." προείρηται δ' ανω περί αυτής οτι το χρί- 
ί νον ούτω λεγουσι. Τψαχίδας δ* έν τετάρτφ δείπνου χαϊ 
&ήσειόν τι αναγράφει χαλονμενον αν&ος 

Θηΰειόν &* άπαλον μήλω Ιναλιγχιον αν&ος, 
Λευχ*ρεης ιερόν περιχαλλέός, δ ρα μάλιστα 
φίλατο. 

άπο τούτου δε φησι του αν&ους χαϊ τον της Αριάδνης 
χαλονμενον οτεφανον ηεπλέχ&αι~ χαϊ ο Φερεχρατης δέ η 
685 ο πεποιηχως το δράμα τους Πέρσας μνημονενων χαϊ αυ- 
τός άν&ων τίνων στεψανωτιχών φησιν 

Τ Λ μαλάχας μέν εξερών, άναπνέων δ* υάχιν&ον, 
χαϊ μελιλώτινον λάλων χαϊ ρόδα προσσεσηρώς' 
ω φιλών μέν άμάραχον, ηροαχινών δέ σελινα, 
γελων δ' ίπποσέλινα χαϊ χοσμοσάνδαλα βαίνων , 
ϊγχει χάπφόα τρίτον ηαιών\ ως νομός έστίν. 
ο δέ πεποιηχώς τους εις αντόν αναφερομένους Μεταλλεις 
φησιν 

Ύπ αναδενδράδων απαλάς άσπαλά&ους ηατουντες 
1> ίν λειιιώνι λωτοφόρω, χυπειρόν τε δροσωδη, 

χαν&ρνσχου μαλαχών τ* Των λείμαχα χαι τριφύλλου. αυναχολον&οΰττας Β. «αρ&τηος οντ«« ί* ΙατορίΜοΙς, 2 νίχανίςος Β. 
ψίχαχόρος Α. 6 Νίκανδρος €*η*. I·. 

684 Γ. χαϊ &τραοψ Μ χι Ζ**ος τψαχΜας Αηγράφη, α'φ" ο* *«* 
τ*>* £ρή*»ΐς **λούμ*Ρθ* οτίφαχο* ηηΜχ&αι Ο. Τψαχ(δας <*'] ** 
οηι. Β. V. 1. &' Α. ό' 0*η*. Ϊ*. V. 2. Χηχ,ρίης ΑΒ. λ*ιτ- 
η$ρύης Οιη*. I.. ΙΑΜ ηιριηαΧΧΗ Ζρ (α. Εηιβικίιιγί* Οα»ιΛοιιιΐΒ. 

Λ φ*}σΙ ΑΒ. 94 φασ* €&ηϊ. Ι*. 

685 λ. V. 1. ί* ΑΟ. Α* Β. Λ» 0*η1. 1,. V. 3. *>] κ«* Β* 
ο/λ>τα ΑΒΟ. οΟιχο* ΟαηΙ. I,. V. 4. γΑύτ *' 1*ηοοίΧ»α 

«Μββκππι* βχ ΑΟ. V. 6. χαηιβοάχρπο* 0*η*. 1, Οοπ-βχϋ 
€*η*βηιβ. ηά**βόα Ο ΟΐηΙβ·θ τ^το*. δοΗ^βί^. «<ηώ# 

ΟλπΙ. 1*. ηα(«ν €. V. 1. ηατονντις Β. 8θΓ«)β>)ΜϋΓ ηηχώχτις. 
685 1>. V. 3. η' άχϊρύοχου Α. *' ά*&ρ(ο*συ ΟαηΙ. 1*. Χ·//<«««] 

98* 1526 ΙΕ 

εν,τύυίοις ζητώ τί το τρίφν)2ον. χαι γαρ εις Λημαρέτην 
άναφερεταί τι ποιημάτων ο επιγράφεται Τρίφνλλον. χάν 
τοϊς επιγραφομενοις δ* ΆγαΟΌΐς Φερεχράτης ή Στράτ- 
τις φηαϊ 

Λουσάμενοι δϊ προ λαμπράς 
ημέρας εν τοίς στεφανώμασιν , οι δ* Ιν τφ μνρω 
λαλείτε περι σισυμβρίων 
χοσμοσανδάλων τε. 
Χαϊ Κρατίνος εν Μαλ&αχοις 

ΙΙαντοΙοις γε μην χεφαλην άν&εμοις Ιρίπτομαι, 
> λειρίοις, ρόδοις, χρίνεσιν, χοσμοσανδάλοις , ϊοις, 
και σισυμβρίοις, ανεμώνων χάλνξί τ* ηρτναΐς % 
ιρπΰ)1ω, χρόχοις, ύαχίν&οις^ ελιχρυσου Λιλάδοις ^ 
5 οίνόρ&ρσιν, ήμεροχαλλεϊ τε τω <ριλουμενω 9 
άν&ρνσχον φοβρ « « « « 
τω τ* άεαροονρω μελιλώτω χάρα πνχάζομαι 9 
χαι · κύτισος αυτόματος παρά Μέδοντος έρχεται. 
33. 'ΣΓ δέ των στεφάνων χαϊ μύρων προτερον εϊαοδος 
εις τά συμπόσια ηγείτο της δευτέρας τραπέζης, ώς παρί- 
ατησι Νκόστρατος ίν Ψευδοστιγματία δια τούτων 
Ί Και σι μίν 

τ?)ν δευτεραν τράπεζαν εντρεπη ποίει, 
χόσμησον αυτήν παντοδαποϊς τραγημαϋΐ, Φΐ()4χφχτης] £ φίμχράχης Β. V. 1 . Ικμπραζ δΰΗνβί^Ιι. Χαμπράς 

Οαιϋ. I,. V. 3. λαλή« ΟοΙ>Γ&€υβ &4 ΑΗβΙορΙι. ΕϋοΙεηαζ. 
ρ. 106. ΙΛΜ ΧαλίΙτακ I* Μαί&ακοϊς) ίρ Ο». Β. V. 1. μ- 
φαλητ — κοομόοανόάλοις αΐΐιιΐ·* ρ. 681 1>» V. 2. κςίνισιν, ΡοΓβο- 

ηυβ αρικί ΕΜ>Γίΐ«ιιιο &<1 ΑΐΊβΙορΗ&ιιίβ ΝυΙίββ ρ. 21. Ιά&Η χφοις, 
*ρ{9ΐ*σ* 681. 

685 ο. V. 3. *ίλν& χ' ΑΒ. χάλνζ χ' Οζηί. V. ηάΧυξι* ΡοΓβοιιυβ. 
V. 4. αϋιιΐίΐ ρ. 681 &. ιιηάβ ναχ^έκς άίά'ι ρη> »α*<νΛ>>. υα- 
κΙρ&ομη* ΡοΓβοηαβ. V. 5. ημ*ροχαλλ*1 χ» χω φιλον^ψ «Ηυΐϋ 
ρ. 081 «. V. 6. άν&ρύϋχου δοΙι^βί^Κ. άτ&^νσκίαψου Α. άφ&γν- 
οχ/οχου Ο&φΙ. Ε* 1»&οιιιμιιι ίαάίοατϋ δεΗ«βί§Η. 1Λ&Η ψοβηχ» 
χ' «ίί ψρονρφ. Οικίαπι οοιτβϋίαιη €Χ ρ. 685 Γ. V. 8. *<ά ·] 
£/11&1>&6 άβΓβεΙιιηι ΡοΓβοηυβ βυρρίβτίί ροβίΐρ *(ψοϊ> ΙΙβηηαηιιυ* >« 
ΕΙβπιρηΙίβ άοοίΓ. ηιοΐρ. ρ. 685. χα» γί<ρ. Ψινόοατ^ατ^] 
δοστιγμαι«χ$Η Β. ύιά χούιοιτ ΟΠΙ. Β. 

685 «I. V. 2. ιίτρηη Ηοι»·ΐ«Ηι«5Ϊϋβ «<1 1,αα*ιι. τοί. I. ρ. 310. ΙΕ 1527 

μίρον, στεφάνους, λεβανωτον, ανλητρεδα λαβε. 
Φιλόξενος δ' ο δι&νραμβοποεος έν τω Ιπιγραφομίνφ άεε» 
ν *τν<ρ αρχήν π,οιεϊταε τον στεφανον της ευωχίας οντωσε 
λέγων 

Κατα χειρός δ % 

ήλν&' νδωρ' άπαλος ηαε- Λ / 

δίσχος Ιν άργνρέψ προχ&* 

ω φέρων Ιπεχενεν. 

εΧτ' Ηφερε στίφανον λ«- 

ητάς αηο μνρτίδος ευγνι\~ 

των χλαδων δισννατπον. ) 
• Ενβουλος Τιτ&αϊς 

'&ς γαρ εϊσήλ&ε τα γερόντια τ6τ\ εις δόμους 

εν&ύς άνεχλίνετο· παρην στέφανος έν τάχεε, 

$ρετο τράπεζα , παρεχει&* α μα τ κριμένη 

μάζα ^αρετοβλεφαρος* 
τοντο δ* ην ΐ&ος χαϊ ήαρ' ΑίγνπτΙοις , ώς Νιχόστρατος 
φησιν Ιν Τοχιστγ. ΑΧγνητιον γαρ νποστησάμενος τον το- ' 
χιθττ]Ψ ψησε 

ΚαχαΧαμβανομεν τον πορνοβόσχον χα* δύο- 
' ετέρους χατά χειρός άρτίως ειληφότας 

χαϊ στεφανον. Β, εΐεν χαλος ο χαιρος, Χαιρεφών, 
. σύ &ί γαστρίζον, Κύνονλχε· χαϊ μετά ταύτα ημϊν ειηί 
δια τ% Κρατίνος πρηχε τον μελίλωτον „Τ*> τ' άειφηονρω 
μελελώτω." ΙαεΙ δί σε δρω ϊξοινον ηδη γεγενημενον ούτως ΓάοΗ *ύΐφ3*η. τφ< ζ/»Αη»ρ] χψ ο πι. Β. σνχωσϊ Μχωρ οι». Β. 

V. 1. ί* $Αν*'] Β. V. 3. ηροχόω] ποόχφ Ετ- 

ίυΗϋυβ ρ* 471. V. 5. ?φ*ρ«] 1φ*ο*ν. Β. ο*ιφ<χρορ 

λνηας από μνςχίόος. 6ΐΌΐβΓθη<1ιΐ9. 1·ιΪ>γΙ στιψαψο&πτάς άαο μυς- 
τΐδωψ. 

085 β. V. 2. ατ/φΚΓος ΕΓίαπΙΙίιι* ρ, 457· υ&ή 6 οτίφαης. 

V. 4. Ηαη€ τβηοηι βοΐιιηι ΗαΙ>?1 βρίίοπιβ. /<αζα] 8οπ- 
1>ί?Ι)ΛΐΐΓΓ μάζα· τοντΦ ί' Ύμ ΑΒ. τοντο γν,ο ί\ν Ο&ηΙ. \λ· 

ντ\οαττι<Ηχμινος ίου τοχίστ^ι* ΑΒ. %6ρ τοχΜΓτίρ» {/ποβΓησάμοΌς 0&η4. Ι*. 

Νίοο8ΐΓ»0 τβηιυΑ οοι. Ο. V. 1. δύο &ώ\ν6Ϊ£η. Μ* Α. ώ* 

685 Γ. V. 3. »αί ότΑφανον ΑΒ. νον στ/φα?οτ ν €αηί. Γ*. ^Ζ**** 
ιίπΙ ΑΒ. βΐηΐ ι^ιίτ €αηΙ. I*. Κρατίνος] ·1', 685 Ο. ά«*9>(>σι>£·ι>] 
«*3 φο,ούς* ΟβηΙ. 1#. ΧοιτβχίΙ Οαηίβηιβ. ι 1528 ΙΕ 

ϊ 

δ' εϊρηχ* τον με&ύσην ΙΑλεξις ίν Εϊσοιχιζομένφ- παν σο- 
μαί σε έρισχηλών^ χαϊ τοις παισϊ παραχελεύομαι χατά τον 
Σοφοχλέα, ος έν Συνδείπνοις φησϊ 
686 Φορείτε ^ μασσέτω τις, έγχείτω βα&νν 

χρατηρ* * Όδ* άνηρ ον πρϊν αν φάγρ χαλάς 

όμοια χαϊ βονς έργατης έργάζεται. 
χαϊ χατά τον Φλιάσιον δ* Άριστίαν χαϊ γαρ ούτος έν 
ταΐς έπιγραφομεναις Κηρσϊν $φη 

Σννδειπνος η *πίχωπος η μαζαγρέτας, 

*!Αιδον τραπεζεύς, άχρατέα νηδνν εχων. 
έπα δέ τοσούτων λεχ&εντων μηδέν αποκρίνεται, χελενω 
σντον χατά τους 'Λλίξιδος διδύμους χνδαίοις στεφανω&έντα 
στεφάνοις εξάγεσΘ-αι τον συμποσίου» των δέ χυδαίων στβ- 
1> φανών μνημονενων ο χωμωδιοποιός φησι 

Στεφάνων δέ τουτωνϊ χύδην πεπλεγμενων. 
χαγω δ έπϊ τούτοις του λέγειν ηδη παύσομαι το τήμερον % 
παραχωρώ τε τον ηερϊ των μύρων λογον τοις βονλομένοις 
διεξέρχεσ&αι · τω τε παιδί προστάττων έπϊ τί? στεφάνη- 
φόρφ τανττ} μου διαλέξει , χατά τον Άντιφάνους * * 

ενεγχεΐν δενρο των χρηστών δύο 
ο χαϊ δάδα χρηστην ημμένην χρνβτφ πυρί 
οντω γάρ την των λόγων διέξοδον ώσπερ δράματος ποιή- 
σομαι, χαϊ μετ' ου πολλάς ημέρας, ωσπερ αυτού σιωπην 
χαταμαντευσάμενος, άπε&ανεν ευτυχώς, ουδένα χαιρόν 
νόσω παραδονς, πολλά δέ λυπησας ημας τους εταίρους. Άλ&ς] ΟοηΓ. XIV. ρ» 613 ε. Ιρ·σχηΧ»ρ Α. 8οηΙ>6ΐ)&(αΓ Ιρσχ*. 
Χωρ. Ιρ 2υρδίίπρο.ς] Κγ. 4. ρ. 606. 

686 α. V. 2. κρατηρ*] ΙΛΜ *ρητηρα. ο €. δ δ* Οίη*. Ι*. 

άνηρ] ΙΛΜ άνηρ. ω *ρι,ο 8ϋΗνβί§Η. ίτιιγςαφομ/ναις οπί. Β. 

Κηρσϊν] Κςησίρ (Οηΐ6Μ·Ίηι$) βχρΓβββί* ΝαίαΙί*, ^ιιοά ηβ οο- 
όιοί» Πιϊβ ΓαοΙυηι βχίβϋιηββ, βοίΐο ίη Β χ-ηγαΐ* βΰηρίιιιη ββββ. 
V. 1. βαζαγρήας Β. V. 2. "Αώου Τουρίιιβ Επιβηάαΐ. τοΙ. II. 
ρ. 478. αΐδοϋ Ο&ηΙ. Ιι. άχοατία €. άχραχαίαν €επΙ. Ι», 

©τ* άλίξις μψρητα*· χυδαίων οτιφάνω* , ητοι χύδην ιαηλιγμίψων Ο. 

680 1). μρημορίύνρ ΟΠίίβίΙ Β, <|υί μνημονινα ροβυϋ ΙοϋΟ ΥβΓΜ 
φ·ηα^ Στιφάνω* 41] οηφάννν δ( %* Η. τοντωνί €&ηί. ί#. 

τούτνν Α. τούτω Β. Ιι&ουηαιη ροβΐ Άρνκρκνους ίηάίοανίί β<λ\νβΐ£Η· 
V. 1 . Ιηγχιϊν] Ζ* κράνους Ιμ/μ* €*8&υΙ>οιιιΐ8« δύο} δύο* Α. I 

1 

1 ; \ * 

ΙΕ 1529 

34. Πιριενιγχόντων οΊ των παίδων ίν αλάβαστρος 
χαϊ άλλοις χρνσοίς σχεύεσι μύρα τον Κύνονλχον ϋ-εασάμε- 
νόςτις πολλω τφ μνρφ το πρόσωπον επεχρισεν. ο δέ ΰα- 
γερ&εϊς χαϊ μόλις εαυτόν άναλαβών, Τί τοντ' $ είπεν> 

δΉράχλεις, ον σπογγι^ τις μου παρελ&ών το πρόσωπον 
έχχα&αρίσει, μεμολνσμενον μαγγανείας πολλαίς; η ούχ 
οϊδατε χαϊ τον χαλον Ξενοφώντα έν τω 2νμποσίφ ποιονντα 
τον 2ωχράτην τοιαντϊ λέγοντα „Νη ΔΊ\ ω Κάλλια, τ*- 
λεως ημάς ίστιάς' ον γαρ μόνον δεϊπνον άμεμπτον πα- 
ρέ&ηχας, αλλά χαϊ άχροαματα χαϊ &εαματα ηδιστα παρέ- 
χεις, Τί ονν, εΐ χαϊ μύρον ένεγχαι τις ημϊν, ίνα χαϊ 
ενωδία εστιώμε&α; Μ?}δαμώς Λ ίψη ο 2ϊωχράτης. ωσπερ 
γαρ τοι ίσ&ης άλλη μίν γνναιχεία , άλλη δέ ανδρεία χαλη 9 

β οντω χαϊ όσμη άΌ*η μέν γνναιχϊ, άλλη δέ άνδρϊ πρέπει 
χαϊ γαρ ανδρός μίν δη που ϊνεχεν ούδεϊς μνρφ χρίεται, 
αι γε μην γνναϊχες % άλλως τε αν χαϊ νύμη,αι τύχωσιν 
ονοαι, ωσπερ η Νιχηράτον τε τούτον χαϊ η Κριτοβούλον 9 
μνρον μεν τι χαϊ προσδεονταΐ' ανταϊ γαρ τούτον όζον- 
σιν. ελαίου δέ τον έν γνμναοίοις όσμη χαϊ παρουσία αν- 
δρών η μνρον γυναιξιν ηδίων χαϊ απουσία πο&εινοτερα, 
χαϊ γαρ δη μνρω μίν αλ^ιψαμενος δουϊρς χαϊ Ο.ενΟ'ερος 
ενδνς άπας όμοιον υζει · αι δ 9 από των ελεν&ερων μόχ&ων 

I όσμαϊ Ιπιτηδενμάτων τε πρώτον χρηστών χαϊ χρόνον πολ- 
λού δέονται , ει μίλλονσιν ηδεΐαί τε χαϊ ίλευ&εριαι εσε- 
σ&αι." χαϊ ό &ανμασιωτατος δέ Χρύσιππος την όνομα- 
σίαν φησϊ ?^χβεΐν τά μύρα από του μετά πολλού μόρου 686 ά. οΓίατι] «ϊίατι Β. Ιν τφ Συμηοαίγ) 0»ρ· 2, 2. 
οωηράτη* Α Β, οωχςάτη €αη*. 1>, Τ( ονν] *αί ξς ϊφη , Τί οΰψ 

ΧεηορΗοο. ιύω&ίς Α. *υ*Μαν ϋαηί. \ Λ , ΙοτώμιΦα] ηστώ- 
μι&α ί,'βη*. Ι*. Μηδνμως — τνχωοιν ονσαι] Η&βΟ βοΐα άβ Χβηο- 

ρΗοηΙίβ τβΓ&ίβ βρροβιιϋ «ρίίοιηβ. 

686 β. άλλη μίν γνναΐΛΪ* &ΧΧι\ $\ ανδρί η ζ/π η ΑΒΟ. &λλη μ\ν 
άνδρΐ , αλλί} δΐ γυναιχΐ πφώιη ΟαηΙ. 1^. ονώις] ά ν δ η ων ονδίΐς €· 

άνηρ οίδιίς ΧβηορΗοιι. ' μίν τ* Η. δίβρίι&ηυβ Ερυά €&βαιιΙ)οηυιη. 
/ι/τ* ϋ&ηΐ. 1λ. ανταϊ 8εΗ\¥6ΐςΗ. ί·ίΐ)π ναΖται. αντο» ΧβηορΗοη- 
(Ϊ8 ΙΛπ. τούτου ΑΒ. τοΰτο Οαη^. Ιλ» δ α μη χαί παρο5α« 

{δίων η μνςου γυνα&ν χαϊ άπονοα ηοθ-ανοτ/ςα ΧβηορΗοη. 

686 I. ϋ*ν^·α* ΑΒ. Οχυ&^Οί, €&η(. I,. 1530 ΙΕ 

χαϊ πόνου ματαίου γι,νεσ&α*. ΑαχεδαιμόνιοΙ τε ίξιλαννονσ* 
της Σπάρτης τους τα μύρα κατασκευάζοντας, ώςδιαφ&εί- 
ροντας τουλαιον* χαϊ τους να ϊρια δε\ βάπτοντας, ώς 
687 αφανίζοντας την λευχότητα των Ιρίων. Σόλων τε ο σοφός 
δια των νόμων χεχώλυχε τους άνδρας μυροπωλεΐν. 

35. Νυν δέ των άν&ρωπων ουχ αϊ όσμαϊ μόνον, ώς 
φησι Κλέαρχος ε*ν τρίτφ πιρϊ βίων, άλλα χαϊ α» χροκχϊ 
τρυφιρόν εχουσαί τι συνεχ&ηλύρουσι τους μεταχειριζομε- 
νους. νμεϊς δ' οϊεσ&ε την αβρότητα χωρίς αρετής εχειν τ* 
τρυψίρόν; χαίτοι Σαπφώ, γυνή μίν προς άλή&ειαν ουσα 
χαϊ ποιήτρια, δμως $δέσ&η το χαλον της άβρότητος άφε- 
λεϊν λέγουσα ώδε ,,'Εγώ δϊ φιλημ* άβροσύναν, χαί μο$ 

I» τό λαμπρόν ερος άελίω χαϊ το χαλόν λελογχε", φανερόν 
ποιούσα πάσιν ώς η του ζην έπι&νμία το λαμπρόν χαϊ το 
χαλον είχεν αντί/· ταύτα δ* ίστϊν οίχεϊα της αρετής. Παρ- 
ράσιος δ' 6 ζωγράφος, χαίπερ παρά μέλος υπίρ την εαυ- 
τού τέχνην τρυφήσας, χαϊ τό λεγόμενον ίλευ&εριον έχ 

. φαβδίων τινών ποτηριών ελχυσας, λόγφ γουν άντελάβίτο 
της αρετής, έπιγραψάμενος τοις εν Αίνδω πασιν αυτού 
εργοις 

Άβροδίαπος άνηρ άρετήρ τε σέβων τάδ* Ηγραψε] 
Παρράσιος. 

ω χομψός τις, ώς εμόϊ δοχεΐ, νπεραλγήσας ρυπαίνοντι τό 
€ της αρετής άβρόν χαϊ χαλον, ατε φορτίχώς μεταχαλεσα- 
μενω εις τρνφήν την δο&εϊσαν νπό τής τύχης χορηγίαν, 
παράγραψε τό *Ραβδοδίαιτος άνηρ. αλλ* ομως διά τό την 
αρετή ν φήσαε τιμαν άνεχτεον. ταύτα μίν ό Κλέαρχος. «2ο- πόνου €. ηοτοΰ Ο&ηΙ. Γι. 

087 α, Ιν γ ικρί βίων Α. Ιν γ βίων Β. Ιν διντίρφ ιηρΐ βίων 
€»η*. I,. $Μσ&η ΑΟ. ηΜσ&τ^ Β. $ό*&η Οαηί. Ιι. λ/γονσα 
ύδ$ οηι· Β. δ&ρρλοηίβ Ιοουιη οηι. Ο. ψιίημ/αα βροσΰναν 
ΟβηΙ. I». φίλημμι άβροσύναν Β. Εχ Α φίλημμ* βηοΐβίαηΐ. Τρος 
άέλίω Α. ίρο οαιλίω Β. ϊρις άϊλίω Οαηί. Ια. , 

687 5. Παρράσιος] Εαθβηι βχ Οίβ&ιτΗο ηαιτανίΐ XII. ρ. 543 ε* 
Τοίβιη η&ιτ&Ιίοηβιη οηιίβίΐ βρίίοηιβ. τι»*** ι·] ίιΐβΗ ϊχχινων. 
λ6?φ] λ//· Β. γονν Β. γ* ούν Α* γαρ ονν €αηΙ. Ιι. 

687 ο. την δο&ιϊοαν ΟοΓ&ββ. ΑΙ) β τα* την. *Μαρχος Λ άφρο- 
. 9ίνην ήδονήν τίνα ούσαν δαίμονα , μυρω — Ο. • 

ϋί9ίΙίζβ€ΐ Ο ΙΕ 1531 

φοχλης δ* 6 ποιητής ίν Κρ'ισπ τω δράματι την μ& 
Ίάφροδίτην Ηδονην τίνα ονθ(χν δαίμονα μύρω « άλίΐ- 
ψομένην παράγει και κατοπτριζομενην , την δ' Ά&ι^ναν 
Φρόνησιν ονσαν χαϊ Νονν % ίτι δ* '4ρπην % Ιλαίω χρωμέ- / 
νην χαϊ γνμναζομίνην. 
ά 36. Τούτοις άπαντησας 6 Μασονριος ίφη % Ύ Ω δ